Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Прошло пять лет с того момента, когда наш город впервые целенаправленно задумался над дальнейшим развитием, попытался осознать и понять своё место в ...полностью>>
'Курсовая'
Словосочетание "этика ненасилия" воспринимается как тавтология и часто порождает недоуменный вопрос: "А разве возможна этика насилия?&...полностью>>
'Статья'
статья 162 УК РФ – разбой - нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с уг...полностью>>
'Программа'
Обзорная автобусная экскурсия «Новогодний портрет Петербурга». Вы проедете по городу, расцвеченному новогодними огнями и гирляндами, ёлками и многочис...полностью>>

Вимоги до курсової роботи з методики навчання іноземних мов І культур (2011рік) Загальна характеристика курсової роботи Курсова робота

Главная > Реферат
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ВИМОГИ ДО КУРСОВОЇ РОБОТИ З МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ І КУЛЬТУР (2011рік)

Загальна характеристика курсової роботи

Курсова робота як самостійна письмова робота реферативно-дослідного харак­теру передбачає вивчення конкретної наукової проблеми. Метою курсової роботи є:

 • поглиблення знань з актуальних проблем методики;

 • подальший розвиток умінь самостійного критичного опрацювання наукових джерел;

 • стимулювання до самостійного наукового пошуку;

 • розвиток умінь аналізувати передовий досвід та узагальнювати власні спостереження;

 • формування вмінь практичної реалізації результатів дослідження проблеми в самостійно виконаних розробках.

Курсова робота виконується згідно з навчальним планом на одну з тем, запропо­нованих кафедрою або викладачем цієї кафедри, українською або іноземною мовою. Обсяг курсової роботи - 20-25 сторінок комп’ютерного набору.

Курсова робота має бути чітко структурованою з дотриманням таких вимог щодо оформлення: з виділенням окремих частин роботи, абзаців, з нумерацією сторінок, правильним оформленням посилань, виносок, цитат; наявності висновків і списку використаної літератури (20-25 джерел). Обов'язковим є використання наукової літератури іноземною мовою, що вивчається. До бібліографічного списку включаються новітні видання.

Обов'язковими компонентами курсової роботи мають бути: вступ, основна частина (теорія і практика), висновки, список використаної літератури, додатки. Робота має носити як теоретичний, так і практичний характер. При написанні курсової роботи виконуються в залежності від проблеми такі дослідні завдання: педагогічне спостереження та аналіз уроків; вивчення та опис позитивного досвіду роботи вчителів іноземної мови; анкетування учнів; визначення рівня сформованості в учнів іншомовної комунікативної компетенції (за допомогою тестів, експериментальних методик); аналіз навчального процесу та вправ навчально-методичного комплексу. При необхідності може проводитися мето­дичний експеримент.

Навчально-методичні матеріали, розроблені студентом у ході написання курсової роботи, повинні свідчити про його вміння розробляти цікаві прийоми і способи навчання й виховання учнів, серії та комплекси вправ з формування певних мовленнєвих навичок і розвитку мовленнєвих умінь, добирати мовний та мовленнєвий матеріал відповідно до мети дослідження, виготовляти наочні засоби навчання. Розроблені матеріали повинні бути впроваджені у навчальний процес з іноземної мови під час педагогічної практики.

Курсова робота має бути зброшурована, акуратно і грамотно оформлена.

Першим кроком у підготовці наукової роботи є вибір її теми. Отже студент виберає одну із запропонованих кафедрою тем і конкретизуйте її відносно типу школи (початкова, основна, старша) або класів навчання (2-4 кл.; 5-9 кл.; 10-11 кл.). Якщо розглядається модель навчання іноземної мови з 5 по 11 класи, то можна вказати такі етапи навчання іноземної мови: перший етап - 5-6 класи; другий - 7-9 класи; третій -10-11 класи. Необхідно точно зазначити й іноземну мову.

