Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Программа'
Срок : от 5 до 10 дней.Показания: избыточный вес, нарушение обмена веществ.Противопоказания: высокие цифры артериального давления и приступы стенокар...полностью>>
'Документ'
«Первый шаг – это реструктуризация перед банками полумиллиардной задолженности, которую вывели по личным, частным счетам. Мы сделаем так, что банки по...полностью>>
'Документ'
август-сентябрь комплектование классов и ГПД Сбор документов о постановке на льготное питание Оформление приказов по режиму работы школы: -об ответст...полностью>>
'Документ'
У журналі публікуються роботи з усіх розділів сучасної клінічної і експериментальної медицини, а також, присвячені фундаментальним проблемам біології...полностью>>

Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ Друковані праці співробітників Сумського державного університету за 2007 рік Бібліографічний покажчик Суми-2009

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Сумський державний університет

Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ

Друковані праці співробітників Сумського державного університету

за 2007 рік

Бібліографічний покажчик

Суми-2009

01

Д76

Д76 Друковані праці співробітників Сумського державного університету за 2007 рік: Бібліографічний покажчик.- Суми: Вид-во СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ, 2009.- 294 с.

Бібліографічний покажчик містить бібліографічні описи монографій, підручників, методичних матеріалів, статей із журналів, опублікованих тез доповідей на конференціях, семінарах.

Покажчик призначений для широкого кола наукових працівників, викладачів, аспірантів і студентів, а також для працівників бібліотек та інформаційних служб.

© Сумський державний

університет, 2009

ПЕРЕДМОВА

Бібліографічний покажчик «Друковані праці співробітників Сумського державного університету» містить перелік праць викладачів, наукових співробітників, аспірантів університету, що вийшли друком у 2007 році.

Покажчик містить бібліографічні описи монографій, словників, підручників, навчальних посібників, методичних матеріалів, статей із журналів, тез доповідей на конференціях, семінарах та науково-популярних статей.

Публікації згруповано за алфавітом прізвищ авторів. У середині авторського комплексу праці кожного автора розміщені за назвами відповідно до зведеного українсько-російського алфавіту, а далі – латинського.

Склад авторів відображено у допоміжному авторському покажчику.

Покажчик має довідково-інформаційний характер. Призначений для наукових працівників, викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів.

ДРУКОВАНІ ПРАЦІ

Абрамчук Марина Юріївна

Конспект лекцій з дисципліни "Інформаційні системи та технології у фінансових установах" для студ. спец. 6.050100 "Фінанси" заочної форми навчання / О.О.Захаркін, М.Ю.Абрамчук, М.А.Деркач ; Уклад.: О.О.Захаркін, М.Ю.Абрамчук, М.А.Деркач. – Суми : Вид-во СумДУ, 2007. – 80 с.

Аверкова Ольга Євгенівна

Исследование трансформации тяжелых маталлов водных объектов г. Сумы / Н.С.Мороз, М.Н.Журавлева, О.Е.Аверкова //Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. – Суми : Вид-во СумДУ, 2007. – Ч.2. – С. 4 - 6.

Авраменко Віктор Васильович

Компьютерная реализация системы засекречивания информации с помощью функций непропорциональности / В.В.Авраменко, О.В.Левченко // ІІ Міжвузівська науково-технічна конференція викладачів, співробітників і студентів "Інформатика, математика, механіка" : Програма і тези доповідей. - Суми : Вид-во СумДУ, 2007. - С. 79 - 80.

Компьютерное определение параметров настройки системы автоматического регулирования, близкой к оптимальной по быстродействию / А.Н.Дорофеева, В.В.Авраменко // ІІ Міжвузівська науково-технічна конференція викладачів, співробітників і студентів "Інформатика, математика, механіка" : Програма і тези доповідей. – Суми : Вид-во СумДУ, 2007. – С. 68 - 69.

