Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
К участию в Форуме приглашены: руководители федеральных органов власти, органов исполнительной власти субъектов РФ, представители дипломатических, тор...полностью>>
'Документ'
Осетинам есть чем гордиться: предки осетин, осетинские ученые и инженеры самостоятельно или в соавторстве создали и предложили мировому сообществу ря...полностью>>
'Методические рекомендации'
Цель и задачи дисциплины — ознакомление студентов с предметом психологии управления (менеджмента), уяснение субъективных и объективных аспектов управл...полностью>>
'Урок'
Познакомить учащихся с причинами усобиц между сыновьями и внуками Ярослава Мудрого, с усилением натиска кочевых орд на Русь. Дать оценку главных заслу...полностью>>

Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка Історичний факультет (3)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Міністерство освіти і науки України

Полтавський національний педагогічний університет

імені В.Г.Короленка

Історичний факультет

Кафедра географії та краєзнавства

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова вченої ради історичного факультету

___________________________________

(П. А. Кравченко)

«» _серпня_2010 р.

СХВАЛЕНО

на засіданні кафедри географії та краєзнавства 30 серпня 2010 року, протокол № 1

Завідувач кафедри ________________ (Л. М. Булава)

Робоча програма з навчальної дисципліни

СПОРТИВНИЙ ТУРИЗМ ТА ОРІЄНТУВАННЯ

Освітньо-кваліфікаційний рівень: Бакалавр

Галузь знань: 0401 Природничі науки

Напрям підготовки: 6.040104 Географія

Курс навчання: 1

Семестр: ІІ

Укладач: ст. викладач

Федій Олександр Анатолійович

Полтава — 2009

Робоча навчальна програма складена на основі авторської програми з навчальної дисципліни „Організація краєзнавчо-туристичної діяльності” / Укладач Л.О. Голуб. ПДПУ імені В.Г. Короленка. — Полтава, 2009. — 8 с. — (Затверджено вченою радою Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка, протокол № 11 від 27 березня 2009 р.

1. Загальні положення

1.1. Мета та завдання курсу

Навчальний курс „Спортивний туризм та орієнтування” вивчається студентами І курсу за спеціальністю „Географія” в 2-му семестрі. Форма контролю — залік.

Мета навчального курсу: сформувати у студентів теоретичні знання щодо туристичної діяльності та уміння організовувати туристичні походи, спортивні змагання.

Завдання курсу:

1. Сформувати знання про об’єкт і предмет вивчення спортивного туризму, його структуру, види;

2. Розвивати уміння застосовувати набуті теоретичні знання на практиці;

3. Навчити працювати з географічними картами під час подорожей;

4. Удосконалити фізичну та технічну підготовку студентів при виконанні практичних завдань.

5. Виховувати почуття колективізму, патріотизму засобами гри, змагань, туристичних походів тощо;

6. Пропагувати здоровий спосіб життя.

1.2. Характеристика навчальної дисципліни „Спортивний туризм та орієнтування”

Цикл дисциплін: математичної і природничо-наукової підготовки.

Частина циклу: нормативна, варіативна.

Загальний обсяг дисципліни, види навчальної діяльності, їх розподіл по семестрах:

Семестр

Кредити ECTS

Загальна кількість годин

Аудиторних годин

на тиждень

Лекції (год.)

Лабораторні

(практичні)

семінарські

Самостійна

робота

(год.)

Індивідуа-льна робота

(год.)

Кількість змістовних модулів

Вид підсумкового контролю

І

2

90

1

14

22

9

9

2

залік

Разом

2

90

14

22

27

27

2

1.3. Розподіл часу на опрацювання модулів

НАЗВА МОДУЛЯ,

№ теми

Кількість годин за видами занять

Разом

У тому числі

Лекції

Практична робота

Самост.

робота

Індиві-дуальна робота

Модуль 1 (1 кредит)

Спортивний туризм як вид діяльності

40

6

6

14

14

1. Спортивний туризм: мета, структура, перспективи.

12

2

2

4

4

2.Орієнтування на місцевості. Робота з картографічним матеріалом.

12

2

2

4

4

3.Техніка безпеки. Перша медична допомога.

16

2

2

6

6

Модуль 2 (1 кредит)

Організація туристичних походів та змагань

50

8

16

13

13

4. Підготовка до походу.

14

2

4

4

4

5. Організація та проведення походів. Харчування в поході.

12

2

4

3

3

6. Пересування в поході.

12

2

4

3

3

7. Установка польового табору.

12

2

4

3

3

Всього

90

14

22

27

27

1.4. Рекомендації до виконання різних видів навчальної діяльності

Лабораторна робота – одна з форм навчальної роботи студентів, мета якої закріплення теоретичного матеріалу лекцій, більш глибоке його засвоєння, формування практичних вмінь та навичок. Лабораторна робота на відміну від лекції вимагає активної участі студентів у розгляданні питань, які виносяться на обговорення.

