Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Поліпшення якості шкільної освіти, зокрема природничо-математичної, є необхідною умовою формування інноваційного суспільства та підвищення конкурентн...полностью>>
'Документ'
Объектом изучения археологии являются остатки материальной культуры. Для определения этнического состава древнего населения памятники материальной ку...полностью>>
'Документ'
Имена и их денотаты. Смысл знака равенства. Десятичная (двоичная, римская и т. п.) запись числа как имя числа; число как денотат своей записи. Как обр...полностью>>
'Документ'
Во-первых, что касается названия. В книге собраны не только стихи, но и песни. Песня же - жанр особый. Иногда текст песни и стихами назвать нельзя, а...полностью>>

Програма курсу «Iсторiя України». 4 Рекомендована література до курсу «Історія України». 15 Тематика лекційного курсу І семінарів 17

Главная > Конспект
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Міністерство освіти науки молоді та спорту України

Донецький національний університет

Кафедра історії України

В. I. Iзюмов

Iсторія України.

Посібник для дистанційного і заочного

навчання студентів неісторичних спеціальностей.

Донецьк – 2011

УДК 94(477)(075)

ББК Т3(4УКР)я75

І39

Рецензенти :

Пірко В.О. – професор

Нікольський В.М. - професор

І39 Ізюмов В.І.

Історія України. Навчальний посібник для дистанційного та заочного навчання студентів неісторичних спеціальностей. – Донецьк, 2011. – 181 с.

Навчальний посібник містить пакет матеріалів з історії України, які базуються на новітніх досягненнях історичної та педагогічної науки. Він призначений для дистанційного та заочного навчання студентів неісторичних спеціальностей, а також для всіх, хто цікавиться історією України.

УДК 94(477)(075)

ББК Т3(4УКР)я75

В.І. Ізюмов, 2011

Реєстр пакету матерiалiв до курсу

«Iсторiя України»

 1. Програма курсу «Iсторiя України». 4

 2. Рекомендована література до курсу «Історія України». 15

 3. Тематика лекційного курсу і семінарів 17

 4. Конспект лекцій з історії України. 19

 5. Головнi подiї в iсторiї України. 145

 6. Вимоги до студентiв. 155

 7. Критерiї оцiнок. 156

 8. Комплексна контрольна робота з дисциплiни «Iсторiя України». Вiдповiдi до тестiв. 157

 9. Тематика контрольних робiт. 174

 10. Питання до iспитiв. 176

Програма курсу «Iсторiя України»

Курс «Iсторiя України» обсягом 24 години, з них 20 год. лекцiй i 4 семiнарів, розрахований на студентiв I курсу. Вiн має на метi розвиток iсторичного мислення і ерудицiї cтудентiв і передбачає загальне розумiння iсторичного процесу в його суперечностi і унiверсальностi. Курс повинен сприяти формуванню у студентiв сучасних поглядiв на суспiльство як на взаємообумовлену єднiсть iсторико-антропологiчного і соцiокультурного факторiв; вихованню нацiональної свiдомостi в гармонiйному поєднаннi нацiональних i загальнолюдських цiнностей, iдей гуманiзму та справедливостi.

Такi цiлi реалiзуються в процессi вивчення iсторiї українського народу, яке здiйснюється на основi перiодизацiї:

 1. Первiсна доба (300 тис. рокiв тому – середина I тис. до н.е.)

 2. Антична доба (середина I тис. до н. е. – середина I тис.н.е.)

 3. Княжа доба:

а) Київська Русь (882 – 1132 рр.)

б) Галицько – Волинська Русь (1199 – 1349 рр.)

 1. Литовсько-Руська доба (сер. ХIV ст. – 1569 р.)

 2. Доба Речi Посполитої (1569 – 1648 р.)

 3. Доба Української нацiональної революцiї (1648 – 1676 рр.)

 4. Доба Гетьманщини (1676 – 1764)

 5. Iмперська доба:

а) українськi землi у складi Росiйської iмперiї (1764 – 1917рр.)

б) захiдноукраїнськi землi у складi Австрiйської iмперiї (1772 – 1918 рр.)

 1. Доба Української революцiї (1917 – 1920 рр.)

а) Центральна Рада (III 1917 р. – IV 1918 p.)

б) Гетьманщина (IV 1918p. – XI 1918 p.)

в) Директорiя (XI 1918 p. – XI 1920 p.)

 1. Радянська доба (1921р. – 1991 р.)

 2. Доба незалежної України (з 1991 р.)

1. Первiсна доба.

Геоклiматичний, антропологiчний та виробничий типи перiодизацiї. Поява людини на територiї України. Виникнення землеробства, скотарства та ремесла. Обмiн. Виникнення родового ладу. Стоянки кам’яного та бронзового віків. Трипiльська культура. Виникнення патрiархальної общини. Вiйськова демократiя. Епоха залiза. Кочовики на територiї України та Росiї: кiммерiйцi, скiфи, сармати, таври, готи, гуни, авари, болгари, угри, хозари.

