Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Программа'
организация сбора, анализа и публикации информации о региональных рынках, потребностях в товарах и услугах в целях привлечения новых предпринимателей...полностью>>
'Методические рекомендации'
Дунин, М.С. Подъемно-транспортные устройства: методические рекомендации к расчетному заданию курсового проекта по курсу «Подъемно-транспортные устройс...полностью>>
'Обзор'
Специалисты в области маркетинга – одни из востребованных на рынке, и спрос только растет. Кроме того, он становится все более дифференцированным. Ус...полностью>>
'Документ'
Приоритетной деятельностью корпорации "Урал промышленный - Урал Полярный" станет строительство железной дороги Салехард - Надым. Ермак. Ден...полностью>>

Навчальному році Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних І гуманітарних наук (далі Конкурс) у два тури: перший тур у вищих навчальних закладах, жовтень-грудень 2008 року (1)

Главная > Конкурс
Сохрани ссылку в одной из сетей:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

м. Київ

30.10. 2008 №_992__

Про проведення Всеукраїнського

конкурсу студентських наукових робіт з

природничих, технічних і гуманітарних

наук у 2008/2009 навчальному році

На виконання Державної цільової програми роботи з обдарованою молоддю на 2007-2010 роки, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів від 8 серпня 2007 р., №1016, з метою пошуку обдарованої студентської молоді та створення умов для її творчого зростання, активізації науково-дослідної роботи студентів у вищих навчальних закладах

н а к а з у ю :

1. Провести у 2008/2009 навчальному році Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук (далі - Конкурс) у два тури:

перший тур - у вищих навчальних закладах, жовтень-грудень 2008 року;

другий тур - у базових вищих навчальних закладах, лютий-березень 2009 року.

2. Затвердити:

2.1.Склад Всеукраїнського оргкомітету Конкурсу 2008/2009 навчального року (додаток 2).

2.2.Перелік галузей наук, базові вищі навчальні заклади з проведення Конкурсу (за їх згодою) та голів галузевих конкурсних комісій (додаток 3).

3. Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України (Завалевський Ю.І.) забезпечити організаційне та науково-методичне керівництво Конкурсом.

4. Ректорам вищих навчальних закладів:

4.1. Забезпечити проведення першого туру Конкурсу у зазначений термін, здійснивши якісний відбір кращих наукових робіт студентів.

4.2. Направити відібрані наукові роботи студентів у відповідні базові вищі навчальні заклади для участі у другому турі Конкурсу в термін до 1 лютого 2009 року, з галузі „Зварювання” – до 1 грудня 2008 року.

4.3. Відрядити студентів, запрошених галузевими конкурсними комісіями базових вищих навчальних закладів, для участі у підсумкових науково-практичних конференціях. Оплату відряджень учасників здійснити за рахунок закладів, в яких вони навчаються.

4.4. Дозволити використовувати кошти спеціального фонду вищого навчального закладу на організацію та проведення кожного з турів Конкурсу згідно із затвердженим кошторисом.

5. Ректорам базових вищих навчальних закладів з проведення другого туру Конкурсу:

5.1. Забезпечити проведення другого туру Конкурсу відповідно до Положення про Конкурс, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 09.11. 2006 року № 764 (додаток 1)

5.2. Надіслати запрошення студентам вищих навчальних закладів, роботи яких за результатами рецензування претендують на нагородження, для участі у підсумкових науково-практичних конференціях.

5.3. Провести підсумкові науково-практичні конференції у лютому - березні 2009 р.

5.4. Довести до відома вищих навчальних закладів-учасників другого туру Конкурсу результати рецензування робіт.

5.5. Подати звіти про підсумки проведення другого туру Конкурсу на адресу Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України до 10 квітня 2009 року за встановленою формою (додаток 1).

5.6. Сприяти залученню коштів місцевого самоврядування, позабюджетних, благодійних фондів та коштів з інших джерел на організацію та проведення Конкурсу, заохочення переможців.

5.7. Передбачити компенсацію робочого часу, витраченого науково-педагогічними працівниками на науково-методичне забезпечення та рецензування наукових робіт учасників другого туру Конкурсу, на умовах погодинної оплати за фактично витрачений час згідно встановленим нормам.

