Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Кодекс'
определения предельно допустимого значения просроченной кредиторской задолженности краевого государственного бюджетного учреждения, подведомственного...полностью>>
'Документ'
Традиционно, Форум организовала Выставочная компания «Сочи-Экспо ТПП г. Сочи» при содействии и поддержке: Комиссии Общественной палаты РФ по охране з...полностью>>
'Конкурс'
Положение об Окружном конкурсе социальных проектов, направленных на развитие межэтнической интеграции и профилактику ксенофобии и экстремизма в молод...полностью>>
'Документ'
По степени влияния на организм все виды оздоровительной физической культуры (в зависимости от структуры движений) можно разделить на две большие груп...полностью>>

Унавчальному посібнику вміщено тематичний план І програму курсу «Історія України», тематику семінарських І самостійних занять, перелік типових запитань для підготовки до іспитів, рекомендовану літературу. Ббк 68. 4(4Укр)1 Л17

Главная > Навчально-методичний посібник
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Микола ЛАЗАРОВИЧ

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Навчально-методичний посібник

Тернопіль

2005


Міністерство освіти і науки України

Тернопільська академія народного господарства

Кафедра українознавства

Микола ЛАЗАРОВИЧ

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Навчально-методичний посібник

Тернопіль

2005

ББК 68.4(4УКР)1

Л17

Лазарович М. В.

Л17 Історія України. Навчально-методичний посібник. – Тернопіль, 2005. – 62 с. – Бібліотека щорічника «Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє». Серія «Історія». – Випуск 9.

ISBN 966-99230-0-1

У навчальному посібнику вміщено тематичний план і програму курсу «Історія України», тематику семінарських і самостійних занять, перелік типових запитань для підготовки до іспитів, рекомендовану літературу.

ББК 68.4(4УКР)1 Л17

ISBN 966-99230-0-1 © М.В. Лазарович. 2005.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Курс «Історія України» є обов’язковим навчальним предметом у системі вищої освіти України. Вивчаючи історичну діяльність і суспільне життя українського на­роду в соціально-політичній та державотворчій сферах суспільства, історія, поряд з іншими суспільними дисциплінами, складає основу гуманітарної освіти молодого спеціаліста. Знання вітчизняної історії є невід’ємним елементом формування повноцінного світогляду особистості, що в свою чергу впливає на відтворення історичної пам’яті народу.

В основу розробленого курсу покладено вимоги державного стандарту вищої освіти Міністерства освіти і науки України для викладання курсу «Історія України».

Метою вивчення історії України у вищій школі є: надання студентам ґрунтовних знань про минувшину українського народу, його державність, внесок у розвиток світової цивілізації; піднесення національної самосвідомості майбутніх спеціалістів, виховання у них патріотичних і морально-етичних переконань, причетності до тисячолітньої історії українського народу; формування навиків наукового аналізу, спрямованих на забезпечення самостійного осмислення закономірностей історичного розвитку; навчання практичних навичок роботи з історичними джерелами і науковою літературою; вироблення умінь застосовувати набуті знання з історії у повсякденній діяльності, для орієнтації в суспільно-політичному житті, оцінки суспільних явищ і подій.

В результаті засвоєння історії України, її героїчних і трагічних сторінок, студенти повинні:

 • знати суть найважливіших суспільно-політичних та економічних процесів, які визначали характер тих чи інших історичних періодів, загальне та особливе в історичному розвитку українських земель, роль видатних особистостей України в боротьбі за національне визволення та соціальний прогрес Батьківщини;

 • розуміти історичні корені сучасних економічних, політичних, соціальних та духовних проблем, їх взаємозв’язок із зовнішніми факторами;

 • вміти використовувати різноманітні засоби та методи пошуку шляхів подальшого національного відродження України, утвердження на практиці її економічної та політичної незалежності, творчо застосовуючи багатий досвід попередніх поколінь.

