Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Автореферат'
Ведущая организация – Государственное научное учреждение «Всероссийский научно исследовательский институт организации производства, труда и управлени...полностью>>
'Документ'
процедуры предоставления сведений (копий документов), размещенных в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности муниципального о...полностью>>
'Документ'
Згідно з Типовим положенням про спеціальну загальноосвітню школу (школу-інтернат) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового ро...полностью>>
'Документ'
Система государственного и муниципального заказов в Ставропольском крае является частью единого регионального финансово-хозяйственного комплекса, и в...полностью>>

Міністерство промислової політики України Державний інститут підготовки кадрів (2)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Міністерство промислової політики України

Державний інститут підготовки кадрів

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Вченою Радою ДІПК

« 4 » грудня 2007 р.,

Протокол № 7

Голова Вченої ради

____________ Ю.В. Ткаченко

Методичні вказівки до написання курсових робіт (КР)

для всіх спеціальностей денної та заочної форми

УХВАЛЕНО

На засіданні кафедри «Менеджменту»

Протокол № 5 від 21 листопада 2007 р.

Завідувач кафедри:

проф. П. І. Супрун ________________

Київ – 2007

ЗМІСТ

1. Значення курсової роботи в навчальному процесі 3

2. Тематика КР 3

3. Структура КР, основні етапи її виконання 3

4. Складання бібліографії 4

5. Вивчення літературних джерел 4

6. Порядок збирання та обробки статистичного та іншого фактичного матеріалу 5

7. Порядок написання курсової роботи 5

8. Вимоги до оформлення курсової роботи 6

8.1. Нумерація 6

8.2. Ілюстрації 7

8.3. Таблиці 7

8.4. Формули і рівняння 8

8.5. Посилання 8

9. Список використаної літератури 8

10. Захист курсової роботи 9

ДОДАТКИ 10

1. Значення курсової роботи в навчальному процесі

Курсова робота є важливою формою самостійного вивчення слухачами матеріалів курсу, її виконання сприяє поглибленому ознайомленню з класичними творами, державними законодавчими актами і програмними документами, науковими працями вітчизняних та закордонних економістів, статистичними, фактичними матеріалами однієї з проблем дисципліни. При цьому слухачі набувають навичок пошуку необхідних інформаційних джерел та матеріалів, їх аналізу та узагальнення, досвіду самостійного дослідження та писемного викладання теоретичних і практичних питань.

2. Тематика КР

Тему курсової роботи слухач обирає самостійно, керуючись приблизною тематикою, погоджує її з науковим керівником призначеним кафедрою. Курсові роботи слухачів, які не відповідають наведеній тематиці або не погоджені з науковим керівником, до реєстрації не приймаються. Перелік рекомендованих тем формується відповідно до програми навчання. Студент може обрати тему, що пов’язана з проблематикою, актуальною саме для установи, закладу чи підприємства, де він працює

Після співбесіди відносно плану роботи (у процесі роботи над літературою план може бути скоригований) слухач заповнює „Завдання на курсову роботу”, один примірник якого залишається у нього, інший – на кафедрі. Курсова робота повинна бути виконана та здана на кафедру, для рецензування науковим керівником не пізніше встановленого завданням терміну (за 10 днів до захисту).

3. Структура КР, основні етапи її виконання

Відповідно до плану курсова робота повинна включати в себе: вступ, 2-4 питання основного тексту, висновки, список використаної літератури.

У вступі (1-2 сторінки) розглядається актуальність теми, її теоретичне та практичне значення, зв’язок з іншими проблемами у практиці, ступінь її наукового дослідження, обґрунтовується коло обраних питань. В основному тексті (19-31 сторінок) розкривається зміст теми: чітко, відповідно до визначених у плані питань. Бажано підкреслити їх взаємозв’язок, логіку переходу від одного питання до іншого, зробити щодо кожного з питань короткі висновки. На закінчення (2-3 сторінки) викладаються тези основних висновків, що випливають із змісту роботи, їх відповідність проблемам, зазначеним у вступі, обґрунтовані рекомендації з вивчених проблем.

