Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Закон'
Іноземні інвесторам гарантовано право діяти в умовах національного режиму інвестиційної діяльності. Згідно із статтею 394 Господарського кодексу Украї...полностью>>
'Документ'
Количество государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения, осуществляющих автоматизированную запись на прием к врачу с использованием сети...полностью>>
'Документ'
Московская открытая научно-практическая конференция учащихся образовательных учреждений «И грянул бой…» проводится с целью распространения и качестве...полностью>>
'Документ'
Елена Казанцева Из письма в редакцию журнала «Красная бурда»: «Мой ребенок не засыпал всю ночь, а волчок так и не пришел и за бочок его не укусил. Бою...полностью>>

Збірка тез доповідей II міжнародної науково-практичної конференції «Фінансово-кредитний механізм в соціально-економічному розвитку країни»/ Ред кол

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Макіївський економіко-гуманітарний інститут

Головне фінансове управління Донецької обласної державної адміністрації

Виконавчий комітет Макіївської міської ради

Макіївське відділення ПАТ “Укрсоцбанк”

Міжнародний інститут самоврядування, Російська Федерація

ЗБІРКА ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ

ІІ Міжнародної науково-практичної конференції

«ФІНАНСОВО-КРЕДИТНИЙ МЕХАНІЗМ В СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ КРАЇНИ»

Макіївка – 2012

УДК334.722:336+336.77

Збірка тез доповідей II Міжнародної науково-практичної конференції «Фінансово-кредитний механізм в соціально-економічному розвитку країни»/ Ред. кол.Веретенников В.І. та ін.. – Макіївка: МЕГІ. – 2012.- 206с.

Доповіді наукової конференції містять результати досліджень за фахом «Фінанси, грошовий обіг та кредит» (тематичні напрямки: модернізація державних фінансів в умовах глобалізації, проблеми використання сучасних інструментів фіскального та монетарного регулювання економіки, фінансово-економічні проблеми сталого розвитку підприємств та регіональні аспекти інноваційної та інвестиційної діяльності і їх роль у вирішенні соціально-економічних проблем країни, фінансово-економічна безпека в Україні).

Роботи друкуються в авторській редакції. В збірці максимально зменшено втручання в осяг та структуру відібраних до друку матеріалів. Редакційна колегія не несе відповідальності за достовірність статистичної та іншої інформації, що надано в рукописах, та залишає за собою право не розділяти поглядів деяких авторів на ті чи інші питання, які розглянуті на конференції.

Редакційна колегія: Веретенников В.І. – к.т.н., професор (голова); Сьомкіна Т. В. – д.е.н., професор (співголова); Храпкіна В.В. – к.е.н., доцент (співголова); Гопцій В.М. – заступник начальника Головного фінансового управління Донецької облдержадміністрації; Дмитриченко Л. І. – д.е.н., професор; Ковальов А. О. – д.е.н., професор (Російська Федерація); Коровіна З. П. – д.е.н., професор; Ліндсі Ейнхаус – радник сенатора з фінансових та банківських питань (Сполучені Штати Америки); Маглаперідзе А. С. – к.е.н., професор; Ніколаєва О. М. – к.держ.упр., доцент; Рад Н.С. – перший заступник начальника Головного управління Пенсійного фонду України, к.е.н.; Рябчиков М. А. – начальник Макіївського відділення ПАТ “Укрсоцбанк”, к.е.н.; Стеченко Д.М. – д.е.н., професор; Єгорова М. В. – заступник начальника Головного управління Державного казначейства України у Донецькій області, к.держ.упр.; Смоленюк Р. П. – зав. кафедри фінансів, к.е.н., доцент.

