Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Конкурс'
Всероссийский форум научной молодежи «Шаг в будущее», который пройдет в Москве с 19 по 23 марта 2012 года, присудит, в числе прочих, особый и почетны...полностью>>
'Документ'
Человеческие отношения сильно изменились, и изменились к худшему. Глубина отношений исчезла во всех областях жизни: жена больше не жена, а подружка; ...полностью>>
'Документ'
XXI век ставит перед мировым сообществом новые сложные проблемы, характеризующиеся комплексом противоречий: между природой и обществом; между развиты...полностью>>
'Документ'
Творогов О.В. Сюжетное повествование в летописях XI-XII вв. Истоки русской беллетристики: Возникновение жанров сюжетного повествования в древнерусс...полностью>>

Національна академія наук україни (8)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

Центр досліджень науково-технічного потенціалу
та історії науки ім. Г.М.Доброва

ЗВІТ

про діяльність Центру досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М.Доброва у 2008 році

Затверджено на засіданні

Вченої Ради ЦДПІН ім.Г.М.Доброва НАН України

8 січня 2008 р. (протокол № 1)

Директор д.е.н., проф. ___________Маліцький Б.А.

Обнов5ить п4оля д7ля а2льбомных страни5ц

Київ — 2008

ЗМІСТ

Вступ 4

Проекти Державного фонду фундаментальних досліджень 5

Програмно-цільова та конкурсна тематика НАН України 6

Відомча тематика 6

Госпдоговірна тематика: 8

І. Найважливіші досягнення в галузі природничих, соціогуманітарних та технічних наук 10

ІІ. Дані про тематику та обсяги НДР, що виконуються установою 12

II-1. Дані про обсяги фінансування за тематикою фундаментальних, прикладних досліджень та за тематикою, що виконувалась за завданнями державних цільових програм загального фонду Державного бюджету України 15

ІІІ. Дані про виконання досліджень і розробок за замовленнями сторонніх організацій (за договорами та контрактами, в т.ч. зовнішньоекономічними) 16

IV. Використання результатів досліджень у народному господарстві 17

Верховній Раді України: 17

Міністерству освіти і науки України: 18

Раді національної безпеки та оборони України 18

Державному агенству з інвестицій та інновацій: 19

Президії НАН України 19

Наукові розробки фахівців ЦДПІН ім. Г.М. Доброва НАН України впроваджено у навчальний процес: 20

V. Координація наукової діяльності 21

VI. Конференції, семінари, з’їзди тощо 26

Міжнародні конференції, семінари, з’їзди тощо: 30

Вітчизняні конференції, семінари, з’їзди тощо: 34

VII. Створення та використання об’єктів інтелектуальної власності 37

VIII. Видавнича діяльність 38

Монографії 38

Збірники, навчальні посібники, довідники, CD-видання 47

Статті у вітчизняних виданнях: 50

Статті у зарубіжних виданнях: 64

Тези у зарубіжних виданнях: 64

Інтернет-публікації, тези, доповіді та інформації про конференції: 66

Перелік журналів, які видаються ЦДПІН ім. Г.М. Доброва НАН України 69

IX. Міжнародне наукове та науково-технічне співробітництво 71

X. Зовнішньоекономічна діяльність 77

ХІ. Результати підприємницької діяльності 78

XII. Діяльність дослідно-виробничої бази 79

XIII. Кадри 80

XIV. Розвиток матеріально-технічної бази досліджень 84

XV. Стан інформаційного забезпечення установи 85

XVI. Функціонування центрів колективного користування науковими приладами 86

XVIІ. Заключна частина 87

Форма V-1 (Додаток до розділу V. Координація наукової діяльності) 88

Форма VIII-1 (Додаток до розділу VIIІ. Видавнича діяльність) 90

Форма VIII-2 (Додаток до розділу VIIІ. Видавнича діяльність) 90

Форма ІХ-1 (Додаток до розділу ІХ. Міжнародне наукове та науково-технічне співробітництво) 91