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни "Алгоритмічна мова С" для студ. спец. 6.080200 "Інформатика" заочної форми навчання / В.В.Авраменко, А.М.Скаковська; Уклад.: В.В.Авраменко, А.М.Скаковська.- Суми: Вид-во СумДУ, 2007.- 53 с.

Методичні вказівки до практичних занять з курсу "Комп'ютерні технології навчання" для викладачів медичного факультету, які проходять підготовку на факультеті підвищення кваліфікації /В.В.Авраменко, О.Б.Проценко, Т.М.Усатенко; Уклад. В.В. Авраменко, О.Б. Проценко, Т.М. Усатенко.- Суми: Вид-во СумДУ, 2007.- 80 с.

Определение текущего дифференциального управления квазистационарного объекта и оценка его состояния с помощью функций непропорциональностей / В.В.Авраменко, Н.Ю.Слепушко //Тези доповідей Першої міжнародної науково-технічної конференції "Інтелектуальні системи в промисловості і освіті - 2007", 7-9 листопада 2007р.: Наукове видання /А.С. Довбиш. – Суми: Вид-во СумДУ, 2007. – С.46-47.

Акілов Олександр Іванович

Методика расчета деформаций и усилий нагружения элементов конструкции хонинговальной головки / А.И.Акилов, Т.Н.Куценко //Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. – Суми : Вид-во СумДУ, 2007. – Ч.1. – С. 34 - 36.

Методичні вказівки до практичних занять з курсу "Автоматизація виробничих процесів" для студентів спеціальності 7.090202 усіх форм навчання/ О.І.Акілов, І.Г.Чижов.- Суми: Вид-во СумДУ, 2007.- 32 с.

Суперфинишная головка с автоматическим управлением амплитудой колебания брусков / Р.В.Падалка, А.И.Акилов //Компрессорное и энергетическое машиностроение. – 2007. – № 1.  –

С. 103 - 105.

Алексеєнко Дмитро Михайлович

Модернизация плоскошлифовального станка мод. ЗГ71 для использования комбинированных методов шлифования /Д.М.Алексеенко, Ю.В.Бундюк // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. – Суми : Вид-во СумДУ, 2007. – Ч.1. – С. 83.

Особенности формирования режущего лезвия с малыми углами заострения / Д.М.Алексеенко, А.В.Ковалев // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. – Суми : Вид-во СумДУ, 2007. – Ч.1. – С. 84.

Алексенко Ольга Василівна

Автоматизация анализа технических объектов / Ю.А.Савченко, О.В.Алексенко // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. –Суми : Вид-во СумДУ, 2007. – Ч.2. – С. 114.

Использование MATHCAD для расчета гидравлических контуров / А.П.Филипчак, О.В.Алексенко // Матеріали науково-технічної конференції викладачів,співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. – Суми : Вид-во СумДУ, 2007. – Ч.2. – С. 115.

Макромоделирование работы гидравлической сети, оснащенной насосными агрегатами с приводными и рекуперативными турбинами /В.Г.Неня, О.В.Алексенко, С.Ю.Смертяк // Вісник Східноукраїнського національного університету ім Даля. – 2007. –№ 3 (109), Ч. 1. –С. 6-11.

Реалізація комплексної моделі відцентрового насоса на базі його макромоделі / О.В.Алексенко // Вісник Сумського державного університету. Серія Технічні науки. – 2007. - № 1. – С. 5 - 15.

Алєксєєв Олександр Миколайович

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з курсу "Конструювання, розрахунок та САПР верстатів" для студ. спец. 7.090202 усіх форм навчання / Уклад. О.М.Алєксєєв.- Суми: Вид-во СумДУ, 2007.- 17 с.

Нові можливості тестового контролю знань з використанням програми ssuquestionnaire версії / О.М.Алексєєв, О.Ю.Ковинєв, М.О.Алєксєєва, О.М.Волков // Тези доповідей Першої міжнародної науково-технічної конференції "Інтелектуальні системи в промисловості і освіті - 2007", 7-9 листопада 2007р.: Наукове видання /А.С. Довбиш. – Суми : Вид-во СумДУ, 2007. – С. 113 - 115.

