Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Пояснительная записка'
На основании данных бухгалтерского баланса произведен коэффициентный анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия с позиции его имуществен...полностью>>
'Статья'
Статья публикуется в рамках Международной заочной научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Молодые ученые о современном...полностью>>
'Документ'
В целях принятия дополнительных мер по защите и обеспечению реализации прав и законных интересов граждан и юридических лиц, надлежащему рассмотрению ...полностью>>
'Доклад'
проведены комплексные испытания, подана заявка на патент Украины, разработано 5 типов свечей зажигания....полностью>>

Сумський державний університет На правах рукопису дерев’янко юрій миколайович

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Сумський державний університет

На правах рукопису

ДЕРЕВ’ЯНКО ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

УДК 658:005.336.1

НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ОБМЕЖЕНОСТІ РЕСУРСІВ

Спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами

(виробництво машин та устаткування; хімічне виробництво)

Дисертація на здобуття наукового ступеня

кандидата економічних наук

Науковий керівник:

Сабадаш Віктор Володимирович

кандидат економічних наук, доцент

Суми – 2008

ЗМІСТ

ВСТУП 4

РОЗДІЛ 1
СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ РОЛІ І ФУНКЦІЙ
РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ТРАНСФОРМАЦІЙ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ 12

1.1 Обґрунтування необхідності удосконалення науково-методичних підходів до визначення базових факторів виробництва при переході на використання ефективних моделей виробництва 12

1.3 Функціональні особливості механізму впливу обмеженості ресурсів: аналіз зворотних зв’язків у виробничо-господарських відносинах 19

2.2 Розроблення просторово-часового алгоритму впливу фактору обмеженості ресурсів на результати економічної діяльності підприємств 25

РОЗДІЛ 3
СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ОБМЕЖЕНОСТІ РЕСУРСІВ 31

3.1 Оцінка ефективності використання обмежених ресурсів на підприємствах хімічної галузі 31

Висновки до розділу 3 50

ВИСНОВКИ 54

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 61

ДОДАТКИ 76

ВСТУП

Актуальність теми. На сучасному етапі розвитку виробничо-господарських відносин забезпечення підприємств необхідними для ефективної діяльності ресурсами є одним із найважливіших завдань управління. Однак саме обмеженість ресурсів є основною причиною кризових явищ, які виникають у виробничо-господарських системах в умовах зростання темпів промислового виробництва і збільшення обсягів споживання. Саме від ефективності використання ресурсів залежить кінцева результативність діяльності підприємства. В той же час очевидним є те, що проблеми соціально-економічного розвитку спричинені не лише обмеженістю мінеральних та інших видів природних ресурсів, які використовуються у виробничо-господарській діяльності підприємств, а й інших принципово важливих для розвитку видів ресурсів, таких, як матеріальні, інформаційні, фінансові та ін. Постійний вплив факторів обмеження на діяльність суб’єктів господарювання спричиняє економічно і соціально стресові ситуації, які негативним чином впливають на соціально-економічний розвиток як окремих підприємств, так і економічних систем у цілому. Отже, проблеми ефективного управління виробничо-господарською діяльністю підприємств в умовах обмеженості ресурсів обумовлюють актуальність теми дисертаційного дослідження.

Проблеми ресурсних обмежень, їх впливу на соціально-економічні процеси і ефективність функціонування виробничих систем досліджували класики економічної теорії У. Петті, А. Сміт, Д. Рікардо та ін. В сучасній економічній літературі науковому дослідженню зазначеної проблематики присвячені праці вітчизняних і зарубіжних вчених і науковців: О.І. Амоші, О.Ф. Балацького, І.К. Бистрякова, І.М. Бойчик, В.М. Геєця, С.І. Дорогунцова, Б.М. Данилишина, С.М. Ілляшенка, С.М. Козьменка, О.Є. Кузьміна, М.І. Ларки, Л.Г. Мельника, В.В. Пастухової, С.Ф. Покропивного, В.В. Сабадаша, А.А. Садєкова, С.К. Харічкова, Є.В. Хлобистова, Л.Б. Шостак, С.М. Бобильова, О.І. Волкова, К.Г. Гофмана, Р.О. Перелета, І.М. Потравного, М.Ф. Реймерса, Ф. Лона, К.Р. Макконела, П. Самуельсона та ін. Але у цих дослідженнях обмеженість ресурсів розглядається або як властивість зовнішнього середовища, що опосередковано впливає на виробничо-господарські процеси, або змістовність її аналізу суттєво звужується до вивчення особливостей забезпечення суб’єктів господарювання необхідними ресурсами чи аналізу регулювальних функцій держави. Водночас існує необхідність у подальшому дослідженні ступеня впливу фактору обмеженості ресурсів на діяльність виробничо-господарських систем, зокрема, відсутня єдина методика визначення впливу обмеженості ресурсів на ефективність діяльності підприємства.