Форма IX-2 (Додаток до розділу ІХ. Міжнародне наукове та науково-технічне співробітництво) 91

Форма ІХ-3 (Додаток до розділу ІХ. Міжнародне наукове та науково-технічне співробітництво) 92

Форма ХІ-3 (Додаток до розділу ХІ. Результати підприємницької діяльності) 93

Форма XIІІ-3 (Додаток до розділу ХІII. Кадри) 94

Форма XIІІ-2 (Додаток до розділу ХІII. Кадри) 95

Додаток до розділу ХІII. Кадри. Дані про пенсіонерів, що вийшли на пенсію згідно з Законом України «Про наукову і науково-технічну діяльність» 96

Форма № 1 (Додаток до розділу ХІII. Кадри) 97

Форма № 2 (Додаток до розділу ХІII. Кадри) 97

Форма № 3 (Додаток до розділу ХІII. Кадри) 98

Форма № 4 (Додаток до розділу ХІII. Кадри) 99

Форма 1-к (Додаток до розділу ХІII. Кадри) 101

Форма XIІІ-1 (Додаток до розділу ХІII. Кадри) 103

Список наукових співробітників ЦДПІН ім.Г.М.Доброва НАН України, яких прийнято на роботу за період з 01.01.2008 р. по 01.01.2009 р. (Додаток до розділу ХІII. Кадри) 103

Список наукових співробітників ЦДПІН ім.Г.М.Доброва НАН України, які вибули за період з 01.01.2008 р. по 01.01.2009 р. (Додаток до розділу ХІII. Кадри) 104

Контрольний список наукових працівників ЦДПІН ім.Г.М.Доброва НАН України на 01.01.2008 pоку (Додаток до розділу ХІII. Кадри) 105

Форма XІV-3 (Додаток до розділу ХІV. Розвиток матеріально-технічної бази досліджень) 111

Форма ХV-1 (Додаток до розділу ХV. Стан інформатизації установи) 112

Форма XV-2 (Додаток до розділу ХV. Стан інформатизації установи) 113

Форма №2 - інформатика (Додаток до розділу ХV. Стан інформатизації установи) 114

Звітні форми для інформаційної бази з питань міжнародної діяльності 116

Вступ

Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М.Доб­­рова НАН України (ЦДПІН ім. Г.М. Доброва НАН України) є неприбутковою організацією, внесеною до Держреєстру наукових установ, яким надається підтримка держави, має статус науково-дослідного інституту, входить до складу Відділення інформатики НАН України. ЦДПІН ім. Г.М. Доброва НАН України здійснює науково-дослідні, прогнозно-аналі­тичні та учбово-методичні роботи згідно з основними напрямами:

узагальнення історичного досвіду, довгострокових тенденцій, законо­мір­ностей, проблем розвитку науки в Україні у контексті розвитку світової науки;

удосконалення соціально-економічного та організаційного механізму, формування та використання науково-технічного потенціалу України, його взаємодії з науковими потенціалами зарубіжних країн;

історико-наукознавчий аналіз досвіду та обґрунтування перспектив науково-технічного і соціально-економічного розвитку НАН України.

На ЦДПІН ім. Г.М. Доброва НАН України покладено координацію теоретико-методичних, прикладних досліджень та розробок в галузі наукознавства та історії науки і техніки, які виконуються в установах НАН України.

На 01.01.2009 р. чисельність працівників ЦДПІН ім. Г.М.Доброва НАН України згідно з штатним розписом становить 79 осіб, в тому числі 66 науковці. З них: 7 докторів наук та 32 кандидатів наук, без наукового ступеня – 27 осіб.

Середній вік докторів наук 62,6 р., кандидатів наук 50,6 р., середній вік наукових працівників в цілому 51,7 р.

В структурі ЦДПІН ім. Г.М. Доброва НАН України функціонує п’ять наукових відділів та Міжгалузева лабораторія Міністерства освіти і науки України та НАН України.

