Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Руководство'
Гонорар адвоката составляет 1% от кадастровой стоимости недвижимости¹, в случае, если стоимость не превышает 44020 €. Если она превышает эту сумму, то...полностью>>
'Документ'
Список Правил ИААФОпределенияЧасть 1 (Международные соревнования)Часть 2 (Допуск спортсменов)Часть 3 (Антидопинговые Правила)Часть 4 (Разногласия)Част...полностью>>
'Методическая разработка'
В современной ситуации общественного развития России важнейшей задачей осознается необходимость возрождения нации, обретения утраченных духовных корн...полностью>>
'Программа'
Программа кандидатского экзамена по специальности 19.00.01 – общая психология, психология личности, история психологии нацелена на проверку методологи...полностью>>

Робоча програма з дисципліни «Державне управління» для слухачів магістратури спеціальності 150101 «Державна служба» Кількість годин: всього 108

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Факультет управління та інформаційної діяльності

Кафедра державного управління

ЗАТВЕРДЖУЮ

Декан ФУІД

_______________Д.І. Дзвінчук

«___»___________200__ р.

РОБОЧА ПРОГРАМА

з дисципліни «Державне управління»

для слухачів магістратури спеціальності 8.150101 «Державна служба»

Кількість годин:

всього – 108;

у т.ч. лекційних – 32;

практичних – 32;

самостійна робота – 44

Форма підсумкового контролю: іспит

Івано - Франківськ

2008

Робоча програма обговорена і схвалена на засіданні кафедри державного управління ІФНТУНГ (протокол № 14 від 23 січня 2008 року).

Завідувач кафедри

державного управління Д. І. Дзвінчук

Викладачі, які забезпечують вивчення дисципліни:

лекційні заняття Д. І. Дзвінчук

практичні заняття В. І. Малімон

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Робоча програма дисципліни «Державне управління» розроблена відповідно до рекомендацій Головного управління державної служби України щодо організації підготовки магістрів за спеціальністю 8.150101 «Державна служба».

Мета дисципліни - оволодіти вмінням реалізувати завдання га функції держави на основі базових принципів державного управління та управлінських технологій.

Основні завдання дисципліни: слухачі повинні:

- засвоїти та відтворити на професійному рівні системні знання з державного управління;

- розрізняти типи організаційних структур управління та вміти використовувати знання про організаційну структуру державного управління України при реалізації державно - владних відносин в системі вертикальних та горизонтальних управлінських зв'язків;

- освоїти методи державного управління та технології управлінської діяльності;

- давати оцінку комплексу проблем державного управління;

- готувати і приймати управлінські рішення;

- відслідковувати і оцінювати тенденції державного управління;

- аналізувати і впорядковувати взаємозв'язки між органами державного управління;

- пропонувати підходи до удосконалення організаційних структур управління;

- формувати «дерево цілей» державного управління;

- володіти способами забезпечення організованості управлінських процесів;

- оцінювати ефективність функціонування системи державного управління.

Всі ці знання, вміння і навички слухачі магістратури повинні набути під час аудиторної і самостійної роботи. Аудиторна робота включає в себе лекційні і практичні заняття. На лекційних заняттях подаються найбільш складні проблеми державного управління, визначаються шляхи їх розв’язання, окреслюються найбільш важливі методологічні підходи.

За лекціями, як правило, слідують практичні заняття. Вони сприяють поглибленому вивченню важливих і складних тем курсу.

ЗМІСТ ЛЕКЦІЙНОГО КУРСУ

п/п

Тема

Кіль-кість годин

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Модуль 1. Основи державного управління.

Державне управління - системне суспільне явище. Державна влада та державне управління.

Цілі та функціональна структура державного управління. Організаційна структура державного управління.

Сутність і зміст управлінської діяльності. Підготовка та прийняття рішень в державному управлінні.

Законність та відповідальність в державному управлінні. Контроль в державному управлінні.