© ПВНЗ “Макіївський економіко-гуманітарний інститут”

СЕКЦІЯ 1

МОДЕРНІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНИХ ФІНАНСІВ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Богданова О.О.БЮДЖЕТ 2012: ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ………………………………

Васильченко О.Р., Толстих А.С. ПІДВИЩЕННЯ РОЛІ ФІНАНСОВО-ПРАВОВИХ ЗНАНЬ В ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ

Веретенникова О.В., Котванова Т.С. РАЗВИТИЕ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ УКРАИНЫ……………………………………

Виноградова О.В, Побойкіна Г.М. ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ ЗА ВИКОНАННЯМ КОШТОРИСУ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ……………………………………………………………………

Зинченко О.И., Химченко А.Н., ДИАГНОСТИКА И ПУТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО НЕРАВЕНСТВА В УКРАИНЕ………………………………………….

Маглаперідзе А.С., Заріпова А.В. БЮДЖЕТНЕ ФІНАНСУВАННЯ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я НА МАКРО- ТА МІКРОРІВНІ: ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМИ ВИРІШЕННЯ

Маєвська Н.В. ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛІНГ В СИСТЕМІ БЮДЖЕТУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ

Макар О.П., Щур О.М., Офік М.П. ДЕРЖАВНИЙ БОРГ В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН………………………………………………………………

Мигович Т.М. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ АУДИТУ ЕФЕКТИВНОСТІ…………………….

Ніколаєва О.М. БЮДЖЕТНЕ ФІНАНСУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ………………………………………………………………

Панасенко Е.А., Резниченко А.А. НАПРАВЛЕНИЯ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ УКРАИНЫ…………………………………………………

Педерсен І.О., Костенко Р. ОСОБЛИВОСТІ ВЕКСЕЛЬНОГО ОБІГУ В УКРАЇНІ…………

Педерсен І.О., Макарець Н. СТАН НЕБАНКІВСЬКИХ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНИХ УСТАНОВ В УКРАЇНІ……………………………………………………………………..

Рад Н.С РОЗВИТОК ПЕНСІЙНОЇ СИСТЕМИ В КОНТЕКСТІ ЕВОЛЮЦІЇ КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМУ……………………………………………………………………

Савченко К.В. ДЕРЖАВНІ ФОНДИ ЦІЛЬОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ В КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ СТАБІЛІЗАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ…………………………………………….

Солоджук Т.В. ПРОБЛЕМИ ФІНАНСУВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ МОЛОДІ В УКРАЇНІ……………………………………………………………………………………

Хімченко А.П., Кубасик К.С. ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ КОШТОРИСНО-БЮДЖЕТНОГО ФІНАНСУВАННЯ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ

СЕКЦІЯ 2

СУЧАСНІ ІНСТРУМЕНТИ ФІСКАЛЬНОГО ТА МОНЕТАРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ

Авер’янова Л.П. ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ВІДОБРАЖЕННЯ КОДУ ТОВАРУ ЗГІДНО З УКРАЇНСЬКИМ КЛАСИФІКАТОРОМ ТОВАРІВ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ПОДАТКОВІЙ НАКЛАДНІЙ…………………………………………..

Аманжаєв Д.Г. РИНОК ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ ЯК ДЖЕРЕЛО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ………………………………………………………………

Атаманчук З.А., Боднар І.Р ПРОЦЕНТНА ПОЛІТИКА НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ ЯК МЕХАНІЗМ РЕГУЛЮВАННЯ ГРОШОВОГО РИНКУ………………..

Балко О.В., Карабут К.С., Попушой Л.Ю. ФІНАНСОВА СТІЙКІСТЬ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ ЯК НЕОБХІДНА УМОВА ЙОГО СТАБІЛЬНОГО РОЗВИТКУ В УМОВАХ ПОСТКРИЗОВОЇ ЕКОНОМІКИ……………………………………………………………….

Батченко Л.В., Васильченко О.Р., Крутушкіна В.В. БАНКІВСЬКЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА НАГЛЯД — ВАГОМІ ЧИННИКИ СТАБІЛЬНОСТІ ТА НАДІЙНОСТІ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ……………………………………………………

Волкогон С.О. СПРОЩЕНА СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ ЯК ФАКТОР ПОДАТКОВОГО СТИМУЛЮВАННЯ МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ………………..

