Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Тематическое планирование'
Лабораторная работа " Параллельное соединение проводников ". Измерение силы тока и напряжения ( Шунтирование и расчет добавочного сопротивле...полностью>>
'Лекция'
Вопрос, что такое функциональная область? Это набор объектов, правил, методик, описывающих заданные, потребные, ожидаемые условия при решении определе...полностью>>
'Доклад'
1. Об итогах выполнения Комплексной программы развития Университета на 2010 год по реализации стратегических задач, определенных в Послании Президента...полностью>>
'Вопросы к экзамену'
Облигации государственного нерыночного займа, муниципальные ценные бумаги, государственные жилищные сертификаты, их роль и значение на российском рын...полностью>>

Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» На правах рукопису голов сергій федорович

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«Київський національний економічний університет

імені Вадима Гетьмана»

На правах рукопису

ГОЛОВ СЕРГІЙ ФЕДОРОВИЧ

УДК 657

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ бухгалтерського обліку В УКРАЇНІ

Спеціальність 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит

(за видами економічної діяльності)

ДИСЕРТАЦІЯ

на здобуття наукового ступеня

доктора економічних наук

Науковий консультант,

доктор економічних наук,

професор

Кужельний Микола Васильович

Київ - 2008

Зміст

Стор.

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ...............................................................4

Вступ.....................................................................................................................5
Розділ 1. Передумови та напрями реформування

бухгалтерського обліку в Україні ..............................................15

1.1. Тенденції та сфери гармонізації бухгалтерського обліку...........................15

1.2. Сутність трансформації та ідентифікація сучасної системи бухгалтерського обліку в Україні........................................................................46

1.3. Гармонізація фінансової звітності в контексті курсу України

на євроінтеграцію..................................................................................................74

Висновки до розділу 1...........................................................................................99

Розділ 2. реформування бухгалтерського обліку в Україні на основі міжнародних стандартів........................104

2.1. Аналіз відповідності положень (стандартів) бухгалтерського обліку міжнародним стандартам...................................................................................104

2.2. Методичні аспекти трансформації фінансової звітності українських підприємств у фінансову звітність за МСФЗ....................................................135

2.3. Проблеми практичного застосування принципів і методів міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні........................................................164

Висновки до розділу 2........................................................................................ 202

Розділ 3. Теоретичні та практичні аспекти застосування управлінського обліку....................................206

3.1. Сутність управлінського обліку та його трактування в Україні............206

3.2. Методи управлінського обліку та їх практичне застосування................229

3.3. Управлінський облік в системі стратегічного менеджменту...................261

Висновки до розділу 3.........................................................................................286

Розділ 4. Глобальна система бухгалтерського обліку………………………………………………………………………...290

4.1. Передумови створення глобальної системи бухгалтерського обліку.....290

4.2. Теоретичні основи глобальної системи бухгалтерського обліку...........312

4.3. Проблеми практичного застосування глобального бухгалтерського обліку………………………………………………………………...………….342

Висновки до розділу 4.........................................................................................368

ВИСНОВКИ........................................................................................................371

Додатки...........................................................................................................378

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.......................................................481

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

ДКЦПФР

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ЄРСБА

Євразійська рада сертифікованих бухгалтерів і аудиторів

ЄС

Європейський Союз

КМСБО

Комітет з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку

МСБО

Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку

МСФЗ

Міжнародні стандарти фінансової звітності

МСО

Міжнародні стандарти освіти

МФБ

Міжнародна федерація бухгалтерів

НБУ

Національний банк України

НСБО

Національні стандарти бухгалтерського обліку

П(с)БО

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку

РМСБО

Рада з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку

СБО

Стандарт бухгалтерського обліку

CМП

Середні та малі підприємства

СНР

Система національних рахунків

СФЗ

Стандарт фінансового обліку

ФПБАУ

Федерації професійних бухгалтерів і аудиторів України

ЮНКТАД

Конференція ООН з торгівлі та розвитку

CESR

Комітет європейських органів регулювання ринку цінних паперів

EVA

Економічна додана вартість

IFRS

Міжнародні стандарти фінансової звітності

IAS

Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку

IPSAS

Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку в державному секторі

LIFO

Останнє надходження – перший видаток

US GAAP

Стандарти фінансового обліку США

ВСТУП

Реформування економіки України потребує адекватних змін у системі бухгалтерського обліку, яка є основою інформаційного забезпечення користувачів для прийняття ними зважених управлінських рішень.