6. Витрати на науково-методичне забезпечення, організацію, прове­дення та підведення підсумків Конкурсу, виготовлення дипломів для переможців і їх наукових керівників, здійснити за рахунок коштів загального фонду Міністерства освіти і науки України згідно із затвердженим кошторисом.

7. Департаменту економіки та фінансування (Куліков П.М.) виділити кошти на проведення Конкурсу відповідно до затвердженого кошторису.

8. Департаменту вищої освіти (Болюбаш Я.Я.) спільно з Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти (Завалевський Ю.І.)) підвести підсумки проведення Конкурсу та довести їх до відома вищих навчальних закладів.

9. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Шинкарука В.Д.


М

Міністр І.О. Вакарчук

іністр І. О. Вакарчук

Додаток 1

до наказу Міністерства освіти і науки України

від „ „ 2008 р.

ПОЛОЖЕННЯ

про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт

з природничих, технічних і гуманітарних наук 2009 року

1. Загальні засади

1.1. Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук (далі - Конкурс) проводиться з метою активізації наукової роботи студентів як найважливішого фактору формування фахівців нового типу, створення у вищих навчальних закладах системи широкого залучення студентів до участі у наукових програмах, проектній, конструкторській та інших формах науково-дослідної діяльності.

1.2. У Конкурсі можуть брати участь студенти вищих навчальних закладів України ІІІ-ІV рівнів акредитації незалежно від форм власності та підпорядкування, студенти зарубіжних країн, у тому числі іноземні громадяни, які навчаються у вищих навчальних закладах України.

1.3. Конкурс оголошується кожний навчальний рік відповідним наказом Міністерства освіти і науки України або спільною постановою засновників конкурсу. Наказом затверджуються голови галузевих конкурсних комісій, перелік галузей наук та базові вищі навчальні заклади з проведення Конкурсу.

1.4. На Конкурс подаються самостійно підготовлені наукові роботи студентів або студентських колективів (не більше 3 осіб) з актуальних проблем у галузі природничих, технічних і гуманітарних наук, які є пошуковими за своїм характером, мають наукове й прикладне значення, впроваджені у виробництво або застосовані в навчальному процесі.

На Конкурс не приймаються роботи, які подавалися на інші конкурсні змагання, були удостоєні премій НАН України, галузевих академій або спеціальних премій відомств і установ.

1.5. Наукові роботи виконуються державною мовою.

2. Керівництво Конкурсом

2.1. Загальне керівництво Конкурсом здійснює Всеукраїнський оргкомітет Конкурсу, персональний склад якого затверджується наказом Міністерства освіти і науки України.

2.2. Організаційне та науково-методичне забезпечення Конкурсу здійснює Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України.

2.3. Для організації та проведення Конкурсу в вищих навчальних закладах за наказом ректора відповідного закладу створюється конкурсна комісія. У базовому вищому навчальному закладі створюється галузева конкурсна комісія.

Базовий вищий навчальний заклад з проведення другого туру Конкурсу призначається терміном на 3 роки.

2.4. До складу галузевих конкурсних комісій входять провідні науково-педагогічні працівники відповідного вищого навчального закладу, представники інших навчальних закладів, наукових установ, підприємств тощо. Головою галузевої конкурсної комісії є ректор або проректор вищого навчального закладу.

Для проведення підготовчої й організаційно-технічної роботи до складу комісії можуть включатися співробітники вищого навчального закладу, представники громадських організацій, спонсорів тощо.

2.5. У складі галузевої конкурсної комісії можуть бути створені секції з окремих спеціальностей під керівництвом заступників голови галузевої конкурсної комісії з числа провідних вчених, завідуючих кафедрами, докторів або кандидатів наук.

2.6. Галузева конкурсна комісія розглядає представлені роботи та здійснює їх рецензування. У разі потреби, залучає до розгляду робіт спеціалістів провідних вищих навчальних закладів, наукових установ, відповідних організацій з наступним поданням комісії рецензій.

На підставі рецензій галузева конкурсна комісія визначає претендентів у переможці Конкурсу і запрошує їх до участі у підсумковій конференції для захисту робіт.

2.7. Всеукраїнський оргкомітет Конкурсу може представляти роботи студентів-переможців на конкурси, що проводить НАН України, інші установи та організації.

3. Порядок представлення і розгляду робіт конкурсними комісіями

3.1. Конкурс проводиться у два тури.

