Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Информацию о конференции и о других секциях можно найти по адресу /science/conferences/vectors/. Круглый стол пройдет во второй день конференции, 19 ...полностью>>
'Диссертация'
Защита состоится «31» марта 2009 г. в 11.00 на заседании диссертационного совета по защите докторских и кандидатских диссертаций Д 210.007.01 в Красн...полностью>>
'Программа'
История костюма: Учебная программа факультативного курса для студентов БГПУ по специальности 030600 – Технология и предпринимательство / Сост. Кисе...полностью>>
'Документ'
Проект рішення «Про затвердження Порядку відрахування комунальними підприємствами, які перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, се...полностью>>

Змістовий модуль І. Вступ до економічної теорії

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

НАЦІОНАЛЬНА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ

імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО

Кафедра економічної теорії

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПОТОЧНОГО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ

з навчальної дисципліни

„Основи економічної теорії”

(відповідно до вимог ECTS)

для студентів спеціальності 7. 060100 „Правознавство”

напряму підготовки 0601 „Право”

Укладачі: д.е.н., проф. Грищенко О.А.

д.е.н., проф. Шевченко Л.С.

к.е.н., доц. Левковець О.М.

к.е.н., доц. Роздайбіда О.В.

к.е.н., доц. Мамалуй О.О.

к.е.н., доц. Дарнопих Г.Ю.

Затверджено на засіданні

кафедри економічної теорії

5 вересня 2006 р.

протокол № 1

Завідувач кафедри

проф. Шевченко Л.С.

Харків 2006

Змістовий модуль І. ВСТУП ДО ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ

Теоретичні запитання:

1. Що вивчає економічна теорія та чим вона відрізняється від економічної

науки?

2. Які методи наукового аналізу використовує економічна теорія?

3. Які основні економічні проблеми розглядає економічна теорія?

4. Які функції виконує економічна теорія як наука?

5. Що таке економічна політика держави?

6. Для чого юристу необхідно вивчати економічну теорії?

7. Що спричинило виникнення і розвиток економічної науки?

8. Як відбувалося становлення економічних шкіл?

9. Охарактеризуйте сучасні напрями економічної теорії.

10. Чому в сучасних умовах не можливо існування тільки одного з напрямів

економічної теорії?

11. Які існують сучасні фактори виробництва?

12. Чим обумовлена можливість заміни одного фактора іншими?

13. Назвіть авторів формули виробничої функції.

14. Яку економічну інформацію надає виробнича функція?

15. За якими критериями класифікується структура економіки?

16. В чому суть економічного змісту власності?

17. Яким чином пов’язані економічний та правовий зміст власності?

18. Чим відрізняються континентальна та англосаксонська моделі власності?

Тестові запитання:

1. Економічна теорія вивчає:

1) економічні форми і закономірності функціонування окремих структурних ланок суспільного виробництва;

2) об’єктивні зв’язки взаємодії виробництва, розподілу, обігу та споживання;

3) відносини між роботодавцями і робітниками;

4) закономірності, принципи та особливості розвитку всіх сфер та рівнів економіки.

2. Методологія економічної теорії повинна включати в себе:

1) аналіз та синтез;

2) здоровий глузд політиків;

3) моделювання економічних процесів;

4) визначення кількісних параметрі економічних процесів.

3. Чи є вірними наступні висловлення:

1) для того, щоб економічна теорія мала практичне використання вона повинна підтверджуватися в кожному конкретному випадку;

2) основна мета вивчення економічної теорії полягає в тому, щоб мати успіх в підприємницькій діяльності;

3) якщо економісти однаково трактують основні принципи економіки, то вони обов’язково єдині в своїх політичних оцінках;

4) економічна теорія повинна будуватися на здоровому глузді;

5) економічна політика, що успішно провадиться в одній країні, може бути неефективною в іншій країні.

4. Яка економічна школа виникла першою?

1) історична;

2) фізіократи;

3) меркантилісти;

4) класична.

5. Яка із сучасних економічних теорій має найбільш близький предмет до правової науки предмет вивчення?

1) кейнсіанство;

2) неокласична;

3) інституціоналізм.

6. Назвіть, що відноситься до факторів виробництва?

1) товари особистого споживання;

2) гроші;

3) житло;

4) праця;

5) земля;

6) підприємницькі здібності;

7) інформація.

7. В чому полягають особливості науки як чинника виробництва?

1) впливає на підготовку робітників;

2) визначає рівень технології та організації виробництва;

3) формує нові потреби у людей;

4) сприяє підвищенню якості товарів.

8. Яке співвідношення характеризує сутність виробничої функції?

