Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Сценарий'
Цель: Через театральную деятельность повысить мотивацию обучения, у слабых учащихся, выявить качество овладения знаниями и умениями, полученными на пр...полностью>>
'Рабочая программа'
Цель: изучение основ компьютерной геометрии и графики, принципов создания прикладного программного обеспечения в области обработки графической информа...полностью>>
'Урок'
Р. речи. «Мои любимые русские народные сказки. Обучение домашнему сочинению. «Мой любимый герой русской народной сказки»; «Почему я люблю читать народ...полностью>>
'Документ'
Приближается предэкзаменационная пора, пора выпускных и вступительных экзаменов с ее радостями и разочарованиями. Вам предстоит преодолеть свой первы...полностью>>

Для заказа доставки работы воспользуйтесь поиском на сайте (27)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Про затвердження Тимчасового регламенту Кабінету Міністрів України: Постанова Кабінету Міністрів України від 5 червня 2000 р. // Офіційний вісник України. – 2000. – № 24. – Ст. 994.

 • Положення про державну реєстрацію нормативних актів міністерств, інших органів державної виконавчої влади, органів господарського управління та контролю, що зачіпають права, свободи й законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер: Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 р. // ЗПУ України. – 1993. – № 1-2. – Ст.28.

 • Про систему центральних органів виконавчої влади: Указ Президента України від 15 грудня 1999 р. № 1572 // Урядовий кур’єр. - 1999. - 17 грудня.

 • Положення про управління правового забезпечення Штабу МВС України: Наказ МВС України від 11 січня 1996р. № 14.

 • Положення про юридичні бюро (юридичні групи, юрисконсультів) у системі МВС України: Наказ МВС України від 16 грудня 1994р. № 690.

 • Про затвердження Інструкції з оформлення документів у системі МВС України: Наказ МВС України від 20 січня 2004 р. № 55.

 • Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади від 3 жовтня 1992 року № 493/92 // Урядовий кур’єр. – 1992. – 9 жовтня.

 • Сторожук Г. Реформи, які мають змінити міліцію // Міліція України. – 2003. – № 12. – С.3.

 • Про визнання такими, що втратили чинність, деяких нормативно-правових актів МВС України: Наказ МВС України від 21 жовтня 2003 р. № 1238.

 • Про місцеві державні адміністрації: Закон України від 9 квітня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 20-21. – Ст. 190.

 • Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21 травня 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 24. – Ст. 170.

 • Конопльов В.В. Організаційно-правовий механізм підвищення ефективності управлінської діяльності // Право України. – 2005. - № 9. – С.111-115.

 • Глушков В.М. Эквифинальность системы управления // Энциклопедия кибернетики. Т. 2. - Киев, 1974. - С. 544-545.

 • Конопльов В.В. Організаційно-правовий механізм підвищення ефективності управлінської діяльності // Право України. – 2005. - № 9. – С.111-115.

 • Конопльов В.В. Управління та особливості його організації на різних етапах розвитку держави // Вісник Запорізького юридичного інституту. – 2005. - № 1. – С.91-95.

 • Конопльов В.В. Побудова системи управління у сфері цивільної безпеки // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. – 2005. - № 1. – С.58-60.

 • Конопльов В.В. Шляхи вдосконалення системи управління ОВС // Вісник Академії адвокатури України. – 2005. - № 1. – С.86-92.

 • Конопльов В.В. Управління й управлінські відносини в ОВС та шляхи їх удосконалення // Вісник Запорізького юридичного інституту. – 2004. - № 1. – С.82-86.

 • Советский энциклопедический словарь / Гл. ред. А.М. Прохоров. - 6-е изд. - М.: Сов. энциклопедия, 1987. - 1704 с.

 • Словник іноземних слів / За ред. члена-кореспондента АН УРСР О.С. Мельничука. – К.: Наук. думка, 1974. – 565 с.

 • Словник синонімів української мови: В 2 т. / А.А.Бурячок, Г.М.Гнатюк, С.І.Головащук та інші. – К.: Наукова думка, 1999. – 200 с.

 • Большой юридический словарь / Под ред. А.Я. Сухарева, В.Е. Крубских. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 704 с.

 • Социальный менеджмент: Учебник / Под ред. Д.В. Валового. - М.: ЗАО Бизнес школа «Интел-Синтез», 2000. - 384с.

 • Основы современного социального управления: теория и методология: Учебное пособие / Под ред. В.Н. Иванова. – М.: ОАО „НПО „Экономика”, 2000. – 271 с.

 • Управление организацией: Учебник - Под ред. А.Г.Поршнева, З.П. Румянцевой, Н.А. Саломатина. – М.: ИНФРА – М. - 1999. – 669с.

 • Сущенко В.Д., Присяжний С.В., Коваленко О.І. Сучасний процес управління в ОВС. – К.: НАВС України, 1999. – 352 с.

 • Кожурин Ф.Д. Процесс управления. - М.: Мысль, 1988. - 237с.

 • Козлов Ю.М., Фролов Е.С. Научная организация управления и право. - М.: Изд-во МГУ, 1986. - 245с.

 • Организация процессов управлений / Под ред. Г.Х.Попова. – М.: Экономика, 1975. – 154 с.

 • Нижник HP., Мосов СП., Леліков Г.І. Про співвідношення категорій: „процес” і „механізм” та їх використання в управлінській діяльності органів виконавчої влади // Державне управління в Україні наукові, правові, кадрові та організаційні засади. Навч. посібник / За заг. ред. HP. Нижник, ВМ. Олуйка. – Львів: Видавництво Національного університету „Львівська політехніка”, 2002. – С.245-254.

 • Юзьков Л.П. Государственное управление в политической системе развитого социализма. – К.: Наукова думка, 1983. – 155с.

 • Атаманчук Г.В. Теория государственного управления: Курс лекций. – М.: Юрид. лит., 1997. – 235 с.

 • Тихомиров Ю.А. Курс административного права и процесса. - М. Издание г. Тихомирова М.Ю., 1998. - 798 с.