Актуальність теми. Важливим напрямом реформування бухгалтерського обліку в Україні є гармонізація фінансової звітності вітчизняних підприємств з міжнародними стандартами.

Такі заходи частково вже були здійснені у межах Програми реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 28.10.1998 р. № 1706.

Результатом впровадження цієї Програми стало ухвалення Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні», Положень (стандартів) бухгалтерського обліку (П(с)БО), нового плану рахунків. Це спричинило прогресивні зміни в навчальних планах і методиках викладання бухгалтерського обліку у вищих навчальних закладах. Водночас реформа бухгалтерського обліку не супроводжувалась адекватними змінами в інших сферах, зокрема в статистиці, оподаткуванні, системі права.

Прагнення України стати членом ЄС вимагає відповідних змін у законодавстві, нормативно-правовому забезпеченні бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

Проте практика свідчить про наявність теоретичних і практичних проблем реформування системи бухгалтерського обліку в Україні, які зумовлені: розбіжностями у підходах до обліку в Україні та в західних країнах; суперечливими положеннями міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), покладеними в основу П(С)БО; відсутністю комплексності в реформуванні державних інституцій України; відмінностями у трактуванні управлінського обліку.

Наявність цих та інших проблем підтверджує актуальність пошуку шляхів їх вирішення та прогнозування напрямів подальшого розвитку бухгалтерського обліку в Україні.

Проблеми розвитку системи бухгалтерського обліку в Україні відображені у працях вітчизняних учених, зокрема М.Т. Білухи, О. С. Бородкіна, Ф.Ф. Бутинця, Б.І.Валуєва, А.М. Герасимовича, З.В. Гуцайлюка, М. Я. Дем’яненка, Г. Г. Кірейцева, Л. М. Кіндрацької, М. В. Кужельного, А. М. Кузьмінського, Ю.А. Кузьмінського, В.М.Костюченко, Я.Д. Крупки, С.О.Левицької, В.Г. Лінника, Л.Г. Ловінської, Ю. Я. Литвина, Н. М. Малюги, Є.В. Мниха, Л.В.Нападовської, В.М.Пархоменка, О.А.Петрик, О. М. Петрука, М. С. Пушкаря, В. С.Рудницького, П. Т. Саблука, С. В. Свірко, В.В. Сопка, М.Г. Чумаченка, В.О.Шевчука, В.Г.Швеця.

У багатьох працях, присвячених розвитку системи бухгалтерського обліку в Україні, основна увага приділялась правовим та організаційним аспектам його реформування та обґрунтуванню необхідності застосування нової парадигми.

Водночас наразі бракує комплексних досліджень, спрямованих на розвиток бухгалтерського обліку, вдосконалення його теорії, методології та практики.

Відсутність комплексного дослідження та оцінки наявної системи бухгалтерського обліку в Україні, а також потреба у створенні оновленої національної системи бухгалтерського обліку, яка б відповідала сучасним і майбутнім вимогам ефективного управління економічними процесами, обумовили напрям дослідження, актуальність теми дисертації, визначили її зміст, мету та завдання, практичну і наукову значимість.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана згідно з планом науково-дослідних робіт кафедри обліку підприємницької діяльності ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» за темою «Удосконалення обліку і контролю в галузях економіки» (номер державної реєстрації 0103U004766). Особисто автором розроблено рекомендації щодо застосування МСФЗ в Україні.