Ефективність державного управління.

Модуль 2. Система органів державного управління України.

Конституційні засади побудови структур державного управління в Україні.

Система органів виконавчої влади України: загальна характеристика, управлінські зв'язки.

Центральні органи державного управління: права, компетенція, функції.Територіальні підрозділи центральних органів виконавчої влади: права, компетенція, функції.

Місцеві державні адміністрації в системі державного управління.

Місцеве самоврядування та його особлива роль в державному управлінні.

Реформування організаційної структури державного управління в Україні.

Модуль 3. Основи внутрішньої організації органів державного управління та управлінської діяльності в державному органі.

Внутрішня структура органів державного управління.

Структура механізму державного управління та організація фундаментальних процесів управління в управляючій системі.

Стратегічне та ситуаційне управління.

Інформаційне та комунікаційне забезпечення внутрішньої організації державного управління.

Зв'язки з громадськістю в системі управлінської діяльності державного органу.

Всього

10

2

2

2

2

2

12

2

2

2

2

2

2

10

2

2

2

2

2

32

ЗМІСТ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

п/п

Тема

Кіль-кість годин

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Державне управління - системне суспільне явище.

Основні етапи історичного розвитку державного управління в Україні.

Концептуальні засади розроблення державної політики: світовий досвід та вітчизняна практика.

Функціонально - організаційна структура державного управління.

Державно - управлінська діяльність.

Правове регулювання державно - управлінських явищ.

Контроль в державному управлінні та основні методи оцінки ефективності державного управління.

Система органів виконавчої влади в Україні.

Місцеві державні адміністрації в системі державного управління.

Місцеве самоврядування та його особлива роль в державному управлінні.

Реформування організаційної структури державного управління в Україні.

Внутрішня структура органів державного управління

Механізм державного управління.

Розробка та впровадження систем управління якістю в органах виконавчої влади.

Інформаційне та комунікаційне забезпечення державного управління.

Зв’язки з громадськістю як комунікативна складова організації взаємин держави та особи.

Всього

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

32

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ

з дисципліни «Державне управління»

1.Методологічні аспекти стандартизації вищої освіти в галузі «Державне управління».

2.Світоглядно - утопічні трансформації державного управління ХХ – поч. ХХІ століття.

3.Реформування органів виконавчої влади: від адміністративно -командної до демократичної системи управління.

4.Пострадянський процес суспільної трансформації: утопізм і раціональність державної політики.

5.Базові принципи політико - державного управління в сучасній Україні.

6.Теоретичні інструменти аналізу державної політики.

7.Державна політика як фактор життєдіяльності суспільства.

8.Проблеми оцінювання результативності й ефективності в аналізі державної політики.

9.Особливості реалізації аналітичної функції в державному управлінні.

10.Розробка та впровадження політичних рішень у демократичному суспільстві.

11.Інформаційно - аналітичне забезпечення прийняття і реалізації державно - управлінських рішень.

12.Особливості стратегічного планування в органах державного управління.

13.Використання статистичних методів у процесі прогнозування наслідків державно - управлінських рішень.

14.Організаційне забезпечення контролю реалізації державно - управлінських рішень.

15.Управлінські послуги: сутність, ознаки, види.

16.Теоретико - методологічні засади надання управлінських послуг населенню органами виконавчої влади України.

17.Організаційно - правові засади надання управлінських послуг населенню органами виконавчої влади України.

18.Надання якісних послуг як шлях формування позитивного іміджу органів влади.

19.Якість надання управлінських послуг населенню: зарубіжний досвід.

20.Шляхи формування громадської довіри до діяльності працівників, наділених владними повноваженнями.

21.Залучення громадськості як публічна політика органів місцевого самоврядування (на прикладі діяльності органів самоорганізації населення).

22.Морально - психологічний стан державних службовців як об’єкт інформаційно - психологічного впливу.

