Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Учебно-тематический план'
Прокуратура Российской Федерации и ее структура 1 Опрос, решение задач 4 . Органы предварительного расследования 1 Опрос, решение задач 4 7....полностью>>
'Документ'
Нутриенты – это вещества, дающие организму то, что с пищей получить организм по каким-то причинам не может, а если и получает, то не может извлечь эт...полностью>>
'Программа'
В выставке и деловой программе участвуют компании-члены Российского союза предприятий холодильной промышленности – лидеры техники и технологий низких...полностью>>
'Автореферат'
Официальные оппоненты: Воробьев Николай Егорович, доктор педа- гогических наук, профессор (ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный социально-педагог...полностью>>

Методичні рекомендації щодо підготовки І написання наукових досліджень із української мови

Главная > Методичні рекомендації
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Сенчишак Л.В.,

методист НМЦ

Методичні рекомендації

щодо підготовки і написання

наукових досліджень із української мови

та літератури в системі Малої академії наук

Не достатньо отримувати знання – треба знайти їм застосування.

Не достатньо тільки бажати – треба творити.

Йоган Гете

Саме наукова робота, підготовлена в системі МАН – це творча наукова робота учня, яка виконується самостійно і базується на знаннях, уміннях і навичках, здобутих під час шкільного та позашкільного вивчення мови і літератури.

Науково-дослідницька діяльність формує вміння та навички:

- планувати свою роботу;

- використовувати багато джерел інформації;

- самостійно відбирати і накопичувати матеріал;

- аналізувати факти;

- приймати рішення;

- презентувати створене перед аудиторією;

- оцінювати себе та інших.

Основна форма роботи в системі МАН – це секція.

Відділення

Секція

Базовий предмет

Філології та мистецтвознавства

1. Українська література

2. Зарубіжна література

3. Фольклористика

4. Українська мова

5. Мистецтвознавство

6. Літературна творчість

Українська мова та література

Форми роботи секції:

- індивідуальна робота;

- колективна робота творчих груп учнів;

- учнівські науково-теоретичні та науково-практичні конференції;

- інтелектуальні турніри;

- конкурси-захисти та презентації творчих робіт та науково-дослідницьких проектів;

- творчі конкурси.

Тематика занять в секції:

 1. Місце і роль науково-дослідницької роботи в навчальному процесі.

 2. Робота з науково-літературними джерелами та архівними матеріалами.

 3. Поняття про науку, її сутність.

 4. Значення планування та чіткої організації наукового дослідження.

 5. Обґрунтування теми, мети, завдання, актуальності дослідження.

 6. Складання плану та структури наукової роботи.

 7. Основні форми наукових повідомлень: тези, статті, реферати, доповіді, твори, повідомлення.

 8. Вимоги до змісту і оформлення наукових робіт.

Пропонується така схема організації науково-дослідницької роботи з учнями:

 • Відбір учнів

 • Вибір тематики досліджень

 • Складання детального плану дослідження

 • Дослідження з обраної теми

 • Структура науково-дослідницької роботи

 • Оформлення науково-дослідницької роботи

 • Конкурс-захист наукової роботи

Відбір учнів.

Організовуючи науково-дослідницьку роботу вчитель насамперед повинен здійснити відбір учнів, які здатні до такого типу діяльності. При цьому слід враховувати, що науково-дослідницька робота має особливості, які відрізняються від форм роботи з учнями на факультативних заняттях, при підготовки учнів до участі в олімпіадах.

Вибір тематики досліджень.

Провівши відбір учнів, науковий керівник має ознайомити їх із орієнтовною тематикою досліджень, розкрити суть пропонованих проблем. Вдалий вибір теми досліджень – запорука успіху у подальшій роботі.

Тема наукової роботи має точно вказувати на основну проблематику, водночас відзначатись чіткістю формулювання.

Вчитель повинен вільно орієнтуватися в пропонованій тематиці досліджень. Це особливо важливо під час складання плану досліджень. Ступень особистого внеску учня буде тим більше, чим конкретніше питання, що розглядається. Зосередженість юного дослідника на розгляді такого питання дозволить йому одержати нові данні, доставить творчу задоволеність.

Треба орієнтувати учня на те, що майбутнє дослідження потребує від нього значних затрат сил та часу.

Складання плану досліджень.

План – це послідовий перелік питань, які висвітлюються в даному дослідженні. Основна графа плану досліджень має містити орієнтовний план майбутньої роботи, яка буде оформлена після закінчення досліджень. При цьому, вже плануючі роботу, учень повинен чітко усвідомити, який мінімальний обсяг досліджень він має виконати, щоб отримати можливість оформити роботу.

