Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
ГП «Дорожный учебно-инженерный центр» (г. Павловск) совместно с Санкт-Петербургским Государственным Архитектурно-строительным университетом проводит ...полностью>>
'Документ'
Думаю, что смогу лучше проиллюстрировать эти слова, рассказав один эпизод из своей жизни....полностью>>
'Документ'
О том, что относительная численность шулеров (обманщиков) в стране достаточно высока была всегда, а особо высокой стала в период расцвета борьбы с за...полностью>>
'Урок'
Этот урок проводится в форме защиты проекта. Учащиеся заранее получили задание: разработать проект, отражающий жизнь и творчество поэта В. Высоцкого. ...полностью>>

Національна академія наук україни (8)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

VI. Конференції, семінари, з’їзди тощо

В 2008 році ЦДПІН ім. Г.М. Доброва НАН України був організатором і співорганізатором наступних конференцій та семінарів:

Назва

Співорганіза-тори

Дата проведення

Кількість учасників (в т.ч. з країн далекого зарубіжжя, з країн СНД)

Загальна проблематика; Найбільш вагомі результати заходу (рішення, рекомендації тощо

Міжнародний симпозіум «Інтеграція наукових систем країн-членів ОЧЕС до загальноєвропейського наукового простору: досвід та перспективи», Київ, Україна

немає

24-25 квітня 2008 р.

140 вчених та організаторів науки, з 7 країн (Азербайджан, Білорусь, Угорщина, Молдова, Російська Федерація, Туреччина та Україна)

Мета симпозіуму – узагальнення досвіду науково-технологічного розвитку країн–членів ОЧЕС, їх співпраці в рамках ОЧЕС з країнами Євросоюзу, а також визначення перспектив інтеграції наукових систем країн-членів ОЧЕС у загальноєвропейський науковий простір.

Розроблено рекомендації симпозіуму.

Всеукраїнський фестиваль науки, присвячений 90-річчю НАН України, Україна

Організатори: Національна академія наук України, Міністерство науки і освіти України, Академія медичних наук України, Академія мистецтв України, Академія педагогічних наук України, Академія правових наук України, Українська академія аграрних наук, Київський національний університет ім.Тараса Шевченка

14-17 травня 2008 року

Від ЦДПІН ім. Г.М. Доброва НАН України: 6 доповідачів

«Науково-технологічне прогнозування як наукова основа визначення пріоритетів інноваційної політики», «Інноваційний розвиток як основа соціальної стабільності», «Проблеми використання міжнародних показників для оцінки рівня розвитку науки та інновацій», «Суспільство, засноване на знаннях і викладання сучасної науки», «Наука та освіта в контексті проблеми екосталого розвитку», «Структурна динаміка в міжсекторальних фінансових потоках у науці»

XIII международная научно-практическая конференция «Проблемы и перспективы инновационного развития экономики», Севастополь, АР Крым, Украина

Международный инновационный центр (Москва),

Белорусский инновационный фонд (Минск),

Творческий союз НИО Крыма (Симферополь),

Морской гидрофизический институт НАН Украины (Севастополь)

15-19 сентября 2008 г.

109 ученых и специалистов из различных регионов Украины, Российской Федерации, Республики Беларусь, Азербайджана, Молдовы, Германии, Вьетнама.

*

Восьма Добровська конференція з наукознавства та історії науки (Добровські читання присвячені 90-річному ювілею Національної Академії наук України), Київ, Україна

немає

20 лютого -12 березня 2008 р.

заслухано 50 доповідей, з них 10 на пленарному засіданні

Сформовано збірник статей

* Рішення XIII Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки» Севастополь, 15-19 вересня 2008 р.:

1. Відзначити позитивний вплив науково-практичних конференцій, що проводяться, по проблемах інноваційної діяльності з широкою участю країн СНД і інших країн Європи і Азії на розвиток інноваційних процесів в цих країнах.

Ввести в практику конференції обговорення аналітичних матеріалів, що стосуються інноваційного розвитку країн СНД і Східної Європи, для чого вважати за доцільне залучення фінансових коштів національних фондів для виконання відповідних сумісних дослідницьких проектів.

2. Звернутися до урядів і національних академій наук країн СНД з проханням активізувати роботу по формуванню державних і регіональних цільових програм інноваційного розвитку, максимально використовуючи почату за ініціативою України роботу по формуванню міждержавної програми інноваційного розвитку країн СНД. У програмах особливу увагу надати питанням підвищення інноваційної культури суспільства, в т.ч. підвищення кваліфікації державних службовців всіх рівнів в питаннях формування і реалізації інноваційної політики.

