Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Самостоятельная работа'
Учебный курс «Методы полевых исследований в археологии» читается на 2 курсе исторического факультета по кафедре археологии и этнологии во втором семе...полностью>>
'Документ'
Официальными праздниками в Китае являются: 1 января (Новый год), январь - февраль (Праздник Весны, Новый год по китайскому лунному календарю, три выхо...полностью>>
'Документ'
Рост стоимости компании как результат оптимально сформулированной корпоративной стратегии (разработка модели бизнес-процессов компании и построение с...полностью>>

Міністерство промислової політики україни державний інститут підготовки кадрів (1)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

МІНІСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ

"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Ректор

____________Ткаченко Ю.В.

„___”________20__р.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ

«ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»

Напряму підготовки 7.050104 «Фінанси»

денної та заочної форми навчання

Схвалено на засіданні кафедри «Фінанси»

Протокол №__від „__”____2010 р.

Київ-2010

Розробив старший викладач Л.А. Зверук

Затверджено на засіданні кафедри фінансів (Протокол №_ від __ _________ 2010р.)

Схвалено вченою радою Державного інституту підготовки кадрів

Зміст

1. Загальні положення 3

2. Послідовність виконання курсової роботи 4

3. Вивчення літературних джерел 4

4. Зміст та структура курсової роботи 4

5. Вимоги щодо оформлення курсової роботи 6

6. Тематика курсових робіт 13

7. Зразок плану курсової роботи 14

8. Титульний лист курсової роботи 15

9. Завдання до курсової роботи 16

10. Список рекомендованої літератури 17

1. Загальні положення

Курсова робота с видом науково-дослідної роботи студентів в навчальному процесі. Мета написання курсової роботи з курсу "Фінансовий менеджмент" полягає в поглибленні знань студентів з теорії фінансового менеджменту, розвитку навиків роботи з методичною та науковою літературою, вироблення навичок застосування методики фінансового менеджменту при підготовці управлінських рішень, вироблення вміння узагальнювати, систематизувати аналітичні дані, та аргументувати свою точку зору під час оформлення результатів власних досліджень.

Під час написання курсової роботи студентові необхідно:

- продемонструвати глибокі розуміння теоретичних і організаційних основ фінансового менеджменту;

- вміння працювати з аналітичними даними, формувати бази даних, до яких можна застосувати типові технології і алгоритми фінансових розрахунків щодо окремих аспектів формування і розподілу фінансових ресурсів;

- застосувати системи і методи фінансового менеджменту в процесі дослідження фінансового стану підприємств;

- аналізувати діючу практику прийняття управлінських рішень щодо управління активами, капіталом, прибутком та інвестиціями діючих підприємств.

Послідовність виконання курсової роботи:

1. Вибір теми курсової роботи та реєстрація її на кафедрі.

 1. Підбір літератури по темі дослідження і ознайомлення з нею.

 2. Складання плану курсової роботи.

 3. Затвердження плану курсової роботи у наукового керівника.

 4. Обробка нормативно-правової, методичної, наукової літератури та періодичних видань.

 5. Написання теоретичної та практичної частин курсової роботи. Періодичне консультування під час написання з науковим керівником

 6. Здача курсової роботи на перевірку науковому керівнику за 10 днів до захисту.

8. Захист курсової роботи.

Загальний обсяг курсової роботи не повинен перевищувати 25-30 сторінок друкованого тексту. Цифровий матеріал повинен бути зведений у таблицях, проаналізований. У випадку наведення цифр у тексті, а також висвітленні дискусійних питань потрібно вказати джерело наведених даних.

Зміст курсової роботи повинен відповідати плану і носити індивідуальний характер. За своєю структурою він включає:

Теоретичні питання у курсовій роботі повинні займати не більше 1/3 загального обсягу, а 2/3 мають бути підготовлені на

підставі вивчення й узагальнення практичного матеріалу з ро­боти підприємства, відображати результати досліджень та про­позиції щодо поліпшення управління об'єктом дослідження.

Курсова робота, написана тільки на базі літературних дже­рел без використання практичного матеріалу роботи підприєм­ства, до захисту не допускається та повертається студенту на доопрацювання.

Студент зобов'язаний виконати курсову роботу відповідно до графіка, встановленого кафедрою.

Курсова робота, подана на кафедру з порушенням встановле­них графіком строків без поважних причин, — не перевіряється.

Якщо курсова робота не виконана в строк із поважних при­чин, то за заявою студента кафедра встановлює індивідуаль­ний термін здачі та захисту курсової роботи, обов'язковий як для студента, так і для кафедри.

2. Вибір теми курсової роботи

Тема курсової роботи обирається студентом із наведеної те­матики та разом із завданням узгоджується з керів­ником курсової роботи. При цьому враховується специфіка діяль­ності базового підприємства (яке буде об'єктом дослідження).

Курсові роботи, виконані студентами на інші теми не пе­ревіряються і не розглядаються.

Завдання, підписане керівником курсової роботи, підшивається до курсової роботи після титульної сторінки.

3. Вивчення літературних джерел

Після закріплення теми курсової роботи студент вивчає літературні джерела (підручники, навчальні посібники, зако­нодавчі й нормативні акти, методики, наукові монографії, бро­шури, наукові статті тощо), що стосуються цієї теми.