Волкогон Ю.Г. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПОДАТКОВОГО ПЛАНУВАННЯ, ЯК ІНОВАЦІЙНОЇ СКЛАДОВОЇ ДЕРЖАВНОГО ТА КОРПОРАТИВНОГО ПОДАТКОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ…………………………………………………….

Галушка В.В., Коваленко К.В. КРЕДИТНИЙ СКОРИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ БАНКУ……………………………………………………….

Гизатуллина Е.Н., Ткаченко Я.И. СКОРИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫМ КРЕДИТНЫМ РИСКОМ………………………………………….

Гізатуллін Є.В., Марченко В.В. ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ………………………………………………………………….

Дейна А.Ю., Карпухно І.О. ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ………………………………………………………………..

Дмитриченко Л.І., Артюхова О. І. МЕТОДИ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ БАНКУ………………………………………………………………………………………..

Козак Г.О. ОРГАНИ КОРПОРАТИВНОГО ПОДАТКОВОГО УПРАВЛІННЯ В БАНКІВСЬКІЙ СИСТЕМІ………………………………………………………………….

Колеснікова Г.В., Под’ячева А.В. СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ………………………………………………………………………

Коровіна З.П., Коренева А.В. СУЧАСНИЙ СТАН БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ…………………………………………………………………………………….

Коровіна З.П., Кушнір Х.О. ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СПОЖИВЧОГО КРЕДИТУВАННЯ………………………………………………………………………………

Крутушкина В.В., Костенко Р.В. ГЕНЕЗИС, СТАНОВЛЕНИЕ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ СИСТЕМЫ ГЕРМАНИИ …………………….

Кулаков С.В., Писарева О.Н. РАБОТА С ФАКТОРАМИ ПРИ СТАТИСТИЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ ГРУППЫ БАНКОВСКИХ СОТРУДНИКОВ С ПОМОЩЬЮ ПРОГРАММЫ SPSS…………………….

Мелентьєва О.В НОВІ ЕЛЕКТРОННІ МОЖЛИВОСТІ У СФЕРІ ПОДАННЯ ПОДАТКОВОЇ ЗВІТНОСТІ………………………………………………………………

Міщенко О.А. ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ…………………………………………………….

Мохова Ю.Л. СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ…………………………………………………………..

Орлова В.О. ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ ПІД ВПЛИВОМ ОПОДАТКУВАННЯ………………………………………………………..

Панасенко Е.А. РОЛЬ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА В ПРЕОДОЛЕНИИ ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА……………………………………………………………..

Парій-Сергєєнко Є.П., Ляшенко М.С. ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПАТ «ОЩАДБАНК» НА БАНКІВСЬКОМУ РИНКУ УКРАЇНИ……….

Рябчиков М.А., Юденкова О.О. УПРАВЛІННЯ РЕСУРСНОЮ БАЗОЮ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ НА ПРИКЛАДІ ПАТ «УКРСОЦБАНК»………………….

Семенєнко Ю.С. НАПРЯМКИ КАПІТАЛІЗАЦІЇ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Чмутов Д.В., Горелова Т.С., Ткаченко А.С. СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ КАПІТАЛІЗАЦІЇ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ……………………………………………………

Чучко О.П, Нікітіна Е.В. МОНІТОРИНГ КРЕДИТНОГО РИЗИКУ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ…………………………………………………………………………………………..

Эйнхаус Линдси. РОЛЬ ДОЛАРА В СОВРЕМЕННОЙ МИРОВОЙ ВАЛЮТНОЙ СИСТЕМЕ…………………………………………………………………………………..

Ярыгина Т.Л. АНАЛИЗ КРЕДИТНЫХ ОПЕРАЦИЙ УКРЭКСИМБАНКА И ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ИХ ЭФФЕКТИВНОСТИ……………….

СЕКЦІЯ 3

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ

Абдураимова Э.Д. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ АГРАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ КРЫМА……………………………………

Бабенко О.С. ОРГАНІЗАЦІЯ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ…………………………………

Багатырь А.Е ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ПРОБЛЕМАМ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ В УКРАИНЕ………………………………………………..