 • Нижник HP., Мосов СП., Леліков Г.І. Поняття механізму державного управління // Державне управління в Україні наукові, правові, кадрові та організаційні засади. Навч. посібник / За заг. ред. HP. Нижник, ВМ. Олуйка. – Львів: Видавництво Національного університету „Львівська політехніка”, 2002. – С.235-245.

 • Круглов М.И. Стратегическое управление компанией: Учебн. для вузов. - М: Русская деловая литература, 1998. – 344 с.

 • Теория управления социалистическим производством: Учебник / Под ред. О.В. Козловой. – 2-е изд. – М.: Наука, 1983. – 432с.

 • Кузьмин В.П. Место системного подхода в современном научном познании и методологии // Вопросы философии. – 1980. - № 1. – С.58-64.

 • Аристотель. Сочинения: в 4 т. Том 4., М.: Мысль, 1984. – 682 c.

 • Ожегов С.И. Словарь русского языка. – М.: Русский язык, 1988. – 760 с.

 • Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т. – М.: Русский язык, 1991. – Т. 4. – С. 583.

 • Васильев А.М. Правовые категории: методологические аспекты разработки системы категорий теории права. - М.: Юрид. лит., 1976. – 246 с.

 • Лунев А.Е. Теоретические проблемы государственного управления. - М.: Наука, 1974. – 247 с.

 • Яковлев Г.С. Аппарат управления: принципы организации. – М.: Юрид. лит, 1974. - 195с.

 • Рожко К.Г. Принципы деятельности. - Томск: Из-во Томского ун-та, 1983. – 210с.

 • Семенков Д.В. Ще раз про принципи права // Право України. – 1994. - № 5. – С.72-76.

 • Колодій А.М. Принципи права України. – К.: Юрінком Інтер, 1998. – 208 с.

 • Куланин Н.И. Структура и функции управления в системе предварительного следствия: Учеб. пособие. – Волгоград: ВСШ МВД России, 1994. - 76с.

 • Бачило И.Л. Функции органов управления (правовые проблемы оформления и реализации) – М.: Юрид.лит. 1976. – 21 с.

 • Управленческие процедуры / Под ред. проф. Лазарева Б.М. – М.: Наука, 1988. – 271 с.

 • Запорожцев Є.Г. Функції системи управління органів внутрішніх справ // Вісн. Одес. Ін-ту внутр. справ. - 2000. - Одеса. - №2. - С.58-63.

 • Асеев В.Г. Мотивация поведения и формирование личности. – М.: Мысль, 1976. – 158 с.

 • Ильин Е.П. Мотивация и мотивы. – СПб.: Питер, 2000. – 512 с.

 • Основы управления в органах внутренних дел. Учебник. Под ред. д.ю.н, проф. А.П. Коренева. – М.: МЮИ МВД России, изд-во Щит-М, 1999. – 356 с.

 • Марков М. Технология и эффективность социального управления. – М.: Прогресс, 1982. – 267 с.

 • Пшоловський Т. Социальное управление. – М.: Юрид. лит., 1986. – 232 с.

 • Зеленевский Я. Организация трудовых коллективов. Введение в теорию организации и управления. – М.: Прогресс, 1971. – 312 с.

 • Месарович М., Такахара Я. Общая теория систем: математические основы: Пер. с англ. - М.: Мир, 1978. - 311 с.

 • Браун П. Посібник з аналізу державної політики / Пер. з англ. - К.: Основи, 2000. – 342 с.

 • Економічний розвиток і державна політика: Навч. посіб. / Ю. Бажал, О. Кілієвич, О. Мертенс та ін.; За заг. ред. Ю. Єханурова, І. Розпутенка. - К.: Вид-во УАДУ, 2001. – 523 с.

 • Rue Leslie W. and Byars Lloyd G. Management Theory and Appli­
  cations, Revised Edition. - Illinois: Richard D. Irwin Inc., 1980. - 51 p.

 • Венделин А.Г. Процесс принятия решений. – Таллинн: Вагус, 1973. – 124с.

 • Proctor J.H. A theoretical Basis for International Organization
  Chahge with coments from a thirty Year Perspective // Journal of the
  Washington Academy of Sciences. - 1992. - Vol. 82. - № 1. - P. 1-18.

 • Kingdon J. W. Agendas, Alternatives and Public Policies. - New York: HarperCollins College Publishers, 1995. - 253 p.

 • Старченко А.А. Логика в судебном исследовании. - М.: Госюриздат, 1958. – 235 с.

 • Дюрягин И.Я. Право и управление. - М.: Юрид. лит., 1981. – 168 с.

 • Білоус В.Т. Важливість прогнозування в оперативно-аналітичній роботі // Науковий вісник: Збірник наукових праць УФЕІ. – 1999. – № 2. – С. 140–145.

 • Мак’явеллі Н. Флорентійські хроніки. Державець / Пер. з іт. А. Перепадя. - К.: Основи, 1998. – 677 с.

 • Про заходи щодо вдосконалення нормотворчої діяльності органів виконавчої влади: Указ Президента України від 9 лютого 1999 року // Офіційний вісник. - 1999. - № 6. - Ст.189.

 • Анохин П.К. Проблемы принятия решения. - М.: Наука, 1976. – 319 с.

 • Бакуменко В.Д. Формування державно-управлінських рішень: проблеми теорії методології, практики: Монографія. - К.: Вид-во УАДУ, 2000. - 328 с.

 • Козелецкий Ю. Психологическая теория решений. - М.: Прогресе, 1979. - 504 с.

 • Карданская Н.Л. Основы принятия управленческих решений: Учеб. пособие. - М.: Рус. деловая лит., 1998. - 288 с.

 • Кокорева Т.А. Системный анализ процедур принятия управленческих решений. - М.: Прогресс, 1991. - 208 с.

 • Ларичев О.И. Теория и методы принятия решений. - М.: Лотос, 2000. - 296 с.

 • Литвак Б.Г. Разработка управленческого решения. - М.: Дело, 2000. - 392с.

 • Смирнов Э.А. Разработка управленческих решений: Учеб. для вузов. - М: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. - 271 с.

 • Организационное управление: Учеб. пособие для вузов / К.И. Архипова, В.В. Кульба. – С. А. Косяченко, и др.; под. ред. Н.И. Архиповой. – М.: Изд-во ПРИОР, 1998. – 448 с.

