Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Бібліотечна справа. Бібліотекознавство. Бібліографознав-ство : звед. кат. нових надходжень до провід. б-к Харкова за 2011 р. / Харк. держ. наук б-ка ...полностью>>
'Документ'
I.Мероприятия по оптимизации таможенных процедур, связанных с экспортом и временным вывозом несырьевых товаров, не облагаемых вывозными таможенными по...полностью>>
'Документ'
Национальное богатство или страновый (национальный) капитал складывается из физического, человеческого, социального и природного капитала. Природный ...полностью>>
'Примерная программа'
Задачи курса: Цель данного курса – познакомить студента с историей становления и современным состоянием новой институциональной теории, ввести его в ...полностью>>

Робоча програма навчальної дисципліни для студентів філософського факультету за напрямом підготовки 020101 культурологія, спеціальністю «культурологія»., 20. с

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Форма № Н - 3.03

Затверджено наказом МОН України

від “___” ___________ 20 __ р. №___

Львівський національний університет імені Івана Франка

Кафедра теорії та історії культури

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з навчальної роботи

___________________________

“______”_______________20___ р.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Феномен масової культури

галузь знань 0201 - культура

напряму підготовки 6.020101- культурологія

для спеціальності «культурологія»

філософського факультету, культурологічного відділення

Кредитно-модульна система

організації навчального процесу

Ó__________, 20__

Феномен масової культури

Робоча програма навчальної дисципліни для студентів філософського факультету

за напрямом підготовки 6.020101 - культурологія, спеціальністю «культурологія» . - _______: ________, 20___.- __ с.

Розробник:

Сінькевич Ольга Борисівна - кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри теорії та історії культури філософського факультету

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри теорії та історії культури

Протокол № ___ від. “____”________________20__ р.

Завідувач кафедри

теорії та історії культури проф. Мельник В.П.

_____”___________________ 20___ р

Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки (спеціальністю) 6.020101- культурологія

Протокол № ___ від. “____”________________20___ р.

“_____”________________20__ р.

Голова _______________( _____________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)

 1. Опис навчальної дисципліни

Витяг з робочої програми навчальної дисципліни «Феномен масової культури»

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 3

Галузь знань

0201 - культура

Нормативна

(за вибором студента)

Нормативна

Модулів – 2

Напрям підготовки

6.020101 - культурологія

Рік підготовки:

Змістових модулів –

Спеціальність (професійне спрямування)

Культурологія

1-й

Курсова робота

Семестр

Загальна кількість годин – 108

1-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента – 4

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

Бакалавр

18 год.

Год.

Практичні, семінарські

18 год.

Год.

Лабораторні

год.

Год.

Самостійна робота

72 год.

Год.

ІНДЗ:

Вид контролю: контрольна робота

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 36 до 72

 1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета: Познайомити студентів з особливостями становлення, розвитку та функціонування масової культури.

Завдання:

 • дати характеристику предмету, структури курсу, розкрити його міждисциплінарні зв’язки з іншими галузями гуманітарного знання (культурологія, історія культури, соціальна культурологія, філософія культури);

 • представити сучасні погляди на сутність, структуру та функції масової культури, подати її морфологічну модель;

 • дати характеристику головних форм масової культури;

 • охарактеризувати джерела і чинники розвитку сучасної масової культури та особливості соціокультурної динаміки початку ХХІ ст.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:

головні наукові концепції, які пояснюють природу та сутність масової культури;

базові поняття, які характеризують сферу масової культури;

загальні закони функціонування та розвитку масової культури;

вміти:

застосовувати набуті теоретичні знання для аналізу артефактів та конкретних реалій буття сучасної масової культури.

 1. Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Природа та функції масової культури

Лекція 1. Соціально-економічні чинники формування масової культури

Предмет і завдання курсу.

Походження терміна “масова культура”. Проблема часу та місця виникнення масової культури. Теорії масової культури (теорія масової культури як культури масового суспільства; теорія Франкфуртської школи; теорія Д.Белла).

Д.Белл про постіндустріальну добу людської історії. Роль науково-технічного прогресу в становленні культури сучасної епохи.

Соціокультурні наслідки індустріалізації: урбанізація, культурна маргіналізація, прискорення темпів життя та відчуття його ефемерності, фрагментація суспільства, девальвація традиційних цінностей.

Глобалізація як чинник становлення масової культури. Культурний імперіалізм та вестернізація як одновимірна глобалізація. Чотири сценарії можливого розвитку процесу глобалізації.