Відповідно до Програми реформування бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України № 1706 від 28 жовтня 1998 року, Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу від 18 березня 2004 р. особисто автором підготовлено:

– пропозиції щодо застосування у національних положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку положень міжнародних стандартів з бухгалтерського обліку основних засобів, нематеріальних активів, запасів, фінансових інструментів, зменшення корисності активів, оренди, доходів і витрат;

– проекти національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку «Зобов’язання», «Фінансові інвестиції», «Вплив змін валютних курсів», «Вплив інфляції», «Прибуток на акцію», «Фінансові витрати» і проект Методичних рекомендацій щодо застосування суттєвості в бухгалтерському обліку;

– пропозиції щодо адаптації законодавства України у сфері бухгалтерського обліку до положень acquis communautaire ЄС.

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є розробка теоретичних, методологічних і практичних положень реформування бухгалтерського обліку в Україні. Мета дослідження обумовила постановку та вирішення таких завдань:

– виявити тенденції та сфери гармонізації бухгалтерського обліку на міжнародному та регіональному рівнях;

– уточнити сутність трансформації системи бухгалтерського обліку в Україні за часів її незалежності;

– довести необхідність диференціації вимог до фінансової звітності в контексті курсу України на євроінтеграцію;

– визначити ступінь відповідності національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку міжнародним стандартам та надати рекомендації щодо їх подальшого вдосконалення;

– запропонувати методику трансформації фінансової звітності вітчизняних підприємств у фінансову звітність за МСФЗ;

– виділити чинники, які утруднюють застосування принципів і методів МСФЗ в Україні, та надати рекомендації щодо вирішення існуючих проблем;

– розкрити сутність управлінського обліку та його трактування в Україні;

– виділити методи управлінського обліку та показати можливості ефективного їх застосування в Україні;

– довести необхідність створення на рівні суб’єктів господарювання стратегічно-орієнтованої системи обліку;

– обґрунтувати необхідність розширення меж бухгалтерського обліку на основі його глобальної системи;

– визначити предмет, метод, принципи глобальної системи бухгалтерського обліку та шляхи її практичного застосування.

Об’єктом дослідження є система бухгалтерського обліку в Україні.

Предметом дослідження є теоретичні, методологічні та організаційні засади розвитку системи бухгалтерського обліку в Україні.

Методи дослідження. Методологічною основою дослідження є діалектична теорія пізнання, системний підхід до вивчення стану та розвитку бухгалтерського обліку в Україні. Для досягнення поставленої мети в процесі дослідження застосовано такі методи: дедукція, індукція, аналіз, синтез (дослідження сутності гармонізації та трансформації системи бухгалтерського обліку в Україні, трактування управлінського обліку, предмету і методу глобального обліку); порівняльного аналізу (для визначення відповідності законодавчих актів України у галузі бухгалтерського обліку Міжнародним стандартам фінансової звітності та Директивам ЄС); моделювання та графічний метод (при розробці методики трансформації фінансової звітності, алгоритмів професійного судження та контуру стратегічно орієнтованої системи обліку); статистичні методи (для визначення функцій витрат).

Інформаційною базою дослідження є наукові та практичні розробки вітчизняних і зарубіжних учених, законодавчі та нормативно-правові акти органів державної влади України, Міжнародні стандарти фінансової звітності та інші документи міжнародних органів – суб’єктів гармонізації та стандартизації у сфері бухгалтерського обліку, облікові регістри, первинні документи, форми звітності суб’єктів господарювання.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в обґрунтуванні та наданні рекомендацій щодо теоретичних, методологічних та організаційних засад подальшого розвитку системи бухгалтерського обліку в Україні.

Вперше:

 • на основі комплексного аналізу відповідності Положень (стандартів) бухгалтерського обліку міжнародним стандартам надано рекомендації щодо подальшого узгодження П(с)БО з МСФЗ;

 • запропоновано методику трансформації фінансової звітності вітчизняних підприємств у фінансову звітність за міжнародними стандартами. Доведена доцільність трансформації, як тимчасового заходу в процесі первісної апробації фінансової звітності за МСФЗ;

 • визначено напрями диференціації фінансової звітності вітчизняних підприємств: МСФЗ – для підприємств, які мають оприлюднювати фінансову звітність; фінансова звітність інших товариств – в обсязі, передбаченому Директивами ЄС; спрощена звітність – для малих і середніх підприємств, які не є товариствами. Це забезпечує спрощення звітності значної кількості суб’єктів господарювання та гармонізацію її з вимогами законодавства ЄС;