Після складання плану роботи та узгодження його з викладачем слухач послідовно виконує наступні етапи підготовки роботи:

 • складає бібліографію;

 • збирає та аналізує статистичні дані, інші фактичні матеріали;

 • вивчає літературні джерела та інформацію в Інтернеті;

 • працює на написанням розділів роботи та редагуванням тексту роботи;

 • оформлює роботу.

4. Складання бібліографії

Бібліографія - іде список літературних джерел, які необхідно вивчити для правильного розуміння теми курсової роботи та викладення її змісту. Для складання бібліографії необхідно використовувати систематичні та предметні каталоги у бібліотеках, звертатись до консультантів бібліографічних відділів. Важливим джерелом інформації є огляди змісту журналів та тижневиків, які друкуються в останньому номері видань за кожен рік.

Складання бібліографії краще почати з робіт, надрукованих у поточному ропі, поступово переходячи до творів, надрукованих у попередні роки. Відібрану літературу доцільно записувати на окремі картки за загальноприйнятою формою. Особливу увагу при цьому треба звернути на розміщення розділових знаків відповідно до вимог діючих державних стандартів.

5. Вивчення літературних джерел

У процесі вивчення літературних джерел слухач повинен отримати повне уявлення про тему, коло проблем, які вона охоплює, про тенденції розвитку процесів і явищ, які розглядаються.

Робота над літературою - досить складний етап; його організація вимагає певної системи. Першим кроком повинно стати ознайомлення з відповідними розділами навчальних посібників, узагальнюючими монографіями з обраної теми курсової роботи. Після цього - копітке вивчення книжок, журнальних та газетних статей, інших матеріалів, що включено до бібліографії. Треба спочатку ознайомитись із останніми виданнями, поступово переходячи до більш ранніх публікацій.

У процесі роботи над літературою треба робити виписки або у вигляді коротких записів прочитаної літератури своїми словами, або у вигляді цитат. Цитати повинні бути дослівно переписані у лапках, з зазначенням автора, назви твору, місця, року видання, томів, сторінок. Робити виписки краще на окремих аркушах з одного боку. У верхній частині аркуша виписка повинна мати коротку назву, яка відповідає змісту виписки. Знизу під випискою треба зазначити її джерело.

Зроблені під час вивчення літературних джерел, записи мають бути згруповані за окремими питаннями теми, після чого їх треба уважно вивчити та проаналізувати. Якщо виявиться, що деякі питання висвітлені недостатньо, слід повернутися до необхідної літератури та доповнити записи.

6. Порядок збирання та обробки статистичного та іншого фактичного матеріалу

Однією з форм роботи над літературними джерелами є збирання та обробка статистичних даних, які є основою органічного зв'язку теорії та практики. При цьому треба не лише відбирати цифри й факти, але й узагальнювати дані з різних джерел, співставляти їх, порівнювати та аналізувати.

Важливими джерелами даних є статистичні довідники. "Народне господарство України" та інші. Більшість таких довідників випускається щорічно. Особлива ретельність потрібна під час аналізу даних установ, господарських організацій та підприємств. Використовуючи ці матеріали, необхідно враховувати методику розрахунків і отримання тих чи інших даних.

Треба звернути увагу на те, що зайві відомості утруднюють систематизацію матеріалу. Тому з усіх фактів і цифр, які є в літературі, що вивчається, слід виписувати лише ті, які безпосередньо стосуються теми роботи. Цифровий матеріал, що використовується в роботі, повинен бути співставним.

Зібраний матеріал треба згрупувати і, якщо можливо, скласти таблиці. Таблиці повинні бути не громіздкими, а зручними та зрозумілими для огляду та аналізу. Поряд з таблицями пропонується використовувати графіки, діаграми та схеми, які дозволяють більш наочно ілюструвати процеси та закономірності, які розглядаються в роботі. Обов’язково повинні бути посилання на них в тексті роботи.