Підготовка до практичної роботи здійснюється відповідно до планів практичної роботи, в яких указані їх теми, питання для обговорення, практичні завдання, фрагменти навчального процесу для моделювання та демонстрації, питання винесені на самостійне вивчення, а також наводиться список основної навчальної літератури.

Підготовка до лабораторної роботи включає:

– ознайомлення з питаннями, які виносяться на обговорення;

– вивчення і конспектування рекомендованої літератури;

– складання тез чи розгорнутого виступу з кожного питання, розрахованого на 3-5 хв.;

Особливу увагу студенти повинні приділяти опрацюванню підручників, монографій, збірникам науково-популярної літератури, статей в періодичних виданнях; правильно оформляти конспекти, тези тощо.

Рекомендації до виконання практичних робіт:

– відповіді на питання повинні мати логічну послідовність (починаючи від обґрунтування проблеми і закінчуючи висвітленням конкретних шляхів її вирішення);

– доповнення повинні бути по суті обговорюваного питання;

– зауваження – конструктивними, конкретними та аргументованими;

– практичні завдання виконуються у письмовій формі, а також на місцевості при участі у спортивних змаганнях, походах.

Самостійна робота студентів включає час, використаний на вивчення конспектів лекцій, підручників, науково-методичної фахової літератури, написання доповідей, рефератів та коротких відповідей на питання, винесені на самостійне вивчення, особисту роботу під час підготовки до практичних робіт та іспиту.

Рекомендації до самостійної роботи студентів:

– при вивченні матеріалу за конспектами лекцій, підручниками, науково-методичною літературою особливу увагу приділяти основним термінам та поняттям;

 • при написанні рефератів пам’ятати, що він являє собою коротке викладення в письмовій формі певного наукового матеріалу; студент повинен продемонструвати вміння виділяти головне, бачити проблему, шляхи та способи їх вирішення;

 • при підготовці до походу, спортивних змагань необхідно ретельно перевірити особисте спорядження, дотримуватися правил техніки безпеки.

Індивідуальна робота студентів є формою організації навчального процесу, яка передбачає створення умов для як найповнішої реалізації творчих можливостей студентів через індивідуально-спрямований розвиток їх здібностей, науково-дослідну роботу i творчу діяльність. Індивідуальні заняття проводяться під керівництвом викладача з одним або кількома студентами в поза аудиторний час за окремим графіком, складеним кафедрою i затвердженим деканом факультету. Організація та проведення індивідуальних занять доручається найбільш кваліфікованим викладачам. Індивідуальні заняття на молодших курсах спрямовуються здебільшого на поглиблене вивчення студентами окремих навчальних дисциплін, а на старших вони мають науково-дослідний характер.

Види індивідуальної роботи студентів:

консультація;

тестування;

індивідуальне навчально-дослідне завдання (конспект із теми (модуля), реферат, розв'язування та складання задач різного рівня, анотація прочитаної наукової літератури з курсу, бібліографічний опис, розробка та виконання тестів, розробка конспектів уроків, виконання вправ по підготовці до походу тощо).

Рекомендації до індивідуальної роботи студентів:

– при написанні реферату пам’ятати, що він являє собою коротке викладення в письмовій формі певного наукового матеріалу і є результатом самостійного вивчення студентом науково-методичних робіт. Студент повинен продемонструвати вміння виділяти головне, бачити проблеми, яким присвячена робота, шляхи та способи їх вирішення. Реферат повинен мати чітку структуру: вступ, в якому обґрунтовується важливість даного дослідження; основна частина, яка розкриває зміст роботи, її основні напрямки; висновок, в якому студент коротко представляє основні підсумки. Бажано, щоб реферат був пов’язаний з подальшою курсовою роботою.

– консультації є доброю співпрацею викладача із студентами при умові, якщо є чіткі конкретні запитання або проблематика, які самостійно не можуть бути опрацьовані за певних причин.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка Історичний факультет (1)

  Документ
  Робоча навчальна програма складена на основі авторської програми „Географія промислових комплексів” для студентів географічних факультетів / Укладач С.
 2. Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка Історичний факультет (2)

  Документ
  Робоча навчальна програма складена на основі програми педагогічних інститутів: „Картографія з основами топографії” / Укладачі: Г.Ю. Грюнберг, Н.А. Лапіна, Н.
 3. Міністерство освіти І науки України Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка

  Документ
  Нормативний навчальний курс “Демографія та географія наседлення” передбачений навчальним планом спеціальності, затвердженим ректором Полтавського державного педагогічного університету імені В.
 4. Міністерство освіти І науки України Полтавський національний педагогічний університет

  Документ
  Проблеми сучасної філології: лінгвістика, літературознавство, лінгводидактика : зб. наук. пр. / [за ред. проф. Валюх З.О.]. – Полтава: ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2010.
 5. Полтавський національнийпедагогічний університет імені В. Г. Короленка Історичний факультет

  Документ
  Робоча навчальна програма складена на основі авторської програми з навчальної дисципліни „Геоекономіка”, розробленої Фідієм Олександром Анатолійовичем.

Другие похожие документы..