Тестовый контроль знаний с применением компьютерных технологий / А.Н.Алексеев, А.Ю.Ковынев // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. – Суми : Вид-во СумДУ, 2007. – Ч.1. – С. 82.

Андрієнко Ніна Ігорівна

Забруднення довкілля важкими металами / О.М.Павленко, Н.І.Андрієнко // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. –Суми : Вид-во СумДУ, 2007. – Ч.2. – С. 41.

Андрющенко Володимир Вікторович

Выбор хирургического доступа в планировании лечения опухолей забрюшинного пространства / В.В.Андрющенко // Актуальні питання експериментальної та клінічної медицини: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів, 25-26 квітня 2007 року. – 2007. – Ч.2. – С. 90 - 91.

Способы устранения дефектов невральных стволов /В.В.Андрющенко // Актуальні питання експериментальної та клінічної медицини: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів, 25-26 квітня 2007 року. – 2007. – Ч.2. – С. 87.

Антоненко Сергій Сергійович

Метод комплексного решения задач энергосбережения на муниципальном объекте / С.С.Антоненко, И.В.Соловьева // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. – Суми : Вид-во СумДУ, 2007. – Ч.2. – С. 91.

Развитие метода блочно-модульного конструирования динамических насосов / С.М.Яхненко, С.С.Антоненко // Проблемы машиностроения. – 2007. – Том 10, № 1. – С. 63 - 66.

Антонюк Наталія Анатоліївна

Аналіз податкового навантаження та рівня оподаткування економіки / Н.А.Антонюк, В.О.Іваній // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", 17-25 квітня 2007р. – Суми : Вид-во СумДУ, 2007. – Т.2. – С. 35 - 36.

Диагностика финансового состояния предприятия/ Н.А.Антонюк, К.Л.Андреева // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", 17-25 квітня 2007р. – Суми : Вид-во СумДУ, 2007. – Т.2. – С. 37 - 38.

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Ринок фінансових послуг" для студентів спеціальності 7.050104 "Фінанси" усіх форм навчання / Уклад.: Д.Г.Михайленко, Н.А.Антонюк.- Суми: Вид-во СумДУ, 2007.- 29 с.

Особенности оценки финансового состояния промышленного предприятия с помощью аналитических коэффициентов /Н.А.Антонюк, А.С.Павлюченко // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", 17-25 квітня 2007р. – Суми : Вид-во СумДУ, 2007. – Т.1. – С. 140 - 141.

Проблемы кредитования субъектов малого и среднего бизнеса /Н.А.Антонюк, М.В.Храмова // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", 17-25 квітня 2007р. – Суми : Вид-во СумДУ, 2007. – Т.2. – С. 42 - 43.

Роль концепції чистішого виробництва в екологізації економіки

/ Н.А.Антонюк, Т.О.Рогачова, Н.Ю.Павленко // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", 17-25 квітня 2007р. – Суми : Вид-во СумДУ, 2007. – Т.1. – С. 138 - 139.

Арсеньєв В’ячеслав Михайлович

Анализ предельных режимов вихревой эжекторной ступени вакуумного агрегата / В.М.Арсеньев, С.С.Мелейчук //Промислова гідравліка і пневматика. – 2007. – № 2(16). – С. 34 - 39.

Анализ технических возможностей создания модулей ожижения для азотно-мембранных установок / В.М.Арсеньев, С.М.Ванеев, Г.В.Кирик, А.Д.Стадник // Вісник Сумського державного університету. Серія Технічні науки. – 2007. – № 3. – С. 5 - 9.

Выбор схемы ожижения азота, получаемого с использованием мембранной технологии разделения воздуха / В.М.Арсеньев, М.И.Проценко // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. –Суми : Вид-во СумДУ, 2007. – Ч.1. – С. 146.