Одне із завдань керівника – встановити (разом з учнем) реальні терміни виконання кожного пункту і контролювати дотримання визначних термінів.

Дослідження з обраної теми

Серед видів наукових досліджень з літератури доцільно виокремити:

- літературознавчі (коментар та самостійний оригінальний аналіз художнього твору, певного літературного явища, події; дослідження з питань теорії літератури; аналіз наукових першоджерел, критичних матеріалів; зіставлення варіантів одного літературного тексту, різних творів, порівняння оригіналу і перекладу тощо.

- біографічні (збір та дослідження невідомих фактів із життя письменників, перекладачів);

- краєзнавчі (вивчення пам'ятних місць, матеріалів музеїв, пов'язаних з життям і творчістю письменників та перекладачів).

- історичні (аналіз історичних подій та їх відображення в літературному творі.

- мистецтвознавчі (аналіз літературних творів у зв'язку з творами образотворчого, музичного, театрального, кіно-та телемистецства тощо.

Структура науково-дослідницької роботи:

- титульна сторінка;

- зміст;

- вступ;

- головна частина;

- висновки;

- список літератури;

- додатки (при необхідності).

Оформлення науково-дослідницької роботи

Захист науково-дослідницької роботи

Підготовка до захисту починається з написання доповіді. Як правило її можна поділити на три частини. Перша частина доповіді повторює вступ роботи. Друга частина, найбільша в доповіді, присвячується основним результатам дослідження. Закінчується доповідь заключною частиною, яка складається по тексту висновків науково-дослідницької роботи. В ній перераховуються основні висновки роботи.

До тексту доповіді можуть бути додані додаткові матеріали (схеми, графіки, діаграми і т.п.), які необхідні для доведення положень, які висуваються і обґрунтування висновків, а також запропонованих рекомендацій.

Захист науково-дослідницьких робіт звичайно проходить публічно.

 • Мова доповідача повинна бути ясною, грамотно точною, що робить її зрозумілою і переконливою.

 • Мова повинна бути також виразною, що залежить від її темпу, тональності й інтонації. Спокійна, нешвидка манера викладу завжди імпонує слухачам.

 • Велике значення має вибір одягу. Елегантність, акуратність, підтягнутість в одязі сприяє приємному враженню журі.

 • Відповідаючи на запитання, необхідно уважно його слухати і зрозуміти зміст того, що цікавить людину, яка його поставила. Бажано на задане питання відповідати відразу, а не вислуховувати всі питання, а потім на них відповідати. При цьому потрібно враховувати, що чітка, логічна аргументована відповідь на попереднє запитання може виключити наступне.

Одним із основних етапів в дослідницькій діяльності є опрацювання літературних джерел. Вивчаючи опубліковану за темою дослідження літературу можна використовувати різні види читання:

- оглядове (під час читання визначається та аналізується лише те, що на даний момент важливе досліднику);

- повільне (читання, що потребує поглибленого вчитування у текст, уважного ставлення до всіх висловлених думок);

- вибіркове (читання, під час якого з метою увиразнення окремих аргументів та фактів, зіставлення певної думки із загальною концепцією дослідження можна розглянути відібраний матеріал ще раз, не поспішаючи, уважно і глибоко);

- повторне (читання, що надає можливість краще зрозуміти прочитане, можливо, ще раз його переосмислити з метою глибшого сприйняття);

- коментоване (цей вид читання може бути використаний як образне докладне узагальнення та осмислення прочитаного. Коментарем літературного джерела може стати як власне тлумачення читача, так і погляди інших дослідників);

- перерване (читання з зупинками, яке дає можливість для занурення у власне розуміння наукової проблеми, створення власних проекцій щодо висловлення фактів та позицій, порівняння їх із реальним авторським дослідженням);

- швидке (читання з метою знайти необхідну цитату, прізвище, дату тощо, тобто так зване «сканування» тексту. Цей вид читання доречно використовувати після повільного, вибіркового або коментованого читання певного літературного джерела).

Серед учнівських наукових досліджень з літератури доцільно виокремити роботи дослідницького та реферативного характеру. Зміст наукових досліджень різних видів визначається насамперед метою, що ставиться перед учнями.

Наукові роботи дослідницького характеру спрямовані на вирішення творчих завдань, виконання яких є можливим на основі самостійного спостереження, критичного аналізу та власних висновків щодо того чи іншого літературного явища. У дослідженнях цього типу пропонуються оригінальні способи вирішення певних наукових проблем, визначається і перевіряється власна гіпотеза щодо їх розв’язання.