23.Морально - психологічний стан управлінців як критерій ефективності управління.

24.Взаємодія жіночих громадських організацій з органами державної влади як фактор здійснення гендерної політики в Україні.

25.Державне управління гуманітарною сферою на сучасному етапі розвитку українського суспільства.

26.Організація управління культурою в Україні (адміністративно - правовий аспект).

27.Становлення та функціонування органів державної влади України в контексті євроінтеграційних процесів (1991 – 2008 рр.).

28.Концептуальні функції інституту президентства у західних моделях демократичних політичних систем.

29.Інститут президентства як суб’єкт концептуальної влади в демократичних політичних системах.

30.Секретаріат Президента України в системі органів державної влади.

31.Політико - правовий статус Ради національної безпеки і оборони України (Вищої ради юстиції, Рахункової палати України ).

32.Оптимізація функцій органів виконавчої влади України: теоретико - методологічні засади.

33.Місце і роль відділів та управлінь місцевої державної адміністрації у системі місцевих органів державної виконавчої влади.

34.Правовий статус відділів та управлінь обласної (районної) державної адміністрації.

35.Історико - політичні аспекти місцевого самоврядування в Україні.

36.Основні парадигми місцевого самоврядування.

37.Становлення інституту місцевого самоврядування у сучасній Україні.

38.Світовий досвід місцевого самоврядування та перспективи його інституціонально - системного втілення в Україні.

39.Особливості дослідження місцевого самоврядування в умовах суспільної трансформації.

40.Суть та можливості синергетичного підходу у дослідженнях політико - владної взаємодії на рівні територіальної громади.

41.Міста обласного значення в територіальній організації влади України.

42.Соціальні функції та політико - управлінська роль міської (сільської) територіальної громади.

43.Фактор лідерства в системі управління містом (селом).

44.Лобіювання інтересів міст: функціональні та інституціональні чинники.

45.Організаційно - методичне забезпечення планування бюджету району (області).

46.Проблеми подолання дуалізму виконавчої влади на місцевому рівні.

47.Перспективи розвитку ноосистем на рівні місцевого самоврядування.

48.Неурядові громадські організації як чинник утвердження громадянського суспільства.

49.Реформування державної служби в контексті адміністративної реформи.

50.Стратегічні напрямки адміністративної реформи в Україні.

51.Реформування оплати праці державних службовців відповідно до підходів Європейського Союзу.

52.Формування професіональної, ефективної та прозорої державної служби в Україні.

53.Взаємна політична відповідальність державної влади і громадянина в сучасній правовій державі.

54.Зв'язки з громадськістю як комунікативний аспект державно - управлінської діяльності в умовах системної трансформації суспільного життя.

55.Міські засоби масової інформації як політико - управлінський інститут.

56.Синергетична парадигма як філософсько - методологічна основа вирішення основних управлінських проблем.

57.Стратегія цільового управління в системі державної влади.

58.Ціннісно - правовий вимір державного управління.

59.Методологія державного управління.

60.Хаос, порядок та самоорганізація в державному управлінні.

61.Місце, роль та функції національної держави в контексті сучасних глобалізаційних процесів.

62.Культурна політика держави як фактор реформування суспільства.

63.Шляхи залучення молоді до державного управління в Україні.

64.Кадрова політика - універсальний важіль державного будівництва.

65.Права, свободи і обов'язки людини і громадянина у сфері державного управління.

66.Адміністративна юстиція і квазіюстиція.

67.Вплив децентралізації та деконцентрації публічної влади на стабілізацію державного управління

68.Феномен радянської правової культури та його вплив на систему державного управління в Україні.

69.Система стримувань і противаг як надійний механізм розподілу влади.

70.Концептуальні засади функціонального обстеження органів виконавчої влади.

71.Роль і місце адміністративних судів в системі державної влади.

72.Роль і місце Конституційного Суду України у системі стримувань і противаг.

