Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Закон'
В целях реализации областной целевой программы «Формирование и подготовка резерва управленческих кадров Челябинской области» на 2009 – 2010 годы, при...полностью>>
'Документ'
Шифр специальности:05.13.18 Математическое моделирование, численные методы и комплексы программФормула специальности:Содержанием специальности являетс...полностью>>
'Конкурс'
Государственным управлением образования Псковской области, Государственным образовательным учреждением дополнительного образования детей и юношества ...полностью>>
'Доклад'
Проведи исследование демографической ситуации п. Большегривский. Обрати внимание на следующие демографические показатели: рождаемость, смертность, ест...полностью>>

Програма зовнішнього незалежного оцінювання з історії України Програму укладено на основі чинної програми з історії України для 11 річної школи

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Програма

зовнішнього незалежного оцінювання з історії України

Програму укладено на основі чинної програми з історії України для 11 річної школи.

Завдання зовнішнього незалежного оцінювання з історії України є оцінити знання і уміння випускників:

- про основні політичні, соціально-економічні, культурні події та видатних історичних діячів;

 • встановлювати причинно - наслідковi зв’язки подій і явищ;

 • працювати з різними джерелами інформації; визначати хронологічні соціально-економічних та політичних подій, їхні зміст та послідовність;

 • позначати на картосхемі місця історичних подій ;

 • порівнювати різноманітні події і процеси в історії України та у всесвітній історії; визначати передумови, причини, наслідки та особливості історичних подій, явищ та процесів;

 • визначати найважливіші зміни, що відбувалися й вiдбуваються в житті людства;

 • аналізувати історичні джерела, класифікувати їх.

Розділ програми

Факти, дати, історико-географічні, історичні персоналії

Поняття й терміни

Предметні уміння

Вступ

Факти, події

поява людини на території сучасної України

Дати

1 млн. р до н. е. –поява людини на території сучасної України;

млн. -10 тис. до н.е. – палеоліт;

IX- VI тис. до н.е. –мезоліт;

VIIVтис. до н.е. –неоліт;

ІІІ-І тис. до н.е. - бронзовий вік;

І тис. до н.е. - залізний вік

Поняття й терміни: історичні джерела, археологія, археологічні пам'ятки, археологічна культура, неандерталець, кроманьйонець, кам’яний вік, палеоліт, мезоліт, неоліт, бронзовий вік, залізний вік

Визначати предмет історії України,

Називати періоди первісного суспільства в Україні.

Називати та пояснювати основні ознаки людини розумної

Характеризувати джерела, спираючись на їхню типологію.

Пояснювати і застосовувати названі поняття і терміни.

Стародавня історія України

Факти:

Заселення території України, перший суспільний поділ праці, прадержави та культури залізного віку, поява слов’ян на території України.

Дати: ІV-III тис. до н.е. – трипільська культура;

IX-VII ст. до н.е. – кіммерійський період;

VIIIII ст. до н. е. – скіфська доба;

VII-IVст. до н.е. – грецькі міста-держави;

ІІІ ст. до н.е. – ІІІ ст. н.е. –розселення сарматів;

V-VII ст. – антський період в історії слов’ян

Персоналії: Вікентій Хвойка, цар Атей, Совмак, Прокопій Кесарійський, Страбон

Історикогеографічні назви: с. Королеве на Закарпатті, с. Молодове на Дністрі, Лука-Врублевецька на Дністрі, с. Мізин на Чернігівщині, Кам’яна Могила, Північне Причорномор'я (території Кіммерії, Скіфії, Сарматії, Античні міста – держави - Ольвія, Херсонес, Пантікапей).

Поняття й терміни: нео­літична революція, ремесло, осілий спосіб життя, кочо­вий спосіб життя, матріархат, патріархат, колонізація, венеди, анти, склавини.

Встановлювати хронологічну послідовність подій періоду.

Позначати на картосхемі місця основних стоянок кам'яного віку (с. Королеве на Закарпатті, с. Молодове на Дністрі, Лука-Врублевецька на Дністрі, с. Мізин на Чернігівщині, Кам’яна Могила); території розселення трипільців, кіммерій­ців, скіфів та сарматів, місце розташування грецьких колоній Північного Причорномор'я, напрямки розселення слов'ян зі своєї прабатьківщини у VI - VII ст.

Називати імена значних діячів, пам’ятки культури цього періоду

Описувати заняття, знаряддя праці, побут давніх слов'ян.

Визначати форми об'єднання лю­дей періоду палеоліту та мезоліту; риси неолітичної революції на українських землях, причини занепаду Великої Скіфії, особливості грецької колонізації Пів­нічного Причорномор'я, причини занепаду колоній, вплив та значення Великого переселення народів на подальшу долю слов'ян.

Характери­зувати господарське, громадське та духовне життя трипільців, кіммерійців, сарматів, Великої Скіфії, грецьких колоній, давніх слов'ян

Аналізувати та оцінювати речові, писемні джерела з історії періоду.

Аналізувати та узагаль­нювати факти та різні точки зору на походження слов'ян.

Пояснювати і застосовувати названі поняття і терміни.

Виникнення та розквіт Київської Русі

Факти:

Розселення племінних союзів, утворення Київської Русі, введення погостів, уроків княгинею Ольгою, прийняття християнства, розвиток феодальних відносин, розквіт держави за правління Володимира Великого та Ярослава Мудрого, політична діяльність Володимира Мономаха.

Дати:

882 р. - завершення об'єднання північних та південних руських земель Олегом.

911 р. - похід на Візантію;

945 р.- повстання древлян проти Ігоря;

968, 970 рр. - дунайські походи Святослава;

988 р.- запровадження християнства;

1068 р. – повстання в Києві;

1097 р. - Любецький з'їзд

Персоналії: Олег, Ігор. Ольга, Святослав, Володимир І, Ярослав Мудрий

Історико-географічні назви: земля древлян, Київ, Новгород, торгівельний шлях «Із варяг у греки»

Поняття й терміни: пле­мінний союз, держава, Київська Русь, князь, бояри, віче, полюддя, погости, уроки, Руська правда, верства, язичництво, християнство, натуральне господарство, шлюбна дипломатія

Встановлювати хронологічну послідовність подій зазначеного періоду. Позначати на картосхемі території розселення східно-слов'янсь­ких племінних союзів у VIII - IX ст., шлях «з варяг у греки», територіальні межі Київської Русі за Олега, Святослава, походи на Візантію, місця повстання проти Ігоря, Воло­димира Великого та Ярослава Мудрого.

Називати імена значних діячів, пам’ятки культури цього періоду

Визначати пе­редумови та історичне значення запровадження християнства як державної релігії.

Характеризувати суспільний устрій, господарство та духовне життя східних слов'ян, внутрішню та зов­нішню політику Аскольда, Олега, Ігоря, Ольги, Святослава, Володимира Великого та Ярослава Мудрого, зовнішньо та внутрішньополітичну діяльність Володимира Мономаха.

Аналізувати та оцінювати джерела з історії періоду („Руська правда”, „Правда Ярославичів”, «Устав Володимира Мономаха»).

Пояснювати і застосовувати названі поняття і терміни.

Київська Русь за часів роздробленості. Галицько-Волинська

держава — правонаступниця Київської Русі

-

Факти:

Політична роздробленість, (ХІІ -ХIV ст.). Боротьба за Київський стол. Навала монголо-татар. Оборона Києва. Утворення Галицько-Волинської держави. Політична і державна діяльність Данила Романовича

Дати:

1169 р. - захоплення Андрієм Боголюбським Києва;

1187 р. – перша згадка назви „Україна”; 1199 р. – утворення Галицько-Волинської держави;

1223 р. – битва на річці Калці;

1238-1264 рр. – правління Данила Галицького;

1240 р. – захоплення Києва

Персоналії:

Данило Галицький, Роман Мстиславович

Історико - географічні назви: Київське, Чернігово-Сіверське, Переяславське, Галицьке та Волинське князівства у др. п. XII - XIII ст.,

Поняття й терміни: усо­биці, роздробленість, федеративна монархія, колектив­ний сюзеренітет, золотоординське ярмо.

Встановлювати хронологічну послідовність подій зазначеного періоду.

Називати імена значних діячів, пам’ятки культури цього періоду

Позначати на картосхемі Київське, Чернігово-Сіверське, Переяславське, Галицьке та Волинське князівства у др. п. XII - XIII ст., місця битв та походи монголо-татар в українські землі.