Структурно тематичний план складається з 18 тем, які послідовно знайомлять студентів з головними періодами та подіями історії України, починаючи з найдавніших часів до сьогодення.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН КУРСУ

«ІСТОРІЯ УКРАЇНИ»

для студентів стаціонарної форми навчання

Лекційні заняття

Загальний обсяг годин

Назва теми

Лекції

Семінари

Тема 1. Первісна доба і перші цивілізації на території України.

2

2

Тема 2. Київська Русь.

2

2

Тема 3. Галицько-Волинська держава.

2

2

Тема 4. Україна під владою Литви і Польщі.

2

2

Тема 5. Українське козацтво.

2

2

Тема 6. Українська національна революція під проводом Богдана Хмельницького

2

2

Тема 7. Українська держава на завершальному етапі національної революції (1657–1676 рр.).

2

2

Тема 8. Україна наприкінці ХVІІ – ХVІІІ ст.

2

2

Тема 9. Українські землі під владою Російської імперії (кінець ХVІІІ – ХІХ ст.).

2

2

Тема 10. Західна Україна в складі Австро-Угорщини (кінець ХVІІІ – ХІХ ст.).

2

2

Тема 11. Суспільно-політичний і національний рух в Україні на початку ХХ ст.

2

2

Тема 12. Українська національна революція 1917–1921 рр.

2

2

Тема 13. Міжвоєнна Україна під владою тоталітарної системи.

2

2

Тема 14. Західноукраїнські землі в 20–30-ті роки ХХ ст.

2

2

Тема 15. Україна в роки Другої світової війни та післявоєнної відбудови.

2

2

Тема 16. Від десталінізації до неосталінізму: Україна в середині 1950-х – першій пол. 1980-х рр.

2

2

Тема 17. Україна на переломі: 1985–1991 рр.

2

2

Тема 18. Становлення незалежної України.

2

2

Всього годин

36

36

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН КУРСУ

«ІСТОРІЯ УКРАЇНИ»

для студентів заочної форми навчання

Лекційні заняття

Загальний обсяг годин

Тема 1. Княжа держава ІХ – ХІV ст.

2

Тема 2. Україна під владою Литви і Польщі.

2

Тема 3. Українська держава середини ХVІІ – ХVІІІ ст.

2

Тема 4. Українські землі під владою Російської та Австро-Угорської імперій.

2

Тема 5. Українська національна революція 1917–1921 рр.

2

Тема 6. Міжвоєнна Україна під владою тоталітарних режимів.

2

Тема 7. Суспільно-політичне становище України в кінці 1930-х – 1990-ті рр.

2

Всього годин

14

ЗМІСТ КУРСУ

Лекційні заняття

ВСТУП

Сутність, форми, функції історичного знання. Предмет, методологія, джерела, періодизація історії України. Вітчизняна історіографія в минулому і сьогоденні: загальне й особливе. Історія України – невіддільна частина всесвітньої історії.

Україна – одна з колисок світової цивілізації. Головні етапи генези українського етносу. Українці – автохтонне (корінне) населення праукраїнських земель.

Тема 1.

ПЕРВІСНА ДОБА І ПЕРШІ ЦИВІЛІЗАЦІЇ

НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

Становлення і розвиток людського суспільства. Первісні поселення на території України. Людське стадо. Рід. Матріархат. Давні форми релігійних вірувань. Масові переселення людей. Неолітична революція. Зародження орного землеробства. Патріархат. Сусідська община. Хліборобські племена Трипільської культури, їх суспільний устрій, заняття, релігійний культ. Трипільська спадщина в історії українського народу. Перші великі суспільні поділи праці. Визрівання соціальних суперечностей.

Формування державотворчих традицій. Кіммерійці, скіфи, сармати, їх розселення, суспільний устрій, господарство, воєнні походи. Велика та Мала Скіфія. Античні міста-держави Північного Причорномор’я. Рабовласницьке господарство, його криза. Велике переселення народів.

Походження слов’ян та їх розселення на території України. Етногенез слов’янства, його поділ на групи. Антський племінний союз. Воєнні походи антів, боротьба з ґотами й аварами. Балканські війни. Східнослов’янські племена і державно-племінні утворення VІІ–VІІІ ст. Взаємовідносини з сусідніми народами. Полянський племінний союз. Заснування і розвиток Києва. Система оборонних споруд. Звичаї, вірування, побут східних слов’ян.