Газодинамическая модель взаимодействия потоков вихревой эжекторной ступени вакуумного агрегата / В.М.Арсеньев, С.С.Мелейчук // Компрессорное и энергетическое машиностроение. – 2007. – № 1. – С. 65 - 68.

Методические указания к выполнению индивидуального домашнего задания "Расчет холодильной камеры с воздушно-экранной системой охлаждения" по дисциплине "Проектирование холодильных установок" для студентов дневной формы обучения специальности 7.090520 "Холодильные машины и установки".- Сумы: Изд-во СумГУ, 2007.- 8 с.

Методические указания к выполнению индивидуального домашнего задания "Технико-экономический расчет теплонасосной установки" по дисциплине «Специальные холодильные машины и установки кондиционирования» для студ. спец. 7.090520 "Холодильные машины и установки" дневной формы обучения / Сост. В.М.Арсеньев.- Сумы: Изд-во СумГУ, 2007.- 13 с.

Методические указания к выполнению курсового проекта по дисциплине "Проектирование холодильных установок" для студ. спец. 7.090520 "Холодильные машины и установки" дневной формы обучения. Раздел "Расчет воздухоочистителя"/ Сост. В.М. Арсеньев.- Сумы: Изд-во СумГУ, 2007.- 19 с.

Моделирование рабочего процесса компрессорной машины

жидкостно-кольцевого типа / В.М.Арсеньев, В.М.Козин // Сучасні проблеми холодильної техніки і технології : Збірник наукових праць. – Одеса, 2007. – С. 24 - 25.

Моделирование рабочего процесса компрессорной машины жидкостно-кольцевого типа /В.М.Арсеньев, В.М.Козин // Холодильная техника и технология. – 2007. – № 5 (109). – С. 10 - 13.

О применении ЖКМ для дегазации и транспортировки шахтной метано-воздушной смеси / В.М.Арсеньев, В.М.Козин // Промислова теплотехніка. – 2007. – Т. 29.- № 7. – С. 107 - 110.

Оценка энергоэффективности вакуумных агрегатов жидкостно-кольцевых вакуум-насосов с предвключенным эжектором /В.М.Арсеньев, С.С.Мелейчук // Вісник СНАУ. Серія Механізація та автоматизація виробничих процесів. – 2007. – № 1(16). – С. 120 - 124.

Построение расходной характеристики вакуумного агрегата с вихревой эжекторной ступенью / В.М.Арсеньев, С.С.Мелейчук, Д.О.Левченко // Сучасні проблеми холодильної техніки і технології: Збірник наукових праць. – Одеса, 2007. – С. 25 - 26.

Сравнение термоэкономических показателей систем горячего водоснабжения / В.М.Арсеньев, Т.А.Гурнак // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. – Суми : Вид-во СумДУ, 2007. – Ч.1. – С. 145.

Артюх В'ячеслав Олексійович

Ідея поступу в історіософії "раннього" Франка / В.О.Артюх //Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету, 23-27 квітня 2007 року. – Суми : Вид-во СумДУ, 2007. – Ч.2. – С. 173 - 178.

Про елементи міфічного в конструюванні української національної ідентичності (на прикладі публіцистики М. Костомарова та Д.Донцова) / В.О.Артюх // Вісник Сумського державного університету. Серія Філологія. – 2007. – № 2. – С. 10 - 19.

Про тлумачення Дмитром Донцовим деяких ідей Григорія Сковороди / В.О.Артюх // Учення Григорія Сковороди про дух, духовність та істину: історія та сучасність : Матеріали ІІ Міжнародної науково-теоретичної конференції, 3-5 грудня 2007 року: Наукове видання. – Суми : Вид-во СумДУ, 2007. – С. 39 - 41.

Релігієзнавство: Методичні вказівки до вивчення курсу для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання /В.В.Опанасюк, В.О.Артюх, І.В.Загряжський; Уклад.: В.В. Опанасюк, В.О. Артюх, І.В. Загряжський.- Суми: Вид-во СумДУ, 2007.- 47 с.

