Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Литература'
Обеспечение эффективного функционирования организаций требует экономически грамотного управления их деятельностью, которое во многом определяется уме...полностью>>
'Справочник'
Сверхъединичные теплогенераторы, о которых пойдет речь, являются, повидимому, наименее известными для широкого круга читателей альтернативными источни...полностью>>
'Реферат'
Основные направления развития средневековой политико-правовой мысли (Фома Аквинский, Марсилий Падуанский, средневековые юристы). Политико-правовые уч...полностью>>
'Документ'
К 25 января в Россию будет поставлено все необходимое оборудование для проведения видеотрансляций с избирательных участков в день президентских выбор...полностью>>

Робоча навчальна програма для студентів спеціальності

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Інститут журналістики

Кафедра електронних видань і медіадизану

Укладач: асистент Салига П. Г.

Редакторський фах

Модуль

Основи програмування

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

для студентів спеціальності 7.030203 „Видавнича справа та редагування”

Затверджено

на засіданні кафедри

Протокол № ___

від „___”___________20____р.

Зав. кафедри

_____________

проф. Черняков Б.І.

Директор інституту

_____________

проф. Різун В. В.

КИЇВ – 2009

Модуль “Основи програмування” уклав асистент кафедри електронних видань і медіадизайну Інституту журналістики, Салига П.Г.

Викладач:

Салига П.Г.

Погоджено

з науково-методичною комісією

«____» ______________ 20__ р.

___________________________

Основи програмування” є модулем курсу „Редакторський фах” для спеціальності „Видавнича справа та редагування” і є складовою частиною циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр”; в основних засадах ґрунтується на дисциплінах «Основи програмування» та «Вступ до інтернету». Викладається на ІIІ курсі у 5-му семестрі в обсязі 30 годин, з них практичних 16 год., самостійна робота 14 год. Курс закінчується іспитом.

Метою модуля „Основи програмування” є освоєння студентом комплексу теоретичних знань і практичних умінь по створенню елементарних програм для динамічних сайтів засобами гіпертекстової мови розмітки HTML, каскадних таблиць стилів CSS та мови програмування PHP.

Завдання модуля „Основи програмування” передбачає:

 • вивчення синтаксису PHP,

 • поглиблене вивчення каскадних стилів CSS,

 • освоєння основних правил побудови динамічних сайтів,

 • ознайомлення з роботою веб-серверу,

 • отримання навичок макетування та програмування динамічних електронних видань,

 • створення елементарних програм для обробки та управління інформацією на сайті.

Об’єктом модуля „Основи програмування” є діяльність по створенню динамічних сайтів у мережі інтернет.

Предметом модуля „Основи програмування” є засоби створення динамічних електронних видань, що включають гіпертекстову мову розмітки HTML, каскадні таблиці стилів CSS та мову програмування PHP.

Вимоги до знань та вмінь

Студент повинен знати:

 • засоби макетування та верстки засобами HTML,

 • засоби макетування та верстки засобами CSS,

 • правила запису кодів PHP, HTML та стилів CSS,

 • функції, що обробляють строкові данні в PHP,

 • цикли PHP,

 • основи роботи серверних програм,

 • схему роботи мереж клієнт/сервер,

 • історію мови програмування PHP та програм, які її супроводжують (Apache, PHP Edit, Denver),

 • структуру динамічного сайту.

Студент повинен вміти:

 • створювати окремі програми для динамічних сайтів на базі HTML, стилів CSS та PHP,

 • працювати з розміткою HTML,

 • працювати зі стилями CSS,

 • інсталювати програми PHP Edit, Denver,

 • створювати персональну анкету та програму, що буде виводити її на екран,

 • обробляти строкові данні,

 • створювати програми, що можуть управляти зовнішнім виглядом сайту.

Місце модуля в структурно-логічній схемі. Модуль „Основи програмування” є складовим циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр”, є базовим для вивчення таких дисциплін: „Мови програмування”, „Веб-дизайн”, „Бази даних”, „Основи веб-анімації”.

