Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
АЗЯМ, ОЗЯМ (тюрк.) - в старину на Руси крестьянская верхняя летняя мужская и женская одежда в виде широкого длиннополого кафтана с узкими рукавами, с ...полностью>>
'Тематика курсовых работ'
Гражданский кодекс Российской Федерации. с постатейным приложением материалов практики Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ, Высшего Арбитраж...полностью>>
'Рабочая учебная программа'
Цель дисциплины – профессионально-ориентированное обучение будущих врачей латинскому языку и основам медицинской терминологии, формирование основ тер...полностью>>
'Документ'
8-910- 47-51-83 e-mail zakazkursovoi@ Наш сайт: www.zakazkursovoi.narod.ru Тема: «Денежно-кредитная политика г...полностью>>

Українська мова є державною мовою України. Це передбачає її пріоритетне використання в усіх сферах суспільного життя (2)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Використання мовних засобів у навчальній діяльності з певною стилістичною метою.

Застосування загальнонавчальних умінь у різних ситуаціях, зокрема нестандартних.

Розробка й реалізація комунікативних стратегій і тактик в інтерактивній діяльності.

Самоорганізація, самодисципліна в навчанні і творчості.

11 клас

(35 год, 1 год. на тиждень)

Мовленнєва змістова лінія

(20 год.)

Зміст навчання

Основні вимоги до рівня знань, умінь і навичок учнів

КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ

І КОМУНІКАЦІЯ (3 год.)

Поняття комунікації як діяльності учасників спілкування з метою інформаційного обміну та взаємовпливу. Усне й писемне ділове спілкування.

Дотримання ознак культури мовлення – важлива передумова ефективної комунікації.

Комунікація в професійній сфері. Особистість і комунікативна діяльність. Комунікабельність як риса характеру людини. Етика професійного спілкування.

Модель вербальної комунікації: адресант (автор висловлювання), повідомлення, створене в певних умовах спілкування, адресат (той, кому адресоване повідомлення). Використання вербального й невербального коду (засобу передачі інформації) в комунікації.

Міжкультурна комунікація і професійна діяльність. Універсальне й національне в міжкультурній комунікації. Символіка в міжмовній комунікації.

Основи риторики (5 год.)

Риторика як наука й мистецтво: наука про переконливе, впливове, ефективне мовлення; мистецтво самореалізації мовної особистості.

Риторичні вимоги до мовця. Імідж оратора. Професійний імідж.

Підготовка промови: систематична підготовка і підготовка до конкретного виступу. Вибір теми, цільова установка, характеристика аудиторії, добір матеріалу, його систематизація, відбір аргументів, виклад теми, контроль і корекція виступу, аналіз власної діяльності і поведінки аудиторії.

Полеміка у професійному спілкуванні. Полемічні прийоми: спростування помилкового твердження фактами, критика доказів опонента, атака запитаннями тощо. Етика полемічної майстерності.

ВИДИ МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Сприйняття чужого мовлення

Аудіювання (2 год.)

Аудіювання текстів різних стилів, типів, жанрів мовлення, записаних на різних носіях інформації.

Читання ( 2 год.)

Читання текстів різних стилів, типів, жанрів мовлення.

Визначення пізнавальної цінності прочитаного.

Оцінка використаних автором мовних засобів, аналіз структури тексту.

Створення власного мовлення

Говоріння ( 2 год.)

Монологічне мовлення.

Види робіт:

Переказ тексту на професійну тему із творчим завданням.

Діалогічне мовлення.

Види робіт:

Складання і розігрування діалогів до запропонованих ситуацій на професійну тему.

Виступ на семінарах, зборах, конференціях.

Переговори

Письмо (5 год.)

Види робіт:

Звіт про виконану роботу. Переказ із творчим завданням.

Конспект публічного виступу.

Конспектування висловлювання, що сприймаються на слух.

Стаття

Відгук про телепередачу.

Твір на морально-етичну тему

Ділові папери

Протокол

Витяг із протоколу

Переклад (1 год.)

Переклад текстів різних стилів, типів, жанрів. Синхронний переклад текстів на професійну тематику, сприйманих слухом.

Учень:

знає поняття комунікації, ділового спілкування;

дотримується вимог культури мовлення з метою ефективної комунікації;

моделює ситуації професійного спілкування з дотриманням етики професійного спілкування;

знає особливості міжкультурної комунікації, ураховує їх під час спілкування;

уникає й виправляє комунікативні помилки під час спілкування.