Визначати причини і сутність політичної роздробленості Київської Русі, особливості процесу формування та значення утворення Галицько-Волинського князівства, причини та міжнарод­не значення коронації Данила, перебіг та наслідки монгольського походу на південно-західні руські землі, осо­бливості залежності українських князівств від Золотої Орди, наслідки золотоординського ярма для українських земель.

Характеризувати розвиток Київського, Чернігово-Сіверського та Переяславського князівств у др. п. XII - XIII ст., Галицького та Волинського князівств, внутрішню та зовнішню політику Данила Ро­мановича, його наступників. діяльність видатних постатей п

Аналізувати джерела з історії цього періоду („Повість минулих літ”, «Слово о полку Ігоревім»).

Пояснювати і застосовувати названі поняття і терміни.

Політичний устрій, соціально-економічний, культурний розвиток Київської Русі та Галицько-Волинської держави у ІХ-ХІVст.

Факти:

Розвиток феодальних відносин, політичний, соціальний устрій та господарське життя та розвиток культури Київської Русі та Галицько-Волинської держави

1056 р – Остромирове Євангеліє,

1113 р. - „Повість минулих літ”;

1254 р. - заснування Львова

Персоналії:

Лев Данилович, Юрій І, Юрій ІІ Болеслав

поняття й терміни: васалітет, боярська рада, суспільні стани, дружинники, духівництво, смерди, за­купи, рядовичі, челядь, холопи, ізгої, помісне землеволодіння, вотчина, данина, билини, літопис, мозаїка, фре­ска, іконостас, книжкова мініатюра.

Встановлювати хронологічну послідовність подій періоду.

Називати пам'ятки культури цього періоду

Характеризувати політичний та соціальний устрій Київської Русі і Галицько-Волинської держави, особливості становища представників різних соціальних ста­нів, форми землеволодіння та форми феодальних повинностей на різних етапах розвитку держав, стан розвитку господарства та торгівлі, здобутки в галузі писемності, освіти, наукових знань, пам'ятки уснопоетичної творчості та лі­тератури, пам'ятки архітектури, образотворчого та ювелірного мистецтва, діяльність видатних постатей періоду.

Визначати значення Київської Русі та Галицько-Волинської держави в історії українського народу та в загаль­ноєвропейській історії. .

Аналізувати та оцінювати джерела з історії періоду („Остромирове Євангеліє”, „Повість минулих літ”).

Пояснювати і застосовувати названі поняття і терміни.

Українські землі у складі Великого князівства Литовського та інших держав (у другій половині XIV - першій половині XVI ст.)

Факти:

Польська експансія на українські землі. Входження Волині, Київщини, Чернігово-Сіверщини, Поділля до складу Литовської держави. Остаточне захоплення Польщею Галичини.

Ліквідація Вітовтом самостійності удільних українських князівств. Боротьба з Тевтонським орденом.

включення Закарпаття до складу Угорщини, Буковини до складу Молдавського князівства.

Соціальна структура суспільства. Розвиток сільського господарства, ремесла й торгівлі. Міста. Магдебурзьке право.

Дати:

1349 р. - загарбання Галицько-Волинської землі Польщею та Литвою, 1385 р.- Кревська унія

1430 р.- створення Кримського ханства, 1471р.- ліквідація Київського князівства.

Персоналії

Вітовт, Костянтин Острозький, Швайпольт Фіоль, Михайло Глинський, Юрій Дрогобич.

Історико-географічні назви:

Львів, Київ, Кримське ханство

Поняття й терміни: Литовсько-Руська держава, станово-представницька монархія, сейм, унія, шляхта, пани, магнатське земле­володіння, панщина, кріпацтво, магдебурзьке право, магістрат, рада, лава, війт, цехи, ярмарок, історична пісня, балада, дума.

Встановлювати хронологічну послідовність подій періоду.

Називати історичних діячів, пам'ятки культури цього періоду

Описувати перебіг боротьби Польщі, Литви й Угорщини за галицько-волинські землі, обставини входження Волині, Київ­щини, Чернігово-Сіверщини та Поділля до складу Литовської держави

Позначати на картосхемі територіальні межі держав, у складі яких перебували українські землі, міста укладання уній, українські міста, які отримали магде­бурзьке право ( Львів, Київ), територію Кримського ханства

Характеризувати польське та лито­вське панування на українських землях, політичне становище українських земель у складі Великого князівства Литовського до і після Кревської унії, причини та наслідки для українських земель утворення Кримського ханства, соціальний устрій та гос­подарське життя українських земель, здобутки в галузі писемності та освіти, уснопоетичної творчості та книго­друкування, архітектури й образотворчого мистецтва та діяльність видатних постатей періоду.

Аналізувати джерела з історії зазначеного періоду (Кревська та Городельська унія).

Визначати причини, сутність Кревської унії та її наслідки для українських земель, історичні умо­ви розвитку української культури.

Пояснювати і застосовувати названі поняття і терміни.

УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ В ХУІ СТ.

Факти:

Виникнення українського козацтва.

зростання ролі козацтва в житті України,

зміни у соціальній структурі українського суспільства.

Формування системи влади в козацькій республіці. Повстання 90-х років ХVІ ст.

Розвиток культури та освіти в ХVІ ст. Життя та побут козаків в ХVІ ст.

Діяльність братств (братський рух).

Реформаційні та контрреформаційні рухи в Україні.

Дати:

1556 Заснування князем Дмитром Вишневецьким на о. Хортиця першої Запорізької Січі.

1569 р. Люблінський сейм (Люблінська унія) та утворення Речі Посполитої

1572 р. Утворення реєстрового козацтва

1596 р. Берестейська церковна унія утворення греко-католицької церкви.

Персоналії: Василь-Костянтин Острозький; Дмитро Вишневецький, Кшиштоф Косинський, Северин Наливайко, Іван Федорович.

Історико-географічні назви:

Ясси, Кодацький поріг, о. Мала Хортиця,

Воєводства: Руське (з центром у Львові), Белзьке (Белз), Подільське (Кам’янець), Волинське (Луцьк), Брацлавське (Брацлав), Київське (Київ).

Поняття та терміни:

українська шляхта, українське козацтво, покозачення, Запорізька Січ, реєстрове козацтво, братства, національно-визвольний рух.

Встановлювати хронологічну послідовність основних подій цього періоду співвідносити історичні події з відповідною епохою.

Позначати на картосхемі територіальні зміни, що відбулися внаслідок Люблінської унії, українські воєводства та їхні центри, Запорізьку Січ, напрямки козацьких походів.

Називати імена значних козацьких ватажків, діячів культурно-церковного життя, митців; найзначніші твори літератури, архітектури, мистецтва даного періоду.

Характеризувати соціальну структуру українського суспільства, становище різних верств населення українського суспільства ХVІ ст. та риси економічного життя, суспільно-політичні зміни, які відбулися на українських землях внаслідок Люблінської унії, ознаки козацтва як історичного явища, риси військово-політичної організації козацтва; становище православної церкви, вплив реформаційних та контрреформаційних рухів на культурно-громадське життя цього періоду, діяльність князя В. Острозького, єзуїтів, православних братств, вплив діячів Острозької академії на розвиток культури.

Визначати причини та наслідки виникнення українського козацтва; перших козацьких повстань, Люблінської унії; утворення греко-католицької церкви, значення братського руху.

Розуміти, пояснювати і застосовувати названі поняття та терміни

УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХVІІ ст.

Факти:

покозачення українців. Поширення фільварків. Зростання магнатського землеволодіння Розвиток товарного виробництва. Зміни у становищі селян та міщан.. Відновлення православної ієрархії. Стан шкільництва. Література (поява полемічної літератури). Книговидання. Театр (шкільна драма, інтермедії, вертеп). Музика. Архітектура та образотворче мистецтво.

Козацько-польські збройні конфлікти та національно-визвольні повстання.

Дати:

1616 – Здобуття запорізькими козаками на чолі з П. Сагайдачним турецької фортеці Кафи

1621 – Участь козацького війська під проводом П. Сагайдачного в Хотинській війні на боці Речі Посполитої

1635 р. Повстання І. Сулими.

Персоналії:

П. Конашевич-Сагайдачний

Петро Могила,

Мелетій Смотрицький

Історико-географічні терміни: Кримське ханство, володіння султанської Туреччини в Північному Причорномор’ї, Кафа (Феодосія), Хотинська фортеця, Кодацька фортеця.