Тема 2.

КИЇВСЬКА РУСЬ

Становлення централізованої держави на чолі з Києвом. Руська земля. Князі Дир і Аскольд. Політичні утворення східнослов’янських племен середини ІХ ст. в арабських джерелах: Куявія, Славія, Арсанія. Теорії походження Київської Русі, її формування. Династичний переворот. Внутрішня і зовнішня політика князів Олега й Ігоря. Воєнні походи. Політика інкорпорації. Княгиня Ольга та її реформи. Візит до Константинополя. Посилення військової могутності Русі за князя Святослава. Походи на Схід і Балкани.

Розквіт Київської держави. Князь Ярополк. Завершення процесу об’єднання земель, зміцнення централізованої влади за князювання Володимира Великого. Захист кордонів. Печеніги. Адміністративно-політичні реформи. Хрещення Русі та його історичне значення. Династичні шлюби. Князі Святополк Окаянний та Мстислав Хоробрий. Економічне, політичне і культурне піднесення за правління князя Ярослава Мудрого. Державний лад. «Руська Правда» – перший звід давньоруського права. Перемога над печенігами. Міжнародні зв’язки і місце Київської Русі в історії Європи. «Тесть Європи». Проблема престолонаслідування. Запровадження принципу сеньйорату.

Ослаблення влади київських князів. Правління Ярославичів. Початок князівських міжусобиць. Любецький з’їзд князів. Заміна принципу сеньйорату принципом спадкового володіння. Боротьба з половцями. Відновлення могутності Київської держави за князювання Володимира Мономаха і Мстислава Великого.

Русь-Україна у період політичної роздробленості. Причини і передумови роздробленості Русі. Проблема порядку успадкування князівської влади. Зміна форми державного устрою. Система колективного сюзеренітету та дуумвіратів. Боротьба між князями. Сепаратистськi тенденцiї. Виникнення нових політичних центрів. Перетворення у етнічній сфері. Економічний і політичний розвиток Київського, Чернігово-Сіверського, Переяславського, Галицького та Волинського князівств. Боротьба українських князівств із кочівниками. «Слово о полку Ігоревім». Наслідки та особливості політичної роздробленості Київської держави.

Монголо-татарська навала на українські землі. Утворення монгольської держави, особливості її соціально-економічного життя. Чинґіс-хан. Початок завойовницьких походів. Битва на р. Калці. Нашестя на Русь полчищ хана Батия. Героїчна боротьба русичів проти загарбників. Встановлення монголо-татарського іга. Золота Орда. Форми і наслідки залежності руських земель від завойовників.

Історичне значення Київської Русі.

Тема 3.

ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКА ДЕРЖАВА

Об’єднання українських земель у складі Галицько-Волинського князівства. Галицька земля, причини її економічного та політичного піднесення. Внутрішня і зовнішня політика Ростиславичів. Князь Володимирко. Правління Ярослава Осмомисла. Галицькі бояри. Протистояння експансії польських і угорських загарбників. Князь Володимир Ярославич. Припинення династії Ростиславичів. Політичний та соціальний розвиток волинських земель. Князь Роман Мстиславич. Утворення Галицько-Волинського князівства. Соціальні відносини та політичне становище.

«Королівство Русі» Данила Галицького. Занепад княжої влади у першій третині ХІІІ ст. Князювання Ігоревичів. Володислав Кормильчич. Втручання Угорщини й Польщі у справи Західної Русі. Королевич Коломан. Правління Мстислава Удатного. Романовичі. Роль Данила Галицького у зміцненні української держави. Розгром тевтонських рицарів. Битва під Ярославом. Васальна залежність від Золотої Орди. Відбудова держави. Ідея створення міжнародної антиординської коаліції. Зносини з Папою Римським. Коронація Данила Галицького. Військовий союз із Литвою. Боротьба проти Золотої Орди.

