Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Значение проблемы полноценного развития человека в контексте локализации психических функций определяется тем, что учение о системной организации дея...полностью>>
'Документ'
Цель дисциплины: ознакомление студентов с концептуальными основами экологического менеджмента, как основы для управления промышленным предприятием с ...полностью>>
'Учебник'
Андреева Г.Н., канд. юрид. наук, доц.- V (§ 3); Андреева И.А., канд. юрид. наук, доц.- V(§ 4); Будагова А.Ш., канд. юрид. наук - V(§ 5, кроме п. 7); К...полностью>>
'Лекция'
При системном подходе АСУ рассматривают как единую сложную систему совместно с управляющими подсистемами. Для обеспечения высокого качества управления...полностью>>

Робоча програма навчальної дисципліни для студентів філософського факультету за напрямом підготовки 020101 культурологія, спеціальністю «культурологія»., 20. с

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Поточний контроль здійснюється у формі оцінювання виступів на семінарських заняттях, наукових рефератів та есеїв. По підсумках модулю 1 проводиться опит у формі самостійної роботи, 2 модулю – тестового завдання. Підсумкова форма контролю – контрольна робота.

11. Розподіл балів, що присвоюється студентам

Поточне тестування та самостійна робота

Підсумковий тест (екзамен)

Сума

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль 2

Т1

Т2

Т3

Т4

Т4

Т6

Т7

Т8

Т9

5

5

5

5

5

5

5

5

10

50

100

Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою (для екзаменів і заліків).

 • максимальна кількість балів при оцінюванні знань студентів з дисципліни, яка завершується екзаменом, становить за поточну успішність 50 балів, на екзамені – 50 балів;

 • при оформленні документів за екзаменаційну сесію використовується таблиця відповідності оцінювання знань студентів за різними системами.

Шкала оцінювання: вузу, національна та ECTS

Оцінка ECTS

Оцінка в балах

За національною шкалою

Екзаменаційна оцінка, оцінка з диференційованого заліку

Залік

А

90 – 100

5

Відмінно

Зараховано

В

81-89

4

Дуже добре

С

71-80

Добре

D

61-70

3

Задовільно

Е

51-60

Достатньо

12. Методичне забезпечення

1. Комплексна програма з курсу «Культурологія. Вступ до спеціальності»//Культурологія: Навчально-методичний комплекс. – Львів: Вид. центр ЛНУ, 2008. – С. 152-162.

2. Сінькевич О.Б. Основи культурології: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Дім «Ін-Юре; Вид. центр ЛНУ, 2009. – 312 с.

13. Рекомендована література

Базова

 1. Бокань В. Культурологія: Навч. посібник для вищих навчальних закладів. – К.,2000.

 2. Гуревич П. Культурология: Учебник. – М.: Гардарики, 2003.

 3. Кармин А., Новикова Е. Культурология. – СПб.: Питер, 2004.

 4. Кравченко А. Культурология: Учеб. пособие для вузов. – М., 2001.

 5. Культурологія. Курс лекцій / За ред. А. Баканурського, Г. Краснокутського, Л. Спуленко. – К., 2004.

 6. Культурология: Учебник / Под ред. Ю. Солонина, М. Кагана. – М.: Юрайт-Издат, 2005.

 7. Культурологія / Під заг. ред. Горбача Н. – Львів, 2005.

 8. Лекції з історії світової та вітчизняної культури: Навч. посібник. Вид.2-ге. / За ред. А. Яртися , В. Мельника. – Львів: Світ, 2005.

 9. Оганов А., Хангельдиева И. Теория культуры: Учеб. пособие для вузов. – М., 2001.

 10. Петрова М. Культурология. Конспект лекций. – СПб., 2000.

 11. Подольська Є., Лихвар В., Іванова І. Культурологія: Навч. посібник. – К.: Центр навч. л-ри, 2003.

Допоміжна

 1. Культурология. Хрестоматия / Сост. П.Гуревич. – М., 2000.