2. Антична доба.

Грецькi мiста–держави у Причорномор’ї та Криму. Слов’янський етногенез: анти, венеди, склавiни. Розселення племен схiдних слов’ян. Господарство i побут. Символiка i атрибутика схiдних слов’ян. Взаємовiдносини з угро-фiнськими та германськими племенами. Виникнення державних об’єднань: Волинський та полянський союзи племен. Поширення орного землеробства. Полювання, рибальство. Розвиток ремесла та торгiвлi. Заснування мiст Києва, Чернiгова, Новгорода. Походження термiну “Русь”.

Розклад первiсних родоплемiнних вiдносин. Формування територiальної общини. Вiськова демократiя. Зародження та змiцнення приватної власностi на землю. Князi та дружина, смерди. Диференцiацiя схiднослов’янського суспiльства. Впровадження данини. Полюддя.

Вiйни з германськими племенами, Вiзантiйською iмперiєю та кочовиками.

3. Княжа доба.

а) Київська Русь

Передумови виникнення держави у схiдних слов’ян. Економiка, полiтика, культура, менталiтет, вiрування. “Норманська теорiя” походження Київської Русi. Сучасний погляд на виникнення Київського і Новгородського князiвств. Поява норманiв на Русi. Князь Олег. Об’єднання Київського та Новгородського князiвств. Походи на Вiзантiю 907 р., 912 р., 941 р. Князь Iгор. Повстання деревлян. Княгиня Ольга та iї реформи. Походи князя Святослава. Боротьба з печенiгами. Князь Володимир. Об’єднання схiднослов’янських племен. Хрещення Русi. Ярослав Мудрий i його внутрiшня та зовнiшня полiтика. Сеньйорат. Натуральне господарство. Ремесло, торгiвля. Сiльська община. Розвиток феодального землеволодiння. Суспiльнi стани. Категорiї феодально залежного населення. Суд i право. “Руська Правда”. Причини роздроблення Русi. Майорат. Князь Володимир Мономах. Виникнення феодальних центрiв: Галицько-Волинське, Володимиро-Суздальське князiвства та Новгородська республiка. Феодальнi вiйни та з’їзди князiв. Боротьба з половцями. Послаблення ролi Києва. Культура Київської Русi: фольклор, писемнiсть, архiтектура та мистецтво. Релiгiйне життя.

б) Галицько-Волинська Русь.

Закрiплення мiсцевих князiвських династiй в Галицькому та Волинському князiвствах. Князь Ярослав Осмомисл. Князь Роман. Об’єднання Галицького i Волинського князiвств. Боротьба з боярським сепаратизмом. Князь Данило Галицький. Боротьба з армiями польських, угорських i нiмецьких феодалiв. Князь Олександр Невський. Битва на Невi та на Чудському озерi. Монголо-татарська навала. Оборона Києва. Монголо-татарське iго. Повстання проти монголо-татарiв. Вiдносини з Литвою, Польщею, Угорщиною, Золотою Ордою, Володимиро-Суздальським князiвством i Ватиканом. Заснування Львова. Галицько-Волинське князiвство в кiнцi ХIII – на початку XIV ст.

4. Литовсько-Руська доба.

Захоплення Київщини, Чернiгiвщини, Переяславщини, Подiлля та Волинi Великим князiвством Литовським. Повалення влади золотоординських ханiв на територiї України. Загарбання Галичини Польщею. Захоплення Пiвнiчної Буковини Молдавiєю. Кревська унiя. Закарпаття пiд владою Угорщини. Литовсько-Руське князiвство у XIV ст. Полiтика Гедимiна, Ольгерда, Ягайла та Вiтовта. Грюнвальдська битва. Утворення Кримського ханства. Загарбання татарами i турками Пiвденної України. Розвиток економiки та культури. Адмiнicтративний устрiй українських земель.Формування української та росiйської народностей. Риси менталiтету та антропологiчнi особливостi.

Посилення експансiї Польщi. Розвиток сiльського господарства, промислiв, ремесла та торгiвлi. Мiста. Феодальне землеволодiння, його форми i розряди. Початок закрiпачення селян. Фiльваркове господарство. Боротьба проти влади польських та литовських феодалiв (30-тi роки XV ст.).

Турецько-татарськi навали на Україну. Передумови виникнення козацтва. Формування козацтва. Територiя. Господарство i побут козакiв. Вiйськова органiзацiя. Боротьба з татарами i шляхтою. Створення Запорізької Сiчi. Вiськове мистецтво. Козацька символiка. Боротьба з татарами i шляхтичами.

5. Доба Речi Посполитої

Загарбання Польщею Київщини, Полтавщини, Подiлля, Волинi. Люблiнська унiя 1569 р. Створення Речі Посполитої. Державний i адмiнicтративний устрiй. Посилення полонiзацiї i окатоличення українського народу.