7. Порядок написання курсової роботи

Після ретельного вивчення літературних джерел та фактичних даних треба уважно перечитати всі зібрані виписки, систематизувати їх відповідно до питань плану роботи.

Текст курсової роботи повинен відповідати питанням плану, бути чітко розділений за планом, інакше неминучі повтори одного й того ж матеріалу у різних місцях роботи або прогалини у висвітленні окремих питань. Кожному питанню плану повинен відповідати розділ тексті курсової роботи під такою ж назвою. Кожен розділ повинен починатись з нової сторінки.

Теоретичний зміст курсової роботи повинен вирізнятись простотою, точністю та лаконічністю викладу. Текс роботи треба висловлювати "від себе", своїми словами. При цьому слід намагатись уникати як багатослів'я, так і занадто емоційних виразів.

Практична частина курсової роботи повинна відбивати реальний стан та аналіз ситуації в організації, яка є об’єктом дослідження

Список літератури, що була використана при виконанні курсової роботи, оформлюється в загальноприйнятому порядку з послідовною нумерацією джерел.

Повне копіювання не тільки цілих блоків тексту, а й окремих фраз з наявних публікацій без посилання на джерело не дозволяється.

Після закінчення роботи над викладенням тексту його треба ретельно відредагувати.

8. Вимоги до оформлення курсової роботи

Остаточний текст курсової роботи має бути надрукований на комп'ютері. Закреслювання, вставки, довільні скорочення слів (крім загальноприйнятих) і будь-які позначення не дозволяються. Робота виконується на державній мові.

Обсяг курсової роботи – 25-40 сторінок друкованого тексту.

Оформлення роботи може відповідати вимогам ДСТУ 3008-95 "Документація. Звіти в сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення".

Курсову роботу друкують машинописним чи способом за допомогою комп'ютера на одній стороні листа білого папера формату А4 (210 х 297 мм), до сорока рядків на сторінці що містять 1600-1700 друкованих знаків. Один авторський аркуш нараховує 40 000 знаків і містить приблизно 24 сторінки самої роботи. Сучасні комп'ютерні текстові редактори самостійно регулюють кількість знаків у рядку.

Текст роботи друкують, залишаючи поля таких розмірів: лівий - не менше 20 мм, правий - не менше 10 мм верхній - не менше 20 мм, нижній - не менше 20 мм. При виконанні роботи на комп'ютері застосовується 14 розмір шрифту з інтервалом 1,5. Загальний обсяг роботи на комп'ютері 25-40 стор. без додатків. Шрифт печатки повинний бути чітким, стрічка - чорного кольору середньої жирності. Щільність тексту роботи може бути однаковою.

Текст основної частини роботи розділяють на розділи, підрозділи, пункти і підпункти (останні якщо є).

Заголовки структурних частин роботи “ЗМІСТ”, "ВСТУП", “РОЗДІЛ”, "ВИСНОВКИ", "СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ”, “ДОДАТКИ” друкують великими літерами симетрично до тексту. Заголовки підрозділів друкують маленькими буквами (крім першої великої) з абзацного відступу. Крапку наприкінці заголовка не ставлять. Якщо заголовок складається з двох чи більше пропозицій, їх розділяють крапкою. Заголовки пунктів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу.

Відстань між заголовком (за винятком заголовка пункту) і текстом може дорівнювати 3-4 інтервалам. Кожну структурну частину випускної роботи треба починати з нової сторінки. Екземпляр роботи повинний бути підписаний автором на титульному листі.

8.1. Нумерація

До загального обсягу роботи не входять додатки, таблиці і рисунки, але всі сторінки зазначених елементів роботи підлягають нумерації на загальних підставах.

Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, рисунків, таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака №.

Першою сторінкою роботи є титульний лист який включають до загальної нумерації сторінок роботи. На титульному листі номер сторінки не ставлять, на наступних сторінках номер проставляється в правому верхньому куту сторінки без крапки наприкінці.