Перший тур у вищих навчальних закладах України - у жовтні-грудні, другий тур - у базових вищих навчальних закладах у лютому-березні поточного навчального року.

3.2. Протягом першого туру студенти, які виявили бажання взяти участь у Конкурсі, подають свої наукові роботи на розгляд конкурсної комісії вищого навчального закладу, в якому вони навчаються.

3.3. Конкурсна комісія вищого навчального закладу відбирає не більше трьох кращих наукових робот з кожної галузі науки (групи спеціальностей або спеціальності) Конкурсу та надсилає їх до базових вищих навчальних закладів у термін, визначений відповідним наказом Міністерства освіти і науки України. Термін відправки робіт встановлюється за поштовим штемпелем.

3.4. До кожної наукової роботи переможців першого туру Конкурсу додається анотація наукової роботи (додаток 1).

3.5. Прізвища, ініціали автора (авторів) та наукового керівника, назва вищого навчального закладу в конкурсних роботах, а також в інших документах замінюються відповідним шифром (шифр - не більше двох слів).

3.6. В окремому запечатаному пакеті під тим самим шифром подаються відомості про автора (авторів), наукового керівника роботи (додаток 2) та рішення Вченої ради вищого навчального закладу про представлення роботи на Конкурс (якщо перший тур не проводився).

3.7. На Конкурс подаються наукові роботи, оформлені за такими вимогами: текст друкується шрифтом № 14, через півтора інтервали до 40 рядків на сторінку. Обсяг зброшурованої конкурсної роботи не повинен перевищувати 30 сторінок. Обмеження щодо обсягу робіт можуть змінюватись базовими вищими навчальними закладами зі згоди Всеукраїнського оргкомітету. Наукова робота обов'язково повинна мати назву і план, список використаної літератури.

До наукової роботи, у разі наявності, додаються акт про впровадження її результатів, копії патентів, статей автора тощо.

Представлення макетів і натурних зразків не допускається. Креслення та ілюстрації, що додаються до роботи, повинні бути скомпоновані на листі стандартного розміру.

На Конкурс можуть бути представлені відповідно переоформлені курсові, дипломні роботи освітньо-кваліфікаційних рівнів "бакалавр", "спеціаліст", "магістр", якщо вони містять наукову новизну або передбачається впровадження їх результатів у виробництво, навчальний процес.

Якщо наукову роботу подано з порушенням вимог цього Положення, галузева конкурсна комісія повертає її до вищого навчального закладу (обов’язково із зазначенням причин).

3.8. У базовому вищому навчальному закладі другий тур Конкурсу проводиться у два етапи:

1 етап - заочний (рецензування робіт);

2 етап - очний у формі конференції (захист робіт претендентами у переможці).

3.9. Галузева конкурсна комісія у місячний термін організує розгляд та рецензування робіт (рецензія за формою згідно з додатком 3).

3.10. Кожна наукова робота студентів базового вищого навчального закладу обов’язково повинна мати зовнішню рецензію.

3.11. Наукові роботи не подаються на рецензування до тих вищих навчальних закладів, в яких навчаються їх автори.

3.12. Визначення кращих робіт здійснюється на підставі отриманих рецензій та відкритого обговорення наукових результатів кожної роботи. Галузева конкурсна комісія базового вищого навчального закладу на своїх засіданнях голосуванням більшістю голосів за наявності не менше 2/3 складу комісії приймає рішення щодо визначення кращих наукових робіт студентів. За рівної кількості голосів членів конкурсної комісії голос її голови є вирішальним.

Авторам кращих робіт галузева конкурсна комісія надсилає запрошення для участі у підсумковій науково-практичній конференції, де вони мають змогу зробити наукову доповідь і в процесі дискусії захистити результати роботи. Копія запрошення також надсилається на адресу Інституту інноваційних технологій і змісту освіти. Рішення про переможців конкурсу приймається галузевою конкурсною комісією і оформляється відповідним протоколом (додаток 4).

Якщо претендент на нагородження не брав участі у підсумковій науково-практичній конференції (без зазначення поважних причин) його робота не може бути нагороджена.

3.13. Протоколи всіх галузевих конкурсних комісій розглядаються Всеукраїнським оргкомітетом і на їх підставі затверджуються підсумки проведення Конкурсу відповідним наказом Міністерства освіти і науки України.