Таким чином, необхідність удосконалення науково-методичних засад забезпечення ефективності виробничо-господарської діяльності підприємства в умовах обмеженості ресурсів обумовили вибір теми дослідження, його головну мету й задачі.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження безпосередньо пов’язане з тематикою наукових досліджень Сумського державного університету Міністерства освіти і науки України, зокрема з темами: «Фундаментальні основи формування механізмів забезпечення стійкого розвитку соціально-економічних систем» (№ д/р 0106U001939), де автором проаналізовано зміст та удосконалено категорії «обмеженість» і «ресурс», запропоновано авторське визначення даних понять та наведено відповідні класифікації; «Розробка фундаментальних економічних основ теорії розвитку» (№ д/р 0103U007663), де автором проаналізовано основні фактори обмеження розвитку виробничих систем, напрями і наслідки їх впливу; «Формування інтеграційної системи факторів і механізмів розвитку відкритих стаціонарних систем» (№ д/р 0103U007763), де автором запропоновано механізм оцінки впливу факторів обмеження розвитку відкритих стаціонарних систем; «Наукове обґрунтування економічних передумов входження України в інформаційне суспільство» (№ д/р 0100U003224), де автором запропоновано напрями удосконалення стратегій управління виробничо-господарською діяльністю підприємств в умовах впливу факторів обмеження і шляхи підвищення виробничого потенціалу вітчизняних підприємств.

Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційного дослідження полягає у розробленні науково-методичних підходів до аналізу та оцінки ступеня впливу різних за характером дії та походженням обмежень на ефективність виробничо-господарської діяльності підприємства. Реалізація мети обумовила необхідність вирішення таких основних завдань:

 • проаналізувати сучасний стан, тенденції, особливості і проблеми процесів забезпечення підприємств основними видами ресурсів;

 • виявити основні фактори обмеження в діяльності суб’єктів господарювання;

 • охарактеризувати напрями і наслідки впливу факторів обмеження на виробничо-господарську діяльність підприємств;

 • удосконалити науково-методичні підходи до оцінки впливу обмежуючих чинників на виробничо-господарську діяльність;

 • визначити за допомогою системи економічних показників ступінь впливу факторів обмеження на діяльність суб’єктів господарювання;

 • розробити і обґрунтувати систему економічних показників оцінки ефективності використання обмежених ресурсів для комплексного аналізу ефективності виробничо-господарської діяльності підприємства;

 • розробити і запропонувати методичні підходи щодо оптимізації стратегій розвитку підприємства в умовах дії фактору обмеженості ресурсів.

Об’єктом дослідження є процеси забезпечення ефективності виробничо-господарської діяльності підприємств в умовах обмеженості ресурсів.

Предметом дослідження є система внутрішніх і зовнішніх взаємозв’язків, реалізація яких забезпечує ефективність діяльності промислових підприємств машинобудівної і хімічної галузей.

Методи дослідження. Методологічною основою дослідження є системний підхід, аналіз, діалектичний метод пізнання, фундаментальні положення сучасних економічних теорій, сучасні концепції стратегічного управління діяльністю суб’єктів господарювання. Для вирішення поставлених завдань були використані: порівняльний та статистичний аналіз; метод логічного узагальнення – при аналізі основних видів ресурсів, які залучаються у виробничо-господарську діяльність підприємств та уточнення дефініцій «обмеження» і «ресурс»; системно-структурний метод – при аналізі діяльності та тенденцій розвитку промислових підприємств; графічний метод – при оцінці показників діяльності підприємств; метод економіко-математичного моделювання – при моделюванні оцінки ефективності діяльності підприємства за допомогою індексу внутрішніх обмежень та динаміки ефективності.

