Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Понятие и сущность саморегулирования предпринимательской и профессиональной деятельности и особенности становления института саморегулирования в стро...полностью>>
'Документ'
Расположение деканата — г. Минск, Ул. Свердлова, 13 а, комнаты 308, 352, учебный корпус 4, тел.: 227-07-91 Декан факультета — Oльферович Андрей Богда...полностью>>
'Документ'
Злоупотребление алкоголем является одной из самых злободневных проблем России. По данным Николая Фёдоровича Герасименко – первого заместителя председ...полностью>>
'Тезисы'
г. Пенза и районы Пензенской области обеспечены собственной электрической энергией, производимой ТЭЦ-1 (385 МВт), ТЭЦ-2 (16 МВт) г. Пензы и ТЭЦ-3 (3 ...полностью>>

Чугуївська міська рада харківської області ХХІ сесія VI скликання р І шенн я від 30. 12

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ЧУГУЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ХХІ СЕСІЯ VI СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від «30.12»2011 810-VI

м. Чугуїв

Про затвердження Інструкції

про порядок списання

матеріальних цінностей з балансу
відділу освіти виконавчого комітету

Чугуївської міської ради

Керуючись Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", пп. 30 п.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та з метою встановлення єдиних вимог до порядку списання матеріальних цінностей з балансів навчальних закладів та структурних підрозділів відділу освіти, основна діяльність яких здійснюється за рахунок коштів міського бюджету, Чугуївська міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити Інструкцію про порядок списання матеріальних цінностей з балансу відділу освіти виконавчого комітету Чугуївської міської ради (додається).

 2. Начальнику відділу освіти ПРОЦЕНКО М.В. списання матеріальних цінностей проводити відповідно до вимог Інструкції про порядок списання матеріальних цінностей з балансу відділу освіти виконавчого комітету Чугуївської міської ради.

 3. Відповідальність за виконання рішення покласти на заступника міського голови ВІННИК Т.С.

 4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з гуманітарних питань (освіта, культура, духовність, молодіжна політика та спорт), з питань соціального захисту та охорони здоров’я (ЯКУНІН О.І.).

Міський голова Г.М. МІНАЄВА

Додаток

до рішення ХХІ сесії

Чугуївської міської ради

VI скликання

від 30.12.2011 № 810- VI

Інструкція
про порядок списання матеріальних цінностей з балансу
відділу освіти виконавчого комітету Чугуївської міської ради

1. Ця Інструкція розроблена з метою встановлення єдиних вимог до порядку списання матеріальних цінностей з балансу структурних підрозділів та навчальних закладів відділу освіти виконавчого комітету Чугуївської міської ради , основна діяльність яких здійснюється за рахунок коштів місцевого та державного бюджетів (надалі – відділ освіти).
2. З балансу відділу освіти відповідно до вимог цієї Інструкції
можуть бути списані матеріальні цінності:

а) необоротні активи - будинки та споруди, машини та обладнання, транспортні засоби, інструменти, прилади та інвентар, багаторічні насадження, інші основні засоби (крім земельних ділянок), бібліотечні фонди, малоцінні необоротні матеріальні активи, білизна, постільні речі,
одяг та взуття, інвентарна тара, інші нематеріальні активи;

б) запаси - матеріали, обладнання, конструкції і деталі до установки, будівельні матеріали, інші виробничі запаси, малоцінні та швидкозношувані предмети, матеріали для учбових та інших цілей, продукти харчування, медикаменти і перев'язувальні засоби, господарські матеріали і канцелярське приладдя, паливо, горючі і мастильні матеріали, тара, запасні частини до машин і обладнання та інші матеріали.

3. Списанню підлягають матеріальні цінності як такі, що:

а) непридатні для подальшого використання;

б) виявлені в результаті інвентаризації як недостача;

в) морально застарілі;

г) фізично зношені;

ґ) пошкоджені внаслідок аварії чи стихійного лиха (за умови, що відновлення їх є неможливим або економічно недоцільним і вони не можуть бути реалізовані).