Поняття та терміни:

полонізація, фільварки, Реформація, православ’я, католицизм, греко-католицька церква

Встановлювати хронологічну послідовність основних подій вказаного періоду, співвідносити історичні події, діячів, пам’ятки культури з відповідною епохою

Називати імена значних козацьких ватажків, діячів культурно-церковного життя, митців; видатні культурні пам’ятки цього періоду

Позначати на картосхемі українські воєводства Речі Посполитої та територіальні зміни, що відбулися за зазначеного періоду, території, охоплені національно-визвольним рухом 20—30-х рр., місця розташування Запорізьких Січей-фортець, найважливіших подій.

Характеризувати риси економічного життя, своєрідність української культури першої половини ХVІІ ст. та розвиток шкільництва на українських землях в даний період, діяльність П. Конашевича-Сагайдачного, П. Могили.

Визначати причини та наслідки покозачення українців; козацько-польських збройних конфліктів та національно-визвольних повстань та наслідки Берестейської унії для церковного життя в Україні, участі козацтва у Хотинській війні, значення національно-визвольних повстань, особливості соціально-економічного та політичного становища українців у першій половині

Порівняти становище православної та греко-католицької церков різних верств населення українського суспільства першої половини ХVІІ ст..

Розуміти, пояснювати і застосовувати названі поняття та терміни

.

Початок національно-визвольної війни українського народу середини ХУІІ ст. Відродження української держави

Факти:

Національно-визвольна війна українського народу.

Заснування козацької держави - Війська Запорозького. Політичний та адміністративно-територіальний устрій української гетьманської держави в середині ХУІІ ст.

Молдовські походи Б.Хмельницького

Гетьманщина в системі міжнародних відносин тогочасної Європи

Дати:

Квітень - травень 1648 р. - битва на Жовтих Водах;

Травень 1648 р. битва під Корсунем;

Вересень 1648 – битва Пилявцями;

Серпень 1649 р. - Зборівський договір;

Червень 1651 р. - Берестецька битва;

Вересень 1651 р. - Білоцерківський договір

Травень 1652 р. - Батозька битва;

Жовтень-грудень 1653 р. - Жванецька облога.

Персоналії:

Б.Хмельницький, І.Богун

Історико-географічні терміни: Чернігівське, Київське, Брацлавське воєводства

Поняття та терміни: національно-визвольна війна, Військо Запорозьке, Гетьманщина

Встановлювати хронологічну послідовність основних подій вказаного періоду, співвідносити історичні події з відповідною епохою

Називати імена видатних діячів цього періоду

Позначати на картосхемі основні події війни, територію Української гетьманської держави за Зборівським і білоцерківським договорами, територіальні зміни, що відбулися після Національно-визвольної війни.

Описувати основні події війни.

Характеризувати політичну діяльність Б.Хмельницького, відносини Гетьманщини з Польщею, Кримським ханством, Молдовою, Московією; мирні угоди козаків із польським урядом, українсько-московський договір 1654 р, зміни політичного та економічного становища українців у відповідний період.

Визначати причини та наслідки національно-визвольної війни, місце Гетьманщини в міжнародних відносинах тогочасної Європи.

Порівнювати наслідки та значення найважливіших битв Національно-визвольної війни.

Розуміти, пояснювати і застосовувати названі поняття та терміни

УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ В 60—80-ті рр. XVII ст.

Факти: Поділ Гетьманщини. Чигиринські походи. Занепад Правобережжя, його перехід під владу Польщі. Запорозька Січ у складі Гетьманщини. Адміністративно-територіальний устрій та господарське життя Слобідської України

Дати:

1658 р. - Гадяцький договір
1659 р. - Переяславський договір

1660 р. - Слободищенський трактат

1667 р. - Андрусівське перемир’я

1681 р. - Бахчисарайський мирний договір

Персоналії: І. Виговський, П. Дорошенко, І. Сірко, Ю. Хмельницький

Історико-географічні терміни:

Лівобережна Гетьманщина, Слобожанщина, Чортомлицька Січ.

Поняття та терміни: Руїна

Називати імена значних діячів цього періоду

Позначати на картосхемі території, підвладні гетьманам Лівобережної та Правобережної України. території, що перебували під контролем Московії, Туреччини, Польщі.

Характеризувати зміст політичних угод того часу, що стосувалися українських земель, господарське та церковне життя, зовнішню та внутрішню політику гетьманів.

Визначати причини та наслідки московсько-української війни 1658—1659 рр., Руїни; укладення гетьманськими урядами важливих угод з державами-сусідами, найважливіших угод між іноземними державами, які стосувалися українських земель..

Розуміти, пояснювати і застосовувати названі поняття та терміни

Українські землі наприкінці ХУІІ – першої половини ХУІІІ ст.

Факти: гетьманування Івана Мазепи (культурно-просвітня діяльність, участь України у Північній війні). Гетьманування Івана Скоропадського. Данило Апостол. Період «Правління Гетьманського уряду». Діяльність Києво-Могилянської академії та колегіумів. Розвиток культури.

Дати:

1701 р. - офіційне визнання Києво-Могилянської академії вищим навчальним закладом

1702-1704 рр. - Повстання Семена Палія.

1710 р. - Пакти і конституції прав і вольностей Війська Запорозького (Конституція Пилипа Орлика)

1722-1727 рр. – діяльність Першої Малоросійської колегії

1735-1750 рр. -«Правління Гетьманського уряду»

Персоналії: Івана Мазепи, Пилип Орлик. Іван Скоропадський. Данила Апостол. І. Руткович

Історико-географічні терміни: Батурин, Бендери, Полтава, Глухів.

Поняття та терміни: Малоросія, бароко, козацькі літописи

Називати імена значних діячів, культурних пам’яток цього періоду

Позначати на картосхемі території, підвладні гетьманам Лівобережної України, території, що перебували під контролем Московії, місця важливих подій.

Описувати визначні пам’ятки культури цього періоду.

Характеризувати зміст Конституції Пилипа Орлика, діяльність Івана Мазепи та інших гетьманів цього періоду, Першої Малоросійської колегії, «Правління Гетьманського уряду».

Визначати причини та наслідки Північної війни для українських земель, укладення гетьманськими урядами важливих угод з Російською імперією.

Розуміти, пояснювати і застосовувати названі поняття та терміни

Українські землі в другій половині XVIII ст.

Факти:

Гетьманування К.Розумовського. Ліквідація автономного устрою Гетьманщини. Ліквідація Запорізької Січі. Створення Задунайської Січі. скасування козацького устрою на Слобожанщині. Російсько-турецькі війни другої половини ХVІІІ і заселення Південної України. Зміни у політичному становищі Правобережної України. Українські землі після поділів Речі Посполитої. Гайдамацький та опришківський рухи.

Дати:

1750-1764 рр. – гетьманування К.Розумовського

1764 р. – ліквідація гетьманства Катериною ІІ,

1768 р. – Коліївщина

1775 р. – остаточна ліквідація царським урядом Запорізької Січі

1781 р. – ліквідація полково-сотенного устрою на Лівобережній Україні

1783 р. – царський указ про закріпачення селян на Лівобережній та Слобідській Україні,

1783 р. – захоплення Росією Криму

Персоналії: К.Розумовський, М.Залізняк, І. Гонта,

П. Рум’янцев, П. Калнишевський, О. Довбуш

Історико-географічні назви:

Кримське ханство, регіони гайдамацького руху, Коліївщини (Правобережна Україна), опришківського руху (Закарпаття, Буковина, Галицьке Прикарпаття), українські землі у поділах Речі Посполитої: Галичина, Правобережна Україна, Західна Волинь.

Поняття та терміни:

Малоросійська колегія, Нова (Підпільненська) Січ, Задунайська Січ, Коліївщина, паланка, зимівник, кріпацтво

Встановлювати хронологічну послідовність подій періоду, співвідносити історичні події з відповідною епохою, синхронізувати події у Наддніпрянській та Західній Україні.

Позначати на картосхемі територіальні зміни, що відбулися внаслідок поділів Польщі, російсько-турецьких війн, захоплення Росією Криму, ліквідації адміністративно-територіального устрою на Лівобережній Україні, Слобожанщині; території, охоплені національно-визвольним рухом на Правобережній і Західній Україні.

Називати імена історичних діячів цього періоду.

Характеризувати основні напрямки політики Російської імперії щодо України у другій половині ХVІІІ ст., особливості Нової (Підпільненської) Січі, Задунайської Січі, гайдамацького та опришківського рухів, суспільно-політичного, соціально-економічного та культурного розвитку Криму.

