Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Рабочая программа'
Язык по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является средством общения и воздействия, средством хранения и усвоения знан...полностью>>
'Публичный отчет'
закончившейся 31 декабря 009 года 7 Отчет КБ «ПРИРОДА» (ООО) о движении денежных средствза год, закончившийся 31 декабря 009 года 8 ПРИМЕЧАНИЯ К ФИНА...полностью>>
'Программа'
Введение. Подходы к моделированию функциональной активности мозга. Модели клеток и клеточных взаимодействий. Классификация моделей на принципиальные и...полностью>>
'Реферат'
Реферат. В этой статье показан фундаментальный характер медицинской науки. Исходное по­ложение автора: здоровье в идеале - основная цель медицины. По...полностью>>

Міністерство екології та природних ресурсів україни н А К А З

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

Н А К А З

N 187 від 07.11.2000 Зареєстровано в Міністерстві
м. Київ юстиції України
28 листопада 2000 р.
за N 878/5099


Про затвердження Порядку планування, фінансування і контролю
за виконанням та впровадженням науково-дослідних
та дослідно-конструкторських робіт

{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
екології та природних ресурсів
N 48 (
z0155-02 ) від 31.01.2002
N 200 (
z0483-02 ) від 28.05.2002
Наказами Міністерства охорони
навколишнього природного середовища
N 497 (
z1667-04 ) від 13.12.2004
N 64 (
z0259-05 ) від 03.02.2005
N 48 (
z0417-07 ) від 15.02.2007
N 542 (
z1121-08 ) від 03.11.2008
Наказом Міністерства екології
та природних ресурсів
N 234 (
z0893-11 ) від 07.07.2011 }


Відповідно до Положення про Міністерство екології та
природних ресурсів України, затвердженого Указом Президента
України від 29 травня 2000 року N 724/2000 ( 724/2000 ) "Питання
Міністерства екології та природних ресурсів України", та з метою
вдосконалення системи організаційних засад проведення наукових
досліджень та підвищення ефективності використання коштів для їх
реалізації Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Порядок планування, фінансування і контролю за
виконанням та впровадженням науково-дослідних та
дослідно-конструкторських робіт, що додається.

2. Науково-технічному управлінню (М.Пилипчук) Міністерства
екології та природних ресурсів України подати цей наказ на
державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в
установленому порядку.

3. Скасувати наказ Міністерства екології та природних
ресурсів України від 28 липня 2000 р. N 87 "Про затвердження
Порядку планування, фінансування і контролю за виконанням та
впровадженням науково-дослідних та дослідно-конструкторських
робіт".

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра С.Лизуна.

Міністр І.О.Заєць

Затверджено
Наказ Міністерства екології
та природних ресурсів України
07.11.2000 N 187

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 листопада 2000 р.
за N 878/5099

Порядок
планування, фінансування і контролю за виконанням
та впровадженням науково-дослідних та
дослідно-конструкторських робіт

( У тексті Порядку замінено (у відповідних відмінках) слово
"Мінекоресурсів" на слово "Міністерство" згідно з Наказом
Міністерства охорони навколишнього природного середовища
N 64 (
z0259-05 ) від 03.02.2005 )


1. Загальні положення

1.1. Цей порядок установлює єдині вимоги та правила щодо
планування, фінансування, контролю за виконанням та впровадженням
науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт (далі -
НДДКР), що фінансуються за рахунок коштів Державного бюджету в
спеціально уповноваженому центральному органі виконавчої влади з
питань охорони навколишнього природного середовища України (далі -
Міністерство).

( Пункт 1.1 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
охорони навколишнього середовища N 497 (
z1667-04 ) від
13.12.2004, N 64 (
z0259-05 ) від 03.02.2005 )

1.2. Плани НДДКР розробляються згідно з пріоритетними
напрямками наукових досліджень та робіт Міністерства, відповідно
до завдань, що ставляться перед Міністерством, Верховною Радою
України, Президентом України, Кабінетом Міністрів України та
обумовлюються Положенням про спеціально уповноважений центральний
орган виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного
середовища України.

( Пункт 1.2 в редакції Наказу Міністерства охорони навколишнього
середовища N 497 (
z1667-04 ) від 13.12.2004, із змінами,
внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони навколишнього
середовища N 64 (
z0259-05 ) від 03.02.2005 )

1.3. Підставою для включення НДДКР до проекту плану є
реалізація положень: законів України, постанов Верховної Ради
України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України,
національних, державних, галузевих і регіональних наукових та
науково-технічних програм охорони навколишнього природного
середовища та раціонального використання природних ресурсів,
заходів з плану основної діяльності Міністерства, що вимагають
наукового забезпечення, міжнародних зобов'язань, договорів,
конвенцій, ініціативи Міністерства, місцевих органів, установ та
організацій, що належать до сфери його управління, пропозицій
інших центральних органів виконавчої влади.

1.4. Роботи, що пов'язані з виконанням Україною міжнародних
зобов'язань і мають спеціальні джерела фінансування, у план НДДКР
не включаються.

1.5. Проект плану НДДКР формується структурним підрозділом
Міністерства з питань науково-технічної діяльності на підставі
пропозицій, що надаються структурними підрозділами Міністерства
(управліннями, відділами на правах самостійних), урядовими
органами державного управління у складі Міністерства (далі -
структурні підрозділи). ( Пункт 1.5 із змінами, внесеними згідно з
Наказами Мінекоресурсів N 48 ( z0155-02 ) від 31.01.2002, N 200
( z0483-02 ) від 28.05.2002, Наказом Міністерства охорони
навколишнього середовища N 497 ( z1667-04 ) від 13.12.2004 )

1.6. Основним юридичним документом, що регламентує відносини
між замовником і виконавцем, є договір на створення
науково-технічної продукції.