1) обсяг виробництва є функцією від добробуту населення, рівня безробіття та інфляції;

2) обсяг виробництва є функцією від кількості населення країни, рівня податків і заробітної плати;

3) обсяг виробництва є функцією від кількості праці (зайнятої робочої сили), капіталу( засобів виробництва) і землі.

9. Відносини власності формують:

1) техніко-економічні відносини;

2) організаційно-економічні відносини;

3) соціально-економічні відносини.

10. Різновидом якої власності є акціонерна власність?

1) колективної власності;

2) приватної власності;

3) державно-колективної власності.

11. Що охоплює функціональна структура економіки?

1) систему галузей і сфер економіки;

2) систему адміністративно-територіальних одиниць і регіонів;

3) систему виробничих відносин;

4) всі відповіді невірні.

12. Чи правильні наступні висловлення:

1) структура економіки визначається суспільним поділом праці;

2) економічні відносини існують тільки у виробничій сфері;

3) функціонування Національної юридичної академії ніяким чином не пов’язано із економічними відносинами;

4) право власності визначає економічні відносини;

5) похідною умовою виникнення права власності є певний рівень розвитку економічних відносин;

6) економіка не може існувати при відсутності законодавчої бази.

Практичні завдання

1. Припустимо, що ви живете самотньо на острові. Які основні економічні проблеми вам довелося б вирішувати?

2. Поясність, чи дійсно людські потреби необмежені. Чи може настати такий день, коли можна буде виробляти все, що забажає людина?

3.Розкажіть, як основні економічні проблеми «що», «як» та «для кого» вирішуються у вашій сім’ї.

4. Обміркуйте та дайте відповідь на наступне твердження: «Економічна наука відштовхується від припущення, що людська поведінка передбачувана. Це означає, що ми можемо прогнозувати, як люди відреагують на зміни таких факторів, як ціни або доходи, бо їх реакція не залежить від індивідуальної психології. Таким чином, вельми вірогідно, що прогнози економістів завжди будуть мати досконалий і реальний характер».

5. Вам потрібно дослідити, чому в Україні зростає економічна злочинність. Які методологічні прийоми ви будете використовувати? Яка інформація вам знадобиться? Де ви будете збирати дані? Як ви будете перевіряти ваші результати?

6. Розв’яжіть кросворд: Видатні економісти світу й України.

 1. З

  18

  асновник англійської класичної політичної економії

 2. Український економіст, який на початку ХХ ст. досліджував бюджет споживача

 3. Сучасний український економіст, директор Інституту економіки НАН України

 4. Професор Харківського університету, автор першого в Росії підручника з політичної економії

 5. Засновник австрійської школи граничної корисності

 1. Засновник інституціоналізму (США)

 2. Автор аграрної програми, засновник Харківського університету

 3. Засновник потужного економічного вчення ХІХ ст., автор "Капіталу"

 4. Англійський економіст, засновник неокласичного напрямку економічної науки

 5. Французький економіст, засновник школи фізіократів

 6. Російський послідовник меркантилізму

 7. Український послідовник меркантилізму, ректор Києво-Могилянської академії

 8. Представник неокласичного напряму, автор популярного підручника (США)

 9. Видатний український просвітитель ХVІ ст., який вбачав ідеал майбутнього суспільства у створенні "царства божого"

 10. Французький мислитель пізнього меркантилізму, який започаткував термін "політична економія"

 11. Давньогрецький мислитель, який започаткував дослідження товарних відносин

 12. Англійський економіст ХХ ст., засновник теорії регульованого капіталізму

 13. Український економіст початку ХХ ст., один із засновників Української Академії Наук (1920)

7. Випуск продукції на першому підприємстві є функцією від витрат капіталу в розмірі 50 од. та праці – 10 од. На другому підприємстві відповідно – 100 од. та 30 од. Яке підприємство є більш капіталоємним, а яке трудоємним?

8. Кількість працюючих на підприємстві скоротилася на 20%, а випуск продукції збільшився вдвічі. Визначте, як змінилась продуктивність праці.

9. Вартість основних виробничих фондів 100000 грн., кількість працюючих – 600 чол., обсяг виробленої продукції – 1200000 грн. Визначте рівень продуктивності праці, фондовіддачі та фондоозброєності.

10. На зборах трудового колективу державного підприємства було вирішено змінити форму власності. Були висунуті пропозиції:

а) створити орендне підприємство;

б) організувати акціонерне товариство;

в) викупити підприємство за кошти робітників.

В яких з цих випадках мова йде про приватизацію державної власності?

Змістовий модуль ІІ. ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Теоретичні запитання:

1. За якими критеріями може відбуватися класифікація економічних

систем?

2. Що розуміють під „механізмом координації економічної діяльності

суспільства”?

3. Розкрийте зміст поняття „ринкова економіка”.

4. Розкрийте зміст поняття „змішана економіка”.