Ознайомлення з теоретичними засадами теми курсової ро­боти доцільно розпочинати з підручників та навчальних посібників, де матеріал викладений послідовно та системати­зовано. Водночас, не можна обмежуватись лише підручником, треба використовувати також і періодичні видання, методичні рекомендації, збірники наукових праць, журнали чи оглядову інформацію тощо. Найбільшу цінність мають наукові моног­рафії, доцільним є використання студентом перекладної та іно­земної літератури.

За опрацьованими літературними джерелами студент пови­нен вивчити та викласти у відповідних розділах курсової робо­ти сучасний стан теорії та практики з обраної теми.

4. Зміст та структура курсової роботи

Зміст курсової роботи повинен відповідати плану і носити індивідуальний характер. За своєю структурою він включає:

Вступ, основний зміст роботи (3 розділи), висновки, список використаної літератури і додатки.

У вступі спід коротко (на 2-3 сторінках) відобразити:

- обґрунтування актуальності теми і мотивацію її вибору;

- мету дослідження роботи;

- предмет і об'єкт дослідження;

- теоретичну і методологічну базу (назвати імена і роботи вчених, положення і висновки яких вплинули ча позиції автора, застосовані у курсовій роботі, методи дослідження);

- інформаційну базу (джерела і матеріали, на базі яких написана курсова робота);

- відомості про структуру і обсяг курсової роботи.

В основному змісті роботи рекомендується виділити 3 розділи. Як правило, зміст основних розділів може мати такі характеристики:

1 розділ - теоретичний аспект теми;

2розділ - опис і аналіз діючої практики або методики;

З розділ - висвітлення проблем та обґрунтування пропозицій по удосконаленню фінансових відносин, що базуються на матеріалах 2 розділу.

У висновках стисло (на 3-5 сторінках) по пунктах слід сформулювати основні результати дослідження, узагальнення рекомендацій і пропозицій автора курсової роботи, які повинні бути конкретними і базуватися на аналізі теоретичного і практичного матеріалу.

Для розкриття теми курсової роботи, необхідно використовувати цифрові та статистичні дані. Якість роботи підвищується з використанням у ній практичних даних підприємств. організацій, установ, фінансових, податкових, казначейських, контрольно-ревізійних органів. Цифровий матеріал мас бути представлений у вигляді таблиць, схем, діаграм та графіків. Особливу увагу слід приділити правильному оформленню й побудові наведених таблиць, графіків тощо. Вони мають бути логічним продовженням викладених теоретичних положень і слугувати основою для відповідних висновків і пропозицій. Заголовки (назви) таблиць, графіків, діаграм мають відобразити основний зміст ілюстрованого матеріалу і' подаються в курсовій роботі безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше або на наступній сторінці. Ілюстрації і таблиці, які розміщені на окремих сторінках курсової роботи, включають до загальної нумерації сторінок

5. Вимоги щодо оформлення курсової роботи

Загальні вимоги

Курсова робота повинна бути грамотно виконана, охайно оформлена та зброшурована.

Текст роботи має бути набраний на комп'ютері або написа­ний чітким почерком пастою або чорнилом чорного чи синього кольору.

Папір для друку чи написання використовується тільки білого кольору, стандартного формату А4 (розмір 210 х 297мм). Текст варто писати тільки на одній стороні аркуша та розміщу­вати так, щоб залишалися поля: з лівого боку — ЗО мм, з пра­вого — не менше 10 мм, зверху і знизу — не менше 20 мм.

При комп'ютерному наборі використовується шрифт Times New Roman 14 з міжрядковим інтервалом 1,5. При друкуванні або написанні вручну на сторінці має вміщуватися 28-30 ряд-н і в тексту.

Таблиці, формули й рисунки допускається виконувати чорнилом.

Розташування та нумерація складових курсової роботи

Складові курсової роботи розташовуються у такому порядку:

1) титульний лист;

2) завдання до курсової роботи;

4) зміст;

5) вступ;

6) розділ 1;

7) розділ 2;

8) розділ 3;

9) висновки;

10) список використаної літератури;

11) додатки.

Усі сторінки курсової роботи мають бути пронумеровані арабськими цифрами у правому верхньому кутку без крапки в кінці. Нумерація починається з першого титульного аркуша. Проектне завдання та рецензія до загального обсягу курсової роботи не включаються. Титульні листи та зміст не нумерують­ся, але включаються у загальну нумерацію. Номери сторінок проставляють, починаючи зі вступу (зі сторінки 3).

Зміст роботи викладається на другій сторінці. У ньому послі­довно перелічують усі частини курсової роботи і проти кожної наз­ви праворуч зазначають номер сторінки, з якої вона починається.

Усі основні складові частини курсової роботи пишуть на­півжирним шрифтом прописними літерами: ЗМІСТ, ВСТУП, РОЗДІЛ, ВИСНОВКИ, СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУ­РИ, ДОДАТКИ.

Текст роботи розбивається на розділи, які нумеруються арабськими цифрами. Номер ставлять після слова «РОЗДІЛ». Назву розділу наводять також прописними літерами напів­жирним шрифтом. Після назви розділів крапка не ставиться. Вирівнювання назви розділу здійснюється по центру.

Наприклад:

РОЗДІЛ І

СИСТЕМИ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ

Між назвою розділу та підрозділу проставляють один між­рядковий проміжок. Між назвою розділу та підрозділу не по­винно наводитися тексту. Підрозділи (параграфи) нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з но­мера розділу і порядкового номера підрозділу, між якими став­лять крапку. У кінці номера підрозділу повинна стояти крап­ка, наприклад, 2.3. (третє питання другого розділу). Потім у тому ж рядку наводиться заголовок підрозділу маленькими літерами (крім першої великої) з абзацу в підбір до тексту, в кінці заголовка крапка не ставиться. Назви й номери підроз­ділів наводять напівжирним шрифтом.