 • Карпачова Н. „Проблема порушення прав людини працівниками ОВС має комплексний характер” // Міліція України. – 2005. - № 10. – С.4-5.

 • Сахно Ю. Незважаючи на погони та реалії // Іменем Закону. – 2005. - № 17. – С.3.

 • Діяльність ОВС України в забезпеченні прав людини за сучасних умов // Іменем Закону. – 2005. - № 42. – С.7.

 • Положення про Департамент роботи з персоналом Міністерства внутрішніх справ України: Наказ МВС України № 1372 від 13 листопада 2003 р.

 • Про деякі питання організації роботи з персоналом: Наказ МВС № 149 від 4 березня 2005 р.

 • Про організаційно-штатні питання в училищах професійної підготовки працівників міліції: Наказ МВС від 30 травня 2005 р. № 392.

 • Про затвердження Програми підвищення рівня фізичної підготовки працівників ОВС України: Наказ МВС № 495 від 30 червня 2005 р.

 • Ожегов С.І. Словник російської мови. - М.: Російська мова. 1975. - 848с.

 • Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: т. 4. – М.: Рус. яз., 1980. – 680 с.

 • Словник української мови. / Під ред. Білодіда І.К. Т.3. Київ: Наукова думка, 1972. – 744 с.

 • Про затвердження Положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців: Постанова Кабінету Міністрів України № 782 від 4 жовтня 1995 р. // ЗП України. – 1996. – № 2. – Ст. 56.

 • Про схвалення Етичного кодексу працівника органів внутрішніх справ України: Рішення колегії МВС України № 7 км/8 від 6 жовтня 2000 р.

 • Венедиктов В.С., Іншин М.І. Організаційно-правові засади сучасної державної служби України. Науково-практичний посібник. – Харків: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2004. – 202 с.

 • Ануфрієв М.І. Динаміка дисципліни і законності серед особового складу органів внутрішніх справ України // Вісник Університету внутрішніх справ. - 1998. - №3-4. - С.314-322.

 • Стародубцев А.А. Організаційно-правові питання діяльності інспекцій з особового складу щодо зміцнення законності і дисципліни в органах внутрішніх справ. Дис. … канд. юрид.наук: 12.00.07. – Х., 1999. – 176 с.

 • Особливості проходження служби рядовим та начальницьким складом органів внутрішніх справ: Навчальний посібник / І.П. Голосніченко, Ю.В. Іщенко, М.В. Парасюк, В.М. Шакун. - К.: Українська Академія внутрішніх справ, 1994. - 40 с.

 • Афанасьев ВТ. Социальная информация. - М.: Наука, 1994. - 200 с.

 • Державне управління і менеджмент: Навч. посіб. у табл. і схемах / Т.С. Одінцова, Г.І. Мостовий, О.Ю. Амосов та ін.; За заг. ред. Т.С. Одінцової. - X.: ХарРІ УАДУ, 2002. - 492 с.

 • Кадровий потенціал ОВС потребує збільшення // Іменем Закону. – 2005. - № 33. – С.4.

 • Берг А.И. Управление. Информация. Интеллект. - М.: Наука,
  1976. - 245 с.

 • Дєгтяр А.О. Інформаційно-аналітичне забезпечення прийняття й реалізації державно-управлінських рішень // Актуальні проблеми державного управління: Наук. зб.: У 2-х ч. - X.: Вид-во ХарРІ УАДУ. 2002. - № 2 (13). - Ч.1. - С. 51-54.

 • Искусственный интеллект - основа новой информационной технологии: Сб. науч. тр. / Под ред. Д.А. Поспелова, Н.А. Семенова. - Калинин: НПО Центрпрограммсистема, 1990. - 116 с.

 • Арістова І.В. Державна інформаційна політика: організаційно-правові аспекти / За заг. редакцією д-ра юрид. наук, проф. Бандурки О.М.: Монографія. – Х.: Вид-во Ун-ту внутр. справ, 2000. – 368 с.

 • Афанасьев В.Г. Информация как ресурс управления // Кибернетика. Становление информатики. – М.: Наука. – 1986. – С. 156-172.

 • Росоловський В.М., Анкудович Г.Г., Катарноза К.О., Шевченко М.Ю. Основи інформаційної безпеки автоматизованої інформаційної системи державної податкової служби України: Навчальний посібник / За заг.ред. М.Я.Азарова. - Ірпінь: Академія ДПС України, 2003. - 466 с.

 • Про інформацію: Закон України від 2 жовтня 1992 року // Відомості Верховної Ради України. – 1992. - № 52. - Ст. 490.

 • Щодо посилення взаємозв’язку відомчої науки з практичною діяльністю підрозділів МВС України: Розпорядження МВС № 461 від 10 вересня 2003 р.

 • Про встановлення порядку і організації проведення загальнодержавних комплексних оперативно-профілактичних операцій: Наказ № 1503 від 9 грудня 2003 р.

 • Про заходи щодо поліпшення юридичного забезпечення діяльності органів внутрішніх справ, вищих навчальних закладів і внутрішніх військ МВС України: Наказ № 1082 від 20 вересня 2003 р.

 • Атаманчук Г.В. Методологічні проблеми сучасного державного
  управління // Вісник УАДУ. - 2001. - № 3. - С. 9-12.

 • Бруяцкий ЕВ., Смирнов Л.П. Математические методы в задачах управления наукой. - К.: Наук, думка, 1973. - 184 с.

 • Бурков В.Н., Ириков В.А. Модели и методы управления организационными системами. - М.: Наука, 1994. - 270 с.

 • Емельянов СВ., Ларичев О.И. Многокритериальные методы принятия решений. - М.: Знание, 1985. - 32 с.

 • Белкин Р.С. Криминалистика: Учебный словарь-справочник. - М.: Юристь, 1999. – 357с.

 • Усманов У.А. Справочник следователя. – М.: ПРИОР, 1998. – 256 с.

 • Справочник работника милиции / Под. общ. ред. проф. П.И.Орлова. – Харьков. – 1998. – 255 с.

 • Bardach E. Policy Analysis: A Handbook for Practice. - California: University of California, 1995. - P. 46.