1.7. Кошторисна вартість роботи складається з витрат, що
входять до собівартості роботи відповідно до вимог Типового
положення з планування, обліку і калькулювання собівартості
науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 липня
1996 року N 830 ( 830-96-п ).

1.8. Після реєстрації в структурний підрозділ Міністерства з
питань науково-технічної діяльності НДДКР підлягають реєстрації в
Українському інституті науково-технічної і економічної інформації
(далі - УкрІНТЕІ) згідно з Порядком державної реєстрації та обліку
відкритих науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт і
дисертацій, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки
України від 27.10.2008 N 977 ( z0312-09 ), зареєстрованим у
Міністерстві юстиції України 06.04.2009 за N 312/16328.

{ Пункт 1.8 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінекоресурсів
N 200 (
z0483-02 ) від 28.05.2002, Наказом Міністерства охорони
навколишнього середовища N 497 (
z1667-04 ) від 13.12.2004,
Наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища
N 542 (
z1121-08 ) від 03.11.2008, Наказом Міністерства екології
та природних ресурсів N 234 (
z0893-11 ) від 07.07.2011 }

1.9. Результати завершення НДДКР також реєструються, що
засвідчується обліковою карткою УкрІНТЕІ.

1.10. Наукове супроводження договорів здійснюється
структурним підрозділом - замовником та при потребі виконавцем,
якщо це передбачено умовами договору.

1.11. Фінансове супроводження договорів здійснюється
структурним підрозділом Міністерства з питань фінансів і
структурний підрозділ Міністерства з питань бухгалтерського обліку
і звітності.

( Пункт 1.11 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
охорони навколишнього середовища N 497 (
z1667-04 ) від
13.12.2004 )

1.12. Усі звітні матеріали надаються виконавцями Міністерству
державною мовою у друкованому вигляді (2 примірники) та на
магнітних носіях в узгодженому із замовником форматі, прилади
передаються для випробовування замовнику.

2. Планування НДДКР

2.1. До плану НДДКР включаються роботи, що фінансуються з
державного бюджету (нова тематика, перехідні роботи,
заборгованість за виконані НДДКР).

2.2. Підготовка проекту плану НДДКР здійснюється в такій
послідовності:

2.2.1. Структурні підрозділи Міністерства у другому кварталі
поточного року подають до структурного підрозділу Міністерства з
питань науково-технічної діяльності пропозиції до проекту плану
НДДКР на наступний рік за відповідною формою (додаток 1) з
обгрунтуванням актуальності і обсягів фінансування досліджень.
( Підпункт 2.2.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства охорони навколишнього середовища N 497 ( z1667-04 )
від 13.12.2004 )

2.2.2. Переліки перехідних тем і обсяги їх фінансування,
переліки завершених робіт, за якими Міністерство має
заборгованість, надаються структурному підрозділу Міністерства з
питань науково-технічної діяльності структурним підрозділом
Міністерства з питань фінансів до 1 лютого поточного року.

( Підпункт 2.2.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства охорони навколишнього середовища N 497 (
z1667-04 )
від 13.12.2004 )

2.2.3. Структурний підрозділ Міністерства з питань
науково-технічної діяльності узагальнює подані пропозиції
відповідно до пріоритетних напрямів діяльності Міністерства і
готує проект плану НДДКР, який після розгляду робочою групою, яка
складається з фахівців Міністерства та затверджується наказом
Міністра, подається керівництву. ( Підпункт 2.2.3 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Мінекоресурсів N 200 ( z0483-02 ) від
28.05.2002, Наказом Міністерства охорони навколишнього середовища
N 497 ( z1667-04 ) від 13.12.2004 )

2.2.4. Після погодження тематики та обсягів фінансування
керівниками Департаментів та заступниками Міністра проект плану
надається Міністру на затвердження. До 30% від запланованих коштів
спрямовується до резерву. ( Підпункт 2.2.4 із змінами, внесеними
згідно з Наказом Міністерства охорони навколишнього середовища
N 497 ( z1667-04 ) від 13.12.2004 )

2.2.5. Після затвердження плану НДДКР структурний підрозділ
Міністерства з питань науково-технічної діяльності протягом 2-х
тижнів надає структурним підрозділам - замовникам витяги із
затвердженого плану. ( Підпункт 2.2.5 із змінами, внесеними згідно
з Наказом Міністерства охорони навколишнього середовища N 497
( z1667-04 ) від 13.12.2004 )

2.2.6. Виконавці заходів затвердженого плану НДДКР
визначаються шляхом проведення конкурсного відбору відповідно до
чинного законодавства. { Підпункт 2.2.6 в редакції Наказу
Міністерства охорони навколишнього природного середовища N 542
( z1121-08 ) від 03.11.2008 }

3. Укладення договорів

3.1. За кожною з включених до плану НДДКР Міністерства
роботою виконавець оформляє проекти кошторисно-договірних
документів у складі:

типового договору про закупівлю товарів (робіт або послуг)
за державні кошти, форму якого затверджено наказом Міністерства
економіки України від 27.07.2010 N 925 ( z0655-10 ),
зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10.08.2010 за
N 655/17950; { Абзац другий пункту 3.1 глави 3 в редакції Наказу
Міністерства екології та природних ресурсів N 234 ( z0893-11 ) від
07.07.2011 }

технічного завдання (далі - ТЗ) (додаток 3);

протоколу погодження договірної ціни (додаток 4);