Лекція 2. Маскульт як феномен масового суспільства

Становлення масового суспільства як передумова формування масової культури. Ідеологічні засади суспільства споживання. Зміни в соціальній стратифікації. Вплив нової техніки комунікацій на становлення маскульту.

Маса як феномен індустріальної та постіндустріальної доби. Аналіз психології маси у працях Г.Лебона та З.Фройда.

Людина маси у праці Х.Ортеги-і-Гасета “Бунт мас”.

Лекція 3. Типологічна характеристика масової культури

Маскульт в контексті аналізу типологічних ознак сучасної культури.

Маскульт як вияв мозаїчної культури (за книгою А.Моля “Соціодинаміка культури”). Масова культура як культура аудіовізуальна (за концепцією М.Маклюена).

Спосіб виробництва продуктів маскульту. Комерційний характер масової культури. Роль маркетологів у виробництві продуктів маскульту.Реклама як спосіб поширення та запровадження продуктів маскульту на споживчий ринок.

Тиражована річ як артефакт маскульту.

Соціально-психологічний механізм трансляції маскульту – маніпуляція, сублімація, проекція.

Мейнстрім масової культури. Етика та філософія прагматизму як основа установок маскульту на досягнення, успіх, володіння матеріальними благами.

Гламур як вияв гедоністичної установки маскульту. Концепція суспільства видовищ та споживання Гі Дебора.

Вплив ідеології ескейпізму на характер масової культури. Кік та екстрім в маскульті.

Моральний релятивізм маскульту та політкоректність як його вияв.

Ідол як сурогат морального ідеалу в маскульті.

Лекція 4. Функції маскульту

Масова та елітарна культура. У.Еко про їх взаємодію. Масова культура та буденна свідомість.

Суб’єкт та об’єкт маскульту.

Маскульт як засіб первинної (неспеціалізованої) інкультурації особистості.

Здійснення маскультом функції соціальної стабілізації, адаптації до нової форми соціального життя – масового суспільства.

Регулятивна функція масової культури.

Ціннісно-орієнтаційна роль маскульту: підкріплення існуючих ціннісних установок, зняття “конфлікту інтересів”, дослідження межі між дозволеним та забороненим, включення змін у традиційні ціннісні конструкти.

Масова культура як засіб релаксації. Дж. Кавелті про психологічний механізм ескейпістської установки маскульту.

Змістовний модуль 2. Структура масової культури

Лекція 5. Форми масової культури

Індустрія формування іміджу. Видовищна культура та вимоги спеціалізації тіл. Культурні смисли трансформації тіла у спортивних шоу. Боді-арт. Конкурси краси.

Індустрія розваг. Лас-Вегас як символ вічного свята.

Рольова гра. Польові, павільйонні, настольні, словесні рольові ігри. Комп’ютерні ігри та їх різновиди.

Туризм в контексті індустрії розваг.

Ідеологія та технологія флешмоба.

Індустрія свідомості маскульту. Поширення радикальних політичних ідей, квазірелігійної інформації, паранаукових гіпотез.

Лекція 6. Масове мистецтво

Формульність масового мистецтва в концепції Дж. Кавелті.

Літературний маскульт. Поняття бестселера. Методика створення бестселера. Жанри масової літератури - детектив, трилер, пригодницько-авантурний роман, фентезі, психологічний роман.

Комікс та його різновиди.

Музична попса. Методика розкрутки виконавців. Хіт. Сюжети попсових пісень.

Кіно як “фабрика мрій” та “парк екранних розваг”. “Попкорн” як феномен сучасного розважального кіно.

Театральна арт-акція сучасного маскульту.

Лекція 7. Кітч як форма побутування масової культури

Поняття кітчу. Кітч як породження процесів урбанізації та демократизації культури. Етапи історичної еволюції кітчу. Треш як сучасна репрезентація кітчу.

Типові артефакти кітчевого мистецтва, його формальні та змістовні ознаки.

Взаємодія кітчу з класичним мистецтвом: переробка та зведення класичних зразків до більш низького рівня; трансформація морфології класичних художніх творів; імітація класики.

Лекція 8. Маскульт і засоби масової комунікації

Роль засобів масової інформації у формуванні культурного досвіду сучасної людини.

“Жовта преса” та “глянець”. “Сітература” у віртуальному просторі сучасної масової культури. Веб-альманах Ю.Андруховича “Потяг-76”.

Способи репрезентації реальності на ТБ. Новини як “вбивство реальності”. Форма та зміст новин.