Визначати причини національно-визвольної боротьби на землях Правобережної і Західної Україні, скасування гетьманства і ліквідації Запорізької Січі, наслідки ліквідації Запорізької Січі й Гетьманщини, поділів Польщі, приєднання земель Правобережної України та Криму до Росії значення українського козацтва, Запорізької Січі й Гетьманщини в історії України.

Пояснювати і застосовувати названі поняття і терміни.

Культура України другої половини

XVIII ст.

Факти:

Вплив ідей Просвітництва на українську культуру другої половини XVIII ст. Бароко в українській архітектурі другої половини XVIII ст. Розвиток книгодрукування та філософських ідей. Початок русифікації

Персоналії:

Г. Сковорода, А. Ведель, М. Березовський, Д. Бортнянський, С. Ковнір, І. Григорович-Барський.

Поняття та терміни:

Києво-Могилянська академія, русифікація

Називати імена і твори видатних діячів культурного життя України другої половини XVIII ст., пам’ятки культури цього періоду.

Характеризувати особливості розвитку та досягнення української культури в другій половині XVIII ст., діяльність Києво-Могилянської академії як одного з найвпливовіших центрів освіти, науки, видавничої справи в Україні та Росії,

Визначати здобутки провідних діячів української культури цього періоду.

Пояснювати і застосовувати названі поняття і терміни.

Тема 3. Українські землі у складі Російської імперії

наприкінці

ХVІІІ – у першій половині ХІХ ст.

Факти:

Включення українських земель до складу Російської імперії. Адміністративно-територіальний поділ українських земель. Промисловий переворот (перехід до індустріального виробництва, формування нових верств населення) та зародження ринкової економіки. Національний рух. Поширення на Україну російського і польського суспільних рухів. Формування Азовського козацького війська. Повстання під проводом Устима Кармалюка. Київська козаччина.

Дати:

1798 р. – вихід «Енеїди»

грудень 1825 – січень 1826 рр. – повстання Чернігівського полку

1828-1829 рр. – перехід задунайських козаків у російське підданство

1830-1831 рр. - польське повстання

1846-1847 рр. – діяльність Кирило-Мефодіївського братства.

Персоналії:

І. Котляревський, В. Капніст, У. Кармалюк, М. Костомаров,

П. Куліш, М.Гулак, Т. Шевченко

Історико-географічні назви:

Адміністративно-територіальний поділ українських земель у складі Російської імперії на губернії: Київська, Волинська, Подільська, Харківська, Чернігівська, Полтавська, Херсонська, Катеринославська, Таврійська; території, охоплені повстанням У.Кармалюка (Поділля )

Поняття та терміни:

нація, національне відродження, національна ідея, Кирило-Мефодіївське братство, самодержавство, рух декабристів, масонство.

Встановлювати хронологічну послідовність подій періоду, співвідносити історичні події з відповідною епохою, синхронізувати події у Наддніпрянській та Західній Україні.

Позначати на картосхемі українські землі у межах Російської імперії, території, охоплені повстанням У.Кармалюка, „Київською козаччиною”.

Називати імена історичних персоналій цього періоду.

Характеризувати політику Російської імперії щодо України, початок національного відродження (виникнення національної ідеї, форми національного руху), форми соціального протесту українського населення, поширення на Україну російського і польського суспільних рухів, програмні засади діяльності Кирило-Мефодіївського братства, риси економічного розвитку на початку ХІХ ст., (криза кріпосництва, розвиток ринкових відносин, початок промислового перевороту), соціальних відносин в Україні (становище кріпаків, формування буржуазії, пролетаріату).

Визначати причини виникнення національної опозиції, наслідки для України російсько-турецьких війн (1806–1812, 1828–1829) та російсько-французької війні 1812 року, причини та значення антикріпосницького руху Наддніпрянщини, причини і значення діяльності Кирило-Мефодіївського братства.

Пояснювати і застосовувати названі поняття і терміни.

Західноукраїнські землі наприкінці ХVІІІ – у першій половині ХІХ ст.

Факти:

Включення західноукраїнських земель до складу Австрійської імперії, адміністративно-територіальний поділ західноукраїнських земель, реформи Марії Терезії та Йосифа ІІ та українські землі, діяльність „Руської трійці”. Діяльність Головної руської ради (ГРР).

Дати:

1833-1837 рр. – діяльність „Руської трійці”

1848–1849 рр. – національно-визвольний рух на українських землях під час революції в Австрійській імперії,

1848 р. – скасування кріпосництва в Галичині.

Персоналії:

Лук’ян Кобилиця, М. Шашкевич, Вагилевич, Я.Головацький

Історико-географічні назви:

Адміністративно-територіальний поділ українських земель у складі Австрійської імперії: Королівство Галичини і Лодомерії, Буковинський округ, Закарпаття у складі Братиславського воєводства.

Встановлювати хронологічну послідовність подій періоду, співвідносити історичні події з відповідною епохою, синхронізувати події у Наддніпрянській та Західній Україні.

Позначати на картосхемі українські землі у межах Австрійської імперій; території, охоплені повстанням під проводом Лук’яна Кобилиці.

Називати історичних діячів цього періоду.

Описувати перебіг національно-визвольного руху в Галичині під час революції 1848–1849 рр. в Австрії.

Характеризувати політику Австрійської імперії щодо Західної України та її наслідки (гальмування економічного розвитку, посилення національного та соціального гніту), зміст та наслідки реформ Марії-Терези та Йосифа ІІ для економічного і суспільного життя Галичини, Буковини та Закарпаття, економічний розвиток (стан сільського господарства, криза кріпосництва), соціальні відносини на українських землях Австрійської імперії (становище кріпаків, формування буржуазії, пролетаріату), початок національного відродження на західноукраїнських землях (формування національної ідеї, форми національного руху), форми соціального протесту населення.

Визначати наслідки та значення подій 1848–1849 рр. для України, причини та значення антикріпосницького руху Західної України

Порівнювати соціально-економічний розвиток українських земель під владою Російської та Австрійської імперій.

Культура України кінця ХVІІІ – першої

половини

ХІХ ст.

Факти:

Національне відродження. Відкриття університетів. Культурно-освітній рух. Поява „Історії Русів”. Розвиток літератури, мистецтва.

Дати

1805 р. – відкриття університету у Харкові,

1817 р. – закриття Києво-Могилянської Академії

1834 р. – відкриття університету в Києві.

Персоналії:

І. Котляревський, Т. Шевченко, П. Гулак-Артемовський;

Г. Квітка-Основ’яненко, М. Максимович; М. Остроградський; В. Каразін, М. Щепкін.

Історико-географічні назви:

Харків, Київ

Називати імена і твори видатних діячів культурного життя України, пам’ятки культури кінця ХVІІІ – першої половини ХІХ ст..

Позначати на картосхемі відкриті у першій половині ХІХ ст. університети.

Характеризувати основні явища і процеси розвитку культури цього періоду, основні ідеї творів, що заклали основи української літературної мови, музичного, образотворчого мистецтва, архітектури та творчі здобутки видатних вітчизняних науковців та митців.

Визначати умови та особливості розвитку культури у кінця ХVІІІ – першої половини ХІХ ст., причини культурних зрушень у першій половині ХІХ ст.

Наддніпрянська Україна в другій половині ХІХ ст.

Факти:

Реформи 60-70-х років ХІХ ст. та процеси модернізації в Україні. Політика російського царизму щодо України. Розвиток громадівського руху. Заснування і діяльність «Південно-Західного відділу Російського географічного товариства». Вплив російського громадсько-політичного руху на Україну.

Дати

1853-1856 рр. – Кримська війна

1861 р. – „Положення про селян ”,

1860-70-ті рр. – реформи адміністративно-політичного управління,

1863 рр. – Валуєвський циркуляр,

1863-1864 рр. – Польське повстання,

1876 р. – Емський указ.

Персоналії: Г. Галаган, В. Антонович, М. Драгоманов,

П. Чубинський, Б. Грінченко

Поняття та терміни:

Викуп, відробітки, земства, журнал „Основа”, громади, братство тарасівців, „Чигиринська змова ”

Встановлювати хронологічну послідовність подій періоду, співвідносити історичні події з відповідною епохою, синхронізувати події у Наддніпрянській та Західній Україні.

Характеризувати риси соціально-економічного розвитку українських земель в складі Росії напередодні реформ 60-70-х років ХІХ ст., основний зміст реформ Олександра ІІ 1860–1870-х років, особливості проведення реформ в Україні, суттєві зміни у соціальному складі населення Наддніпрянської України у другій половині ХІХ ст. та процеси модернізації, національний рух в Наддніпрянщині та національну політику Росії, основні погляди громадівців.

