Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Для вступу необхідно здати вступні фахові випробування згідно «Програми для підготовки вступників до фахових випробувань за ОКР «магістр» для спеціал...полностью>>
'Пояснительная записка'
Предмет «Психогенетика» изучается студентами очного и заочного отделений в шестом семестре «Психогенетика» является частью блока предметов общепрофес...полностью>>
'Курсовая'
Сделки являются неотъемлемой частью гражданского оборота. Посредством сделок осуществляется нормативный процесс имущественных отношений в обществе: г...полностью>>
'Урок'
Неделя истории и обществознания. 5 Сивкова Светлана Анатольевна «Политическое устройство англо-говорящих стран» 10 класс неделя иностранных языков «П...полностью>>

Акт за результатами планової перевірки додержання суб'єктом господарювання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
23.11.2010 N 1033

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
9 лютого 2011 р.
за N 170/18908

(Державний
Герб
України)

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
вул. М.Грушевського, 7, м. Київ, 01021,
тел. (044) 253-61-94, E-mail: moz@moz.gov.ua,
web:http://www.moz.gov.ua, код ЄДРПОУ 00012925


АКТ
за результатами планової перевірки
додержання суб'єктом господарювання
Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності з медичної практики


Розділ I. Загальні положення

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________
(найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові
фізичної особи - підприємця)

_________________________________________________________________
(місцезнаходження (місце проживання), телефон)

Перевірено:

_________________________________________________________________
(адреса місця провадження господарської діяльності з медичної
практики)

_________________________________________________________________

Загальна інформація щодо здійснення попередніх перевірок

------------------------------------------------------------------

| Розпорядчі документи щодо |Тип здійснюваної перевірки|

| здійснюваної перевірки | |

|-------------------------------------+--------------------------|

|Наказ від ______ N ________ |--- |

| || | планова |

|Посвідчення на перевірку |--- |

| |--- |

|від ____ N __________ || |позапланова |

| |--- |

------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

| Планова | Позапланова |

|---------------------------------------------+---------------------------------------------|

|--- |--- |

|| | не було взагалі || | не було взагалі |

|--- |--- |

|---------------------------------------------+---------------------------------------------|

|--- ------ ------ ------------|--- ------ ------ ------------|

|| |була у період з | || |.| || |.| || || || ||| |була у період з | || |.| || |.| || || || ||

|--- ------ ------ ------------|--- ------ ------ ------------|

| ------ ------ ------------| ------ ------ ------------|

|Акт перевірки від | || |.| || |.| || || || ||Акт перевірки від | || |.| || |.| || || || ||

| ------ ------ ------------| ------ ------ ------------|

---------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

| Початок перевірки | Завершення перевірки |

|---------------------------------+------------------------------|

|------ | ------ |------ |------ | ------ |------ |

|| || | | | || | || || |/години || || | | | || | || || |/години|

|------ | ------ |------ |------ | ------ |------ |

|--------+---------+--------------+-------+--------+-------------|

| число | місяць | рік | число | місяць | рік |

------------------------------------------------------------------

Посадові особи Міністерства охорони здоров'я України,
що беруть участь у перевірці:

_________________________________________________________________
(посади, прізвища, імена та по батькові)

_________________________________________________________________

________________________________________________________________;

члени комісії за згодою: ________________________________________
(посади, прізвища, імена та по батькові)

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

________________________________________________________________;

посадові або уповноважені особи суб'єкта господарювання:

_________________________________________________________________
(посади, прізвища, імена та по батькові)

_________________________________________________________________

Розділ II
I. Питання, що підлягають перевірці


---------------------------------------------------------------------

| N |Питання, що підлягають|Так|Ні |НВ |НП | Нормативне |

| з/п | перевірці | | | | | обґрунтування |

|-------------------------------------------------------------------|

| 1. Загальні вимоги |

|-------------------------------------------------------------------|

|1.1 |Наявність ліцензії на | | | | |Статті 9, 14, 16, 18 |

| |провадження | | | | |ЗУ N 1775; |

| |господарської | | | | |вимоги Ліцензійних |

| |діяльності з медичної | | | | |умов |

| |практики, а за її | | | | | |

| |відсутності - довідки | | | | | |

| |про прийняття заяви | | | | | |

| |про переоформлення | | | | | |

| |ліцензії або про | | | | | |

| |видачу дубліката | | | | | |

| |ліцензії | | | | | |

|-----+----------------------+---+---+---+---+----------------------|

|1.2 |Наявність копії | | | | |Стаття 14 ЗУ N 1775; |

| |ліцензії, що | | | | |вимоги Ліцензійних |

| |підтверджує право | | | | |умов |

| |структурного | | | | | |

| |підрозділу на | | | | | |

| |провадження | | | | | |

| |господарської | | | | | |

| |діяльності з медичної | | | | | |

| |практики | | | | | |

|-----+----------------------+---+---+---+---+----------------------|

|1.3 |Достовірність | | | | |Статті 10, 21 ЗУ |

| |відомостей у | | | | |N 1775; |

| |документах, поданих | | | | |вимоги Ліцензійних |

| |для отримання ліцензії| | | | |умов |

|-----+----------------------+---+---+---+---+----------------------|

|1.4 |Наявність сертифіката | | | | |ПКМУ N 765; |

| |державної акредитації | | | | |вимоги Ліцензійних |

| |закладу охорони | | | | |умов |

| |здоров'я | | | | | |

|-----+----------------------+---+---+---+---+----------------------|

|1.5 |Наявність свідоцтва | | | | |Наказ N 71; |

| |про атестацію | | | | |вимоги Ліцензійних |

| |лабораторії | | | | |умов |

|-----+----------------------+---+---+---+---+----------------------|

|1.6 |Наявність документів | | | | |Пункт 12 ПКМУ N 756; |

| |(їх копій), які | | | | |вимоги Ліцензійних |

| |подавалися для | | | | |умов |

| |отримання ліцензії | | | | | |

|-----+----------------------+---+---+---+---+----------------------|

|1.7 |Наявність інформації у| | | | |Стаття 4 ЗУ |

| |доступному для | | | | |N 1023-XII; |

| |споживача місці | | | | |вимоги Ліцензійних |

| | | | | | |умов |

|-----+----------------------+---+---+---+---+----------------------|

|1.8 |Своєчасність подання | | | | |Статті 8, 17 ЗУ |

| |повідомлення до | | | | |N 1775; |

| |Міністерства охорони | | | | |вимоги Ліцензійних |

| |здоров'я про зміни | | | | |умов |

| |даних, зазначених у | | | | | |

| |документах, що | | | | | |

| |додавалися до заяви | | | | | |

| |про видачу ліцензії | | | | | |

|-----+----------------------+---+---+---+---+----------------------|

|1.9 |Своєчасність виконання| | | | |Стаття 20 ЗУ N 1775, |

| |розпоряджень про | | | | |стаття 7 ЗУ N 877-V |

| |усунення порушень | | | | | |

| |Ліцензійних умов (у | | | | | |

| |разі якщо такі | | | | | |

| |розпорядження | | | | | |

| |видавались) | | | | | |

|-----+----------------------+---+---+---+---+----------------------|

|1.10 |Наявність документів, | | | | |Пункт 12 ПКМУ N 756; |

| |що підтверджують | | | | |вимоги Ліцензійних |

| |право власності | | | | |умов |

| |суб'єкта | | | | | |

| |господарювання на | | | | | |

| |приміщення за місцем | | | | | |

| |провадження діяльності| | | | | |

| |або оренди ним | | | | | |

| |виробничих площ | | | | | |

|-----+----------------------+---+---+---+---+----------------------|

|1.11 |Наявність належним | | | | |Стаття 16 ЗУ |

| |чином оформленого | | | | |N 2801-XII; |

| |положення (статуту) | | | | |стаття 57 ГКУ |

| |про заклад охорони | | | | |N 436-IV; |

| |здоров'я, що | | | | |наказ N 385; |

| |відповідає Переліку | | | | |вимоги Ліцензійних |

| |закладів охорони | | | | |умов |

| |здоров'я, | | | | | |

| |затвердженому наказом | | | | | |

| |Міністерства охорони | | | | | |