 • Одерій О.В. Інформаційно-довідкове забезпечення розслідування злочинів. – Донецьк: ДІВС, 2001. – 20 с.

 • Про взаємодію правоохоронних та інших державних органів України у боротьбі із злочинністю: Наказ Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Державного комітету у справах охорони державного кордону України, Державного митного комітету України, Міністерства оборони України, Міністерства юстиції України № 4348/138/151/11-2-2870/172/148-407/2-90-442 від 10 серпня 1994 р.

 • Жигалов В.Т., Шимановська Л.М. Основи менеджменту і управлінської діяльності. - К.: Основи, 1994. - 232с.

 • Програма заходів щодо удосконалення організаційного, правового, матеріально-технічного та кадрового забезпечення слідчого апарату органів внутрішніх справ України, зміцнення дисципліни і законності в його діяльності на 2002 - 2005 рр.: Рішення колегії Міністерства внутрішніх справ України від 19 липня 2002 р. № 8 км/1.

 • Про організацію матеріально-технічного забезпечення службової діяльності Державної служби охорони при МВС України: Наказ МВС України 25 листопада 2003 р. № 1428.

 • Чепельська Т. Все про борги МВС // Іменем Закону. – 2005. - № 43. – С.4.

 • Про Державний бюджет України на 2001 рік: Закон України від 7 грудня 2000 р. // Відомості Верховної Ради України.  2001.  № 23.  Ст. 10.

 • Про Державний бюджет України на 2002 рік: Закон України від 20 грудня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України.  2002.  № 1213.  Ст. 92.

 • Про Державний бюджет України на 2003 рік: Закон України від 26 грудня 2002 р. // Офіційний вісник України.  2003.  № 2.  С. 5–125.

 • Про Державний бюджет України на 2004 рік: Закон України від 27 листопада 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2004. - № 17-18. – Ст.250.

 • Про Державний бюджет України на 2005 рік: Закон України від 23 грудня 2004 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2005. - № 7-8. – Ст.162.

 • Про Державний бюджет України на 2006 рік: Закон України від 20 грудня 2005 р. // Офіційний сайт Верховної Ради України. – www.rada.kiev.ua.

 • О мерах по улучшению организации и планирования материально-технического снабжения: Постановление Совета Министров СССР от 27.01.1967 г. № 63 // Собр. постановлений правительства СССР. – 1967. – № 4. – Ст. 13.

 • Про затвердження переліку підприємств військово-промислового комплексу, яким списується заборгованість із сплати земельного податку: Постанова Кабінету Міністрів України від 11 травня 1998 р. № 662 // Урядовий кур’єр. – 1998. - 17 травня.

 • Про меліорацію земель: Закон України від 14 січня 2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2000. - № 11. – Ст.90.

 • Рознатовский И.М. Правовое регулирование организации и деятельности республиканских промышленных объединений. – К: Наук. думка, 1981. – 187 с.

 • Тесленко В.М. Правовое регулирование материально-технического и военного снабжения в системе МВД Российской Федерации. Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. - М.: Академия МВД РФ, 1992. – 28 с.

 • Советское финансовое право: Учеб. для серед. спец. учеб. заведений / Бричко Л.В. и др. – М.: Юрид. лит., 1985. – 271 с.

 • Про затвердження переліку груп власних надходжень бюджетних установ, вимог щодо їх утворення та напрямів використання: Постанова Кабінету Міністрів України від 17 травня 2002 р. № 659 // Офіційний вісник України.  2002.  № 21.  С. 4245.

 • Про затвердження переліку платних послуг, що надаються підрозділами Державної автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх справ: Постанова Кабінету Міністрів України від 23 травня 2001 р. № 556 // Урядовий кур’єр. - 2001. – 29 травня.

 • Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися службою громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб: Постанова Кабінету Міністрів України від 7 квітня 2003 р. № 478 // Урядовий кур’єр. - 2003. – 14 квітня.

 • Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися підрозділами матеріально-технічного забезпечення Міністерства внутрішніх справ: Постанова Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2001 р. № 383 // Урядовий кур’єр. - 2001. – 28 квітня.

 • Про перелік платних послуг, які можуть надаватися інформаційними підрозділами органів внутрішніх справ: Постанова Кабінету Міністрів України від 11 грудня 1999 р. № 2266 // Урядовий кур’єр. - 1999. – 16 грудня.

 • Про затвердження Єдиного тарифу на послуги, пов’язані з придбанням, зберіганням, обліком, перевезенням вогнепальної зброї, боєприпасів до неї, вибухових матеріалів, а також щодо предметів, на які поширюється дозвільна система: Постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1995 р. № 1060 // Урядовий кур’єр. – 1996. – 5 січня.

 • Про затвердження Інструкції про порядок обліку суб’єктів підприємницької діяльності, пов’язаної з реалізацією транспортних засобів, що підлягають реєстрації та обліку в органах внутрішніх справ, і видачу бланків довідок-рахунків: Наказ МВС № 286 від 22 квітня 1998 р.

 • Розміри плати за послуги, що надаються службою громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб: Наказ МВС України, МФ України, МЕ та з питань ЄІ України № 1029/541/245 від 26 серпня 2003 р.

 • Про затвердження Положення про місцеву міліцію: Постанова Кабінету Міністрів України від 10 серпня 2004 р. № 1013.

 • Положення про матеріальну відповідальність військовослужбовців за шкоду, заподіяну державі: Затверджене Постановою Верховної Ради України від 26 червня 1995 року № 243 // Відомості Верховної Ради України. – 1995. - № 25. - Ст. 193.

 • Кисіль Л.Є. Адміністративно-правовий статус керівника підприємства: теоретичні питання: Автореф. дис… канд. юрид. наук: 12.00.02. - К.: НАН України, ін-т держ. і права ім. В.М. Корецького. - 1998. – 21с.

 • Хотінь І.В. Значення управлінського впливу керівника на реалізацію Управлінських рішень // Актуальні проблеми управління персоналом ОВС Уркаїни:Мат. наук.-прак.конф., Харків, 24 жовт. 2002 / Нац.ун-т внутр. справ.- Х.: Вод-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2002. - С. 43-47.