Інформаційно-фактологічну базу дисертаційної роботи склали: зібрані, оброблені й узагальнені особисто автором первинні матеріали підприємств хімічної та машинобудівної галузей економіки; нормативно-правові акти, монографії та наукові праці вітчизняних і зарубіжних вчених, публікації у періодичних виданнях; офіційні дані Державного комітету статистики України.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в обґрунтуванні науково-методичних засад забезпечення ефективності виробничо-господарської діяльності підприємства в умовах обмеженості ресурсів і визначається тим, що:

вперше:

 • запропоновано науково-методичний підхід до оцінки ефективності використання обмежених ресурсів підприємства на основі індексу внутрішніх обмежень, який дозволяє враховувати дію обмежуючих чинників і оцінити ступінь їх впливу на виробничо-господарську діяльність;

удосконалено:

 • методи розрахунку ефективності використання обмежених ресурсів на підприємстві на основі показника динаміки ефективності, який базується на принципі порівняння змін ефекту і витрат ресурсів за різні часові періоди і на відміну від існуючих підходів забезпечує більш детальне урахування дії фактору обмеженості ресурсів;

 • методичні підходи до класифікації факторів обмеження діяльності підприємства, які на відміну від існуючих формують підґрунтя для розроблення адекватного організаційно-економічного інструментарію впливу на ресурсні потоки;

 • теоретичні засади формування стратегій виробничо-господарської діяльності підприємств, які на відміну від існуючих враховують, окрім інших господарських чинників, кількісну оцінку фактору обмеженості ресурсів;

дістали подальшого розвитку:

 • економічний зміст категорій «ресурс» і «обмеження»: запропоновані авторські визначення і на їх основі розширено перелік класифікаційних ознак, що на відміну від існуючих підходів надає можливість більш детально та ґрунтовно проводити аналіз впливу ресурсних обмежень на виробничо-господарську діяльність підприємства;

 • теоретичні підходи до визначення класифікаційних ознак ресурсів підприємства за їх місцем і роллю у виробничо-господарських процесах, які на відміну від існуючих розширюють функціональні можливості з контролю та управління обмеженими ресурсами.

Практичне значення отриманих результатів полягає у тому, що теоретичні положення і висновки дисертаційного дослідження доведено до рівня практичних рекомендацій і пропозицій щодо аналізу і урахування факторів обмеження у виробничо-господарській діяльності підприємства, визначення ступеня їх впливу та забезпечення ефективної діяльності підприємства в умовах обмеженості ресурсів і вони можуть бути використані в практиці господарювання для оцінки ефективності виробничо-господарської діяльності підприємства.

Розроблені автором методичні підходи і рекомендації впроваджено на ВАТ «Сумихімпром» (довідка від 14.04.2008 р.), ТОВ «Турбомаш» (акт від 05.02.2008 р.), ТОВ «Сумський машинобудівний завод» (акт від 20.05.2008 р.), ЗАТ «НВО «Гідромаш» (довідка від 28.04.2008 р.). Результати дисертаційного дослідження впроваджені у навчальний процес факультету економіки та менеджменту, Інституту заочної, дистанційної та вечірньої форм навчання Сумського державного університету при викладанні дисциплін «Економіка сталого розвитку», «Економіка підприємства» (акт від 26.05.2008 р.).

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійно виконаною, завершеною у межах поставлених завдань науковою працею, у якій викладено авторський підхід до вирішення наукового завдання стосовно розроблення і обґрунтування науково-методичних засад забезпечення ефективності виробничо-господарської діяльності підприємства в умовах обмеженості ресурсів. Наукові положення, висновки та рекомендації, які виносяться на захист, одержані автором самостійно.

Більшість публікацій за темою дисертації – індивідуальні. З наукових праць, опублікованих у співавторстві, у дисертації використані лише ті ідеї та положення, які є результатом власних досліджень здобувача.