Галицько-Волинська держава наприкінці ХІІІ – першій половині ХІV ст. Внутрішня децентралізація в останній третині ХІІІ ст. Князювання на Волині Василька Романовича та його сина Володимира. Правління Лева, Шварна і Мстислава Даниловичів. Відновлення єдності Галицько-Волинської держави. Король Русі та князь Володимирії Юрій І. Утворення Галицької митрополії. Князювання Андрія і Лева Юрійовичів. Боротьба проти ординців. Припинення династії Романовичів. Правління Юрія ІІ Болеслава та Любарта-Дмитра. Загарбання українських земель Польщею, Угорщиною, Литвою, Молдавським князівством. Володислав Опольський. Місце Галицько-Волинської держави в історії України.

Культура Русі-України княжої доби (ІХ – перша половина ХІV ст.). Походження назв «Русь» та «Україна», їх перші вживання. Освіта і знання. Літописання. Література. «Слово о полку Ігоревім». Усна народна творчість. Ремісництво і зодчество. Образотворче та музичне мистецтво.

Тема 4.

УКРАЇНА ПІД ВЛАДОЮ ЛИТВИ І ПОЛЬЩІ

Литовсько-Руська держава. Характер литовської експансії. Утвердження Литви на українських землях. Битва на р. Сині Води. Формування, устрій та суспільно-політичні відносини Литовсько-Руської держави. Кревська унія, її причини і наслідки. Князь Витовт. Ґрюнвальдська битва. Городельська унія. Ліквідація удільних князівств. Боротьба за збереження автономії українських земель у складі Великого князівства Литовського у XV ст. Князь Свидригайло. Правління польського короля і великого князя литовського Казимира. Відновлення та остаточна ліквідація удільних князівств. Утворення Київської митрополії. Князівські змови.

Польська експансія на українські землі в другій половині ХІV – середині ХVІІ ст. Політика Польщі на західноукраїнських землях. Повстання під проводом Мухи. Погіршення геополітичного становища Великого князівства Литовського. Зміцнення Московської держави та її боротьба за Чернігово-Сіверщину. Посилення турецько-татарської загрози. Люблінська унія, її суть і наслідки. Позиція української еліти на Люблінському сеймі. Україна в складі Речі Посполитої, її адміністративно-територіальний устрій. Наступ польсько-литовської адмiнiстрацiї. Колонізація Східної України. Кріпацтво. Боротьба українського народу проти польсько-шляхетської експансії.

Національний та релігійний рух в Україні. Полонізація української знаті. Діяльність єзуїтів. Князь Василь-Костянтин Острозький. Братства та захист ними прав українського населення. Навчальнi заклади. Книгодрукування. Берестейська церковна унія, її причини і наслідки. Греко-католицька церква у першій половині XVII ст. Місце української православної церкви в політичному житті України. Митрополит Петро Могила – просвітитель, реформатор церкви.

Культура України середини XIV – першої половини XVII ст. Освіта і наука. Острозький та Києво-Могилянський колеґіуми. Братські школи. Перші друкарні. Іван Федорович (Федоров). Література. Музика. Різьбярство і скульптура. Монументальне фрескове мистецтво. Живопис. Вплив європейського Відродження на розвиток української культури.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Проценко Ніна Федорівна, викладач правових дисциплін, спеціаліст вищої категорії Унавчально-методичному посібнику висвітлюються комплексно питання про закон

  Закон
  У навчально-методичному посібнику висвітлюються комплексно питання про закони правильного мислення, ідеї і проблеми формальної логіки, показано зв'язок з практикою судового пізнання, форми і способи мислення для тих хто вчиться правильно
 2. 1. Поняття про психіку. Структурна орг-ція псих

  Шпаргалка
  Психіка ― здатність мозку відображати об’єктивну дійсність, т.б. властивість високоорганізаційної матерії ― мозку відображати об’єктивну дійсність на основі психологічного образу, який при цьому формується, регулювати діяльність людини та її поведінку.

Другие похожие документы..