Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Программа'
Завтрак. После завтрака утренняя обзорная экскурсия по Сингапуру: Парк Мерлион, Китайский город, Маленькая Индия, дом Парламента. На фуникулёре Вы от...полностью>>
'Программа'
1.Программа непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи в Республике Беларусь на 2011-2015 годы (далее – Программа) разработана в соответствии ...полностью>>
'Книга'
Михаил Афанасьевич Булгаков – писатель с необычной судьбой: основная часть его литературного наследия стала известна читающему миру только четверть в...полностью>>
'Классный час'
Форма проведения: Особенностью оформления данного классного часа является наличие государственной символики: герба и флага Российской Федерации. Для ...полностью>>

Міністерство освіти І науки України Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова На правах рукопису москалик геннадій Федорович

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Міністерство освіти і науки України

Національний педагогічний університет

імені М. П. Драгоманова

На правах рукопису

МОСКАЛИК Геннадій Федорович

УДК 373.5.048.4.01:1(043.3)

Філософські засади професійної орієнтації особистості в загальноосвітній школі

в системі ринкових трансформацій

09.00.10 – філософія освіти

Дисертація на здобуття наукового ступеня

кандидата філософських наук

Науковий керівник:

ПАнченко Леся Миколаївна,

кандидат філософських наук, доцент

Київ - 2009

ЗМІСТ

Вступ…………………………………………………………………........3

Розділ І. Поняття «філософії професійної орієнтації» особистості в світлі сучасного філософсько-педагогічного дискурсу …..…………………………………………..12

РоздіЛ іі. професійні орієнтації особистості В КОНТЕКСТІ ринкових викликів …………………………………….....41

Розділ ііі. Навчальний процес в системі факторів професійної орієнтації особистості………………………………73

Розділ іv. Позаурочні технології профільних орієнтацій особистості в УМОВАХ ринкових трансформацій……………………………………………………………123

Висновки……………………………………………………………...154

Список використаних джерел…………………………….…159

Вступ

Актуальність дослідження. Дослідження філософських проблем професійної орієнтації особистості належить до актуальних завдань сучасної педагогічної і філософської думки. І це - зрозуміло. Входження людини в життя розпочинається з вибору та освоєння професії, осмислення її значення для себе і для суспільства. В основному це відбувається в школі. Формування філософського і педагогічного підґрунтя, спираючись на яке особистість, що зростає, могла б зробити єдино-правильний вибір, є завданням важливим і невідкладним.

Як відомо, профорієнтаційні пріоритети формуються пізніми соціальними інститутами, серед яких сім’я, культура, освіта та ін. На жаль, соціально-економічні, політичні та соціокультурні негаразди, що мають місце в нашому суспільстві, деформують діяльність практично всіх соціальних інститутів. Вкрай суперечливі професійні орієнтації делегує в духовний світ молоді ЗМІ, зокрема телебачення.

Професійна орієнтація школярів в транзитному, перехідному, змінному суспільстві ускладнюється зміною форм власності. У цих умовах закриваються не лише окремі цехи чи лабораторії, а виробництва загалом. Низка професій стають непотрібними. Зростає безробіття. Суспільство лихоманить перманентна не виплата заробітної плати. Загострюються проблеми утримання житла, забезпечення харчами, здобуття освіти тощо.

Фактично, єдиним форпостом становлення особистості, її професійної орієнтації, вибору і освоєння майбутньої професії залишається тільки школа. На жаль ситуація, що склалась сьогодні в школі, є далекою не однозначною. Інноваційні процеси, часткові зміни в процесі реформування, спрямованого на створення національної освіти та її інтеграції в європейський освітній простір, проведені з часу проголошення незалежності України, багато в чому зруйнували традиційні підходи щодо професійного визначення особистості, не запропонувавши практично нічого особливого, що б допомогло реанімувати цей процес в умовах ринкових і демократичних відносин, що складуються. Проблема професійної орієнтації особистості, її філософії, методології, технологій та практики в системі ринкових трансформацій залишається відкритою. Останнє обумовило вибір теми і спрямованість нашого дисертаційного дослідження.

