Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Рассказ'
Французская поговорка гласит: «Сухой рыбак и мокрый охотник являют вид печальный». Не имев никогда пристрастия к рыбной ловле, я не могу судить о том...полностью>>
'Документ'
История налогов в России. IX — начало XX в. — М.: «Россий­ская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2006. — 296 с. (Серия «Экономическая история. До...полностью>>
'Урок'
3. Исследовательская работа учащихся 11 класса по теме «Козацькому роду нэма пэрэводу», посвященная роли кубанского казачества в истории Краснодарско...полностью>>
'Документ'
навчальної програми, розробленої асистентом кафедри географії та менеджменту туризму Бойко Іриною Дмитрівною і затвердженої на засіданні кафедри від ...полностью>>

Зміст вступ (11)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ЗМІСТ

ВСТУП............................................................................................................................3

РОЗДІЛ 1.

Теоретичні аспекти фінансового управління на підприємстві…………………

 1. Фінансова складова в системі управління підприємством…………………..10

 2. Сучасні методи фінансового аналізу промислових підприємств……………26

 3. Фінансові ризики в управлінні підприємством……………………………….43

Висновки до розділу 1………………………………………………………………..57

РОЗДІЛ 2.

Методичні основи управління фінансовою складовою на підприємстві……..

 1. Управління та регулювання грошовими потоками на підприємстві………..61

 2. Комплексний аналіз фінансового стану промислового підприємства………74

 3. Можливості прогнозування фінансових потоків сучасного машинобудівного підприємства…………………………………………………………………..103

Висновки до розділу 2……………………………………………………………….134

РОЗДІЛ 3.

Вдосконалення управління фінансовою системою промислового підприємства………………………………………………………………………….

3.1. Пропозиції щодо комплексної оцінки фінансової системи машинобудівного підприємства………………………………………………………………….138

3.2. Управління фінансовими потоками та ризиками на підприємстві………..166

Висновки до розділу 3………………………………………………………………180

ВИСНОВКИ…………………………………………………………………………185

ДОДАТОК А………………………………………………………………………...189

ДОДАТОК Б…………………………………………………………………...……190

ДОДАТОК В……………………………………………………………………...…191

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ………………….192

ВСТУП

Актуальність теми. В умовах поглиблення ринкових трансформацій і переходу України на інтенсивний шлях розвитку важливими стають питання, які пов'язані з пошуком нових шляхів підвищення ефективності фінансового управління на промисловому підприємстві з метою його стійкого розвитку. На сучасному етапі фінансове управління має реактивну форму, тому виникають суперечності між елементами фінансової рівноваги та рівнем розвитку підприємства, а саме між собівартістю, ліквідністю й рентабельністю, ризиками й фінансовою стійкістю.

Проведені дослідження показали, що велика кількість вітчизняних підприємств, особливо промислових, перебувають у складному фінансовому становищі. Так, прибуток промислових підприємств має тенденцію до зниження, частка збиткових підприємств впродовж 2000-2006 pp. склала в середньому 39,1%, а загальна сума збитків хоч і знизилася в 2005 р. порівняно з попереднім, знову збільшилася в 2006 р. Для промислових підприємств України характерний дуже низький рівень рентабельності операційної діяльності, який у середньому по промисловості склав у 2006 р. 5,8 %. Незважаючи на те, що в 2003-2006 pp. рентабельність дещо збільшилася, вона продовжує залишатися на дуже низькому рівні.

У зв'язку з цим принципово важливого значення набувають питання вдосконалення управлінням грошовими потоками, оскільки останні є основними параметрами оцінки ринкової вартості суб'єкта господарювання, а підходи й методи визначення фінансової стратегії розвитку суб'єкта господарювання в умовах невизначеності ринкового середовища припускають постійне їх коректування для регулювання відтворювальних процесів і збільшення вартості підприємства.

Концептуальні основи управління фінансової складової в системі управління підприємством висвітлюються в роботах вітчизняних і зарубіжних економістів: І. Ансофа, А. Барановського, І. Бланка, В. Бочарова, І. Булєєва,

В. Вітлінського, А. Кінга, В. Ковальова, С. Козьменка, Л. Костирка, А. Крупка,

В. Панкова, Э. Уткіна, Д. Хана, В. Хруцького.