 • доведено необхідність створення стратегічно орієнтованої системи обліку на рівні суб’єкта господарювання, що забезпечить отримання інформації (зокрема у вигляді стратегічного балансу і стратегічного звіту про прибуток) про стратегічний потенціал підприємства та реалізацію його стратегії;

 • визначено теоретичні та методологічні основи глобальної системи бухгалтерського обліку, яка дає змогу подолати його наявні обмеження (теоретичні, методологічні, регуляторні) та забезпечити інформаційні потреби зовнішніх і внутрішніх користувачів.

Удосконалено:

 • методику обліку внутрішньогосподарських операцій центрів відповідальності, що уможливлює їх відображення при використанні різних методів трансфертного ціноутворення;

- методику коригування показника операційного прибутку та інвестованого капіталу для визначення показника економічної доданої вартості.

Набули подальшого розвитку:

 • визначення об’єктів, суб’єктів і сфер гармонізації бухгалтерського обліку. Зокрема зроблено висновок про перенесення акцентів у міжнародній стандартизації фінансової звітності з гармонізації на конвергенцію та про необхідність комплексної конвергенції всіх професійних стандартів (фінансової звітності, аудиту, освіти, оцінювання);

 • конкретизація заходів для запровадження МСФЗ в умовах державного регулювання бухгалтерського обліку;

 • алгоритмізація процесів професійного судження в бухгалтерському обліку. Запропоновані алгоритми полегшують процеси визнання, оцінювання і розкриття інформації у фінансовій звітності та аналізу релевантної інформації для прийняття рішень;

 • класифікація оцінок, яка дає змогу визначити роль та місце справедливої вартості у системі оцінок бухгалтерського обліку та краще зрозуміти норми національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку і міжнародних стандартів фінансової звітності;

 • ідентифікація сучасної системи бухгалтерського обліку в Україні. Зокрема визначено, що національна система бухгалтерського обліку складається з керівної (на рівні країни визначає організацію та методологію бухгалтерського обліку суб’єктів господарювання) та керованої (на рівні суб’єктів господарювання) підсистем;

 • визначення теоретичних, методологічних і регуляторних обмежень системи бухгалтерського обліку з метою розробки науково обґрунтованих рекомендацій щодо її подальшого розвитку;

 • уточнення визначення предмета бухгалтерського обліку для розвитку його теорії та методології;

 • систематизація методів калькулювання релевантних грошових потоків з метою підготовки проектів управлінських рішень;

 • класифікація рахунків бухгалтерського обліку для практичного застосування принципів глобального обліку.

Практичне значення одержаних результатів полягає в розробці рекомендацій з удосконалення системи бухгалтерського обліку в Україні. Основні теоретичні, методологічні та практичні розробки, викладені у дисертації, знайшли відображення у пропозиціях автора щодо розробки та внесення змін до нормативних актів, які регламентують бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні, та методик управлінського обліку.

Практична спрямованість отриманих результатів підтверджується:

 • довідкою Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України про впровадження результатів дослідження у формі методичних рекомендацій з трансформації фінансової звітності українських підприємств у фінансову звітність за міжнародними стандартами – для підприємств-емітентів, цінні папери яких допущено до торгівлі на організаційно оформлених ринках (розділ 1 «Трансформація фінансових звітів та подання їх статей згідно МСБО»), від 30.07.03 № 8773/17;

 • довідкою Федерації професійних бухгалтерів та аудиторів (ФПБАУ) про впровадження результатів дослідження у формі аналізу відповідності законодавства України acquis communautaire ЄС у сфері бухгалтерського обліку (від 16.12.04 №133);

 • довідкою про впровадження результатів дослідження в діяльності ВАТ «Дніпроспецсталь» у формі методик класифікації витрат та обліку за центрами відповідальності (від 27.10.05 №102/мк-434);