73.Проблеми вдосконалення адміністративно - територіального устрою України.

74.Проблеми управління освітою в теорії та практиці державного управління.

75.Державно - громадське управління загальною середньою освітою в Україні: стан та перспективи.

76.Державна політика забезпечення якості загальної середньої освіти.

77.Міжнародні системи індикаторів якості освіти як основа для порівняльного аналізу державного управління освітою.

78.Теоретико - методологічні засади дослідження державної політики у сфері культури.

79.Стан культурної сфери та особливості здійснення державної політики у сфері культури в сучасних умовах.

80.Аналіз становлення ідей ґендерної рівності та проблеми державного забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків у зарубіжній та вітчизняній науковій думці.

81.Витоки та передумови становлення ґендерної політики в Україні

82.Громадські рухи чоловіків як інтелектуальна та соціально - політична передумова виникнення ґендерної теорії.

83.Теоретико - методологічні засади регулювання міграційних процесів.

84.Європейські підходи до вироблення та реалізації міграційної політики.

85.Особливості державної молодіжної політики на регіональному рівні.

86.Взаємодія органів державної влади і молодіжних організацій. Форми і методи співпраці.

87.Кадрові процеси в державному управлінні України.

88.Воєнно - політична діяльність держави в умовах трансформаційних процесів.

89.Державна політика України у сфері засобів масової інформації як об’єкт наукових досліджень.

90.Правове регулювання функціонування мережі Інтернет як елемента інформаційної інфраструктури.

91.Організаційно - правові засади інформаційної діяльності місцевих державних адміністрацій.

92.Шляхи вдосконалення інформаційної діяльності місцевих державних адміністрацій.

93.Державно - правовий механізм політики інформаційної безпеки.

94.Проблеми становлення електронного уряду і електронного врядування в Україні.

95.Переваги і недоліки інформаційного суспільства.

96.Паблік рілейшнз у системі комунікації та управління.

97.Осучаснення управлінської культури як основа оновлення управлінських відносин.

98.Іноземний досвід впровадження управління якістю в роботу органів влади.

99.Міжнародні стандарти державного управління.

100.Проблеми європеїзації державного управління в Україні.

Вимоги до реферату

1.Вибір теми узгоджується з викладачем.

2.Реферат має бути набраний 14 Тimes New Roman; інтервал 1,5; верхнє і нижнє поле - 2; ліве - 2,5; праве - 1,5; обсяг не менше 15 с (без тестових завдань).

3.Структурно має бути титулка, зміст, вступ, розділи, висновки, список використаної (!) літератури, додатки. В тексті обов`язково (!) мають бути посилання на використані праці.

4.До реферату розробити тестові завдання, використовуючи відкриті і закриті запитання та виходячи зі змісту реферативної роботи (орієнтовно 20 - 30 завдань).

5.Реферат подати на кафедру державного управління в роздрукованому вигляді та на CD (DVD) - диску (у файлі).

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Авер’янов В. Закон про Кабінет Міністрів України: результати

доктринального тлумачення // Право України. - 2007. - №6. – С.3-8.

 1. Адміністративна процедура та контроль за діяльністю адміністративних органів в Угорщині, Польщі, Болгарії, Естонії, Албанії. – К.: УАДУ при Президентові України, 1999. – 235 с.

 2. Алексєєв В. Перспективи розвитку системи управління комунальною власністю // Вісн. НАДУ. - 2005. - №1. - С.492-497.

 3. Андрійко О.Ф. Контроль в демократическом государстве: проблемы и тенденции. - К.: Наук. думка, 1994. – 114 с.

 4. Андрійко О.Ф. Державний контроль у сфері виконавчої влади. України. - К., 1999. - 45 с.

 5. Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами: Пер. с англ.; Под ред. С. К. Мордовина. - 8-е изд. - СПб.: Питер, 2004. - 832 с.