Крім того, підлягають списанню будівлі, споруди, що підпадають під знесення у зв'язку з будівництвом нових об'єктів та такі, що зруйновані внаслідок атмосферного впливу і тривалого використання.
4. Знос, нарахований у розмірі 100 відсотків вартості на необоротні активи, не може бути підставою для їх списання.
5. Списання з балансу установ матеріальних цінностей здійснюється шляхом їх:

продажу (повноваження проведення даної процедури не відноситься до компетенції відділу освіти);

безоплатної передачі;

ліквідації (на підставі акту).
6. Для визначення непридатності матеріальних цінностей і встановлення неможливості або неефективності проведення їх відновлювального ремонту, а також для оформлення необхідної документації на списання цих цінностей, наказом начальника відділу освіти щорічно створюється центральна постійно діюча комісія, яка діє протягом року, у складі:

начальника відділу освіти або його заступника (голова комісії);

головного бухгалтера або його заступника;

працівників бухгалтерії, які обліковують матеріальні цінності;

особи, на яку покладено відповідальність за збереження матеріальних цінностей;

інших посадових осіб (на розсуд начальника відділу освіти).

Наказ про створення постійно діючої комісії поновлюється щорічно або за потребою.

Наказом керівника навчального закладу освіти, на підставі наказу по відділу освіти, щорічно створюється постійно діюча комісія, яка діє протягом року, у складі:

керівника навчального закладу або його заступника (голова комісії);

бухгалтера централізованої бухгалтерії, який веде облік матеріальних цінностей;

особи, на яку покладено відповідальність за збереження матеріальних цінностей;

інших посадових осіб (на розсуд керівника навчального закладу).

Право визначення непридатності матеріальних цінностей і встановлення неможливості або неефективності проведення відновлювального ремонту, а також оформлення необхідної документації наказом начальника відділу освіти та наказом керівника навчального закладу може бути надано щорічній
інвентаризаційній комісії.

У разі списання техніки до акту про списання додається висновок незалежного експерта або до складу комісії залучається спеціаліст по обслуговуванню цієї техніки.

7. Постійно діюча комісія установи:

а) проводить огляд матеріальних цінностей для складання акта про їх списання, використовуючи при цьому необхідну технічну документацію (технічні паспорти, поетажні плани, відомості дефектів та інші документи), а також дані бухгалтерського обліку і встановлює можливість або неможливість відновлення і подальшого використання матеріальних цінностей в даному навчальному закладі або стуктурному підрозділі та вносить пропозиції про їх продаж, передачу чи ліквідацію;

б) установлює конкретні причини списання об'єкта: фізичне або
моральне зношення, реконструкція, порушення нормальних умов
експлуатації, аварія та ін.;

в) установлює осіб, з вини яких трапився передчасний вихід
матеріальних цінностей з ладу (якщо такі є);

г) установлює можливість використання окремих вузлів, деталей, матеріалів списаного об'єкта і проводить їх оцінку;

ґ) здійснює контроль за вилученням із списаних цінностей придатних вузлів, деталей та матеріалів із кольорових і дорогоцінних металів, визначає їх кількість, вагу та контролює їх здавання на відповідний склад;

д) визначає вартість списання матеріальних ціностей, що зазначені в абзаці другому пункта 23 даної Інструкції.

8. За результатами обстеження комісією складаються акти про
списання матеріальних цінностей.

При списанні необоротних активів складається відповідний акт
за типовою формою N ОЗ-3 (бюджет) "Акт про списання основних
засобів", N ОЗ-4 (бюджет) "Акт про списання автотранспортних
засобів", N ОЗ-5 (бюджет) "Акт про списання з балансу бюджетних
установ і організацій вилученої з бібліотеки літератури", форма та
порядок складання яких затверджена наказом Головного управління
Державного казначейства України та Державного комітету статистики
України від 02.12.97 N 125/70 і зареєстрована в Міністерстві юстиції України 22.12.97 за N 612/2416.