5. У чому сутність концепції „економіки узгоджень”?

6. Як форма власності впливає на тип економічної системи ?

7. Що означає стабільність економічної системи?

8. Охарактеризуйте риси перехідних економічних систем та причини, що

їх зумовлюють.

9. Які етапи проходить сучасне реформування економіки України?

10. Які умови потрібні для виникнення та розвитку товарного

виробництва?

11. Назвіть загальні та специфічні риси простого і загального товарного

виробництва.

12. Яка різниця між товарами і послугами; товарами і грошима?

13. Охарактеризуйте поняття „споживна вартість”, „мінова вартість”,

„корисність”, „цінність” товару.

14. Які функції виконують гроші?

15. Що таке ціна товару?

16. Сформулюйте закон грошового обміну.

17. Які етапи становлення ринкових відносин вам відомі?

18. Назвіть найважливіші функції ринку.

19. Що означає поняття „інфраструктура ринку”?

20. Сформулюйте закони попиту і пропозиції.

21. Як встановлюється ринкова рівновага? Що таке „точка рівноваги”?

22. Визначте головні ознаки підприємницької діяльності.

23. Яка різниця між бізнесом і підприємницькою діяльністю?

24. У чому полягає сутність конкуренції? Які основні функції вона виконує?

25. Які види конкуренції ви знаєте?

26. Які риси характерні для досконалої та недосконалої конкуренції?

27. Які прояви недобросовісної конкуренції існують?

28. За яких умов виникає чиста монополія?

29. Що таке природно-державна монополія?

30. Для чого запроваджується антимонопольна політика держави?

31. Які напрями антимонопольної діяльності є актуальними для України?

Тестові запитання:

1. Що з названого не характеризує ринкову економіку?

1) централізоване регулювання економіки на основі державних планів;

2) приватна власність на матеріальні ресурси і вироблену продукцію;

3) свобода підприємництва;

4) конкуренція виробників і споживачів продукції.

2. Яку з функцій держава не виконує у змішаних економічних системах?

1) створення правової бази для захисту конкуренції і вільного

підприємництва;

2) забезпечення повної зайнятості населення;

3) зрівняльний розподіл доходів між членами суспільства;

4) реалізація програм економічного зростання.

3. Товар – це:

1) будь-яка річ, яка виробляється у домашньому господарстві для

особистого споживання;

2) будь-яка річ, що обмінюється на іншу річ або гроші шляхом купівлі-

продажу на ринку;

3) будь-яка річ, що задовольняє потреби людини;

4) будь-які блага, що пропонуються на ринку.

4. До стадій життєвого циклу товару не належить:

1) виведення товару на ринок;

2) зростання товару;

3) зрілість товару;

4) насичення ринку;

5) рекламування товару;

6) занепад товару.

5. Упорядкуйте в логічному порядку такі функції грошей:

1) світові гроші;

2) міра вартості;

3) засіб платежу;

4) засіб обігу;

5) засіб нагромадження.

6. Хто не є суб’єктом ринку ?

1) індивідуальний товаровиробник;

 1. етнічна група;

 2. фірма;

 3. сім’я;

 4. держава;

 5. спілка підприємців.

7. Яка функція не притаманна ринку?

1) інформаційна;

2) стимулююча;

3) виховна;

4) регулююча;

5) контрольна.

8. Ринок товарів і послуг знаходиться у рівноважному стані, якщо:

1) використовується сучасна технологія виробництва товарів;

2) якість продукції, що пропонується, задовольняє покупців;

3) обсяг пропозиції дорівнює обсягу попиту;

4) реалізується державна програма підтримки підприємництва.

9. Перевагою якої організаційної форми підприємницької діяльності є висока

кредитоспроможність?

1) одноособове володіння;

2) партнерство;

3) корпорація.

10. Яка ознака притаманна тільки корпорації?

1) розподіл прибутку між співвласниками;

2) виплата дивідендів;

3) використання найманої праці;

4) ризикованість ведення бізнесу.

11. Який вид конкуренції має місце, коли на ринку відбувається суперництво

конкретних видів продукції та послуг різних фірм-виробників?

1) функціональна;

2) видова;

3) предметна.

12. Який вид ринкової конкуренції базується на використанні цінового

механізму?

1) цивілізована;

2) добросовісна;

3) цінова;

4) нецінова.

13. Який вид конкуренції передбачає використання технічних переваг та

ступеня новизни товару?

1) цінова;

2) нецінова;

3) досконала;

4) недосконала.

14. Яка з цих характеристик суперечить поняттю „ринок чистої конкуренції”?

1) велика кількість незалежних один від одного продавців;

2) унікальність товару, що пропонується;

3) відсутність бар’єрів для входу нових підприємців у галузь та вихід

з неї;

4) покупці та продавці мають потрібну інформацію про ринок товару.