Учень:

знає відомості про риторику як науку й мистецтво, усвідомлює роль риторики в самореалізації особистості;

знає основні відомості про зародження, розвиток риторики, роль риторики в житті суспільства й окремої людини;

розуміє залежність мовленнєвої поведінки людини від сприйняття картини світу за допомогою мовних одиниць;

аналізує мовленнєву ситуацію, умови спілкування, поведінку учасників спілкування;

володіє голосом, правильною артикуляцією, невербальними засобами з метою реалізації мети спілкування й активізації уваги слухачів, правильно вибирає місце для виступу, відстань до слухачів;

здійснює систематичну підготовку до висловлювань та підготовку до конкретного виступу; правильно обирає тему, визначає цільову настанову, добирає мовний матеріал, розташовує його в певній послідовності;

проголошує промову, слідкує за реакцією слухачів, коригує виступ у разі потреби;

сприймає усне мовлення за допомогою слуху;

складає план почутого, тези, робить тематичні виписки, визначає стиль, тип, жанр мовлення;

сприймає писемне мовлення за допомогою зору;

удосконалює навички різних способів читання;

визначає актуальну інформацію в прочитаному, засвоює її;

аналізує зміст, структуру, мовне оформлення тексту;

удосконалює навички різних способів читання.

створює власні діалогічні й монологічні висловлювання відповідно до прийнятих вимог, аналізує, удосконалює власне мовлення,

коригує усні виступи залежно від реакції аудиторії.

виконує письмові роботи відповідно до українського правопису.

здійснює переклад текстів, добираючи відповідні темі й меті висловлювання мовні засоби.

Мовна змістова лінія

(15 год.)

Зміст навчання

Основні вимоги до рівня знань, умінь і навичок учнів

ВСТУП (1 год.)

Українська мова у світі. Українська діаспора.

ПОГЛИБЛЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАЙВАЖЛИВІШИХ ВІДОМОСТЕЙ З СИНТАКСИСУ, ПУНКТУАЦІЇ, ЛІНГВІСТИКИ ТЕКСТУ І СТИЛІСТИКИ (9 год.)

Найважливіші відомості з синтаксису і пунктуації: словосполучення і речення, синтаксичні зв′язки в них. Класифікація речень за будовою. Стилістичні особливості простих і складних речень. Синтаксичні норми.

Особливості вживання в мовленні односкладних і двоскладних, поширених і непоширених, повних і неповних, ускладнених і неускладнених простих речень. Інтонування різних видів простих речень

Особливості вживання в мовленні різних видів складних речень.

Інтонування різних видів складних речень. Синтаксичний аналіз. Основні пунктограми в простому і складному реченнях, у реченнях з прямою мовою та в діалозі. Пунктуаційний аналіз. Способи цитування.

Текст як середовище функціонування мовних одиниць. Основні ознаки тексту: зв’язність, комунікативність, членованість, інформативність. Текст у професійному спілкуванні.

Зміст і будова тексту. Складне синтаксичне ціле. Актуальне членування речення. Способи зв’язку речень у тексті.

Класифікація текстів за сферою використання, метою, структурними особливостями. Види текстів у діловому, професійному мовленні. Тексти різних стилів, типів, жанрів мовлення.

Основні види переробки тексту.

Орфографічно-пунктуаційний практикум (4 год.)

Удосконалення правописної грамотності: правильне використання в писемному мовленні під час відтворення і створення висловлювань відомих орфограм і пунктограм.

ПОВТОРЕННЯ В КІНЦІ РОКУ

(1 год.)

Усвідомлює роль української мови в світі, розвиток української мови в діаспорі;

визначає стилістичні особливості синтаксичних одиниць, аналізувати словосполучення і речення з погляду їх структури і комунікативного призначення, доречно використовує в усному й писемному мовленні словосполучення і речення; дотримується синтаксичних норм;

здійснює редагування тексту з пунктуаційними помилками;

здійснює синтаксичний і пунктуаційний аналіз речень з метою обґрунтування постановки розділових знаків;

використовує цитати у власному усному й писемному мовленні.

оперує основними поняттями лінгвістики тексту, переробляє тексти відповідно до визначеної мети;

виділяє в тексті складне синтаксичне ціле, здійснює актуальне (комунікативне) членування речення, визначає способи зв’язку речень у тексті;

аналізує тексти різних стилів, типів і жанрів; переробляє тексти відповідно до отриманого завдання.

удосконалює правописні уміння й навички, культуру писемного мовлення.

Соціокультурна змістова лінія

Орієнтовні теми з розвитку мовлення

Наша земля — Україна.

Українці у світі.

Українські народні промисли й ремесла

Права і обов’язки громадян.

Українська мова у світі.

Людина і Всесвіт.

