Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Завдання і структура сучасної екології. Еволюція взаємовідносин людини й природи. Причини розвитку глобальної екологічної кризи. Сучасний екологічний...полностью>>
'Документ'
Сегодня уже ни для кого не является секретом, что конфликт - постоянный спутник человека. Он сопровождает его буквально с первого до последнего дня ж...полностью>>
'Документ'
многоборью 7 Королёв Кирилл Грамота по астрономии и наукам о Земле 7 Лопухова Дарья Грамота по астрономии и наукам о Земле 7 Боровиков Михаил Грамота...полностью>>
'Документ'
История Древнего мира - всего лишь размноженная копия первых веков реальной истории, начавшейся в VII веке н. э. Альтернативная версия истории (здесь...полностью>>

Облік фінансових інструментів 13. Облік фінансових інструментів

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

2.13. ОБЛІК ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ

2.13. ОБЛІК ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про фінансові інструменти та її розкриття у фінансовій звітності визначаються ПБО 13 “Фінансові інструменти”, який набув чинності з 1 січня 2002 року.

Норми цього Положення не поширюються на:

1) фінансові інвестиції в асоційовані, спільні та дочірні підприємства;

2) активи і зобов’язання роботодавців щодо програм пенсійного забезпечення;

3) права і зобов’язання за договорами страхування (крім похідних інструментів у страхових контрактах);

4) права і зобов’язання щодо оренди (крім похідних інструментів, передбачених орендною угодою);

5) угоди, що передбачають платежі, виходячи з кліматичних, геологічних та інших фізичних змін навколишнього середовища;

6) угоди про фінансові гарантії, крім угод, які передбачають виплату внаслідок змін відсоткової ставки, курсу цінних паперів, індексу цін, кредитного рейтингу (індексу), валютного курсу або інших змінних, що є базисними;

7) угоди про непередбачене відшкодування при об’єднанні підприємств.

Класифікація фінансових інструментів

Відповідно до ПБО 13 фінансові інструменти поділяються на різні види, залежно від умов, зазначених у контракті.

Фінансові інструменти

Фінансові активи

Фінансові зобов’язання

Інструменти власного капіталу

Первинні інструменти

Похідні інструменти (деривативи)

Деривативи, придбані з метою хеджування

Деривативи, придбані з метою торгівлі

Хеджування

грошових потоків

Хеджування справедливої вартості

Рис.1. Класифікація фінансових інструментів

У цьому розділі Посібника буде детально розглянуто кожний із видів фінансових інструментів, наведених на рис. 1.

Отже, як видно із класифікації, фінансові інструменти поділяються на фінансові активи, фінансові зобов’язання та інструменти власного капіталу.

Відповідно до ПБО 13 фінансовий інструментконтракт, який одночасно приводить до виникнення (збільшення) фінансового активу в одного підприємства і фінансового зобов’язання або інструменту капіталу іншого підприємства.

Інші визначення, що використовуються у Положенні та які пов’язані з визначенням фінансових інструментів, є такими:

Фінансовий актив – це:

а) грошові кошти та їх еквіваленти;

б) контракт, що надає право отримати грошові кошти або інший фінансовий актив від іншого підприємства;

в) контракт, що надає право обмінятися фінансовими інструментами з іншим підприємством на потенційно вигідних умовах;

г) інструмент власного капіталу іншого підприємства.

Фінансове зобов’язання – контрактне зобов’язання:

а) передати грошові кошти або інший фінансовий актив іншому підприємству;

б) обмінятися фінансовими інструментами з іншим підприємством на потенційно невигідних умовах.

Інструмент власного капіталуконтракт, який підтверджує право на частину в активах підприємства, що залишається після вирахування всіх його зобов’язань.