календарного плану виконання робіт (далі - КП) (додаток 5);

калькуляції кошторисної вартості робіт (додаток 6);

розрахунків витрат за статтями кошторису, які повинні бути
підписані керівником (заступником керівника) організації та
головним бухгалтером і затверджені печаткою Виконавця;

звіту про результати здійснення процедури торгів. { Абзац
восьмий пункту 3.1 глави 3 в редакції Наказу Міністерства екології
та природних ресурсів N 234 ( z0893-11 ) від 07.07.2011 }

( Пункт 3.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
охорони навколишнього середовища N 497 (
z1667-04 ) від
13.12.2004, Наказом Міністерства екології та природних ресурсів
N 234 (
z0893-11 ) від 07.07.2011 )

3.2. Кошторисно-договірна документація оформляється
виконавцем у 2-х примірниках. Керівник Департаменту та начальник
структурного підрозділу - замовника візують всі примірники
договору, протокол погодження договірної ціни і підписують
технічне завдання, калькуляцію кошторисної вартості роботи та КП.
Після цього договір візується:

Структурним підрозділом Міністерства з питань
науково-технічної діяльності;

Юридичним управлінням Міністерства.

Керівник Департаменту, до складу якого входять структурні
підрозділи з питань фінансової діяльності та бухгалтерського
обліку, керівник структурного підрозділу з питань фінансів та
керівник структурного підрозділу з питань бухгалтерського обліку і
звітності візують договори, протокол погодження договірної ціни та
калькуляцію кошторисної вартості роботи. ( Абзац четвертий пункту
3.2 в редакції Наказів Міністерства охорони навколишнього
середовища N 497 ( z1667-04 ) від 13.12.2004, N 64 ( z0259-05 )
від 03.02.2005 )

У разі відсутності начальника на момент оформлення
кошторисно-договірної документації договори візуються
(підписуються) його заступником.

( Пункт 3.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
охорони навколишнього середовища N 497 (
z1667-04 ) від
13.12.2004 )

3.3. Зміни й доповнення до умов договору оформляються
додатковою угодою з потрібними додатками до неї залежно від змін,
що вносяться та візуються аналогічно до договору.

3.4. Договори і протоколи угоди про договірну ціну
підписуються, а ТЗ затверджується Міністром або заступниками
Міністра, яким підпорядковані відповідні департаменти-замовники,
урядові органи державного управління у складі Міністерства після
чого договори реєструються структурним підрозділом Міністерства з
питань науково-технічної діяльності. ( Пункт 3.4 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони навколишнього
середовища N 497 ( z1667-04 ) від 13.12.2004 )

Після реєстрації один примірник договору передається
структурному підрозділу Міністерства з питань фінансів, другий -
виконавцю. Виконавець у свою чергу передає копії договору
структурному підрозділу Міністерства з питань науково-технічної
діяльності та структурному підрозділу - замовнику та структурному
підрозділу з питань проведення процедур державних закупівель
Міністерства. { Абзац другий пункту 3.4 розділу 3 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони навколишнього
природного середовища N 542 ( z1121-08 ) від 03.11.2008 }

( Пункт 3.4 із змінами, внесеними згідно з Наказами Мінекоресурсів
N 48 (
z0155-02 ) від 31.01.2002, N 200 ( z0483-02 ) від
28.05.2002, Наказом Міністерства охорони навколишнього середовища
N 497 (
z1667-04 ) від 13.12.2004 )

4. Планування витрат на НДДКР

4.1. Визначення трудових витрат на виконання роботи
здійснюється на основі нормативів трудовитрат на окремі процедури
виробничого процесу виконання НДДКР і виведення їх суми за етапами
і роботою в цілому. Якщо таких нормативів не існує, то планові
трудовитрати приймаються на рівні фактичних трудовитрат на
виконання аналогічних робіт.

4.2. Кошторисна вартість роботи складається з витрат, що
включаються до собівартості роботи, відповідно до вимог Типового
положення з планування, обліку і калькулювання собівартості НДДКР
( 830-96-п ).

4.3. Розмір накладних витрат розраховується на рівні
фактичних витрат за рік, що передує року планування, і у
відсотковому їх відношенні до заробітної плати того самого року
переноситься на плановий період і не перевищує 50 відсотків.

4.4. Зарплата розраховується за посадовими окладами,
тарифними ставками, прийнятими в організації. До цієї статті
належать надбавки та доплати, передбачені законодавством. Загальна
сума зарплати не повинна перевищувати 50 відсотків від вартості
роботи за договором.

4.5. Витрати на матеріали та спецобладнання розраховуються
прямим рахунком, виходячи з обгрунтованої потреби. Після
завершення НДДКР спецобладнання передається замовнику, якщо інше
не передбачене умовами договору.

4.6. Витрати на послуги сторонніх організацій повинні
складати не більше 50 відсотків від загальної вартості роботи.
Конкретний розмір цих послуг за кожним об'єктом формується
Виконавцем основного договору і включається до Переліку робіт, що
виконуються підрядним способом. Перелік затверджується Замовником
(розпорядником бюджетних коштів) і є невід'ємною частиною Договору
між Замовником та Виконавцем. До цієї статті належать витрати на
послуги і роботи, що виконуються для потреб основної наукової
діяльності. До зазначених витрат відносяться також вартість
креслярських, друкарських та розмножувальних робіт, а також
послуги всіх видів орендованого транспорту, який використовується
в процесі проведення НДДКР і транспортування науково-виробничого
персоналу до місця роботи і у зворотному напрямі.