Зростання шляхетського і магнатського землеволодiння. Литовськi статути 1529 р., 1566 р. та 1588 р. Повне закрiпачення українського селянства. Наступ єзуїтів на Україну. Брестська церковна унiя 1596 року. Релiгiйна полiтика. Свавiлля польського панства. Посилення феодального гнiту. Козацько-селянські повстання кiнця XVI – початку XVII ст. Петро Сагайдачний. Повстання 20-х - 30-х рокiв XVII ст. “Ординацiя” 1638 року.

Розвиток культури. Фольклор. Пiснi та думи. Освiта. Братськi школи. Острозька академiя. Києво-Могилянська колегiя. Лiтописання. Полемiчна лiтература. Початок книгодрукування. I.Федоров. Архітектура i мистецтво. Вплив захiдноукраїнської культури.

6. Доба Української нацiональної революцiї 1648 – 1676 рр.

Мiжнародна ситуацiя у Схiднiй Європi напередодні революцiї. Причини, характер i рушiйнi сили революцiї. Її етапи і особливостi. Б. Хмельницький. Повстання на Сiчi. Воєнні дiї у 1648 роцi. Початок створення української нацiональної держави. Економiчна і соцiальна політика гетьманського уряду. Зовнiшнi стосунки. Посилення зв’язкiв з Москвою. Воєннi дiї у 1649 р. Битва пiд Зборовом. Зборiвський договiр. Молдавський похiд Б. Хмельницького. Вiйськова кампанiя 1651 р. Битва пiд Берестечком. Переселення на Слобожанщину. Бiлоцеркiвська угода 1651 р. Вiйськовi дiї 1652 – 1653 рр. Битва пiд Батогом. Переговори Б. Хмельницького з росiйським урядом. Рiшення Земського Собору 1653 р. Посольство В. Бутурлiна. Переяславська Рада. “Березневi статтi” 1654 р.

Вiйна України і Росiї з Польщею 1654 – 1656 рр. Розгром Польщi. Визволення Смоленщини, Бiлорусiї, Правобережної та Захiдної України. Порушення урядом царя Олексiя Михайловича Переяславських угод. Вiленське перемир’я 1656 р. Зносини Б. Хмельницького зi Швецiєю. Смерть Б. Хмельницького. Його роль та значення в iсторiї України.

Наростання соцiальних суперечностей. Старшинськi угруповання. Роль росiйського уряду. Гетьман I. Виговський і його полiтика. Гадяцька угода 1658р. Опiр росiйських воєвод. Конотопська битва 1659 р. Ю. Хмельницький. Роздiл Гетьманщини. Руїна. “Чорна Рада” 1663 р. Гетьманування I. Брюховецького на Лiвобережжi і П. Тетерi на Правобережжi. Вiйна проти Польщі у союзi з Росією у 1660 – 1664 рр. Андрусівське перемир’я 1667 р. Петро Дорошенко. Його полiтика і вiйськова кампанія 1667 – 1676 рокiв. Капiтуляцiя Петра Дорошенка. Поразка революцiї і ії наслiдки.

7. Доба Гетьманщини.

Розорення господарства України. Захоплення султанською Туреччиною Пiвденної України у 1672 р. Чигиринськi походи Туреччини у 1677 – 1678 рр. Вiдсiч агресії. I. Сiрко. Бахчисарайська угода 1681 р. Гетьман I. Самойлович і його полiтика. “Вiчний мир” 1686 р. і розчленування України. Гетьманування I. Мазепи. Особа I. Мазепи. Стан Правобережжя у кiнцi XVII ст. Формування козацьких полкiв. С. Палiй. Боротьба проти польських панiв і турецько-татарської агресiї. Кримськi походи 1687 і 1689 р. Азово-днiпровськi походи 1695 – 1696 рр. Константинопольський мир 1700р.

Пiвнiчна вiйна 1700 – 1721 рр. і Україна. Полiтика I. Мазепи. Зносини з Карлом XII. Полтавська битва і ії значення. Зруйнування Старої Запорожської Сiчi. Втеча I.Мазепи. Обрання гетьманом П. Орлика. “Бендерська Конституцiя” 1710 р. Прутський похiд Петра I. Закінчення Пiвнiчної вiйни і проголошення Росiї iмперiєю(1721р).

Гетьманування I. Скоропадського. Обмеження автономiї України Петром I. Русифiкацiя. Централiзаторська полiтика iмперiї. Скасування гетьманства у 1722 р. П. Полуботок. Перша Малоросiйська колегiя. Гетьманування Д. Апостола. Друге скасування гетьманства у 1734 р. Правлiння гетьманського уряду. Заснування Нової Сiчi. Гетьманування К. Розумовського. Остаточна лiквiдацiя гетьманства в Українi. Друга Малоросійська колегiя. П. Румянцев

.