Система контролю знань та умови складання іспиту. Модуль „Основи програмування” оцінюється за модульно-рейтинговою системою. Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100-бальною шкалою.

Система контролю знань та умови складання іспиту.

Навчальна дисципліна оцінюється з елементами модульно-рейтингової системи. Вона складається з 1-го модуля. Результати навчаль­ної діяльності студентів оцінюються за 100-бальною шкалою, яка розра­ховується як сума оцінок модулю (до 60 балів) та оцінки за іспит (до 40 балів).

Поточний

- Створити електронну

сторінку власного фотоальбому. ) – 10 балів.

Встановити на персональному домашньому комп’ютері

та запустити програми PHP Edit та Denver. – 10 балів.

Створення програми, що б обробляла будь-яку

математичну формулу на вибір. – 10 балів.

Написати програму «Веселка». – 10 балів.

Створити анкету та програму, що буде обробляти дані. – 20 балів.

Письмова контрольна робота (на семестр 1 контрольна робота) – 40 балів.

Підсумковий контроль знань у формі іспиту.

Допуск до іспиту (min)

поточна успішність студента у 41 бал включно.

Максимальна oцінка (mах)

підсумкова успішність студента у 100 балів включно.

При цьому, кількість балів відповідає оцінці:

1-34 – «незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням дисципліни;

35-59 – «незадовільно» з можливістю повторного складання;

60-64 – «задовільно» («достатньо») ;

65-74 – «задовільно»;

75 - 84 – «добре»;

85 - 89 – «добре» («дуже добре»);

90 - 100 – «відмінно».

Шкала відповідності

За 100-бальною шкалою

Оцінка за національною шкалою

90 – 100

5

відмінно

зараховано

85 – 89

4

добре

75 – 84

65 – 74

3

задовільно

60 – 64

35 – 59

2

незадовільно

не зараховано

1 – 34

Підсумкова оцінка в балах (максимальна їх кількість – 100) розраховується за накопичувальною системою.

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ

І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

лекції

Назва лекції

Кількість годин

лекції

практичні*і

самост. робота

Інші форми контр.

Модуль „Основи програмування”

1

Макетування засобами HTML та CSS

2

2

2

Об’єкти HTML та засоби управління ними

2

3

Структура мережі клієнт/сервер

2

4

Програми для роботи динамічного сайту

2

2

5

Синтаксис PHP

2

3

6

Автоматизація роботи за допомогою циклів PHP

2

3

7

Форми та обробка строкових даних засобами PHP

2

4

8

Письмова контрольна робота

2

ВСЬОГО

16

14

*У випадку відсутності студента на семінарських заняттях, він має можливість отримати модульно-рейтингове оцінювання виконавши домашні завдання та подавши їх у реферативній формі.

Загальний обсяг 30 год., в тому числі:

Практичні 16 год.

Самостійна робота 14 год.

Практичне заняття 1. Макетування засобами HTML та CSS (2 год.)

План:

 1. Пригадати синтаксис HTML та CSS.

 2. Пригадати макетування текстів засобами HTML та CSS.

 3. Пригадати макетування зображень засобами HTML та CSS.

 4. Пригадати макетування гіперпосилань засобами HTML та CSS.

 5. Пригадати макетування таблиць засобами HTML та CSS.

 6. Виконати практичні вправи, для закріплення знань:

 • Змакетувати сторінку із заголовком певного кольору та шрифту, колонку тексту певного кольору, інтерліньяжу та шрифту з абзацними відступами.

 • Інтегрувати у сторінку зображення з рамкою певної товщини та стилю.

 • Інтегрувати у сторінку внутрішні посилання, та оформити їх за допомогою псевдокласу A:hover.

 • Змакетувати аналогічну сторінку за допомогою таблиць.

Завдання для самостійної роботи (2 год.)

Створити електронну сторінку власного фотоальбому.