Галузева конкурсна комісія для заохочення студентів може видавати сертифікат учасника Конкурсу, нагороджувати кращі наукові роботи заохочувальними дипломами базового вищого навчального закладу.

3.14. Галузева конкурсна комісія не пізніше 10 квітня поточного року надсилає до Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України звіт про підсумки проведення другого туру Конкурсу, до якого обов’язково додаються такі документи:

 склад галузевої конкурсної комісії, затверджений наказом ректора;

 протокол підсумкового засідання галузевої конкурсної комісії, підписаний всіма її членами, які брали участь у засіданні (додаток 4, оригінал та на електронному носії);

 узагальнення підсумків Конкурсу згідно з переліком питань (додаток 5);

- звіт про проведення підсумкової науково-практичної конференції (додаток 6);

- копії рецензій переможців Конкурсу.

Якщо звіт подається невчасно або не відповідає вимогам даного Положення, результати проведення відповідного Конкурсу Всеукраїнським оргкомітетом не розглядаються.

3.15. Пропозиції щодо відзначення активних організаторів надсилаються один раз за підсумками трирічного терміну проведення Конкурсу. При підготовці довідки-подання (додаток 7) дотримуватись наказу від 13.07.2007 р. № 605 Міністерства освіти і науки України

3.16. Наукові роботи, представлені на Конкурс, не повертаються.

4. Відзначення переможців Конкурсу

4.1. Переможцями Всеукраїнського конкурсу вважаються студенти та випускники вищого навчального закладу поточного року, нагороджені дипломами І, ІІ, ІІІ ступенів Міністерства освіти і науки України.

4.2. Кількість робіт студентів - переможців Конкурсу визначається у такому співвідношенні: нагороджується 30% від загальної кількості робіт. З них - дипломом І ступеня - 30%, ІІ ступеня - 35%, ІІІ ступеня - 35% (Наприклад: із 100 робіт, що надійшли на Конкурс, всього нагороджується 30 робіт. З них - дипломом І ступеня - 9 робіт, дипломом ІІ ступеня - 10 робіт, дипломом ІІІ ступеня - 11 робіт).

4.3. Переможці Конкурсу, нагороджені дипломом І ступеня, мають переваги при:

- переведенні на навчання за державним замовленням (або часткове зменшення відповідної плати за навчання);

- зарахуванні на навчання за освітньо-професійними програми спеціаліста та магістра за державним замовленням;

- вступі до аспірантури, ординатури, направленні на стажування у провідні вищі навчальні заклади України чи за кордон (з виплатою державних стипендій);

- розподілі на роботу.

4.4. Переможці конкурсу можуть бути нагороджені спеціальними призами, грошовими преміями вищих навчальних закладів, благодійних фондів, спонсорів тощо.

4.5. У разі втрати, диплом не поновлюється.

5. Фінансування конкурсу

5.1. Витрати на проведення першого туру Конкурсу, а також витрати на пересилання робіт до базових вищих навчальних закладів здійснюються вищими навчальними закладами, що беруть участь у другому турі Конкурсу.

5.2. Матеріально-технічне забезпечення другого туру Конкурсу, витрати на рецензування робіт та проведення підсумкової науково-практичної конференції здійснюються базовими вищими навчальними закладами.

Додаток 1

до Положення про Конкурс

АНОТАЦІЯ

В анотації наукової роботи під шифром “_________________” зазначаються:

 актуальність, мета, завдання наукової роботи, використана методика дослідження;

 загальна характеристика наукової роботи (структура, обсяг, кількість схем, таблиць, використаних наукових джерел тощо).

У кінці анотації подається набір ключових слів (сталих термінологічних словосполучень), що вживаються у науковій роботі та визначають її тематику. Загальна кількість ключових слів повинна становити не менше трьох але не більше десяти. Ключові слова подаються у називному відмінку, друкуються у рядок, через кому.

Текст анотації має бути лаконічним та відображати основний зміст роботи.

