Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Закон'
к.э.н., руководитель Межведомственной рабочей группы по совершенствованию законодательства РФ в области новых направлений научно-технической и иннова...полностью>>
'Реферат'
Обязательным условием получения высококачественного пива с отличными органолептическими свойствами и высокой биологической стойкостью является микроб...полностью>>
'Документ'
В./ Директор института / Сидорова К.А./ Заведующий кафедрой / Шевелёва О.М./ Преподаватель-разработчик /Татаркина Н.И./ Тюмень, 011 Процесс изучения д...полностью>>
'Документ'
Дайте порівняльну характеристику сучасним процесам розробки комп’ютерних систем. Опишіть уніфікований процес розробки додатків. В чому полягає мета к...полностью>>

Навчально-методичний комплекс дисципліни „ менеджмент діяльності підприємств на ринку товарів І послуг" для підготовки фахівців напряму 0502 „Менеджмент" зі спеціальності

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Національний університет БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

ФАКУЛЬТЕТ АГРАРНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Кафедра менеджменту ім. проф. Й.С.Завадського

"затверджую"

Декан факультету аграрного

менеджменту

____________ О.А.Ковтун

"___" _____________ 2010 р.

Навчально-методичний комплекс

дисципліни

МЕНЕДЖМЕНТ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ НА РИНКУ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ”

для підготовки фахівців напряму 0502 „Менеджмент”

зі спеціальності 8.050201 - “Менеджмент організацій”

спеціалізація   „Менеджмент на ринку товарів і послуг”

Київ — 2010

ЗМІСТ

1.

Робоча програма навчальної дисципліни

2.

Протокол погодження робочої програми навчальної дисципліни з дисциплінами спеціальності

3.

Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни

4.

Календарний тематичний план викладання дисципліни

5.

Критерії оцінки знань студентів

6.

Індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів

7.

Пакети тестових завдань для визначення рівня знань студентів

8.

Конспекти лекцій

9.

Навчально-методична література з дисципліни

10.

Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи під керівництвом викладача

11.

Методичні вказівки та завдання для студентів заочної форми навчання

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Національний університет БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

ФАКУЛЬТЕТ АГРАРНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Кафедра менеджменту ім. проф. Й.С.Завадського

"затверджую"

Декан факультету аграрного

менеджменту

____________ О.А.Ковтун

"___" _____________ 2010 р.

РОБОЧА ПРОГРАМА

дисципліни

МЕНЕДЖМЕНТ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ НА РИНКУ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ”

для підготовки фахівців напряму 0502 „Менеджмент”

зі спеціальності 8.050201 - “Менеджмент організацій”

спеціалізація   „Менеджмент на ринку товарів і послуг”

Київ — 2010

Робочу програму навчальної дисципліни „Менеджмент діяльності підприємств на ринку товарів і послуг” складено доцентом Гогульою О.П. на основі програми навчальної дисципліни “Основи менеджменту” для підготовки фахівців в аграрних вищих навчальних закладах ІІІ–ІV рівнів акредитації, затвердженої Департаментом кадрової політики, аграрної освіти та науки Міністерства аграрної політики України 8 січня 2004 р., обговорено та схвалено на засіданні кафедри менеджменту ім. проф. Й.С. Завадського від 2010 р., протокол № .

В. о. завідувача кафедри менеджменту

ім. проф. Й.С. Завадського,

кандидат економічних наук, ст. викладач Новак О.В.

Робочу програму навчальної дисципліни „Менеджмент діяльності підприємств на ринку товарів і послуг” розглянуто та схвалено на засіданні науково-методичної ради факультету аграрного менеджменту від 2010 р., протокол №

Голова науково-методичної ради,

кандидат економічних наук, доцент Ковтун О.А.

Укладач: Гогуля Ольга Петрівна кандидат економічних наук, доцент.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

У сучасних умовах розвитку ринкових відносин в Україні, важливе місце займають проблеми ефективності організаційної системи. Вирішення їх, в значній мірі, залежить від результативності управління, що формує компетентність, ініціативність, професійну майстерність управлінських працівників (менеджерів). Все це, викликало потребу у найретельнішому вивченні сучасного менеджменту, зокрема менеджменту діяльності підприємств на ринку товарів і послуг.

У ринкових умовах менеджер повинен уміти чітко визначити стратегію розвитку підприємства, гнучко й адекватно реагувати на сигнали зовнішнього економічного оточення, правильно визначати диспозицію підприємства на ринках продукції, послуг, робіт і ресурсів, чітко та оперативно приймати поточні управлінські рішення.