Наукові відділи:

історії науки і техніки;

методології і соціології науки;

системних досліджень науково-технологічного потенціалу;

проблем інноваційного розвитку економіки;

проблем діяльності та стратегії розвитку НАН України;

міжгалузева лабораторія МОН та НАН України проблем формування та реалізації науково-технічної політики України.

Протягом звітного періоду науковці ЦДПІН ім. Г.М. Доброва НАН України виконували 12 науково-дослідних тем та проектів. Зокрема:

Проекти Державного фонду фундаментальних досліджень

 1. Методологія вирішення завдань підвищення сприйнятливості виробничих секторів національних економік Білорусі й України до інновацій для забезпечення технологічної безпеки країн (Договір з ДФФД №Ф14/313 від 21.06.2007, (фінансування надане за підсумками конкурсу спільних досліджень українських та білоруських вчених, оголошеного державними фондами фундаментальних досліджень України та Бєларусі). Мета: розробка теоретико-методологічного інструментарію для оцінки та обґрунтування заходів щодо забезпечення технологічної безпеки та конкурентоспроможності економіки Білорусі та України.

 2. Методичні підходи до визначення пріоритетних напрямів інноваційної діяльності на основі прогнозно-аналітичних досліджень (Договір з МОН № Ф26/452-2008 від 31.07.2008), метою якого було поставлено Здійснити спробу знайти схеми вибору науково-технологічних та інноваційних пріоритетів з інформаційного масиву Державної програми прогнозування науково-технологічного та інноваційного роз витку на основі сучасних уявлень про наукво-технологічне прогнозування.

Програмно-цільова та конкурсна тематика НАН України

 1. «Наукове, організаційно-методичне та інформаційне забезпечення розроблення на основі використання сучасних інформаційних технологій та системної методології прогнозів впливу науково-технологічного потенціалу на інноваційний розвиток суспільства» (затверджена постановою Бюро Відділення інформатики НАН України від 17.01.07 р., пр. № 6), метою якої є розвиток теорії та практики інноваційної діяльності в умовах глобалізації, а також удосконалення методів управління й прогнозування розвитку інноваційних процесів сучасної української економіки. За звітний рік здійснювалася постановка завдання дослідження; аналітичний огляд підходів щодо вирішення проблеми у світі.

Відомча тематика

 1. «Історія Національної академії наук України у суспільно-політичному контексті» (затверджена постановою Бюро Відділення інформатики НАН України від 08.06.06 р., пр. №2). Метою визначено комплексне відтворення історії НАН України як найвищої наукової інституції України та академічної науки від 1918 до 2008 рр. Результатом стане рукопис фундаментальної п’ятитомної монографії. За звітний період підготовлено біографічний словник провідних учених Академії. Наступного року передбачається написання розділу «Історія академічної науки».

 2. «Дослідження інноваційного потенціалу інформації та знання в методології знаннєвого суспільства» (затверджена постановою Бюро Відділення інформатики НАН України від 08.06.06 р., пр. №2) метою якої є виявлення основних рис методології знаннєвого суспільства, обґрунтування умов його формування, встановлення економічного змісту його категорій. За звітний період розроблена концепція та методологія дослідження, розділи теми «Імперативи освіти для знаннєвого суспільства», «Гносеологічні проблеми легітимації науки в знаннєвому суспільстві», «Завдання освіти в умовах побудови в Україні інформаційного суспільства». Наступного року передбачається проведення соціологічних досліджень, накопичення та аналіз статистичних матеріалів, створення баз даних.