Зміст, вступ, висновки і пропозиції, список літератури не нумерують. Номер розділу ставлять після слова "РОзділ", після номера крапку не ставлять, потім з великої букви друкують заголовок розділу.

Підрозділи нумерують у границях кожного розділу. Номер підрозділу складається з розділу і порядкового номера підрозділу між який ставлять крапку, наприклад: "2.3" (третій підрозділ другого розділу).

8.2. Ілюстрації

Рисунки, графіки, схеми, діаграми, розміщені в роботі, повинні відповідати вимогам стандартів «Єдиної системи конструкторської документації» і «Єдиної системи програмної документації».

Фотозйомки й інші рисунки, розміром менше ніж формат А4, повинні бути наклеєні на листі білого папера формату А4. Ілюстрації необхідно розміщати в роботі безпосередньо після тексту, де вони відзначаються вперше, на всі ілюстрації повинні бути виноски в роботі. По необхідності під ілюстрацією розміщають пояснювальні дані (під рисунковий текст). Ілюстрації можуть мати назва, що розміщають під ілюстрацією після пояснювальних даних разом з номером ілюстрації. Ілюстрації необхідно нумерувати арабськими цифрами порядковою нумерацією в межах розділу (додаток Ж).

8.3. Таблиці

Цифровий матеріал, як правило, оформляють у виді таблиць відповідно до рисунка.

Таблиця 1.1

Основні показники продукції

Головка

Заголовки граф

Підзаголовки граф

Строки

Боковик

Стовпці

Таблицю необхідно розміщати безпосередньо після тексту, де на ній стоїть виноска, чи на наступній сторінці. Таблиці нумеруються арабськими цифрами порядкової нумерації у границях розділу, наприклад таблиця 2.3 – третя таблиця другого розділу.

Таблиця повинна мати назву, яка повинна бути стиснутою і відображати зміст таблиці (додаток Г).

Якщо рядки чи стовпці виходять за формат сторінки, таблицю розділяють на частини, переносячи частини таблиці на наступну сторінку, над якими пишуть «Продовження табл. 2.3».

Обов’язково повинні бути визначенні одиниці вимірювання.

8.4. Формули і рівняння

Формули і рівняння безпосередньо розміщають після тексту, де стоять на них виноски, посередині сторінки і нумеруються арабськими цифрами порядковою нумерацією в границях розділу. Наприклад:

(1.1)

де Ке – коефіцієнт росту чисельності економічно активного населення;

Кз, Кбезр. – коефіцієнти зайнятості населення та безробіття;

У, У0безр – рівні зайнятості і безробіття в базисному періоді.

Переносити формулу чи рівняння можна тільки на знаках виконуваних операцій, повторюючи знак операції на початку наступної рядка.

8.5. Посилання

Посилання в тексті роботи на джерела необхідно позначати порядковим номером за переліком посилань, виділеним двома квадратними дужками, наприклад «... у роботах [5, с.12]...».

Допускається приводити посилання на джерела у виносках, при цьому оформлення посилання повинне відповідати її бібліографічному опису по переліку посилань і позначенням номера.

При посиланнях на розділи, підрозділи, ілюстрації, таблиці, формули, рівняння, додатки позначають їхнього номера, наприклад, «... у розділі 2....», «... на рис. 2.3...».

9. Список використаної літератури

Список використаної літератури — елемент бібліографічного апарата, що містить бібліографічні зведення про джерела і розміщається після Висновків. Такий список складає одну з істотних частин випускної роботи, що відбиває самостійну творчу роботу студента і свідчить про рівень фундаментальності проведеного дослідження.

Бібліографічний опис складають безпосередньо по друкованих роботах виписують з каталогів і бібліографічних покажчиків цілком без пропусків будь-яких елементів, скорочення назв і т.д. Завдяки цьому можна уникнути повторних перевірок, уставок пропущених зведень.