Розглядати щорічне проведення даної конференції як один з механізмів формування інноваційної політики в державах і регіонах, включити її в плани пріоритетних міжнародних заходів і надавати фінансове сприяння ученим і фахівцям своїх країн в участі в її роботі.

Беручи до уваги, що на міждержавному рівні почата робота по підготовці програми взаємодії країн СНД у сфері інноваційної діяльності, просити Виконавчий комітет СНД, Міністерство освіти і науки України, Державне агентство України по інвестиціях і інноваціях включити в плани заходів щорічну участь в підготовці і проведенні чергової конференції і міждержавний проект по проведенню аналітичних досліджень, що фінансується державами - членами СНД.

3. Схвалити почату в Україні роботу із створення наукових парків в регіонах країни. Рекомендувати Державному агентству України по інвестиціях і інноваціях підтримати створення такого парку в Криму.

4. Відзначити виняткову важливість робіт по енергозбереженню і використовуванню нетрадиційних і альтернативних джерел енергії, що проводяться в Україні і Білорусі, на формування інноваційної економіки цих і інших країн СНД.

Виразити подяку Фонду Східна Європа і його донорам - ОБСЄ, Посольству Королівства Норвегії, Фонду Євразія і Агентству США по Міжнародному Розвитку (USAID) за підтримку цих проектів в Україні і, зокрема, проекту «Організація системного упровадження сонячної енергетики в Криму». Просити Фонд продовжити ці роботи для формування стійкого сприйняття суспільством необхідності використовування екологічно чистих джерел енергії.

Підтримати створення в Криму кластера, направленого на розвиток нетрадиційної енергетики, запропонованого севастопольськими ученими, з подальшим розповсюдженням його діяльності в інших регіонах СНД. Схвалити ініціативу по створенню в Криму міжнародного молодіжного екоцентру.

5. Визнати за обнадійливі попередні результати науково-дослідних робіт севастопольських учених із створення мінерального наносорбенту на основі вапняних матеріалів.

Просити Державне агентство України по інвестиціях і інноваціях підтримати проведення цих робіт.

6. Відзначити високий науковий і практичний рівень робіт по розробці і упровадженню інформаційних технологій екологічного контролю водних середовищ, що проводяться в Морському гідрофізичному інституті НАН України сумісно з партнерами з Росії і інших країн.

7. Виразити заклопотаність зневагою екологічними проблемами, що виникають при формуванні і реалізації в Україні регіональних стратегій розвитку. Зокрема це торкається планів будівництва в місті Севастополі портового терміналу по перевалюванню вугілля. У зв'язку з цим учасники конференції вважають обов'язковим проведення комплексної і всесторонньої експертизи фахівцями НАН України в тих випадках, коли при будівництві могутніх технологічних комплексів виникають конфлікти з громадськістю.

8. Підтримати проведення в Республіці Білорусь науково-практичної конференції «Інвенції, інновації, інвестиції» (м.Мінськ, травень 2009 року).

9. Доручити постійно діючому оргкомітету продовжити роботу по проведенню щорічних конференцій і приступити до підготовки чергової, 14 науково-практичній конференції, яку провести в Криму в другій декаді вересня 2009 року. Місце її проведення визначити додатково.

На черговій конференції розглянути і проаналізувати досвід формування національних інноваційних систем, зокрема, основних їх компонентів: законодавчих основ, фінансових механізмів, регіональної політики, підготовки кадрів і ін.

10. Направити інформацію про ухвалені рішення конференції в уряди країн СНД для інформування наукової і ділової громадськості.

11. Виразити подяку урядам, національним академіям наук і іншим органам і організаціям Азербайджану, Республіки Білорусь, Молдови, Російської Федерації, України, і інших країн, що направив своїх представників на конференцію, а також Центру досліджень науково-технічного потенціалу і історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України, Творчому союзу наукових і інженерних об'єднань Криму, Представництву Херсонської обласної ради в р. Києві, Таврійському регіональному центру інноваційного розвитку і Технічному центру НАН України за практичну роботу по підготовці і проведенню конференції.

На 2009 рік заплановано проведення наступних міжнародних симпозіумів і конференцій:

Назва

Дата проведення

Місце проведення

Кількість уча-сників (в т.ч. з країн далекого зарубіжжя, з країн СНД), що планується

Перелік співорганіза­то­рів

XIV Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та перспективи інноваційного розвитку економіки»

вересень

АР Крим

150 (в т.ч. з країн далекого зарубіжжя – 20, з країн СНД – 30)

НАН України, ЦДПІН ім. Г.М. Доброва НАН України, МОН України, Кримський науковий центр МОН та НАН України,Державний комітет науки і техніки республіки Білорусь, творча спілка наукових та інженерних товариств АР Крим

Протягом 2008 р. науковці ЦДПІН ім. Г.М. Доброва НАН України брали участь в 78 конференції і семінарі, в тому числі 48 міжнародних симпозіумах, конференціях, семінарах і ярмарках.