Артюхов Артем Євгенович

Вплив гідродинамічного режиму обробки на міцність гранул пористої аміачної селітри (ПАС) / В.І.Склабінський, А.Є.Артюхов, В.М.Маренок // Теорія і практика сучасного природознавства : Збірник наукових праць. – Херсон, 2007.

Дослідження роботи псевдозрідженого шару у вихровому грануляторі / А.Є.Артюхов, В.І.Склабінський // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. – Суми : Вид-во СумДУ, 2007. – Ч.1. – С. 66 - 67.

Дослідження умов формування вихрового псевдозрідженого шару в малогабаритних масообмінних апаратах / А.Є.Артюхов, В.М.Маренок, В.І.Склабінський // Вісник Сумського державного університету. Серія Технічні науки. – 2007. – № 3. – С. 10 - 17.

Research of false boiling layer functioning in vortical granulator //Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету, 23-27 квітня 2007 року. - Суми: Вид-во СумДУ, 2007. - Ч.3. - C. 89 - 91.

Атаман Олександр Васильович

Дидактические требования к виртуальному лабораторному занятию биологического профиля / О.Ю.Смирнов, А.В.Атаман // Тези доповідей Першої міжнародної науково-технічної конференції "Інтелектуальні системи в промисловості і освіті - 2007", 7-9 листопада 2007 р.: Наукове видання /А.С. Довбиш.–Суми : Вид-во СумДУ,2007.–С.109 -110.

Дистанционное обучение теоретическим дисциплинам медицинского профиля и возможность досрочной сдачи экзаменов при Болонской системе образования / О.Ю.Смирнов, А.В.Атаман // Укр. журнал телемедицини та медичної телематики. – 2007. – Т. 5, № 2. – С. 222.

Запалення : Навчальний посібник / О.В.Атаман. – Суми : Вид-во СумДУ, 2007. – 67 с.

Індивідуальне вивчення студентами теоретичних дисциплін медичного профілю і Болонська система / О.Ю.Смірнов, О.В.Атаман //Актуальні питання експериментальної та клінічної медицини: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів, 25-26 квітня 2007 року. – 2007. – Ч.2. – С. 20 - 21.

Патологічна фізіологія в запитаннях і відповідях : Навчальний посібник / О.В.Атаман. – 2-ге вид., доопрацьов. і доп. – Вінниця : Нова книга, 2007. – 512 с.

Бабій Михайло Семенович

Система учета и контроля интернет-трафика в среде linux /А.В.Гребенюк, М.С.Бабий // ІІ Міжвузівська науково-технічна конференція викладачів, співробітників і студентів "Інформатика, математика, механіка" : Програма і тези доповідей. – Суми : Вид-во СумДУ, 2007. – С. 66.

Бабій Тетяна Володимирівна

Аналіз сучасного стану інформатизації в Сумській області /Т.В.Бабій // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", 17-25 квітня 2007р. – Суми : Вид-во СумДУ, 2007. – Т.3. – С. 188 - 189.

Базиль Олена Олександрівна

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з курсу "Обчислювальна техніка та програмне забезпечення" для студ. 2-го курсу спец. 7.000008 "Енергетичний менеджмент" (напрям підготовки "Електротехніка") заочної форми навчання / Уклад. О.О. Базиль.- Суми: Вид-во СумДУ, 2007.- 32 с.

Балацький Олег Федорович

Антология экономики чистой среды / О.Ф.Балацкий. – Сумы : ВТД «Университетская книга», 2007. – 272 с.

Изменение структуры управления ОАО "Сумыхимпром" от реструктуризации к объединению / О.Ф.Балацкий, Д.И.Харламов

// Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", 17-25 квітня 2007р. – Суми : Вид-во СумДУ, 2007. – Т.3. – С. 82 - 83.

Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни "Основи менеджменту" для студентів фахового напрямку 0502 "Менеджмент" спеціальності 6.050201 "Менеджмент організацій" денної форми навчання/ О.Ф.Балацький, Ю.В.Тараненко.- Суми: Вид-во СумДУ, 2007.- 35 с.

Модель технологического конфликта в организационной структуре управления предприятия / О.Ф.Балацкий, А.В.Демьяненко

// Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету економіки та менеджменту "Економічні проблеми сталого розвитку", 17-25 квітня 2007р. – Суми : Вид-во СумДУ, 2007. – Т.3. – С. 74 - 75.

Сумская научная школа экономики природопользования

/ О.Ф.Балацкий // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2007. – Т.2, № 1. – С. 5 - 17.

Эколого - экономический аспект энергосбережения

/ О.Ф.Балацкий, А.А.Швиндина // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2007. – № 1. – С. 5 - 13.

Баравой Володимир Тимофійович

Автоматизація процесу виміру відстані до об'єкта з використанням ультразвуку за допомогою мікроконтроллера МSР430

/ Д.С.Мошний, В.Т.Баравой // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів та студентів фізико-технічного факультету, 19-26 квітня. – Суми : Вид-во СумДУ, 2007. – С. 129.

Интеллектуальные системы "Умный дом" управления светом

/ А.Г.Демиденко, В.Т.Баравой // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів та студентів фізико-технічного факультету, 19-26 квітня. – Суми : Вид-во СумДУ, 2007. – С. 128.

Интеллектуальные системы управления / А.И.Ильяшенко, В.Т.Баравой // Тези доповідей науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів та студентів фізико-технічного факультету, 19-26 квітня. – Суми : Вид-во СумДУ, 2007. – С. 140-141.

Конспект лекций по курсу "Микропроцессорные устройства" для студентов специальности 6.091401 "Системы управления и автоматики" дневной и заочной форм обучения. Раздел ІІ, ІІІ. Модуль памяти; Модуль ввода/вывода / В.Т.Баравой. – Сумы : Изд-во СумГУ, 2007. – 105 с.

Баранов Едуард Іванович

Методичні вказівки до вивчення дисципліни "Технологічні лінії та комплекси хімічних виробництв" зі спец. 7.090220 "Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів" для студ. денної та заочної форм навчання / С.І.Якушко, Е.І.Баранов, В.М.Маренок; Уклад.: С.І.Якушко., Е.І.Баранов, В.М.Маренок.- Суми: Вид-во СумДУ, 2007.- 55 с.

Методичні вказівки до розрахунково-графічної роботи з

дисципліни "Основи проектування хімічних машин і апаратів" за спеціальністю 7.090220 "Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів" для студентів заочної форми навчання / Е.І.Баранов.- Суми: Вид-во СумДУ, 2007.- 24 с.

Методичні вказівки до розрахункової роботи з дисципліни "Обладнання хімічних виробництв" за спеціальністю 7.090220 "Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів" для студ. денної та заочної форм навчання / Уклад.

Е.І. Баранов.- Суми: Вид-во СумДУ, 2007.- 24 с.

Методичні вказівки до розрахункової роботи з дисципліни "Технологічні основи хімічних виробництв" за спец. 7.090220 "Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів" для студ. денної та заочної форм навчання / Уклад. Е.І. Баранов.- Суми: Вид-во СумДУ, 2007.- 20 с.

Баранова Ірина Володимирівна

Решения программы 3 DS MAX для визуализации и дизайна в машиностроении / И.В.Баранова // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету.–Суми:Вид-во СумДУ,2007.–Ч.2.– С.106 -107.

Разработка автоматизированного учебного комплекса по курсу ОАПТДМ / М.В.Сотник, А.В.Свистун, И.В.Баранова // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. – Суми : Вид-во СумДУ, 2007. – Ч.2. – С. 111 – 112.