Проте роботи з цієї проблеми не охоплюють весь комплекс питань, які постійно виникають і вимагають нових методів вирішення. Значна частина економічної думки присвячена організаційним питанням, меншою мірою процедурним і визначенню аналітичного базису для управління фінансовою складовою.

Тому вирішення питань управління фінансовою складовою для стійкого розвитку підприємства та формування його фінансової стратегії вимагає подальших досліджень. Такий підхід визначив мету, завдання й зміст дисертаційної роботи.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Роботу виконано згідно з планами держбюджетних наукових досліджень кафедри економіки підприємства Запорізької державної інженерної академії Міністерства освіти і науки України за темами: «Методологія оцінки ефективності діяльності підприємств з корпоративним управлінням» (номер державної реєстрації 0106U002915), «Методологічні основи збалансованого розвитку економіки промислового регіону на основі методів адаптивного управління» (номер державної реєстрації 0107U001220). У межах зазначених тем за безпосередньою участю дисертанта розв'язано питання щодо управління фінансовою складовою стійкого розвитку промислових підприємств України, досліджено сучасні тенденції та встановлено закономірності подальшого розвитку системи фінансового управління в умовах сьогодення, які мають загальнонаукове значення.

Мета та завдання дослідження. Метою дослідження є обґрунтування теоретичних положень і розробка рекомендацій щодо вдосконалення управління фінансовою складовою стійкого розвитку промислового підприємства.

Для досягнення цієї мети в дисертаційній роботі вирішені такі завдання:

проаналізовані теоретичні підходи до визначення фінансової складової промислового підприємства та її значущості;

проаналізовані особливості формування та використання фінансових ресурсів на промисловому підприємстві;

обґрунтована класифікація фінансових ресурсів з метою чіткого визначення їх складу та напрямів використання;

обґрунтована необхідність інформаційного забезпечення формування фінансово-економічних показників;

проаналізовані функції фінансового управління та методи фінансового аналізу на промисловому підприємстві;

розроблена система моніторингу та сценарний аналіз витрат підприємства;

проаналізовані фінансові ризики з урахуванням їх відмінних особливостей і охарактеризовані методи управління ними;

запропонований розрахунок фінансових показників машинобудівного заводу на основі маржинального факторного аналізу;

обґрунтована необхідність прогнозування фінансових потоків на промисловому підприємстві;

запропонований комплексний деталізований фінансовий аналіз для виявлення характеру впливу внутрішніх чинників на утворення прибутку;

запропонована методика оцінки фінансових ризиків з використанням поетапного алгоритму для групи індикаторів постійної фінансової діагностики.

Об'єктом дослідження є процеси управління фінансовою діяльністю промислового підприємства.

Предметом дослідження - теоретичні та методичні питання, пов'язані з вдосконаленням управління фінансовою складовою стійкого розвитку машинобудівного підприємства.

Методи дослідження. Теоретичною та практичною основою дисертаційної роботи стали праці класиків економічної теорії, монографії сучасних зарубіжних і вітчизняних дослідників з проблем управління фінансовим розвитком підприємства, законодавчі та нормативні акти України, які регламентують діяльність суб'єктів господарювання.

Інформаційну базу дослідження склали офіційні статистичні матеріали, дані звітності промислових підприємств Донецької області.

Отримані результати базувалися на системному підході до рішення розглянутих проблем і використовувалися: методи аналізу й синтезу, індукції та дедукції, кількісного та якісного аналізу для характеристики теоретичних положень управління підприємством з виділенням фінансової складової; теоретичного узагальнення й порівняння - для уточнення наукового визначення ролі фінансової складової та фінансових ризиків; статистичного аналізу – для угрупування оцінки й визначення особливостей грошових потоків на підприємстві; фінансової математики - при розрахунку фінансових потоків і ризиків на основі коефіцієнтів, що характеризують ліквідність, платоспроможність, ділову активність і рентабельність підприємства; експертної оцінки - для оцінки впливу позначених чинників на формування фінансової політики підприємства.