 2. Хрестоматия по культурологии. Учеб. пособие / Под. ред. А.Радугина. – М., 1998.

14. Інформаційні ресурси

1. Короткий енциклопедичний словник з культури / За ред. М.Корінного, В. Шевченка. – К., 2003.

2. Культурология. ХХ век. Словарь. – СПб., 1997.

3. Культурология. ХХ век. Энциклопедия. В 2 т. – СПб., 1998.

4. Энциклопедический словарь по культурологии / Под. ред. А.Радугина. – М., 1997.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з навчальної роботи

___________________________

“______”_______________20___ р.

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Феномен масової культури

напряму підготовки 6.020101 - культурологія

для спеціальності «культурологія»

філософського факультету, культурологічного відділення

Форма

Навчання

Курс

Семестр

Загальний

обсяг

(год.)

Всього

аудит.

(год.)

у тому числі (год.):

Самос-

тійна

робота

(год.)

Контрольні (модульні) роботи

(шт.)

Розрахунково-графічні роботи

(шт)

Курсові проекти (роботи), (шт.)

Залік

(сем.)

Екзамен

(сем.)

Лекції

Лабораторні

Прак тичні

Денна

1

1

108

36

18

18

72

2

-

-

-

1

Вечірня

Заочна

Екстернат

Робоча програма складена на основі: освітньо-професійної програми ГСВО 0201 – культура напряму підготовки 6.020101 - культурологія

варіативної частини освітньо-професійної програми спеціальності – «культурологія»

Робоча програма складена кандидатом філософських наук, доцентом, доцентом кафедри теорії та історії культури Сінькевич Ольгою Борисівною

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри (циклової, предметної комісії) ________________________________________________________________________

Протокол № ___ від. “____”________________20__ р.

Завідувач кафедри (циклової, предметної комісії)________________________

_______________________ /__________________/

(підпис) (прізвище та ініціали)

“_____”___________________ 20___ р

Схвалено методичною комісією напряму (спеціальності)___ 6.020101 - культурологія

Протокол № ___ від. “____”________________20___ р.

“_____”________________20__ р. Голова _______________/ _____________________/

(підпис) (прізвище та ініціали)

 1. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ ДИСЦИПЛІНИ

2.1. Лекційний курс

Шифр змістового

Модуля

Назва змістового модуля

Кількість аудиторних годин

М 1

Природа та функції масової культури

18

М 2

Структура масової культури

18

  1. ЛАБОРАТОРНІ ЗАНЯТТЯ

Шифр змістового

Модуля

Назва змістового модуля

Кількість аудиторних годин

  1. ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ

   Шифр змістового

   Модуля

   Назва змістового модуля

   Кількість аудиторних годин

   М 1

   Природа та функції масової культури

   18

   М 2

   Структура масової культури

   18

  2. ПРАКТИКА

Шифр змістового

Модуля

Назва змістового модуля

Кількість годин

  1. Самостійна робота студента (денна форма навчання):

Самостійна робота студента включає підготовку до семінарських занять; самостійне опрацювання додаткової літератури; підготовку рефератів та есеїв за такою тематикою:

Тема 1

1. План семінарського заняття «Соціально-економічні чинники становлення масової культури»

 1. Соціокультурні наслідки процесу індустріалізації.

 2. Науково-технічний прогрес та його вплив на становлення масової культури.

 3. Глобалізація як чинник становлення масової культури.

2.Література до семінарського заняття

Аблеев С.Р., Кузьминская С.И. Массовая культура современного общества: теоретический анализ и практические выводы. /russian/mas_kult.htm

Биричевская О.Ю., Стрельченко В.И. Массовая культура: онтологический смысл и тенденции концептуальной революции. /culture/credo/03_2006/5.html

Гаспаров М.Л. Историзм, массовая культура и наш завтрашний день. /m-2/Mass_culture.html

Культурологія: Культурологічні концепції масової та елітарної культури. /book/187/6764.html

Кукаркин А.В. Буржуазная массовая культура. М., 1985.