Студентам дається завдання створити електронну сторінку власного фотоальбому. 5-6 фотографій повинні бути уніфіковані по ширині у графічному редакторі Adobe Photoshop і інтегровані у HTML сторінки. Стилями CSS повинні бути прописані селектори тегів та класи для зображень та підписів до них. Робота здається на магнітних носіях інформації – 3,5” дискетах, або на флеш-носіях.

Рекомендована література

 1. HTML // Wikipedia, 2007 - /wiki/HTML

 2. Unix // Wikipedia, 2007 - /wiki/ Unix

 1. Linux // Wikipedia, 2007 - /wiki/ Linux

 2. PHP // Wikipedia, 2007 - /wiki/ PHP

 3. Apache // Wikipedia, 2007 - /wiki/ Apache

Практичне заняття 2. Об’єкти HTML та засоби управління ними (2 год.)

План:

 1. Вивчити та закріпити на практиці елемент <DIV>.

 2. Вивчити та закріпити на практиці стилі об’єктів:

 • background;

 • position;

 • padding;

 • margin;

 1. Виконати практичні вправи, для закріплення знань:

<style>

BODY {background-color: gray}

A {border: 2px solid red; background-color: yellow; padding: 2pt; text-decoration: none; width:100px; text-align: center; margin: 2pt}

A:hover {cursor: crosshair; background-color: red; padding: 2pt; text-decoration: none; width:100px; text-align: center; margin: 2pt}

</style>

<body>

<div style=" background-color: white; width: 300px; text-align: center; left: 50%; top: 50%">

<a href=#f1>GIPERPOSYLANNYA1</a><br>

<a href=#f1>GIPERPOSYLANNYA2</a></div>

<div style="background-color: red; width: 100%; text-align: center; position: relative; left: 5px; bottom: 5px"> &copy; Your name &reg;

</div>

</body>

Рекомендована література

 1. HTML // Wikipedia, 2007 - /wiki/HTML

 2. Unix // Wikipedia, 2007 - /wiki/ Unix

 1. Linux // Wikipedia, 2007 - /wiki/ Linux

 2. PHP // Wikipedia, 2007 - /wiki/ PHP

 3. Apache // Wikipedia, 2007 - /wiki/ Apache

Практичне заняття 3. Структура мережі клієнт/сервер (2 год.)

План:

 1. Ознайомитися з роботою однорангових мереж (LAN, eDonkey, Kazaa).

 2. Ознайомитися з роботою DNS серверів.

 3. Пропінгувати кілька сайтів на вибір.

 4. Ознайомитися з теорією пакетної передачі даних.

 5. Ознайомитися з роботою загального шлюзового протоколу CGI.

 6. Ознайомитися з роботою динамічних сайтів на прикладі пошукових мереж (Yandex, Google).

 7. Розібрати схему проходження запитів та відповідей у мережі клієнт/сервер.

Рекомендована література

 1. HTML // Wikipedia, 2007 - /wiki/HTML

 2. Unix // Wikipedia, 2007 - /wiki/ Unix

 1. Linux // Wikipedia, 2007 - /wiki/ Linux

 2. PHP // Wikipedia, 2007 - /wiki/ PHP

 3. Apache // Wikipedia, 2007 - /wiki/ Apache

Практичне заняття 4. Програми для роботи динамічного сайту (2 год.)

План:

 1. Ознайомитися з основними програмами, необхідними для роботи веб-серверу:

 • операційні системи;

 • веб-сервери;

 • інтерпретатор PHP;

 • бази даних;

 • Denver.

 1. Встановити Denver.

 2. Встановити PHP Edit.

Завдання для самостійної роботи (2 год.)

Встановити на персональному домашньому комп’ютері та запустити програми PHP Edit та Denver.

Студенти самостійно завантажують з мережі дистрибутиви програм PHP Edit та Denver і встановлюють на власних персональних комп’ютерах.

Рекомендована література

 1. HTML // Wikipedia, 2007 - /wiki/HTML

 2. Unix // Wikipedia, 2007 - /wiki/ Unix

 1. Linux // Wikipedia, 2007 - /wiki/ Linux

 2. PHP // Wikipedia, 2007 - /wiki/ PHP

 3. Apache // Wikipedia, 2007 - /wiki/ Apache

Практичне заняття 5. Синтаксис PHP (2 год.)