Наукова новизна отриманих результатів. Основним науковим результатом дисертаційної роботи є: поглиблення існуючих теоретичних положень управління фінансової складової на промислових підприємствах і розробка методичних підходів за комплексною оцінкою фінансової системи ризиків машинобудівних підприємств.

Наукова новизна отриманих результатів полягає в такому:

вперше обґрунтована необхідність комплексної оцінки фінансових потоків промислових підприємств з використанням коефіцієнтів ліквідності, платоспроможності, ділової активності та рентабельності. Такий підхід припускає поточний аналіз цієї оцінки, що дозволить збільшувати інформативність фінансової звітності та виділяти центри збитків і прибутку в бюджеті суб'єктів;

вдосконалено:

підходи до оцінки фінансової складової в системі управління підприємством, в основі якої лежить визначення критичного об'єму виробництва для виявлення впливу внутрішніх чинників, що також впливає на структуру виробництва. Критичний об'єм при цьому розраховується виходячи з особливостей розрахунку маржинального доходу й суми умовно-постійних витрат;

методичні підходи до розрахунку коефіцієнта стійкого економічного розвитку підприємства, які припускають виявлення доцільності співвідношення фінансових ресурсів, а саме: дивідендів і чистого прибутку; рентабельності продажів і фондовіддачі; виявлення залежності підприємства від зовнішніх фінансових ресурсів. Такий підхід дозволяє оцінити вплив різних чинників на розвиток виробництва кількісно, тобто виявити дію чинників на стійкість економічної системи промислового підприємства;

інструментарій факторного аналізу, який модифікований з урахуванням виділення внутрішніх чинників, що впливають на розвиток виробничої та фінансової складових у системі управління підприємством. Для цього в політиці обліку витрат собівартості продукції підприємства запропоновано розподіл і аналіз умовно-змінних і умовно-постійних витрат як постійний поточний, враховуючи, що базою розподілу умовно-постійних витрат є середня величина маржинального доходу продукції. Це дозволяє своєчасно виділяти межі фінансових ризиків;

набули подальшого розвитку науково-методичні підходи до оцінки фінансового ризику, в основі чого лежить методика маржинального факторного аналізу. Така методика припускає розрахунок величини операційного левериджа за видами продукції, виходячи із зміни виробничої програми підприємства, маржинального доходу й ціни продукції. Для кожного виду продукції ведеться аналітичний облік умовно-змінних і умовно-постійних витрат для формування виробничої та повної собівартості, що необхідно погоджувати з політикою обліку витрат і ціноутворення;

методичний підхід до формування укрупненого бюджету грошових потоків з урахуванням позитивної та негативної тенденцій накопичення ресурсів, що дозволить представити наочо й підсилити інформативність при структуризації грошової маси;

оцінка фінансових ризиків на підставі поетапного алгоритму комплексного аналізу фінансових і матеріальних потоків підприємства, з виділенням групи індикаторів постійної поточної фінансової діагностики, що сприятиме здійсненню кількісної оцінки фінансових ризиків.

Практичне значення одержаних результатів. Розроблені та запропоновані в дисертаційній роботі підходи, визначені сучасні інструменти фінансового управління та отримані результати дозволяють своєчасно виявити рівень кризового стану на підприємстві, визначити його причини, обрати мету та визначити в цих умовах стратегію підприємства, сформувати та реалізувати управління фінансовими потоками з урахуванням можливостей підприємства. Застосування зазначених методик забезпечує стабільність діяльності підприємств та можливість їх швидкої адаптації до змін в існуючому середовищі, а також сприятиме підвищенню наукової обґрунтованості управлінських рішень та переведенню відповідних управлінських рішень переважно до сфери превентивного управління, що істотно підвищить їх ефективність.

