Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Закон'
В преддверии нового учебного года разрешите приветствовать Вас, участников августовской конференции, пожелать крепкого здоровья, творческих успехов в...полностью>>
'Программа'
Учебная программа (рабочая) составлена на основе типовой учебной программы «Общая гигиена», утвержденной «31» августа 2009 года, регистрационный № ТД...полностью>>
'Лекция'
Основные темы: классификация адсорбентов по размерам пор, примени-мость уравнения БЭТ, теория объемного заполнения микропор Дубинина, распре-деление ...полностью>>
'Документ'
Перевод на электронные способы управления различными технологическими процессами дает основания ожидать роста террористических действий, ориентирован...полностью>>

Методичні вказівки (14)

Главная > Диплом
Сохрани ссылку в одной из сетей:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» для студентів напряму підготовки 6.050201 «Системна інженерія» кафедри «Автоматики та управління у технічних системах»

Ухвалено

Методичною радою НТУУ «КПІ»

протокол №

Київ

НТУУ «КПІ»

2009

Методичні вказівки до виконання дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» для студентів напряму підготовки 6.050201 «Системна інженерія» кафедри «Автоматики та управління у технічних системах» [Текст] / Уклад.: Н. Б. Репнікова, А. О. Новацький, Т. Й. Лукіна, Л. Ю. Юрчук. – К.: НТУУ «КПІ», 2009. – 56 с.

Укладачі: Н. Б. Репнікова, канд. тех. наук, доц.

А. О. Новацький, канд. тех. наук, доц.

Т. Й. Лукіна, ст. викладач

Л. Ю. Юрчук, канд. тех. наук, доц.

Відповідальний редактор О. І. Ролік, канд. тех. наук, доц.

Рецензент О. А. Стенін, докт. тех. наук, проф.

Зміст

Вступ ……………………………………………………………………….….…6

1 Загальні положення ………………………………………………..…...6

2 Організація дипломного проектування…………………………………..…..7

2.1 Мета та завдання дипломного проектування……………………………....7

2.2 Види кваліфікаційних робіт ………………………………………...…......8

2.3 Керівник дипломної роботи…………………………………………...…....9

2.4 Консультанти ………………………………………………………..………9

2.5 Тематика дипломних робіт………………………………………………...10

2.6 Завдання на дипломну роботу…………………………….…………….....10

3 Вимоги до складу дипломної роботи………….………………..…………..13

3.1 Обсяг роботи……………………………………………………..……….....13

3.2 Вимоги до порядку викладення матеріалу дипломної роботи…..….…...13

3.2.1 Структура пояснювальної записки………………………………...…….13

3.3 Вимоги до структурних елементів вступної частини……………...…….14

3.3.1 Обкладинка…………………………………………………………...…...14

3.3.2 Титульний аркуш…………………………………………………..….….14

3.3.3 Анотація……………………………………………………………...…....15

3.3.4 Зміст…………………………………………………………………...…..15

3.3.5 Вступ………………..………………………………………………...…...16

3.4 Вимоги до структурних елементів основної частини…………..……..…16

3.4.1 Основна частина дипломної роботи………………..……….…..………16

3.4.2 Висновки……………………………………………………………..…...17

3.4.3 Список літератури……………..……………………………………...….17

3.4.4 Додатки…………..……………………………………………………….19

4 Правила оформлення дипломної роботи……………………………........…20

4.1 Загальні вимоги……………………………………………………...……...20

4.2 Позначання документів………………………………………………...…..22

4.3 Нумерація сторінок дипломної роботи………………………………...….22

4.4 Нумерація розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів……………………..23