{ Пункт 4.6 розділу 4 в редакції Наказу Міністерства охорони
навколишнього природного середовища N 48 (
z0417-07 ) від
15.02.2007 }

5. Порядок фінансування НДДКР

5.1. У лютому поточного року структурний підрозділ
Міністерства з питань науково-технічної діяльності готує перелік
завершених розробок, за якими Міністерство має заборгованість, та
подає Міністру на затвердження. Погашення заборгованості
передбачається структурним підрозділом Міністерства з питань
фінансів при складанні ліміту витрат на науку в І кварталі з
урахуванням фактичного рівня їх фінансування у поточному році.

( Пункт 5.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
охорони навколишнього середовища N 497 (
z1667-04 ) від
13.12.2004 )

5.2. Перерахування коштів за виконані роботи (етапи)
здійснюється структурний підрозділ Міністерства з питань
бухгалтерського обліку і звітності на підставі оформлених належним
чином акта здавання-приймання науково-технічної продукції (додаток
7), акта звірки розрахунків (додаток 8) та кошторису фактичних
витрат (додаток 9).

( Пункт 5.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
охорони навколишнього середовища N 497 (
z1667-04 ) від
13.12.2004 )

5.3. При наявності фінансової можливості виконавцеві може
надаватися попередня оплата (аванс) на виконання НДДКР в розмірі,
передбаченому умовами договору.

( Пункт 5.3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
охорони навколишнього середовища N 497 (
z1667-04 ) від
13.12.2004 )

5.4. Структурний підрозділ Міністерства з питань
бухгалтерського обліку і звітності щокварталу надає структурному
підрозділу Міністерства з питань науково-технічної діяльності
інформацію про фактичне фінансування наукових досліджень за
рахунок Державного бюджету.

( Пункт 5.4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
охорони навколишнього середовища N 497 (
z1667-04 ) від
13.12.2004 )

5.5. Оплата за останній етап здійснюється тільки після
здавання обумовленої в договорі науково-технічної продукції з
оформленням акта здавання-приймання науково-технічної продукції
(додаток 7) та акта приймання необоротних активів (додаток 10).

( Пункт 5.5 в редакції Наказу Міністерства охорони навколишнього
середовища N 497 (
z1667-04 ) від 13.12.2004 )

6. Контроль за виконанням НДДКР та порядок
приймання їх результатів

6.1. Контроль за виконанням НДДКР здійснюється з метою
своєчасного прийняття рішень щодо ефективності використання
коштів, унесення змін, при потребі, щодо обсягів фінансування,
складу виконавців та умов використання проекту, припинення робіт
за договором тощо.

6.2. За дотриманням умов договору (крім фінансування)
відповідають структурні підрозділи - замовники.

6.3. Інформація про хід виконання робіт надається виконавцем
поетапно у вигляді звітів (анотованого, проміжного, заключного)
або інших форм науково-технічної продукції (далі - НТП) разом з
актами здавання-приймання НТП у строки та у формі, передбачені КП.

6.4. Приймання створеної продукції здійснюється замовником
відповідно до умов договору.

6.5. Акти здавання-приймання (3 примірники) візуються
керівником теми, а від замовника, керівник Департаменту, до складу
якого входять структурні підрозділи з питань фінансової діяльності
та бухгалтерського обліку - керівником Департаменту, начальником
структурного підрозділу, структурним підрозділом Міністерства з
питань фінансів та структурним підрозділом Міністерства з питань
бухгалтерського обліку і звітності. Також з метою контролю за
ходом виконання робіт усі акти здавання-приймання візуються
структурним підрозділом Міністерства з питань науково-технічної
діяльності. Після цього акти здавання-приймання затверджуються
представниками сторін, що уклали договір. Датою виконання роботи
(етапу) є дата надання звітних матеріалів замовнику. Не пізніше
ніж за 15 днів до терміну, обумовленого в КП, проект кінцевого
науково-технічного продукту надається відповідному структурному
підрозділу - Замовнику для розгляду. Датою прийняття роботи
(етапу) є дата затвердження замовником акта здавання-приймання.
Робота вважається виконаною, якщо звітні матеріали надані
замовнику в терміни, обумовлені КП і прийняті у 15-денний строк
після їх одержання.

Оформлені примірники акта здавання-приймання роботи
передаються: два примірники - структурному підрозділу Міністерства
з питань фінансів, один - виконавцю. Виконавець, у свою чергу,
передає копії примірника структурному підрозділу Міністерства з
питань науково-технічної діяльності та структурному підрозділу -
замовнику.

( Пункт 6.5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
охорони навколишнього середовища N 497 (
z1667-04 ) від
13.12.2004 )

6.6. У випадку невиконання виконавцем умов договору
доопрацювання представлених результатів відповідно до зауважень
замовника проводиться за рахунок коштів виконавця на підставі
двостороннього акта, з переліком потрібних доробок і визначенням
термінів їх виконання.

6.7. На вимогу замовника виконавець надає рішення Вченої ради
організації-виконавця щодо наукової та практичної цінності
виконаної роботи.

6.8. Підвідомчі науково-дослідні організації Міністерству
щороку в січні місяці надають структурному підрозділу Міністерства
з питань науково-технічної діяльності схвалений Вченою радою звіт
про результати виконання НДДКР попереднього року.