Основні результати дослідження впроваджені на машинобудівних підприємствах ВАТ «Запоріжтрансформатор» (довідка №8/25 від 21.05.2008р.) – додаток А і ЗАТ «Запоріжкран» (довідка №3/26 від 18.04.2008р.) – додаток Б та використовуються в навчальному процесі Запорізької державної інженерної академії Міністерства освіти і науки України (довідка №5/77 від 20.01.2009р.) – додаток В.

Особистий внесок здобувача. Теоретичні обґрунтування, практичні рекомендації, висновки та пропозиції, отримані в процесі дослідження, розроблено здобувачем самостійно. У наукових працях, опублікованих у співавторстві, особистий внесок здобувача конкретизовано в списку публікацій.

Апробація результатів дисертації. Основні положення та практичні результати дисертаційного дослідження знайшли відображення у підготовлених та оприлюднених доповідях на науково-практичних конференціях: ІI Регіональній науково-практичній конференції «Стратегічна реструктуризація регіональної економіки та соціальної сфери» (м. Вінниця, 2006), ХІ Науково-технічній конференції студентів, магістрантів, аспірантів і викладачів Запорізької державної інженерної академії (м. Запоріжжя, 2006), Міжнародній науково-практичній конференції «Формування концепції сталого економічного розвитку як основи нової якості та стандартів життя в контексті євроінтеграції» (м. Запоріжжя, 2007).

Публікації. За результатами дисертаційного дослідження опубліковано 7 наукових праць, загальним обсягом 2,12 друк. аркушів, з яких особисто здобувачеві належить 1,57 друк. аркушів. З них у наукових фахових виданнях 5 робіт загальним обсягом 1,78 друк. аркушів, з яких особисто здобувачу належить 1,25 друк. аркушів.

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків, викладених на 188 сторінках, списку використаних джерел із 138 найменувань на 10 сторінках і 3 додатків на 3 сторінках. Повний обсяг дисертації становить 202 сторінки машинописного тексту, у тому числі 39 таблиць та 8 рисунків, що займають 50 сторінок загального обсягу.

РОЗДІЛ 1

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ

1.1. Фінансова складова в системі управління підприємством

Центральне місце в системі управління підприємством відводиться управлінню його фінансовою діяльністю. Значущість фінансової складової системи управління підприємством продиктована такими причинами:

зміна основних цілей функціонування підприємств: з виконання адміністративно встановлених планів (для радянських підприємств) на отримання прибутку (для сучасних підприємств);

реформування законодавчої бази, що створює правове поле, в якому діють українські підприємства, підвищення рівня їх самостійності;

трансформація форм власності та зміна на цій основі організаційно-правових форм функціонування суб'єктів господарювання;

зміна структури джерел фінансування підприємств - державні джерела фінансування практично скоротилися й у підприємств з'явилися нові (емісія цінних паперів, банківські кредити), що в свою чергу вимагає проведення аналізу доцільності використання кожного джерела й забезпечення своєчасного виконання зобов'язань.

Вырезано.

Для приобретения полной версии работы

воспользуйтесь поиском на сайте .

Управління необоротними активами включає аналіз необоротних активів підприємства за попередній період; оптимізацію загального обсягу та складу необоротних активів; забезпечення їх своєчасного оновлення та ефективного використання; формування принципів оптимізації та структури джерел фінансування необоротних активів.

Управління капіталом відбувається за такими напрямками:

управління вартістю капіталу (власного й позикового);

управління структурою капіталу;

управління залученням капіталу.

Управління вартістю власного капіталу включає визначення його вартості, визначення вартості нерозподіленого прибутку останнього за звітний період; оцінку вартості акціонерного капіталу, що додатково залучається. Управління вартістю позикового капіталу полягає в оцінці вартості фінансового кредиту (банківського кредиту, фінансового лізингу); визначенні вартості позикового капіталу, що залучається за рахунок емісії облігацій; оцінку вартості товарного кредиту.

Управління структурою капіталу зводиться до встановлення оптимальних для даного підприємства пропорцій використання власного й позикового капіталу. Процес оптимізації структури капіталу включає: аналіз капіталу підприємства; визначення загальної потреби в капіталі; оптимізацію його структури за трьома критеріями: максимізації рівня фінансової рентабельності, мінімізації рівня фінансових ризиків, мінімізації за вартістю; формування показника цільової структури капіталу.