Цікава людина.

Цікаві винаходи.

Внутрішня і зовнішня краса людини.

Культура ділового спілкування.

Мандрівки рідною землею.

„Ти знаєш, що ти людина?”

„Я вибрала долю собі сама”

Освіта. Наука. Культура.

Інтернет-комунікації.

Віртуальна мовна особистість.

Діяльнісна змістова лінія

Застосування в навчальній діяльності комунікативних мовних одиниць з певною стилістичною метою.

Застосування загальнонавчальних умінь в різних ситуаціях, зокрема й нестандартних.

Відбір комунікативних стратегій, реалізація і корекція комунікативних тактик у навчальній діяльності.

Самоорганізація, самодисципліна в навчанні і творчості.

Критерії оцінювання

навчальних досягнень учнів 10-11 класів технологічного, природничо-математичного, спортивного напрямів, суспільно-гуманітарного напряму (економічний профіль) з української (рідної) мови

Оцінювання результатів навчання мови здійснюється на основі:

а) урахування основної мети, що передбачає різнобічний мовленнєвий розвиток особистості;

б) освітнього змісту навчального предмета, який розподіляється на чотири елементи знання, вміння й навички, досвід творчої діяльності і досвід емоційно-ціннісного ставлення до світу;

в) функціонального підходу до шкільного мовного курсу, який передбачає вивчення мовної теорії в аспекті практичних потреб розвитку мовлення.

Об'єктами оцінювання мають бути:

– мовленнєві вміння й навички з чотирьох видів мовленнєвої діяльності;

– знання про мову й мовлення;

– мовні вміння та навички; в досвід творчої діяльності;

– в досвід особистого емоційно-ціннісного ставлення до світу.

Оцінювання результатів мовленнєвої діяльності

І. Аудіювання (слухання – розуміння)

1. Перевіряється здатність учня сприймати на слух незнайоме за змістом висловлювання із одного прослуховування:

а) розуміти:

мету висловлювання;

фактичний зміст;

причинно-наслідкові зв'язки;

тему і основну думку висловлювання;

виражально-зображувальні засоби прослуханого твору;

б) давати оцінку прослуханому.

Перевірка аудіювання учнів здійснюється фронтально за одним із варіантів.

Варіант перший: учитель читає один раз незнайомий учням текст, а потім пропонує серію запитань з варіантами відповідей. Учні повинні мовчки вислухати кожне запитанім, варіанти відповідей до нього, вибрати один із варіантів і записати лише його номер поряд із номером запитання: (наприклад 1. 3, де цифра «1» – номер запитання, а цифра «3» – номер обраної відповіді).

Варіант другий: учні одержують видрукувані запитання та варіанти відповідей на них і відзначають галочкою правильний, на їхню думку, варіант.

У 10-11 класах учням пропонують 12 запитань з чотирма варіантами відповідей.

Для одержання достовірних результатів тестування кількість варіантів відповідей на тестове завдання не повинна бути меншою від чотирьох. Запитання мають торкатися всіх зазначених вище характеристик висловлювання і розташовуватися в порядку наро­стання їх складності.

2. Матеріал для контрольного завдання: зв'язне висловлювання (текст) добирається відповідно до вимог програми для кожного класу.

Обсяг тексту (і відповідно тривалість звучання) орієнтовно визначається так:

Клас

Обсяг та час звучання текстів, що належать до

художнього стилю

інших стилів

10-й

900-1000 слів

9-10 хвилин

800-900 слів

8-9 хвилин

11-й

1000-1100

10-11

900-1000

9-10

 1. Одиниця контролю: відповіді учнів на запитання за прослуханим текстом, одержані в результаті виконання тестових завдань.

 2. Оцінювання: правильна відповідь на кожне із 6 запитань оцінюється двома балами, кожне із 12 запитань оцінюється одним балом. Оцінювання здійснюється з огляду на те, що за цей вид діяльності учень може одержати від 1 бала (за сумлінну роботу, яка ще не дала належного результату) до 12 балів (за бездоганно виконану роботу). У тому разі, коли учень з певних причин не виконав завдання, він має пройти перевірку додатково, щоб одер­жати відповідний бал.

II. Говоріння та письмо (діалогічне та монологічне мовлення)

Під час перевірки складених учнями висловлювань (діалогів, усних і письмових переказів та творів) ураховується ступінь пов­ноти вираження теми, міра самостійності виконання роботи, сту­пінь вияву творчих здібностей, особистого ставлення до змісту висловлювання.