План:

 1. Вивчити та застосувати на практиці правила запису коду PHP.

 2. Вивчити та застосувати на практиці правила запису змінних PHP.

 3. Навчитися задавати задавати змінні через строку браузера.

 4. Вивчити та застосувати на практиці оператор isset();.

 5. Вивчити та застосувати на практиці оператор echo; .

 6. Вивчити та застосувати на практиці типи змінних.

 7. Вивчити та застосувати на практиці роботу умовного оператору if ();.

 8. Вивчити та застосувати на практиці основні математичні операції, логічні операції, математичні функції sqrt(); paw(); .

 9. Виконати практичні вправи, для закріплення знань:

1)

<center>

<?

$x="Дивіться на";

$y="Івана";

echo "x= $x &nbsp; &nbsp; &nbsp;";

echo "y= $y <br>";

echo $x." &nbsp; $у";

?>

</center>

2)

<?php

$mm=25.4;

$wp=185;

$hp=432;

$dpi=300;

$wp1=($wp/$dpi)*$mm;

$hp1=($hp/$dpi)*$mm;

echo "width= $wp1 mm, height= $hp1 mm.";

?>

3)

<?

$x=M_PI;

echo "$x <br>";

$y=sqrt(64);

echo "$y";

?>

4) Змінну х задаємо через строку браузера.

<?

if (isset($x)) {

if ($x==1) echo “Ви задали змінну х, що дорівнює одиниці!”;

if ($x==2) echo “Ви задали змінну х, що дорівнює двійці!”;

else echoВи задали змінну х, що не дорівнює одиниці чи двійці!”;

}

else echo “Ви взагалі не задали змінну х!”;

?>

Завдання для самостійної роботи (3 год.)

Створення програми, що б обробляла будь-яку математичну формулу на вибір.

Необхідно створити програму, що б обраховувала будь-яку формулу на вибір. Вхідні данні необхідно вводити через строку браузера. В програмі повинна бути перевірка на наявність змінних та операції з ними. Результат виводиться через оператор echo з інтегрованими в результат теги HTML та стилі CSS.

Можливі математичні формули:

 • Написати програму, що підраховує і виводить на екран площу ромбу. За формулою S=d1d2/2 (d1 і d2діагоналі).

 • Написати програму, що підраховує і виводить на екран об’єм призми. За формулою V=Sh (S площа основи, h - висота).

 • Написати програму, що підраховує і виводить на екран об’єм конуса. За формулою V=piR2h/3 (R - радіус, h – висота, pi - число пі).

 • Написати програму, що підраховує і виводить на екран об’єм шару. За формулою V=3/4piR3 (R - радіус, pi - число пі).

 • Написати програму, що підраховує і виводить на екран площу кола. За формулою S=piR2 (R - радіус, pi - число пі).

 • Написати програму, яка б підраховувала швидкість літака. За формулою Q=L/T (L – пройдений шлях у км., T – час).

Програму необхідно протестувати на персональному комп’ютері і здати на магнітних носіях інформації – 3,5” дискетах, або на флеш-носіях, або вислати на пошту викладача. Проблемні програми демонструються на наступній парі всім студентам.

Рекомендована література

 1. Колисниченко Д. Н. Самоучитель PHP 5. – Издание 3-е – СПб.: Наука и Техника, 2006. – 576 с.

 2. Мержевич В. HTML и CSS на примерах. – СПб., 2004. – 441 с.

Практичне заняття 6. Автоматизація роботи за допомогою циклів PHP (2 год.)

План:

 1. Ознайомитися з типовими помилками, які допускають студенти при написанні програм PHP.

 2. Ознайомитися з циклами do{} while();, while();, for();.

 3. Вивчити оператори зупинки циклу break та пропуску ітерації continue.