Прикладами первинних фінансових інструментів є:

Фінансові активи

Фінансові зобов’язання

Інструменти власного капіталу

Грошові кошти та їх еквіваленти

Депозити грошових коштів у банку

Дебіторська заборгованість від торговельних операцій

Дебіторська заборгованість, придбана за факторинговою угодою

Векселі одержані

Облігації придбані

Суми, що підлягають отриманню за договором фінансової оренди

Фінансові інвестиції в акції інших підприємств

Кредиторська заборгованість за торговельними операціями

Векселі видані

Позики отримані

Облігації випущені

Зобов’язання з фінансової оренди

Власні прості акції

Варанти

Опціони на придбання акцій

Рис. 2. Приклади первинних фінансових інструментів

За визначенням, наведеним у ПБО 13, похідний фінансовий інструмент – це фінансовий інструмент:

 • розрахунки за яким провадитимуться у майбутньому;

 • вартість якого змінюється внаслідок змін відсоткової ставки, курсу цінних паперів, валютного курсу, індексу цін, кредитного рейтингу (індексу) або інших змінних, що є базисними;

 • який не потребує початкових інвестицій.

Прикладами похідних фінансових інструментів є:

 • ф’ючерсні контракти;

 • форвардні контракти;

 • опціони;

 • відсоткові та валютні свопи.

Оцінка фінансових інструментів

Усі фінансові активи та зобов’язання повинні визнаватися у балансі, включаючи всі похідні фінансові інструменти.

Усі фінансові інструменти повинні спочатку обліковуватися за їх фактичною собівартістю, яка складається із:

 • справедливої вартості активів, зобов’язань або інструментів власного капіталу, наданих або отриманих в обмін на відповідний фінансовий інструмент;

 • витрат, які безпосередньо пов’язані з придбанням або вибуттям фінансового інструмента (комісійні, обов’язкові збори та платежі при передачі цінних паперів тощо).

Оцінка фінансових активів

Після первісного визнання усі фінансові активи повинні переоцінюватися за їх справедливою вартістю, крім наведених нижче їх категорій, які оцінюються за амортизованою собівартістю:

 • дебіторської заборгованості, що не призначена для перепродажу (амортизована собівартість зменшена на суму резерву сумнівних боргів);

 • фінансових інвестицій, що утримуються підприємством до їх погашення;

 • фінансових активів, справедливу вартість яких неможливо достовірно визначити.

Дебіторська заборгованість, не призначена для перепродажу – дебіторська заборгованість, що виникає внаслідок надання коштів, продажу інших активів, робіт, послуг безпосередньо боржникові та не є фінансовим активом, призначеним для перепродажу.

Оцінка фінансових зобов’язань

На кожну наступну після визнання дату балансу фінансові зобов’язання оцінюються за амортизованою собівартістю, крім фінансових зобов’язань, призначених для перепродажу, і фінансових зобов’язань за похідними фінансовими інструментами.

Фінансове зобов’язання, призначене для перепродажу фінансове зобов’язання, що виникає внаслідок випуску фінансового інструмента з метою подальшого продажу для отримання прибутку від короткотермінових коливань його ціни та/або винагороди посередника.

Похідні фінансові інструменти та фінансові зобов’язання, призначені для продажу, переоцінюються до справедливої вартості, крім зобов’язання за похідним фінансовим інструментом, яке має бути погашене шляхом передачі пов’язаного з ним інструмента власного капіталу.

Зобов’язання за похідним фінансовим інструментом, яке має бути погашене шляхом передачі пов’язаного з ним інструмента власного капіталу, справедливу вартість якого на кожну наступну після визнання дату балансу не можна достовірно визначити, оцінюється за собівартістю.

Збільшення або зменшення балансової вартості фінансових інструментів, які не є об’єктом хеджування та оцінюються за справедливою вартістю, визнається:

 • іншими доходами (рахунок 74 “Інші доходи”);

 • або іншими витратами (рахунок 97 “Інші витрати”).

Фінансовий актив і фінансове зобов’язання згортаються з відображенням у балансі згорнутого сальдо, якщо підприємство має:

 • юридичне право на залік визнаних сум;

 • можливість і намір погасити згорнуте зобов’язання або реалізувати активи і погасити зобов’язання одночасно.

Облік традиційних (первинних) фінансових інструментів

Дебіторська заборгованість

Одним із видів фінансових активів є дебіторська заборгованість. Дебіторська заборгованість включає:

 • торгову дебіторську заборгованість – дебіторська заборгованість від продажу готової продукції, товарів, робіт та послуг;

 • векселі отримані;

 • заборгованість працівників, акціонерів перед підприємством;

 • інші види.

