Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Доклад'
1.1. Полное наименование учреждения: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад д. Анисимово, расположено в двух зданиях, находя...полностью>>
'Доклад'
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 121» относится к типу дошкольное образовательное учрежден...полностью>>
'Документ'
Николай Александрович Бердяев (1874 —1948) — русский религиозный философ. Большое внимание в его концепции занимают проблемы творчества. Культурный с...полностью>>
'Книга'
Отец, Максим Савватиевич Пешков (1840-71) сын солдата, разжалованного из офицеров, столяр-краснодеревщик. В последние годы работал управляющим парохо...полностью>>

Міністрів України від 19. 01

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Н А К А З

14.04.2011 N 129

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

28 квітня 2011 р.

за N 528/19266


Про затвердження Положення

про Фонд соціального захисту інвалідів

На виконання абзацу третього пункту 3 постанови Кабінету

Міністрів України від 19.01.2011 N 49 ( 49-2011-п ) "Деякі питання

Фонду соціального захисту інвалідів" Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Положення про Фонд соціального захисту

інвалідів, що додається.

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника

Міністра Л.Дроздову.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного

опублікування.

Віце-прем'єр-міністр України -

Міністр соціальної

політики України С.Тігіпко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

соціальної політики України

14.04.2011 N 129

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

28 квітня 2011 р.

за N 528/19266

ПОЛОЖЕННЯ

про Фонд соціального захисту інвалідів

1. Фонд соціального захисту інвалідів (далі - Фонд) є

бюджетною установою, діяльність якої спрямовується, координується

та контролюється Державною службою з питань інвалідів та

ветеранів.

2. Бюджетна установа Фонд є правонаступником Фонду

соціального захисту інвалідів як урядового органу.

3. Фонд у своїй діяльності керується Конституцією і законами

України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України,

наказами Міністерства соціальної політики України, Державної

служби з питань інвалідів та ветеранів та цим Положенням.

4. Основними завданнями Фонду є:

1) реалізація в межах своєї компетенції заходів щодо

забезпечення зайнятості та працевлаштування інвалідів;

2) виконання програм щодо соціального захисту інвалідів.

5. Фонд відповідно до покладених на нього завдань:

1) координує та контролює роботу територіальних відділень

Фонду соціального захисту інвалідів, у тому числі щодо:

реєстрації у них підприємств, установ, організацій, у тому

числі підприємств, організацій громадських організацій інвалідів,

фізичних осіб, які використовують найману працю;

організації прийому звітів про зайнятість та працевлаштування

інвалідів, зарахування кількості робочих місць для

працевлаштування інвалідів до нормативу таких робочих місць, їх

аналізу та перевірки правильності в них розрахунків;

обліку підприємств установ, організацій, у тому

числі підприємств, організацій громадських організацій

інвалідів, фізичних осіб, які використовують найману працю;

збору сум адміністративно-господарських санкцій та пені за

невиконання підприємствами, установами, організаціями, у тому

числі підприємствами, організаціями громадських організацій

інвалідів, фізичними особами, які використовують найману працю,

нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів; обліку

зазначених сум адміністративно-господарських санкцій та пені і

використання шляхом надання фінансової допомоги, цільової позики,

дотацій на створення спеціальних робочих місць для

працевлаштування інвалідів, забезпечення функціонування

всеукраїнських, державних, міжрегіональних центрів професійної

реабілітації інвалідів і державних центрів соціальної реабілітації

дітей-інвалідів, фінансування заходів, спрямованих на

фізкультурно-спортивну реабілітацію інвалідів, фінансування витрат

на професійну підготовку, підвищення кваліфікації та

перепідготовку інвалідів та інші заходи, визначені законом;

обліку заборгованості по сплаті сум

адміністративно-господарських санкцій і пені, які нараховані

підприємствам, установам, організаціям, у тому числі

підприємствам, організаціям громадських організацій інвалідів,

фізичним особам, які використовують найману працю;