 6. Атаманчук Г.В. Государственное управление (организационно - функциональные вопросы) Учебное пособие. (Энциклопедия управленческих знаний). – М.: ОАО НПО «Экономика», 2000. – 302 с.

 7. Атаманчук Г.В. Теория государственного управления: Курс лекций. - 2-е изд. доп. - М.: Омега - Л, 2004. - 584 с.

 8. Бакуменко В.Д. Формування державно - управлінських рішень: проблеми теорії, методології, практики: Монографія. - К.: Вид-во УАДУ, 2000. - 320 с.

 9. Бакуменко В.Д. Формування державно - управлiнських рiшень: проблеми теорiї, методологiї, практики: Монографія / В. Д. Бакуменко; Редкол.: В. М. Князєв, П. I. Надолiшнiй, М. I. Мельник та iн. – К.: Вид-во УАДУ, 2000. – 328 с.

 10. Воронько О.А. Керівні кадри: державна політика та система управління: Навч. посібник. — К.: Вид-во УАДУ, 2002. — 156 с.

 11. Гаврилов Н.И. Мера государственности демократического государства. – К.: Наук. думка, 1997. – 115 с.

 12. Гаврилов Н.И. Феномен государственной власти народа. – Севастополь: Вебер, 2003. – 300 с.

 13. Гаєвський Б.А., Ребкало В.А. Культура державного управління: Організаційний аспект: Монографія. - К.: Вид-во УАДУ, 1998. - 144 с.

 14. Галкина Т.П. Социология управления: от группы к команде. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 224 с.

 15. Гаман М.В. Державне регулювання інноваційного розвитку
  України: Монографія. - К.: Вид-во НАДУ, 2005. - 388 с.

 16. Ґендерний розвиток у суспільстві: (конспекти лекцій). - 2-е вид. -К: ПЦ «Фоліант», 2005. - 351 с.

 17. Грицяк І.А. Право та інституції Європейського Союзу: Навч. посіб. – К.: Вид-во “К.І.С.”, 2004. – 260 с.

 18. Грицяк І.А. Управління в Європейському Союзі: теоретичні засади: Монографія. – К.: Вид-во НАДУ, 2005. – 238 с.

 19. Грицяк Н.В., Глущенко В.О., Протасова Н.Г. Проблеми ефективності підвищення кваліфікації керівних кадрів: Кол. моногр. / За заг. ред. І. В. Розпутенка. – К.: Вид-во “К.І.С.”, 2003. – 224 с.

 20. Гурне Б. Державне управління / Пер.з франц. В. Шовкуна. – К.: Вид-во Основи, 1993. – 165 с.

 21. Державне управління в Україні: централізація і децентралізація: Моногр. / Кол. авт.; Відповід. ред. проф. Н. Р. Нижник. – К.: Вид-во УАДУ, 1997. – 448 с.

 22. Державне управління: Слов. - довід. / Уклад.: В. Д. Бакуменко (кер. творч. кол.), Д. О. Безносенко, І. М. Варзар, В. М. Князєв, С. О. Кравченко, Л. Г. Штика; За заг. ред. В. М. Князєва, В. Д. Бакуменка. - К.: Вид-во УАДУ, 2002. - 228 с.

 23. Державне управління: теорія і практика / За заг. ред. В. Б. Авер’янова. – К.: Юрінком Інтер, 1998. – 432 с.

 24. Державне управління: філософські, світоглядні та методологічні проблеми: Монографія / Кол. авт.; За ред. д-ра філос. наук, проф. В. М. Князєва. - К.: Вид-во НАДУ; Міленіум, 2003. - 320 с.

 25. Державне управління: Навч. посіб. / А. Ф. Мельник, О. Ю. Оболенський, А. Ю. Васіна, Л. Ю. Гордієнко; за ред. А. Ф. Мельник. – 2-ге вид., випр. і доп. – К.: Знання, 2004. – 342 с.