Удовик С.Л. Глобализация: семиотические подходы. М., 2002.

Разлогов К. Феномен массовой культуры// Культура, традиции, образование. Вып.1. М., 1990

Разлогов К.Э. и др. Дар или проклятие? Проблемы массовой культуры. М., 1994. (/online/?a)

Козловски П. Культура постмодерна. М., 1997.

Тоффлер А. Футурошок. СПБ., 1997.

3.Теми наукових рефератів

 • Новизна як ознака культури постіндустріальної доби. (За Тоффлером).

 • Ефемерність світу сучасної культури. (За Тоффлером)

 • Темп життя в сучасному світі (За Тоффлером).

 • Глобалізація та її вплив на становлення масової культури (за С.Удовиком).

Тема 2

1.План семінарського заняття «Маскульт як феномен масового суспільства»

 1. Становлення масового суспільства як передумова формування масової культури.

 2. Масове суспільство: визначальні ознаки.

 3. Людина маси.

2.Література до семінарського заняття

Лебон Г. Психология народов и масс. СПб., 1995.

Фройд З. Психологія мас і аналіз людського Я. К., 2001.

Ортега-і-Гасет Х. Бунт мас// Вибрані твори.К., 1994.

Маркузе Г. Одномерный человек . М., 1994.

Московичи С. Век толп. Исторический трактат по психологии масс. М., 1998.

Тоффлер А. Футурошок. СПб., 1997.

Полисаєв О.П. Міфологічна складова українського маргіналізму . .ua/Jornel/M_51Polisaev.htm

3.Теми наукових рефератів

 • “Модульна людина” у праці О.Тоффлера “Футурошок”.

 • Людина маси в праці Г.Маркузе “Одновимірна людина”.

Тема 3.

1.План семінарського заняття «Типологічна характеристика масової культури»

 1. Маскульт в контексті аналізу типологічних ознак сучасної культури.

 2. Спосіб виробництва продуктів маскульту.

 3. Соціально-психологічний механізм трансляції маскульту.

 4. Мейнстрім маскульту.

2.Література до семінарського заняття

Десятерик Д. Мейнстрим//Альтернативная культура. Энциклопедия. Екатеринбург. 2005.

Моль А. Социодинамика культуры. М., 2005. С. 43-46.

Рашкофф Д. Медиавирус. Как поп-культура тайно воздействует на наше сознание. М., 2003.

Дебор Ги. Общество спектакля. М., 2000.

Хорхмайер М., Адорно Т.В. Культуриндустрия. Просвещение как обман масс// Хорхмайер М., Адорно Т.В. Диалектика просвещения. Философские фрагменты. М.:СПб., 1997. С.149-209.

Бодрийяр Ж. Прозрачность зла. М., 2000.

Массовая культура: современные западные исследования/ Пер. с англ. Отв. ред. и предисл. В.В.Зверевой. Послесл. В.А.Подороги. М., 2003.

Вирилио П. Информационная бомба. Стратегия обмана. М., 2002.

3.Теми наукових доповідей та рефератів

 • Концепція суспільства видовищ та споживання Гі Дебора. (Общество спектакля. М., 2000).

 • Критика сучасної масової культури у працях Ж.Бодрійяра. (Прозрачность зла. М., 2000).

Теми есеїв:

 • Ідоли маскульту.

 • Кік та екстрім як вияв ескейпістського характеру маскульту.

 • Гламур як стиль життя.

 • Артефакти масової культури.

Тема 4.

1.План семінарського заняття «Функції маскульту»

 1. Маскульт як засіб первинної інкультурації.

 2. Здійснення маскультом функції соціальної стабілізації.

 3. Регулятивна та ціннісно-орієнтаційна функції маскульту.

 4. Релаксаційна функція масової культури.

2.Література до семінарського заняття

Эко У. “Низколобая высоколобость, високолобая низколобость”. М., 1987.