ведення претензійно-позовної роботи у судах різних інстанцій;

здійснення контролю за цільовим використанням коштів, наданих

підприємствам, установам, організаціям, у тому числі

підприємствам, організаціям громадських організацій інвалідів,

фізичним особам, які використовують найману працю, у вигляді

фінансової допомоги, цільової позики та дотації;

видачі підприємствам, установам, організаціям, у тому числі

підприємствам, організаціям громадських організацій інвалідів,

фізичним особам, які використовують найману працю, у встановленому

законодавством порядку довідок про чисельність працюючих

інвалідів, які мають основне місце роботи;

2) розробляє та подає Міністерству соціальної політики

України за погодженням із Державною службою з питань інвалідів та

ветеранів України пропозиції щодо визначення потреби в коштах для

надання фінансової допомоги, цільової позики, дотацій на створення

спеціальних робочих місць для працевлаштування інвалідів,

забезпечення функціонування всеукраїнських, державних,

міжрегіональних центрів професійної реабілітації інвалідів і

державних центрів соціальної реабілітації дітей-інвалідів,

фінансування заходів, спрямованих на фізкультурно-спортивну

реабілітацію інвалідів, фінансування витрат на професійну

підготовку, підвищення кваліфікації та перепідготовку інвалідів та

інші заходи, визначені законом;

3) здійснює фінансування програм щодо соціального захисту

інвалідів;

4) веде реєстр роботодавців на електронних носіях інформації,

до якого включаються дані їх звітів про зайнятість і

працевлаштування інвалідів;

5) співпрацює з міжвідомчою Комісією з питань діяльності

підприємств та організацій громадських організацій інвалідів та її

секретаріатом, а також громадськими організаціями інвалідів і

заснованими ними підприємствами та організаціями;

6) взаємодіє з питань соціального захисту інвалідів та

надання соціальної допомоги інвалідам, у тому числі під час

розроблення проектів відповідних програм, з органами виконавчої

влади та органами місцевого самоврядування, міжнародними

установами та організаціями;

7) отримує та спрямовує благодійні внески підприємств і

громадян на заходи щодо соціального захисту інвалідів;

8) бере участь у розробці та вдосконаленні законодавства у

сфері соціального захисту інвалідів;

9) надає безкоштовні інформаційно-консультаційні послуги

інвалідам і підприємствам з питань, що належать до його

компетенції;

10) висвітлює в засобах масової інформації питання, що

стосуються його діяльності;

11) забезпечує у межах своєї компетенції реалізацію державної

політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням у

Фонді та його територіальних відділеннях;

12) виконує інші функції відповідно до покладених на нього

завдань.

6. Фонд має право:

1) здійснювати перевірку цільового використання коштів,

наданих підприємствам у вигляді фінансової допомоги, цільової

позики та дотації;

2) залучати підприємства, установи та організації незалежно

від форми власності для виконання завдань Фонду у сфері

соціального захисту інвалідів;

3) одержувати в установленому законодавством порядку від

міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої

влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і

організацій необхідні для виконання покладених завдань інформацію,

документи і матеріали;

4) залучати спеціалістів органів виконавчої влади, органів

місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій (за

погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до

його компетенції;

5) проводити конференції, семінари, наради з питань, що

належать до його компетенції.

7. Фонд для виконання покладених на нього завдань видає

накази організаційно-розпорядчого характеру.

8. Фонд очолює директор, який призначається на посаду та

звільняється з посади Міністерством соціальної політики України за

поданням Державної служби з питань інвалідів та ветеранів України.

9. Директор Фонду за посадою є членом колегії Державної

служби з питань інвалідів та ветеранів України.

10. Директор Фонду має трьох заступників, у тому числі одного

першого, які призначаються на посаду та звільняються з посади

директором Фонду за погодженням з Державною службою з питань

інвалідів та ветеранів України.