Феномен треш-телебачення. ТБ у повсякденному житті. Мова телепослань та способи комунікації з глядачем. “Реальне ТБ”: проблема дійсного та правдоподібного. “Негативне ТБ”: скандали емоції, викриття. Ток-шоу: “така-як-усі людина” на телебаченні.

Лекція 9. Самовідчуття масової культури початку ХХІ ст.

Трансформація масової культури в постмодерну добу. “Високолоба низьколобість” та “низьколоба високолобість”.

Сучасні підходи до вивчення масової культури. Масова культура у працях представників “Франкфуртської школи” (М.Хоркхаймер, Т.Адорно). семіотичний підхід до вивчення масової культури (Р.Барт, П.Серіо). Критика сучасної масової культури у працях Ж.Бодрійяра.

4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

Усього

у тому числі

Усього

у тому числі

л

п

Лаб

інд

Ср

Л

п

лаб

Інд

ср

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1

Змістовий модуль 1. Природа та функції масової культури

Тема 1. Соціально-економічні чинники формування масової культури.

12

2

2

8

Тема 2. Масова культура як феномен масового суспільства

12

2

2

8

Тема 3. Типологічна характеристика масової культури

12

2

2

8

Тема 4. Функції масової культури

12

2

2

8

Разом – зм. модуль 1

48

8

8

32

Змістовий модуль 2. Структура масової культури

Тема 5. Форми масової культури

12

2

2

8

Тема 6. Масове мистецтво

12

2

2

8

Тема 7. Кітч як форма побутування масової культури

12

2

2

8

Тема 8. Масова культура і засоби масової комунікації

12

2

2

8

Тема 9. Самовідчуття масової культури початку ХХІ ст..

12

2

2

8

Разом – зм. модуль 2

70

10

10

40

Усього годин

108

18

18

72

5. Теми семінарських занять

з/п

Назва теми

Кількість

Годин

1

Соціально-економічні чинники становлення масової культури

2

2

Масова культура як феномен масового суспільства

2

3

Типологічна характеристика масової культури

2

4

Функції маскультур

2

5

Форми масової культури

2

6

Масове мистецтво

2

7

Форми масового мистецтва

2

8

Роль засобів масової інформації у формуванні культурного досвіду сучасної людини

2

9

Актуальні проблеми дослідження сучасної масової культури

2

Разом

18

6. Теми практичних занять

з/п

Назва теми

Кількість

Годин

7. Теми лабораторних занять

з/п

Назва теми

Кількість

Годин

1

2

...

8. Самостійна робота

з/п

Назва теми

Кількість

Годин

1

Соціально-економічні чинники становлення масової культури

8

2

Масова культура як феномен масового суспільства

8

3

Типологічна характеристика масової культури

8

4

Функції маскультур

8

5

Форми масової культури

8

6

Масове мистецтво

8

7

Форми масового мистецтва

8

8

Роль засобів масової інформації у формуванні культурного досвіду сучасної людини

8

9

Актуальні проблеми дослідження сучасної масової культури

8

Разом ...

72

9. Індивідуальне навчально - дослідне завдання

10. Методи контролюСкачать документ

Похожие документы:

 1. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів філософського факультету за напрямом підготовки 020101 культурологія, спеціальністю "культурологія":, 20. с. Розробник (2)

  Документ
  Релігієзнавство. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів філософського факультету за напрямом підготовки 6.020101 – культурологія, спеціальністю “культурологія”: , 20 .
 2. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів філософського факультету за напрямом підготовки 020101 культурологія, спеціальністю "культурологія":, 20. с. Розробник (1)

  Документ
  Філософія релігії. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів філософського факультету за напрямом підготовки 6.020101 – культурологія, спеціальністю “культурологія”: , 20 .
 3. Робоча програма навчальної дисципліни моральна культура спілкування та етикет галузь знань 0201 культура

  Документ
  дати характеристику предмету, структури курсу, розкрити його міждисциплінарні зв’язки з іншими галузями гуманітарного знання (культурологія, історія культури,
 4. Робоча програма навчальної дисципліни християнство в Україні: історія І сучасність галузь знань 0201 культура

  Документ
  Християнство в Україні: історія і сучасність. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів філософського факультету за напрямом підготовки 6.020101 – культурологія, спеціальністю “культурологія»: , 20 .
 5. Програма навчальної дисципліни основи культурології галузь знань 0201 культура напряму підготовки 020101- культурологія для спеціальності «культурологія» філософського факультету, культурологічного відділення

  Документ
  дати характеристику предмету, структури, методології культурології, розкрити її міждисциплінарні зв’язки з іншими галузями гуманітарного знання (історія,

Другие похожие документы..