4.5 Ілюстрації…………………………………………………………………….24

4.6 Таблиці……………………………………………………………………….25

4.7 Переліки……………………………………………………………………...26

4.8 Примітки……………………………………………………………………..27

4.9 Виноски………………………………………………………………………28

4.10 Формули та рівняння…………………………………………………..…..28

4.11 Посилання…………………………………………………………………..30

4.12 Додатки…………….………………………………………………………28

4.13 Комплектація пояснювальної записки …………………………………..31

5 Порядок захисту дипломної роботи………………………………………….33

5.1 Процедура ухвалення дипломної роботи ..………………………………...33

5.2 Рецензування дипломної роботи…………….…….………………………..34

5.3 Основні документи, що подаються у Державну екзаменаційну комі-

сію………………………………………………………………………………. .35

5.4 Доповідь студента на засіданні Державної екзаменаційної комісії….…..35

5.5 Захист дипломної роботи ………………………………………………….36

Список літератури………………………………………………………….…....37

Додаток А Приклад оформлення заяви на затвердження теми

дипломної роботи …………………………………………………….……….38

Додаток Б Форма титульного аркуша дипломної роботи .………..……..…39

Додаток В Форма бланку «Завдання» ………………………………..….….…40

Додаток Г Форма бланку «Календарний план-графік»…………...…….…….42

Додаток Д Приклад анотації……………………………………………….….. 43

Додаток Е Приклад оформлення розділу «Зміст»……….…………………..44

Додаток Ж Приклад оформлення списку літератури …………………...…...46

Додаток К Розміщення тексту у форматі сторінки…………………………..47

Додаток Л Відгук керівника дипломної роботи………………………………48

Додаток М Рецензія на дипломну роботу…………….……………….…..… 49

Додаток Н Набір стандартних форматів для оформлення дипломної

роботи (форма 2 та 2а ГОСТ 2.104-2006). ……………………..…………...…50

Додаток П Приклади оформлення роботи………………….……..………… 52

Вступ

Методичні вказівки призначені для допомоги студентам під час роботи над дипломною роботою освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр». Розглянуті питання організації дипломного проектування, змісту та оформлення самої дипломної роботи, підготовки до захисту та процедури захисту роботи.

При оформленні методичних вказівок автори постаралися виконати більшість тих вимог до оформлення бакалаврських робіт, яких необхідно дотримуватися згідно з рішенням кафедри та вимогами стандартів.

1 Загальні положення

Бакалавр- освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі повної загальної середньої освіти здобула базову вищу освіту, фундаментальні та спеціальні уміння та знання щодо узагальненого об’єкта праці (діяльності), достатні для виконання завдань та обов’язків (робіт) певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді економічної діяльності.

Бакалаврська підготовка на кафедрі АУТС проводиться за напрямом 6.050201 «Системна інженерія» відповідно до Переліку напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах ( постанова Кабінету Міністрів України від 13.12.2006 р. № 1719)

Бакалаврська підготовка проводиться на денній формі або без відриву від виробництва. Нормативний термін підготовки бакалавра за денною формою навчання складає 4 роки. Якщо навчання проводиться без відриву від виробництва нормативний термін бакалаврської підготовки становить 4.5 року.

2 Організація дипломного проектування

Загальні питання організації навчання бакалаврів регламентується “Положенням про організацію навчального процесу НТУУ “КПІ” та «Положенням про організацію дипломного проектування та державну атестацію студентів НТУУ «КПІ».

2.1 Мета та завдання дипломного проектування

Дипломне проектування є завершальною стадією навчання студентів в університеті, головною метою якої є оволодіння методологією творчого вирішення (розв’язання) сучасних проблем (задач) наукового або (та) прикладного характеру на основі отриманих знань, професійних умінь та навичок відповідно до вимог стандартів вищої освіти.

Основні завдання дипломного проектування:

 • систематизація, закріплення і розширення теоретичних знань, отриманих у процесі навчання за освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра, та їх практичне використання при вирішенні конкретних інженерних, наукових, економіко-соціальних і виробничих питань у певній галузі професійної діяльності;

- розвиток навичок самостійної роботи, оволодіння методикою досліджень та експериментуванні, фізичного або математичного моделювання, використання сучасних інформаційних технологій у процесі розв’язання задач, які передбачені завдання на дипломне проектування; визначення відповідності рівня підготовки випускника вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики бакалавра, його готовності та спроможності до самостійної роботи в умовах ринкової економіки, сучасного виробництва, прогресу науки, техніки та культури.

2.2 Види кваліфікаційних робіт

Кваліфікаційна (атестаційна) робота освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр – це розроблений студентом відповідно до вимог стандартів вищої освіти комплект документації, який включає текстову та графічну (ілюстративну) частини і на підставі публічного захисту якого рішенням державної екзаменаційної комісії йому надається диплом державного зразка про закінчення ВНЗ, отримання освітнього рівня бакалавра та здобуття кваліфікації.

Видами кваліфікаційних робіт бакалаврів може бути дипломний проект (ДП) або дипломна робота (ДР).