Діалогічне мовлення

1. Перевіряється здатність учнів:

а) виявляти певний рівень обізнаності з теми, що обговорюється;

б) демонструвати вміння:

 • складати діалог відповідно до запропонованої ситуації й мети спілкування;

 • самостійно досягати комунікативної мети;

 • використовувати репліки для стимулювання, підтримання діалогу, формули мовленнєвого етикету;

 • дотримуватися теми спілкування;

 • додержуватися правил спілкування;

 • дотримуватися норм літературної мови;

 • демонструвати певний рівень вправності у процесі діалогу (стислість, логічність, виразність, доречність, винахідливість тощо);

в) висловлювати особисту позицію щодо теми, яка обговорюється;

г) аргументувати висловлені тези, ввічливо спростовувати помилкові висловлювання співрозмовника.

Зазначені характеристики діалогу є основними критеріями при його оцінюванні.

Перевірка рівня сформованості діалогічного мовлення здій­снюється таким чином: учитель пропонує двом учням вибрати одну із запропонованих тем чи мовленнєвих ситуацій (теми чи ситуації пропонуються різного рівня складності), обдумати її й обговорити із товаришем перед класом у формі діалогу протягом 3-5 хвилин. Оцінка ставиться кожному з учнів.

2. Матеріал для контрольних завдань добирається з урахуванням тематики соціокультурної змістової лінії чинної програми, рівня підготовки, вікових особливостей та пізнавальних інтересів учнів.

3. Одиниця контролю: діалог, складений двома учнями. Обсяг діалогу визначається так:

Клас

Орієнтовна кількість реплік для двох учнів

10-й

14-16 реплік

11-й

16-18 реплік

Примітка. Під час оцінювання діалогу необхідно диференціювати репліки на розгорнуті (складаються з двох і більше речень) і нерозгорнуті (виражені одним реченням). Якщо репліки розгорнуті, то їх кількість зменшується. До вказаної кількості не зараховуються слова, що належать до мовленнєвого етикету (звертання, привітання, прощання тощо).

4. Оцінювання.

Оцінювання

Рівень

Бали

Характеристика складених учнями діалогів

Початковий

(Бали цього рівня одер­жують учні, успіхи яких у самостій­ному скла­данні діало­гу поки що незначні)

1

В учня виникають значні труднощі у підтриманні ді­алогу. Здебільшого він відповідає на запитання лише «так» чи «ні» або аналогічними уривчастими речен­нями ствердного чи заперечного характеру.

2

Учень відповідає на елементарні запитання коротки­ми репліками, що містять недоліки різного характеру, але сам досягти комунікативної мети не може.

3

Учень бере участь у діалозі за найпростішою за зміс­том мовленнєвою ситуацією, може не лише відпові­дати на запитання співрозмовника, а й формулювати деякі запитання, припускаючись помилок різного ха­рактеру. Проте комунікативна мета досягається ним лише частково.

Середній

(Балів цього рівня заслу­говують уч­ні, які досягли певних результатів у складанні діалогу за двома-чо­тирма показника­ми з несклад­ної теми, але за іншими критеріями результати поки що незначні)

4

Учень бере участь у діалозі з нескладної за змістом теми, в основному досягає мети спілкування, проте репліки його недостатньо вдалі, оскільки не врахо­вують належним чином ситуацію спілкування, не від­значаються послідовністю, доказовістю; трапляється чимало помилок у доборі слів, побудові речень, їх інтонуванні тощо.

5

Учень бере участь у діалозі за нескладною за змістом мовленнєвою ситуацією, додержується елементарних правил поведінки в розмові, загалом досягає комуніка­тивної мети, проте допускає відхилення від теми, мов­лення його характеризується стереотипністю, недостат­ньою різноманітністю і потребує істотної корекції тощо.

6

Учень успішно досягає комунікативної мети в діалозі з нескладної теми, його репліки загалом є змістовни­ми, відповідають основним правилам поведінки у роз­мові, нормам етикету, проте їм не вистачає самостій­ності суджень, їх аргументації, новизни, лаконізму в досягненні комунікативної мети, наявна певна кіль­кість помилок у мовному оформленні реплік тощо.

Достатній

(Балів цього рівня заслу­говують учні, які само­стій­но, у цілому вправно за більшістю кри­те­ріїв склали ді­алог з теми, що містить певну проб­лему, проде­монструва­ли належну культуру спілкування, проте за де­якими з кри­теріїв (від 2-х до 4-х) їх мовлення ще містить певні недо­ліки)

7

Діалогічне мовлення учня за своїм змістом спрямову­ється на розв'язання певної проблеми, загалом є зміс­товним, набирає деяких рис невимушеності; з'явля­ються елементи особистісної позиції щодо предмета обговорення, правила спілкування в цілому додержу­ються, але ще є істотні недоліки (за 4-ма критеріями): невисокий рівень самостійності й аргументованості суджень, можуть траплятися відхилення від теми, по­милки в мовному оформленні реплік тощо.