Батченко Л.В., Сербіна Ю.С. ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА…………………………………………………………………………

Бердар М.М. ІНСТРУМЕНТИ ТА МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВ……………………………………………………………..

Бєлих Д.О., Татарніков М.О. ДІАГНОСТИКА ЕФЕКТИВНОСТІ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА…………………………………………………………….

Билень Л.В. ЗБІЛЬШЕННЯ ОБСЯГІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ ЗА ДОПОМОГОЮ НЕТРАДИЦІЙНОЇ КОНЦЕПЦІЇ МОТИВАЦІЇ СПОЖИВАЧІВ…………………………...

Білашенко О.С. ФОРМУВАННЯ ІНСТИТУТУ НЕЗАЛЕЖНИХ ДИРЕКТОРІВ БАНКІВ УКРАЇНИ……………………………………………………………………………

Будакова Т.,Тарасенко Д.Л. ПЕРСОНАЛ ТА ЙОГО СТРУКТУРА ЯК СКЛАДОВА ПІДПРИЄМСТВА ………………………………………………………………………

Веретенников В.І., Батрак К.В., Сіліщева І.О. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА……………………

Веретенникова О.В., Єгошина К.О. ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА (НА ПРИКЛАДІ ТОВ «ЕНЕРГОХІТ»)

Водяник Л.К. СУТНІСТЬ І АНАЛІЗ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Галиш Н.А. ПОШУК НОВИХ ПРИНЦИПІВ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ В УМОВАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ………………………………………….

Гізатулліна О.М Попова Н.Л. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТУ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ……………………

Дмитриченко Л.И., Дмитриченко Л.А. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА…………………………………………………………………….

Дрогомирецька М.І СУЧАСНІ МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ЩОДО ОЦІНКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ……………

Ішкова Ю.О. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ – ЯК СТИМУЛ РОЗВИТКУ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ…………………………………………………

Изотова Т.С. УПРАВЛЕНИЕ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ………………….

Каджаметова Т.Н. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ ИНВЕСТИЦИЯМИ ПРЕДПРИЯТИЯ………………………………………………………

Кличова Ю.О., Стреблянська К.В., Меркулова А.В. ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕГРОВАНИХ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ У ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА…………………………………………………………………………….

Ковалев А.А., Мартиросян К.А., Белинская Н.О. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ СУБЪЕКТА ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ…………………………………………………………

Коровіна З.П., Грудінін В.П., Шкутова А.А. ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ ЯК ЕЛЕМЕНТ ФІНАНСОВОГО МЕХАНІЗМУ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ…………………….

Крещенко О.В. ПРОЦЕС ВПРОВАДЖЕННЯ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ В НЕБАНКІВСЬКИХ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВАХ..

Лисенко О.В., Тян Є.Р. ДІАПАЗОН КОЛИВАНЬ ОБСЯГУ ГРОШОВИХ РЕСУРСІВ НА РАХУНКУ ПІДПРИЄМСТВА. КОЕФІЦІЄНТ РЕЗЕРВУВАННЯ………………….

Лучкова Ю.В. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ ТРАНСФЕРТНОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ………………………………………………………………………

Маглаперідзе А.С., Крикунова Ю.М. ПРИБУТОК ЯК ОСНОВНИЙ ПОКАЗНИК РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ…………….

Ніколаєва О.М., Кліменко К.А ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ……………………………………………………

Олійник О.О СУТНІСТЬ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНОГО МЕХАНІЗМУ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ…………………………………………………………………….

Сизоненко О.А., Журба І.Є. РОЛЬ ОБЛІКУ ЕКОЛОГІЧНИХ ВИТРАТ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ…………

Стеценко Д.Ю., Тарасенко Д.Л. ФІНАНСОВИЙ СТАН – ЙОГО СУТНІСТЬ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВА……………………………………………………………………………

Стреблянская Е.В., Клычёва Ю.А., Меркулова А.В. ВЫБОР СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИИ……………………………………………………………….

Стройко Т.В. ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ІНФРАСТРУКТУРИ АГРОПРОДОВОЛЬЧОЇ СФЕРИ В КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ……………………

Титова Г.В МЕХАНИЗМ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ И ЕГО СТАБИЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ……………………………………..