Готувати фахівців, які б відповідали сучасним професійним вимогам, необхідно на новітній методологічній основі. Обов'язковою передумовою успішної діяльності в ролі спеціаліста чи менеджера у будь-якій сфері є знання наукових принципів економічної теорії, економіки підприємницької діяльності, соціології праці, а також основ менеджменту та маркетингу. Навчальна дисципліна "Менеджмент діяльності підприємств на ринку товарів і послуг" спрямована на ознайомлення магістрів з тенденціями розвитку економіки в цілому, її ефективністю, мистецтвом і досвідом здійснення успішного менеджменту на різних рівнях господарювання. Вивчення дисципліни повинно сприяти формуванню у магістрів ділових якостей, професіоналізму, творчої активності, підприємництва, самостійності в процесі розробки й прийняття рішень, організованості, готовності працювати в умовах ринкової економіки.

Мета курсу   дати магістрантам цілісну і логічно-послідовну систему теоретичних знань про методологію та практику менеджменту діяльності підприємств за умов дії ринкового механізму господарювання.

Завданням навчальної дисципліни є: підготовка майбутніх фахівців, здатних упорядкувати організаційну систему та систему менеджменту на підприємстві (в організації), підтримувати їх стійкість і дієздатність, забезпечувати динамічний розвиток та конкурентоспроможність підприємства, володіти методами сучасного менеджменту.

В результаті вивчення дисципліни магістр повинен знати:

 • методичні підходи до вивчення управлінської діяльності;

 • поняття організації в системі менеджменту та умови її ефективної діяльності з урахуванням впливу факторів внутрішнього і зовнішнього середовища;

 • особливості функціонування системи менеджменту в підприємницьких і ринкових структурах;

 • роль менеджменту у виробничо-господарській діяльності підприємства;

 • типи структурної побудови підприємства, їх переваги і недоліки;

 • особливості функціонування різних організаційно-правових форм підприємства;

 • основні принципи, функції, взаємозв'язок процесів, методи, стратегії менеджменту підприємств;

 • методику планування на підприємствах та сферу його застосування;

 • процес вироблення та прийняття управлінських рішень для досягнення цілей підприємства;

 • наукову організацію управлінської праці з урахуванням соціально-психологічних аспектів особи та трудового колективу як об’єкта управління;

 • організацію роботи менеджера на підприємстві та вимоги, що висуваються до нього на сучасному етапі розвитку суспільства;

 • методи управління трудовим колективом підприємства;

 • форми влади та впливу на підлеглих, стилі і ситуаційні моделі керівництва;

 • цілі та засоби комунікативної політики підприємства.

По закінченню вивчення дисципліни магістр повинен уміти:

 • організувати діяльність підприємства і діяльність підпорядкованого персоналу на науковій основі;

 • визначати та аналізувати фактори зовнішнього і внутрішнього середовища підприємства, забезпечувати ефективність діяльності підприємства з урахуванням впливу цих факторів;

 • орієнтуватися в ролі “свого” підприємства в динамічному зовнішньому середовищі;

 • здійснювати аналіз і планування діяльності підприємства;

 • формувати стратегію підприємства в цілому;

 • аналізувати, розробляти тактику і стратегію розвитку підприємства, коригувати його діяльність, базуючись на виконанні основних функцій менеджменту;

 • будувати "дерево цілей", здійснювати вибір стратегії розвитку бізнесу;

 • розробляти систему менеджменту в різних організаційно-правових формуваннях;

 • визначати технологію розробки й прийняття управлінських рішень;

 • приймати управлінські рішення на основі використання методів менеджменту;

 • аналізувати і проектувати організаційну і кадрову структуру та структуру управління підприємством;

 • науково вивчити трудовий колектив як об’єкт управління та соціально-психологічні аспекти його членів для забезпечення продуктивної діяльності організації;

 • проводити самоаналіз праці менеджера, виявляти позитивні й негативні сторони діяльності, вносити корективи, самовдосконалюватися, сприяти розвитку підлеглих, створювати ефективну систему мотивації;

 • застосовувати адаптивний стиль керівництва;

 • організовувати здійснення ефективного контролю на підприємстві;

 • застосовувати логістичні системи ресурсного забезпечення підприємства.

Основними формами організації навчання під час вивчення дисципліни є лекції, консультації, самостійна робота під керівництвом викладача та самостійна робота магістрів.

Формами контролю засвоєння програми є: самоконтроль, написання модульних контрольних робіт, реферату, виконання індивідуальних практичних завдань та залік за період вивчення дисципліни.

СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

“МЕНЕДЖМЕНТ НА РИНКУ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ”

Курс:

(підготовка магістрів)

Форма навчання:

(очна (денна), заочна)

Напрям,

спеціальність,

освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика

навчальної

дисципліни

Кількість кредитів:

2

Змістових модулів:

2

Загальна кількість годин:

72

Тижневих годин:

5

8.050201

Менеджмент організацій”

магістр

За вибором

Рік підготовки: 1.

Семестр: 2.

Аудиторна робота

• лекційні заняття:

16

• самостійна робота під керівництвом викладача:

16

Самостійна робота студента

40

Вид підсумкового контролю:

залік

МОДУЛЬНА СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

“МЕНЕДЖМЕНТ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ НА РИНКУ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ”

Змістовий модуль

Тема

з/п

Назва

з/п

Назва

1.

Менеджмент у системі економічних відносин підприємств на ринку товарів і послуг

1.1.

Суть менеджменту діяльності підприємств на ринку товарів і послуг та його місце в системі економіки і управління

1.2.

Розвиток теорії та практики менеджменту підприємств у контексті теорії світового менеджменту

1.3.

Управління організаційними змінами та інноваціями

1.4

Внутрігосподарський механізм підприємства

2.

Процес прийняття рішень та основні функції менеджменту.

Менеджмент ресурсів підприємств

2.1.

Процес прийняття рішень у менеджменті

2.2.

Планування та контроль в системі менеджменту підприємств

2.3.

Менеджмент трудових ресурсів підприємства

2.4

Менеджмент маркетингу

2.5

Управління ефективністю в менеджменті

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

“МЕНЕДЖМЕНТ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ НА РИНКУ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ”

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАНЯТТЯ

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І.

Менеджмент у системі економічних відносин підприємств на ринку товарів і послуг

Тема 1. Суть менеджменту діяльності підприємств на ринку товарів і послуг та його місце в системі економіки і управління

Загальна характеристика процесу управління в доринкову епоху, його результативність. Капіталістична та соціалістична монополія, гігантоманія. Системи управління за планової та ринкової економіки. Державна номенклатура, політична еліта, “тіньовики”, директорський корпус, підприємці “нової хвилі”. Закони природного розвитку. Дія основних економічних законів та їхній вплив на прийняття управлінських рішень на рівні підприємства. Оцінка адекватності діючих в Україні організаційно-правових форм підприємств та методів управління ринковими умовами. Особливості менеджменту діяльності підприємств на ринку товарів і послуг за різних організаційно-правових форм. Рушійний механізм ринкової економіки. Схема функціонування підприємницької фірми.

Тема 2. Розвиток теорії та практики менеджменту підприємств в контексті теорії світового менеджменту

Загальна характеристика менеджменту. Формування менеджменту, як суспільного явища пов’язаного із змінами у виробничій сфері та сфері послуг. Промисловий переворот (1820-1900 рр.) – надзвичайна динамічність господарських стратегій. Епоха масового виробництва. Підприємства індустріальної епохи як закриті системи. Постіндустріальна (інформаційна) епоха. Можливі стратегії для підприємств інформаційної ери. Характеристики відкритих систем. Стратегічні альянси. Нова управлінська філософія. Менеджмент на підприємстві. Види підприємств різних форм власності. Модель менеджменту підприємства. Класифікація процесів в діяльності підприємства. Учасники діяльності підприємства: власники капіталу, менеджери, колектив, сторони і вкладники капіталу, постачальники, клієнти, держава, громадкість. Ранжування основних якостей менеджерів. Основні вимоги, що ставлять перед менеджерами “General Motors”. Різні «ролі» менеджерів залежно від управлінської ситуації. Основи управління підприємством. Піраміда управління. Філософія та політика підприємства. Структурна політика підприємства (створення перспективного та дієспроможного підприємства; правові форми; політика, що визначає відношення власника до підприємства; коопераційна політика, що займається співробітництвом різних підприємств; політика концентрації та розукрупнення; політика ліквідації) та політика процесу (політика придбання; інвестиційна політика відносно обладнання; кадрова політика; фінансова політика; виробнича політика; політика звітності про діяльність підприємства). Принципи підприємства: загальні термінові цільові установки; концепції пов’язані з ринком товарів і послуг; принципи, пов’язані з управлінням; принципи, пов’язані з працівниками; принципи зовнішніх зв’язків. “Неперсональне” і персональне управління. Школи менеджменту. Процесний, системний та ситуаційний підходи до управління виробництвом. Критерії результативності системи. Особливі методи управління діяльністю підприємства на ринку товарів і послуг, прийнятні і для умов України, відпрацьовані в процесі зміни рівня нестабільності світової управлінської праці. Залежність між рівнем змін у зовнішньому середовищі і відповідними типами мислення менеджерів. Пристосування підприємства до зміни економічних умов: матриця зовнішніх подій для підприємства; матриця власних можливостей підприємства.