8. Iмперська доба.

а) Українськi землi у складi Російської iмперії.

Остаточна лiквiдацiя старшинсько-козацької системи управлiння і козацького вiйська. Утворення намiсництв і губернiй. Лiквiдацiя Запорізької Сiчi у 1775 р. Задунайська Сiч. Чорноморська Сiч.

Розвиток продуктивних сил у сiльському господарствi та промисловостi. Зростання старшинського та дворянського землеволодiння. Юридичне оформлення крiпосного права. Указ Катерини II 1783 р. і Павла I 1796 р. Антифеодальна боротьба на Українi. Селянськi повстання (с. Клiщинцi, с. Турбаї).

Стан Правобережжя у складi деградуючої Польщi. Визвольнi повстання 1702 – 1704 рр. Лiквiдацiя козацтва на Правобережжi. Гайдамацький і опришкiвський рухи. Колiївщина 1768 р.

Початок розкладу феодально-крiпосницької системи господарювання. Мануфактурне виробництво. Розвиток мiст та торгiвлi. Чумацтво.

Росiйсько-турецькi вiйни 1768-1774 рр. і 1787-1791 рр. Приєднання Пiвнiчного Причорномор’я, Приазов’я та Криму до Росії. Колонiзація Пiвденної України. Господарське освоєння. Роздiли Польщi і приєднання Правобережної України до Російської iмперiї. Культура України і Росiї у XVIII ст. Г. Сковорода.

Адмiнiстративний устрiй і демографiчний розвиток України в I пол. XIXст. у складi Росiйської iмперії. Криза феодально-крiпосницького ладу. Розклад селянського і помiщицького господарства. Мiсячина. Вiйськовi поселення. У. Кармалюк. “Кисилівська реформа”. Iнвентарна реформа.

Початок промислового перевороту. Розвиток внутрiшньої і зовнiшньої торговлi.

Вiтчизняна вiйна 1812 р. і Україна.

Початок вiдродження української нацiональної самосвiдомостi. Українознавство. Формування української iнтелiгенцiї. Декабристський рух в Українi. Органiзацiя і програми декабристiв. Повстання Чернiгiвського полку. Кирило-Мефодiївське братство, його програмнi документи. Роль братства в українському нацiонально-визвольному русi. Тарас Шевченко. М. Костомаров. П. Кулiш.

Антиукраїнська полiтика царизму. Освiта. Наука. Iсторична думка. Розвиток української лiтератури. I. Котляревський, П. Гулак-Артемовський, Г. Квiтка-Основ’яненко. Зв’язки і взаємовпливи росiйської і української лiтератури. О.Пушкiн, М. Гоголь. Розвиток архiтектури і мистецтва в Росiї і Українi в I пол. XIXст.

Причини буржуазних реформ 60-70-х рр. в Росiйськiй iмперiї. Скасування крiпосного права. Особливостi селянської реформи в Українi. Земська і судова реформи. Мiське врядування. Шкiльна, цензурна, фiнансова і вiйськова реформи та їх значення.

Пореформений розвиток сiльського господарства. Риси капiталiстичного ладу. Юнкерський та фермерський шляхи розвитку. Завершення промислового перевороту. Особливостi капiталiстичних вiдносин в росiйськiй економiцi. Україна в системi iмперської економiки. Мiста. Торгівля і фiнансова система. Змiни в cоцiальнiй структурi населення.

Суспiльно-полiтичне життя у I пол. XIXст. Народництво. “Земля і воля”, “Народна воля”. Селянськi рухи. Виникнення і поширення марксизму. Робітничий рух і першi органiзацiї. Студентський і земський рухи.

Пiднесення українського нацiонально-визвольного руху у II пол. XIX ст. Українофiльство. Хлопоманство. Журнал “Основа” та його гурток. “Київська громада”. Посилення русифiкаторської політики царизму. Валує вський циркуляр 1863 р. Емський указ 1876 р. Журнал “Громада” та його програма. М Драгоманов. “Молода громада”, “Братство тарасiвцiв” “Молода Україна”. Виникнення українських нацiональних партiй. М. Грушевський.

Розквiт української культури у II пол. XIX ст. “Золотий вiк” лiтератури. Музика і театр. Образотворче мистецтво.

Початок розвитку монополiстичного капiталiзму, його риси. Аграрнi вiдносини на початку XX ст. Кооперативний рух. Економiчна криза 1900 – 1903 рр. Робiтничi страйки. Селянськi повстання 1902 р. Земсько-лiберальна опозицiя. Виникнення українських полiтичних партiй: РУП, “Спiлка”, УНП, УСДРП, УРДП.

Перша росiйська революція 1905 - 1907 рокiв i Україна. Страйковий рух. Збройнi виступи матросiв, солдат, робiтникiв. Пiднесення нацiонального руху. Українська думська громада. “Просвiти”. Третьочервневий державний переворот 1907 року.