Про джерела, що включені в список, необхідно надати назву відповідно до вимог державного стандарту з обов'язковою назвою робіт.

Титульний лист роботи оформлюється за формою, наведеною у додатку А. На аркуші, наступному за титульним, наводиться план курсової роботи (додаток Б). Він є одночасно і змістом: напроти кожного питання з правого боку зазначаються певні сторінки тексту курсової роботи.

У кінці роботи наводиться список використаної літератури. Він складається у такій послідовності. Спочатку зазначаються державні та урядові документи, міждержавні угоди, потім - за алфавітом за прізвищами авторів або назвами робіт, монографії, брошури, статистичні довідники та інші джерела такого роду; далі – статті з журналів та газет.

На останньому аркуші курсової роботи студент ставить свій підпис і зазначає дату її виконання.

У такому вигляді курсова робота здається не пізніше зазначеного терміну методисту кафедри, який її реєструє і передає науковому керівникові для рецензування.

10. Захист курсової роботи

Перевірена науковим керівником, курсова робота разом із його рецензією повертається слухачу . У разі незадовільної оцінки робота має бути перероблена відповідно до зауважень наукового керівника і повторно подана у зазначений рецензентом термін.

Курсова робота, яка відповідає викладеним у даних методичних рекомендаціях вимогам, залежно від її якості оцінюється на "відмінно", "добре", "задовільно". Ці оцінки є попередніми. До захисту треба письмово (у вигляді доповнень до курсової роботи) відповісти на зауваження рецензента.

Заключним етапом є захист курсової роботи. Він проводиться у строки, які визначають деканат і кафедра. Під час захисту треба мати з собою курсову роботу з позитивною рецензією.

Курсові роботи захищають перед комісією, призначеною кафедрою, у присутності всіх слухачів групи. Під час захисту курсової роботи слухач має виявити глибокі знання з вивчених розділів курсу, вміти розкрити зміст розглянутих у курсовій роботі положень і відповісти на поставлені членами комісії запитання. За результатами захисту комісія може уточнити попередню оцінку курсової роботи, що її запропонував рецензент.

ДОДАТКИ

Додаток А

Міністерство промислової політики

Державний інститут підготовки кадрів

Кафедра менеджменту

Курсова робота

з дисципліни _____________________

на тему: „ _______________________________________

__________________________________________________”

Виконав студент

____ курсу групи _____

залікової книжки _______

_____________________________

_____________________________

(П.І.Б.)

Науковий керівник

______________________

(вчений ступінь і звання, П.І.Б.)

Київ 200_

МІНІСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ

Завдання

На виконання курсової роботи з дисципліни

_______________________________________

Студента _____ курсу

Групи ________

Спеціальність _______

______________________

П.І.Б. ________________

______________________

______________________

Тема курсової роботи

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Зміст курсової роботи __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Термін здачі роботи на кафедру ”__” _____________ 200_ р.

Дата видачі завдання "__" __________200_ р.

Науковий керівник ___________________________

Завдання до виконання прийняв студент ______________

Додаток Б

ЗРАЗОК

ЗМІСТ

ВСТУП…………………………………………………………………………..3.

Розділ 1. СУТНІСТЬ ФІНАНСОВОЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ, ЙОГО ІНФОРМАЦІЙНА БаЗА.....................................................................6

1.1. Фінансовоекономічний аналіз, сутність і необхідність фінансів..................6

1.2. Завдання аналізу та характеристика основних аналітичних завдань .…......13

Розділ 2. ЗНАЧЕННЯ ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ В ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА............................................................................................20

2.1. Сутність і методи прийому фінансового аналізу.....................................20

2.2. Сутність фінансового механізму підприємства.......................................24

Розділ 3. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА ТА РАЙОНУ ЙОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ......................................................32

3.1. Корпорація Укравтодор та УДВТП “Укрдортехнологія”....................32

3.2. Підприємство “Укрдортехнологія” та аналіз його діяльності................36

3.4. Аналіз структури пасиву балансу. Оцінка ринкової стійкості підприємства.......................................................................................................63