 4. Застосувати цикли для виведення на екран наборів цифр:

 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10;

 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 (пропущено 8);

 • 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0;

 • 47, 48, 49, 50, 51;

 1. Використати цикли для автоматичної побудови таблиці.

 2. Написати програму, що буде будувати шахівницю:

<?

$brown="brown";

$orange="yellow";

$i=1;

$b=0;

do {

echo "<tr>";

for ($a=0; $a<8; $a++) {

$b++;

$d=$b%2;

if ($d==0) echo "<td style=\"background-color: $brown\" width=\"100px\" height=\"100px\">&nbsp;</td>";

else echo "<td style=\"background-color: $orange\" width=\"100px\" height=\"100px\">&nbsp;</td>";

if ($a==7) $b--;

}

echo "</tr>";

}

while ($i++ <8);

?>

Завдання для самостійної роботи (3 год.)

Написати програму «Веселка».

Написати програму, що б виводила за допомогою циклу таблицю з 7-ма колонками. Кожна колонка повинна мати фон одного з кольорів веселки. Завдання виводити кольори у порядку (червоний-помаранчевий-жовтий-зелений-блакитний-синій-фіолетовий) якщо $x=1, і у зворотному порядку, якщо $x=2. Роботу здати на магнітних носіях інформації – 3,5” дискетах, або на флеш-носіях, або вислати на пошту викладача. Проблемні програми демонструються на наступній парі всім студентам..

Рекомендована література

 1. Колисниченко Д. Н. Самоучитель PHP 5. – Издание 3-е – СПб.: Наука и Техника, 2006. – 576 с.

 2. Мержевич В. HTML и CSS на примерах. – СПб., 2004. – 441 с.

Практичне заняття 7. Форми та обробка строкових даних засобами PHP (2 год.)

План:

 1. Вивчити та закріпити на практиці елементи:

 • <FORM>

 • <INPUT>

 • <TEXTAREA>

 1. Вивчити функції strtolower(); strtoupper();

 2. Навчитися вкладати PHP документи один в одного за допомогою require();

 3. Навчитися писати програми для обробки введеної користувачем інформації:

1)

<form action = "process.php" method = "post">

<b>Zapovnit anketu:</b><p>

<b>Imya:</b><br>

<input type="text" name="name" size="15" maxlength="25" value=""><br>

<b>E-mail:</b><br>

<input type="text" name="email" size="15" maxlength="45" value=""><br>

<b>Na yakomu vi kursy?:</b><br>

<select name="frequency">

<option value="">Miy kurs...

<option value="1">Perhiy

<option value="2">Drugiy

<option value="3">Tretiy

<option value="4">Chetvertiy

<option value="5">Piatiy

<option va1ue=">5">Druga vishia osvita

</select><br>

<b>Ya vchusia na:</b><br>

<input type="radio" name="asset" value="1" checked>Budzete<br>

<input type="radio" name="asset" value="2">Platnomu<br>

<b>Vahi dosiagnenia:</b><br>

<textarea name="comments" rows="3" cols="40"></textarea><br>

<input type="submit" value="Priyniaty!">

</form>

2) process.php

<?

if (isset($name) && isset($email) && isset($frequency) && isset($asset) && isset($comments)) {

echo "<center><div style=\"width:600px; text-align:justify\">";

echo " <H2 style=\"color: red\"> $name </H2> <br> <b> $email </b> <br><br><br>";

if ($frequency<=5) echo "Я вчуся на $frequency курсі! <br>";

else echo "Я вчуся на другій вищій освіті! <br>";

if ($asset==5) echo "За мене платить Держава! <br>";

else echo "Я сам сплачую за навчання! <br>";

echo "Мої успіхи такі: $comments";

echo "</div></center>";

}

else echo "<center> <H2 style=\"color: red\"> Ви забули заповнити якусь з форм. Поверніться назад і повторіть процедуру! </H2> </center>";

?>

Завдання для самостійної роботи (3 год.)

Створити анкету та програму, що буде обробляти дані.