Столипiнська аграрна реформа і ії проведення в Українi. Соцiальна психологiя українського селянства початку XXст. Українське питання в III і IV Державнiй думi. Товариство українських поступовцiв. Поширення iдеї самостiйностi України. М. Мiхновський.

Перша свiтова вiйна і Україна. Хiд воєнних дiй на територiї України у 1914 – 1916 рр. Господарська розруха. Переслiдування українського нацiонально-визвольного руху. “Спiлка визволення України”. “Головна Українська Рада”. Українськi сiчовi стрiльцi.

б) Захiдноукраїнськi землi у складi Австрійської імперії.

Загарбання захiдноукраїнських земель Австрїєю та їх становище у кiнцi XVIII cт. Колонiальна полiтика Австрiйської монархії. Стан економiки. Селянський рух в Галичинi та на Буковинi. Л. Кобилиця.

Нацiонально-визвольний рух. “Руська трiйця”. Революцiя 1848 р. в iмперiї. Скасування крiпацтва. “Головна руська рада”. Слов’янський конгрес. “Галицько-руська матиця”. Наслiдки революції.

Посилення нацiонально-визвольного руху у II пол.XIX ст. на захiдноукраїнських землях. “Просвiти”. “Москофiли”та народовцi. “Азбучна вiйна”. Виникнення полiтичних партiй. I. Франко, М. Павлик, О. Терлецький, М. Грушевський.

Господарство Західної України на початку XX ст. Аграрна криза. Масова емiграцiя. Активiзацiя нацiонального руху. “Спiлка визволення України”.

Розвиток культури на захiдоноукраїнських землях у XIX – на поч. ХХ ст.

9. Доба Української революцiї 1917 – 1920 рр.

а) Центральна Рада.

Лютнева демократична революцiя в Росiї. Повалення царизму. Створення Центральної Ради. Ії склад. Полiтика Тимчасового уряду щодо України. Виникнення рад робiтничих, селянських і солдатських депутатів. Партiї есерiв і большовикiв – їх дiяльнiсть в Українi. Український нацiональний конгрес. Перший Унiвесал. Створення Генерального Секретарiату. В. Винниченко. Загострення вiдносин з Тимчасовим урядом. Другий Унiверсал. Липнева криза в Росії. Становище Центральної Ради влiтку і восени 1917.

Жовтневий переворот 1917. Створення Раднаркому. Спроба бiльшовицького перевороту в Українi. Третiй Унiверсал Центральної Ради. Проголошення УНР. Вiдносини УНР і Радянської Росії. Економічна і соцiальна полiтика Центральної Ради. Зовнішня полiтика. Проголошення радянської влади в Українi. Боротьба бiльшовикiв проти Центральної Ради. Четвертий Унiверсал. Проголошення незалежностi. Вiйна Радянської Росії проти УНР. Бiй пiд Крутами. Червоний терор. Бiльшовицький режим. Антибiльшовицький рух опору.

Брестський договiр УНР з країнами Четверного союзу. Окупацiя України австро-нiмецькими вiйськами. Окупацiйний режим. Роль Центральної Ради. Конституцiя УНР. Кiнець дiяльностi Центральної Ради в Українi.

б) Гетьманщина.

Гетьманський переворот 1918 р. “Українська держава” П. Скоропадського. Внутрiшня і зовнiшня полiтика гетьманського уряду. Нацiонально-культурна полiтика. Народна боротьба проти гетьманщини. Махновщина. Бiльшовицьке пiдпiлля. Утворення КП(б)У.

Активiзацiя визвольного руху в Захiднiй Українi. Виникнення ЗУНР. Створення УГА. Вiйна з Польщею.

в) Директорiя.

Антигетьманське повстання. Утворення Директорiї і відновлення УНР. Iнтервенцiя Антанти на пiвднi України. Внутрiшня та зовнiшня полiтика Директорії. Трудовий конгрес (сiчень 1919р.). Злука . С. Петлюра.

Друга вiйна Радянської Росії проти УНР. Проголошення УСРР. Політика “воєнного комунiзму”. Антибiльшовицький рух в Українi. Н. Махно. М. Григор’єв. Агресiя Польщi. Наступ денiкiнських вiйськ. Бiлогвардiйський режим. Стосунки Директорiї з А. Денiкiним. Контрнаступ червоної армiї. Загибель УГА. Агонiя Директорiї.

Вiдновлення радянської влади в Українi в 1920 р. Українська трудова армiя. Новий земельний закон. Органiзацiя комнезамiв.

Союз Директорії з Польщею. Варшавський договiр. Наступ польсько-українських вiйськ. Здобуття Києва. Контрнаступ червоної армiї. Розгром червоноармiйських сил пiд Варшавою і Львовом. Ризький мир і його наслiдки для України. Припинення боротьби директоріанських сил. Причини поразки. Iсторичне значення української революції.