Разлогов К.Э. и др. Дар или проклятие? Проблемы массовой культуры. М., 1994. (/online/?a)

Кавелти Дж. Приключение, тайна и любовная история: формульное повествование как искусство и популярная культура. / volsky/text.htm

Ерасов В. Социальная культурология. М., 1998.

Хренов Н.А. Культура в эпоху социального хаоса.

Милосердова Е.Н. Культурологические аспекты современной массововой культуры в ценностно-нравственном измерении. (http://www.anal…/index.php?module)

Капусцинский Р. Иной в глобальной деревне. (/sndex.php?id)

3.Теми наукових рефератів

 • Масова культура та буденна свідомість.

 • Ескейпістська спрямованість масової культури.

Тема 5.
1.План семінарського заняття « Форми масової культури»
 1. Індустрія іміджу у масовій культурі.

 2. Індустрія розваг як форма маскульту.

 3. Індустрія свідомості: ідеологія і практика.

2.Література до семінарського заняття

Бодрийяр Ж. Система вещей. М., 1995.

Золотухина-Аболина Е.В. Философия обыденной жизни: экзистенциальные проблемы. Р.-н.-Д., 1994.

Лики массовой литературы США. М., 1991.

Массовая культура: современные западные исследования. М.,2003.

Теплиц К.Т. Все для всех. Массовая культура и современный человек. М., 1996.

Семенов В.Л. Массовая культура в современном мире. СПб., 1992.

Костина А.В. Массовая культура как феномен постиндустриального общества. М., 2008.

Хренов Н.А. Культура в эпоху социального хаоса. М., 2001.

Разлогов К. Феномен массовой культуры //Культура. Традиции. Образование. Вып І. – М., 1990.

Разлогов К. и др. Дар или проклятие? Проблемы массовой культуры. – М., 1994. (/online/?a)

3.Теми есеїв
 • Боді-арт: історія та сучасні художні ідеї.

 • Конкурси краси як вияв маскульту.

 • Індустрія свідомості в системі маскульту.

Тема 6.

1.План семінарського заняття «Масове мистецтво»

 1. Формульність масового мистецтва в концепції Дж. Кавелті.

 2. Літературний маскульт.

 3. Музична попса як форма масового мистецтва.

2.Література до семінарського заняття

Ортега-і-Гасет Х. Дегуманізація мистецтва//Вибрані твори. К., 1994.

Уорнер У. Живые и мертвые. М.-СПб., 2000.

Кавелти Дж. Изучение литературных формул//Новое литературное обозрение. 1996. №22. /volsky/text.htm?240

Бочарова О. Формула женского счастья. Заметки о любовном романе// Новое литературнрое обозрение. 1996. №22.

Смирнов И.П. Порождение интертекста. СПб., 1995.

Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости. М., 1996.

3.Теми есеїв

 • Комікс як жанр масового мистецтва.

 • Трансформація детективного жанру в сучасній літературі.

 • Музичний хіт: образи, герої, сюжети.

Тема 7.

1.План семінарського заняття «Форми масового мистецтва (продовження)»

 1. Кіно в системі масової культури.

 2. Театр та маскульт.

 3. Кітч як форма побутування масового мистецтва.

2.Література до семінарського заняття

Ортега-і-Гасет Х. Дегуманізація мистецтва//Вибрані твори. К., 1994.

Уорнер У. Живые и мертвые. М.-СПб., 2000.

Кавелти Дж. Изучение литературных формул//Новое литературное обозрение. 1996. №22. (/online/?a)

Бочарова О. Формула женского счастья. Заметки о любовном романе// Новое литературнрое обозрение. 1996. №22.

Смирнов И.П. Порождение интертекста. СПб., 1995.

Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости. М., 1996.

Гундорова Т. Слідами Адорно: масова культура й кіч. http://krytyka.kiev.ua/articles/s/13_1-22005.htm

3.Теми наукових доповідей

 • Кітч як поняття культурології

Теми есеїв
 • Міф супермена в масовому кіно.