Визначати наслідки промислового перевороту, скасування кріпосного права та інших реформ 60-70-х років ХІХ ст. для України. основні тенденції соціально-економічного розвитку Наддніпрянської України у другій половині ХІХ ст., причини появи та розвитку, громадівського руху, напрямки розвитку і здобутки національно-визвольного руху Наддніпрянської України

Порівнювати особливості пореформеного соціально-економічного розвитку з дореформеним розвитком України, український національний рух в Наддніпрянщині у першій та другій половині ХІХ ст.

Пояснювати і застосовувати названі поняття і терміни.

Західноукраїнські землі у складі Австрійської імперії

у другій половині

ХІХ ст.

Факти:

Національна політика австрійського уряду щодо українських земель. Розвиток кооперативного руху, трудова еміграція.

Політизація національного руху і утворення перших політичних партій: Русько-української радикальної партії (РУРП), Української Національно-демократичної партії (УНДП), Української соціал-демократичної партії (УСДП).

Діяльність культурно-освітнього товариства „Просвіта”.

Дати:

1868 р. – створення у Львові товариства „Просвіта”,

1873 р. – створення у Львові Літературного товариства ім. Т.Шевченка (від 1892 р. – наукового товариства ім. Т.Шевченка),

Персоналії:

Є. Левицький, І. Франко, М. Павлик, Ю. Бачинський,

М. Грушевський.

Поняття і терміни: українофіли, москвофільство, народовці,

„український П’ємонт ”

Встановлювати хронологічну послідовність подій періоду, співвідносити історичні події з відповідною епохою, синхронізувати події у Наддніпрянській та Західній Україні.

Називати імена лідерів національно-визвольного руху Західної України.

Характеризувати вплив аграрної реформи 1848 р. на розвиток економіки Західної України, риси соціально-економічного розвитку західноукраїнських земель у другій половині ХІХ ст., суттєві зміни у соціальному складі населення, основні течії суспільно-політичного руху: москвофілів та народовців; діяльність „Просвіт” та Наукового товариства ім. Т.Шевченка, процес утворення українських політичних партій у Галичині.

Визначати причини трудової еміграції українців, зародження кооперативного руху, особливості українського національного руху на Буковині та Закарпатті, роль і місце Української греко-католицької церкви у піднесенні національного життя Західної України, напрямки діяльності і здобутки провідних діячів Західної України у визвольному русі другої половини ХІХ ст.

Пояснювати і застосовувати названі поняття і терміни.

Культура України

в другій половині

ХІХ – початку ХХ ст.

(об’єднаний варіант тем 8 та 11)

Факти:

Становлення і консолідація української нації. Піднесення української культури. Освіта. Недільні школи в Наддніпрянській Україні. Розвиток науки. Розвиток нових напрямів культури. Відкриття театрів, музеїв, архівів. Українські підприємці-благодійники. Церковне життя

Дати:

1865 р.– відкриття Новоросійського університету,

Персоналії: І. Мечников, Д. Яворницький, І. Нечуй-Левицький, П. Мирний, Л. Українка, І. Франко, М. Старицький,

М. Кропивницький, І. Карпенко-Карий, М. Садовський,

П. Саксаганський, М. Заньковецька, М. Лисенко, С. Гулак-Артемовський, М. Пимоненко, А. Кримський, Д. Заболотний,

М. Коцюбинський, В. Стефаник, М. Леонтович, С.Крушельницька

Поняття: професійний театр, меценат, реалізм, модернізм.

Називати дати, імена і твори видатних діячів вітчизняної культури, пам’ятки культури другої половини ХІХ – початку ХХ ст.

Характеризувати основні культурні явища, процеси другої половини ХІХ – початку ХХ ст., розвиток музичного, образотворчого мистецтва, архітектури, процес становлення професійного театру, діяльність меценатів та їх вплив на розвиток культури.

Визначати умови розвитку культури у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст., взаємозв’язок промислового перевороту з досягненнями в галузі науки та техніки, творчі здобутки видатних вітчизняних науковців та митців.

Пояснювати і застосовувати названі поняття і терміни

Наддніпрянська Україна на початку ХХ ст.

Факти:

Утворення монополістичних об’єднань в Україні. Економічна криза 1900– 1903 рр. та передвоєнне економічне піднесення.

Створення політичних партій Наддніпрянщини. Розвиток самостійницької і автономістської течій в національному русі,

Посилення національного гніту в Наддніпрянській Україні у 1907–1914 рр. Події революції 1905—1907 рр. в Україні. Діяльність українських парламентських громад в І та ІІ Державних Думах. Земельна реформа П. Столипіна та її вплив на Україну.

Дати:

1900 р. – утворення РУП, першої політичної партії Наддніпрянської України,

Персоналії: Є. Чикаленко, С. Єфремов, С. Петлюра

Поняття: монополія, українська соціал-демократія,ТУП.

Встановлювати хронологічну послідовність подій періоду, співвідносити історичні події з відповідною епохою, синхронізувати події у Наддніпрянській та Західній Україні.

Називати імена лідерів національно-визвольного руху Наддніпрянської України початку ХХ ст.

Характеризувати особливості економічного розвитку Наддніпрянської України (процес монополізації, розвиток сільського господарства, причини і наслідки економічної кризи 1900-1903 рр. та передвоєнного економічного піднесення), процес утворення українських політичних партій, розвиток самостійницької і автономістської течій в національному русі та формування української соціал-демократії, національно-визвольний рух України в роки російської революції 1905–1907 рр., діяльність українських парламентських громад в І та ІІ Державних Думах Росії, проведення Столипінської аграрної реформи, характеризувати особливості її запровадження в Україні,

Визначати основні тенденції соціально-економічного та політичного розвитку Наддніпрянської України на початку ХХ ст., причини і наслідки посилення національного гніту в Наддніпрянській Україні у 1907–1914 рр., напрямки діяльності і здобутки діячів Наддніпрянської України у національному русі початку ХХ ст.

Порівнювати процес утворення українських політичних партій Наддніпрянщини та Західної України.

Пояснювати і застосовувати названі поняття і терміни.

Західноукраїнські землі на початку ХХ ст.

Факти:

Промисловість та сільське господарство. Розвиток кооперативного руху. Радикалізація українського політичного руху. Вплив Української греко-католицької церкви на піднесення національної свідомості населення Західної України. Боротьба політичних партій Західної України за реформу виборчої системи.

Персоналії: Андрей Шептицький, Кирило Трильовський, Іван Боберський, Августин Волошин.

Поняття: „Сокіл”, „Січ”, „Пласт”.

Називати імена лідерів національно-визвольного руху початку ХХ ст.

Характеризувати економіку західноукраїнських земель у складі Австро-Угорської імперії, розвиток кооперативного руху, діяльність західноукраїнського політичного руху на початку ХХ ст., національних і спортивно-фізкультурних організацій „Сокіл”. „Січ”, „Пласт”.

Визначати причини активізації західноукраїнського політичного руху на початку ХХ ст., роль Андрея Шептицького у піднесенні національного життя в західноукраїнських землях. результати боротьби національного руху Західної України на початку ХХ ст.

Порівнювати економічні процеси Наддніпрянщини та Західної України.

Пояснювати і застосовувати названі поняття і терміни.

Україна в Першій світовій війні

Факти:

Позиції українських політичних сил Наддніпрянської України та західноукраїнських земель щодо війни. Перебіг воєнних дій на території України в 1914 р. Політика російської адміністрації в Галичині. Перебіг воєнних дій на території України в 1915-1917рр. Бойовий шлях легіону Українських січових стрільців. Дати:

Серпень 1914 р. - утворення Головної української ради, формування Легіону Українських січових стрільців, створення Союзу визволення України (СВУ).

Серпень - вересень 1914 р. – Галицька битва.

Травень-червень 1916 р. – «Брусиловський прорив»

Персоналії: К.Левицький, О.Бобринський

Історико-географічні назви:

г.Маківка, г.Лисоня, м.Львів, м.Перемишль, Галицько-Буковинське генерал-губернатовство

Поняття та терміни:

Союз визволення України, Головна Українська Рада; Брусиловський прорив; «Загальна українська рада»

Називати імена історичних діячів цього періоду.

Встановлювати хронологічну послідовність подій періоду, співвідносити історичні події з відповідною епохою, синхронізувати події у Наддніпрянській та Західній Україні.

Позначати на картосхемі військові події на території України у 1914–1916 роках, бойовий шлях легіону Українських січових стрільців.