Творити HTML документ з анкетую, де зазначити через форми – ПІБ, рік народження, ел.пошту, сімейний стан, професію тощо. Всі данні вивести через програму на екран з макетуванням HTML та CSS. Роботу здати на магнітних носіях інформації – 3,5” дискетах, або на флеш-носіях, або вислати на пошту викладача.

Рекомендована література

 1. .ua : учимся вместе! // .ua

 2. PHP по-русски: //

Практичне заняття 8. Письмова контрольна робота (2 год.)

План:

Письмова контрольна робота проводиться за темами усього модуля.

Приклади типових завдань письмової контрольної роботи:

Варіант 1.

 1. Однорангові мережі.

 2. Синтаксис PHP.

 3. Написати програму, що підраховує і виводить на екран площу ромбу. За формулою S=d1d2/2 (d1 і d2 – діагоналі). Виводити данні у десятинах (1 десятина = 10,б2 м2.

 4. Знайти помилку:

<?php

$s=str_replace("\n", "<br>", te);

eho $s

eho "<br><br><br> $te";

?>

Варіант 2.

 1. Мережі „клієнт-сервер”.

 2. Види форм.

 3. Написати програму, що підраховує і виводить на екран об’єм призми. За формулою V=Sh (S – площа основи, h - висота). Виводити данні у відрах (1 відро = 12,2 дм2).

 4. Знайти помилку:

<?

$x=M_PI;

eho "$x <br>";

$y=sqrt(64)

eho "$y";

?>

Варіант 3.

 1. Мережі „клієнт-сервер”.

 2. Синтаксис PHP.

 3. Написати цикл, що виводить в стовпчик цифри 45, 46, 47, 48, 49, 50

 4. Знайти помилку:

<?php

mm=25.4;

wp=185;

hp=432;

dpi=300

wp1=(wp/dpi)*mm;

hp1=(hp/dpi)*mm;

ehco "width= wp1 mm, height= hp1 mm.";

?>

Варіант 4.

 1. Стилі CSS.

 2. Правила запису змінних PHP.

 3. Написати цикл, що виводить в стовпчик цифри 38, 37, 36, 35, 34, 33

 4. Знайти помилку:

<?php

$mm=25.4;

$wp=185;

$hp=432;

$dpi=300

$wp1=($wp/$dpi)*$mm;

$hp1=($hp/$dp)*$mm;

echo "with= $wp1 mm, heith= $hp1 mm."

?>

Варіант 5.

 1. Цикли PHP.

 2. Сервер Apache.

 3. Написати програму, яка б переводила інформацію у змінній Х у верхній регістр і виводило його на екран у центрі жовтої ячейки таблиці.

 4. Знайти помилку:

<?

$x==M_PI;

echo $x <br>;

$y==sqrt(64);

echo $y;

?>

Варіант 6.

 1. DNS сервери.

 2. Класифікація мов програмування.

 3. Написати програму, яка б змінювала колір слова „КОЛІР” залежно від х. Якщо х=1, то колір – червоний, х=2, то колір – оранжевий і так далі. (мінімум 3 кольори).

 4. Знайти помилку:

<?php

$mm=25.4;

$hp=432;

$dpi=300

$wp1=($wp/$dpi)*$mm;

$hp1=($hp/$di)*$mm

echo "with= $wp1 mm, heidht= $hp1 mm.";

?>

Рекомендована література

 1. .ua : учимся вместе! // .ua

 2. PHP по-русски: //

Контрольні запитання та завдання до модуля

 1. Розкажіть про історію створення мови PHP.

 2. Які типи мереж ви знаєте?

 3. Які правила запису змінних у PHP?

 4. Які типи змінних PHP ви знаєте?

 5. Покажіть схему функціонування мережі кліент/сервер.

 6. Що таке мови програмування?

 7. Які веб-сервери ви знаєте?

 8. Що таке Denver?

 9. Які функції PHP ви знаєте?

 10. Як у програмуванні використовуються стилі CSS?

 11. Що таке динамічний сайт?

 12. Як використовуються цикли PHP?

 13. Що таке сервер Apache?

 14. Покажіть схему роботи DNS сервера.