При списанні запасів складається акт за типовою формою N 3-2
"Акт списання", форма та порядок складання якого затверджена наказом Державного казначейства України від 18.12.2000 N 130 і зареєстрована в Міністерстві юстиції України 28.12.2000 за N 962/5183.

При списанні матеріальних цінностей можуть складатися акти
довільної форми із зазначенням вичерпної інформації щодо їх
кількісних та якісних показників, а також причин вибуття (списання).

В акті про списання матеріальних цінностей детально висвітлюються причини вибуття об'єкта, стан основних частин, деталей і вузлів, конструктивних елементів та обгрунтовується недоцільність і неможливість їх відновлення.

При списанні автотранспортних засобів, крім того, вказується пробіг автомобіля і дається технічна характеристика агрегатів і деталей автомобіля та можливість подальшого використання основних деталей і вузлів, які можуть бути отримані в результаті демонтажу.

При списанні матеріальних цінностей, які вибули внаслідок аварій, до акта про списання додається копія акта про аварію з поясненням причин, які викликали аварію, та вказуються заходи, прийняті щодо винних осіб.

Якщо в результаті ліквідації матеріальних цінностей окремі деталі, вузли, матеріали можуть бути використані чи підлягають передачі в установленому порядку, комісією додатково складається акт про оцінку таких цінностей.
9. Акти про списання матеріальних цінностей, складені
комісією, затверджуються начальником відділу освіти або керівником навчального закладу.

10. Облік та списання запасів навчальних закладів та структурних підрозділів, які належать їм та забезпечують їх функціонування і будуть використані протягом одного року, здійснювати протягом одного року, здійснювати відповідно до Інструкції з обліку запасів бюджетних установ, затвердженої наказом Державного казначейства Українивід 08.12.2000 №125, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 21.123.2000 № 937/5158.
11. Дозвіл на списання з балансу матеріальних цінностей надається керівником навчального закладу, начальником відділу освіти, Виконавчим комітетом Чугуївської міської ради та міською радою в залежності від вартості матеріальних цінностей та причин списання.
12. Дозвіл на списання матеріальних цінностей як таких, що непридатні для подальшого використання, морально застарілі, фізично зношені, пошкоджені внаслідок аварії чи стихійного лиха (за винятком виявлених в результаті інвентаризації як недостача) надається в такому порядку:

 • вартістю за одиницю (комплект) в розмірі до 2500 гривень (включно) - з дозволу керівника навчального закладу;

 • вартістю за одиницю (комплект) в розмірі від 2500 гривень до 5000 гривень (включно) – з дозволу начальника відділу освіти;

 • вартістю за одиницю (комплект) в розмірі понад 5000 гривень- за погодженням Виконавчого комітету Чугуївської міської ради та згодою Чугуївської міської ради.

Дозвіл на передачу комп'ютерних засобів з одних навчальних закладів до інших навчальних закладів надається начальником відділу освіти незалежно від вартості за одиницю (комплект).

13. Недостачі матеріальних цінностей, виявлені в результаті інвентаризації: понад норми природних втрат, втрати від псування,
стихійного лиха (повені, пожежі та інше), а також, коли конкретні
винуватці не встановлені (втрати від нерозкритих крадіжок тощо),
списуються з балансів лише після ретельної перевірки дійсної
відсутності винних осіб і вжиття потрібних заходів задля
недопущення фактів втрат у подальшому в такому порядку:

а) за кожним випадком недостач або псувань матеріальних
цінностей на суму до 1500 гривень включно - з дозволу керівника
навчального закладу;

б) за кожним випадком недостачі або псування матеріальних
цінностей на суму від 1500 до 2500 гривень включно - з дозволу
начальника відділу освіти;

в) за кожним випадком недостачі або псування матеріальних
цінностей на суму понад 2500 гривень - з дозволу голови міської

ради .