 • Жанри сучасного масового кіномистецтва.

 • Трансформації сучасного театру

Тема 8.

1.План семінарського заняття «Роль засобів масової інформації у формуванні культурного досвіду сучасної людини»

Преса в сучасній масовій культурі.

Телебачення у формуванні масової свідомості.

2.Література до семінарського заняття

Разлогов К. Феномен массовой культуры //Культура. Традиции. Образование. Вып І. – М., 1990.

Разлогов К. и др. Дар или проклятие? Проблемы массовой культуры. – М., 1994. (/online/?a)

Назаров М.М. Массовая коммуникация в современном мире: методология анализа и практика исследований. М., 2000.

Гриндстафф Л. “Реальное телевидение” и политика социального контроля//Массовая культура: современные западные исследования. М., 2003.

Рашкофф Д. Медиавирус. Как поп-культура тайно воздействует на ваше сознание.М.,2003./bibliotek_Buks/Gurn/Rashk/06.php?show_comments

Зверева В.В. Репрезентация и реальность//Отечественные записки. 2003. №4.

3.Теми есеїв:

 • Репрезентація реальності в інформаційних програмах ТБ.

 • Цінності та смисли “реального” та “негативного” ТБ.

 • Способи комунікації ТБ з глядачем ток-шоу.

 • Програма на тиждень: художньо-розважальні передачі на ТБ.

Тема 9.

1.План семінарського заняття «Актуальні проблеми дослідження сучасної масової культури»

 1. Трансформація масової культури в сучасну добу.

 2. Масова та елітарна культура: діалектика взаємодії.

 3. Перспективи розвитку культури і доля маскульту.

2.Література до семінарського заняття

Абдеев Р.Ф. Философия информационной цивилизации. М., 1994.

Барт Р. Мифологии. М.1996.

Барт Р. Система моды. Статьи по семиотике культуры. М., 2003.

Бодрийяр Ж. Система вещей. М., 1995.

Золотухина-Аболина Е.В. Философия обыденной жизни: экзистенциальные проблемы. Р.-н.-Д., 1994.

Лики массовой литературы США. М., 1991.

Маркузе Г. Одномерный человек: Исследование идеологии развитого индустриального общества. М., 1994.

Массовая культура: современные западные исследования. М.,2003.

Московичи С. Век толп. Исторический трактат по психологии масс. М., 1998.

Семенов В.Л. Массовая культура в современном мире. СПб., 1992.

Моль А. Социодинамика культуры. М., 2005.

Костина А.В. Массовая культура как феномен постиндустриального общества. М., 2008.

Хренов Н.А. Культура в эпоху социального хаоса. М., 2001.

 1. ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНИХ ПІДРУЧНИКІВ, МЕТОДИЧНИХ ТА ДИДАКТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ

 • Методичні матеріали

Комплексна програма з курсу «Феномен масової культури»//Культурологія: Навчально-методичний комплекс. – Львів: Вид. центр ЛНУ, 2008. – С. 152-162.

 • Підручники та навчальні посібники

Бокань В. Культурологія: Навч. посібник для вищих навчальних закладів. – К.,2000.

Гуревич П. Культурология: Учебник. – М.: Гардарики, 2003.

Кармин А., Новикова Е. Культурология. – СПб.: Питер, 2004.

Кравченко А. Культурология: Учеб. пособие для вузов. – М., 2001.

Культурологія. Курс лекцій / За ред. А. Баканурського, Г. Краснокутського, Л. Спуленко. – К., 2004.

Культурология: Учебник / Под ред. Ю. Солонина, М. Кагана. – М.: Юрайт-Издат, 2005.

Культурологія / Під заг. ред. Горбача Н. – Львів, 2005.

Лекції з історії світової та вітчизняної культури: Навч. посібник. Вид.2-ге. / За ред. А. Яртися , В. Мельника. – Львів: Світ, 2005.

Оганов А., Хангельдиева И. Теория культуры: Учеб. пособие для вузов. – М., 2001.