Наприклад:

1.3. Фінансове планування

Між назвою підрозділу та текстом проставляється один міжрядковий проміжок. Пункти в межах підрозділів виділяти й наводити не доцільно. Поряд із тим, допускається виділення у тексті найбільш важливих моментів теми дослідження. Такі виділення можна робити без міжрядкових проміжків напів­жирним шрифтом, напівжирним курсивом або підкресленням. Виділення курсивом робити не рекомендується.

Виклад назв і тексту таких частин курсової роботи, як вступ, висновки, список використаної літератури, додатки та кожного розділу потрібно починати з нової сторінки. Виклад назв і тексту підрозділів здійснюється з тієї ж сторінки, на якій закінчився текс попереднього підрозділу. Проте, новий параграф (підрозділ) допускається починати на тій же сторін­ці, на якій закінчився попередній, за умови, що на ній поміс­титься 2-3 рядки тексту. Не можна вміщувати заголовок в кінці однієї сторінки, а текст починати з іншої.

Текст повинен викладатись від третьої особи множини, без використання займенників «я», «ми». Таких термінів як «в те­перішній час», «в цьому році», «в минулому році» не викорис­товувати. Краще вказати конкретно рік та місяць.

Не допускається скорочення слів та найменувань. Не реко­мендується перенасичення тексту спеціальними термінами, що ускладнюють читання. Не допускається розрив речення таблицею.

Оформлення таблиць

Рисунки і таблиці, які є обов'язковими складовими части­нами курсової роботи з економічних питань, потрібно роз­поділяти за обсягом. Великі, які вміщують 8-10 рядків або більше 6-7 граф, доцільно винести в додатки.

Кожна таблиця має назву (заголовок), який розміщується симетрично над таблицею, і порядковий номер, який вказуєть­ся в правому верхньому кутку над заголовком.

Слово «таблиця» і заголовок пишуть із великої літери і не підкреслюють.

Номер таблиці повинен складатися з номера розділу і по­рядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка, на­приклад: таблиця 1.2 (друга таблиця першого розділу).

Між текстом та словом «таблиця», а також після таблиці ставиться один міжрядковий проміжок.

Приклад оформлення таблиці:

Таблиця 1.2

Порівняльна характеристика методичних підходів до оцінки кредитоспроможності

Методичний підхід

Складові оцінки

Принципи аналізу

Складаючи таблицю треба врахувати:

— цифри, що вносяться в таблицю, повинні мати однако­вий ступінь округлення (одиниці фізичних величин);

— в асортиментних таблицях варто наводити як абсолютні, так і відносні показники;

— якщо текст у графі таблиці складається з одного слова, то при повторенні його можна замінити лапками, якщо ж із двох і більше слів, то при першому повторенні замінюють виразом «те ж», а далі — лапками;

— замінювати лапками повторення цифр і знаків не дозво­ляється;

— якщо параметри, що входять до таблиці, мають однакову одиницю виміру (грн, % тощо), то її розміщують над таблицею;

— цифри в графах таблиці повинні ставитися так, щоб кла­си чисел у всій графі розташовувались один під одним;

— текст усіх рядків таблиці повинен починатися з великої літери;

— кожна таблиця повинна мати посилання на джерело, на базі якого вона складена;

— таблиці, як правило, розташовуються на одній окремій сторінці, яка включається до загальної нумерації. Якщо таб­лиця не вміщується на одній сторінці, можна перенести її на іншу. У такому випадку вертикальні рядки (графи) під заго­ловками таблиці варто пронумерувати, на наступній сторінці замість заголовка в правому верхньому кутку писати: «Про­довження табл. 1.2», а таблицю розпочинати з нумерації верти­кальних граф.

Наприклад:

Таблиця 1.2

Порівняльна характеристика методичних підходів до оцінки кредитоспроможності

Методичний підхід

Складові оцінки

Принципи аналізу

1

2

3

Продовження табл. 1.2

1

2

3

На кожну таблицю в тексті має бути зроблене посилання, а також наведено її короткий аналіз.

Оформлення рисунків

Цифровий матеріал, поданий у динаміці, краще відобрази­ти у вигляді графіків і побудувати їх так, щоб не було великих вільних ділянок. Написи на осях графіка повинні бути коротки­ми і не виходити за межі координатної сітки. На них обов'яз­ково мають бути позначення величин і відповідних розмірів у прийнятих скороченнях.

Усі ілюстрації повинні мати назви, а за потреби — супро­воджуватися пояснювальними даними (текстом під рисунка­ми). Усі реквізити рисунка і пояснення зображуються в одному кольорі, осі лінії мають бути однієї товщини.

При наявності на рисунку суцільних, пунктирних чи інших ліній, після рисунка перед його назвою повинні бути наведені умовні позначення з поясненням.

Наприклад:

Умовні позначення:  прямий взаємозв'язок між показни­ками,  зворотний зв'язок.

Наявність у курсовій роботі ілюстрацій, які називаються рисунками (схеми, діаграми, графіки), робить її зміст більш доказовим, а сприйняття — легшим.

