Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Проблема экономии топлива автотранспорта и снижения токсичности выхлопа тепловых моторов автотранспорта по-прежнему весьма актуальная в мире, в связи...полностью>>
'Программа дисциплины'
Программа составлена в соответствии с Государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования по направлению подготовки 06010...полностью>>
'Образовательный стандарт'
Направление подготовки 211 Конструирование и технология электронных средств утверждено приказом Министерства образования и науки Российской Федерации...полностью>>
'Задача'
Маленькая кондитерская фабрика должна закрыться на реконструкцию, поэтому надо реализовать оставшиеся запасы сырья, получив максимальную прибыль. Зап...полностью>>

Робоча програма (за кредитно-трансферною системою навчання) з „Фізичної географії України

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

МIНIСТЕРСТВО ОСВIТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Чернiвецький нацiональний унiверситет iменi Юрiя Федьковича

Географiчний факультет

Кафедра соцiальної географiї та рекреацiйного природокористування

"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Перший проректор

___________проф. Р.І. Петришин

_1_” вересня 2011 року

РОБОЧА ПРОГРАМА

(за кредитно-трансферною системою навчання)

з „Фізичної географії України”

спеціальність 7.04010401 „Географія”

7.04010402 – „Економічна та соціальна географія

___________________________________________________________________

Факультет географічний__

Кафедра соціальної географії та рекреаційного природокористування


Норматив ні дані

Форма

навчання

Курс

Семестри

Всього годин

Лекції (год.)

Практичних (семінарських)

(год)

Лабораторних

(год)

Самостійна

робота (год.)

Розрахункові,графічні роботи

(семестр)

Курсові роботи

(семестр)

Заліки

(семестр)

Екзамен

(семестр)

Денна

3

2

108

30

16

-

54

-

-

-

21,5

Заочна

3

2

108

8

4

-

-

-

-

-

13,2

Робоча програма складена на основі освітньо професійної програми вищої освіти за професійним спрямуванням „Географія”_____________________________

(назва типової програми, дата затвердження)

Робоча програма складена д. геогр. н., доц. Кілінською Клавдією Йосифівною

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри соціальної географії та рекреаційного природокористування.

Ппротокол № 1 від " 30 " серпня 2011 року

Завідувач кафедри_______д. геогр. н., доц. Кілінська К.Й. /

(підпис)

Схвалено методичною радою (назва) факультету

"__1_ " вересня 2011року

Голова методичної ради

географічного факультету _______________/к. геогр. н., доцент М.В. Цепенда/

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Географічний факультет

Кафедра соціальної географії та раціонального природокористування

„ЗАТВЕРДЖУЮ”

Перший проректор

___________ проф. Р.І. Петришин

(підпис, прізвище, ініціали)

1 вересня 2011 р.

ПРОГРАМА З КУРСУ

Фізична географія України”

Програма складена д. геогр. н., доцентом кафедри соціальної географії та рекреаційного природокористування

К.Й. Кілінською

Програма затверджена на засіданні кафедри соціальної географії та рекреаційного природокористування ЧНУ імені Юрія Федьковича

протокол №1 від 30 серпня 2011 р.

Завідувач кафедри

___________ К.Й. Кілінська

РЕЦЕНЗЕНТИ:

доценти кафедри соціальної географії

та рекреаційного природокористування

___________________ доц. Н.І. Коновалова

___________________ доц. Н.П. Аніпко

Чернівці – 2011

Ведучий лекційного курсу – доцент К.Й. Кілінська

Ведучий практичних занять – доц.. Н.В. Заблотовська

Всього годин – 108

в т.ч.:

лекційних – 30,

практичних занять – 16,

самостійних - 54

консультацій – 7,8

Іспит – 6 семестр

1. Пояснювальна записка

1.1. Мета викладання дисципліни

У навчальному курсі розкривається об’єктно-предметна сутність регіональної фізичної географії України, аналізуються її природні умови і природні ресурси, регіональні ландшафтні структури, геоекологічні проблеми, конструктивно-географічні засади регіонального природокористування. За змістом дисципліна відповідає програмі навчальної дисципліни „Фізична географія України” для студентів вищих навчальних закладів.