Підприємство має змогу змінити час руху грошових коштів від реалізації, використовуючи свою дебіторську заборгованість як заставу для позики, або може продати її.

За умов застави кредитор має обмежені права на перевірку інформації, що відображена на рахунках бухгалтерського обліку позичальника, для того щоб впевнитися, що дебіторська заборгованість дійсно існує. Дебітори, чия заборгованість була заставлена, не обізнані з цією подією і тому їх платежі продовжують надходити до первинного кредитора. Заставлена дебіторська заборгованість просто надає впевненості кредитору відносно того, що позичальник володіє активами, які можуть генерувати грошові потоки, у сумі та за періодом, достатнім для погашення боргу. Єдиним питанням обліку такої дебіторської заборгованості є адекватне розкриття інформації у примітках до фінансової звітності.

Перепризначення є більш сильною формою передачі кредитору права на дебіторську заборгованість. Позичальник у цьому випадку перевіряє дебіторську заборгованість, яка була запропонована як застава, і дає згоду лише в тому випадку, якщо, з його точки зору, вона може бути використана як застава. Дебіторам не повідомляється, що право на їх дебіторську заборгованість було передано іншому кредиторові. У деяких випадках, якщо це передбачено угодою, надходження за дебіторською заборгованістю повинні передаватися позичальником кредитору негайно. Позичальник повинен своєчасно гасити свої зобов’язання за позикою незалежно від того, чи була погашена дебіторська заборгованість, як очікувалось. Така дебіторська заборгованість продовжує залишатись активом позичальника та повинна бути відповідним чином розкрита у примітках до фінансової звітності.

Факторинг – це продаж дебіторської заборгованості третій стороні (фактору).

Факторингова угода передбачає:

 • повідомлення клієнта про переадресування платежів на адресу покупця (фактора);

 • передачу дебіторської заборгованості без права регресу (це означає, що покупець не може вимагати від продавця дебіторської заборгованості платежів, якщо деякі з них виявилися безнадійними).

Переваги від продажу дебіторської заборгованості для продавця:

 1. така угода дозволяє підприємству отримати грошові кошти раніше;

 2. ризик, пов’язаний з безнадійними боргами, передається покупцю.

Разом з тим продавець дебіторської заборгованості отримує меншу суму грошових коштів у порівнянні з номінальною вартістю дебіторської заборгованості. Ця різниця становить комісійні за факторинг. З точки зору продавця – це є його фінансові витрати.

Продаж дебіторської заборгованості відображається такою кореспонденцію рахунків:

Дебет 311 “Поточні рахунки в національній валюті” 190 000

Дебет 952 “Інші фінансові витрати” 10 000

Кредит 36 “Розрахунки з покупцями та замовниками” 200 000Скачать документ

Похожие документы:

 1. Облік операцій з недержавними цінними (1)

  Документ
  Фінансове забезпечення декларованого переходу нашої економіки на ринкові рейки є найважливішою проблемою поточного моменту і найближчого майбутнього. Очевидно, що створення фондового ринку є єдиною альтернативою що існував ще недавно,
 2. Облік, аналіз І аудит грошових коштів підприємства

  Документ
  Гроші – одне з найдавніших явищ суспільства – відіграють важливу роль у господарській діяльності людини. Вони завжди привертали до себе пильну увагу науковців.
 3. Облік основних засобів

  Документ
  Основні засоби — матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх в процесі виробництва або постачання товарів; надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних функцій, очікуваний
 4. 13. Міжнародно правове регулювання правонаступництва

  Документ
  Змістом цього поняття перехід прав і обов'язків держави (правопопередника) до іншої держави (правонаступника), що зазвичай проявляється при зміні однієї держави іншою, або при зміненні її території.
 5. Інструменти впливу на валютний курс у системі державного регулювання економіки 57 > 4 Глобалізація фінансових ринків І трансформація ролі нбу у регулюванні валютного курсу 69 Чинники вибору курсового режиму в умовах глобалізації 87

  Документ
  Актуальність теми. Регулювання валютного курсу на сучасному етапі розвитку економіки зазнає докорінних змін. Останні події в сфері міжнародних валютно-фінансових відносин, що супроводжувалися різкими та непередбачуваними коливаннями

Другие похожие документы..