 • Чермен С., Стівен П., Севідж та Стівен Коул. Досягнення верхівки: вибір та підготовка чільних керівників поліцейської служби // Social Policg and Administration. – London, Vol. 33. – P. 281–301.

 • Омаров А.М. Руководитель: размышления о стиле управления. - М.: Прогрес, 1984. – 118с.

 • Колодкин Л.М. Успех служебной деятельности руководителя органа внутренних дел. – М.: Академия МВД РФ, 1992. – 78 с.

 • Орзих М.Ф. Правовой статус должности руководителя в аппарате управления // Руководитель в аппарате государственного управления. - К.: Наукова думка, 1989. – 240 с.

 • Лобанов В.В. Служба высших руководителей США // Государство и право. – 1996. – № 6. – С. 129-133.

 • Про затвердження Положення про порядок роботи зі зверненнями громадян і організації їх особистого прийому в системі Міністерства внутрішніх справ України: Наказ МВС України від 10 жовтня 2004 р. № 1177.

 • Про заходи щодо вдосконалення роботи з кадрами в органах виконавчої влади, з керівниками підприємств, установ і організацій: Указ Президента України від 19 травня 1995 р. № 381 // Вісник державної служби України. - Вісник державної служби України. - 1995. - № 3-4. - С.7-25.

 • Звернення колегії МВС України до працівників органів і підрозділів внутрішніх справ // Іменем Закону . – 2001. – № 21. – С.1-2.

 • Про державну службу: Закон України від 16 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. - № 52. - Ст. 490.

 • Митний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2002.– № 38-39.– Ст. 288.

 • Бюджетний кодекс України // Україна. Закони. Чинне законодавство України / Уклад. Ю.П.Єлісовенко. – К.: Махаон, 2003 – 800 с.

 • Положення про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх прав України: Постанова Кабінету Міністрів України від 29 липня 1991р. // Збірник нормативних актів України з питань правопорядку. – Київ, 1993. – 583 с.

 • Термінологічний словник з управління персоналом органів внутрішніх справ України / Укладач Н.П.Матюхіна. За заг. ред. проф. О.М.Бандурки. – Харків: Ун-т внутр. справ, 2000. – 120 с.

 • Державне управління: проблеми адміністративно-правової теорії та практики / За заг. ред. В.Б. Аверянова. – К.: Факт, 2003. – 384 с.

 • Армаш Н.О. Адміністративно-правовий статус керівників органів виконавчої влади: Дис. ...канд. юрид. наук: 12.00.07. – Київ, 2005. – 200 с.

 • Про затвердження Інструкції про порядок добору та зарахування працівників органів внутрішніх справ України до резерву кадрів для переміщення на вищі посади та організації роботи з ними: Наказ МВС України № 1317 від 18 листопада 2003 р.

 • Крижко В.В., Павлютенков Є.М. Менеджмент в освіті: Навчально-методичний посібник. – К.: Юрінком Інтер, 1998. – 192с.

 • Коноплев В.В., Криводереев В.В. Психология нелинейного мышления и причины следственных ошибок // Право і безпека. – 2004. - № 3. – С.199-202.

 • Якимов Ю.Я. Статус субъекта административной юрисдикции и проблемы его реализации. – М.: Проспект, 1999. – 200 с.

 • Волинка К.Г. Правовий статус особи та гарантії реалізації прав і свобод за Конституцією України. – К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 1998. – 34 с.

 • Старилов Ю.Н. Служебное право. Учебник. – М.: Изд-во БЕК, 1996. – 698с.

 • Пономарев Л.И. Компетенция и компетентность персонала государственной службы // Государственная служба РФ: становление, кадровое обеспечение. - 1994. - № 7. - С. 70-74.

 • Жуков Р.В. Совершенствование стиля работы руководителя. - Л.: Прогресс, 1989. - 24 с.

 • Стиль и методы руководства: Сб. ст. / Сост.: Г.Х. Попов, Г.Л. Подвойский. - М.: Моск. рабочий, 1985. - 208 с.

 • Ануфрієв М.І. Управлінські шляхи зміцнення дисципліни в органах внутрішніх справ (соціолого–правові аспекти): Автореф. дис. … канд. юр. наук: 12.00.07 / Ун-т внутр. справ – Харків, 1998. – 23 с.

 • Букреев В.И., Римская И.Н. Этика права: От истоков этики и права к мировоззрению: Учеб. пособие. - М.: Юрайт, 1998. – 334 с.

 • Аристотель. Соч. в 4 т. – М.: Мысль, 1983. - Т.4 –840 с.

 • Цицерон. Диалоги: О государстве. О законах. – М.: Наука, 1966. – 223 с.

 • Гоббс Т. Избранные сочинения. В 2 т. - М.: Наука, 1991. – Т.2 - 736 с.

 • Английское свободомыслие: Д. Локк, Д. Толанд, А. Коллинз. - М.: Мысль, 1981. - 301 с.

 • Монтескье Ш.Л. О духе законов: Пер. с фр. - М.: Мысль, 1999. - 672 с.

 • Фергюсон А. Опыт истории гражданского общества / Пер. с англ. И.И. Мюрберг. Под ред. М.А. Абрамова. - М.: РОССПЭН, 2000. - 391 с.

 • Орлик П. Вивід прав України // Історія філософії України. Хрестоматія: Навч. посібник. – К.: Т-во „Знання” України, 1993. – С. 148–153.

 • Скакун О.Ф. Драгоманов как политический деятель. Х.: Основа, 1993. – 144 с.

 • Шульженко Ф.П. Історія політичних і правових вчень. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 464 с.

 • Сливка С. Українська національна філософія права: антологічний ракурс. – Львів: Воля, 2001. – 168 с.

 • Філософія права: Навч. посіб. / О.О. Бандура, С.А. Бублик, М.Л. Заічковський та ін.; за заг. ред. М.В. Костицького, Б.Ф.Чміля. – К.: Юрінком Інтер, 2000. – 336 с.

 • Циппеліус Р. Філософія права: Підручник: Пер. з нім. – К.: Тандем, 2000. – 300 с.

 • Бачинін В.А., Панов М.І. Філософія права. – К.: Ін Юре, 2002. – 472 с.