 26. Дєгтяр А.О. Державно - управлінські рішення: інформаційно-аналітичне та організаційне забезпечення: Монографія. - X.: Вид-во ХарРІ НАДУ "Магістр", 2004. - 224 с.

 27. Дзвінчук Д.І. Підвищення кваліфікації державного службовця як процес і результат розвитку компетентності // Вісник УАДУ. – 1999. – № 1. – С.190-194.

 28. Дзвінчук Д.І. Психологія ефективного стилю управління // Джерела (науково - методичний вісник ІПОПП). – Івано - Франківськ. – 1999. - № 1-2. - С.3-7.

 29. Дзвінчук Д.І. Державний службовець сідає за підручник // Віче. – 1999. - № 3. – С.64-68.

 30. Дзвінчук Д.І. Психологічні основи ефективного управління: Навч. посібник. - К.: ЗАТ “НІЧЛАВА”, 2000. – 280 с.

 31. Дзвінчук Д.І. Освіта в історико - філософському вимірі: тенденції розвитку та управління:Монографія.- К.:Нічлава, 2006.– 378 с.

 32. Дзвінчук Д.І. Методичні рекомендації з проведення самостійної та індивідуальної роботи з студентами та слухачами магістратури спеціальності «Державна служба» в умовах інтенсифікації навчання. – Івано - Франківськ: Місто НВ, 2007. – 92 с.

 33. Дзвінчук Д.І., Малімон В.І., Петренко В.П. Менеджмент організацій:Конспект лекцій.–Івано - Франківськ:Місто НВ, 2007.–272 с.

 34. Європейські принципи державного управління / Пер. з англ. О. Ю. Куленкової. – К.: Вид-во УАДУ, 2000. – 52 с.

 35. Журавський В.С. Український парламентаризм на сучасному етапі: теоретико - правовий аспект: Монографія. – К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2001. – 248 с.

 36. Закон України “Про державну службу” // Вісн. держ. служби. – 1995. – http: // zakon.rada.gov.ua.

 37. Закон України “Про Кабінет Міністрів України”. – http: // zakon.rada.gov.ua.

 38. Звіт про підсумки діяльності в 2004 році / Головне управління державної служби України. – К.: Логос, 2005. – 64 с.

 39. Кальниш Ю.Г. Політичний ризик в державному управлінні // Вісн. НАДУ. – 2005. – № 2. – С.314-320.

 40. Кальниш Ю.Г. Політична аналітика в державному управлінні: теоретико - методологічні засади: Монографія. – К.: Вид-во НАДУ, 2006. – 272 с.

 41. Князєв В., Бакуменко В. Філософсько-методологічні засади державно - управлінських рішень // Вісн. УАДУ. – 2000. – № 2. – С.341–358.

 42. Концепція адаптації інституту державної служби в Україні до стандартів Європейського Союзу: Указ Президента України від 5 березня 2004 р. № 278 // Уряд. кур’єр. Орієнтир. – 2004. – № 10. – С.4–5.

 43. Концепція адміністративної реформи в Україні. – К.: Центр політ. - прав. реформ, 1998. – 46 с.

 44. Коротич О. Механізми державного управління: проблеми теорії та практичної побудови // Вісник НАДУ. - 2006. - №3. - С.79-84.

 45. Куйбіда В.С. Інформатизація муніципального управління. – Л.: Літопис, 2002. – 222 с.

 46. Куйбіда В.С. Організаційно - функціональні принципи і методи діяльності органів місцевого самоврядування. – К.: МАУП, 2003. – 571 с.

 47. Лазор О.Я., Лазор О.Д. Місцеве управління: поняття, терміни, визначення: Словник - довідник. – Л.: ЛРІДУ УАДУ, 2003. – 366 с.

 48. Луговий В.І. Десять років становлення (досвід досліджень, розробок і впроваджень у сфері державного управління). – К.: Вид-во НАДУ, 2005. – 356 с.