Создание твердотельных моделей машиностроительных изделий средствами AUTODESK INVENTOR R9 / Е.А.Омеляненко, Ю.А.Омеляненко, Д.А.Никитченко, И.В.Баранова // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. – Суми : Вид-во СумДУ, 2007. – Ч.2. – С. 109 -110.

Структура системы электронного документооборота PAYDOX

/ Е.Н.Вихтенко, И.В.Баранова // Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів інженерного факультету. – Суми : Вид-во СумДУ, 2007. – Ч.2. – С. 108.

Баранова Світлана Володимирівна

Кількісно-якісне словосполучення як результат категоризації об'єктів оточуючої дійсності / С.В.Баранова // Вісник Сумського державного університету. Серія Філологія. – 2007. – № 2. – С. 87 - 93.

Лексико-граматичні труднощі у навчанні іноземної мови фахового спрямування / С.В.Баранова // Актуальні проблеми професійного становлення особистості сучасного юриста. – Суми : Слобожанщина, 2007. – С. 146 - 148.

Барвінський Анатолій Олександрович

Програма курсу психології та методичні вказівки з організації самостійної роботи для студентів усіх спеціальностей заочної форми навчання / Л.М.Кудояр, А.О.Барвінський.- Суми: Вид-во СумДУ, 2007.- 37 с.

Барило Роман Борисович

Вхідний математичний опис системи керування телекомунікаційним інформаційно - освітнім середовищем

/ В.О.Любчак, Р.Б.Барило // Тези доповідей Першої міжнародної науково-технічної конференції "Інтелектуальні системи в промисловості і освіті - 2007", 7-9 листопада 2007р.: Наукове видання / А.С. Довбиш. – Суми : Вид-во СумДУ, 2007. – С. 134 - 135.

Формування вхідного математичного опису адаптивної системи керування телекомунікаційним інформаційно-освітнім середовищем вищого навчального закладу / В.О.Любчак, Р.Б.Барило // Академічний вісник. – 2007.

Басанцов Ігор Володимирович

Ефективність використання бюджетних коштів у галузі капітальних вкладень: проблеми та шляхи їх вирішення / І.В.Басанцов // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2007. – № 1. – С. 147 - 154.

Проблеми формування, реалізації та контролю державних програм розвитку економіки / І.В.Басанцов, В.В.Сергієнко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. – 2007. – № 21. – С. 130 - 139.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ Друковані праці співробітників Сумського державного університету за 2008 рік Бібліографічний покажчик Суми-2009

  Документ
  Друковані праці співробітників Сумського Д76 державного університету за 2008 рік: Бібліографічний покажчик.- Суми: Вид-во СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ, 2009.
 2. Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ (12)

  Документ
  Баксанский, О.Е. Нанотехнологии, биомедицина, философия образования в зеркале междисциплинарного контекста: учеб. пос. / О.Е.Баксанский, Е.Н.Гнатик, Е.
 3. Науково-методичні та організаційні засади інформаційно-аналітичного забезпечення педагогічної науки, освіти І практики України, проведеної

  Документ
  Формування єдиного галузевого інформаційного ресурсу шляхом кооперативного аналітико-синтетичного опрацювання документів галузевої тематики [Електронний ресурс] : матеріали всеукраїнського науково-практичного семінару, 3 березня 2011 р.
 4. Них ресурсів основних фондоутримувачів краєзнавчої літератури Сумської області : аналітична записка обласного соціологічного дослідження 2010 року / Сумська обл

  Документ
  Вивчення інформаційних ресурсів основних фондоутримувачів краєзнавчої літератури Сумської області : аналітична записка обласного соціологічного дослідження 2010 року / Сумська обл.
 5. Льність спеціальних бібліотек україни важлива складова розвитку сучасного бібліотекознавства матеріали всеукраїнського науково-практичного семінару Київ, 2009 р

  Документ
  Науково-дослідна діяльність спеціальних бібліотек України – важлива складова розвитку сучасного бібліотекознавства [Електронний ресурс] : матеріали всеукраїнського наук.

Другие похожие документы..