 15. Що таке зв’язка Apache+PHP+My SQL?

 16. Що таке форми і як їх використовують?

 17. Як проводиться тестування програм PHP на комп’ютері?

 18. Які програми використовуються для запису PHP коду?

 19. Як використовується умовний оператор if(); ?

 20. Як використовується оператор echo?

 21. Які математичні функції PHP ви знаєте?

 22. Які строкові функції PHP ви знаєте?

 23. Що таке логічні операції у PHP?

 24. Як провірити наявність змінної у програмі?

 25. Як можна ввести значення змінній у PHP?

Проблемні теми для обговорення

 1. Робота програм під Unix-подібними операційними системи та Windows.

 2. Веб-сервер Apache та його інсталяція.

Перелік питань, які виносяться на іспит:

  1. Однорангові мережі.

  2. Синтаксис PHP.

  3. Мережі „клієнт-сервер”.

  4. Типи змінних PHP.

  5. Правила запису змінних PHP

  6. CGI.

  7. Історія PHP.

  8. Мови інтерпретатори.

  9. Бази Даних.

  10. Сервери мережі інтернет.

  11. Denver.

  12. Unix/Linux операційні системи.

  13. Функції PHP.

  14. Правила запису змінних PHP

  15. Стилі CSS.

  16. Цикли PHP.

  17. Сервер Apache.

  18. DNS сервери.

  19. Класифікація мов програмування.

  20. Зв’язка Apache+PHP+My SQL.

  21. Форми.

  22. Тестування програм PHP на комп’ютері.

  23. Браузери.

  24. Умовний оператор if();

  25. Оператор echo.

  26. Математичні операції у PHP.

  27. Логічні операції у PHP.

Література до курсу

а) основна література:

 1. Колисниченко Д. Н. Самоучитель PHP 5. – Издание 3-е – СПб.: Наука и Техника, 2006. – 576 с.

 2. Мержевич В. HTML и CSS на примерах. – СПб., 2004. – 441 с.

б) додаткова література:

 1. .ua : учимся вместе! // .ua

 2. PHP по-русски: //

 3. HTML // Wikipedia, 2007 - /wiki/HTML

 4. Unix // Wikipedia, 2007 - /wiki/ Unix

 1. Linux // Wikipedia, 2007 - /wiki/ Linux

 2. PHP // Wikipedia, 2007 - /wiki/ PHP

 3. Apache // Wikipedia, 2007 - /wiki/ ApacheСкачать документ

Похожие документы:

 1. Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 "Правознавство" Київ 2009 (1)

  Документ
  Навчальна дисципліна „Трудове право України” викладається студентам ІV курсу юридичного факультету у 1 та 2 семестрах. Загальний обсяг викладання – 288 години на рік: у 1 семестрі загальний обсяг викладання – 144 години, з них лекцій – 46 год.
 2. Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 030303 видавнича справа та редагування Затверджено (2)

  Документ
  Дисципліна „Основи редагування” є базовою нормативною для спеціальності „Видавнича справа та редагування”, що читається в І семестрі першого курсу в обсязі 2 кредитів, в тому числі 36 години аудиторних занять.
 3. Робоча навчальна програма для студентів спеціальностей: «геологія»-,"геохімія"- 0707 Затверджено

  Документ
  Дисципліна "Iнформатика" є базовою нормативною дисципліною для спеціальностей "геохімія" та “геологія”, що читається в I семестрі в обсязі 2 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS), в тому
 4. Робоча навчальна програма для студентів спеціальності видавнича справа та редагування шифр І назва спеціальності (1)

  Документ
  Робоча навчальна програма містить теми нормативного навчального курсу «Художньо-технічне редагування», що вивчається студентами Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка відділення видавничої
 5. Робоча навчальна програма для студентів спеціальності видавнича справа та редагування шифр І назва спеціальності (3)

  Документ
  Робоча навчальна програма містить теми нормативного навчального курсу «Художнє оформлення», що вивчається студентами Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка відділення видавничої справи та

Другие похожие документы..