Обов'язки між заступниками розподіляє директор Фонду.

11. Директор Фонду:

здійснює керівництво діяльністю Фонду, несе персональну

відповідальність перед Віце-прем'єр-міністром України - Міністром

соціальної політики України, Головою Державної служби з питань

інвалідів та ветеранів України за виконання покладених на Фонд

завдань;

призначає на посаду та звільняє з посади працівників Фонду;

затверджує розподіл обов'язків між першим заступником та

заступниками;

притягає до дисциплінарної відповідальності працівників

Фонду;

підписує прийняті в межах компетенції Фонду накази,

організовує перевірку їх виконання;

затверджує положення про структурні підрозділи Фонду;

здійснює інші повноваження, передбачені законодавством і цим

Положенням.

12. Для реалізації покладених на Фонд завдань за погодженням

з Міністерством соціальної політики України та Державною службою з

питань інвалідів та ветеранів України утворюються територіальні

відділення Фонду в Автономній Республіці Крим, областях, містах

Києві та Севастополі в межах граничної чисельності його

працівників. Положення про територіальні відділення, їх структуру,

штатні розписи та кошториси затверджує директор Фонду.

Керівники територіальних відділень Фонду призначаються на

посаду та звільняються з посади директором Фонду за погодженням з

Державною службою з питань інвалідів та ветеранів України.

13. Гранична чисельність працівників Фонду затверджується

Міністерством соціальної політики України за погодженням з

Державною службою з питань інвалідів та ветеранів України за

поданням директора Фонду в межах граничної чисельності

працівників.

Структура Фонду затверджується Державною службою з питань

інвалідів та ветеранів України за погодженням з Міністерством

соціальної політики України за поданням директора Фонду в межах

граничної чисельності працівників.

14. Штатний розпис і кошторис Фонду затверджуються головним

розпорядником бюджетних коштів.

15. Фонд утримується за рахунок коштів державного бюджету.

16. Умови оплати праці працівників Фонду визначаються наказом

Міністерства соціальної політики України.

17. Фонд є юридичною особою, має печатку із зображенням

Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки,

рахунки в органах Державної казначейської служби України.

Директор Департаменту

соціального захисту інвалідів О.ПоляковаСкачать документ

Похожие документы:

 1. Кабінету Міністрів України від 19. 04. 1993р. №284, керуючись ст. 25, 59 закон

  Закон
  З метою посилення контролю за використанням земель, створення єдиних організаційно-правових та економічних засад визначення розмірів збитків, заподіяних внаслідок невикористання земельних ділянок та використання земельних ділянок
 2. Про Національний банк України", Закону України „Про платіжні системи та переказ коштів в Україні", статей 3, 5, 11, 13 Декрету Кабінету Міністрів України від 19

  Закон
  Відповідно до вимог статті 99 Конституції України, статей 390 – 400 Господарського кодексу України, статей 11 та 12 Закону України „Про режим іноземного інвестування”, статей 7, 30, 44 Закону України „Про Національний банк України”,
 3. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 19 квітня 2006 р

  Документ
  7 4 55,5 18 549 9 5 84 49 ,8 304037, 5 503 4 994 7, Апарат Верховної Ради України 05 7,8 05 7,8 Мінпаливенерго 11895,7 11895,7 Мінекономіки 7,5 7,5 МКТ 59 35 59 35 МОН 5097,5 159599 178 ,5 4371 МОЗ 1903,1 150 1753,1 Мінприроди 848018,9
 4. Міністрів України від 19. 04

  Документ
  АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ
 5. Кабінету Міністрів України від 19. 04. 1993р. №284, керуючись ст. 4 Європейської хартії місцевого самоврядування, ратифікованої закон

  Закон
  З метою врегулювання механізму реалізації принципу платності використовування земельного фонду міста, посилення контролю за використанням земель, створення єдиних організаційно-правових та економічних засад визначення розмірів збитків,

Другие похожие документы..