 3. «Обґрунтування модельних характеристик науково-технічного потенціалу України, що відповідає умовам знаннєвого суспільства» (затверджена постановою Бюро Відділення інформатики НАН України від 08.06.06 р., пр. №2). Метою є аналіз сучасного стану науково-технічного потенціалу України: визначення основних характеристик, порівняння із зарубіжними країнами та розробка детальної Концепції розвитку науково-технічного потенціалу. За звітний рік розроблено план та концепція дослідження, підготовлено методичні матеріали, проаналізовано сучасний стан науково-технічного потенціалу. Наступний етап передбачає проведення досліджень з виявлення і вивчення закономірностей змін основних показників розвитку науково-технічного потенціалу, створення відповідних баз даних, розробка моделей майбутньої динаміки, його розвитку у відповідності з умовами впливу на формування знаннєвого суспільства.

 4. «Дослідження інноваційних процесів як джерела синергізму в економіці: проблеми моделювання та використання в системах підготовки прийняття управлінських рішень» (затверджена постановою Бюро Відділення інформатики НАН України від 08.06.06 р., пр. №2) метою є розвиток теорії інноваційної діяльності в умовах глобалізації та вдосконалення методів управління інноваційним розвитком.

 5. «Узагальнення та систематизація результатів досліджень, отриманих в НАН України з ряду пріоритетних міждисциплінарних наукових напрямів» (затверджена постановою Бюро Відділення інформатики НАН України від 28.01.05 р., пр. № 5) метою якого є дослідження діяльності НАН України з вирішення ряду актуальних міждисциплінарних проблем.

 6. «Розробка організаційно-методичного забезпечення узгодженого формування та системної реалізації науково-технологічних та інноваційних пріоритетів» (затверджена постановою Бюро Відділення інформатики НАН України від 14.06.2005, пр.№1) метою якого є розробка пропозицій щодо вдосконалення системи державних пріоритетів науково-технічної та інноваційної діяльності і підготовка проектів нормативно-правових актів для запровадження цієї системи в Україні.

Госпдоговірна тематика:

 1. «Розвиток наукового співробітництва НАН України з провідними зарубіжними науковим центрами та організаціями» (Затверджена постановою Президії НАНУ від 19.03.2008 № 85), метою якого поставлено дослідити масштаб, характер і форми міжнародного співробітництва наукових установ НАН України з провідними зарубіжними науковими центрами та організаціями та оцінити внесок міжнародного співробітництва в розвиток української академічної науки та інноваційного розвитку.

 2. «Розробка і пілотне впровадження типової інтегрованої інформаційно-аналітичної системи ( ІАС ) органів місцевого самоврядування на базі сучасних програмних і комп'ютерних технологій» (Затверджена постановою Президії НАНУ від 19.03.2008 № 85), метою якої поставлено створення та пілотне впровадження у визначених містах Києво-Святошинського району Київської області типової ІАС органів місцевого самоврядування на базі сучасних програмних і комп'ютерних технологій для підвищення ефективності управління міськими службами, поліпшення обслуговування населення міст та сприяння входженню ІАС в загальнонаціональну систему управління житлово-комунальним господарством (ЖКГ) України; створення сприятливих умов для пошуку та залучення інвестицій в житлово-комунальне господарство Києво-Святошинського району, організація заходів та діяльності, які будуть гарантувати своєчасне повернення залученого фінансування та забезпечать ефективне управління інвестиціями.

 3. «Розроблення пропозицій щодо посилення відповідальності державних замовників за впровадження результатів наукових досліджень та розробок, що виконувалися з використанням коштів державного бюджету» (Договір з Мінекономіки від 5.09.08 №32). Мета: дослідження стану виконання державного замовлення на проведення наукових досліджень і розробок за рахунок коштів державного бюджету; оцінка діяльності розпорядників коштів з впровадження результатів відповідних досліджень і розробок за напрямами досліджень.