 • Теория государства и права. Курс лекций / Под ред. Н.И. Матузова и А.В. Малько. – М.: Юристъ, 1997. – 672 с.

 • Шемшученко Ю.С. та ін. Юридична енциклопедія: В 6 т. – К.: «Укр. Енцикл.», 1999.  Т. 2: Д-Й.  744 с.

 • Комзюк А.Т. Законність застосування міліцією доставляння і адміністративного затримання правопорушників // Державна служба і громадянин: реалізація конституційних прав, свобод і обов’язків: Науковий збірник. – Х.: Українська академія управління при Президентові України (Харківський філіал), 2000. – С. 151-156.

 • Русско-украинский словарь терминов по теории государства и права: Учебное пособие. – Рук.авт. кол. Панов Н.И.: - Харьков, 1993. – 165 с.

 • Новий тлумачний словник з української мови. У чотирьох томах. / Уклад. В.Яременко. - Том 2. – К.: „Аконіт”, 1998. – 910 с.

 • Кудрявцев В.Н. Законность: содержание и современное состояние. – М.: Юрист, 1988. – 320 с.

 • Бахрах Д.Н. Административное право: Учебник. Общая часть. – М.: Издательство БЕК, 1993. – 724 с.

 • Лазарев В.В. Законность: форма или метод. - М.: Изд-во „Знание”, 1992. – 154 с.

 • Лукашева Е.А. Социалистическая законность в современный период // Советское государство и право. – 1986. - № 3. – С.10-14.

 • Комплексна програма профілактики злочинності на 2001-2005 роки: Указ Президента України від 25 грудня 2000 року № 1376/2000 // Юридичний вісник України. – 2001. –18-24 січня.

 • Про затвердження Положення про Національну комісію із зміцнення демократії та утвердження верховенства права: Указ Президента України від 5 липня 2005 р. № 1049 // Офіційний сайт Верховної Ради України. – www.rada.kiev.ua.

 • Правила застосування спеціальних засобів при охороні громадського порядку в Україні: Затверджені постановою Ради Міністрів УРСР від 27 лютого 1991 р. // ЗП УРСР. – 1991. – № 4. – Ст. 27.

 • Про підготовку матеріалів до розширеного засідання колегії МВС України про стан дисципліни та законності в діяльності ОВС: Розпорядження МВС України № 365 від 30 квітня 2004 р.

 • Про виявлені грубі порушення і недоліки у фінансово-господарській діяльності ГУМВС України в АР Крим та покарання винних: Наказ МВС України від 29 березня 2005 р. № 196.

 • Про порушення та недоліки, виявлені під час проведення ревізій фінансово-господарської діяльності вищих навчальних закладів МВС України: Наказ МВС України № 622 від 30 липня 2005 р.

 • Про стан транспортної дисципліни серед працівників органів і підрозділів внутрішніх справ та покарання винних: Наказ МВС України № 683 ДСК від 13 жовтня 1995 р.

 • Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами: Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 8 травня 1993 р. // Урядовий кур’єр. - 1993. - 17 червня.

 • Ткаченко Ю. Підстави і критерії визнання конституційності нормативно-правових актів // Право України. – 2000.  № 9. – С. 26-29.

 • Лифшиц Ю.П. Оценка конституционности нормативных актов: Автореф. дис… канд. юрид наук. – М., 1994. – 28 с.

 • Словарь иностранных слов: Ок. 19 тыс. слов. - 15-е изд., испр. - М.: рус. яз., 1988. - 606 с.

 • Государственное управление: основы теории и организации. Учебник / Под ред. В.А.Козбаненко. – М.: «Статут», 2000. – 912 с.

 • Виконавча влада і адміністративне право / За заг. ред. В.Б. Авер’янова. - К.: Видавничий Дім „Ін-Юре”, 2002. - 668 с.

 • Бахрах Д.Н. Важные вопросы науки административного права. // Государство и право. – 1993. – № 2. – С. 32-43.

 • Овсянко Д.М. Административное право: Учебное пособие / Под ред. Г.А. Туманова. – М.: Юристъ, 1997. – 448 с.

 • Чиркин В.Е. Контрольная власть // Государство и право. – 1993. - № 4. – С.10-18.

 • Ильинский И.П., Щетинин Б.В. Конституционный контроль и охрана конституционной законности в социалистических странах // Советское. государство и право. – 1969. - № 9. – С.40-44.

 • Конопльов В.В. Побудова системи контролю за ефективністю здійснюваної діяльності // Бюлетень з обміну досвідом роботи МВС України. – 2005. - № 158. – С.98-102

 • Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення: Закон України від 24 лютого 1994 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 27. – Ст. 218.

 • Словник української мови / Під ред. Білодіда І.К. Том п’ятий. – К.: „Наукова думка”. – 1974. – 840с.

 • Шорина Е.В. Контроль за деятельностью органов государственного управления в СССР. – М.: Юрид. лит., 1981. – 412с.

 • Крамаровский Л.М.Ревизия и контроль. – М.: Финансы. – 1970. – 311с.

 • Кожин Б. Необхідно ввести обов’язкове публічне звітування посадових осіб та здійснювати постійний цивільний контроль за усіма силовими структурами // Слово і Честь. – 2002. – № 1 (7). – С. 4.

 • Литвак О.М. Державний контроль за злочинністю (кримінологічний аспект): Дис… д-ра юрид. наук: 12.00.08 / Нац. юрид акад. ім. Я. Мудрого – Харків, 2001. – 370 с.

 • Государственный и общественный контроль в СССР / Под ред. Туровцева В.И. – М.: Наука, 1970. – 335с.

 • Про демократичний цивільний контроль над Воєнною організацією і правоохоронними органами держави: Закон України від 19 червня 2003 року // Відомості Верховної Ради України. – 2003. - № 46. – Ст.366.

 • Про Раду національної безпеки і оборони України. Закон України від 5 березня 1998 р. // Офіційний вісник України. – 1998. – № 13. – Ст. 482.

 • Про затвердження Положення про Міністерство юстиції України. Указ Президента України від 30 грудня 1997 р. // Офіційний вісник України. – 1998. – № 2. – Ст. 47.