| |здоров'я від | | | | | |

| |28.10.2002 N 385, | | | | | |

| |зареєстрованому в | | | | | |

| |Міністерстві юстиції | | | | | |

| |12.11.2002 за | | | | | |

| |N 892/7180, положення | | | | | |

| |про відокремлений | | | | | |

| |структурний підрозділ,| | | | | |

| |філію | | | | | |

|-----+----------------------+---+---+---+---+----------------------|

|1.12 |Оформлено | | | | |Статті 21, 24, 24-1, |

| |організаційно-правові | | | | |48, 50, 142 КЗпПУ; |

| |документи (штатний | | | | |стаття 64 ГКУ |

| |розпис та структура | | | | |N 436-IV; |

| |закладу охорони | | | | |вимоги Ліцензійних |

| |здоров'я, | | | | |умов |

| |функціональні | | | | | |

| |обов'язки медичних | | | | | |

| |працівників, посадові | | | | | |

| |інструкції, | | | | | |

| |колективний договір, | | | | | |

| |правила внутрішнього | | | | | |

| |трудового розпорядку, | | | | | |

| |трудові книжки або | | | | | |

| |трудові договори) | | | | | |

|-----+----------------------+---+---+---+---+----------------------|

|1.13 |Наявність довідки про | | | | |Стаття 22 ЗУ |

| |стан матеріально- | | | | |N 2801-XII; |

| |технічної бази | | | | |пункт 12 ПКМУ N 756; |

| |суб'єкта господарської| | | | |вимоги Ліцензійних |

| |діяльності, наявність | | | | |умов |

| |у нього нормативних | | | | | |

| |документів, у тому | | | | | |

| |числі нормативних | | | | | |

| |документів із | | | | | |

| |стандартизації, | | | | | |

| |необхідних для | | | | | |

| |провадження | | | | | |

| |відповідного виду | | | | | |

| |господарської | | | | | |

| |діяльності | | | | | |

|-----+----------------------+---+---+---+---+----------------------|

|1.14 |Наявність документів, | | | | |Стаття 17 ЗУ |

| |що засвідчують | | | | |N 2694-XII; |

| |проходження персоналом| | | | |стаття 26 ЗУ N 4004; |

| |обов'язкових медичних | | | | |ПКМУ N 559; |

| |оглядів та | | | | |наказ N 246; |

| |профілактичних щеплень| | | | |вимоги Ліцензійних |

| | | | | | |умов |

|-----+----------------------+---+---+---+---+----------------------|

|1.15 |Запровадження | | | | |Пункти 1, 2 |

| |обов'язкового | | | | |ПКМУ N 1642; |

| |страхування медичних | | | | |вимоги Ліцензійних |

| |працівників та інших | | | | |умов |

| |осіб | | | | | |

|-----+----------------------+---+---+---+---+----------------------|

|1.16 |Оснащення виробами | | | | |Наказ N 153; |

| |медичного призначення | | | | |вимоги Ліцензійних |

| | | | | | |умов |

|-----+----------------------+---+---+---+---+----------------------|

|1.17 |Оснащення м'яким | | | | |Наказ N 187; |

| |інвентарем | | | | |вимоги Ліцензійних |

| | | | | | |умов |

|-----+----------------------+---+---+---+---+----------------------|

|1.18 |Забезпечення умов з | | | | |Статті 30, 31 |

| |питань охорони праці | | | | |ЗУ N 2694-XII; |

| | | | | | |вимоги Ліцензійних |

| | | | | | |умов |

|-------------------------------------------------------------------|

| 2. Кваліфікаційні вимоги |

|-------------------------------------------------------------------|

|2.1 |Наявність документів | | | | |Стаття 74 ЗУ |

| |медичних працівників | | | | |N 2801-XII; |

| |про відповідність | | | | |вимоги Ліцензійних |

| |спеціальним освітнім | | | | |умов |

| |та кваліфікаційним | | | | | |

| |вимогам | | | | | |

|-----+----------------------+---+---+---+---+----------------------|

|2.1.1|диплом державного | | | | |Стаття 9, розділ II |

| |зразка про вищу освіту| | | | |ЗУ N 2984-III; |

| |відповідного освітньо-| | | | |наказ N 195; |

| |кваліфікаційного рівня| | | | |вимоги Ліцензійних |

| | | | | | |умов |

|-----+----------------------+---+---+---+---+----------------------|

|2.1.2|сертифікат лікаря- | | | | |Наказ N 359; |

| |спеціаліста | | | | |наказ N 588; |

| |(спеціаліста), виданий| | | | |вимоги Ліцензійних |

| |вищими медичними | | | | |умов |

| |навчальними закладами,| | | | | |

| |закладами | | | | | |

| |післядипломної освіти | | | | | |

| |III-IV рівнів | | | | | |

| |акредитації | | | | | |

|-----+----------------------+---+---+---+---+----------------------|

|2.1.3|посвідчення про | | | | |Наказ N 359; |

| |присвоєння | | | | |вимоги Ліцензійних |