3.5. Аналіз активів підприємства.....................................................................67

3.6. Аналіз взаємозв’язку активу і пасиву балансу. Оцінка фінансової стійкості підприємства......................................................................................69

3.7. Аналіз ефективності і інтенсивності використання капіталу. Оцінка ділової активності підприємства......................................................................72

3.8 Аналіз платоспроможності і кредитоспроможності підприємства..................75

ВИСНОВКИ......................................................................................................80

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРА..............................................86

ДОДАТКИ.........................................................................................................88

ДОДАТОК А Баланс УДВТП “Укрдортехнологія” ......................................89

ДОДАТОК Б УДВТП “Укрдортехнологія” в системі дорожнього комплексу України...............................................................................................................91

ДОДАТОК В Активи підприємства та показники ліквідності балансу................92

ДОДАТОК Г Аналіз активів підприємства................................................................93

ДОДАТОК Д Стан коштів та ліквідність балансу підприємства...........................94

ДОДАТОК Е Аналіз власних оборотних засобів та їх структури..........................95

ДОДАТОК Є Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку...............................97

Додаток В

З
разок

Рис. 1.1. Структура об'єктів лізингу в 2006 р. Україна і Росія, %

Додаток Г

Зразок

Таблиця 1.1

Стан малого і середнього підприємництва (МСП) у деяких країнах світу (на 1.01.2005 р.)

Країна

Кількість малих і середніх підприємстві, тис.

Кількість малих і середніх підприємств на 1000 населення

Зайнято в МСП, млн. чіл.

Питома вага МСП у загальній чисельності самодіяльного населення, %

Внесок у виробництво ВВП, %

Великобританія

2630

46

13,6

49

50..53

Німеччина

біля 3000

48

19,6

67

55..60

Італія

3920

68

16,8

73

57..60

Франція

1890

35

15,2

54

55..62

Країни ЄЕС

15770

45

68

72

63..67

США

19300

74,2

70,2

54

50..52

Японія

6450

49,6

39,5

78

52..55

Росія

836,2

5,6

8,1

9,6

10..11

Україна

99,6

2,1

1,1

5,7

9,0..9,5

Джерело: Поважний С.Ф., Висящев В.А.// Вестник Донецкой государственной академии управления “Менеджер” .№1. Д.: “КИТИС”, 2005.- С. 5-12Скачать документ

Похожие документы:

 1. Міністерство промислової політики україни державний інститут підготовки кадрів (4)

  Документ
  Курсова робота с самостійною письмовою роботою, видом науково-дослідної роботи студентів в навчальному процесі. Мета написання курсової роботи з курсу "Фінанси" полягає в розширенні і поглибленні знань студентів з теорії
 2. Міністерство промислової політики україни державний інститут підготовки кадрів (3)

  Документ
  навчитися обґрунтовувати відповідний комплекс заходів, що сприяє успішному соціально-економічному розвитку суб'єк­тів підприємництва, посиленню їх позиції та ролі на ринку.
 3. Міністерство промислової політики україни державний інститут підготовки кадрів (1)

  Документ
  Курсова робота с видом науково-дослідної роботи студентів в навчальному процесі. Мета написання курсової роботи з курсу "Фінансовий менеджмент" полягає в поглибленні знань студентів з теорії фінансового менеджменту, розвитку
 4. Міністерство промислової політики україни

  Документ
  Завдання 2. На основі аналітичних матеріалів, які надані викладачем, проаналізувати ритмічність (коефіцієнти ритмічності і аритмічності) виробництва продукції.
 5. Державний комітет промислової політики україни наказ від 2 лютого 2001 року n 47 Про затвердження Методичних рекомендацій з формування собівартості продукції (робіт, послуг) Наказ втратив чинність (1)

  Документ
  На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 28.10.98 р. N 1706 "Про затвердження Програми реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів" Державним комітетом промислової політики

Другие похожие документы..