І. Найважливіші досягнення в галузі природничих, соціогуманітарних та технічних наук

З напряму «Узагальнення історичного досвіду, довгостроко­вих тенденцій, закономірностей, проблем розвитку науки в Україні у контексті розвитку світової науки» досягнуто наступних основних результатів:

 • Розвинуто історичні знання про розвиток механіки машин в Україні та досліджень з історії вітчизняної науки і техніки (підготовлено до друку відповідні монографії). На основі використання оригінальної методики вивчення наукових шкіл ідентифіковано і описано діяльність чотирьох нових вітчизняних наукових і науково-технічних шкіл, створених, зокрема, М.Ф.Герасютою (ракетно-космічна техніка, засоби ПРО); С.М.Гершензоном (молекулярна біологія і генетика); С.М.Кожевніковим (механіка металургійного виробництва); Ю.О.Митропольським (нелінійна механіка та якісні теорії нелінійних диференціальних рівнянь) (видано монографію: НАН України. 1918-2008. Персональний склад / Укладачі: Ю.О. Храмов, В.М. Палій. – К.: КММ, 2008).

З напряму «Удосконалення соціально-економічного та організаційного механізму, формування та використання науково-тех­ніч­ного потенціалу України, його взаємодії з науковими потенціалами зарубіж­них країн» отри­мано наступні основні результати:

 • На основі вивчення вітчизняного та зарубіжного досвіду економічного розвитку виявлено закономірну для сучасних умов неоліберального ринку тенденцію перетікання капіталу (фінансових і інтелектуальних ресурсів) з виробничої у фінансову сферу. Остання перетворюється у відносно самостійне джерело заробляння спекулятивних грошей, домінуючи і паразитуючи над виробництвом. «Соросоїзація» економічного життя призводить до скорочення інвестицій у відтворювальний процес за рахунок зростаючого відчуження коштів з виробничої у фінансову сферу, нівелює тим самим застосування нових технологій і деформує структуру економіки, що призводить до втрачання нею суспільної раціональності, стабільності і в решті решт до криз.

 • Досліджено економічні та соціальні аспекти інноваційного розвитку фармацевтичної галузі України і розроблено пропозиції щодо формування і запровадження принципово нової інноваційно-соціальної моделі взаємовідносин держави, розробників нових лікарських засобів і фармацевтичних підприємств, особливістю якої є використання не адміністративних, а ринкових важелів державного впливу на ціни лікарських засобів шляхом безпосередньої участі в організації та фінансуванні наукових досліджень, створення і випробування нових ліків. Запровадження такої моделі дозволить з одного боку вирішити соціальну проблему: зробити сучасні лікарські засоби доступними широким масам населення, а з другого – економічну: дати серйозний імпульс розвитку вітчизняної фармацевтики, підвищенню її конкурентоспроможності як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках (видано монографію: Мех О.А. Інноваційно-соціальні аспекти розвитку фармацевтичної галузі України: ЦДПІН НАН України. – 2008. – 408 с.).

 • Запропоновано нову систему формування та реалізації пріоритетів, на основі прогнозно-аналітичних досліджень із залученням великої кількості експертів обґрунтовано пріоритетні напрями розвитку науки і техніки, а також інноваційної діяльності в Україні. Розроблено проекти законів та постанов Кабінету Міністрів України, прийняття яких необхідне для практичної реалізації даної системи (видано монографію: Маліцький Б.А., Попович О.С., Онопрієнко М.В. Обгрунтування системи науково-технологічних та інноваційних пріоритетів на основі «форсайтних» досліджень. – К.: Фенікс, 2008. – 86 с.)

ІІ. Дані про тематику та обсяги НДР, що виконуються установою

Вид тематики

Кількість тем (проектів, завдань)

Обсяги фінансування

разом

в т.ч. завершено у звітному році

разом

в т.ч. за рахунок коштів загального фонду Державного бюджету

1

2

3

4

5

1. Державна:

1.1. Тематика, що виконувалась за завданнями державних цільових програм, головним розпорядником бюджетних коштів яких є НАН України та фінансувалась за бюджетною програмою 6541050

-

-

-

-

1.2. Тематика, що виконувалась за завданнями державних науково-технічних програм Міністерства освіти і науки України

-

-

-

-

1.3. Тематика, що виконувалась за завданнями програм інших центральних органів виконавчої влади