Апробація результатів дисертації. Основні наукові положення та практичні результати дисертаційного дослідження неодноразово доповідалися, обговорювалися й одержали позитивну оцінку на наукових і науково-практичних конференціях, основними з яких є: V Міжнародна науково-практична конференція «Економічна безпека сучасного підприємства» (м. Вінниця, 2008 р.); Літній Університет Шведського Інституту «Стійкий розвиток – конфлікти та рішення» (м. Лунд, Швеція, 2007 р.); Науково-технічна конференція викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту «Економічні проблеми сталого розвитку» (м. Суми, 2003, 2004, 2006 рр.); Міжнародна науково-теоретична конференція «Земельні відносини і просторовий розвиток в Україні» під егідою Ради по вивченню продуктивних сил України НАН України (м. Київ, 2006 р.); Міжнародний курс «Молодь перед обличчям стійкого розвитку» (м. Зуберець, Словаччина, 2006 р.); VII Міжнародна конференція Російського товариства екологічної економіки «Глобалізація, нова економіка та навколишнє середовище. Проблеми суспільства і бізнесу на шляху до стійкого розвитку» (м. Санкт-Петербург, Російська Федерація, 2005 р.); Друга всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Стратегія економічного розвитку регіонів у ХХІ столітті» (м. Чернівці, 2005 р.); Друга міжнародна науково-практична конференція молодих вчених «Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації» (м. Тернопіль, 2005 р.); конгрес молодих лідерів «Екологічну міжгенераційну справедливість до Конституції? Зелене майбутнє Європи в 21-му столітті» (м. Берлін, Німеччина, 2005 р.); науковий семінар з міжнародною участю «Міжнародна інтеграція в енергетиці як фактор економічної безпеки держави» (м. Чернігів, 2004 р.); Всеукраїнська наукова конференція «Екологічний менеджмент у загальній системі управління» (м. Суми, 2003, 2004 рр.); Міжнародна студентська конференція «Економіка для екології» (м. Суми, 2000, 2001, 2004 рр.); Міжнародна наукова конференція студентів і молодих вчених «Управління розвитком соціально-економічних систем: глобалізація, підприємництво, стале економічне зростання» (м. Донецьк, 2002, 2003 рр.).

Публікації. Основні результати дисертаційного дослідження опубліковано у 18 друкованих працях (12 із них належать особисто автору), у тому числі 6 статей у наукових фахових виданнях, 4 розділи у колективних монографіях. Загальний обсяг публікацій з теми дисертації становить 6,38 друк. арк., з них особисто автору належить 4,45 друк. арк.

Структура й обсяг дисертації. Дисертація складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних літературних джерел із 162 найменувань і 4 додатки.

Загальний обсяг дисертації становить 195 сторінок, у тому числі обсяг основного тексту – 165 сторінок. Дисертація містить 20 таблиць загальним обсягом 13 сторінок, 33 рисунки на 15 сторінках, список використаних літературних джерел на 15 сторінках, додатки на 15 сторінках.

РОЗДІЛ 1
СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ РОЛІ І ФУНКЦІЙ
РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ТРАНСФОРМАЦІЙ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ
1.1 Обґрунтування необхідності удосконалення науково-методичних підходів до визначення базових факторів виробництва при переході на використання ефективних моделей виробництва

Як сучасна, так і класична економічна теорія фактично виділяли як одну із найважливіших проблем економіки діяльність господарюючого суб'єкта в умовах обмеженості ресурсів, одночасно вирішуючи задачу досягнення максимуму ефекту (ефективності), при використанні обмежених ресурсів. Проте, як за часів зародження економічної думки, так і в сучасній економіці існують різні підходи щодо розв’язання подібної проблеми. Слід відзначити, що раніше під обмеженістю ресурсів розуміли переважно обмеженість природних ресурсів, а іноді і більш вузько – обмеженість покладів корисних копалин (мінеральних ресурсів []). Останнім часом, дослідження все частіше стосуються аналізу використання не тільки природних ресурсів, як обмежених, а й інших ресурсів, залучених у виробничо-господарську діяльність підприємств (фінансові, трудові та ін.).

Однак, з огляду на розширення предмету дослідження (збільшення видів ресурсів, обмеженість яких вивчається), автори досліджень недостатньо приділяють уваги аналізу самих ресурсів. Дослідження різних авторів стосуються іноді і різних видів ресурсів. Таким чином, на сьогодні є актуальною проблема класифікації ресурсів взагалі (ресурсів підприємства), як найважливішої ланки економічної діяльності. Актуальність підтверджується поточним станом використання ресурсів та наближенням «критичного моменту» у використанні ресурсів (вичерпання основних ресурсних баз). Однак, в першу чергу йдеться про природні ресурси. Проте, важливим є аналіз обмеженості і інших видів ресурсів, що знаходяться у розпорядженні підприємств, таких як інформаційні, фінансові і інші. Сьогодні, не дивлячись на велику «кількість» економічних теорій і методів регулювання економічних процесів в кожній окремо взятій ситуації, господарюючі суб'єкти і економіка в цілому стикаються з кризовими ситуаціями [] як у виробничій, так і в управлінській сфері. Тому, в стрімко змінній економічній ситуації важливе значення набуває напрацювання єдиного підходу до визначення і змісту деяких ключових економічних категорій, що дозволить, на нашу думку, більш чітко і адекватно підходити підприємству до коротко- і довгострокового планування виробничо-господарської діяльності.