10. Радянська доба.

Соцiально-економiчний стан України і Росiї на початку 1921 р. Руїна. Голод 1921 – 1923 рр. Антирадянськi повстання. Полiтична криза. Запровадження нової економiчної полiтики. Ії риси. Адмiнiстативна реформа. Грошова реформа. Фiнанси. Кооперативний рух. Вiдбудова сiльського господарства і промисловостi. Утворення СРСР і Україна.

Розвиток культури у 20–тi роки. Нацiональна полiтика бiльшовикiв. “Коренiзацiя” та “українiзацiя”. Освiта і наука. Лiтература і мистецтво. Становище церкви. Виникнення української автокефальної православної церкви.

Проблеми непу. Змiни в полiтичному курсi керiвництва ВКП(б) та КП(б)У. Початок соцiалiстичної iндустрiалiзацiї. Перша п’ятирiчка. Формування адмiнiстративно-командної системи і сталiнського тоталiтаризму. Наслiдки вiйськово-комунicтичного штурму. “Соцiалiстичне” змагання. Формування ГУЛАГ(у). Карткова система.

Насильницька суцiльна колективiзацiя сiльського господарства. “Розкуркулювання”. Пограбування селян. Крiпосницькi методи працi. Голодомор 1932 – 1933 рр. Демографiчнi втрати.

Формування бюрократичної номенклатури. Змiни в соцiальнiй структурi суспільства. Сталiнiзм і його суть. Масовий терор 30-х рокiв. Морально-політична деформацiя стосункiв в суспiльствi. Радянська психологiя. Згортання “українiзацiї”. Деградацiя культури. Нищення культурних пам’яток. Лiквiдацiя УАПЦ.

Полiтичний і соцiально-економiчний стан захiдноукраїнських земель у складi Другої Речi Посполитої. Безробiття. Масова емiграцiя. Нацiонально-визвольний рух. Створення ОУН. Греко-католицька церква. А.Шептицький. Роль і доля КПЗУ. Особливостi нацiонально-визвольного руху в Закарпаттi та Пiвнiчнiй Буковинi.

Причини другої свiтової вiйни. Радянсько-нiмецький пакт. Початок другої свiтової вiйни. Напад СРСР на Польщу. Роздiл Польщi. Приєднання захiдноукраїнських та захiднобiлоруських земель до СРСР. Союз СРСР з фашистською Нiмеччиною. Загарбання СРСР частини Фiнляндiї, країн Прибалтики, Бесарабії, Придунайських повiтiв, Пiвнiчної Буковини. Депортацiї, “cовєтiзацiя”, масовий терор. Розкiл в ОУН.

Напад фашистської Нiмеччини на СРСР. Початок Вiтчизняної вiйни. Поразки Червоної Армiї. Роль ОУН на початку вiйни. С. Бандера, Я. Стецько.

Оборона Києва, Одеси, Севастополя. Окупацiя України. Окупацiйний режим. Поразки Червоної Армiї пiд Харковом і в Криму. Нацiоналістичний і комунiстичний рух Опору. УПА. Партизанський рух.

Розгром німецько-фашистських армiй пiд Сталiнградом. Початок визволення України. Курська битва. Визволення Донбасу. Битва на Днiпрi. Визволення Києва. Визволення Правобережжя, Криму. Визволення Захiдної України. Початок вiдбудови. Втрати України у другiй свiтовiй вiйнi.

Трагiчнi наслiдки вiйни. Територiальнi змiни в Українi і Росії. Вiдбудова промисловостi і транспорту. Грошова реформа. Стан сiльського господарства. Голод 1946 – 1947 рр. Вiдновлення масових репресивних кампанiй. Заборона унiатської церкви. Боротьба УПА в 1945 –1950 рр. Операцiя “Вiслa” і ïï наслідки.

Початок десталiнiзацiï. “Вiдлига”. М. Хрущов. Включення Криму до складу УРСР. ХХ з’ïзд КПРС i його значення. Реформи 2-ï половини 50-х - 1-ï половини 60-х рокiв. Грошова реформа. Падiння матерiального рівня життя населення. Зародження дисидентського руху. Досягнення i втрати в культурному будiвництвi.

Кремлiвський переворот 1964 р. Державнi злочини КПРС i КПУ. Спроба господарськоï реформи 1965 – 1967 рокiв. Екстенсивний характер розвитку економiки. Стагнацiя. Корупцiя. “Тiньова економiка”. Зародження мафiозних структур. Продовольча проблема. Економiчна криза. Порушення законностi. Полiтичнi репресiï 70-80-х рокiв. Русифiкацiя. Моральна деградацiя суспiльства. Правозахисний рух. Хельсiнська спiлка та ïï роль. Стан церкви.