Мета курсу - аналіз компонентної структури природного навколишнього середовища України, розгляд основних сучасних теоретико-методологічних положень фізико-географічного аналізу території, засвоєння теоретичних і практичних питань комплексного фізико-географічного аналізу території України, виявлення регіональних особливостей природних умов України, аналіз екологічних питань стану довкілля, виявлення структури природоохоронного фонду та раціональне використання і охорона природи.

1.2. Завдання вивчення дисципліни

Для вивчення модуля „Фізична географія України” вирішуються наступні завдання:

 • аналіз компонентної структури природного навколишнього середовища України,;

 • розгляд основних сучасних теоретико-методологічних положень фізико-географічного аналізу території, засвоєння теоретичних і практичних питань комплексного фізико-географічного аналізу території України;

 • виявлення регіональних особливостей природних умов України;

 • аналіз екологічних питань стану довкілля;

 • виявлення структури природоохоронного фонду та раціональне використання і охорона природи.

1.3. Компетенції, якими має володіти студент у процесі вивчення дисципліни

1. Чітко уявляти об’єкт дослідження – територія України.

2. Орієнтуватися у сучасних предметних напрямках географічної науки та методах її дослідження, що апробовані для території України.

3. Обґрунтувати сучасні (новітні) теоретико-методологічні та методичні виміри вивчення природних умов і природних ресурсів України.

4. Використовувати новітні методи дослідження, зокрема а) загальнонаукові (ретроспективний, системний, структурний), б) дисциплінарні (аналіз літературних джерел, природних аналогій, картографічний, статистичний, польових фізико-географічних досліджень), в) міждисциплінарні (моделювання, математичного картографування), ін.

Зміст лекційного курсу

п/п

Т е м а

Годин

1.

Предмет і завдання курсу “Географія України”. Методичні аспекти дослідження природи України. Роль і місце України серед сусідніх держав Східної Європи. Джерела географічної інформації про Україну. 4, 11, 12.

2

2.

Геологічна будова території України. Основні тектонічні структури: Український щит, Дніпровсько-Донецька западина, Донецька складчаста область, Волино-Подільська плита, Галицько-Волинська западина, Причорноморська западина, Південно-західні відроги Воронезького кристалічного масиву, гірська складчаста споруда Українських Карпат, Кримський мегантиклінорій. Приуроченість корисних копалин (паливних, металевих та неметалевих) до основних структур. 2, 3, 8, 11, 12, 16, 32.

4

3.

Рельєф території України. Основні орографічні одиниці. Морфоскульптури та морфоструктури. 4, 8, 11, 12, 17, 18, 19, 24.

4

4.

Клімат. Кліматотвірні чинники. Метеорологічні елементи. Несприятливі кліматичні явища і процеси. Агрокліматичні зони України. 1, 5, 11, 12, 24, 29.

4

5.

Водні ресурси. Поверхневі і підземні води. Річки й озера. Їх особливості. Ґрунтові та підземні води. Транзитний стік. Водні ресурси. Ефективне використання та охорона прісних вод. Міжбасейнові переміщення прісних вод. Чорне та Азовське море. Площа, глибини та температура води. Ресурси морів. Екологічні проблеми Чорного та Азовського морів. 9, 11, 12, 24, 31.

2

6.

Ґрунти України. Історія ґрунтових досліджень в Україні. Умови ґрунтоутворення та розподілу ґрунтів на території України. Чинники ґрунтоутворення. Закономірності розподілу ґрунтів. Принципи класифікації та номенклатура ґрунтів України. Агроґрунтове районування України та його місце в ґрунтово-географічному районуванні. Питання охорони ґрунтового покриву України.8, 11, 12, 24, 27.

4

7.

Рослинний покрив. Історія формування рослинного покриву. Рослинні зони: зона мішаних широколистяних лісів; лісостепова зона; степова зона; зона середземноморських широколистяних лісів. Ресурси флори. Господарське використання та зміна рослинного покриву. Рідкісні, реліктові та ендемічні види рослинного покриву України.

2

8.

Тваринний світ України. Історія дослідження тваринного світу України. Основні види тваринного світу. Зоогеографічне районування. Господарське значення. Види тваринного світу, що занесені до Червоної книги України. 5, 8, 11, 12, 14, 24, 26.