15. Який тип ринку характеризує ситуація, коли на ринку домінують кілька

великих фірм?

1) ринок чистої конкуренції;

2) ринок монополістичної конкуренції;

3) ринок олігополії;

4) ринок монополії.

16. Що не характерно для чистої монополії?

1) тільки один продавець товару чи постачальник послуги на ринку;

2) вироблюваний та продажний товар є однорідним;

3) монополіст диктує ціну ринку;

4) на ринку відсутні конкуренти;

5) вступ до галузі заблокований численними бар’єрами.

17. Який з напрямків не належить до антимонопольної діяльності держави?

1) припинення зловживань монопольним становищем суб’єктів

підприємництва;

2) припинення недобросовісної конкуренції;

3) зростання рівня економічної культури населення країни;

4) припинення дискримінації підприємців органами влади та

управління;

5) контроль за економічною концентрацією.

Практичні завдання:

1. Охарактеризуйте спільні і відмінні риси ринкової та змішаної економічних систем.

2. На рисунку зображені ринок продуктів, ринок ресурсів і чотири потоки. Розкрийте зміст кожного потоку.


2 2

1 1

3 3

4 4

3. Тонна зерна обмінюється на 100 м тканини або на 10 пар взуття. Скільки тканини можна обміняти на одну пару взуття? Дайте визначення мінової вартості. Що лежить в основі мінових пропорцій?

4. Сума цін товарів, що підлягають реалізації, - 500 млн. грошових одиниць; з них у кредит було продано товарів на суму 80 млн.; сума платежів, за якими настав строк виплати, становить 100 млн.; сума взаємосплачених платежів дорівнює 30 млн.; швидкість обігу грошової одиниці – 5 обертів. Визначте кількість грошей, які повинні бути в обігу для реалізації всієї товарної маси.

5. У таблиці 1 показані попит і пропозиція на тижневик „Економіка” у вересні 2006 р. в одній із областей України.

Таблиця 1.

Ціна, грн

Попит, тис. екземплярів

Пропозиція, тис. екземплярів

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

7,0

8,0

6,5

5,0

2,5

2,0

1,0

0,8

0,6

0,3

0,5

1,0

1,4

1,8

2,5

3,0

4,0

6,0

10,0

 1. Нарисуйте графіки попиту і пропозиції тижневика;

 2. Визначте оптимальний (рівноважний) наклад тижневика;

 3. За якою ціною його слід продавати?

6. Шість подружок вирішили придбати по пиріжку. При цьому Даша готова сплатити за пиріжок 2 грн., Таня та Юля – по 5 грн., Галя – 3 грн., Наташа – 6 грн., Маша – 9 грн. Накресліть криву попиту на пиріжки групи подружок.

7. Ви – виробник канцелярських товарів. Яку інформацію про даний ринок вам потрібно мати? Запропонуйте способи одержання такої інформації.

8. На ринок мобільного зв’язку намагається увійти новий підприємець. З якими основними рисами цього ринку він зіштовхнеться? Які бар’єри йому прийдеться подолати?Скачать документ

Похожие документы:

 1. Методичні вказівки, плани семінарських занять та матеріали для організації самостійної роботи з модуля „ Економічна теорія”

  Документ
  Методичні вказівки, плани семінарських занять та матеріали для організації самостійної роботи з модуля „ Економічна теорія ( для студентів усіх форм навчання спеціальності 6.
 2. К. О. Кожокіна Рецензент: О. О. Чуприна Рекомендовано кафедрою економічної теорії

  Документ
  Державне регулювання економіки: Тексти лекцій (для студентів усіх форм навчання спеціальностей 6.050100 - «Економіка підприємства», «Облік і аудит») / Авт.
 3. Змістовий модуль соціологія як наука. Основні етапи розвитку соціологічної думки тема соціологія в системі сучасних наук

  Документ
  Сучасна соціологія являє собою великий масив соціальних знань, дослідницьких технологій, методик, за допомогою яких вона охоплює соціальну реальність, процеси і явища соціального життя людей, соціальної сфери.
 4. Міністерство освіти І науки україни донецький національний унивіеситет економіки та торгівлі імені михайла туган-барановського інститут економіки І управління

  Документ
  4. Перелік запропонованих програм навчання з присвоєнням ступенів (бакалавр, спеціаліст, магістр), кваліфікацій і тривалості навчання за кожною з них.
 5. Спеціалізація – «Технологія харчування»

  Документ
  - Нужна Тетяна Валеріївна, декан факультету харчування, канд. хім. наук, доцент кафедри хімії, тел. 335-43-55, E-mail: fh@dek.donduet.edu.ua, години 10.

Другие похожие документы..