Наукові дослідження реферативного характеру вирішують завдання, які сприяють поглибленому розгляду вже відомих в літературознавстві фактів. У процесі роботи над дослідженнями цього типу учні вчаться систематизувати та узагальнювати результати відомих явищ, зіставляти та аналізувати наукові теорії, робити на їх основі власні наукові висновки.

Як засвідчує практика, в учнівських роботах реферативного характеру іноді зустрічається надмірне захоплення матеріалом з певних літературних джерел (цитування або переказування), при цьому власні судження і висновки юного науковця майже не висвітлюються. Звичайно, що такого недоліку треба уникати, адже одними із головних критеріїв оцінювання наукової роботи будь-якого типу є її самостійність і творчий характер.

У своїй науковій роботі з української мови учень має продемонструвати добрі знання з певного розділу української лінгвістичної науки, достатній термінологічний апарат, початкове оволодіння методикою аналізу та опису мовних явищ, уміння самостійно робити теоретичні узагальнення та висновки. Визначено такі критерії оцінки роботи: актуальність і новизна обраної теми; науковість, самостійність дослідження; аргументоване доведення висунутих положень, якість матеріалу для дослідження; логічність, послідовність викладу думок; довершеність та умотивованість структури роботи; самостійність висновків; стилістична вправність, грамотність та якість оформлення.

Зважаючи на те, що учні лише розпочинають свій шлях на науковій ниві і у них ще немає власного досвіду пошукової діяльності, для якісної підготовки кожної роботи в системі МАН має бути призначений науковий керівник. Їм може бути як вчитель, що займається науковою діяльністю, так і будь-який інший фахівець в даній галузі науці. До обов’язків наукового керівника входить надавати наукову і методичну допомогу учню, систематично контролювати виконання роботи, вносити необхідні корективи у дослідження. Крім того, науковий керівник допомагає школяру в остаточному формулюванні теми дослідження, укладанні плану наукової роботи, рекомендує для опрацювання необхідні літературні джерела, складає календарний графік роботи учня, проводить консультації, оцінює зміст роботи, а також робить висновок щодо її готовності до захисту.

Від появи учня в задуму зі створення науково-дослідницької роботи і до втілення його в життя проходить тривалий і напружений час. Не маючи досвіду роботи з багатьма джерелами інформації, учень може відчувати значні труднощі ще на початковому етапі роботи. Щоб цього не сталося, учень та вчитель повинні працювати разом. Ця робота виходить за рамки традиційного спілкування між учнем та вчителем в межах навчального процесу і виводить їхні стосунки на вищий рівень – партнерство. В учня з’являється постійна потреба накопичувати матеріал, ділитися враженнями й оцінками досліджуваного об’єкта чи предмета. У спільній роботі вчителя і учня з’являються гіпотези, версії, а це і є аура творчості, без якої в учня не буде емоційного захоплення, а робота перетвориться на нудну процедуру.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Методичні рекомендації до виконання науково-дослідницьких робіт Рівне 2011

  Методичні рекомендації
  Упорядник: Приходько О.Ю., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії та історії світової літератури Рівненського інституту слов’янознавства Київського славістичного університету
 2. У посібнику в популярній формі викладені поради щодо методики організації та ведення мовознавчих досліджень у середній школі

  Документ
  Рецензенти: В.К. Іваненко, доктор педагогічних наук, професор кафедри методики викладання філологічних дисциплін Запорізького державного університету;
 3. Правила оформлення роботи розділ методичні рекомендації щодо написання науково-дослідницьких робіт відділення філософії та

  Методичні рекомендації
  У сучасній освіті України домінує ідея формування людини-дослідника, здатної до творчого мислення, самостійного пошуку шляхів вирішення актуальних проблем.
 4. Правила оформлення роботи 15 розділ методичні рекомендації щодо написання науково-дослідницьких робіт (відділення філософії та суспільствознавства, історико-географічне) 19

  Методичні рекомендації
  У сучасній освіті України домінує ідея формування людини-дослідника, здатної до творчого мислення, самостійного пошуку шляхів вирішення актуальних проблем.
 5. Ні рекомендації щодо його практичного використання під час підготовки до усної співбесіди й при написанні екзаменаційного твору з української мови та літератури

  Навчально-методичний посібник
  Пропонований навчально-методичний посібник призначений для вступників до Київського національного еко­номічного університету та інших вищих навчальних за-кладів України.

Другие похожие документы..