2

9.

Негативні фізико-географічні процеси і шляхи боротьби з ними. Зміна природних умов під впливом господарської діяльності людини. Охорона природи в Україні. 5, 9, 11, 12, 14, 15, 28.

2

10.

Ландшафти і фізико-географічне районування України. Обґрунтування схеми фізико-географічного районування. Аналіз існуючих схем фізико-географічного районування. Регіональний аналіз природних умов території України. Зона мішаних лісів. Широколистяна лісова зона. Лісостепова зона. Степова зона (Північно степова, середньо степова та сухо степова (південно степова) підзони). Фізико-географічні області Українських Карпат Гірського Криму. 8, 11, 12, 24, 28.

2

11.

Природоохоронний фонд України. Природоохоронні території різної категорії заповідності. Біосферні заповідники Державні заповідники.. Природні національні парки. Парки пам’ятки садово-паркового мистецтва. 11,12, 24.

2

Всього

30

Зміст практичних занять

№№

Тема заняття

Години

1.

Географічне положення України. Морські та сухопутні границі. Географічні кордони України. Орографічні одиниці. Гіпсометричні рівні. 4, 11, 12, 17, 18, 19, 24.

1

2.

Геологічні умови території України. Тектонічні структури. Корисні копалини України. 2, 3, 8, 11, 12, 16, 32.

2

3.

Кліматичні умови України. Вплив рельєфу на формування клімату України. Кліматичне районування території України. 1, 5, 11, 12, 24, 29.

2

4.

Гідрографія і водні ресурси України. Перші морські шляхи України. Перші порти України. Їх роль і значення у розвитку території. 9, 11, 12, 24, 31.

2

5.

Ґрунтово-рослинний покрив України. Особливості формування ґрунтового покриву та зв’язок його з рослинністю. Ґрунтово-рослинний покрив гірських і рівнинних територій України. Ґрунтове профілювання. 8, 11, 12, 24, 27.

2

6.

Тваринний світ України. Зоогеографічне районування України. 5, 8, 11, 12, 14, 24, 26.

1

7.

Схема фізико-географічного районування України. Довкілля північної частини України. Широколистяні та лісостепові довкілля. Степові довкілля. Гірські довкілля Карпат і Криму. 8, 11, 12, 24, 28.

2

8.

Основні типи довкіль України. Довкілля Гірського Криму. Довкілля Українських Карпат. Довкілля Придніпровської низовини. Довкілля Азово-Придніпровської височини. Довкілля Українського Полісся. 11, 12, 28.

2

9.

Природно-заповідні території України. Природні заповідники, заказники, національні парки та резервати України. Екологічні проблеми в Україні. 11, 12, 28.

2

Всього

16

Тематика рефератів
 1. Перші історико-географічні згадки про площу, розміри, населення України.

 2. Історичний аналіз процесів використання корисних копалин. Основні родовища, поклади.

 3. Поклади дорогоцінних і напівдорогоцінних мінералів України.

 4. Волино-Подільська плита. Основні умови і чинники формування.

 5. Особливості структури Львівсько-Волинської западини.

 6. Історія формування Дніпровсько-Донецької западини.

 7. Основні фізико-географічні процеси Причорноморської западини.

 8. Структура Донецької складчастої області.

 9. Геологічна будова Українських Карпат.

 10. Геологічна будова Кримських гір.

 11. Геологічні умови утворення горючих корисних копалин.

 12. Фізико-географічна характеристика Волино-Подільської височини.

 13. Азово-Придніпровська височина: фізико-географічний аналіз.

 14. Придніпровська низовина: фізико-географічний аналіз.

 15. Донецька височина: фізико-географічний аналіз.

 16. Фізико-географічна характеристика Причорноморської низовини.

 17. Основні чинники рельєфоутворення: геологічна структура, неотектоніка, клімат.

 18. Кліматотерапія в Україні.

 19. Грязеві вулкани в Україні.

 20. Вплив рельєфу на клімат України.

 21. Опади: особливості розподілу опадів на рівнинних і в гірських регіонах України.

 22. Агрокліматичні райони України.

 23. Північний агрокліматичний район України.

 24. Південний агрокліматичний район України.