Звіти про виконання НДДКР підвідомчими науково-дослідними
установами, замовником яких виступає Міністерство, розглядаються
на відповідних секціях науково-технічної ради. ( Пункт 6.8
доповнено абзацом другим згідно з Наказом Мінекоресурсів N 200
( z0483-02 ) від 28.05.2002, Наказом Міністерства охорони
навколишнього середовища N 497 ( z1667-04 ) від 13.12.2004 )

6.9. Остаточний звіт про виконання НДДКР надається замовнику
у двох примірниках, один з яких передається особі, відповідальній
за зберігання архіву, другий - структурному підрозділу-замовнику.
{ Пункт 6.9 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінекоресурсів
N 200 ( z0483-02 ) від 28.05.2002, Наказом Міністерства охорони
навколишнього середовища N 497 ( z1667-04 ) від 13.12.2004; в
редакції Наказу Міністерства охорони навколишнього природного
середовища N 542 ( z1121-08 ) від 03.11.2008 }

6.10. Структурні підрозділи - замовники щорічно мають
надавати структурному підрозділу Міністерства з питань
науково-технічної діяльності розгорнуту інформацію про результати
завершених розробок та їх впровадження.

( Пункт 6.10 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
охорони навколишнього середовища N 497 (
z1667-04 ) від
13.12.2004 )

6.11. Структурний підрозділ Міністерства з питань
науково-технічної діяльності щорічно в першому кварталі узагальнює
для керівництва Міністерства та громадськості інформаційний звіт
про підсумки виконання НДДКР і впровадження їх результатів на
практиці.

( Пункт 6.11 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінекоресурсів
N 200 (
z0483-02 ) від 28.05.2002, Наказом Міністерства охорони
навколишнього середовища N 497 (
z1667-04 ) від 13.12.2004 )

6.12. У разі потреби відповідальні структурні підрозділи
звітують про результати виконання робіт на засіданні
Науково-технічної ради або на колегії Міністерства. ( Пункт 6.12
із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони
навколишнього середовища N 497 ( z1667-04 ) від 13.12.2004 )

7. Упровадження результатів НДДКР

7.1. Залежно від характеру роботи результатом розробок можуть
бути: проекти законів, урядових рішень, науково-технічні звіти
(аналітичний огляд), методики, рекомендації, інструкції, ТЗ на
проведення НДДКР, проектно-конструкторська документація,
нормативно-технічна документація, висновки екологічної експертизи,
дослідні та дослідно-промислові зразки виробів,
дослідно-експериментальні установки, винаходи тощо.

( Пункт 7.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
охорони навколишнього середовища N 497 (
z1667-04 ) від
13.12.2004 )

7.2. Дослідно-конструкторські роботи повинні закінчуватись
розробкою робочої документації, проведенням приймальних іспитів,
держконтрольних випробувань та внесенням виробу до держреєстру.

7.3. Упровадженням результатів завершених НДДКР уважається
введення в дію розроблених стандартів, нормативів, методичних
положень, інструктивних указівок, початок масового виробництва
нових приладів, матеріалів, перехід на нову ресурсоощадну
технологію тощо.

7.4. Фінансування заходів щодо впровадження результатів
виконання НДДКР може здійснюватись за власні кошти зацікавлених
підприємств, організацій і установ.

7.5. Упровадження результатів НДДКР здійснюється в рамках
окремого договору.

7.6. Структурний підрозділ Міністерства з питань
науково-технічної діяльності контролює стан виконання плану НДДКР
та в разі потреби інформує керівників Міністерства про результати
наукової діяльності і стан упровадження НДДКР.

( Пункт 7.6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
охорони навколишнього середовища N 497 (
z1667-04 ) від
13.12.2004 )


Начальник Науково-технічного
управління Департаменту
планування, координації та
розвитку М.Пилипчук

Додаток 1
до пункту 2.2.1 Порядку

План
науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт

____________________________________________
(назва структурного підрозділу міністерства)
на ______ рік

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Код |Назва| Номер | Термін | Головний | Кошторисна вартість робіт, гривень |Відповідальний|Очікуваний|Підстава |

| програмної |теми |договору|виконання| виконавець і |--------------------------------------------| від |результат | для |

|класифікації| | | |співвиконавці |усього|у т.ч. борг |у т.ч. на| із загальної | Міністерства | |виконання|

| видатків | | | | | |за попередні|поточний | суми | | | |

| | | | | | | роки | рік |співвиконавцям| | | |

|------------+-----+--------+---------+--------------+------+------------+---------+--------------+--------------+----------+---------|

| | | | | | | | | | | | |

|------------+-----+--------+---------+--------------+------+------------+---------+--------------+--------------+----------+---------|

|------------+-----+--------+---------+--------------+------+------------+---------+--------------+--------------+----------+---------|

| | | | | | | | | | | | |

|------------+-----+--------+---------+--------------+------+------------+---------+--------------+--------------+----------+---------|

|------------+-----+--------+---------+--------------+------+------------+---------+--------------+--------------+----------+---------|

| | | | | | | | | | | | |

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
охорони навколишнього середовища N 497 (
z1667-04 ) від
13.12.2004 )


{ Додаток 2 виключено на підставі Наказу Міністерства
екології та природних ресурсів N 234 (
z0893-11 ) від 07.07.2011 }


Додаток 2
до пункту 3.1 Порядку

Погоджено Затверджено
Найменування Виконавця Найменування Замовника
(посада: керівник, заступник _____________________ Міністр
керівника організації) (заступник Міністра)

____________ (______________) ______________ (____________)
"___" _______________ 200_ р. "___" _______________ 200_ р.

Технічне завдання
на створення науково-технічної продукції
за договором N ___ від "___" _______________ 200_ року

1. Назва роботи _____________________________________________

_________________________________________________________________
2. Підстави для виконання ___________________________________

_________________________________________________________________
3. Мета та актуальність роботи ______________________________