Дипломний проект є завершеною інженерною розробкою об’єкта проектування (пристрою, системи процесу тощо) і передбачає його синтез в найбільш оптимальному варіанті із докладною розробкою певної функціональної частини (елемента, вузла, підсистеми, технологічної операції) з урахуванням сучасного рівня розвитку відповідної галузі, досягнень науки і техніки, економічних, екологічних, ергономічних вимог, а також вимог охорони праці та забезпечення життєдіяльності об’єкта проектування.

Дипломна робота є розв’язання фрагментів дослідження певного аспекту науково-технічної, виробничої, науково-методичної або навчально-методичної проблеми.

На кафедрі АУТС кваліфікаційною роботою освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр є дипломна робота, яка передбачає розробку сукупності документів ( пояснювальної записки та ілюстративного матеріалу) та є творчим рішенням конкретної задачі щодо об’єктів діяльності фахівця (пристроїв, підсистеми, апаратних та програмних засобів , вузлів комп’ютеризованих систем управління та автоматики), виконаним студентом самостійно під керівництвом викладача згідно з завданням, на основі набутих знань та умінь за освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра (рішення засідання кафедри, протокол № 4 від 19.12 2007р.).

2.3 Керівник дипломної роботи

Кафедра призначає керівників дипломних робіт з числа досвідчених викладачів або співробітників науково-дослідних підрозділів, які ведуть наукові дослідження за темою дисертації або науковою тематикою кафедри.

Керівник дипломної роботи:

- розробляє теми дипломних робіт;

- готує та видає студенту завдання на дипломне проектування за формою та у строки, визначені у п.2.7;

- видає рекомендації дипломнику щодо опрацювання необхідної літератури, нормативних і довідкових матеріалів, наукових видань за темою ДР;

- допомагає дипломнику скласти, затверджує та контролює реалізацію календарного план виконання проекту. У разі суттєвих порушень, які можуть призвести до зриву встановлених термінів надання ДР до Державної атестаційної комісії, інформує керівництво кафедри для прийняття відповідних заходів, у тому числі й рішення про недопущення до захисту;

- здійснює загальне керівництво ДР;

- готує відгук;

- разом з дипломником надає завідувачу кафедри підготовлену ДР для допуску його до захисту;

- готує дипломника до захисту;

- обов’язково має бути присутнім на засіданні ДЕК при захисті ДР, керівником якої він є (рішення засідання кафедри, протокол №4 від 19.12.2007р.).

2.4 Консультанти

За рішенням кафедри або на прохання керівника дипломної роботи можуть призначатися консультанти дипломника зі специфічних виробничих, технічних, наукових та інших питань.

2.5 Тематика дипломних робіт

Теми дипломних робіт можуть обиратися з загального списку, рекомендованого кафедрою, чи визначатися разом з науковим керівником, враховуючи його власний досвід, наукові дослідження та професійні інтереси кафедри, замовлення і рекомендації виробничих підприємств, науково-дослідних інститутів.

Назва теми повинна бути, за можливості, короткою, чітко і конкретно відображати мету та основний зміст роботи і бути однаковою

 • в наказі ректора про закріплення тем і керівників за студентами,

 • завданні на ДР,

 • титульному аркуші пояснювальної записки,

 • кресленнях,

 • документах ДЕК та в додатку до диплома.

У назві теми ДР не дозволяється використовувати скорочення (абревіатури), крім загальноприйнятих.

Теми бакалаврських робіт закріплюються за студентами на основі їх особистих заяв у формі , яка наведена у додатку А.

Закріплення студентів за керівниками і затвердження тем дипломних робіт здійснюється за два тижні після початку 8 семестру (для студентів денної форми навчання) та на початку 9 семестру ( для студентів заочної форми).

2.6 Завдання на дипломну роботу

Завдання з урахуванням рекомендацій та вимог, наведених нижче, затверджується завідуючим кафедри і видається дипломнику освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» не пізніше одного місяця після початку 8-го семестру (за денною формою навчання) та 9-го семестру (за заочною формою навчання) (форма завдання наведена у додатку В).