 • Про прокуратуру: Закон України від 5 листопада 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991.– № 53. – Ст. 793.

 • Файоль А. Учение об управлении: В сб. Научная организация труда и управления. - М.: Экономика, 1965. – 346 с.

 • Про нормативне забезпечення організаційно-штатної роботи Міністерства внутрішніх справ України: Наказ МВС України № 190 від 25 лютого 2004 р.

 • Павлюк О. Звертатися до міліції стали частіше // Іменем Закону. – 2005. - № 15. – С.5.

 • Обертинський О. „Комісари” в пошуках окопної правди // Іменем Закону. – 2005. – С.2.

 • Російсько-український словник наукової термінології: Суспільні науки / Й.Ф.Андерш, С.А.Воробйова, М.В.Кравченко та ін. – К.: Наук. думка, 1994. – 600 с.

 • Советский энциклопедический словарь / Гл. ред. А.М.Прохоров. – 3-е изд. – М. Сов. энциклопедия, 1985. – 1600 с.

 • Хаманева Н.Ю. Право жалобы граждан в европейских социалистических странах. – М.: Наука, 1984. – 109с.

 • Шишкин В.И. Судебная защита от неправомерных действий должностных лиц // Советское государство и право. – 1988. – № 3. – С.29-31.

 • Ремнев В.И. Предложения, заявления и жалобы граждан. – М.: Юрид. лит-ра, 1972. – 71 с.

 • Мальков В.В. Советское законодательство о жалобах и заявлениях. - М.: Изд. Моск. ун-та, 1967. – 108 с.

 • Юрков Б.Н. Процессуальные гарантии прав граждан при рассмотрении и разрешении судом жалоб на действия административных органов // Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. / Харьк. Юрид. инст. – Х., 1974. – 19 с.

 • Про звернення громадян: Закон України від 2 жовтня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 47. – Ст. 257.

 • Бородін І.Л. Про види оскарження // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – 1998. – Вип.3 – С. 49-51.

 • Кодекс адміністративного судочинства України // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 35, 36, 37. – Ст. 446.

 • Про статус народного депутата України: Закон України // Відомості Верховної Ради України. - 1993. - № 3. - Ст.17.

 • Про статус депутатів місцевих Рад народних депутатів: Закон України від 4 лютого 1994 р. // Відомості Верховної Ради. - 1994. - № 24. – Ст.180.

 • Про додаткові заходи щодо забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення: Указ Президента України від 13 серпня 2002 року № 700 // Офіційний вісник України. – 2002. - № 21. – Ст.564.

 • Про невідкладні заходи з удосконалення організації прийому громадян органами державної влади, органами місцевого самоврядування та посадовими і службовими особами цих органів: Указ Президента України від 14 квітня 2004 року № 434 // Урядовий кур’єр. – 2004. – 19 квітня.

 • Інструкція з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, в організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації: Затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 348 // Офіційний вісник України. - 1997. - № 16.

 • Про покращання роботи з депутатськими запитами і зверненнями: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2003 року № 216 // Урядовий кур’єр. – 2003. – 28 квітня.

 • Салищева Н.Г. Административный процесс в СССР. - М.: Юрид. лит., 1964.- 158с.

 • Лория В.А. Некоторые вопросы теории кодификации администритивно-процессуального права. – Тбилиси: Изд-во Тбилисского ун-та, 1974. – 104 с.

 • Агеева Е.А. Юридическая ответственность в государственном управлении: социально-правовой аспект. – М.: Юрид. лит, 1990. – 204 с.

 • Адміністративна відповідальність в Україні: Навчальний посібник / За заг. ред. А.Т. Комзюка. 2-е вид., перероб. і доп. – Харків: Ун-т внутр. справ, 2000. – 112 с.

 • Ващенко С.В., Поліщук В.Г. Адміністративна відповідальність: Навчальний посібник. – Запоріжжя: Юридичний ін-т МВС України, 2001. – 142 с.

 • Венедиктов В.С. Юридична відповідальність працівників ОВС України. Монографія. – Харків: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2004. – 212 с.

 • Лавриненко О.В. Дисциплинарная и морально-юридическая ответственность // Бизнес-Информ. - 1997. - № 19. - C. 16-18.

 • Шестаков С.В. Адміністративно-правовий статус працівника міліції: сутність та структура // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2001. – Спецвипуск. – С. 149-153.

 • Щербак А.И. Правовая ответственность должностных лиц аппарата государственного управления. – К.: Наук. думка, 1980. – 133 с.

 • Теория государства и права. Учебник / Под ред. В.М. Корельского и В.Д. Перевалова. – М.: НОРМА-ИНФРА, 1998. – 570 с.

 • Калюжник В.П. Юридическая ответственность в советском праве. – М.: Юрид. лит., 1970. – 127 с.

 • Рыбаков В.А. Позитивная юридическая ответственность (воспитательные аспекты). Лекция. – Рязань: РВММВД СССР, 1988. - 42с.

 • Назаров Б.А. О юридическом аспекте позитивной социальной ответственности // Советское государство и право. – 1981. - № 10. – С.29-35.

 • Правила внутрішнього розпорядку установ виконання покарань: Наказ Державного Департаменту України з питань виконання покарань № 275 від 25 грудня 2003 року.

 • Самощенко И.С, Фарукшин М.Х. Ответственность по советскому законодательству. - М.: Юрид. лит., 1971. – 191с.

 • Про заходи щодо впровадження Концепції адміністративної реформи в Україні: Указ Президента України від 22 липня 1998 р. № 810/98 // Вісник державної служби України. - 1998. - № 3. - С.7-16.

 • Про Концепцію розвитку законодавства про державну службу: Указ Президента України від 5 січня 2005 р. № 1 // Урядовий кур’єр. – 2005. – 11 січня.

 • Кодекс України про адміністративні правопорушення (з відповідними змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1984. – Додаток до № 51. – Ст. 1122.

 • Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. - № 40-44. – Ст. 356.

 • Щербина В.І. Дисциплінарна відповідальність державних службовців органів внутрішніх справ: Автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.05 / Університет внутрішніх справ. – Х., 1998. – 22 с.