Додаток 2

до Положення про Конкурс

В І Д О М О С Т І

про автора та наукового керівника

конкурсної роботи під шифром “_________________”

АВТОР

НАУКОВИЙ КЕРІВНИК

1. Прізвище _______________________

1. Прізвище _______________________

2. Ім’я (повністю)___________________

2. Ім’я (повністю)__________________

3. По батькові (повністю)_____________

3. По батькові (повністю )___________

4. Повна назва вищого навчального закладу, в якому навчається автор

__________________________________________________________________

4. Місце роботи, тел._______________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

5. Факультет ______________________

5. Посада _________________________

6. Курс (рік навчання) ______________

6. Науковий ступінь ________________

7. Результати роботи опубліковано

7. Вчене звання ___________________

_________________________________

_________________________________

(рік, місце, назва видання)

8. Результати роботи впроваджено

8. Домашня адреса, тел._____________

_________________________________

_________________________________

(рік, місце, форма впровадження)

9. Домашня адреса, тел.____________

_________________________________

Науковий керівник ________________

(підпис)

Автор роботи ________________

(підпис)

Рішенням конкурсної комісії ________________________________________________

(назва вищого навчального закладу)

студент/ка _____________________________________ рекомендується для участі у ІІ турі

(прізвище, ініціали)

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з ______________________________

________________________________________________________________________________

(назва галузі науки)

Голова конкурсної комісії

вищого навчального закладу ____________ ____________________

М.П. (підпис) (посада, прізвище, ініціали)

“___”____________________200__р.

Додаток 3

до Положення про Конкурс

РЕЦЕНЗІЯ

на студентську наукову роботу під шифром _______________________________________,

представлену на Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з _________________

________________________________________________________________________________

(назва галузі науки)

Актуальність проблеми_______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Ступінь новизни та оригінальність ідей, закладених в основу роботи, методи дослідження________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Основні наукові результати________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(теоретичні)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(експериментальні)

Наукова література та інші джерела інформації_______________________________________

________________________________________________________________________________

Значення роботи_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(теоретичне)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(можливість впровадження результатів роботи в практику)

Ступінь самостійності виконання роботи_____________________________________________

________________________________________________________________________________

Якість оформлення_______________________________________________________________

Загальний висновок ______________________________________________________________

____________________________________________________________________

(рекомендується, не рекомендується для нагородження , заохочення ( вказати конкретно)

Рецензент ____________ ___________________________________

(підпис) (посада, місце роботи, науковий ступінь, вчене звання)

Висновок конкурсної комісії:

________________________________________________________________________________

(про представлення або не представлення роботи для нагородження дипломом І, ІІ, ІІІ ступеня)

М.П.

Голова галузевої конкурсної комісії ___________ __________________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

Секретар галузевої конкурсної комісії _________ __________________________ (підпис) (прізвище, ініціали)

“____”_________________200__ р.

Додаток 4

до Положення про КонкурсСкачать документ

Похожие документы:

 1. Навчальному році Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних І гуманітарних наук (далі Конкурс) у два тури: перший тур у вищих навчальних закладах, жовтень-грудень 2008 року (2)

  Конкурс
  На виконання Державної цільової програми роботи з обдарованою молоддю на 2007-2010 роки, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів від 8 серпня 2007 р.
 2. Інформація про наукову та науково-технічну діяльність Національного університету «Острозька академія» за 2011 рік Острог, 2011

  Документ
  12 IV.1994 р. Указом Президента України Л.Кравчука був створений Острозький Вищий Колегіум. 5.VI.1996 р. він був перейменований в Острозьку Академію згідно з Указом № 402/96 Президента України Л.
 3. Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни бердянський державний педагогічний університет науково-дослідна діяльність Бердянського державного педагогічного університету у 2010 році

  Документ
  Бердянський державний педагогічний університет був заснований у 1932 році згідно з наказом Народного комісаріату освіти України та діяв як інститут соціального виховання.
 4. Державної цільової програми інформування громадськості з питань європейської інтеграції України на 2008-2011 роки у 2010 році

  Документ
  1. Підвищення рівня поінформованості громадськості про пріоритети, стан виконання поточних завдань, перспективи реалізації державної політики європейської інтеграції та співпраці з ЄС і Радою Європи у різних сферах
 5. Звіт нпу імені М. П. Драгоманова

  Документ
  Звіт про роботу НПУ імені М. П. Драгоманова за 2006/2007 навчальний рік / Укл. Г.М.Бойко, Т.А.Жижко, І.І.Загарницька, Л.Л.Макаренко, Ю.Л.Маленовський, Г.

Другие похожие документы..