Міжнародні конференції, семінари, з’їзди тощо:

 1. V Міжнародний симпозіум НМАПО з біоетики. 10.10.08, Київ: Українська асоціація по біоетиці.

 2. Міжнародний симпозіум «Інтеграція наукових систем країн-членів ОЧЕС до загальноєвропейського наукового простору: досвід та перспективи», 24-25 квітня, Київ, Україна.

 3. ХIII Міжнардний науково-технічний симпозіум „Геоінформаційний моніторинг навколишнього середовища – GPS i GIS - технології”, 9–14 вересня, Алушта, Україна.

 4. III Міжнародна конференція Європейського товариства історії науки і техніки, 10–12 вересня, Австрія, Відень.

 5. International Antarctic Conference - IAC2008 “Ukraine in Antarctica – National Priorities and Global Integration” 23-25 May, Kyiv, Ukraine.

 6. IV міжнародна науково-практична конференція «Жінка в науці та освіті: минуле, сучасність, майбутнє» 6-8 листопада, Київ, Україна.

 7. IV міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми екологічної психології». 15-17.05.08, Київ: Інститут психології АПНУ.

 8. V международная научно-практическая конференция "Актуальные вопросы и организационно-правовые основы сотрудничества Украины и КНР в сфере высоких технологий", 20 мая 2008 г., Киев, Украина.

 9. VI міжнародна науково-практична конференція „Інформація, аналіз, прогноз – стратегічні важелі ефективного державного управління”, 29-30 травня, Київ, Україна .

 10. VIII Міжнародна науково-практична конференція «Електронні інформаційні ресурси: проблема формування, обробки, розповсюдження, захисту і використання». жовтень, м. Київ, Україна.

 11. VII научная конференция «Медицинская профессура в СССР», 20 березня, Москва.

 12. XII Міжнародна науково-практична конференція «Захист прав інтелектуальної власності», 16 -20 червня, Алушта, Україна.

 13. XXIII міжнародна Балтійська конференція з історії науки. 9.10.08, Рига: Латвійська Асоціація з історії науки.

 14. ІV Міжнародна наукова конференція молодих вчених, аспірантів та студентів “Молодь та економіка”, квітень, м. Ярославль, Росія.

 15. ІХ Міжнародна конференція «Проблемы прогнозирования и государственного регулирования социально-экономического развиия», 16-17жовтня , Мінськ, Білорусь.

 16. Международная конференция «История наук о Земле: исследования, этапы развития, проблемы», ноябрь, Москва, Россия.

 17. Международная научно-практическая конференция «Новое качество экономического роста: инновации, инвестиции, конкуреноспособность», октябрь, Минск.

 18. Міжнародна конференція «Політика в галузі науки та освіти у країнах Балтії, Кавказу, Балканського і Східно-європейського регіонів», 18-21 вересня, Кишинів, Молдова.

 19. Міжнародна конференція з питань наукометрії та вебометрії, 28 липня-1 серпня, Берлін, Німеччина.

 20. Міжнародна конференція з проблем міграції вчених вищої кваліфікації (організатори - ЮНЕСКО, ОЭСР та ЄС), 1-2 грудня, Брюссель, Бельгія.

 21. Міжнародна конференція представників національних урядів та експертів Комісії ООН для Європи з проблем науково-технічного та інноваційного розвитку, 14-15 лютого, Женева, Швейцарія.

 22. Міжнародна наукова конференція “Implication of different production technologies on animal health and food products quality indices”, проведена в рамках виконання проекту 7РП. Грудень, Латвія, Рига, Сігурда.

 23. Міжнародна наукова конференція «Крим в історії та культурі України». 19-21.06.08. Сімферополь: Таврійський університет.

 24. Міжнародна наукова конференція «Трансгранична співпраця і розвиток підприємництва в прикордонних регіонах», 2-4 липня, Варна, Болгарія.

 25. Міжнародна науково-практична конференція "Республіка Білорусь в системі міжнародних економічних відносин", ноябрь, м.Мінськ.

 26. Міжнародна науково-практична конференція "Стратегія забезпечення сталого розвитку України". 20 травня, м. Київ, Україна.

 27. Міжнародна науково-практична конференція «Виклики та потреби бізнесу ХХІ століття», листопад, м. Київ, Україна.