Наприклад:

"Методика формування компетенції учнів основної школи в англійському монологічному мовленні"

"Методика формування франкомовної лексичної компетенції учнів початкової школи"

"Методика формування іспаномовної компетенції учнів 5-6 класів у письмі"

"Урок німецької мови у старшій школі"

"Методика формування мовленнєвої компетенції в читанні учнів старшої школи на уроках іспанської мови"

Загальна тематика курсових робіт

Студентам можуть бути запропоновані такі теми курсових робіт:

 • Професійна компетенція вчителя іноземної мови.

 • Цілі навчання іноземних мов і культур у загальноосвітніх навчальних закладах.

 • Методика формування лінгвосоціокультурної і навчально- стратегічної компетенцій учнів у процесі навчання іноземної мови і культури.

 • Методика формування іншомовної фонетичної компетенції учнів.

 • Методика формування іншомовної граматичної компетенції учнів.

 • Методика формування іншомовної лексичної компетенції учнів.

 • Методика формування іншомовної аудитивної компетенції учнів.

 • Методика формування іншомовної компетенції учнів у діалогічному мовленні.

 • Методика формування іншомовної компетенції учнів у монологічному мовленні.

 • Методика формування іншомовної компетенції учнів у техніці читання.

 • Методика формування іншомовної компетенції учнів у читанні.

 • Методика формування іншомовної компетенції учнів у техніці письма.

 • Методика формування іншомовної компетенції учнів у письмі.

 • Контроль рівня сформованості іншомовної комунікативної компетенції.

 • Тестовий контроль рівня сформованості іншомовної комунікативної компетенції.

 • Урок іноземної мови.

 • Навчальні ігри на уроці іноземної мови.

 • Рольова гра як засіб формування іншомовної комунікативної компетенції учнів.

 • Вірші та пісні на уроці іноземної мови.

 • Засоби зорової наочності на уроці іноземної мови.

 • Технічні засоби у навчальному процесі з іноземної мови.

 • Інформаційні технології у навчальному процесі з іноземної мови.

 • Самостійна/автономна робота учнів з іноземної мови.

 • Колективна навчальна діяльність учнів на уроці іноземної мови.

 • Особливості навчального процесу на різних етапах оволодіння іноземною мовою.

 • Особливості формування іншомовної комунікативної компетенції в учнів початкової школи/дошкільних навчальних закладів.

 • Формування іншомовної комунікативної компетенції учнів за проектною методикою.

 • Індивідуалізація процесу формування іншомовної комунікативної компетенції учнів.

 • Позакласна робота з іноземної мови.

 • Сучасна зарубіжна методика навчання іноземних мов і культур.Скачать документ

Похожие документы:

 1. 2. Спеціальні вимоги до зарахування: математика, фізика/хімія, українська мова І література

  Документ
  3. Загальний опис напряму підготовки: даний напрямок має на меті підготовку фахівця побутового обслуговування, зокрема у галузі перукарського мистецтва і декоративної косметики, здатного здійснювати професійно-виробничу в індустрії
 2. Головне управління освіти І науки черкаської облдержадміністрації черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників до 2011-2012 навчального року

  Диплом
  Шляхи підвищення ефективності навчально-виховного процесу в освітніх навчальних закладах Черкащини (методичні рекомендації): Науково-методичний посібник / авт.
 3. Річний план роботи Вербуватівської неповної середньої загальноосвітньої школи на 2011-2012 навчальний рік ербуватівка 2011

  Документ
  Педагогічний  колектив Вербуватівської неповної середньої загальноосвітньої  школи  у  2010-2011  навчальному  році  працював  над  втіленням  у  життя  законодавства  про  реформування  і  розвиток  загальноосвітньої  школи  та 
 4. План роботи Львівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

  Диплом
  Редакційна колегія: Шиян Р.Б. (голова), Кацюба М.Р., Пастушенко Н.М., Танчин І.З. (заступники голови), Шаповал Г.І. (відповідальний секретар), Барна М.
 5. Загальна інформація про діяльність ат «златобанк» у 2011 році

  Закон
  ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗЛАТОБАНК» (надалі-Банк) створений та діє згідно з Законом України «Про банки і банківську діяльність», Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Законом України «Про акціонерні товариства»,

Другие похожие документы..