 49. Малімон В.І. Культурна політика держави як «відгук» на «виклики» сучасних просторово - часових модусів життя. Збірник наукових праць НАДУ. - 2006. - Випуск 2. - К. : Видавництво НАДУ, 2006. - С.326-335.

 50. Малімон В.І. Культурна безпека особистості як мета культурної політики держави // Вісник НАДУ. - 2006. - №4. - С.222-228.

 51. Малімон В.І. Комунікаційна політика в діяльності державного службовця: Навч. посібник. – Івано - Франківськ: ІФОЦППК, «Сімик», 2007. - 112 с.

 52. Малімон В.І. Комунікаційна політика в діяльності державного службовця: Навч. посібник. Друге видання. – Івано - Франківськ: Місто НВ, 2007. - 328 с.

 53. Малиновський В.Я. Державне управління: Навчальний посібник. – Луцьк: Вежа, 2000. – 558 с.

 54. Мартиненко В.М. Державне управління: шлях до нової парадигми (теорія та методологія): Монографія. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2003. – 220 с.

 55. Плющ Р.М. Формування структури місцевого самоврядування: організаційно - управлінський аспект: Монографія. – Херсон.: Вид-во ВАТ “Херсонська міська друкарня”, 2006. – 396 с.

 56. Про Комплексну програму підготовки державних службовців. Указ Президента України від 9 листопада 2000 року № 1212. – http: // zakon.rada.gov.ua.

 57. Про Концепцію адаптації інституту державної служби в Україні до стандартів Європейського Союзу. Указ Президента України від 5 березня 2004 р. № 278. – http: // zakon.rada.gov.ua.

 58. Про Концепцію розвитку законодавства про державну службу в Україні. Указ Президента від 20 лютого 2006 р. № 140. – http: // zakon.rada.gov.ua.

 59. Про Національну раду з питань державного управління та місцевого самоврядування. Указ Президента України від 26 квітня 2005 р. № 706 (із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 340/2006 від 03.05.2006). – http: // zakon.rada.gov.ua.

 60. Сурмін Ю. Енциклопедія державного управління України як національний стандарт знання галузі державного управління // Вісник НАДУ. - 2007. - №3. – С.5-13.

 61. Сушинський О.І. Контроль у сфері публічної влади: теоретико-методологічні та організаційно - правові аспекти: Моногр. – Л.: ЛРІДУ УАДУ, 2002. – 468 с.

 62. Тертичка В. Державна політика: аналіз та здійснення в Україні. – К.: Вид-во Соломії Павличко “Основи”, 2002. – 750 с.

 63. Токовенко В. Політичне керівництво і державне управління: проблеми взаємовідносин та оптимізація взаємодії. - К.: Вид-во УАДУ, 2001. - 253 с.

 64. Тоффлер Э. Метаморфозы власти: Пер.с англ. / Э. Тоффлер. – М.: ООО «Изд-во АСТ», 2004. – 669 с.

 65. Фаренік С.А. Управління соціальними процесами: побудова та реалізація соціальних моделей: Монографія. – К.: Вид-во УАДУ, 2003. – 368 с.

 66. Цвєтков В.В. Державне управління: основні фактори ефективності (політико - правовий аспект). - Х.: Вид-во «Право», 1996. - 164 с.

 67. Цвєтков В.В., Горбатенко В.П. Демократія – Управління –Бюрократія: в контексті модернізації українського суспільства: Монографія. – К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2001. – 348 с.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Міністерство праці та соціальної політики україни інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості україни в. М. Баришніков Тестовий контроль рівня знань керівних працівників та спеціалістів державної служби зайнятості

  Навчально-методичний посібник
  для державних службовців, які навчаються за професійною програмою підвищення кваліфікації керівних працівників та спеціалістів державної служби зайнятості

Другие похожие документы..