Рисунки можуть розміщуватися у тексті або на окремій сто­рінці (на наступній після посилання на них). На одній сторінці може розміщуватись лише один вид ілюстрації: таблиця, діаг­рама або рисунок.

Рисунки варто розміщувати так, щоб їх можна було розгля­дати без повороту або з поворотом за годинниковою стрілкою. Не рекомендується відображати в роботі рисунки, розмір яких перевищує стандартний формат аркуша А4 (210 х 297мм). Кожний рисунок повинен мати підрисунковий підпис — най­менування.

Номер ілюстрації, її назву і пояснювальні підписи розміщу­ють послідовно під нею.

Посилання на раніше згадані рисунки, таблиці, додатки про­водяться скороченим словом «дивись», наприклад, див. рис. 1.1.

Усі рисунки нумеруються послідовно в межах розділу арабсь­кими цифрами і розміщуються після посилання на них у текс­ті. Номер рисунка повинен складатись з номера розділу і через крапку порядкового номера рисунка (наприклад, рис. 2.3). Сто­рінки, на яких зустрічаються рисунки, входять до загальної послідовної нумерації.

До і після рисунку наводять один міжрядковий проміжок.

Приклад оформлення рисунку:

Рис. 2.2. Динаміка чистого прибутку підприємства

упродовж 2008-2010 рр.

Оформлення формул

Посилання на формули по тексту позначають порядковим номером формули в межах розділу у круглих дужках. Наприк­лад, 1.5 — п'ята формула першого розділу. Допускається наскрізна нумерація формул по роботі в цілому.

Номер формули варто розміщувати на правому полі на рівні середини (середнього рядка) формули, до якої він відноситься.

Формули виділяються до і після її наведення міжрядковим проміжком.

Наприклад:

 (1.5),

де Вгр — внутрішній рейтинг групи;

— бальна оцінка і-того показника;

 — вагомість відповідної групи або і-го показника.

Умовні скорочення в усіх формулах доцільно наводити у буквах (латиницею або кирилицею). Не допускається наве­дення складових формули словами.

Посилання на літературні джерела

Якщо табличні дані запозичені з літературного джерела, то на нього треба посилатися в тексті, взявши номер джерела у квадратні дужки, а номер таблиці — у круглі. Наприклад, «заданими [4] економія матеріальних ресурсів (табл. 1.8) ...».

Бібліографічний список у курсовій роботі розміщується від­повідно до встановлених вимог і складається з переліку літера­турних та інших джерел, використаних при написанні роботи. Усі джерела, включені до списку, нумеруються послідовно.

У тексті роботи мають бути посилання на всі використані джерела. Вони подаються так: у квадратних дужках вказуєть­ся номер джерела за списком, наприклад: «згідно з діючою ме­тодикою [2] розрахунок показника здійснюється ...».

Список використаної літератури наводиться на мові оригі­налу.

Цитати у курсовій роботі, які наводяться дослівно, беруться в лапки. Якщо текст викладається своїми словами, а не дослів­но, обов'язково повинен бути збережений його основний зміст.

Після закінчення цитати в квадратних дужках зазначаєть­ся порядковий номер джерела в списку використаної літерату­ри, далі, через кому — сторінка, де вміщена цитата. Наприклад, посилання [4, с. 8] означає, що цитату було взято з джерела, зазначено в списку використаної літератури за номером 4 на сторінці 8.

При цитуванні текстів із газет, поточної та річної звітності підприємств, невеликих за обсягом нормативних документів, посилання на сторінку не обов'язкове. При посиланні на не­пряме цитування в дужках додатково зазначається «див.» На­приклад, [див. 4, с. 8].

Приклад оформлення списку використаної літератури:

1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 11 «Зо­бов'язання» // Електронна нормативно-правова бібліотека «Експерт-Юрист». — www.expertsoft.com. ua.

2. Аистова M. Д. Реструктуризация предприятий: вопросы управления. Стратегии, координация структурных парамет­ров, сопротивление предбразованиям. — М.: Альпина Пабли­шер, 2002. — 287 с.

Оформлення додатків

У додаток доцільно виносити допоміжний матеріал, який при включенні в основну частину робить текст громіздким. Це можуть бути: звітність підприємства, проміжні розрахунки, таблиці допоміжних чи вихідних цифрових даних, інструкції, методики, розроблені в процесі виконання роботи, ілюстрації допоміжного характеру, запропоновані форми документів, інші розробки, що рекомендовані до впровадження.

Додатки нумерують наскрізно в тому порядку, в якому во­ни згадуються в тексті. Нумерація додатків здійснюється літе­рами в алфавітному порядку за виключенням букв: Ґ, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь.

Кожний додаток починається з нової сторінки. Слово «До­даток» наводиться по центру сторінки напівжирним шрифтом.

Наприклад:

Додаток А

Список літератури та додатки включаються в загальну ну­мерацію сторінок.

Остаточне оформлення курсової роботи

Після закінчення списку використаної літератури, відсту­пивши на 25-30 мм, праворуч, студент вказує дату написання курсової роботи (наприклад: 20.05.2007 р.) і ставить особистий підпис.

Останній етап завершення курсової роботи — її зовнішнє оформлення. Виконана робота подається у зброшурованому вигляді (твердій або м'якій обкладинці). Можна використову­вати спеціальні папки, в яких аркуші мають отвори для само­стійного скріплення.

Закінчена курсова робота підписується студентом та по­дається керівнику на кафедру.