Аналіз існуючої методичної бази дослідження процесів ресурсного забезпечення підприємства дозволяє сформулювати такі основні наукові підходи фахівців до цієї проблеми.

Вырезано.

Для заказа доставки полной версии работы

воспользуйтесь поиском на сайте

До матеріальних ресурсів виробництва відносять основні та оборотні кошти підприємства. Для даного виду ресурсу складно виділити принципові відмінності двох галузей, однак можна відмітити великі обсяги даних ресурсів (особливо основних фондів) порівняно з іншими галузями господарства (можливо окрім тільки металургійної галузі).

Машинобудівне виробництво порівняно з хімічною галуззю може вимагати більш кваліфікованого персоналу порівняно з іншими галузями. В той же час підприємства машинобудівної галузі можуть бути меншими за кількістю виробничого персоналу на відміну від підприємств хімічної галузі, які в більшості випадків є великими за чисельністю працівників.

Інформаційні ресурси зазначених галузей мають досить принципові відмінності. На нашу думку, машинобудування більшою мірою залежить від інформаційних ресурсів (патенти, ноу-хау, знання, вміння та професійність працівників) порівняно з хімічною галуззю.

Незважаючи на щорічне повільне зростання темпів промислового розвитку, на діяльність виробничо-господарських систем у національній економіці дедалі більш помітний вплив спричиняє фактор обмеженості ресурсів. Його вплив визначається такими загальними тенденціями:

 1. нижча якість природних ресурсів порівняно з ресурсами, що видобуваються в інших регіонах світу та обмеженість природних ресурсів, що вимагає імпорту ресурсів з інших країн;

 2. потреба у значних фінансових інвестиціях у виробництво через високу зношеність основних фондів та велику порівняно з іншими країнами матеріало- та енергомісткість виробництва [];

 3. необхідність заміни більшої частини обладнання та технологій, що використовуються сьогодні в галузях економіки України;

 4. нестача інженерного та основного виробничого персоналу високої кваліфікації через проблему «втечі мізків», старіння працівників, відсутність молодих висококваліфікованих працівників і т.д.;

 5. застарілість технологій, дуже низькі темпи впровадження сучасних фундаментальних та прикладних наукових розробок в різних галузях національного господарства, отримання освіти молодими фахівцями за допомогою застарілих технологій та обладнання, недостатність використання сучасних методів освіти та передачі досвіду.

Важливим аспектом, що впливає на ефективну організацію діяльності підприємства, а відповідно і на загальну ефективність його виробничо-господарської діяльності, є джерела та способи залучення ресурсів виробництва []. Перш за все, згідно із сучасними теоріями забезпечення виробництва можна виділити 3 способи залучення ресурсів: власні ресурси, залученні та позикові (кредитні) ресурси. Кожен вид ресурсів має свої особливості способу його залучення.

Природні ресурси. У більшості випадків залучаються у виробництво у вигляді власних ресурсів. До таких ми відносимо всі ресурси, придбані за кошти підприємства. Крім того, можуть бути використані залучені природні ресурси, коли мова йде про операції з давальницькою сировиною (толінгові угоди). У якості кредитного способу залучення природних ресурсів можна навести приклад оренди земельної ділянки, на якій знаходиться суб’єкт господарювання.

Фінансові ресурси являють собою класичну інтерпретацію прояву всіх трьох способів залучення ресурсів. Власні ресурси у вигляді переважно статутного капіталу та нерозподіленого прибутку підприємства. Залучені ресурси у вигляді коштів від реалізованих на первинному чи вторинному ринку акцій та інших цінних паперів підприємства. Позикові чи кредитні ресурси підприємства у вигляді переважно кредитів банківських та інших фінансово-кредитних установ.