Ступінь наукового опрацювання проблеми. В радянські часи зазначена проблема була в центрі будь-яких педагогічних досліджень. Країні були потрібні робітничі кадри. Тому профорієнтаційна робота розглядалась як основа налаштованості юнаків і дівчат щодо вибору робітничих професій. До неї були прикуті кращі педагогічні сили; вона ж знаходилась в центрі виховного процесу і культурно-ознайомчої (краєзнавчої) практики. Філософія цього процесу базувалась на простих і зрозумілих кожному постулатах приблизно за такою схемою: «праця створила людину» - вона є основою виробництва матеріальних благ і культури» - «дійсно людський спосіб життя є трудовий» - «вибір і освоєння робітничої професії є прямий шлях до утвердження людини як особистості».

Теоретичне обґрунтування подібної моделі забезпечили, насамперед, праці класиків вітчизняної педагогіки А.Макаренка та В.Сухомлинського, а також дослідження таких вчених, як Г.Костюк, В.Моляко, В.Моргун, І.Назимов, Д.Ніколенко, Є.Павлютенков, Б.Федоришин, О.Ящишин.

В зарубіжній теоретичній думці, зокрема, в російській, подібну схему обстоювали такі відомі вчені, як Н.Захаров, Е.Зеєр, С. Іконнікова, Є.Клімов, Л.Кондратьєва, В.Лісовський, К.Платонов, В.Чебишева, С.Чистяков. В.Шубкін, Г.Чередниченко.

Не можна сказати, що ця філософія професійної орієнтації була хибною чи, навіть, однобічною. Матеріальний достаток суспільства зрощується, насамперед, у сфері матеріального виробництва, суб’єктом і головною дійовою особою є робітник. Орієнтація молоді на робітничу професію є загалом правильною. Разом з тим, ідеологія, з якою ця орієнтація здійснювалась у колишньому СРСР, навряд чи може бути виправданою. Головний її недолік полягав у тім, що, орієнтуючи людину на професійний вибір, вона не забезпечувала повної свободи вибору, можливості вибору, а лише каналізувала їх у офіційно ангажоване річище: вибір міг бути здійсненим лише в царині робітничих професій, і не більше. Для ілюстрації цього варто згадати фактичну «закріпаченість» молоді 60-х років ХХ століття в колишніх колгоспах: юнаки та дівчата могли виїхати з села хіба що на навчання в ПТУ. Ті ж випускники загальноосвітніх шкіл, хто обирав, скажімо, навчання в університеті, якщо й не засуджувався, то у всякому разі не заохочувався. Паспорт чи довідка-дозвіл на виїзд за межі території сталого проживання видавалась з великими труднощами. Пізніше ставлення до цієї категорії юнаків і дівчат стало подвійним: на рівні офіційної ідеології їх ніби-то не помічали; на рівні побутової свідомості - ними пишались, хоча своє ставлення до особистості, загалом, приховували.

В останні роки в Україні опублікована низка праць (Ж.Вірна, О.Вітковська, В.Синявський, та ін.), автори яких зробили спробу окреслити філософію професійної орієнтації особистості в транзитному суспільстві, в контексті становлення ринкових і демократичних відносин.

Цікаві пропозиції щодо зміни філософії професійної орієнтації молоді (як і орієнтацій загалом) в системі ринкових відносин, що складаються, сформулювали на основі власних теоретичних розробок українські соціологи, зокрема, Л.Аза, В.Бакіров, В.Євтух, В.Пилипенко, А.Ручка, Л.Сохань, В.Степаненко та ін. Плідними можна вважати й пропозиції, обґрунтовані сучасним українськими соціальними філософами, такими, зокрема, як В.Андрущенко, В.Бех, Л.Губерський, В.Журавський, В.Кремень, С.Кримський, М.Михальченко, І.Надольний, В.Огнев’юк, М.Перепелиця, І.Прокопенко та ін.

Певне наближення до нашого дослідження мають захищені в останні роки кандидатські дисертації, зокрема: В.Акопян «Морально-етичні цінності підприємця: формування та розвиток (соціально-філософський аналіз»” (2004 р.) та О.Джура «Освіта в системі факторів професійного самовизначення особистості» (2005). Однак, зосереджуючись на моральних чи освітніх чинниках, визначенні їх ролі в системі профстановлення особистості, означені роботи загальної філософії цього процесу не тільки не окреслили, але навіть і не торкались.