6. Тематика курсових робіт

навчальної дисципліни „Фінансовий менеджмент”

 1. Сутність, мета і завдання фінансового менеджменту

 2. Інформаційне забезпечення фінансового менеджменту.

 3. Функції і механізм фінансового менеджменту.

 4. Основи фінансового менеджменту підприємства.

 5. Система організаційного забезпечення фінансового менеджменту, його стратегія і тактика.

 6. Системи забезпечення фінансового менеджменту: стратегічний і оперативно-тактичний фінансовий менеджмент.

 7. Системи і методи фінансового аналізу.

 8. Фінансова стратегія та порядок здійснення фінансового планування.

 9. Системи фінансового планування.

 10. Системи внутрішнього фінансового контролю. Фінансовий контролінг.

 11. Внутрішньофірмове фінансове планування.

 12. Стратегічний фінансовий аналіз і методи його здійснення.

 13. Оцінка фінансової стратегії підприємства та управління її реалізацією.

 14. Оцінка вартості грошей у часі. Методичній інструментарій.

 15. Кількісні моделі та основні етапи управління грошовими активами.

 16. Системи і методи аналізу грошових потоків.

 17. Визначення вартості грошей у часі.

 18. Економічна сутність і класифікація активів підприємства та основні засади управління ними.

 19. Управління операційними активами. Принципи їх формування.

 20. Управління грошовими потоками: суть, завдання управління, методи оптимізації грошових потоків.

 21. Управління оборотними активами. Їх класифікація та етапи управління.

 22. Управління запасами.

 23. Управління грошовими активами.

 24. Управління оборотними активами: система управління, етапи.

 25. Управління поточною дебіторською заборгованістю.

 26. Управління необоротними активами.

 27. Сутність та завдання управління капіталом. Визначення структури капіталу та управління нею.

 28. Аналіз власного капіталу підприємства та шляхи підвищення ефективності управління ним.

 29. Управління власним капіталом.

 30. Дивідендна політика на підприємстві та управління нею.

 31. Управління формуванням операційного прибутку.

 32. Управління позиковим капіталом.

 33. Управління фінансовим лізингом.

 34. Управління поточними зобов’язаннями та розрахунками.

 35. Управління інвестиціями.

 36. Управління реальними інвестиціями. Види інвестиційних проектів та вимоги до їх розробки.

 37. Управління фінансовими інвестиціями. Формування портфеля фінансових інвестицій.

 38. Управління фінансовими ризиками.

 39. Фінансові ризики та механізм їх нейтралізації.

 40. Антикризове фінансове управління підприємством.

 41. Планування грошових потоків.

 42. Системи антикризового управління підприємством.

 43. Механізм формування, методи планування та управління прибутком підприємством.

 44. Управління прибутком торгівельного підприємства.

 45. Управління прибутком.

 46. Аналіз формування і використання прибутку та методи його оптимізації..

7. Зразок плану курсової роботи на тему

«Кредитоспроможність підприємства та шляхи її підвищення»

Вступ

Розділ 1. Суть кредитоспроможності та загальна фінансово-господарська характеристика підприємства

1.1. Суть кредитоспроможності та необхідність її оціню-вання

1.2. Інформаційне забезпечення оцінки кредитоспромож­ності

1.3. Загальна фінансово-господарська характеристика під­приємства

Розділ 2. Оцінка кредитоспроможності підприємства

2.1. Система показників та методика оцінки кредито­спроможності підприємства

2.2. Діагностика кредитоспроможності підприємства

2.3. Інтегрована оцінка кредитоспроможності підприєм­ства та визначення класу його надійності

Розділ 3. Стратегія підвищення кредитоспроможності під­приємства

3.1. Заходи щодо покращення результатів фінансово-госпо­дарської діяльності підприємства

3.2. Удосконалення структури фінансових ресурсів

Висновки і пропозиції

Список використаної літератури

Додатки

8. Титульний лист курсової роботи

Зразок

МІНІСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ

КУРСОВА РОБОТА

Студента

(прізвище, ім’я, по-батькові)

Кафедра

Спеціальність

Група

Дисципліна

Тема

Науковий керівник

Робота допущена до захисту:

Київ 20__

9. Завдання до курсової роботи

Зразок

МІНІСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ

ЗАВДАННЯ

на виконання курсової роботи з дисципліни

«________________________________________________»

Студента____ курсу _______________ групи

Спеціальність

(Прізвище, ім'я, по-батькові)

Тема курсової роботи

Зміст курсової роботи

Термін здачі роботи на кафедру «___» __________ 20__р.

Дата видачі завдання «___» __________ 20__р.

Науковий керівник__________________________

(Прізвище, ім'я, по-батькові)

______________________

(Підпис)

Завдання до виконання прийняв студент_______________

10. Список рекомендованої літератури

 1. Конституція України – К.: Видавництво Право, 1996

 2. Закон України "Господарський кодекс України". Прийнято 16 січня 2003 р.

 3. Закон України "Про інвестиційну діяльність". Прийнято 18 вересня 1991 р.

 4. Закон України "Про цінні папери та фондову біржу". Прийнято 18 червня 1991 р.

 5. Закон України "Про страхування". Прийнято 7 березня

 6. 1996 р.

 7. Закон України "Про банки та банківську діяльність". Прийнято 20 березня 1996 р.

 8. Закон України "Про оподаткування прибутку підпри­ємств". Прийнято 28 грудня 1996 р.

 9. Закон України "Про лізинг". Прийнято 16 грудня

 10. 1997 р.