Удалов В.І. КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА…………………

Удалих О.О., Скуратова Н.В СУТНІСТЬ, МЕТОДИ ТА ОБ’ЄКТИВНА НЕОБХІДНІСТЬ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ПІДПРИЄМСТВА………

Удалых О.О., Соломка И.А. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ……………………………………………………….

Хімченко А.М. ЩОДО ГЕНЕЗИСУ КОРПОРАТИВНИХ ВІДНОСИН…………………

Храпкіна В.В., Пруднікова С.Г. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА………………………………………

Худоба К.В. ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ МЕТАЛУРГІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ.

Цыглин А.Н ОБЩИЙ ПОДХОД И ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЦЕНОВЫМИ РИСКАМИ В ПРОЦЕССЕ БИРЖЕВЫХ ТОРГОВ…….

Черевко І.В ЦІНОВА ПОЛІТИКА ІНТЕГРОВАНОГО АГРАРНОГО ПІДПРИЄМСТВА ЯК ЧИННИК ПІДВИЩЕННІ РІВНЯ ЗРІВНОВАЖЕНОСТІ ЙОГО РОЗВИТКУ………

Чучко О.П., Кузьменко С.С. ФІНАНСОВА ДІАГНОСТИКА В СИСТЕМІ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ВУГЛЕДОБУВНИХ ПІДПРИЄМСТВ…………

Ягнюк І.М ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ КОМПЕНСАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА……………………………………………………………………………

Ягнюк І.М., Ткаленко Г.С ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТО-СПРОМОЖНОЇСИСТЕМИ ОПЛАТИ ПРАЦІ…………………………

Якуненко К. В. ПОТЕНЦІЙНІ ІНСТРУМЕНТИ ДОСЯГНЕННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВ ТЕПЛОВОЇ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ …………………………………………………………………………………….

СЕКЦІЯ 4

РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ ІННОВАЦІЙНОЇ Й ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ І ЇХ РОЛЬ У ВИРІШЕННІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРОБЛЕМ КРАЇНИ

Бесєдін Є.І. АДЕКВАТНІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА ПЕРВИННОГО РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ УКРАЇНИ ЯК ПІДҐРУНТЯ РОЗБУДОВИ БІРЖОВОГО МЕХАНІЗМУ

Веретенников В.І., Гопцій В.М., Волкова А.Г. БЮДЖЕТНІ ІНСТРУМЕНТИ ФІНАНСУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

Верхоляд І. М. РЕГІОНАЛЬНІ ДИСПРОПОРЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Голованенко М.В ОСОБЛИВОСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ РЕГІОНІВ УКРАЇНІ

Гуменюк А.В. МАРКЕТИНГ ЯК ОДИН З ФАКТОРІВ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ОВОЧІВНИЦТВА

Джемелінська Л.В. ЗНАЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ДЛЯ АКТИВІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Дранник Е.В. ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ПОКРАЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ

Дудченко В.В., Морозов Р.В., Дяченко К.С. СТАЛИЙ РОЗВИТОК ГАЛУЗІ РИСІВНИЦТВА В УКРАЇНІ

Киш Л.М., Десятник О.О ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ УКРАЇНИ

Кошевцова М.А ПРАКТИКА ЗДІЙСНЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЛИМИ ТА СЕРЕДНІМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ В ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

Краус Н.М., Мельник К.П. НАПРЯМИ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ МІСТА КИЄВА

Кужель Н.Л. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Маглаперідзе А.С., Волга Н.П. МОДЕЛІ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

Македон В.В., Коптілий Д.В. ПЕРСПЕКТИВНІ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ РАКЕТО-КОСМІЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

Матюк Т. В. ІНВЕСТУВАННЯ В ОСВІТУ

Медвідь В.Ю. ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК РЕГІОНУ: СПЕЦИФІЧНІ Й УНІВЕРСАЛЬНІ КРИТЕРІЇ