| |(підтвердження) | | | | |умов |

| |відповідної | | | | | |

| |кваліфікаційної | | | | | |

| |категорії за | | | | | |

| |спеціальністю | | | | | |

|-----+----------------------+---+---+---+---+----------------------|

|2.1.4|свідоцтво про | | | | |Наказ N 198; |

| |проходження підвищення| | | | |вимоги Ліцензійних |

| |кваліфікації та | | | | |умов |

| |перепідготовки | | | | | |

| |молодших спеціалістів | | | | | |

| |з медичною освітою, | | | | | |

| |видане вищими | | | | | |

| |медичними навчальними | | | | | |

| |закладами (закладами | | | | | |

| |післядипломної освіти)| | | | | |

|-----+----------------------+---+---+---+---+----------------------|

|2.1.5|посвідчення про | | | | |Наказ N 742; |

| |присвоєння | | | | |вимоги Ліцензійних |

| |(підтвердження) | | | | |умов |

| |кваліфікаційної | | | | | |

| |категорії з | | | | | |

| |відповідної | | | | | |

| |спеціальності молодших| | | | | |

| |спеціалістів з | | | | | |

| |медичною освітою | | | | | |

|-----+----------------------+---+---+---+---+----------------------|

|2.1.6|документ, що | | | | |Стаття 48 КЗпП N 322; |

| |підтверджує стаж | | | | |ПКМУ N 756; |

| |роботи за | | | | |наказ N 48; |

| |спеціальністю | | | | |наказ N 58; |

| |(засвідчена в | | | | |вимоги Ліцензійних |

| |установленому порядку | | | | |умов |

| |копія трудової книжки | | | | | |

| |або витяг з неї) | | | | | |

|-------------------------------------------------------------------|

| 3. Спеціальні вимоги |

|-------------------------------------------------------------------|

|3.1 |Відповідність набору | | | | |Стаття 13 ЗУ |

| |приміщень та їх | | | | |N 4004-XII; |

| |облаштування державним| | | | |СанПиН 5179-90; |

| |будівельним і | | | | |СанПиН N 2956а-83; |

| |санітарним нормам | | | | |вимоги Ліцензійних |

| | | | | | |умов; |

| | | | | | |ДБН 8.2.2-10-2001 |

|-----+----------------------+---+---+---+---+----------------------|

|3.2 |Забезпечення | | | | |Стаття 13 ЗУ |

| |організаційних заходів| | | | |N 4004-XII; |

| |з профілактики | | | | |СанПиН 5179-90; |

| |внутрішньолікарняних | | | | |СанПиН N 2956а-83; |

| |інфекцій | | | | |ГОСТ 19569-89; |

| | | | | | |наказ N 770; |

| | | | | | |наказ N 720; |

| | | | | | |наказ N 181; |

| | | | | | |наказ N 916; |

| | | | | | |наказ N 234; |

| | | | | | |вимоги Ліцензійних |

| | | | | | |умов |

|-----+----------------------+---+---+---+---+----------------------|

|3.3 |Дотримання вимог до | | | | |Стаття 13 ЗУ |

| |розміщення | | | | |N 4004-XII; |

| |рентгенкабінетів та | | | | |наказ N 294; |

| |забезпечення | | | | |вимоги Ліцензійних |

| |радіаційної безпеки | | | | |умов; |

| | | | | | |ДБН 8.2.2-10-2001 |

|-----+----------------------+---+---+---+---+----------------------|

|3.4 |Забезпечення | | | | |Стаття 13 ЗУ |

| |організаційних заходів| | | | |N 123/96-ВР; |

| |з проведення | | | | |наказ N 584; |

| |внутрішнього контролю | | | | |вимоги Ліцензійних |

| |якості лікарських | | | | |умов |

| |засобів та умов їх | | | | | |

| |зберігання | | | | | |

|-----+----------------------+---+---+---+---+----------------------|

|3.5 |Наявність | | | | |Стаття 19 ЗУ |

| |сертифікатів, | | | | |N 2801-XII; |

| |інструкцій, технічних | | | | |ДСТУ 3215-95; |

| |паспортів до виробів | | | | |вимоги Ліцензійних |

| |медичного призначення,| | | | |умов |

| |які використовуються | | | | | |

| |в медичній практиці | | | | | |

|-----+----------------------+---+---+---+---+----------------------|

|3.6 |Наявність Переліку | | | | |Статті 28, 39 |

| |засобів вимірювальної | | | | |ЗУ N 113/98-ВР; |

| |техніки та свідоцтв | | | | |наказ N 71; |

| |про метрологічну | | | | |наказ N 262; |

| |повірку чи атестацію | | | | |вимоги Ліцензійних |

| |обладнання | | | | |умов |

|-----+----------------------+---+---+---+---+----------------------|

|3.7 |Наявність на паперових| | | | |наказ N 330; наказ |

| |носіях облікової | | | | |N 302; |

| |медичної документації | | | | |наказ N 1; наказ |

| |та дотримання правил | | | | |N 203; |

| |їх заповнення | | | | |наказ N 184; наказ |

| | | | | | |N 10; |

| | | | | | |наказ N 67; наказ |

| | | | | | |N 629; |

| | | | | | |наказ N 508; |