_________________________________________________________________
4. Основні технічні вимоги до виконання роботи ______________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________
(коротко формулюються вимоги до складу робіт, перелік
науково-технічних документів, що надаються після закінчення
етапів та всього договору, перелік нормативних документів, згідно
з якими повинні бути оформлені результати роботи, вимоги до форми
кінцевого результату всієї роботи та її складових етапів)
5. Порядок приймання роботи _________________________________

_________________________________________________________________
(викладається технологія приймання результатів робіт за
етапами із зазначенням переліку документів, які для цього
формулюються (акти, протоколи, звіти та ін.), та вказуються
потрібні організаційні моменти, відсутні в тексті договору, щодо
приймання результатів роботи, при розробці програмних продуктів
викладаються відомості щодо забезпечення гарантійного
обслуговування програми, наводиться технологія відпрацювання
зауважень Замовника).
6. Впровадження результатів роботи __________________________

_________________________________________________________________
(указується, у якому вигляді, на яких об'єктах чи у яких органах
використовуватимуться результати роботи, які додаткові умови для
цього повинні виконуватись)

Від Замовника: Від Виконавця:

Керівник Департаменту Науковий керівник

Начальник структурного
підрозділу (управління,
відділу на правах
самостійного,
Урядових органів державного
управління у складі Міністерства

( Додаток із змінами, внесеними згідно з Наказами Мінекоресурсів
N 48 (
z0155-02 ) від 31.01.2002, N 200 ( z0483-02 ) від
28.05.2002, Наказом Міністерства охорони навколишнього середовища
N 497 (
z1667-04 ) від 13.12.2004 )


Додаток 3
до пункту 3.1 Порядку

Протокол
погодження договірної ціни на науково-технічну продукцію
за договором N ________ від "____" _______________ 200_ року

Ми, що нижче підписалися, від представника Замовника -
Міністр (заступник Міністра) України ____________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

та від представника Виконавця - Керівник (заступник керівника)
організації _____________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
засвідчуємо, що сторонами досягнуто угоди про розмір договірної
ціни на розробку науково-технічної продукції в сумі_________ грн.

_________________________________________________________________
(словами)

Цей протокол є підставою для проведення взаємних розрахунків
і платежів між Виконавцем і Замовником.

Від Виконавця: Від Замовника:

Керівник (заступник керівника) Міністр (заступник Міністра)
організації _____________________________

_____________________________ "___" _______________ 200_ р.
"___" _______________ 200_ р.
М. П.
М. П.
Керівник Департаменту

Начальник структурного
підрозділу (управління, відділу на
правах самостійного,
Урядових органів державного
управління у складі Міністерства

Керівник Департаменту,
до складу якого входять структурні
підрозділи з питань фінансової
діяльності та бухгалтерського
обліку

Керівник структурного підрозділу
з питань фінансів

Керівник структурного підрозділу
з питань бухгалтерського
обліку і звітності

( Додаток із змінами, внесеними згідно з Наказами Мінекоресурсів
N 48 (
z0155-02 ) від 31.01.2002, N 200 ( z0483-02 ) від
28.05.2002, Наказами Міністерства охорони навколишнього природного
середовища N 497 (
z1667-04 ) від 13.12.2004, N 64 ( z0259-05 )
від 03.02.2005 )


Додаток 4
до пункту 3.1 Порядку

Календарний план
виконання робіт на 200_ рік
за договором N _________ від ________________

_________________________________________________________
(назва розробки)

------------------------------------------------------------------

| N | Найменування | Строки | Обсяг | |

|з/п|робіт (етапів)| виконання |фінансування|Очікувані результати|

| | |(початок та| (грн./%) | |

| | |закінчення)| | |

|---+--------------+-----------+------------+--------------------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

------------------------------------------------------------------

Від Виконавця: Від Замовника:

Науковий керівник Керівник Департаменту

_____________________________ _____________________________
"___" _______________ 200_ р. "___" _______________ 200_ р.

Начальник структурного підрозділу
(управління, відділу на правах
самостійного,
Урядових органів державного
управління у складі Міністерства

_____________________________
"___" _______________ 200_ р.

( Додаток із змінами, внесеними згідно з Наказами Мінекоресурсів
N 48 (
z0155-02 ) від 31.01.2002, N 200 ( z0483-02 ) від
28.05.2002, Наказом Міністерства охорони навколишнього середовища
N 497 (
z1667-04 ) від 13.12.2004 )


Додаток 5
до пункту 3.1 Порядку

_______________________________

_______________________________
(назва організації-виконавця)

Калькуляція кошторисної вартості роботи

__________________________________________________________
(назва роботи)

за договором N _______ від "___" _______________ 200_ року

------------------------------------------------------------------

| Найменування статей витрат | | У тому числі |

| |Усього|-------------------|

| |(тис. | I | II |III | IV |

| |грн.) |етап|етап|етап|етап|

|-------------------------------------+------+----+----+----+----|

|1.|Витрати на оплату праці | | | | | |

|--+----------------------------------+------+----+----+----+----|

|2.|Відрахування на соціальні заходи | | | | | |

|--+----------------------------------+------+----+----+----+----|

|3.|Матеріали | | | | | |

|--+----------------------------------+------+----+----+----+----|

|4.|Витрати на службові відрядження | | | | | |

|--+----------------------------------+------+----+----+----+----|

|5.|Спецустаткування для наукових | | | | | |

| |(експериментальних) робіт | | | | | |

|--+----------------------------------+------+----+----+----+----|

|6.|Накладні витрати | | | | | |

|--+----------------------------------+------+----+----+----+----|

|7.|Інші витрати | | | | | |

|--+----------------------------------+------+----+----+----+----|

|8.|Витрати на роботи, які виконуються| | | | | |

| |сторонніми організаціями | | | | | |

|--+----------------------------------+------+----+----+----+----|

|9.|Кошторисна вартість | | | | | |

| |(договірна ціна) | | | | | |

------------------------------------------------------------------

Від Виконавця: Від Замовника:

Керівник (заступник керівника) Керівник Департаменту
організації _____________________________

____________________________ "___" _______________ 200_ р.
(підпис, прізвище, ім'я та
по батькові)

М. П.