 11. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність". Прийнято 16 липня 1999 р.

 12. .Закон України "Про інноваційну діяльність". Прийнято 4 липня 2002 р.

 13. Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом". Прийнято 5 грудня 2002 р.

 14. Аакер Д. Стратегическое рыночное управление: Пер. с англ. — СПб.: Питер, 2002.

 15. Аистова М.Д. Реструктуризация предприятий. — М.: Альпина Паблишер, 2002.

 16. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия: Пер. с англ. — СПб.: Питер Ком, 1999.

 17. Антикризисное финансовое управление: Учебник / Под ред. Э.М. Короткова. — М.: ИНФРА-М, 2001.

 18. Антонов В.П. Фінансовий менеджмент. Сучасні інформа­ційні технології. — К.: ЦУЛ, 2005.

 19. Аньшин В.Н. Бюджетирование в компании. Современные технологии. — М.: Дело, 2005.

 20. Балабанов И. Т. Основы финансового менеджмента — М.: Финансы, 2007.

 21. Балдина К.П. Инвестиции. Системный анализ и управ­ление. — М.: Дашков и Ко, 2006.

 22. Балдина К.П. Инвестиции. Системный анализ и управ­ление. — М.: Дашков и Ко, 2006.

 23. Белолипецкий В.Г. Финасы фирмы. – М., 2008.

 24. Бернстайн Л.А. Анализ финансовой отчетности: теория, практика и интерпретация: Пер. с англ. — М.: Финансы и статистика, 1996.

 25. Бертонеш М. Управление денежными потоками. — СПб.: Питер, 2004.

 26. Білуха М. Т. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. — К.: КДТЕУ, 2000.

 27. Бирман Г., Шмидт С. Экономический анализ инвести­ционных проектов: Пер. с англ. — М.: Банки и биржи; ЮНИТИ, 1997.

 28. Бланк И.А. Словарь-справочник финансового менедже­ра. — К.: Ника-Центр; Эльга, 1998.

 29. Бланк И.А. Управление формированием капитала. — К.: Ника-Центр; Эльга, 2000.

 30. Бланк И.А. Управление использованием капитала. — К.: Ника-Центр; Эльга, 2000.

 31. Бланк И.А. Управление активами. — К.: Ника-Центр; Эльга, 2000.

 32. Бланк И.А. Управление прибылью. — К.: Ника-Центр; Эльга, 2002.

 33. Бланк И.А. Управление денежными потоками. — К.: Ника-Центр; Эльга, 2002.

 34. Бланк И.А. Энциклопедия финансового менеджмента: В 4-х т. — К.: Ника-Центр; Эльга, 2003.

 35. Бланк И.А. Основы финансового менеджмента: В 2-х т. — К.: Ника-Центр; Эльга, 2003.

 36. Бланк И.А. Основы инвестиционного менеджмента: В 2-х т. — К.: Ника-Центр; Эльга, 2004.

 37. Бланк И.А. Финансовая стратегия предприятия. — К.: Ника-Центр; Эльга, 2004.

 38. Бланк И.А. Финансовая безопасность предприятия. — К.: Ника-Центр, 2004.

 39. Бланк И.А. Управление финансовыми рисками. — К.: Ника-Центр, 2005.

 40. Бочаров В.В. Финансовое моделирование. — СПб.: Пи кч». 2000.

 41. Бочаров В.В. Управление денежным оборотом прел приятии и корпораций. — М.: Финансы и стани ГИІ 2001.

 42. Бочаров В.В. Финансовый анализ. — СПб.: Ним г 1001

 43. Бочаров В.В. Современный финансовый менеджмент. — СПб.: Питер, 2006.

 44. Брігхем Е.Г. Основи фінансового менеджменту! Мер. з англ. - К.: ВАЗАКО-Молодь, 1997.

 45. Бузова И. Коммерческая оценка инвестиций: Учебник. — СПб.: Питер, 2004.

 46. Буряк П. І. Фінансово-економічний аналіз: Підручник. — К.: Професіонал, 2004.

 47. Бутинець Ф.Ф., Малюга Н.М., Петренко НА. Аудит: стан і » тенденції розвитку в Україні та світі. — Житомир: ЖДТУ, 2003.

 48. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник / За заг. ред. Ф.Ф. Бутинця. — Житомир: Рута, 2006.

 49. Ван Хорн Д., Вахович Дж. Основы финансового менедж­мента: Пер. с англ. — М.: Изд. дом "Вильяме", 2005.

 50. Вахрин П.И. Инвестиции. — М.: Дашков и Ко, 2005.

 51. Вітлінський B.B. Ризикологія в економіці та підприєм­ництві. - К.: КНЕУ, 2004.

 52. В tue некий П. П. Оценка эффективности инвестиционных проектов. — М.: Альпина Бизнес Букс, 2004.

 53. Вине Р. Новый подход к управлению капиталом: распре­деление активов: Пер. с англ. — М.: Евро, 2003.

 54. Воронцовский A.B. Инвестиции и финансирование: мето­ды оценки и обоснования. — СПб.: Изд-во С.-Петербург­ского университета, 1998.

 55. Головко В.П. Фінансово-економічна діяльність підпри­ємств. - К.: ЦУЛ, 2006.

 56. Гончаров А.Б. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2005 – 240с.

 57. Гранатуров В.М. Экономический риск: сущность, методы измерения, пути снижения. —М.: Дело и Сервис, 2002.