 28. Міжнародна науково-практична конференція «Національні економіки в глобальному просторі» Україна, квітень, м. Київ, університет «КРОК».

 29. Міжнародна науково-практична конференція «Перспективи інноваційного розвитку економіки» , 12-16 травня, м. Алушта, Україна.

 30. Міжнародна науково-практична конференція Торговельної палати України з проблем розвитку країн ЧАЕС – 16-17 квітня, Київ, Україна.

 31. ХІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та перспективи інноваційної діяльності», 15-19 вересня, м.Севастополь, АР Крим, Україна.

 32. VIII Міжнародний форум "Етичні та духовні аспекти розвитку людини і суспільства". 18-20 квітня, м. Київ, Україна.

 33. VІ сесія Слов'янського Парламентського Союзу. 1 – 3 лютого, Брест, Білорусь.

 34. Будапештський форум – конференція дослідників у галузі гуманітарних та суспільних наук Дунайського регіону, 29 листопада, Секешфехервар, Угорщина .

 35. ІІ Международный Форум от науки к бизнесу: Бизнес в развитии инновационной деятельности и инфраструктуры, май, Санкт-Петербург.

 36. ІІ Міжнародний Форум «Трансфер технологій та інновацій», НТУУ «КПІ», листопад, м.Київ, Україна.

 37. Міжнародний слов'янський комітет. 15-16 листопада, Київ, Україна.

 38. Міжнародний слов'янський комітет. 19 – 22 червень, Чехія, Прага.

 39. Форум випускників білоруських ВНЗ, працюючих за кордоном. 26-30 травня, Білорусь, Мінськ.

 40. VІІ Ізмірський ярмарок. Виставка науково-технічнічних розробок установ НАН України (Участь у експозиції України), Туреччина, 21 – 31 серпня 2008 р..

 41. Заключний міжнародний семінар з проблем застосування індикаторів „Інноваційного табло ЄС” для України та Росії, 24-25 січня, Москва, Росія.

 42. Засідання Робочої міжнародної експертної групи Спільного проекту «ЄК та ООН з гендерної рівності задля розвитку і миру» - 9 – 13 листопада, Бельгія, Брюссель.

 43. Міжнародний науково-практичний семінар «Формування та впровадження державних науково-технологічних програм в країнах світу», 9-10 грудня, Ханой, В’єтнам.

 44. Міжнародний семінар з проблем розвитку науки у пост-радянських країнах, 4-6 грудня, Оксфорд, Великобританія.

 45. Міжнародний семінар з програми ЄС „ЄраВотч” („Тенденції розвитку спільного європейського наукового простору”), 16-19 грудня, Афіни, Греція.

 46. Семінар з проблем соціально-економічного розвитку Росії та України у контексті угорської „політики сусідства”, 7-11 травня, Будапешт, Угорщина.

 47. Семінар Кабінету історії механіки й математики Московського університету, лютий, Москва.

 48. Украинско-немецкий инвестиционный семинар «Инновации и High-Tech технологии на Украине: состояние и перспективы на пороге ВТО» ХНУРЕ, 26-27.05.08, Харьков, Украина.

Вітчизняні конференції, семінари, з’їзди тощо:

 1. VI Науково-практична конференція “Історія науки, техніки і освіти”, 13 травня, Київ, Національний технічний університет України.

 2. XI щорічна національна конференція Українського Фулбрайтівського товариства „Ідентичність і пам’ять у пострадянській Україні” 31 жовтня-1 листопада, Київ, Україна.

 3. Бізнес-форум ЧЕС «Інновації, конкурентоспроможність, інвестиції», Україна, м. Київ, ТПП України, квітень.

 4. Всеукраїнська науково-краєзнавча конференція «Проблеми українського державотворення: історія і сучасність», червень, Житомир.

 5. Всеукраїнський фестиваль науки, присвячений 90-річчю НАН України, 14-17 травня, Київ, Україна.

 6. ІХ Всеукраїнська наукова конференція «Наука і освіта в інформаційному суспільстві», березень, Національний авіаційний університет, Київ, Україна.

 7. Науково-практична конференція «Проблеми і перспективи соціально-економічного розвитку регіону в умовах євроінтеграційних процесів», вересень, Чернівці, Україна.

 8. Х науково-практична конференція «Соціально-економічні проблеми регіонального розвитку», травень, Україна, Павлоград, Дніпропетровська обл..

 9. ІІІ Всеукраїнський форум «Високі технології як основа стратегії інноваційного розвитку економіки», квітень, Київ.