Початок “перебудови”. М. Горбачов. Спроба лiбералiзацiï ладу. Соцiально-економiчна криза. Криза освiти i культури. Чорнобильська катастрофа 1986 року.

Пiднесення нацiонально-демократичного руху. Вибори до рад. Створення нових полiтичних партiй i рухiв. Зростання нацiональноï самосвiдомостi. “Декларацiя про державний суверенiтет Украïни” 1990 року.

11. Доба незалежноï Украïни.

Спроба державного перевороту в СРСР в серпнi 1991 року. Акт проголошення незалежностi Украïни. Заборона дiяльностi КПУ. Народний рух Украïни. В. Чорновiл. Становлення багатопартiйноï системи. Л. Кравчук. Б. Єльцин. Всеукраїнський референдум 1 грудня 1991 року. Обрання Л. Кравчука президентом. Державна символiка України.

Розпад СРСР. Утворення СНД. Соцiально-економічна і полiтична криза 1992-1993 рр. в Українi. Вибори 1994 р. в Українi. Л. Кучма. Фiнансова криза. Грошова реформа 1996р. Прийняття Конституції України 1996 р. Обмежена соцiально-полiтична стабiлiзацiя. Вибори до Верховної Ради 1998 р.. Обрання Л. Кучми на другий термiн президентства у 1999 р. Вiдставка Б. Єльцина 31.12.1999р.

Зовнiшня політика незалежної України. Вступ до Ради Європи. Зовнiшня полiтика Росiї. Українсько-росiйськi стосунки.

Сучасна українська схiдна та захiдна дiаспора.

Сучасний стан розвитку культури: освiта, наука, лiтература, театр, кiно, телебачення, преса. Релiгiя і церква в умовах незалежностi.

Рекомендована література до курсу «Історія України»
 1. Аркас М. Iсторiя України-Русi. - К., 1990.

 2. Апанович О. Розповіді про запорозьких козаків-К., 1991.

 3. Багалiй Д. Iсторiя Слобідської України. - Х., 1991.

 4. Грушевський М. Iлюстрована icторiя України. - К., 1992.

 5. Гунчак Т. Україна: перша половина ХХ столiття. - К., 1993.

 6. Давня iсторiя України. Кн. 1-2.- К., 1994.

 7. Даниленко В., Касьянов Г., Кульчицький С. Сталiнiзм на Українi (20-30-тi роки). - К., 1991.

 8. Джонсон П. Современность. Т.1.-2. - М., 1995.

 9. Дорошенко Д. Нарис з iсторiї України. Т.1-2, К., 1991.

 10. Єфименко А. История украинского народа. - К., 1990.

 11. Iсторiя України. Навчальний посiбник/ Пiд ред. В. А.

Смолiя.-К., 1997.

 1. Iсторiя України. Навчальний посiбник/ Пiд ред. Р. Ляха.-Донецьк, 1998.

 2. Iсторiя Українського вiйська ч.1-2. - К., 1993.

 3. Iсторiя Української культури/ Пiд ред. I. Крип’якевича. - К., 1994.

 4. Коваль М. Україна: 1939-1945. - К., 1995.

 5. Конквест Р. Жнива скорботи. Радянська колективiзацiя і голодомор. - К., 1993.

 6. Костомаров Н. Мазепа. - М., 1992.

 7. Крип’якевич I. Богдан Хмельницький. - Львiв,1990.

 8. Крип’якевич I. Iсторiя України. - Львiв,1991.

 9. Кульчицький С. Комунiзм в Українi: перше десятилiття (1919 – 1928) – К., 1996.

 10. Кульчицький С. Україна мiж двома вiйнами (1921 – 1939). – К., 1999.

 11. Кульчицький С. Нотатки про українськi революцiї. – К., 2001.

 12. Литвин М., Науменко К. Iсторiя ЗУНР. – Львiв, 1995.

 13. Новiтня iсторiя України (1900 – 2000): Пiдручник/ А.Г. Слюсаренко. – К., 2000.

 14. Огiєнко I. Українська церква. Т. 1-2. - К., 1993.

 15. Полонська-Василенко Н. Iсторiя України. Т. 1-2.-К., 1992.

 16. Рибалка I. Iсторiя України. Ч. 1-2. - Х., 1995-1997.

 17. Рыбаков Б. Киевская Русь и русские княжества XII-XIII вв. – М., 1982.

 18. Рыбаков Б. Язычество Древней Руси. – М., 1980.

 19. Смолiй В. Степанков В. Українська Нацiональна Революцiя. – К., 1999.

 20. Субтельний О. Iсторiя України. - К., 1993.

 21. Толочко П. Київська Русь. - К., 1996.

 22. Україна: друга половина ХХ ст. – К., 1996.

 23. Українська народна енциклопедiя. – Львiв, 1996.

 24. Хоскинг Дж. История Советского Союза 1917-1991. - М., 1995.

