Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Методические рекомендации'
Историко-культурное наследие народов нашей республики: древний город Булгар и остров-град Свияжск. Методические рекомендации к проведению урока / Авт...полностью>>
'Публичный отчет'
Постановление правительства Российской Федерации «О концепции управления государственным имуществом и приватизации в Российской Федерации» от 9 сентя...полностью>>
'Доклад'
Галерт Наталья Алексеевна, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент (УГАВМ, г. Троицк) ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ФАЛЬСИФИКАЦИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ, РЕА...полностью>>
'Учебно-методическое пособие'
З-31 Работа над диссертационной темой аспирантов и соискателей факультета «Информационная безопасность» МИФИ (по физико-математическим и техническим ...полностью>>

Формат опису модуля назва модуля: Опрацювання результатів вимірювань, випробувань та контролю Код модуля: мсс 6119 С01

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ФОРМАТ ОПИСУ МОДУЛЯ

 1. Назва модуля: Опрацювання результатів вимірювань, випробувань та контролю

 2. Код модуля: МСС_6119_С01

 3. Тип модуля: обов'язковий

 4. Семестр: ІV

 5. Обсяг модуля: загальна кількість годин - 150 (кредитів ЄКТС - 5)

аудиторні години – 64 (лекції- 32, лабор. – 16, практичних – 16)

 1. Лектор: д. ф.-м. н., проф. Юзевич Володимир Миколайович (лабор.); практ. – к.т.н., ст. викладач Гунькало Aлла Василівна

 2. Результати навчання:

У результаті вивчення модуля студент повинен:

володіти математичними методами опрацювання результатів вимірювань, випробувань та контролю, на основі яких робити висновки щодо достовірності отриманих експериментальних даних;

вміти застосовувати методи оптимізації в задачах опрацювання результатів вимірювань, випробувань та контролю і робити висновки про їх якість.

 1. Спосіб навчання: аудиторне

 2. Необхідні обов'язкові попередні та супутні модулі:

пререквізит: Теорія ймовірностей, ймовірносні процеси і математична статистика, кореквізити: - Методи та засоби вимірювань, випробувань та контролю; Основи метрології, стандартизації та сертифікації.

10. Зміст навчального модуля:

Моделі врахування систематичних та регулярних впливів і відповідні поправки. Виявлення і коригування систематичних впливів при вимірюваннях, випробуваннях, контролі. Опрацювання результатів опосередкованих та сумісних вимірювань і випробувань.

11. Рекомендована література:

 • Дорожовець М. Опрацювання результатів вимірювань. – Львів.: НУ “Львівська політехніка”, 2007. – 624 с.

 • Ціделко В. Д., Яремчук Н.А. Невизначеність вимірювання. Обробка даних і подання результату вимірювання: Монографія. – К: ІВЦ «Видавництво «Політехніка»», 2002. – 176 с/

 • Грановский В. А., Сирая Т.Н. Методы обработки экспериментальных данных при измерениях. – Ленинград: Энергоатомиздат, 1990. – 288 с.

 • Походун А. И. Экспериментальные методы исследований. Погрешности и неопределенности измерений. Учебное пособие. – СПб: СПбГУ ИТМО, – 2006. – 112 с.

 1. Форми та методи навчання: лекції, лабораторні заняття, практичні заняття, самостійна робота

 2. Методи і критерії оцінювання:

 • Поточний контроль (64 %): письмові звіти з лабораторних робіт (32 %), усне
  опитування на практичних заняттях (32 %)

 • Підсумковий контроль (36 %, контрольний захід, екзамен): тестування (36 %); екзамен – письмово-усна форма (36 %)

 1. Мова навчання: українськаСкачать документ

Похожие документы:

 1. Міністерство праці та соціальної політики україни (1)

  Документ
  З метою приведення кваліфікаційних характеристик професій працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності, у відповідність до вимог Законів України "Про вищу освіту",
 2. Міністерство праці та соціальної політики україни (3)

  Документ
  З метою приведення кваліфікаційних характеристик професій працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності, у відповідність до вимог Законів України "Про вищу освіту",
 3. А. Назва й адреса (3)

  Документ
  Координатором ECTS від університету є заступник проректора з навчальної та науково-методичної роботи к.т.н., доцент Лисенко Геннадій Леонідович. м. Вінниця, вул.
 4. А. Назва й адреса (1)

  Документ
  Координатором ECTS від університету є заступник проректора з навчальної та науково-методичної роботи к.т.н., доцент Лисенко Геннадій Леонідович. м. Вінниця, вул.
 5. А. Назва й адреса (4)

  Документ
  Координатором ECTS від університету є заступник проректора з навчальної та науково-методичної роботи к.т.н., доцент Лисенко Геннадій Леонідович. м. Вінниця, вул.

Другие похожие документы..