Характеризувати політичні плани і наміри ворогуючих держав щодо українських земель, процес

організаційного оформлення українського руху на західноукраїнських землях, його цілі та напрямки діяльності, соціально-економічне та суспільно-політичне становище населення упродовж війни, динаміку змін в свідомості різних соціальних верств українського суспільства

Визначати значення дій легіону Українських січових стрільців, соціально-економічні та політичні наслідки війни для українського суспільства.

Пояснювати і застосовувати названі поняття і терміни.

Українська революція

Факти:

Революційні події в Україні у 1917 – на початку 1918 р. Еволюція поглядів політичних сил України щодо самовизначення українців (Універсали УЦР, погляди самостійників.

Вплив корніловського заколоту на події в Україні.

Політика УЦР в умовах загострення конфлікту з Тимчасовим урядом та більшовицькою Росією.

Проголошення УНР. Війна радянської Росії з Українською Народною Республікою. Проголошення незалежності УНР.

Дати:

Березень 1917р. – утворення Української Центральної Ради.

Червень 1917 р. – Перший універсал Центральної ради

Липень 1917 р. – Другий універсал Центральної Ради, збройний виступ самостійників

Вересень 1917 р. – З’їзд народів Росії у Києві.

Листопад 1917 р. - Третій універсал Центральної ради, проголошення УНР

Січень 1918 р. - Четвертий Універсал Центральної Ради Персоналії:

М.Грушевський. М.Міхновський, С.Єфремов, В.Антонов-Овсєєнко, Ю.Коцюбинський

Історико-географічні назви:

Звенигородський повіт на Київщині, м. Харків, Донецько-Криворізька, Таврійська, Одеська, Донська республіки. Катеринославщина, с. Крути, УНР.

Поняття і терміни:

Автономізація, федералізація, самостійники, Універсали ЦР, Генеральний секретаріат, Народний секретаріат, українізація армії,Український національний конгрес, Рада Народних міністрів, регіональні «республіки»

Називати імена історичних діячів цього періоду.

Встановлювати хронологічну послідовність подій періоду, співвідносити історичні події з відповідною епохою.

Позначати на картосхемі Українську Народну Республіку, держави, що межували з УНР, напрямки наступу більшовиків під час першої війни УНР з Радянською Росією, місця найбільших боїв.

Характеризувати діяльністьдержавних, громадських та політичних діячів в історії періоду, процес утворення Української Центральної Ради, формування адміністративних та представницьких органів місцевої влади, українських партій, їх програми, процес “українізації” частин російської армії, основні положення І, ІІ, ІІІ та ІV Універсалів УЦР, риси соціально-економічного становища, повсякденного життя, настроїв населення за часів революції.

Описувати перебіг взаємовідносин УЦР з Тимчасовим урядом, перебіг та результати боротьби за владу в Києві в жовтні – листопаді 1917 р., перебіг першої війни радянської Росії з УНР

Визначати причини Української революції, її характер, місце різних політичних сил у подіях періоду, причини прийняття Універсалів УЦР, оцінювати їх історичне значення та наслідки оприлюднення, та вплив корніловського заколоту на події в Україні, місце і роль Всеукраїнських з’їздів рад у Києві та Харкові, Ультиматуму Раднаркому в політиці більшовиків щодо усунення УЦР, причини та наслідки першої війни радянської Росії з УНР, здобутки і прорахунки УЦР в державотворчому процесі, у внутрішній і зовнішній політиці.

Розуміти, пояснювати і застосовувати названі поняття та терміни

Україна в боротьбі за збереження

державної незалежності (1918 — 1921)

Факти:

Брестський мир між УНР та державами Четвірного союзу. Військова конвенція УНР з Німеччиною та Австро-Угорщиною.

Прийняття Конституції УНР. Державний переворот та утворення Гетьманської держави (Української Держави).

Утворення ЗУНР. Прихід до влади Директорії. Акт злуки УНР та ЗУНР. Окупація військами Антанти півдня України. Денікінський режим в Україні. «Київська катастрофа». Більшовицький режим в Україні. Друга радянсько-українська війна. Прийняття Конституції УСРР 1919 р. «Чортківська офензива». Перший «Зимовий похід» військ УНР. Варшавська угода між УНР та Польщею. Польсько-радянська війна на території України. Утворення ГСРР. Другий «Зимовий похід» армії УНР

Дати:

січень (лютий) 1918 р. Брестський мир між УНР та державами Четвірного союзу

лютий –листопад 1918 р. - Окупація України військами Німеччини та Австро-Угорщини

березень 1918 р. - Відновлення влади УЦР в умовах окупації.

Ухвалення УЦР Конституції УНР

29 квітня 1918 р. - державний переворот і прихід до влади П.Скоропадського

серпень1918р. - утворення Українського національного союзу

1 листопада 1918 р. - українське повстання у Львові

листопад 1918 - проголошення ЗУНР

14 листопада 1918 р. - Утворення Директорії

грудень 1918 р. - відновлення УНР

22 січня 1919 р. - Акт злуки

листопад 1918-листопад 1921 р. - друга радянсько-українська війна, поразка українського визвольного руху.

18 березня 1921 р. - Ризький мирний договір РСФРР та УСРР з Польщею

Персоналії:

П.Скоропадський, К.Левицький,Д.Вітовський, Є.Петрушевич, С.Петлюра, В. Вінніченко, М.Щорс, В.Боженко, Н.Махно, Ю.Тютюнник

Історико-географічні назви:

м.Чортків, УСРР у кордонах, визнаних Ризьким договором, Закарпаття, Буковина, Крим, Перекоп, ЗУНР

Поняття та терміни:

державний переворот, гетьманат, Директорія,Українська Галицька армія, радянська держава, продрозкладка, комнезам, націоналізація.

Називати імена історичних діячів цього періоду.

Встановлювати хронологічну послідовність подій періоду, співвідносити історичні події з відповідною епохою.

Позначати на картосхемі хід воєнних дій на території України в 1918-1921 рр., Західно - Українську народну республіку.

Характеризувати внутрішню та зовнішню політику урядів гетьмана П. Скоропадського, Директорії, ЗУНР, більшовиків, зміст Варшавської угоди між УНР та Польщею, культурне життя в Україні в умовах окупації та громадянської війни.

Визначати причини гетьманського перевороту та причини падіння режиму гетьмана П. Скоропадського. розбіжності між членами Директорії щодо її політичного курсу, обставини, що їх спричинили та наслідки;

причини і наслідки українсько-польської війни та підписання С. Петлюрою. причини поразки національно-визвольних змагань
українців (національно-демократичної революції в Україні), історичне значення відновлення української державності на східно- та західно­українських землях та об'єднання українських держав (Акт злуки).

Розуміти, пояснювати і застосовувати названі поняття та терміни

Українська РCР в умовах нової

економічної політики (1921 — 1928)

Факти:

Процес входження УСРР до складу СРСР. Голод в південних губерніях УРСР. Неп в УРСР. Початок курсу на індустріалізацію.

«Українізація» УРСР. Кампанія з ліквідації неписьменності дорослих. Українське національне відродження в літературі та театрі. Утворення ВУАН. Боротьба з націонал-комунізмом.

Дати:

1921-1928 рр. - Неп

1921-1923 рр. - голод в Україні

1922 р. - створення театру «Березіль»

1923-1933 рр. - Політика «українізації»

1928 р. - «Шахтинська справа»

Персоналії:

Х.Раковський, Л.Каганович, О.Шумський, М.Скрипник, М.Волобуєв, М.Хвильовий(Фітільов), Г.Юра, Л. Курбас М.Бойчук, О.Довженко

Історико-географічні назви:

УСРР, Молдавська АСРР

Поняття та терміни:

націонал-комунізм, «Плуг»; «Гарт»; ВАПЛІТЕ;

нова економічна політика; продподаток; хлібозаготівельна криза; концесія; «українізація», технікум, автокефальна церква

Називати імена історичних діячів цього періоду.

Встановлювати хронологічну послідовність подій періоду, співвідносити історичні події з відповідною епохою.

Позначати на картосхемі зміни у територіально-адміністративному устрої УСРР в 1921-1928рр Характеризувати основні заходи непу, процес стабілізації економічного і соціального життя в Україні зміст політики більшовиків щодо релігії та церкви в Україні, основні завдання культурно-освітньої роботи, яку проводили більшовики в 1920-х рр., основний зміст політики «українізації», особливості розвитку української культури у даний період.

Порівнювати «воєнний комунізм» й неп в УСРР.