Далеко не однозначно трактуються нині й саме поняття «професійна орієнтація особистості», структура його змісту. Низка суперечностей існує при розгляді таких проблем, як відмінність чи особливості профільної орієнтації людини в тоталітарному і демократичному суспільствах, ринковий виклик життєвому процесу; навантаження «вибору» на особистість і проблема свободи; роль навчального процесу в інформуванні особистості щодо її професійної орієнтації; позаурочні технології профільних орієнтацій особистості в системі ринкових трансформацій тощо. Враховуючи їх актуальність і не достатнє висвітлення в педагогічній і філософській літературі, ми обрали означену тему як предмет самостійного теоретичного аналізу.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Загальний напрям дисертаційної роботи пов’язаний з темою дослідження кафедри соціальної філософії та філософії освіти Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова «Філософські засади єдності гуманітарних, природничих і технічних завдань в освіті сучасного вчителя» (Затверджено наказом МОН України № 732 від 27.10.2006 р та рішенням Вченої ради Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова від 22.12.2006 р., протокол № 5). Тема дисертації затверджена на засіданні Вченої ради Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (протокол №5 від 29.11.2007 року).

Мета дослідження полягає у концептуальному обґрунтуванні системи професійної орієнтації особистості школяра в системі ринкових трансформацій.

Досягнення означеної мети вимагає вирішення ряду конкретних дослідницьких завдань, зокрема:

- уточнити поняття «професійна орієнтація особистості»;

- здійснити компаративний аналіз філософських засад профорієнтаційної роботи в тоталітарному та демократичному суспільствах;

- виявити ринкові виклики життєвому процесу, його навантаження на особистість, детермінацію нових обрисів філософії її професійної орієнтації;

- визначити чинники, взаємодія яких формує філософію професійної орієнтації особистості в системі ринкових трансформацій;

- виявити роль навчального процесу в загальноосвітній школі, його можливості щодо формування нової філософії професійної орієнтації особистості;

- проаналізувати позаурочні можливості реалізації філософії професійної орієнтації учнівської молоді.

Об’єктом дослідження є система професійної орієнтації особистості школяра в умовах ринкових трансформацій.

Предметом дослідження є філософські засади її аналізу.

Методи дослідження. Основними методами дослідження є: діалектичний, порівняльний, структурно-функціональний та ін., які використовувались як такі, що взаємодоповнюють один одного. Вони дозволили виявити суперечності досліджуваних проблем, причини, які до цього спонукають, чинники та умови їх розв’язання, здійснити на цій основі відповідний прогноз розвитку ситуації у майбутньому. За допомогою структурно-функціонального методу автором проаналізовані функціональні взаємозв’язки та залежності в системі професійної орієнтації особистості. Порівняльний метод дав змогу з’ясувати відмінності в філософських засадах професійної орієнтації в тоталітарному та демократичному суспільствах. Необхідність дослідження філософських проблем освіти в контексті суспільних трансформацій зумовила пріоритетність основного принципу організації соціально-філософського знання - принцип гуманістичної спрямованості. Використані також загальнонаукові методи: системності, історизму.

Наукова новизна полягає у концептуальному обґрунтуванні системи професійної орієнтації особистості школяра в умовах ринкових трансформацій та визначенні абрисів філософії професійної орієнтації особистості, зумовленої демократизацією суспільних процесів.

На захист виносяться обґрунтовані автором положення, які конкретизують наукову новизну дисертаційного дослідження:

- визначено, що «поняття професійна орієнтація особистості» охоплює собою комплекс систематизованих і цілеспрямованих навчальних та позанавчальних впливів на особистість з метою її інформування та консультування стосовно ситуації, що склалась на ринку праці, актуалізації тих чи інших професій, її особистої схильності до самореалізації в тій чи іншій сфері суспільного виробництва; філософія цього процесу є своєрідною установкою, що поєднує в собі суспільно визначені потреби в тих чи інших професіях та усвідомлені індивідуальні задатки особистості щодо її майбутньої діяльної самореалізації;

- доведено, що в основі професійної орієнтації особистості лежать її всебічне інформування стосовно можливих професій та сфер діяльності, професійне консультування, професійний відбір, професійна адаптація особистості до обраного виду суспільної життєдіяльності; ефективність профорієнтації безпосередньо залежить від широти і глибини знань щодо обраної професії, трудового процесу, а також знань про себе, свої схильності і можливості їх діяльної реалізації;

- виявлені особливості профільної орієнтації людини в тоталітарному і демократичному суспільствах: в першому з них домінує філософія профільно-орієнтаційного державоцентризму, в другому - філософія людиноцентризму; у тоталітарному суспільстві профорієнтація здійснюється у формі нав’язування особистості суспільно визначених пріоритетів, у демократичному - у формі самовияву внутрішніх експектацій особистості відносно перспективного розвитку; перше з них практикує здебільшого колективну психологію і мораль вибору майбутньої професії, друге - базується на внутрішній свободі особистості, її власних уявленнях про можливості самореалізації; тоталітарне суспільство звужує межі профорієнтаційного вибору індивіда, демократичне - розширює їх;