Головний бухгалтер Начальник структурного підрозділу

_____________________________ (управління, відділу на правах
"___" _______________ 200_ р. самостійного,
Урядових органів державного
управління у складі Міністерства

_____________________________
"___" _______________ 200_ р.

Візування:
Структурний підрозділ Міністерства
з питань фінансів
Структурний підрозділ Міністерства
з питань бухгалтерського обліку і
звітності

Керівник Департаменту,
до складу якого входять структурні
підрозділи з питань фінансової
діяльності та бухгалтерського
обліку

( Додаток із змінами, внесеними згідно з Наказами Мінекоресурсів
N 48 (
z0155-02 ) від 31.01.2002, N 200 ( z0483-02 ) від
28.05.2002, Наказами Міністерства охорони навколишнього природного
середовища N 497 (
z1667-04 ) від 13.12.2004, N 64 ( z0259-05 )
від 03.02.2005 )


Додаток 6
до пункту 5.2 Порядку


Найменування Виконавця Найменування Замовника

_________________________ _________________________
Адреса Адреса

_________________________ _________________________
Банківські реквізити Банківські реквізити

_________________________ _________________________

Акт
здавання-приймання науково-технічної продукції

за ____ етапом договору N _____ від "___" _______________ 200_ р.

"___" _______________ 200_ р.

_________________________________________________________________
(назва продукції та етапу робіт)

_________________________________________________________________
Ми, що нижче підписалися, представник Виконавця _____________

______________________________________________, з одного боку, та
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)
представник Замовника __________________________________________,
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)
з іншого боку, уклали цей акт про те, що продукція ______________

_________________________________________________________________
задовольняє (не задовольняє) умови виконання _____________ етапу
договору N _____ від "___" _______________ 200_ р. та технічного
завдання і в належному порядку оформлена.
Стислий опис продукції __________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________
Кошторисна ціна етапу становить ____________________________ грн.
(словами)
Фактичні витрати етапу становлять __________________________ грн.
(словами)
Загальна сума авансу, що перерахована за виконані етапи,
становила __________________________________________________ грн.
(словами)
у тому числі за етапами ____________________________________ грн.
Підлягає перерахуванню __________________________________________

____________________________________________________________ грн.
(словами)

Роботу здав: Роботу прийняв:

Від Виконавця: Від Замовника:

Керівник (заступник керівника) Міністр (заступник Міністра)
організації ___________________________

___________________________ (підпис, прізвище, ім'я та
(підпис, прізвище, ім'я та по батькові)
по батькові)
М. П.
М. П.
Керівник Департаменту
Головний бухгалтер

___________________________
(підпис, прізвище, ім'я та
по батькові) Начальник структурного підрозділу
(управління, відділу на правах
самостійного,
Урядових органів державного
управління у складі Міністерства

Керівник Департаменту, до складу
якого входять структурні
підрозділи з питань фінансової
діяльності та бухгалтерського
обліку

Візування:
Структурний підрозділ Міністерства
з питань науково-технічної
діяльності
Структурний підрозділ Міністерства
з питань фінансів
Структурний підрозділ Міністерства
з питань бухгалтерського обліку і
звітності

( Додаток із змінами, внесеними згідно з Наказами Мінекоресурсів
N 48 (
z0155-02 ) від 31.01.2002, N 200 ( z0483-02 ) від
28.05.2002, Наказами Міністерства охорони навколишнього природного
середовища N 497 (
z1667-04 ) від 13.12.2004, N 64 ( z0259-05 )
від 03.02.2005 )


Додаток 7
до пункту 5.2 Порядку

Акт
звірки розрахунків
за договором N _________ від "____" ____________ 200_ р.

За станом на ___________ Виконавцем _________________________
(повна назва організації)
в особі ______________ виконано робіт на суму ___________________
Замовником - Міністерством екології та природних ресурсів
України, в особі ________________________________________________
прийнято робіт на суму та оплачено на суму _____________________.
Заборгованість Замовника перед Виконавцем становить _________

________________________________________________________________.

Замовник: Виконавець:

Міністр (заступник Міністра)

_____________________________ _____________________________
"___" _______________ 200_ р. "___" _______________ 200_ р.

М. П. М. П.

Керівник Департаменту Головний бухгалтер
Керівник Департаменту, до
складу якого входять
структурні підрозділи з
питань фінансової діяльності
та бухгалтерського обліку

_____________________________ _____________________________
"___" _______________ 200_ р. "___" _______________ 200_ р.

Начальник структурного підрозділу
(управління, відділу на правах
самостійного,
Урядових органів державного
управління у складі Міністерства

_____________________________
"___" _______________ 200_ р.

Структурний підрозділ Міністерства
з питань фінансів

_____________________________
"___" _______________ 200_ р.

Структурний підрозділ Міністерства з
питань бухгалтерського обліку і звітності

_____________________________
"___" _______________ 200_ р.

( Додаток із змінами, внесеними згідно з Наказами Мінекоресурсів
N 48 (
z0155-02 ) від 31.01.2002, N 200 ( z0483-02 ) від
28.05.2002, Наказами Міністерства охорони навколишнього природного
середовища N 497 (
z1667-04 ) від 13.12.2004, N 64 ( z0259-05 )
від 03.02.2005 )