 58. Грачев A.B. Анализ и управление финансовой устойчи­востью предприятия. — М.: Финпресс, 2002.

 59. Дубров A.M., Лагоша Б.А., Хрусталев Е.Ю. Моделирова­ние рисковых ситуаций в экономике и бизнесе. — М.: Финансы и статистика, 1999.

 60. Ермасова Н.П. Риск-менеджмент организации. — М.: Альфа-Пресс, 2005.

 61. Зуб А. Т., Локтионов М.В. Системный стратегический менеджмент: методология и практика. — М.: Генезис, 2001.

 62. Іванов Ю.Б. Альтернативні системи оподаткування. — Харків: ХДЕУ—Торнадо, 2003.

 63. Иванов А.И. Финансовые инвестиции на рынке ценных бумаг. М.: Дашков и Ко, 2004.

 64. Ирвин Д. Финансовый контроль: Пер. с англ. — М.: Фи­нансы и статистика, 1998.

 65. Карелин В.П. Финансы корпораций: Учебник. — М.: Дашков и Ко, 2006.

 66. Карпенко О.В. Управлінський облік: організація, методо­логія, методика викладання. — Полтава: РВЦ ПУСКУ, 2005.

 67. Кинг А. Тотальное управление деньгами: Пер. с англ. — СПб.: Полигон, 1999.

 68. Ковалев B.B. Управление финансами. — М.: Изд. дом "ФБК-ПРЕСС", 1998.

 69. Ковалев В.В. Введение в финансовый менеджмент. — М.: Финансы и статистика, 1999.

 70. Ковалев В. В., Ковалев Вит. В. Финансы предприятий. — М.: ООО "ВИТРЭМ", 2002.

 71. Ковалев В.В. Введение в финансоый менеджмент. – М.: Финансы и статистика, 2004.

 72. Ковалев В.В. Финансовый анализ: методы и процедуры. — М.: Финансы и статистика, 2005.

 73. Ковалева А.М., Лапуста М.Г., СкамайЛ.Г. Финансы фир­мы. - М.: ИНФРА-М, 2000.

 74. Копилюк O.A. Фінансова санація та банкрутство підпри­ємства. — Львів: Укр. акад. друкарства, 2005.

 75. Котляров С.А. Управление затратами. — СПб.: Питер, 2001.

 76. Коупленд Т., Коллер Т., МурринДж. Стоимость компаний: оценка и управление: Пер. с англ. — М.: ЗАО "Олимп-Бизнес", 1999.

 77. Кочетков В.Н., Шипова H.A. Экономический риск и мето­ды его измерения. — К.: Европ. ун-т финансов, информ. систем, менеджм. и бизнеса, 2000.

 78. Крамаренко Г.П. Фінансовий менеджмент. — К.: ЦУЛ, 2006.

 79. КрушвицЛ. Финансирование и инвестиции. Неклассичес­кие основы теории финансов: Пер с нем. — СПб.: Питер, 2000.

 80. Лахметкина Н.И. Инвестиционная стратегия предпри­ятия. — М.: КноРус, 2006.

 81. ЛігоненкоЛ.О. Антикризове управління підприємством. — К.: КНТЕУ, 2001.

 82. Лігоненко Л.О., Ситник Г.В. Управління грошовими по­токами. - К.: КНТЕУ, 2005.

 83. Мазараки A.A. Философия денег. — К.: КНТЕУ, 2004.

 84. Мазур И.И., Шапиро В.Д. Реструктуризация предприятий и компаний. — М.: Экономика, 2001.

 85. Мазур И.И., Шапиро В.Д. Управление проектами. — М.: Высш. школа, 2001.

 86. Маршалл Д., Бансал В. Финансовая инженерия: полное ру­ководство по финансовым нововведениям: Пер. с англ. — М.: ИНФРА-М, 1998.

 87. Москвин В.А. Кредитование инвестиционных проектов. — М.: Финансы и статистика, 2001.

 88. Пайк Р. Копоративные финансы и инвестирование. — СПб.: Питер, 2006.

 89. Пастухова В.В. Стратегічне управління підприємством: філософія, політика, ефективність. — К.: КНТЕУ, 2002.

 90. Перар Ж. Управление финансами: с упражнениями: Пер. с франц. — М.: Финансы и статистика, 1998.

 91. Пересада А.Н. Портфельне інвестування. — К.: КНЕУ, 2004.

 92. Проблеми податкового регулювання і планування по­даткових платежів / За заг. ред. Ю.Б. Іванова. — Харків: ХНЕУ, 2006.

 93. Родионова В.М., Шлейников В.И. Финансовый контроль. — М.: Изд. дом "ФБК-ПРЕСС", 2002.

 94. Росс С, Вестерфильд Р., Джордан Б. Основы корпоратив­ных финансов: Пер. с англ. — М.: Лаборатория базовых знаний, 2000.

 95. Рудык.П. Структура капитала корпораций. — М.: Дело, 2004.

 96. Руководство по кредитному менеджменту / Под ред Б. Эдвардса: Пер. с англ. — М.: ИНФРА-М, 1996.

 97. Рэдхэд К., Хьюс С. Управление финансовыми рисками: Пер. с англ. - М.: ИНФРА-М, 1996.

 98. Савчук В.П., Прилипко СИ., Величко Е.Г. Анализ и раз­работка инвестиционных проектов. — К.: Абсолют-В; Эльга, 1999.