- доведено, що здійснювана в ситуації становлення ринкових стосунків філософія професійної орієнтації має індивідуально-прагматичний характер, базується на принципах свободи особистості, не обмежених можливостях її самореалізації, недоторканості особи і її власності, здійснюється, як правило, в ході самовибору (з орієнтацією, насамперед, на власне «Я», внутрішні моральні, духовні цінності), носить особиснісно орієнтований і гуманістичний характер;

- обґрунтовано, що сучасна філософія профорієнтації особистості базується на врахуванні дієвості наступних відносно-самостійних груп чинників: а) безпосереднього життєвого середовища; б) роль батьків та старших товаришів; в) вплив культури та засобів масового інформування; г) випадкові чинники (напр., випадкове знайомство з людиною певної професії; д) внутрішні задатки (здібності) до певної діяльності; ж) професійне самовизначення особистості;

- доведено, що головним чинником, що забезпечує системність та цілеспрямованість сучасної філософії профорієнтаційні орієнтації є навчальний процес; його роль полягає в систематизованому, цілеспрямованому, організованому впливові під скрупульозним наглядом вчителів; навчальний процес забезпечує: професійну інформованість; професійне консультування; професійний відбір; професійну адаптацію; особливе значення має професійне навчання особистості - система цілеспрямованої подачі знань, формування відповідних вмінь, інтересів, установок;

- визначені позаурочні технології профільних орієнтацій особистості в системі ринкових трансформацій, що реалізуються через консультативні служби для молоді в Європі і в світі, діагностика здібностей особистості, гуртки та Центри науково-технічної творчості, культурологічна практика, художніх студій, палаців молоді тощо; особливо підкреслюється роль культурно-ознайомчої та виробничої практики, знайомства з підприємством майбутньої роботи тощо.

Теоретичне значення та практична значимість дисертації полягає у визначенні характерних рис філософії профорієнтаційної діяльності школярів, що формується в ситуації утвердження в Україні ринкових відносин. Автором виявлені чинники, під впливом яких цей процес здійснюється, його етапи, запропоновані практичні рекомендації щодо організації процесу в загальноосвітній школі, ролі вчителя та краєзнавчої практики, позашкільних (позаурочних) засобів та форм профорієнтаційної роботи.

Апробація результатів дослідження. Основні результати дослідження пройшли апробацію при вирішення ряду змістовних та організаційних проблем діяльності Управління освіти Кременчуцької обласної державної адміністрації, доповідались автором на засіданні відділу змісту, філософії і прогнозування вищої освіти Інституту вищої освіти АПН України та кафедрі соціальної філософії та філософії освіти НПУ імені М.П. Драгоманова, а також на ряді міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях та семінарах, а саме: Міжнародна науково-практична конференція „Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології” (м. Київ - Рівне, 2007); Міжнародний науково-практичний семінар „Інноваційна освіта для XXI століття” (м. Київ, 2007); Міжнародна науково-практична конференція „Духовна спадщина Лівобережної України: соціально-філософський зміст природи, суспільства, релігії та освіти” (м. Київ, 2007); Міжнародна наукова конференція „Четверті юридичні читання: правовий аспект трудового навчання сучасної молоді” (м. Київ, 2008).

Публікації. Основні положення дисертаційного дослідження викладені у 4-х фахових виданнях ВАК України з філософських наук.

Структура дисертації. Відповідно до мети та завдань дослідження робота складається із вступу, чотирьох розділів, висновків та списку використаних джерел (221 позицій). Загальний обсяг дисертації - 179 сторінок, із них основна частина дисертації - 157 сторінки.