Додаток 8
до пункту 5.2 Порядку

Кошторис
фактичних витрат за ______ рік
за _______ етапом теми

_________________________________________
(назва роботи)
за договором від "___" _______________ 2000 року N ________

------------------------------------------------------------------

| Найменування статей | Планові | Фактичні |

| витрат | витрати | витрати |

| | (грн.) | (грн.) |

|--------------------------------+--------------+----------------|

| 1. Витрати на оплату праці | | |

|--------------------------------+--------------+----------------|

| 2. Відрахування на соціальні| | |

| заходи | | |

|--------------------------------+--------------+----------------|

| 3. Матеріали | | |

|--------------------------------+--------------+----------------|

| 4. Витрати на службові | | |

| відрядження | | |

|--------------------------------+--------------+----------------|

| 5. Спецустаткування для | | |

| наукових робіт | | |

|--------------------------------+--------------+----------------|

| 6. Накладні витрати | | |

|--------------------------------+--------------+----------------|

| 7. Інші витрати | | |

|--------------------------------+--------------+----------------|

| 8. Витрати на роботи, які | | |

| виконуються сторонніми | | |

| організаціями | | |

|--------------------------------+--------------+----------------|

| Усього | | |

------------------------------------------------------------------

Від Виконавця

Керівник (заступник керівника)
організації

_____________________________
"___" _______________ 200_ р.

М. П.

Головний бухгалтер

_____________________________
"___" _______________ 200_ р.


Додаток 9
до пункту 5.5 Порядку


Найменування Виконавця Найменування Замовника

____________________________ ____________________________
Адреса Адреса

____________________________ ____________________________
Банківські реквізити Банківські реквізити

____________________________ ____________________________

____________________ Міністр
(заступник Міністра)
"_____" ________200__року


АКТ
приймання необоротних активів
по договору N __________ від_________ 200_


__________________________________________________________________

Ми, що нижче підписалися, представник Виконавця в особі

__________________________________________________________________
(посада та П.І.Б. Виконавця)

з одного боку та представник Замовника в особі

__________________________________________________________________
(посада та П.І.Б. Замовника)

з іншого боку, уклали цей акт про те, що Виконавцем
передаються, а Замовником приймаються згідно з договором N ______
від ___________200_ необоротні активи:

------------------------------------------------------------------------------------

| N | Найменування |Один. |Кіль-|Ціна за|Загальна|Сума | Залиш. |ПДВ| Сума |

|п/п|(з розшифровкою) |виміру|кість|одиницю|вартість|нарах.|вартість| |загальна|

| | | | |без ПДВ|без ПДВ |зносу | | |з ПДВ |

|---+-------------------+------+-----+-------+--------+------+--------+---+--------|

|1 |Звіт на тему: | | | | | | | | |

| |"_____" на __ стор.| | | | | | | | |

|---+-------------------+------+-----+-------+--------+------+--------+---+--------|

|2 |Обладнання | | | | | | | | |

|---+-------------------+------+-----+-------+--------+------+--------+---+--------|

|3 |Література | | | | | | | | |

|---+-------------------+------+-----+-------+--------+------+--------+---+--------|

|4 |Інше | | | | | | | | |

|---+-------------------+------+-----+-------+--------+------+--------+---+--------|

| | Всього | | | | | | | | |

------------------------------------------------------------------------------------

Роботу здав: від Виконавця Роботу прийняв: від Замовника

Керівник (заступник керівника) Керівник Департаменту
організації __________________ Структурний підрозділ
М.П. (управління, відділ, сектор на
"__"_______ 200_ року правах самостійного, урядовий
Головний бухгалтер ___________ орган державного управління
у складі Міністерства)

Здав ___________________ Структурний підрозділ
Міністерства з питань
бухгалтерського обліку
і звітності
Прийняв (особа, відповідальна
за зберігання архіву)

( Порядок доповнено додатком згідно з Наказом Міністерства
охорони навколишнього середовища N 497 (
z1667-04 ) від
13.12.2004 )Скачать документ

Похожие документы:

 1. Україна міністерство екології та природних ресурсів україни (2)

  Документ
  Міністерство екології та природних ресурсів на виконання доручення Секретаріату Кабінету Міністрів України від 27.05.2011 № 26231/1/1-11 до листа Глави Адміністрації Президента України С.
 2. Україна міністерство екології та природних ресурсів україни (3)

  Документ
  2.1. Найменування предмета закупівлі 74.84.1 Послуги комерційні інші (Проведення конференцій семінарів та круглих столів з питань міжнародного співробітництва у сфері охорони навколишнього природного середовища) (2 лота)
 3. Україна міністерство екології та природних ресурсів україни (1)

  Документ
  4. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель 08.
 4. Україна міністерство екології та природних ресурсів україни (4)

  Документ
  Вода для всіх нас настільки звична, що ми і не підозрюємо, наскільки вона незвичайна, чарівна й загадкова. При всій простоті хімічної формули, вона дуже різна – є жива вода, мертва, тала, важка, дистильована, м’яка й жорстка, тверда й газоподібна.
 5. Міністерство екології та природних ресурсів україни державне управління охорони навколишнього природного середовища в одеській області регіональна доповідь

  Документ
  Для досягнення освоєної мети розвитку регіону - подолання наслідків економічної кризи, відновлення економічного зростання з закладанням інвестиційного фундаменту під подальший стійкий розвиток, впродовж 2010 року дії обласної державної

Другие похожие документы..