 • довідкою Міністерства фінансів України про впровадження результатів дослідження у формі пропозицій щодо гармонізації національної системи бухгалтерського обліку з міжнародними стандартами фінансової звітності та Директивами ЄС та удосконалення нормативних актів з бухгалтерського обліку (від 28.03.06 №34000- 05/92);

 • довідкою Міжнародного інституту менеджменту (МІМ-Київ) про впровадження результатів дослідження в організацію навчального процесу (від 09.02.07 №15);

 • довідкою Міністерства юстиції України про впровадження результатів дослідження у формі аналізу відповідності Положень (стандартів) бухгалтерського обліку міжнародним стандартам фінансової звітності, результати якого були використані для підготовки огляду адаптації законодавства України до acquis communautaire за 2005 і 2006 (розділ «Бухгалтерський облік компаній») (від 02.10.07 №80-402-07).

Особистий внесок здобувача. Наукові результати дисертації отримані автором особисто. З наукових праць, опублікованих у співавторстві, у дисертації використано тільки ті ідеї та положення, які є індивідуальним внеском автора.

Апробація результатів дисертації. Результати дослідження пройшли апробацію та здобули позитивну оцінку на міжнародних і всеукраїнських конгресах, форумах і конференціях, серед яких:

ХХ Щорічний конгрес Європейської асоціації бухгалтерів (м. Грац, 23-25 квітня 1997 р.); Міжнародна науково-практична конференція «Облік, аналіз та контроль в системі управління економікою підприємства» (м. Київ, 25-26 листопада 1997 р.); Міжнародна конференція «Реорганізація, злиття та приєднання: світовий досвід та механізми реалізації в Україні» (м. Київ, 19 листопада 1998 р.); Міжвузівська науково-практична конференція «Проблеми гармонізації і стандартизації обліку та аудиту в Україні» (м. Київ, 26 грудня 2000 р.); Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми розвитку бухгалтерського обліку в умовах реформування економіки України» (м. Полтава, 11-12 травня 2001 р.); Міжнародна науково-методична конференція «Трансформація курсу «Економічний аналіз діяльності підприємства» (м. Київ, 15-16 травня 2002 р.); ІХ Світовий конгрес фахівців у галузі бухгалтерської освіти (Гонконг, 14-16 листопада 2002 р.); Міжнародна наукова конференція «Розвиток підприємницької діяльності на Україні: історія та сьогодення» (м. Тернопіль, 24 березня 2003 р.); ХХVI Щорічний конгрес Європейської асоціації бухгалтерів (м. Севілья, 2-4 квітня 2003 р.); Всеукраїнська науково-методична конференція «Проблеми теорії та практики обліку, аудиту, аналізу та шляхи їх розв’язання» (м. Севастополь, 6-8 травня 2003 р.); Міжнародна конференція «Аудит і бухгалтерія в Україні» (м. Київ, 3 жовтня 2003 р.); Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми обліку, аудиту та економічного аналізу за умов стабілізації економіки України» (м. Хмельницький, 12-13 грудня 2003 р.); Міжнародна науково-практична конференція «Облік, аналіз і аудит в сучасному бізнесі» (м. Львів, 2004 р.); Конференція «Реформа бухгалтерського обліку в Україні: шлях у майбутнє» (м. Київ, 14-17 лютого 2005 р.); Міжнародна науково-практична конференція «Концепція розвитку бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту в умовах міжнародної інтеграції» (м. Київ, 20-22 квітня 2005 р.); Всеукраїнська науково-практична конференція «Методика обліку, аналізу і аудиту в контексті світової та вітчизняної практики їх вдосконалення» (м. Київ, 27-28 квітня 2005 р.); Міжнародна конференція «Розвиток бухгалтерського обліку та аудиту відповідно до плану дій «Україна – ЄС» (м. Київ, 7-8 липня 2005 р.); Міжнародна конференція «Інтеграція системи обліку і аудиту в Європейський Союз, нові виклики та можливості» (м. Вільнюс, 6-7 жовтня 2005 р.); Міжнародна наукова конференція «Становлення та розвиток обліку, контролю і аналізу в Україні» (м. Київ, 16-17 березня 2006 р.); ХХІХ Щорічний конгрес Європейської асоціації бухгалтерів (м. Дублін, 22-24 березня 2006 р.); Міжнародна науково-практична конференція «Обліково-аналітичні системи: глобальний і національний аспекти» (м. Полтава, 16-17 травня 2006 р.); Міжнародна науково-практична конференція «Міжнародні тенденції розвитку бухгалтерського обліку і аудиту та перспективи для України» (м. Київ, 19 травня 2006 р.); Європейський форум бухгалтерів і аудиторів (м. Рига, 1 червня 2006 р.); ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Реформування обліку, звітності та аудиту в системі АПК України: стан та перспективи» (м. Київ, 19-20 жовтня 2006 р.); Міжнародна науково-практична конференція «Управлінський облік і конкурентоспроможність бізнесу» (м. Київ, 30 жовтня 2006 р.); ХХХ Щорічний конгрес Європейської асоціації бухгалтерів (м. Лісабон, 25-27 квітня 2007 р.); ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Реформування обліку, звітності та аудиту в системі АПК України: стан та перспективи» (м. Київ, 29-30 листопада 2007р.); Міжнародний форум бухгалтерів і аудиторів «Роль бухгалтерів і аудиторів у сучасному світі» (м. Київ, 7 грудня 2007 р.); Міжнародна науково-практична конференція «Контроллінг у бізнесі: теорія і практика» (м. Київ, 18-19 квітня 2008 р.); ІV Міжнародна науково-практична конференція «Місце та роль бухгалтерської професії в сучасних інтеграційних процесах економіки України» (м. Мукачеве, 16-17 жовтня 2008 р.).