 10. Круглий стіл „Історія науки Криму”, 19-21.06, Сімферополь.

 11. Конференція „Проблеми та перспективи входження України в європейський інтелектуальний простір” – Національний інститут стратегічних досліджень, 19 червня, Київ.

 12. II Цивілістичні читання з проблем права інтелектуальної власності, присвячених пам’яті професора О.А. Підопригори, 22 квітня, Київ.

 13. Восьма щорічна Добровська конференція з наукознавства та історії науки (Добровські читання присвячені 90-річному ювілею Національної Академії наук України), 12 березня, Київ.

 14. Громадсько-професійна експертиза правового поля інноваційно-інвестиційної діяльності, 13–14 червня, м. Київ.

 15. Друга Конференція колишніх стипендіатів польських програм “Мій досвід – наша справа”, жовтень, Україна, Київ-Буча.

 16. І науково-практична конференція «Стан, проблеми і перспективи розвитку бджільництва в луганській області», 24 березня, м.Луганськ.

 17. Київська міська конференція «Основні напрямки гендерного розвитку м.Києва», 15 жовтня, Київ.

 18. Конференція „Історія науки і техніки очима молоді” травень, Київ.

 19. Науково-практична конференція “Державна політика розвитку цивільної авіації ХХІ століття: економічний патріотизм і стратегічні можливості України”, лютий, Україна, Київ.

 20. ХІІІ конференція молодих істориків освіти, науки і техніки. 23 травня, Київ.

 21. Шоста молодіжна науково-практична конференція, 13 травня, Київ.

 22. III методологічний семінар «Історична наука в Україні як історія інтелектуальних співтовариств». 25.11.08, Київ, Інститут історії України НАНУ .

 23. Засідання Президії НАН України, на якому розглядалось питання щодо сейсмічності та сейсмічної небезпеки в Україні та про роботу Інституту магнетизму НАН та МОН України. 8 жовтня, Київ, Україна.

 24. Круглий стіл «Актуальні проблеми захисту права інтелектуальної власності в Україні», 24 квітня, Київ.

 25. Круглий стіл «Біоетика та її проблеми». 7.02.08, Київ: НаУКМА.

 26. Методологічний семінар «Історична наука в Україні як історія інтелектуальних співтовариств», листопад 2008 р., Київ, Україна.

 27. Навчальний семінар Світового банку Освітньої ініціативи з економіки знань та конкурентноздатності на тему «Реструктуризація науково-дослідних інститутів та права інтелектуальної власності для інновацій», 10 червня, Київ.

 28. Науково-практичний семінар “Сьома рамкова програма Євро комісії: поточні конкурси та умови участі в проектах”, червень, Україна, Київ.

 29. Робоча сесія щорічних Загальних зборів НАН України, 17 квітня, Київ.

 30. Тренінг з наукової комунікації "Побудова і реалізація успішної медіа стратегії для науковців", Британська Рада, 21-22 березня, Київ.

VII. Створення та використання об’єктів інтелектуальної власності

Об’єкти інтелектуальної власності, створені в ЦДПІН ім. Г.М. Доброва НАН України протягом 2008 року, належали до сфери дії авторського права і не підлягали правовій охороні як об’єкти промислової власності. Тому вони не патентувались, а їх використання не підлягало ліцензуванню. Відповідно форми VІІ -1, VІІ -2, VІІ -3 та VІІ -4, VІІ -5, VІІ -6 не додаються.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Національна академія наук україни (3)

  Документ
  II-1. Дані про обсяги фінансування за тематикою фундаментальних, прикладних досліджень та за тематикою, що виконувалась за завданнями Державних цільових програм загального фонду Державного бюджету України 21
 2. Національна академія наук україни (11)

  Документ
  Список наукових співробітників ЦДПІН ім.Г.М.Доброва НАН України, яких прийнято на роботу за період з 01.01.2007 р. по 01.01.2008 р. (Додаток до розділу ХІII.
 3. Національна академія наук україни (12)

  Документ
  II-1. Дані про обсяги фінансування за тематикою фундаментальних, прикладних досліджень та за тематикою, що виконувалась за завданнями Державних цільових програм загального фонду Державного бюджету України 16
 4. Національна академія наук україни (9)

  Документ
  Актуальність теми дослідження. Історія світового економічного розвитку свідчить, що в умовах ускладнення господарсько-економічних відносин, науково-технічної революції, глобальних соціальних проблем неможливим стає функціонування
 5. Національна академія наук україни (10)

  Документ
  Сохань Павло Степанович – Директор Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, член-кореспондент НАН України – Співголова Оргкомітету

Другие похожие документы..