Матеріальні ресурси. Власні матеріальні ресурси підприємства – це перш за все обладнання та інші матеріальні ресурси, внесені в якості статутного капіталу чи придбанні за власні кошти підприємства. В якості залучених матеріальних ресурсів [] може виступати обладнання, встановлене на підприємстві, як інвестиції у виробництво підприємства. Обладнання, орендоване тимчасово, придбане в лізинг чи куплене коштом цільового кредиту, ми відносимо до позикових матеріальних ресурсів.

Трудові ресурси. До власних трудових ресурсів ми відносимо всіх штатних працівників, що працюють на постійній основі або за контрактом, укладеним на термін 1 рік і більше. До залучених трудових ресурсів можна віднести працівників, що працюють на підприємстві за сумісництвом чи за контрактом, укладеним на термін менший року. До кредитних трудових ресурсів можна віднести працівників підприємства, що приймають участь у виробничо-господарській діяльності підприємства на замовній основі, тобто виконують чітко визначену умовами, терміном і вимогами роботу за певним проектом чи окремим завданням (аудитори, консультанти з певних питань, радники тощо).

Інформаційні ресурси. Власні інформаційні ресурси – це інформаційні ресурси, вироблені самим підприємством чи внесені в статутний капітал підприємства (патенти, ліцензії, ноу-хау). Залучені інформаційні ресурси підприємства – це інформаційні ресурси, інвестовані в діяльність суб’єкту господарювання. Кредитні інформаційні ресурси – це інформаційні ресурси, отримані для виробничо-господарської діяльності підприємства за рахунок цільових кредитів фінансових установ (наприклад, банківський кредит на придбання нової технології чи патенту на виробництво нової продукції).

Оцінка впливу обмеженості ресурсів на результати виробничо-господарської діяльності підприємства ускладнюється відсутністю єдиного методичного підходу і системи комплексних показників. Науково-методичні підходи до оцінки ефективності залучення і використання ресурсів виробничо-господарськими системами визначаються показниками за окремими групами (видами) ресурсів.

Методи побудови інтегральних (узагальнюючих) показників, які би дали змогу комплексно оцінити ефективність ресурсовикористання на підприємстві, мають базуватися на сформованій системі показників: для природних ресурсів – коефіцієнтах матеріаломісткості; для фінансових – коефіцієнтах прибутковості і фінансових коефіцієнтах; для матеріальних – показниках рентабельності і коефіцієнтах завантаження; для трудових – продуктивності і трудомісткості.

Нижче наведемо коротку характеристику інструментарію, що використовується для оцінки ресурсовикористання за основними ресурсними групами.

Природні ресурси. Питання визначення показників ефективності використання природних ресурсів в науковій літературі розроблене недостатньо повно. Серед показників ефективності можна навести вихід готового корисного для суспільства продукту із початкового вилученого природного ресурсу, матеріаломісткість, ступінь (коефіцієнт) переробки ресурсу.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Сумський державний університет кафедра філософії

  Документ
  Бацевич Флорій Сергійович – доктор філологічних наук, професор ЛНУ ім. Івана Франка (Львів). «Етичний символічний реалізм філософії мови Сергія Булгакова»
 2. Інститут держави І права ім. В. М. Корецького нан україни Київський національний університет ім. Т. Г

  Документ
  Члени Оргкомітету: Копійка В.В., Муравйов В.І., Денисов В.Н., Оніщенко Н.М., Тихомиров Ю.О., Скакун О.Ф., Луць Л.А., Бошицький Ю.Л., Шевчук С.В., Кнаул А.
 3. Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди Бібліотека Григорій Сковорода (1)

  Документ
  Григорій Сковорода (1722-1794): наук.-допоміж. біобібліограф. покажчик / [уклад.: О. Шкира, А. Яковенко, І. Корж, та ін.]; за ред. В.П. Коцура. - К., 2009.
 4. Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2011 рік Довідково-бібліографічне видання Випуск 6 Кам'янець-Подільський 2010

  Документ
  К17 Календар знаменних і пам'ятних дат Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2011 рік / Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім.
 5. Список претендентів до складу предметних експертних комісій Всеукраїнського конкурсу рукописів підручників для учнів 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів

  Конкурс
  Височанська спеціалізована школа з поглибленим вивченням англійської мови І-ІІІ ст. Харківської районної ради Харківської обл., вчитель, вчитель-методист

Другие похожие документы..