Петрова М. Культурология. Конспект лекций. – СПб., 2000.

Подольська Є., Лихвар В., Іванова І. Культурологія: Навч. посібник. – К.: Центр навч. л-ри, 2003.

Сінькевич О.Б. Основи культурології: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Дім «Ін-Юре; Вид. центр ЛНУ, 2009.

Енциклопедії. Словники

Альтернативная культура: Энциклопедия/ Сост. Д. Десятерик. – Екатеринбург, 2005.

Короткий енциклопедичний словник з культури / За ред. М.Корінного, В. Шевченка. – К., 2003.

Культурология. ХХ век. Словарь. – СПб., 1997.

Культурология. ХХ век. Энциклопедия. В 2 т. – СПб., 1998.

Энциклопедический словарь по культурологии / Под. ред. А.Радугина. – М., 1997.

 1. КРИТЕРІЇ УСПІШНОСТІ

Студенти, які протягом семестру брали активну участь у навчальному процесі та за передбачені планом види роботи одержали 30–50 балів, допускаються до заліку.

Студенти, які набрали меншу кількість балів, до заліку не допускаються й у встановлений ректоратом університету термін складають залік за талоном.

Підсумковою формою контролю з курсу “Феномен масової культури”є контрольна робота. Критерії виставлення заліку такі:

– Студент у повному обсязі володіє програмним матеріалом навчального курсу;

– Вільно і логічно-аргументовано висвітлює поставлені питання;

– Посилається на рекомендовану програмою курсу навчальну та науково-монографічну літературу;

– Вміє пов’язати теоретичні проблеми з реальністю культурного життя.

 1. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ

Система оцінювання знань студентів з курсу «Феномен масової культури» складається з поточної та підсумкової форм контролю.

Поточний контроль застосовується до таких форм роботи студентів:

 1. Участь у семінарських заняттях.

Виступ на семінарському занятті оцінюється викладачем на основі таких критеріїв:

 • Відповідність винесеному на обговорення питанню;

 • Чітке і логічне викладення матеріалу, яке демонструє знання основної та додаткової літератури;

 • Наявність власної позиції в розумінні обговорюваної проблеми та вміння її обґрунтувати.

Виступ оцінюється за 10-бальною шкалою.

Рецензування виступу. Критерієм оцінки цієї форми роботи є вміння критично оцінювати виступ та коректно й аргументовано висловлювати власні погляди. Цей вид роботи оцінюється в 3 бали

Запитання до виступу. В 1 бал оцінюються запитання, які демонструють знання студентом винесеної на обговорення проблеми, його здатність побачити неповноту, суперечливість у виступі або відкрити нові аспекти теми.

При виведенні загальної кількості балів за участь у семінарських заняттях враховується також їх відвідування: присутність на кожному занятті оцінюється в 1 бал.

 1. Підготовка рефератів (есеїв).

До плану кожного семінарського заняття додаються рекомендовані теми рефератів та есеїв, які студенти мають право обирати за власним бажанням. Реферат, який подається у друкованому вигляді на листах формату А4 обсягом 10–12 сторінок, повинен відповідати таким вимогам:

 • Мати чіткий план викладу.

 • Сформульовані автором тези повинні належним чином аргументуватись та завершуватись висновками.

 • В рефераті повинен наводитись список використаних джерел та літератури.

Реферат оцінюється за 10-бальною шкалою.

Реферати, які є передруком текстів з Інтернету або підручників та наукових видань, не зараховуються.

 1. Аудиторна контрольна робота.

Аудиторна контрольна робота проводиться з метою перевірки засвоєння знань за 1 модулем курсу на 9-му тижні першого семестру. Контрольна робота включає 4 варіанти, кожен з яких вимагає відповіді на 1 питання.

Контрольна робота проводиться протягом 30 хвилин. Відповіді на питання повинні бути стислими, конкретними і разом з тим ґрунтовними. Робота оцінюється за 10-бальною шкалою.