Управління залученням капіталу здійснюється в двох напрямках: управління залученням власного капіталу (за рахунок внутрішніх і зовнішніх джерел) та управління залученням позикового капіталу (за рахунок внутрішніх і зовнішніх).

Управління залученням власного капіталу за рахунок внутрішніх джерел здійснюється в процесі розподілу прибутку шляхом встановлення рівня її капіталізації. Управління залученням власного капіталу за рахунок зовнішніх джерел здійснюється шляхом розробки емісійної політики або емісійного плану. На цьому етапі здійснюється дослідження можливостей ефективного розміщення передбачуваної емісії, об'єму емісії, визначення номіналу, видів та якості акцій, що імітуються.

Управління залученням позиковим капіталом за рахунок внутрішніх джерел зводиться переважно до прогнозування приросту суми внутрішньої кредиторської заборгованості нетоварного характеру, за рахунок зовнішніх джерел - з погляду «окремих видів цих джерел (банківський кредит, товарний кредит, емісія облігацій).

Управління інвестиціями на підприємстві спрямоване на вибір найбільш ефективних напрямків вкладення засобів у підвищення його конкурентоспроможності [12, 89].

Управління грошовим потоком. Фінансове управління підприємством з позиції управління грошовим потоком відображає динамічний процес функціонування оперативної, інвестиційної та фінансової діяльності підприємства й дозволяє контролювати фінансову стійкість підприємства та забезпечити його економічне зростання. Процес управління грошовим потоком здійснюється в таких напрямках: обґрунтування мінімально необхідного об'єму грошових коштів, які повинні бути в обігу підприємства для забезпечення всіх видів діяльності; раціональне використання грошових коштів; вирівнювання платежів з метою уникнення надмірних коливань грошового потоку; здійснення контролю за створенням і використанням платіжних засобів.

Управління фінансовим ризиком передбачає дії зі зниження витрат, пов'язаних з ризиком. Фінансові ризики виражаються у вірогідності збитку за результатами здійснення окремих фінансових операцій (кредитування, фінансові інвестиції, емісія цінних паперів). Втрати й заходи щодо їх попередження оцінюються в грошовому вираженні. Завдання фінансового менеджменту - врівноважити ці два види витрат і спланувати процес укладення нових угод з мінімальним ризиком. Процес управління фінансовим ризиком може бути розбитий на шість послідовних стадій: визначення мети; з'ясування ризику; оцінка ризику: вибір методів управління ризиком: їх здійснення та оцінка результатів [96, 6-7].

Антикризове управління є сукупністю форм і методів реалізації антикризових процедур щодо конкретного підприємства - боржника. Антикризове управління є категорією мікроекономічною і відображає виробничі відносини, які складаються на рівні підприємства при його оздоровленні або ліквідації [104,35]. У процесі антикризового управління проводиться аналіз його фінансово-економічного стану, розробляються стратегії у сфері маркетингу, інвестицій та управління ризиком, фінансування. Система антикризового управління містить у собі також підсистеми виробничого менеджменту, контролінгу податкової політики та підсистему забезпечення безпеки, що особливо важливо в умовах конкуренції.

Таким чином, на підприємстві необхідно формувати таку систему управління фінансовою діяльністю, при якій домінуюча роль відводиться перспективним фінансовим рішенням у динаміці, а на основі попередньої аналітичної оцінки фінансового потенціалу суб'єкта господарювання можна оцінити ефективність ухвалених у минулому фінансових рішень і здійснити вибір фінансової стратегії з урахуванням зовнішнього середовища, що постійно змінюється.

Основою для достовірної та об'єктивної інформації про стан системи управління фінансами є оцінка його фінансового стану. Поняття «фінансовий стан» виражається у вигляді системи показників. Існує безліч оцінок фінансового стану підприємства. Тому подальше дослідження необхідно продовжити розглядом існуючих методів оцінки фінансового стану.