 25. Кліматичні умови Полісся України.

 26. Кліматичні умови Лісостепу України.

 27. Кліматичні умови степових довкіль України.

 28. Кліматичні умови Карпатського регіону.

 29. Кліматичні умови Гірського Криму.

 30. Кліматичні умови Південного берегу Криму.

 31. Кліматичні ресурси України.

 32. Викиди токсичних відходів у довкілля.

 33. Проблеми річок Дніпра, Дністра, Південного Бугу та Сіверського Донця.

 34. Проблема стану води Чорного та Азовського морів.

 35. Залежність річкової системи України від кількості опадів.

 36. Водні ресурси, їх значення і використання.

 37. Практичне використання термальних і підземних вод.

 38. Ресурси Чорного та Азовського морів.

 39. Рибні ресурси річок, озер і морів України.

 40. Зв’язок ґрунтового покриву з кліматичними умовами України.

 41. Різновидність ґрунтового покриву України.

 42. Історія географічних досліджень ґрунтів України.

 43. Основні періоди і наукові школи вивчення ґрунтового покриву України.

 44. Ґрунти рівнинних територій України.

 45. Ґрунти гірських територій України.

 46. Висотна поясність і зміна ґрунтового покриву.

 47. Агроґрунтове районування території України.

 48. Земельні ресурси України.

 49. Залежність рослинного світу від кліматичних і ґрунтових умов України.

 50. Структура рослинного покриву України.

 51. Лучна і степова рослинність України.

 52. Лісові і паркові заповідники, заказники та резервати в Україні.

 53. Геоботанічне районування України.

 54. Зміна рослинного світу під впливом господарської діяльності людини.

 55. Розподіл тваринного світу за природними зонами.

 56. Тваринний світ рівнинних і гірських територій України.

 57. Видовий склад тваринного світу України.

 58. Зоогеографічне районування тваринного світу України.

 59. Мисливсько-промислове значення тваринного світу України.

 60. Історія фізико-географічного районування території України.

 61. Основні таксономічні одиниці фізико-географічного районування України.

 62. Зональні чинники ландшафтоутворення на території України.

 63. Азональні чинники ландшафтоутворення на території України.

 64. Довкілля рівнинної частини території України.

 65. Довкілля гірської частини території України.

 66. Довкілля Передкарпаття.

 67. Довкілля Закарпаття.

 68. Основні комплекси довкіль передгірських регіонів Криму.

 69. Головні проблеми природокористування в Україні.

 70. Екологічно-критичні довкілля на території України.Скачать документ

Похожие документы:

 1. В. Ф. Живодьор ректор соіппо, доцент, заслужений учитель України; > М. В. Жук координатор конференції, завідувач кафедри, доцент, кандидат філософських наук, соіппо

  Диплом
  У збірнику представлені матеріали доповідей та повідомлень учасників міжнародної наукової конференції «Менеджмент за умов трансформаційних інновацій: виклики, реформи, досягнення», що відзеркалють наукові, методичні, практичні результати
 2. Внутрішні війська мвс україни (2)

  Документ
  Журнал “Честь і закон” включено до переліку № 13 наукових фахових видань ВАК України, галузь “Військові науки” (постанова президії ВАК України від 10 грудня 2003 р.
 3. Робоча навчальна програма курсу «Вища освіта І Болонський процес» напряму підготовки: освітньо-кваліфікаційного рівня Програму підготовлено кафедрою фізичної географії І картографії

  Документ
  Мета дисципліни: ознайомлення з основними завданнями, принципами та документами, прийнятими в рамках Болонського процесу, оволодіння методами та засобами їх запровадження у вищу освіту України.
 4. Міністерство освіти І науки України (11)

  Документ
  „Формування професійної культури вчителя в контексті інтеграції україни в Європейський освітній простір”. Матеріали регіонального науково-практичного семінару за ред.
 5. Основні засади розвитку вищої освіти України в контексті Болонського процесу

  Документ
  Процеси європейської інтеграції охоплюють дедалі більше сфер життєдіяльності. Не стала винятком і освіта, особливо вища школа. Україна чітко визначила орієнтир на входження в освітній простір Європи, здійснює модернізацію освітньої

Другие похожие документы..