Визначити результати й наслідки культурно-освітньої роботи більшовики в 1920-х рр., причини та наслідки українізації, її вплив на українську культуру й ментальність населення УСРР, причини і наслідки вступу УСРР в СРСР, причини і особливості впровадження непу в Україні,

Розуміти, пояснювати і застосовувати названі поняття та терміни

Радянська модернізація України (1929 — 1938)

Факти:

Прояви процесу модернізації в радянській Україні. Зміна соціальної структури суспільства в Україні. Суспільно-політичне, соціально-економічне, культурне та релігійне життя. Масові репресії. Ідеологізація суспільного життя, культ особи. Монополізація духовного життя. Згортання українізації.

Дати:

1931 р. –пуск Харківського тракторного заводу

1932 р. - пуск Дніпровської ГЕС

листопад 1929 р. – проголошення курсу на суцільну колективізацію

1932-1933 рр. - Голодомор в Україні

1937 р. – завершення колективізації в Україні

1930 р.– судовий процес над СВУ

1934 р. – перенесення столиці України з Харкова до Києва

Персоналії:

О. Стаханов. П.Постишев. С. Косіор. М. Скрипник, Й. Сталін

Історико-географічні назви

Місця побудови індустріальних об’єктів: Харківського тракторного заводу, Дніпровської ГЕС, Харків - Київ

Поняття і терміни:

Індустріалізація, форсована індустріалізація. Соціалістичне змагання. Стаханівський рух. Колективізація. Суцільна колективізація. Розкуркулення, куркулі, куркульство.

Закон « про п’ять колосків». Голодомор, геноцид.

Репресії.«Розстріляне відродження». Соціалістичний реалізм

Називати імена історичних діячів цього періоду.

Встановлювати хронологічну послідовність подій періоду, співвідносити історичні події з відповідною епохою.

Позначати на картосхемі основні індустріальні об’єкти

Характеризувати сутність та наслідки політики форсованої індустріалізації та колективізації в Україні. Причини та наслідки Голодомору. Особливості суспільно-політичного та культурного життя періоду

Визначати причини і наслідки політики форсованої індустріалізації та колективізації, взаємозв’язок між різними складовими економічної політики сталінського режиму, причинно-наслідкові зв’язки між світовою економічною кризою та економічною політикою СРСР в 30- ті роки, зв’язки між радянською модернізацією і зміною соціальної структури українського радянського суспільства, масовими репресіями в Україні

Порівнювати політику непу та економічну політику 30-тих років

Розуміти, пояснювати і застосовувати названі поняття та терміни

Західноукраїнські землі (1921-1938 рр.)

Факти:

Українські землі у складі Польщі, Румунії, Чехословаччини. Економіка українських земель. Українські суспільно-політичні рухи, радикалізація політичного життя у 30-хроках.

Дати:

1923 р. - Рішення Ради амбасадорів(послів) великих держав на Паризькій конференції про остаточну передачу Сх. Галичини Польщі на правах автономії

1929 р. – утворення ОУН

1930 р. – польська «пацифікація» в Східній Галичині

15 березня 1939р. – проголошення незалежності Карпатської України

Персоналії: Є.Коновалець, Д.Донцов, С.Бандера, А.Мельник

В.Липинський, Андрей Шептицький, А.Волошин

Історико-географічні назви:

Східна Галичина. Волинь, Полісся, Підляшшя. Береза Картузька. Буковина. Карпатська Україна. Закарпаття. Підкарпатська Русь

Поняття і терміни:

Осадництво. Пацифікація. Український націоналізм. Русофільство. Русинство. Українофільство. Карпатська Січ. ОУН.

Називати імена історичних діячів цього періоду.

Встановлювати хронологічну послідовність подій періоду, співвідносити історичні події з відповідною епохою.

Позначати на картосхемі території, які входили до складу Польщі, Румунії, Чехословаччини, та місця основних подій періоду

Описувати перебіг боротьби за незалежність Карпатської України

Характеризувати вплив міжнародної ситуації 1930-хрр на становище західноукраїнських земель, політику урядів Польщі, Румунії, Чехословаччини в українських землях, стан економіки, життя населення, освіти та культури,

діяльність політичних партій західноукраїнських земель у 30-х рр.

Визначати міжнародні чинники розподілу українських земель між іншими державами на початку 20-х рр. та їх наслідки для населення, причини і наслідки діяльності політичних сил в західноукраїнських землях у цей період.

Порівнювати правове, політичне та економічне становище українського населення на територіях України у складі інших держав (СРСР, Польща, Румунія, Чехословаччина)

Розуміти, пояснювати і застосовувати названі поняття та терміни

Україна під час Другої світової війни (1939 —1945)

Факти:

Початок Другої світової війни. Включення Західної України, Бессарабії і Північної Буковини до складу УРСР. Початок Великої Вітчизняної війни. Встановлення окупаційного нацистського режиму і розгортання діяльності радянських партизан та українського визвольного руху Створення УПА. Визволення України. Перемога у Великій Вітчизняній війні

Дати:

17 вересня 1939 р. - Червона Армія перейшла польський кордон;

15 листопада 1939 р.- Західну Україну включено до складу УРСР;

2 серпня 1940 р. - Бессарабію і Північну Буковину включено до складу УРСР;

22 червня 1941 р. - напад Німеччини на СРСР;

30 червня 1941р. - проголошення Акту про відновлення Української Держави;

22 липня 1942 р. - територія України повністю окупована загарбниками,

6 листопада 1943 р. - визволення Києва;

9 травня 1945 р. - День Перемоги, завершення Великої Вітчизняної війни.

Персоналії: С. Тимошенко, М.Кирпонос, С.Ковпак, О.Федоров, О. Сабуров, А.Мельник, С. Бандера, Р. Шухевич, О.Довженко, О.Теліга.

Історикогеографічні назви: Західна Україна, Північна Буковина; Бессарабія; Закарпаття, зони окупації України німецькими військами та їх союзниками, райони дій УПА (Українське Полісся, Волинь, Галичина); радянських партизан та підпільників (Українське Полісся, Чернігівщина, Сумщина, Київщина, Одещина, Крим Лівобережна Україна), Лютізький, Букринський плацдарми; Міуський рубіж.

Поняття та терміни: Радянізація. Депортація. Велика Вітчизняна війна. Евакуація. Мобілізаційні заходи. План «Ост». Голокост. «Новий порядок». Рух Опору. День Перемоги. Український визвольний рух.

Називати імена історичних діячів цього періоду.

Встановлювати хронологічну послідовність подій періоду, співвідносити історичні події з відповідною епохою.

Позначати на картосхемі українські землі, приєднані до УРСР в результаті реалізації радянсько-німецьких договорів 1939 року, місця пов’язані з початком та завершенням визволення України від німецько-фашистських загарбників, битв та військових операцій, окупаційні зони, на які була розділена Україна, території поширення та активних дій радянських партизан та українських повстанців.

Описувати мобілізаційні заходи, процес окупації України, перебіг найважливіших військових подій 1941 –1945 рр.

Характеризувати зміст гітлерівського плану «Ост», нацистський «новий порядок» в Україні, рух Опору та його основні течії,

Визначати наслідки радянсько-німецьких договорів 1939 року для українських земель; політики радянізації новоприєднаних до УРСР територій, причини поразок Червоної армії у 1941 році, основні результати та наслідки війни для України та українського народу, внесок українського народу у перемогу над Німеччиною та її союзниками.

Аналізувати та суперечливі явища в історії Україні під час Другої світової війни (1939 —1945)

Післявоєнна відбудова і розвиток України

в 1945 — початку 50-х років

Факти:

Україна - суб’єкт міжнародних відносин. Відбудова великих індустріальних об’єктів (Азовсталь Дніпрогес, Запоріжсталь, шахти Донбасу та ін.). Розгортання ідеологічних кампаній. Голод в Україні 1946-1947 рр.

Дати: квітень 1945 р. Україна стає співзасновницею ООН,

1946-1947 рр. голод в Україні,

квітень-липень 1947 р. операція «Вісла».

Історико - географічні назви:

Волинь, Галичина, Закарпаття, Хотинщина, Південна Бессарабія, Північна Буковина, Лемківщина, Посяння, Підляшшя, Холмщина

Персоналії: Д. Мануїльський, Р.Шухевич, Я.Галан, О.Гончар, Й. Сліпий

Ключові терміни:

Операція «Вісла», «жданівщина», «космополітизм», « лисенківщина».

Знайти на карті зміни в адміністративно-територіальному устрої України території на яких були відбудовані та новозбудовані промислові об’єкти.