 • Ануфрієв М.І. Управлінські шляхи зміцнення дисципліни в органах внутрішніх справ (соціолого-правові аспекти): Дис… канд. юр. наук: 12.00.07. - Харків, 1998. - 171 с.

 • Ответственность в управлении / Отв. ред. А.Е. Лунев, Б.М. Лазарев. - М.: Наука, 1985. – 304 с.

 • Битяк Ю.П. Правові засади забезпечення прав людини і громадянина в сфері державної служби // Проблеми законності. – 1998. - Вип.36: Респ. міжвідом. наук. зб. / Відп. ред. В.Я. Тацій. – С.97-103.

 • Діяльність ОВС України в забезпеченні прав людини за сучасних умов // Іменем Закону. – 2005. - № 42. – С.7.

 • Обертинський О. Закон повертається на українську землю // Іменем Закону. - № 35. – 2005. – С.3.

 • Кримінальний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 25-26. – Ст. 131.

 • Цвєтков В.В. Державне управління: основні фактори ефективності (політико–правовий аспект). – Х.: Право, 1996. – 164 с.

 • Экономика: Учебник. 3–е изд., перераб. и доп. / Под ред. А.С.Булатова. – М.: Юристъ, 2002. – 896 с.

 • Geliszczynska X. Motywacyna Funkcja Scutecznosci dxiolania // Prokseologia, 1977. – № 1/2. – Р. 550–551.

 • Казмирчук В.П., Боботов С.В. Эффективность права как формы социального контроля // Эффективность применения уголовного закона. - М.: Юрид.лит., 1973. – 208 с.

 • Соболєв В.О. Призначення соціологічної науки в системі правоохоронних органів // Вісник Ун-ту внут. справ. – 1996. – № 1. – С. 124-130.

 • Музичук О.М. Шляхи підвищення ефективності правоохоронної діяльності громадськості в Україні на сучасному етапі // Право і безпека. – 2002. - № 4. – С.120-125.

 • Сірий М.І. Актуальні проблеми реформування системи правосуддя в Україні // Державно-правова реформа в Україні. Матеріали науково-пратичної конференції. К. – С. 345-348.

 • Каминская В.И. Теоретические проблемы социальной обусловленности и эффективности уголовного правосудия // Эффективность применения уголовного закона. - М.: Юрид.лит., 1973. – 208 с.

 • Литвак О.М. Справедливість – сутність і передумова ефективності правозастосувальної діяльності // Вісник національного університету внутрішніх справ. - 2001. - № 14. - С.112-117.

 • Тугаринов В.П. Избранные философские труды. - Л.: Изд-во ЛГУ, 1988. 343 с.

 • Коваленко А. Чим виміряти ефективність влади ? // Віче. – 2001. – № 1. – С. 85-94.

 • Эффективность государственного управления: Пер. с англ. / Общ. ред. С.А. Батчикова и СЮ. Глазьева. - М.: Фонд „За экономическую грамотность”: Российский экон. журн.: Изд-во АО «Консалтбанкир», 1998. - 848 с.

 • Коваленко А.А. Розвиток виконавчої влади в Україні на сучасному етапі: Теорія і практика: Монографія. - К.: Ін–т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2002. – 512 с.

 • Атаманчук Г.В. Обеспечение рациональности государственного управления. – М.: Юридическая литература, 1990. – 352 с.

 • Войтович Р.В. Ідеологія, технологія та стиль у державному управлінні Навч. метод посібн. – К.: Вид-во НАДУ, 2003 – 192 с.

 • Психологія праці та професійної підготовки особистості: Навчальний посібник / За ред. П.С.Перепелиці, В.В.Рибалки. – Хмельницький: ТУП, 2001. – 330 с.

 • They Ekonomic System in an Age of Discontinuity. New–York: New–York University Press. – 1976. – P. 29-41.

 • Bryant S., Joyce R. Federal Productivity Lesson // The Bureaucrat. - 1984. - V. 13. - № 1. – Р.23-34.

 • Украинский советский энциклопедический словарь: В 3-х т. / Редкол.: А.В. Кудрицкий (ответ.ред.) и др. - К.: Глав.ред. УСЭ, - 1988. Т.2.- 768 с. • Скачать документ

  Похожие документы:

  1. Для заказа доставки работы воспользуйтесь поиском на сайте (2)

   Документ
   3.3. Проблеми створення інвестиційних фондів та компаній, довірчих товариств, недержавних пенсійних фондів та інших фінансових установ в Україні та особливості ліцензування їх операцій
  2. Для заказа доставки работы воспользуйтесь поиском на сайте (6)

   Документ
   Бурхливий розвиток вітчизняної фінансово-господарської сфери, інвестиційна активність, фінансова глобалізація, проникнення електронної комерції у грошовий обіг, поширення нових кредитно-грошових механізмів у господарській діяльності,
  3. Для заказа доставки работы воспользуйтесь поиском на сайте (16)

   Документ
   Актуальність теми. Спрямованість державної політики на розбудову правової та соціальної держави, формування системи суспільних інститутів, які утворюють громадянське суспільство, обумовлюють корінні зміни у сфері правового регулювання.
  4. Для заказа доставки работы воспользуйтесь поиском на сайте (28)

   Документ
   Актуальність теми дослідження. Відповідно до ст. 13 Конституції України держава взяла на себе обов’язок забезпечувати соціальну орієнтацію економіки. В юридичній літературі 90-х років минулого століття обґрунтовано підкреслювалося,
  5. Для заказа доставки работы воспользуйтесь поиском на сайте (4)

   Документ
   Актуальність дослідження обумовлена необхідністю подальшого розвитку вітчизняної доктрини щодо правового регулювання інформаційних відносин та потребою у всебічному з’ясуванні можливостей юридичного впливу з боку держави на нове технологічне
  6. Для заказа доставки работы воспользуйтесь поиском на сайте (11)

   Документ
   Актуальність теми. У наш час, коли відбувається великомасштабна зміна соціального буття, переоцінка цінностей, норм діяльності і поведінки людей у зв’язку з переходом до ринкових відносин, інтеграції в європейський соціокультурний

  Другие похожие документы..