6 балів виставляється за роботу, в якій дано правильну відповідь на одне з поставлених питань.

8 балів одержують роботи, які містять відповідь на обидва питання, проте ця відповідь ґрунтується лише на матеріалах підручника та конспекту лекцій.

10 балами оцінюються роботи, які демонструють глибоке знання та розуміння порушеного запитання, вміння проілюструвати теоретичні положення прикладами з культурологічних праць, творів мистецтва, власними спостереженнями за культурним життям.

Не оцінюються роботи, які списані з підручників або конспектів, роботи, які містять неправильну відповідь.

 1. Тестове завдання виконується по підсумках 2 змістового модулю. Воно включає 5 питань, кожне з яких оцінюється в 2 бали.

 2. Підсумкова форма контролю

Підсумковою формою контролю з курсу “Феномен масової культури” є контрольна робота. Контрольна робота передбачає висвітлення 2 питань і повинна відповідати таким вимогам:

 • Мати чіткий план викладу.

 • Сформульовані автором тези повинні належним чином аргументуватись та завершуватись висновками.

 • Автор повинен продемонструвати знання теоретичного матеріалу, спиратись на праці дослідників масової культури.

 • Теоретичні положення необхідно ілюструвати фактичним матеріалом, який відображає конкретні прояви функціонування масової культури.

 • В роботі повинен наводитись список використаних джерел та літератури.

Контрольна робота оцінюється за 50-бальною шкалою.

Тематика контрольних робіт:

Варіант 1

1.Соціально-історичні передумови формування масової культури

2.Індустрія формування іміджу як форма масової культури

Варіант 2

1.Масова та елітарна культура: діалектика взаємодії в сучасну добу

2.Індустрія розваг як форма масової культури

Варіант 3

1.«Масова людина»: філософсько-культурологічний аналіз проблеми

2.Ідоли маскульту

Варіант 4

1.Глобалізація як чинник формування та функціонування масової культури

2.Масова культура в дзеркалі сучасного мистецтва (за вибором – твору літератури, кіно та інш.)

Варіант 5

1.Функції масової культури

2.Реклама в сучасній масовій культурі

Варіант 6

1.Суспільство споживання та його роль у формуванні масової культури

2.Треш-телебачення як феномен масової культури (на прикладі конкретних телепрограм)

Автор _____________________/_____________________/

(підпис) (прізвище та ініціали)Скачать документ

Похожие документы:

 1. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів філософського факультету за напрямом підготовки 020101 культурологія, спеціальністю "культурологія":, 20. с. Розробник (2)

  Документ
  Релігієзнавство. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів філософського факультету за напрямом підготовки 6.020101 – культурологія, спеціальністю “культурологія”: , 20 .
 2. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів філософського факультету за напрямом підготовки 020101 культурологія, спеціальністю "культурологія":, 20. с. Розробник (1)

  Документ
  Філософія релігії. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів філософського факультету за напрямом підготовки 6.020101 – культурологія, спеціальністю “культурологія”: , 20 .
 3. Робоча програма навчальної дисципліни моральна культура спілкування та етикет галузь знань 0201 культура

  Документ
  дати характеристику предмету, структури курсу, розкрити його міждисциплінарні зв’язки з іншими галузями гуманітарного знання (культурологія, історія культури,
 4. Робоча програма навчальної дисципліни християнство в Україні: історія І сучасність галузь знань 0201 культура

  Документ
  Християнство в Україні: історія і сучасність. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів філософського факультету за напрямом підготовки 6.020101 – культурологія, спеціальністю “культурологія»: , 20 .
 5. Програма навчальної дисципліни основи культурології галузь знань 0201 культура напряму підготовки 020101- культурологія для спеціальності «культурологія» філософського факультету, культурологічного відділення

  Документ
  дати характеристику предмету, структури, методології культурології, розкрити її міждисциплінарні зв’язки з іншими галузями гуманітарного знання (історія,

Другие похожие документы..