Тема 3. Управління організаційними змінами та інноваціями

Природа організаційних змін. Зовнішні та внутрішні чинники, що призводять до змін. Планові та ситуаційні зміни. Процес керування змінами в підприємстві. Моделі процесу змін. Модель Луіна. Етапи змін при поглибленому підході до змін. Основні причини опору змінам: невизначеність, загроза власним інтересам, різне ставлення до змін, відчутті втрати. Способи долання опору змінам: співучасть, співбесіди, турбота про працівників, зіставлення аргументів різних сторін. Сфери організаційних змін: зміна організаційної структури; зміна технології та виробництва; зміни у сфері персоналу. Реінжиніринг в організаціях. Підходи до реінжинірингу.

Людський чинник при впровадженні змін. Технології розвитку організації: діагностування ситуації, формування команди, зворотній зв’язок. Метод “третейського судді”. Ефективність розвитку організації.

Організаційні інновації. Інноваційний процес: випробування, запуск, зростання, зрілість, занепад. Форми запровадження інновацій: радикальні і часткові інновації; технічні й управлінські інновації; інновації продукції та виробництва. Підтримка інновацій в організаціях. Система винагород. Організаційна культура. Новаторство у великих організаціях.

Тема 4. Внутрігосподарський механізм підприємства

Внутрішня структуризація підприємства. Виробнича, організаційна, управлінська структури. Спеціалізація виробництва, його технології та місце розташування. Матриця взаємодії виробничих підрозділів. Структуризація управління підприємством. Економічні та соціальні засади формування внутрігосподарських економічних відносин. Утворення сфер функціонування економічних відносин, що обмежені певною економічною системою. Внутрігосподарські відносини – відносини власності, трудові та організаційно-економічні відносини. Внутрішні чинники формування соціально-економічної ефективності підприємств. Принципи та форми функціонування внутрігосподарського економічного механізму. Принцип цільової сумісності та зосередженості, принцип безперервності й надійності, принцип планомірності, пропорційності й динамізму, принцип демократичного розподілу функцій управління, принцип науковості та обґрунтованості методів управління, принцип ефективності управління. Організація управління за центрами відповідальності. Складові внутрігосподарських економічних відносин.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Навчально-методичний комплекс дисципліни „ стратегічний менеджмент" для підготовки фахівців напряму 0502 „Менеджмент" зі спеціальності

  Документ
  Курс „Стратегічний менеджмент” є інтегрованою і завершальною дисципліною, яка належить до порівняно нових. Розрахована на студентів економічних спеціальностей вищих аграрних закладів освіти, які опановують спеціальність, що безпосередньо
 2. Навчально-методичний комплекс дисципліни " аграрна політика" для підготовки фахівців напряму 0502 "Менеджмент" зі спеціальності: 000007 "Адміністративний менеджмент" в аграрних вищих навчальних закладах

  Документ
  Рецензенти: кандидат економічних наук, професор Г.Є. Мазнєв (Харківський національний технічний університет сільського господарстваімені Петра Василенка); кандидат економічних наук, професор О.
 3. Навчально-методичний комплекс дисципліни „ стратегічний менеджмент" для підготовки фахівців окр „Магістр" із спеціальності 000007 "Адміністративний менеджмент"

  Документ
  Робоча навчальна програма складена доктором економічних наук, завідувачем кафедри державного управління Дібровою Анатолієм Дмитровичем на основі програми нормативної дисципліни для студентів напряму підготовки 0502 „Менеджмент”, обговореної
 4. Навчально-методичний комплекс дисципліни " логістика в зовнішньоекономічній діяльності" для підготовки фахівців спеціальності 050206 „Менеджмент зед" київ-2010

  Документ
  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ ФАКУЛЬТЕТ АГРАРНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ Кафедра маркетингу та міжнародної торгівлі “ЗАТВЕРДЖУЮ” Декан факультету аграрного менеджменту О.
 5. Анотації дисциплін зі спеціальності 6

  Документ
  2.1. Повна назва дисципліни відповідно до галузевого стандарту вищої освіти: „Комп’ютерні мережі і телекомунікації” зі спеціальності 6.050200 „Менеджмент організацій”

Другие похожие документы..