У завданні зазначаються:

1) тема дипломної роботи та наказ по університету, яким вона затверджена (вписується після отримання наказу деканатом);

 1. термін здачі студентом закінченої роботи, який встановлюється рішенням кафедри з урахуванням часу, необхідного для отримання відгуку керівника, візи завідуючого кафедри про допуск до захисту, рецензії на ДР та подання секретарю ДЕК матеріалів не пізніше ніж за день до захисту;

 2. вихідні дані до роботи:

для робіт проектного характеру зазначаються лише кількісні або (та) якісні показники (характеристики) об’єкта проектування, яким він повинен відповідати після розробки в ДР; умови , в яких повинен функціонувати об’єкт проектування (часові, просторові, кліматичні, енергетичні, навантажувальні, екологічні); припустимі відхилення від нормативних значень показників або похибки (максимальні, мінімальні, середньоквадратичні) тощо;

для робіт дослідницького характеру вихідні дані до дипломної роботи повинні визначати кількісні або (та) якісні показники щодо умов, засобів та методів, які характеризують спрямованість наукового дослідження, конкретизують методику розв’язання теоретичних проблем та проведення експерименту;

 1. перелік питань, які повинні бути розроблені:

зазначаються конкретні завдання з окремих частин роботи, послідовність та зміст яких визначають програму дій дипломника та майбутню структуру пояснювальної записки.

Формулювання цих завдань повинно бути в наказовому способі, тобто починатися зі слів: «Розробити…», «Обґрунтувати…», «Провести аналіз…», «Розрахувати…тощо;

5) перелік графічного(ілюстративного) матеріалу:

визначає креслення, плакати, малюнки тощо, які є обов’язковими для виконання та захисту роботи;

 1. консультанти з окремих питань (або частин) роботи:

якщо необхідно зазначаються назви питань та вчене звання, прізвище, ініціали й посада консультанта з цих питань;

 1. дата видачі завдання.

Завдання підписується керівником ДР, який несе відповідальність за реальність виконання та збалансування її обсягу з часом, відведеним на дипломне проектування, а також студентом, який своїм підписом засвідчує дату отримання завдання для виконання.

На базі завдання розробляється календарний план-графік виконання дипломної роботи, який підписується студентом та затверджується керівником дипломної роботи. Форма бланку наведена у додатку Г.

3 Вимоги до складу дипломної роботи

Дипломні роботи бакалаврів з напрямку «Системна інженерія» мають інженерну спрямованість і виконуються у відповідності з вимогами державних стандартів (рішення засідання кафедри, протокол № 4 від 19.12.2007р.).

3.1 Обсяг роботи

Пояснювальна записка повинна мати не менше 60 сторінок.

Роботу виконують за допомогою комп’ютерної техніки на одному боці аркуша білого паперу, з розрахунку не більше 30 рядків на сторінці за умови рівномірного її заповнення ( шрифти ТIMES NEW ROMAN-14; інтервал –полуторний).

Обов’язковий графічний (ілюстративний ) матеріал повинен містити мінімум 4 аркуша креслень (плакатів) стандартних форматів (рішення засідання кафедри, протокол № 4 від 19.12.2007р.).

3.2 Вимоги до порядку викладення матеріалу дипломної роботи

3.2.1 Структура пояснювальної записки

Структура пояснювальної записки умовно поділяється на вступну, основну частину та додатки

Вступна частина містить структурні елементи у такій послідовності:

   • титульний аркуш (Додаток Б );

   • завдання на дипломне проектування (Додаток В );

   • календарний план (Додаток Г );

   • реферат (анотація) українською та іноземною мовами (Додаток Д) ;

   • зміст (Додаток Е) ;

   • перелік скорочень, умовних позначень, термінів (при необхідності);

   • вступ.

Вимоги до змісту та форми структурних елементів вступної частини роботи - відповідно до підрозділу 3.3.

Основна частина містить такі структурні елементи:

- розділи, які розкривають основний зміст роботи відповідно до переліку питань, наданих у завданні на дипломну роботу;

- загальні висновки;

- перелік літературних джерел (Додаток Ж).

Вимоги до змісту та форми структурних елементів основної частини роботи - відповідно до розділу 3.4.

Додатки розміщують після основної частини звіту. Вимоги до додатків - відповідно до пункту 3.3.5.

  1. Вимоги до структурних елементів вступної частини

3.3.1 Обкладинка

Дипломну роботу переплітають твердою обкладинкою.

3.3.2 Титульний аркуш

Титульний аркуш є першою сторiнкою роботи i править за основне джерело iнформацiї, що необхiдна для оброблення та пошуку документа.