Петровська С.А. АНАЛІЗ МЕТОДИК ОЦІНКИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ РЕГІОНУ

Поворозник С.В., Ключник А.В. СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМКИ ЗАЛУЧЕННЯ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В ЕКОНОМІКУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Поліщук О.О. ІНВЕСТИЦІЇ - ОСНОВА ПІДВИЩЕННЯ КОНУКУРЕНТО-СПРОМОЖНОСТІ ОВОЧІВНИЦТВА

Рекуненко І.І ПРОБЛЕМИ РЕГІОНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ

Смоленюк Р.П. ПИТАННЯ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА

Стеценко Т.В. ПОТЕНЦІАЛ ВИКОРИСТАННЯ ЗАОЩАДЖЕНЬ НАСЕЛЕННЯ ЯК КРЕДИТНОГО РЕСУРСУ ТЕРИТОРІЙ

Стеченко Д.М ІМПЕРАТИВ АКТИВІЗАЦІЇ ВИКОРИСТАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ

Сьомкіна Т.В., Перькова О.О АДАПТАЦІЯ СУБ'ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДО РИНКОВИХ УМОВ ГОСПОДАРЮВАННЯ………………………..

Танчак Я. А. ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ…………

Третяк В.П. УДОСКОНАЛЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ СЕЛА В КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Тумакова С.В. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РЫНКА РАБОЧЕЙ СИЛЫ: ЗАВИСИМОСТЬ ОТ ИННОВАЦИОННОЙ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СУБЪЕКТОВ

Цыглин Д.Н. УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ НА ФОНДОВОЙ БИРЖЕ

Щур Р.І. ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ

СЕКЦІЯ 5

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА В УКРАЇНІ

Hall A.B. FINANCIAL AND ECONOMIC SECURITY IN UKRAINE VIA MICROFINANCE………………………………………………………………………..

Білопольський М.Г., Савченко О.Л. ОБОВ’ЯЗКОВИЙ АУДИТ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ…………

Венжега Д.І. СУТНІСТЬ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ЯК НАУКОВОЇ КАТЕГОРІЇ…

Глібов Р.В., Нехай М.С., Гуменюк О.В. АНТИМОНОПОЛЬНА ПОЛІТИКА В СИСТЕМІ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ………………………

Гром’як О.Б. СУТНІСТЬ ТА ПРИЗНАЧЕННЯ ЕКСПРЕС-ДІАГНОСТИКИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА……………………………………………………….

Євенко Т.І. ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ У ВІТЧИЗНЯНИХ БАНКАХ УКРАЇНИ………………………………………………………………………………….

Жукова Л.М. АНТИКОРУПЦІЙНА СКЛАДОВА СИСТЕМИ ПОПЕРЕДЖЕННЯ РЕЙДЕРСТВА В УКРАЇНІ

Зачёсова Н.В. СКОРИНГ КАК ЭЛЕМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ БАНКОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ КРЕДИТНЫХ ОПЕРАЦИЙ………..

Івашко О. А. МОНІТОРИНГ ЗАГРОЗ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ….

Каламбет С.В., Мізіна В.Ю. ПРОЦЕС УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМ ПОРТФЕЛЕМ БАНКУ.......................................................................................................................................

Клець М.В., Клець Д.В. СВІТОГЛЯДНИЙ АСПЕКТ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ………………………………………

Манько I.O. УКЛАДАННЯ ПОСЕРЕДНИКАМИ ДОГОВОРІВ ПЕРЕСТРАХУВАННЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ……………………………………………………

Ніколаєва О.М., Храпкіна В.В., Науменко Т.В. ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА………………..

Панасенко Г.О. СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ…………………………………………………………………..