-

-

-

-

1.4.Тематика, яка виконувалась за Державним замовленням на науково-технічну продукцію з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки, що фінансувалось за бюджетною програмою 6541050

-

-

-

-

«Розроблення пропозицій щодо посилення відповідальності державних замовників за впровадження результатів наукових досліджень та розробок, що виконувалися з використанням коштів державного бюджету» - Договір з Мінекономіки від 5.09.08 №32

1

1

100,0

-

1.5. Проекти Державного фонду фундаментальних досліджень

-

-

-

-

Методологія вирішення завдань підвищення сприйнятливості виробничих секторів національних економік Білорусі й України до інновацій для забезпечення технологічної безпеки країн

Договір з ДФФД №Ф14/313 від 21.06.2007

1

1

40,0

-

Методичні підходи до визначення пріоритетних напрямів інноваційної діяльності на основі прогнозно-аналітичних досліджень -- Договір з МОН № Ф26/452-2008 від 31.07.2008

1

1

20,0

-

1.6. Тематика, яка виконувалась за окремими завданнями відповідно до Указів Президента України, рішень Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та фінансувалися за бюджетними програмами 6541030 та 6541050

-

-

-

-

2. Програмно-цільова та конкурсна тематика НАН України

2.1. Тематика, що виконувалась за завданнями цільових комплексних програм фундаментальних досліджень**

-

-

-

-

Наукове, організаційно-методичне та інформаційне забезпечення розроблення на основі використання сучасних інформаційних технологій та системної методології прогнозів впливу науково-технологічного потенціалу на інноваційний розвиток суспільства -- Затверджена постановою Бюро Відділення інформатики НАН України від 17.01.07 р., пр. № 6

1

-

205,6

205,6

2.2. Тематика, що виконувалась за завданнями цільових програм прикладних досліджень***

-

-

-

-

2.3 Тематика, що виконувалась в рамках спільних конкурсів з УНТЦ, РФГД, Сибірським відділенням РАН, конкурсу науково-технічних (інноваційних) проектів НАН України

-

-

-

-

3. Відомча тематика:

3.1. Тематика, що виконувалась за завданнями цільових наукових програм відділень НАН України****

-

-

-

-

Історія Національної академії наук України у суспільно-політичному контексті -- Затверджена постановою Бюро Відділення інформатики НАН України від 08.06.06 р., пр. №2

1

-

442,0

442,0

Дослідження інноваційного потенціалу інформації та знання в методології знаннєвого суспільства -- Затверджена постановою Бюро Відділення інформатики НАН України від 08.06.06 р., пр. №2

1

-

279,4

279,4

Обґрунтування модельних характеристик науково-технічного потенціалу України, що відповідає умовам знаннєвого суспільства -- Затверджена постановою Бюро Відділення інформатики НАН України від 08.06.06 р., пр. №2

1

-

501,0

501,0

Дослідження інноваційних процесів як джерела синергізму в економіці: проблеми моделювання та використання в системах підготовки прийняття управлінських рішень -- Затверджена постановою Бюро Відділення інформатики НАН України від 08.06.06 р., пр. №2

1

-

289,6

289,6

Узагальнення та систематизація результатів досліджень, отриманих в НАН України з ряду пріоритетних міждисциплінарних наукових напрямів -- Затверджена постановою Бюро Відділення інформатики НАН України від 28.01.05 р., пр. № 5

1

-

2031,56

2031,6

Розробка організаційно-методичного забезпечення узгодженого формування та системної реалізації науково-технологічних та інноваційних пріоритетів - Затверджена постановою Бюро Відділення інформатики НАН України від 14.06.2005 р., пр.№ 1

1

1

269,6

269,6

3.2. Тематика фундаментальних досліджень, що фінансувалась за бюджетною програмою 6541030 (Загальний фонд Державного бюджету)

-

-

-

-

3.3. Тематика прикладних досліджень, що фінансувалась за бюджетною програмою 6541050 (Загальний фонд Державного бюджету)