| | | | | | |вимоги Ліцензійних |

| | | | | | |умов |

|-----+----------------------+---+---+---+---+----------------------|

|3.8 |Подання до | | | | |Наказ N 378; |

| |територіальних органів| | | | |наказ N 489; |

| |медичної статистики | | | | |наказ N 180; |

| |обов'язкової державної| | | | |наказ N 184; |

| |статистичної звітності| | | | |вимоги Ліцензійних |

| |з питань охорони | | | | |умов |

| |здоров'я | | | | | |

|-----+----------------------+---+---+---+---+----------------------|

|3.9 |Оформлення | | | | |Статті 42-44 |

| |інформованої згоди | | | | |ЗУ N 2801-XII; |

| |пацієнтів на медичне | | | | |вимоги Ліцензійних |

| |втручання | | | | |умов |

|-----+----------------------+---+---+---+---+----------------------|

|3.10 |Організація роботи з | | | | |Статті 34, 42, 4 |

| |дотримання нормативів | | | | |ЗУ N 2801-XII; |

| |професійної діяльності| | | | |вимоги Ліцензійних |

| |в галузі охорони | | | | |умов |

| |здоров'я та стандартів| | | | | |

| |медичного | | | | | |

| |обслуговування | | | | | |

| |населення, умови | | | | | |

| |медичного втручання | | | | | |

|-----+----------------------+---+---+---+---+----------------------|

|3.11 |Дотримання вимог | | | | |Стаття 78 ЗУ |

| |професійної етики і | | | | |N 2801-XII; |

| |деонтології | | | | |вимоги Ліцензійних |

| | | | | | |умов |

|-----+----------------------+---+---+---+---+----------------------|

|3.12 |Наявність та дієвість | | | | |Статті 15, 16, 34 |

| |системи управління | | | | |ЗУ N 2801-XII; |

| |якістю медичної | | | | |наказ N 507; |

| |допомоги | | | | |вимоги Ліцензійних |

| | | | | | |умов |

|-----+----------------------+---+---+---+---+----------------------|

|3.13 |Забезпечення заходів з| | | | |Наказ N 340; |

| |організації | | | | |вимоги Ліцензійних |

| |підрозділів променевої| | | | |умов; |

| |діагностики та | | | | |ДБН 8.2.2-10-2001 |

| |променевої терапії | | | | | |

|-----+----------------------+---+---+---+---+----------------------|

|3.14 |Організація проведення| | | | |Стаття 31 ОЗ |

| |(обов'язкових) | | | | |N 2801-XII; |

| |медичних оглядів | | | | |вимоги Ліцензійних |

| | | | | | |умов |

|-----+----------------------+---+---+---+---+----------------------|

|3.15 |Проведення | | | | |Стаття 8 ЗУ N 2586-II;|

| |обов'язкових | | | | |стаття 17 ЗУ |

| |профілактичних | | | | |N 2694-XII; |

| |медичних оглядів, у | | | | |стаття 21 ЗУ N 1645; |

| |тому числі на | | | | |наказ N 2; наказ N 12;|

| |туберкульоз | | | | |вимоги Ліцензійних |

| | | | | | |умов |

|-----+----------------------+---+---+---+---+----------------------|

|3.16 |Забезпечення заходів з| | | | |Стаття 37 ЗУ |

| |надання невідкладної | | | | |N 2801-XII; |

| |медичної допомоги, | | | | |наказ N 24; |

| |наявність аптечки з | | | | |вимоги Ліцензійних |

| |надання невідкладної | | | | |умов |

| |медичної допомоги при | | | | | |

| |невідкладних станах та| | | | | |Скачать документ

Похожие документы:

 1. Додержання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності

  Документ
  до Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами
 2. Додержання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва (виготовлення) лікарських засобів, роздрібної торгівлі лікарськими засобами

  Документ
  Додаток 4 до Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами
 3. Кабінету Міністрів України від 04. 07. 2001 р. №756 "Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності". Згідно із закон

  Закон
  Видача ліцензій на здійснення господарської діяльності з медичної практики здійснюється Ліцензійною комісією МОЗ України згідно із Законом України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" та відповідно до
 4. Зміст (34)

  Документ
  з 01.01.2011 р. консультаційні, інжинірингові, інженерні, юридичні (у тому числі адвокатські), бухгалтерські, аудиторські, актуарні та інші подібні послуги консультаційного характеру,
 5. Закон України «Про ліцензування певних видів діяльності»

  Закон
  Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку документів,які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарськоїдіяльності» від 4 липня 2001 р.

Другие похожие документы..