У документах, які заклади подають для оформлення списання
недостач понад норми природних втрат і втрат від псування
матеріальних цінностей, слід вказати заходи, яких вжито задля
попередження таких втрат.
14. Списання основних засобів та інших необоротних активів (за винятком пошкоджених внаслідок аварії чи стихійного лиха, морально застарілих, фізично зношених та виявлених в результаті інвентаризації як недостача) до закінчення періоду нарахування зносу на них, не може бути здійснено.
15. Списання матеріальних цінностей проводиться за первісною
вартістю або за відновлювальною вартістю (у разі проведення
індексації або переоцінки матеріальних цінностей).

При списанні необоротних активів, що були в експлуатації, в
документах поряд з їх первісною (відновлювальною) вартістю
вказується сума нарахованого зносу.
16. Усі деталі, вузли і агрегати розібраного та демонтованого
обладнання, які придатні для ремонту іншого обладнання, а також
матеріали, отримані від ліквідації необоротних активів,
оприбутковуються на відповідних субрахунках бухгалтерського
обліку, а непридатні деталі та матеріали оприбутковуються як інші
матеріали і підлягають обов'язковій здачі установі, на яку
покладено збір такої сировини.

Також підлягають обов'язковій здачі виготовлені із кольорових
металів деталі та вузли, які не використовуються в навчальних закладах
для ремонту машин, інструментів, приладів, обладнання.
17. Деталі і вузли, що містять дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння, вилучені після демонтажу матеріальних цінностей відповідно до Положення про порядок збирання і здавання відходів і лому дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, затвердженого наказом Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України, Державного комітету України з матеріальних ресурсів, Національного банку України та Державного комітету України по рідкісних, дорогоцінних металах та дорогоцінному
камінню від 23.06.94 N 54/11/161/91/15 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08.07.94 за N 159/368, підлягають здачі на спеціалізовані підприємства України, що здійснюють приймання та переробку відходів і лому дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння.

Збиранням і здаванням відходів і лому дорогоцінних металів та
дорогоцінного каміння займаються підприємства, що зобов'язані забезпечити їх зберігання відповідно до Положення про порядок
приймання і переробки відходів і лому дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, а також про порядок розрахунків із здавальниками за прийняті від них дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння у вигляді відходів і лому, затвердженого наказом Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України, Державного комітету України з матеріальних ресурсів, Національного банку України та Державного комітету України по рідкісних,
дорогоцінних металах та дорогоцінному камінню від 23.06.94 N 54/11/161/91/15 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08.07.94 за N 158/367.

За наявності відомчих або централізованих пунктів, що займаються збиранням і демонтажем техніки, апаратури, приладів та інших виробів, останні здаються без демонтажу, цілим комплексом.

Забороняється знищувати, викидати, здавати в лом техніку, апаратуру, прилади та інші вироби, що містять дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння, без попереднього вилучення і одночасного оприбуткування цінних деталей.

Забороняється передача, списання і продаж техніки, апаратури
та інших необоротних активів за цінами, нижчими від вартості
дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, що містяться в них,
за вирахуванням витрат на їх вилучення.
18. Розбирання та демонтаж матеріальних цінностей, які втратили своє виробниче призначення або стали непридатними, проводяться тільки після затвердження у встановленому порядку акта про їх списання.
19. Посадові особи, які порушили порядок зберігання матеріальних цінностей або безгосподарно ставились до них (знищення, підпалювання та ін.), несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

Відшкодування сум збитків здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22 січня 1996 року N 116 "Про затвердження Порядку визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей" та Закону України "Про визначення розміру збитків, завданих підприємству, установі, організації розкраданням,
знищенням (псуванням), нестачею або втратою дорогоцінних металів,
дорогоцінного каміння або валютних цінностей".
20. Списання матеріальних цінностей з обліку (як ліквідація на підставі акту про списання), без наступної їх реалізації або передачі іншій бюджетній установі, проводиться лише у випадках, коли подальше використання цих цінностей неможливе або економічно недоцільне.
21. Безоплатна передача матеріальних цінностей від одного закладу до іншого здійснюється на підставі наказу начальника відділу освіти.