Титульний аркуш мiстить данi, якi подають у такiй послiдовностi:

а) назва вищого учбового закладу;

б) назва факультету, назва кафедри;

в) гриф затвердження завідуючим кафедрою;

г) повна назва документа;

д) назва освітньо-кваліфікаційного рівня та напрям підготовки;

ж) тема дипломної роботи;

з) відомості про виконавця роботи (підпис);

к) відомості про наукового керівника (підпис);

л) рiк захисту (затвердження) роботи.

Форма титульного аркуша наведена у додатку Б.

3.3.3 Анотація

Анотація (реферат) обсягом 0.3-0,5 с. (500 знаків) державною та іноземною (яку вивчав студент) мовами повинен стисло відображати загальну характеристику та основний зміст ДР і містити:

   • відомості про обсяг пояснювальної записки, кількість ілюстрацій, таблиць, креслень, додатків і бібліографічних найменувань за переліком посилань;

   • мету проекту (роботи), використані методи та отримані результати (характеристика об’єкту проектування, нові якісні та кількісні показники, економічний ефект тощо);

   • рекомендації щодо використання або (та) результати впровадження розробок або досліджень (отримані патенти, прийняті заявки на патент, публікація в наукових журналах, акти про впровадження тощо);

   • перелік ключових слів (не більше 20).

Анотація призначена для ознайомлення з роботою.

Вона має бути стисла, інформативна i містити вiдомостi, якi дозволяють прийняти рiшення про доцiльнiсть подальшого ознайомлення з роботою.

Приклад анотації наведено у додатку Д.

3.3.4 Змiст

Змiст розташовують безпосередньо пiсля анотації, починаючи з нової сторiнки.

До змiсту включають вступ; послiдовно перелiченi назви всiх роздiлiв, пiдроздiлiв, пунктiв пiдпунктiв (якщо вони мають заголовки) основної частини дипломної роботи; висновки; список літератури; назви додаткiв i номери сторiнок, якi мiстять початок відповідного елементу роботи. Приклад оформлення змісту наведено у додатку Е.

3.3.5 Вступ

Вступ повинен відображати актуальність і новизну роботи (проекту) та містити:

   • обґрунтування необхідності нової розробки або удосконалення (модернізації) існуючого об’єкта проектування на основі аналізу сучасного стану проблеми за даними вітчизняної та зарубіжної науково-технічної літератури, патентного пошуку та досвіду роботи підприємств, установ, провідних фірм у відповідній галузі виробництва, економіки або науки;

   • обґрунтування основних проектних рішень або напрямків досліджень;

   • можливі галузі застосування результатів роботи (проекту).

Вступ розміщують з нової сторінки та не нумерується.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Методичні вказівки (13)

  Документ
  Ці небезпеки при взаємодії між собою посилюють наслідки. Кількість аварій, катастроф, пожеж збільшується. У них гине незмірно більша кількість людей ніж в умовах виробництва.
 2. Методичні вказівки (3)

  Документ
  Метою та завданням самостійної роботи є досконале вивчення дисципліни "Соціальна екологія" з окремих питань, які можуть бути засвоєні студентом за допомогою додаткової літератури, консультацій, відвідувань бібліотек університету та міста.
 3. Методичні вказівки до виконання дипломних проектів (робіт) для студентів всіх спеціальностей

  Диплом
  Дипломне проектування – це творча, самостійна робота, під час якої студенту необхідно показати вміння вирішувати інженерні задачі, користуватись науково-технічною літературою, математичними методами, обчислювальною технікою.
 4. Методичні вказівки та контрольні завдання з біологічної хімії для студентів факультету заочного навчання

  Документ
  Біохімія в системі фармацевтичної освіти є базовою медико-біологічною дисципліною при підготовці сучасного спеціаліста-провізора. Під час вивчення біохімії студенти знайомляться з хімічними процесами, які протікають в організмі людини,
 5. Методичні вказівки до самостійної роботи студента самостійна робота студентів

  Документ
  Відомо, що для засвоєння матеріалу будь-якої дисципліни самостійна робота студента є визначальною, тому питання про досконалість її організації не є абсолютно новим.
 6. Методичні вказівки для здобувачів наукового ступеня

  Документ
  Перелік документів атестаційної справи здобувача наукового ступеня, за результатами захисту дисертації якого спеціалізованою вченою радою прийнято негативне рішення

Другие похожие документы..