Полтініна О.П. ОБҐРУНТУВАННЯ ПРОЦЕСУ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ В МЕЖАХ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА НА ЗАСАДАХ КОНТРОЛІНГУ

Почечун О.І Суха М.С. ПРОБЛЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ОСНОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ ЙОГО ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ………………………………………………………………………………

Товстик О.В., Раєвська О.В ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

Удалих О.О, Учаєва Ю.В СУТНІСТЬ ТА МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

Харьков Д. С. ФІНАНСОВІ РИЗИКИ В ПОСТКРИЗОВИЙ ПЕРІОД

Храпкина В.В. МОДЕЛИРОВАНИЕ УРОВНЯ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ В СИСТЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ…

Цюпко І.В., Вітер О.М., Фурсіна О.В. ІНФОРМАЦІЙНА СКЛАДОВА ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗБЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ КРАЇНИ

Череп А.В., Худолєй Л.В. ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ……………………………………………….

Чучко О.П., Поліч С.С. СТРЕСОВІ АКТИВИ ЯК ОСНОВНИЙ ФАКТОР ЗБІЛЬШЕННЯ КРЕДИТНОГО РИЗИКУ

СЕКЦІЯ 1

МОДЕРНІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНИХ ФІНАНСІВ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Прямая соединительная линия 2Прямая соединительная линия 3

УДК 336.14

Богданова О.О., старший науковий співробітник

Черкаський інститут банківської справи УБС НБУ (м. Київ)

БЮДЖЕТ 2012: ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ

Депутати все-таки встигли прийняти бюджет країни до нового року. Це сталося, коли вже стало остаточно ясне: "новорічних подарунків" від Росії і Газпрому у вигляді зменшеної ціни на газ не буде. У остаточному варіанті, головний кошторис України передбачає уповільнення темпів економічного розвитку і збільшення усіх соціальних виплат.

У порівнянні із попередньою версією бюджета-2012, в остаточному варіанті деякі показники економічного розвитку України, зменшені. Наприклад, прогнозований зріст ВВП зменшений з 5% до 3,9%, показник збільшення експорту української продукції – з 9,2% до 6,3%, а показник імпортованих товарів – з 13,3% до 6,4%. Значних змін відчули соціально-економічний розвиток України, капітальні видатки, інвестиційні проекти і розвиток інфраструктури. Скоротили кошторис Міністерству освіти та Міністерству охорони здоров’я та, навіть, для проведення Євро-2012. Таким чином, у порівнянні із попереднім варіантом бюджета-2012, основні видатки бюджету були зменшені на 13 млрд гривень (табл. 1).

Таблиця 1Скачать документ

Похожие документы:

 1. З доповідей I міжнародної науково-практичної конференції «Удосконалення обліково-аналітичного забезпечення управління діяльністю суб’єктів господарювання» / Ред

  Документ
  Збірка тез доповідей I Міжнародної науково-практичної конференції «Удосконалення обліково-аналітичного забезпечення управління діяльністю суб’єктів господарювання» / Ред.
 2. Наукове видання Матеріали ХVIII міжнародної науково-практичної конференції учотирьох частинах Ч. IV харків 2010 ббк 73 І 57

  Документ
  Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: Тези доповідей ХVIII міжнародної науково-практичної конференції, Ч.IV (12-14 травня 2010 р.
 3. Вах європейського вибору матеріали IIІ міжнародної науково-практичної конференції 25-27 вересня 2009 р. Сімферополь Алушта isbn 978-066-2364-01-9

  Документ
  Регіональні аспекти розвитку в умовах європейського вибору / Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції 25-27 вересня 2009 р. – Сімферополь: ВіТроПринт, 2009.
 4. Американськафілософія освіти очима українських дослідників матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 22 грудня 2005 р. Полтава 2005

  Документ
  АМЕРИКАНСЬКА ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ ОЧИМА УКРАЇНСЬКИХ ДОСЛІДНИКІВ. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 22 грудня 2005 р. – Полтава: ПОІППО, 2005.
 5. Управлінські аспекти підвищення національної конкурентоспроможності / Матеріали ІV міжнародної науково-практичної конференції 21-23 жовтня 2010 р

  Документ
  Управлінські аспекти підвищення національної конкурентоспроможності / Матеріали ІV міжнародної науково-практичної конференції 21-23 жовтня 2010 р. – Сімферополь: ВіТроПринт, 2010.

Другие похожие документы..