-

-

-

-

3.4. Тематика, що фінансувалась за обома бюджетними програмами

-

-

-

-

3.5. Тематика, що фінансувалась за бюджетними програмами 6541140, 6541160 та 6541180 ) (Загальний фонд Державного бюджету)

-

-

-

-

XIII Міжнародна науково-практична конференція "Проблеми та перспективи інноваційного розвитку економіки" м.Севастополь АР Крим, 15-19 вересня 2008 року

1

1

4,0

4,0

Міжнародний симпозіум "Інтеграція наукових систем країн-членів ОЧЕС до загальноєвропейського наукового простору: досвід та перспективи", м.Київ, 24–25 квітня, 2008 рік*

1

1

12,0

12,0

Участь у Ізмірському міжнародному ярмарку (Турція) – розпорядження Президії від 27.06.008 №412

1

1

15,2

15,2

4. Пошукова тематика:

4.1. Тематика, що фінансувалась за бюджетною програмою 6541030

-

-

-

-

4.2. Тематика, що фінансувалась за бюджетною програмою 6541050

-

-

-

-

5. Госпдоговірна тематика

5.1. Тематика, що фінансувалась за бюджетною програмою 6541030 (Спеціальний фонд Державного бюджету)

-

-

-

-

Підготовка інформаційно-методичних матеріалів для журналу «Наука та наукознавство» (ювілейний номер до 90-річчя НАН України) з інформацією про проекти Державного фонду фундаментальних досліджень - договір з ДФФД від 19.06.08 від 19/06-08

1

1

15,0

-

5.2. Тематика, що фінансувалась за бюджетною програмою 6541050 (Спеціальний фонд Державного бюджету)

-

-

-

-

«Розвиток наукового співробітництва НАН України з провідними зарубіжними науковим центрами та організаціями» -- Затверджена постановою Президії НАНУ від 19.03.2008 № 85

1

1

225,0

225,0

«Розробка і пілотне впровадження типової інтегрованої інформаційно-аналітичної системи ( ІАС ) органів місцевого самоврядування на базі сучасних програмних і комп'ютерних технологій» - Затверджена постановою Президії НАНУ від 19.03.2008 № 85

1

1

250,0

250,0

Міжнародний симпозіум "Інтеграція наукових систем країн-членів ОЧЕС до загальноєвропейського наукового простору: досвід та перспективи", м.Київ, 24–25 квітня, 2008 рік - розпорядження Президії від 20.03.08 № 156 для проведення симпозіуму надано додаткове фінансування у розмірі 64 тис.грн.

*

*

64,0

64,0

Загалом

16

10

4763,96

4589,00Скачать документ

Похожие документы:

 1. Національна академія наук україни (3)

  Документ
  II-1. Дані про обсяги фінансування за тематикою фундаментальних, прикладних досліджень та за тематикою, що виконувалась за завданнями Державних цільових програм загального фонду Державного бюджету України 21
 2. Національна академія наук україни (11)

  Документ
  Список наукових співробітників ЦДПІН ім.Г.М.Доброва НАН України, яких прийнято на роботу за період з 01.01.2007 р. по 01.01.2008 р. (Додаток до розділу ХІII.
 3. Національна академія наук україни (12)

  Документ
  II-1. Дані про обсяги фінансування за тематикою фундаментальних, прикладних досліджень та за тематикою, що виконувалась за завданнями Державних цільових програм загального фонду Державного бюджету України 16
 4. Національна академія наук україни (9)

  Документ
  Актуальність теми дослідження. Історія світового економічного розвитку свідчить, що в умовах ускладнення господарсько-економічних відносин, науково-технічної революції, глобальних соціальних проблем неможливим стає функціонування
 5. Національна академія наук україни (10)

  Документ
  Сохань Павло Степанович – Директор Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, член-кореспондент НАН України – Співголова Оргкомітету

Другие похожие документы..