Характеризувати зовнішньополітичну діяльність УРСР у повоєнні роки та політику влади щодо економічного, соціально-політичного, релігійного, культурного та повсякденного життя населення у післявоєнні роки.

Розкривати причини, зміст, методи та наслідки проведення операції «Вісла».

Аналізувати та оцінювати суперечливі явища в історії України періоду післявоєнної відбудови 1945 — початку 50-х років

Україна в умовах десталінізації (1953 - 1964 рр.)

Факти зміни адміністративно-територіального устрою УРСР, будівництво потужних індустріальних об’єктів, лібералізація суспільно-політичного життя УРСР середині 50-х-60-х рр. ХХ ст.: припинення масових репресій, політична реабілітація безвинно засуджених; 1957 р. реформа управління економікою, виникнення руху „шістдесятників”, першої хвилі дисидентського руху наприкінці 50-х-початку 60-х рр. ХХ ст..

Ключові терміни: десталінізація, екстенсивний характер виробництва, „відлига”, політична реабілітація, лібералізація, раднаргоспи, „шістдесятники”, дисидентство

Дати:

лютий 1954 р входження Кримської області до складу УРСР

Історико-географічні назви: Крим.

Персоналії: А.Горська, І. Драч, І.Дзюба, О.Кириченко, Л. Костенко, Л.Лук’яненко, М.Підгорний, Є. Сверстюк, І. Світличний, В. Симоненко, В.Чорновіл.

Поняття: ГУЛАГ, десталінізація, екстенсивний характер виробництва, “відлига”, політична реабілітація, лібералізація, раднаргоспи, “шістдесятники”, дисидентсво.

Знайти на карті зміни в адміністративно-територіальному устрої України.

Характеризувати сутність реформи управління економікою у середині 50-х-60-х рр. ХХ ст., здобутки та особливості розвитку культури усередині 50-тих-60-тих рр., сутність опозиційного руху.

Розкривати причини виникнення, і значення опозиційного руху,

наслідки процесу лібералізації для українського суспільства

Аналізувати та оцінювати суперечливі явища в Україні в умовах десталінізації (1953 — 1964рр.)

Україна у період загострення кризи радянської системи (середина 60-х - початок 80-х років)

Факти:

здійснення економічних реформ у другий половині 60-х років ХХ ст., кадрові зміни в політичному керівництві УРСР, друга хвиля дисидентського руху, політико-ідеологічне становище радянського ладу в Україні (середина 60-х — початок 80-х років). Конституція УРСР 1978 р.

Ключові терміни: „розвинутий соціалізм” „застій”, номенклатура, дефіцит, урбанізація, „самвидав”, правозахисник

Дати:

вересень 1965 акція протесту в столичному кінотеатрі „Україна”,

друга половина 60-х рр. - економічні реформи,

1976 р. утворення Української Гельсінської групи.

Персоналії: О.Бердник, П.Григоренко, Б.Горинь, М.Горинь, М.Литвин, В.Марченко, С. Параджанов, В.Романюк, М.Руденко, В.Стус, О.Тихий. С.Хмара, П.Шелест, В.Щербицький.

Визначати прояви політико-ідеологічної кризи радянського ладу в Україні, кризові процеси економіці, демографічні процеси, здобутки та проблеми розвитку соціальної сфери.

Розкривати причини активізації опозиційного руху, форми діяльності дисидентів,

Характеризувати основні вимоги дисидентського руху 1960-х – в 1970-ті роки, явища у сфері культури, політику русифікації в освіті, науці літературі та мистецтві .

Аналізувати та оцінювати суперечливі явища періоду „ застою” в Україні.

Розпад Радянського Союзу і відродження незалежності України

Факти: антиалкогольна кампанія, Чорнобильська катастрофа, 1989-1990 загострення соціально-економічної кризи: запроваджено продаж товарів за картками споживача з купонами, зростання цін, зростання соціальної та національної активності українського суспільства наприкінці 80-х рр. ХХ ст: загальноукраїнський страйк шахтарів, виникнення Народного руху України, перші альтеративні вибори до Верховної Ради, здобуття Україною незалежності: прийняття Верховною Радою Декларації про державний суверенітет, Акт проголошення незалежності України, проведення референдуму та виборів Президента України

Ключові терміни: „перебудова”, інфляція, емісія, спекуляція, гласність, плюралізм, багатопартійна система, референдум.

Дати:

квітень 1985 - початок „перебудови”,

26 квітня 1986 р. - вибух на Чорнобильської АЕС,

липень 1989 - загальноукраїнський страйк шахтарів,

вересень 1989 р - виникнення Народного руху України, жовтень 1989 р. - прийняття Верховною Радою України закон УРСР „ Про мови в Українській РСР”,

березень 1990 р. - перші альтеративні вибори до Верховної Ради,

16 липня 1990 р. - прийняття Верховною Радою Декларації про державний суверенітет України,

1989-1991 рр. - формування багатопартійної системи в Україні, 24 серпня 1991 р. - Верховна Рада УРСР прийняла Акт проголошення незалежності України,

1 грудня 1991 р. - референдум і вибори Президента України

Історико - географічні назви:

Чорнобиль

Персоналії: Л.Кравчук, В.Чорновіл.

Визначати основні риси поглиблення економічної кризи, погіршення життєвого рівня населення,

Характеризувати

розгортання соціального та національного руху в Україні в умовах «перебудови»

процес поступової втрати КПУ провідних позицій і впливу в суспільстві, процес утвердження незалежності України,

Визначати причини

розпаду СРСР та його наслідки для державотворення в Україні

Аналізувати та оцінювати суперечливі явища під час розпаду Радянського Союзу і відродження незалежності України

Україна в умовах незалежності

Факти: заснування Збройних Сил України, прийняття Конституції України, прийняття державної символіки, формування інституту громадянства та соціально-економічні реформи наприкінці ХХ ст. на початку ХХІ ст..: приватизація засобів виробництва, лібералізація цін, грошова реформа, диференціація суспільства, інтегрування України у світове співтовариство

Ключові терміни: приватизація, депопуляція, полі етнічна держава, репатріація

Дати:

жовтень 1991 р. - прийняття Верховної Радою України Закону „Про громадянство України”,

6 грудня 1991 р. - створення збройних сил України,

липень 1994 р. - Л.Кучму обрано Президентом України,

1995 р. - Україна стала членом Ради Європи,

28 червня 1996 р. - прийняття Конституції України,

вересень 1997 р. - грошова реформа в України,

грудень 2004 р. - Президентом України обрано В.Ющенка

Персоналії: Л.Кучма, В.Ющенко.

Характеризувати державотворчі процеси, соціально-економічних реформ в України та її інтеграцію у світове співтовариство,

Описувати здобутки України на шляху інтеграції у європейський, світовий гуманітарний та освітній простір.

Визначати риси економічного соціального політичного, національного, культурного життя,

Аналізувати та оцінювати суперечливі явища Україні в умовах незалежностіСкачать документ

Похожие документы:

 1. Програма зовнішнього незалежного оцінювання з історії України Програма укладена на основі чинної програми з історії України для 11 річної школи

  Документ
  порівнювати різноманітні події і процеси в історії України та у всесвітній історії; визначати передумови, причини, наслідки та особливості історичних подій,
 2. Програма зовнішнього незалежного оцінювання з історії України (7)

  Документ
  поява і розселення людей на території України. Поширення землеробства і скотарства на землях України. Кочовики за раннього залізного віку. Заснування античних міст-колоній в Північному Причорномор’ї та Криму.
 3. Методичні рекомендації для учителів іноземних мов щодо підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання у 2011 році

  Методичні рекомендації
  Допомогти педагогам підготувати учнів, у тому числі психологічно, до участі у ЗНО, а також сприяти розвитку компетентності учителя у використанні тестових технологій, підвищенню якості шкільного навчання іноземних мов, зокрема найбільш
 4. Зовнішнє незалежне оцінювання є однією з форм відбору громадян для вступу до внз в Україні

  Документ
  Зовнішнє незалежне оцінювання є однією з форм відбору громадян для вступу до ВНЗ в Україні. Мета зовнішнього незалежного оцінювання — забезпечення реалізації конституційних прав громадян на рівний доступ до освіти, здійснення контролю
 5. Програма вступних випробувань з історії України для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційною програмою «бакалавр» на базі повної загальної середньої освіти

  Документ
  Програма укладена на основі чинної програми з історії України для загальноосвітньої школи та програми Центру зовнішнього незалежного оцінювання якості знань.

Другие похожие документы..