Розділ І

Поняття «філософії професійної орієнтації» особистості в світлі сучасного філософсько-педагогічного дискурсу

Актуальність комплексного осмислення професійної орієнтації в сучасних умовах пов’язана в першу чергу з тим, що профорієнтаційна робота в незалежній Україні тільки починає складатися в цілісну систему, лише вимальовуються її окремі рівні та елементи. Натомість це є нагально необхідним для підвищення ефективності функціонування ринку і для зняття суперечності між потребою в досягненні максимальної економічної ефективності країни, з одного боку, і актуальною тенденцією гуманізації всіх сфер суспільного життя, - з іншого. На цей час можна констатувати, що профорієнтаційна робота на більш-менш задовільному рівні ведеться тільки в старших класах середніх загальноосвітніх навчальних закладів - на тлі практичної її відсутності для дорослого населення. Хоча і в навчальних закладах вона часто має формальний характер. Глибинною причиною такої ситуації є відсутність обґрунтованих концептуальних засад цієї діяльності, що відповідно актуалізує створення філософії професійної орієнтації особистості в сучасних умовах. Тим більше, що процес професійної орієнтації за змістом і призначенням міждисциплінарний, і відповідним чином повинен осмислюватись. Як вказує в цьому контексті Т.Пазюченко, «профорієнтація як галузь знання за змістом і методами є психолого-педагогічною, за сферою діяльності - соціальною, результати її відбиваються в економічному і культурно-просвітницькому сучасному житті [121, с. 3]».

У науковому просторі колишнього Радянського Союзу проблема фахового самовизначення і вибору молоді як власне мета професійної орієнтації розглядалась досить ґрунтовно, що, наприклад, репрезентується роботами російських дослідників В.Шубкіна, С.Іконнікової, В.Лісовського, Г.Чередниченко; українських науковців І.Надольного, Л.Сохань, Е.Суіменка, А.Ручки та ін. Їх розвідки свідчать, що ця проблема завжди була важливою не лише серед робіт психолого-педагогічної галузі, але й в дискурсі соціально-філософського осмислення. Але дослідження принципів і процедур професійної орієнтації здебільшого здійснювалось в контексті середньої освіти і проблем самовизначення молоді і саме в рамках молодіжної проблематики; крім того слід відзначити домінування емпіричних досліджень над концептуальними.

У незалежній Україні серед робіт, в яких в той чи інший спосіб порушується проблема професійної орієнтації, варто назвати праці таких вчених, як В.Аза, В.Андрущенко, В.Бех, В.Журавський, В.Кремень, С.Кримський, М.Михальченко, В.Огнев’юк, М.Перепелиця, В.Пилипенко, І.Прокопенко, А.Ручка та ін.

Безпосередньо профорієнтації присвячені розвідки Є.Головахи, С.Кисельова, Я.Крушельницької, В.Ніскородова, Г.Цибулька, В.Сипченка, Б.Федоришина. Загальні основи побудови системи профорієнтації розроблені в роботах А.Боровського, М.Захарова, Л.Йовайши, І.Назимова, Є.Павлютенкова, К.Платонова, П.Потапенка, В.Сахарова, В.Симоненка, Д.Сметаніна, М.Степанкова, М.Чистякова, В.Ярошенка та інших. Дотичними є роботи з проблем соціально-професійного становлення особистості (В.Іконніков, Є.Клімов, І.Краснощок, В.Кушнір, О.Михайлов, В.Подшивалкіна, В.Радул), самопізнання і самовизначення особистості (О.Вітковська, В.Носков, С.Сергєєва, М.Пряжников, П.Тігер, О.Туриніна), з різних питань професійної освіти і професійного розвитку особистості як суб’єкта самовизначення на довузівському етапі орієнтації (І.Зязюн, В.Колінько, В.Моляко, В.Моргун, С.Фукуяма та ін.), кадрової політики (А.Турчинов), більш прикладні напрацювання з професіографії (С.Карпіловська, Р.Мітельман, В.Синявський, О.Ткаченко, Б.Федоришин) тощо. В роботах А.Войтка, В.Зінченка, Г.Клімова, І.Седляра, М.Янцура обґрунтовано систему підготовки спеціалістів з професійної орієнтації (методистів, профконсультантів, психологів), розроблено навчальні програми і посібники з різних аспектів профорієнтаційної підготовки. Теорія і практика профорієнтаційної роботи у зарубіжних країнах висвітлена у працях І.Бринцової, К.Івановича, Н.Лавриченко, В.Омельяненко, Л.Сундукової, а також С.Гінзберга, Д.Сьюпера, С.Фукуями, Д.Холанда. Всі ці праці створюють солідне полідисциплінарне підґрунтя для системного концептуального осмислення професійної орієнтації в усьому багатстві цього феномена та в єдності його теоретико-методологічних і прикладних орієнтирів.