8

Учень загалом вправно бере участь у діалозі за ситу­ацією, що містить певну проблему, досягаючи кому­нікативної мети, висловлює судження і певною мірою аргументує їх за допомогою загальновідомих фактів, у діалозі з'являються елементи оцінних характерис­тик, узагальнень, що базуються на використанні при­слів'їв і приказок, проте допускаються певні недоліки за кількома критеріями (3-ма).

9

Учні самостійно складають діалог з проблемної теми, демонструючи загалом достатній рівень вправності й культури мовлення (чітко висловлюють думки, вияв­ляють вміння сформулювати цікаве запитання, дати влучну, дотепну відповідь, здебільшого виявляють толерантність, стриманість, коректність у разі незго­ди з думкою співрозмовника), але в діалозі є певні недоліки за 2-ма критеріями, наприклад: нечітко вира­жається особиста позиція співбесідників, аргумента­ція не відзначається оригінальністю тощо.

Високий

(Балів цього рівня заслу­говують уч­ні, які продемон­стру­вали високу культуру спілкування, переконливо аргументую­чи свої дум­ки з приводу проблемної теми, даючи можливість висловитися партнеру по діалогу; змо­гли зістави­ти різні по­гляди на той самий пред­мет, навести аргументи «за» і «про­ти» в їх об­говоренні тощо)

10

Учні складають діалог за проблемною ситуацією, де­монструючи належний рівень мовленнєвої культури, вміння формулювати думки, обґрунтовуючи власну позицію, виявляють готовність уважно і доброзичли­во вислухати співрозмовника, даючи можливість висловитися партнеру по діалогу; додержуються правил мовленнєвого етикету; структура діалогу, мовне оформ­лення реплік діалогу звичайно відповідає нормам, проте за одним із критеріїв можливі певні недоліки.

11

Учні складають діалог, самостійно обравши аспект за­пропонованої теми (або ж самі визначають проблему для обговорення), переконливо й оригінально аргу­ментують свою позицію, зіставляють різні погляди на той самий предмет, розуміючи при цьому можливість інших підходів до обговорюваної проблеми, виявля­ють повагу до думки іншого; структура діалогу, мов­не оформлення реплік діалогу відповідає нормам.

12

Учні складають глибокий за змістом і досконалий за формою діалог, самостійно обравши аспект запро­понованої теми (або ж самі визначають проблему для обговорення), демонструючи вміння уважно і добро­зичливо вислухати співрозмовника, коротко, виразно, оригінально сформулювати свою думку, дібрати ціка­ві, влучні, дотепні, переконливі аргументи на захист своєї позиції, у тому числі й з власного життєвого досвіду, зіставити різні погляди на той самий пред­мет; здатні змінити свою думку в разі незаперечних аргументів іншого; додержуються правил поведінки і мовленнєвого етикету в розмові.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Українська мова є державною мовою України. Це передбачає її пріоритетне використання в усіх сферах суспільного життя (1)

  Документ
  Українська мова є державною мовою України. Це передбачає її пріоритетне використання в усіх сферах суспільного життя. Оволодіння українською мовою учнями профільної ланки сприяє залученню до надбань культури українського народу, виробляє
 2. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання

  Документ
  Українська мова є державною мовою України, що перед­бачає її пріоритетне використання в усіх сферах суспільного життя. Знання цієї мови дає змогу учням прилучитися до надбань культури українського народу.
 3. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання Затверджено Міністерством освіти І науки України

  Документ
  У45 Українська мова: Програма для 5–12 класів загальноосвітніх нав­чальних закладів з російською мовою навчання / Н. В. Бондаренко, О. М. Біляєв, Л. М.
 4. Міністерство освіти І науки України Навчальнапрограм а для загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання (1)

  Документ
  Роль і місце української мови в структурі загальної середньої освіти визначаються особливостями мови як могутнього націє- і державотворчого фактора, вагомого чинника формування особистості громадянина України.
 5. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (технологічний, природничо-математичний, спортивний напрями, суспільно-гуманітарний напрям (економічний профіль) (1)

  Документ
  Українська мова є державною мовою України. Це передбачає її пріоритетне використання в усіх сферах суспільного життя. Оволодіння українською мовою учнями класів технологічного, природничо-математичного, спортивного напрямів, суспільно-гуманітарного

Другие похожие документы..