Публікації. Основні положення дисертації відображені в 61 науковій праці загальним обсягом 198,17 друк. арк. Серед них 1 особиста монографія обсягом 33 друк. арк., 2 підручники (один у співавторстві), 1 посібник (у співавторстві), 41 стаття в наукових фахових виданнях, 16 праць в інших виданнях.

РОЗДІЛ 1
ПЕРЕДУМОВИ ТА НАПРЯМИ РЕФОРМУВАННЯ
БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В УКРАЇНІ

1.1.Тенденції та сфери гармонізації бухгалтерського облікуСкачать документ

Похожие документы:

 1. Збірка тез доповідей II міжнародної науково-практичної конференції «Фінансово-кредитний механізм в соціально-економічному розвитку країни»/ Ред кол

  Документ
  Збірка тез доповідей II Міжнародної науково-практичної конференції «Фінансово-кредитний механізм в соціально-економічному розвитку країни»/ Ред. кол.Веретенников В.
 2. Національна академія педагогічних наук україни державна науково-педагогічна бібліотека україни імені в. О. Сухомлинського календар знаменних І пам’ятних дат у галузі освіти І педагогічної науки на 2011 рік

  Документ
  Головною метою діяльності Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського (ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського) є інформаційне забезпечення розвитку національної педагогічної науки, освіти і практики,
 3. Національна академія педагогічних наук україни державна науково-педагогічна бібліотека україни імені в. О. Сухомлинського календар знаменних І пам’ятних дат у галузі освіти І педагогічної науки на 2012 рік

  Документ
  Головною метою діяльності Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського (ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського) є інформаційне забезпечення розвитку національної педагогічної науки, освіти і практики,
 4. Донецька обласна державна адміністрація Відділ у справах національностей управління культури та туризму Український культурологічний центр Донецьке обласне відділення Товариства зв'язків з українцями за межами України

  Документ
  Закордонне українство і Донеччина: вчора, сьогодні, завтра: матеріали науково-практичної конференції. – Донецьк: Донецьке обласне відділення Товариства "Україна-Світ", Український культурологічний центр, 2008.
 5. Дослідження соціальних проблем села Кальника наприкінці ХVІІІ – на початку ХХ ст.

  Документ
  Казьмирчук Григорій, Казьмирчук Марія. Роде наш красний: Село Кальник. – Кн. ІІІ. Дослідження соціальних проблем села Кальника наприкінці ХVІІІ – на початку ХХ ст.

Другие похожие документы..