Безоплатна передача матеріальних цінностей від відділу освіти до іншої установи, що належать до сфери управління виконавчого комітету Чугуївської міської ради, здійснюється на підставі рішення сесії Чугуївської міської ради.
22. Продаж матеріальних цінностей, які згідно з Інструкцією з обліку основних засобів та інших необоротних активів бюджетних установ, затвердженою наказом Державного казначейства України від
17.07.2000 N 64 та зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 31.07.2000 за N 459/4680, віднесені до основних засобів (у тому числі повністю зношених), здійснюється тільки на конкурентних засадах (через біржі, аукціони та за конкурсом) відповідно до Положення про порядок продажу на аукціоні, за конкурсом основних засобів, що є державною власністю, затвердженого наказом Фонду державного майна України від
22.09.2000 N 1976 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.10.2000 за N 692/4913, із змінами та доповненнями.
23. Продаж будівель (у тому числі приміщень), споруд, транспортних засобів та повністю зношених за даними бухгалтерського обліку матеріальних цінностей, які відносяться до необоротних активів, проводиться за експертною оцінкою. Експертна оцінка - це визначення вартості матеріальних цінностей експертом за договором із відділом освіти.

Продаж інших необоротних активів (що не зазначені в абзаці першому пункту 23) та запасів здійснюється за справедливою вартістю. Справедлива вартість - це вартість, за якою матеріальні цінності можуть бути продані в результаті операції між добре обізнаними, незалежними та бажаючими здійснити таку операцію сторонами. Представником відділу освіти при визначенні справедливої вартості являється комісія (створена згідно з вимогами пункта 6 даної Інструкції). Справедлива вартість визначається з
урахуванням первісної вартості матеріальних цінностей та фізичного
і морального зношення.
24. Кошти, отримані від реалізації необоротних активів (крім будівель і споруд) та інших матеріальних цінностей (у т.ч. списаних), за здані у вигляді брухту і відходів чорні, кольорові метали, дорогоцінні метали (у т.ч. відходи від використання фотоматеріалів і кіноплівки), дорогоцінне каміння, у розмірах, що згідно із законодавством залишаються у розпорядженні відділу освіти, витрачаються відповідно чинного законодавства.

Суми, отримані установами від продажу будівель і споруд, вносяться в дохід міського бюджету.

Заступник міського голови Т.С. ВІННИКСкачать документ

Похожие документы:

 1. Р І шенн явід «30. 12»2011 №813-vi м. Чугуїв Про виконання Міської програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2007-2011 роки Керуючись ст. 25, п. 22 ст. 26 Закон

  Закон
  1.Інформацію начальника Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Чугуївської міської ради ЗЛОТНІКОВОЇ Н.Г. про виконання Міської програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища
 2. Р І шенн явід «30. 12»2011 №809-vi м. Чугуїв Про виконання міської програми „ Дошкільна освіта на 2007-2011 роки Керуючись п. 11 ст. 26 Закон

  Закон
  Керуючись п. 11 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та заслухавши інформацію заступника міського голови ВІННИК Т.С. про виконання міської програми „Дошкільна освіта на 2007-2011 роки”,
 3. Програми щодо покращення екологічного стану м. Чугуєва на 2011 рік та затвердження

  Документ
  З метою покращення екологічного стану навколишнього природного середовища у м. Чугуєві, на виконання обумовлених рішенням V сесії VI скликання міської ради від 30 грудня 2010 № 45-VI “Про затвердження Природоохоронної програми щодо
 4. Про хід виконання Програми реформування І розвитку житлово-комунального господарства м. Чугуєва на 2010-2014рр у 2011 році

  Документ
  На виконання Закону України «Про внесення змін до Закону України “Про Загальнодержавну програму реформування житлово-комунального господарства на 2004-2010 роки“», заслухавши інформацію першого заступника міського голови ВАРЖЕЇНОВА Ю.
 5. Верховній Раді України, участь аму у закон

  Закон
  Розділ ІІ. Законодавчий статус АМУ, діяльність щодо приведення статутних документів АМУ у відповідність до чинного законодавства України. Організаційна структура АМУ.

Другие похожие документы..