1.2 Сучасні методи фінансового аналізу промислових підприємств

Фінансовий аналіз є складовою частиною комплексного дослідження господарської діяльності суб'єктів у сфері фінансів і ефективності досягнення результативних показників суб'єкта. Численні дослідження фінансової діяльності підприємств підтверджують багатогранність і складність суті грошових потоків, що циркулюють усередині виробничої системи. Діяльність будь-якого підприємства можна розглядати як систему надходжень грошових потоків у вигляді власного та позикового капіталу й розподіл цих потоків за напрямками використання з метою безперервної роботи підприємства. На підставі результатів фінансового аналізу розробляються управлінські рішення. Тому ефективність управлінських рішень багато в чому залежить від ефективності управління грошовими потоками; обліку та контролю за фінансовою діяльністю підприємства, що можливо при застосуванні цілеспрямованих на відповідну проблему фінансових методів.

Вырезано.

Для приобретения полной версии работы

воспользуйтесь поиском на сайте .

У сучасних умовах розвитку підприємств можна використовувати матричну модель фінансового аналізу з програмним забезпеченням для комп’ютерних мереж. В цьому випадку баланс підприємства уявляється у формі матриці, де ряди - це статті активу балансу; графи - статті пасиву балансу [56, 78]

Сучасним є підхід оцінки вартості бізнесу на підставі величини грошового потоку підприємства [89, 42]. Панков В. розглядає три методи визначення вартості підприємства (бізнесу) - витратний або майновий, прибутковий і порівняльний, які є частиною системи фінансового аналізу підприємств.

На підставі проведеного дослідження методів фінансового аналізу можна стверджувати, що всі методи фінансового аналізу слід розглядати як розрахунково-аналітичні методи, оскільки суть горизонтального, вертикального, трендового, порівняльного (просторового), факторного аналізу, методу фінансових коефіцієнтів полягає в проведенні поглибленого аналізу фактичних даних, виявленні чинників, що впливають на відповідні розрахунки й встановлення взаємозв'язку. Результативність і економічна доцільність функціонування підприємства вимірюється абсолютними та відносними показниками.

Для управління й прогнозування фінансових потоків на підприємстві необхідно використовувати кібернетично - синергетичний підхід; моделі Баумола та Міллера-Орра, евристичні методи розробки управлінських рішень; аналіз беззбитковості.

Для регулятивного менеджменту на підприємстві необхідно ефективно використовувати існуючі методики фінансового аналізу, обліку й контролю; удосконалити аналіз беззбитковості, систему прогнозування фінансових потоків з урахуванням коефіцієнтів, що визначають ризик. Цьому може сприяти процесна модель системи бюджетування доходів і витрат на підприємстві; оцінка вірогідності майбутнього стану справ підприємства; довершена організаційна структура фінансової служби з професійним кадровим складом, орієнтованим на розв’язання кратко - та довгострокових завдань.

Вырезано.

Для приобретения полной версии работы

воспользуйтесь поиском на сайте .Скачать документ

Похожие документы:

 1. Зміст вступ (3)

  Документ
  Актуальність теми. До закономірностей розвитку сучасного суспільства слід віднести об’єктивний процес посилення соціалізації економічних систем, підпорядкування економічної політики завданням розвитку людини.
 2. Зміст вступ (1)

  Документ
  Актуальність теми. Питання судового прецеденту як джерела кримінально-процесуального права України набуло особливої актуальності в контексті судово-правової реформи, яка триває в Україні.
 3. Зміст вступ (2)

  Документ
  Актуальність теми дослідження. Серед актуальних проблем сучасних форм порушення прав людини вагоме місце посідає проблема торгівлі людьми, яка має довге історичне та етнонаціональне коріння.
 4. Зміст вступ (6)

  Документ
  Актуальність теми дослідження. Розвиток незалежної України вимагає вирішення багатьох складних соціально-економічних та політичних проблем у суспільстві.
 5. Зміст вступ (7)

  Документ
  Актуальність теми дослідження. Остання чверть двадцятого століття характеризується переходом до нового постіндустріального етапу науково-технічного прогресу, який називають сучасною технологічною революцією.

Другие похожие документы..