 99. Савчук В.П. Финансовый менеджмент предприятий. — К.: Максимум, 2001.

 100. Скотт М. Факторы стоимости: руководство для менедже­ров по выявлению рычагов создания стоимости: Пер. с англ. - М.: ЗАО "Олимп-Бизнес", 2000.

 101. Смолін І.В. Стратегічне планування розвитку організа­ції. - К.: КНТЕУ, 2004.

 102. Стоянова Е.С, Быкова Е.В., Бланк И.А. Управление обо­ротным капиталом. — М.: Перспектива, 1998.

 103. Стоянова Е.С, Штерн М.Г. Финансовый менеджмент для практиков: краткий профессиональный курс. — М.: Перспектива, 1998.

 104. Суторміна В.М. Фінанси зарубіжних корпорацій. — К.: КНЕУ, 2004.

 105. Сухарева Л.А., Петренко СИ. Контроллинг — осно­ва управления бизнесом. — К.: Ельга—Ника-Центр, 2002.

 106. Тарп Ван К. Бизнес-фирмы и бюджетирование потока денежных средств: Пер. с англ. — СПб.: Питер, 2005.

 107. Теплова Т.В. Финансовый менеджмент: управление ка­питалом и инвестициями. — М.: ГУ ВШЭ, 2000.

 108. Ушакова Н.Н. и др. Инвестирование, финансирование, кредитование: стратегия и тактика предприятия / Авт.: Н.Н. Ушакова, Т.Е. Унковская, Н.Н. Гуляева, Н.А. Гри-нюк. - К.: КТЕУ, 1997.

 109. Фінансова реструктуризація в Україні: проблеми і напрями / За заг. ред. В.Н. Федосова. - К.: КНЕУ, 2002.

 110. Фінансовий менеджмент: Підручник / За ред. A.M. Поддєрьогіна. - К.: КНЕУ, 2005.

 111. Финансовый менеджмент: руководство по технике эффек­тивного менеджмента. — М.: КАРАНА, 1998.

 112. Финансовый менеджмент: теория и практика / Под. ред. Е.С. Стояновой. — М.: Перспектива, 2005.

 113. Финансовый менеджмент: Учебник / Под ред. A.M. Кова­левой. - М.: ИНФРА-М, 2002.

 114. Финансовый менеджмент / Под ред. Е.И. Шохина. — М.: Изд. дом "ФБК-ПРЕСС", 2002.

 115. Финансы: Учебник / Под ред. В.В. Ковалева. — М.: ПБО-ЮЛ М.А. Захаров, 2002.

 116. Човушян Э.О., Сидоров М.А. Управление риском и устой­чивое развитие. — М.: Изд-во РЭА им. Г.В. Плеханова, 1999.

 117. Хелферт Э, Техника финансового анализа: Пер. с англ. — М.: Аудит, ЮНИТИ, 1996.

 118. Хоминич ИМ. Финансовая стратегия компаний. — М.: Росс. экон. акад., 1998.

 119. Хохлов Н.В. Управление риском. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999.

 120. Хруцкий Е.М. Внутрифирменное бюджетирование. На­стольная книга. — М.: Финансы и статистика, 2006.

 121. Шеремет A.M. Методика финансового анализа деятель­ности коммерческих организаций. — М.: ИНФРА-М, 2005.

 122. Шим Д., Сигел Д. Методы управления стоимостью и ана­лиза затрат: Пер. с англ. — М.: ФИЛИНЪ, 1996,

 123. Шим Д., Сигел Д. Финансовый менеджмент: Пер. с англ. — М.: ФИЛИНЪ, 1996.

 124. Эванс Ф. Оценка компаний при слияниях и поглощениях. Создание стоимости: Пер. с англ. — М.: Альпина Бизнес Букс, 2004.

 125. Энциклопедия финансового риск-менеджмента / Под ред. A.A. Лобанова, A.B. Чугуєва. — М.: Альпина Бизнес Букс, 2006.

24Скачать документ

Похожие документы:

 1. Міністерство промислової політики україни державний інститут підготовки кадрів (4)

  Документ
  Курсова робота с самостійною письмовою роботою, видом науково-дослідної роботи студентів в навчальному процесі. Мета написання курсової роботи з курсу "Фінанси" полягає в розширенні і поглибленні знань студентів з теорії
 2. Міністерство промислової політики україни державний інститут підготовки кадрів (3)

  Документ
  навчитися обґрунтовувати відповідний комплекс заходів, що сприяє успішному соціально-економічному розвитку суб'єк­тів підприємництва, посиленню їх позиції та ролі на ринку.
 3. Міністерство промислової політики України Державний інститут підготовки кадрів (2)

  Документ
  Курсова робота є важливою формою самостійного вивчення слухачами матеріалів курсу, її виконання сприяє поглибленому ознайомленню з класичними творами, державними законодавчими актами і програмними документами, науковими працями вітчизняних
 4. Міністерство промислової політики україни

  Документ
  Завдання 2. На основі аналітичних матеріалів, які надані викладачем, проаналізувати ритмічність (коефіцієнти ритмічності і аритмічності) виробництва продукції.
 5. Державний комітет промислової політики україни наказ від 2 лютого 2001 року n 47 Про затвердження Методичних рекомендацій з формування собівартості продукції (робіт, послуг) Наказ втратив чинність (1)

  Документ
  На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 28.10.98 р. N 1706 "Про затвердження Програми реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів" Державним комітетом промислової політики

Другие похожие документы..