Загалом, походячи від латинського слова «oriens» (схід), в експлікації до соціальної дійсності слово «орієнтація» означає визначення свого положення в часі і просторі, вміння розібратись в оточуючій ситуації, усвідомлений вибір напряму діяльності для досягнення певної мети. Відповідно професійна орієнтація в найзагальнішому розумінні може бути осмислена як діяльність з визначення фахових нахилів окремої особистості, їх співставлення з актуальними потребами соціального середовища і здійснення усвідомленого вибору тієї чи іншої професійної освіти і подальшої професійної діяльності. Так може бути визначена сутність професійної орієнтації, і підтвердження цьому можна побачити в різних дефініціях, що наводяться в літературі [192] незважаючи на те, що сучасні підходи до сутності профорієнтації, які склалися у зарубіжній і вітчизняній науці, настільки багатоманітні, що об’єднуються у три різні напрями: структурні теорії (Н.Аксельрод, Е.Гінзберг, Є.Климов, П.Міллер, В.Моргун, Г.Форш); мотиваційні теорії (А.Маслоу, Є.Павлютенков, Е.Роу, В.Фрумм, Ф.Херцберг); теорії «індивідуальності» чи «розвитку саморозуміння» (О.Хара, Д.Сьюпер, Л.Тайлер, Д.Тідеман, Б.Федоришин, С.Фукуяма, Дж.Холланд) [121, с. 3].

У базовому нормативному документі з цього питання - Положенні про організацію професійної орієнтації населення (зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 27 червня 1995 р. за №190/726) професійна орієнтація населення визначається як «комплексна науково обґрунтована система форм, методів та засобів впливу на особу з метою оптимізації її професійного самовизначення на основі врахування професійно важливих особистісних характеристик кожного індивідуума та потреб ринку праці. Вона спрямована на досягнення збалансованості між професійними інтересами і можливостями людини та потребами суспільства в конкретних видах професійної діяльності. Професійна орієнтація населення є складовою частиною соціально-орієнтованої ринкової економіки, яка впливає на ринок праці, товарів, послуг та капіталу [56]».

Як видно з наведеної дефініції, і з інших поглядів, профорієнтація тісно пов’язана з професійним самовизначенням. Власне, історично склалося так, що терміном «професійна орієнтація» позначають підготовку особистості до професійного самовизначення [70, с. 6]. Так, у роботах, безпосередньо присвячених профорієнтаційній роботі в школах як кульмінаційному компоненту професійної орієнтації, підкреслюється, що метою профорієнтації учнів є формування професійного самовизначення, структура якого включає: професійну спрямованість, професійну освіченість, професійну самосвідомість, професійні наміри. При цьому структура профорієнтації як різновиду навчально-виховної діяльності включає: цільовий, стимулюючо-мотиваційний, змістовий, діяльнісно-операційний, емоційно-вольовий, контрольно-регулюючий, оцінково-результативний [113, с. 9].

Узагальнюючи накопичений досвід у сфері теорії й практики профорієнтації, виявлених суперечностей та шляхів їх розвитку й вирішення, О.Джура формулює визначення профорієнтації таким чином: «це багатовимірна цілісна система науково-практичної діяльності суспільних інституцій, які відповідають за підготовку молоді до обрання професії та вирішують комплекс соціально-економічних, психолого-педагогічних та медико-фізіологічних завдань щодо формування в молоді професійного самовизначення, адекватного індивідуальним особливостям кожної особистості та потребам суспільства у кадрах високої кваліфікації. Ця система є підсистемою у загальній системі безперервної освіти й виховання, метою яких є всебічний розвиток особистості, реалізація її творчих потенцій, формування духовної культури молоді [54, с. 10]».Скачать документ

Похожие документы:

 1. М. П. Драгоманова москалик геннадій федорович удк 373 048 01: 1(043. 3) Філософські засади професійної орієнтації особистості в загальноосвітній школі в системі ринкових трансформацій 09. 00. 10 філософія освіти Автореферат

  Автореферат
  Робота виконана на кафедрі соціальної філософії та філософії освіти Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, Міністерство освіти і науки України.
 2. Список претендентів до складу предметних експертних комісій Всеукраїнського конкурсу рукописів підручників для учнів 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів

  Конкурс
  Височанська спеціалізована школа з поглибленим вивченням англійської мови І-ІІІ ст. Харківської районної ради Харківської обл., вчитель, вчитель-методист
 3. Павло штепа московство його походження, зміст, форми й історична тяглість

  Книга
  У книзі на багатому історичному матеріалі, фактах, свідченнях численних російських та закордонних авторів аналізуються передумови, витоки, закономірності виникнення, розвитку і занепаду Російської імперії.

Другие похожие документы..