 25. Яворницький Д. Iсторiя запорiзьких козакiв. Т.1-3. - Львiв., 1990-1992.

 26. Яковенко Н. Нарис iсторiї України. - К., 1997.

Тематика лекційного курсу і семінарів.

Курс «Iсторiя України» обсягом 24 години, з яких 20 лекцiй і 4 години семiнарiв, розрахований на студентiв 1 курсу дистантної або заочної форми навчання на факультетi романо-германської фiлологiї.

Теми лекцiй.

Вступ.

 1. Стародавня доба в iсторiї України (до сер. 1-го тис. н.е.)

 2. Княжа доба (IX ст. – I пол. XIV ст.).

 3. Українськi землi у I пол.XIV ст. – I пол. XVII ст.

 4. Українська нацiональна революцiя XVII ст.

 5. Гетьманщина в Українi (кiнець XVII – середина XVIII).

 6. Українськi землi пiд владою Росiйської і Австрiйської iмперiй (сер. XVIIIст. – поч. ХХ ст.).

 7. Українська нацiональна революцiя 1917 – 1920 рокiв.

 8. Україна мiж двома свiтовими вiйнами (20-тi – 30-тi рр. ХХ ст.).

 9. Україна у роки другої свiтової вiйни (1939 – 1945 рр.).

 10. Україна у повоєнний час (1945 – 1991 рр.).

 11. Незалежна Україна (1991 – 2002).

Теми семiнарiв.

 1. Українська нацiональна революцiя середини XVII ст.

2. Українська нацiональна революцiя 1917 – 1920 рокiв.

Плани семiнарських занять.

Тема 1. Українська нацiональна революцiя середини XVII ст.

План

 1. Причини революцiї та хiд воєнних дiй у 1648-1653 рр.

 2. Переяславська Рада. «Березневi статтi» і воєнна кампанiя 1654-1656 рр.

 3. Воєннi дiї у 1657-1667 р. Андрусiвське перемир’я.

 4. Руїна. Причини поразки революцiї та iї значення.

ЛIТЕРАТУРА:

 1. Лiтопис Самовидця.-К., Наукова думка, 1971. – С. 28-72

 2. Iсторiя Русов. –Київ: Дзвiн, 1991. – С. 60-164

 3. М. Аркас. Iсторiя України-Руси.-К.: Вища школа, 1990. – С.171-237

 4. М. Грушевский. Очерк истории украинского народа. – К.: Либiдь, 1990. – С. 178-225

 5. М. Костомаров. Богдан Хмельницький. –К.: Веселка, 1992. – С. 34-70

 6. I. Крип’якевич. Богдан Хмельницький. – Львiв: Свiт, 1990. – С. 284-337

 7. I. Рибалка. Iсторiя України. Ч.1.- Харкiв: Основа, 1995.- С. 191-242

 8. О. Субтельний. Україна: Iсторія. – К.: Либiдь,1991. – С. 115-145

 9. Iсторiя України в особах. – К.; 1993. – С. 294-300

 10. В. Смолiй, В. Степанков. Українська нацiональна революцiя. – К., 1999. – С. 299-345

 11. Iсторiя України(пiд ред. Р. Ляха). – К. 1998. – С. 125-156

Тема 2. Українська нацiональна революцiя 1917 – 1920 рокiв.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Унавчальному посібнику вміщено тематичний план І програму курсу «Історія України», тематику семінарських І самостійних занять, перелік типових запитань для підготовки до іспитів, рекомендовану літературу. Ббк 68. 4(4Укр)1 Л17

  Навчально-методичний посібник
  Л17 Історія України. Навчально-методичний посібник. – Тернопіль, 2005. – 62 с. – Бібліотека щорічника «Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє». Серія «Історія».
 2. Національна академія наук україни (3)

  Документ
  II-1. Дані про обсяги фінансування за тематикою фундаментальних, прикладних досліджень та за тематикою, що виконувалась за завданнями Державних цільових програм загального фонду Державного бюджету України 21
 3. Література перших десятиріч ХІХ століття

  Конспект
  У багатовіковій історії України дев'ятнадцятому століттю належить особлива роль. Попри всі інші духовні й культурні здобутки, що ними збагатилася українська нація в ХІХ столітті, це період, упродовж якого здійснилося перебазування
 4. Народная украинская академия Центр научно-гуманитарной информации Дайджест публикаций за 2006 год Харьков

  Документ
  О нас пишут: Дайджест публикаций за 2006 г. / Нар. укр. акад. Центр науч.-гуманитар. информ.; Сост. Г. Н. Лях; Отв. ред. И. В. Козицкая. – Х., 2007. –  с.
 5. Персоналії та доробок

  Книга
  Рекомендовано до друку Вченою радою Інституту української археографії та джерелознавства імені М.С. Грушевського НАН України (Протокол № 3 від 12.06.2011).

Другие похожие документы..