Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Объем тезисов – до 4 страниц; формат А-4 в редакторе Word 6.0 и выше; шрифт Times New Roman 14 (TNR - 14); межстрочный интервал – 1,5; абзацный интер...полностью>>
'Конкурс'
В целях открытия нового, современного взгляда на народные сказки, мифы, героические эпосы Республики Кореи и стран Центральной Азии, Центральноазиатс...полностью>>
'Семинар'
2005-настоящее время - Академия публичного управления при президенте Республики Молдова, факультет международных отношений и внешней политики (з/о, бю...полностью>>
'Документ'
Цель занятия: Изучить объемно-планировочные решения основных помещений для привязного и беспривязного содержания коров и освоить методику расчета ско...полностью>>

Унавчальному посібнику вміщено тематичний план І програму курсу «Історія України», тематику семінарських І самостійних занять, перелік типових запитань для підготовки до іспитів, рекомендовану літературу. Ббк 68. 4(4Укр)1 Л17

Главная > Навчально-методичний посібник
Сохрани ссылку в одной из сетей:

1

Смотреть полностью

Микола ЛАЗАРОВИЧ

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Навчально-методичний посібник

Тернопіль

2005


Міністерство освіти і науки України

Тернопільська академія народного господарства

Кафедра українознавства

Микола ЛАЗАРОВИЧ

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Навчально-методичний посібник

Тернопіль

2005

ББК 68.4(4УКР)1

Л17

Лазарович М. В.

Л17 Історія України. Навчально-методичний посібник. – Тернопіль, 2005. – 62 с. – Бібліотека щорічника «Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє». Серія «Історія». – Випуск 9.

ISBN 966-99230-0-1

У навчальному посібнику вміщено тематичний план і програму курсу «Історія України», тематику семінарських і самостійних занять, перелік типових запитань для підготовки до іспитів, рекомендовану літературу.

ББК 68.4(4УКР)1 Л17

ISBN 966-99230-0-1 © М.В. Лазарович. 2005.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Курс «Історія України» є обов’язковим навчальним предметом у системі вищої освіти України. Вивчаючи історичну діяльність і суспільне життя українського на­роду в соціально-політичній та державотворчій сферах суспільства, історія, поряд з іншими суспільними дисциплінами, складає основу гуманітарної освіти молодого спеціаліста. Знання вітчизняної історії є невід’ємним елементом формування повноцінного світогляду особистості, що в свою чергу впливає на відтворення історичної пам’яті народу.

В основу розробленого курсу покладено вимоги державного стандарту вищої освіти Міністерства освіти і науки України для викладання курсу «Історія України».

Метою вивчення історії України у вищій школі є: надання студентам ґрунтовних знань про минувшину українського народу, його державність, внесок у розвиток світової цивілізації; піднесення національної самосвідомості майбутніх спеціалістів, виховання у них патріотичних і морально-етичних переконань, причетності до тисячолітньої історії українського народу; формування навиків наукового аналізу, спрямованих на забезпечення самостійного осмислення закономірностей історичного розвитку; навчання практичних навичок роботи з історичними джерелами і науковою літературою; вироблення умінь застосовувати набуті знання з історії у повсякденній діяльності, для орієнтації в суспільно-політичному житті, оцінки суспільних явищ і подій.

В результаті засвоєння історії України, її героїчних і трагічних сторінок, студенти повинні:

 • знати суть найважливіших суспільно-політичних та економічних процесів, які визначали характер тих чи інших історичних періодів, загальне та особливе в історичному розвитку українських земель, роль видатних особистостей України в боротьбі за національне визволення та соціальний прогрес Батьківщини;

 • розуміти історичні корені сучасних економічних, політичних, соціальних та духовних проблем, їх взаємозв’язок із зовнішніми факторами;

 • вміти використовувати різноманітні засоби та методи пошуку шляхів подальшого національного відродження України, утвердження на практиці її економічної та політичної незалежності, творчо застосовуючи багатий досвід попередніх поколінь.

Структурно тематичний план складається з 18 тем, які послідовно знайомлять студентів з головними періодами та подіями історії України, починаючи з найдавніших часів до сьогодення.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН КУРСУ

«ІСТОРІЯ УКРАЇНИ»

для студентів стаціонарної форми навчання

Лекційні заняття

Загальний обсяг годин

Назва теми

Лекції

Семінари

Тема 1. Первісна доба і перші цивілізації на території України.

2

2

Тема 2. Київська Русь.

2

2

Тема 3. Галицько-Волинська держава.

2

2

Тема 4. Україна під владою Литви і Польщі.

2

2

Тема 5. Українське козацтво.

2

2

Тема 6. Українська національна революція під проводом Богдана Хмельницького

2

2

Тема 7. Українська держава на завершальному етапі національної революції (1657–1676 рр.).

2

2

Тема 8. Україна наприкінці ХVІІ – ХVІІІ ст.

2

2

Тема 9. Українські землі під владою Російської імперії (кінець ХVІІІ – ХІХ ст.).

2

2

Тема 10. Західна Україна в складі Австро-Угорщини (кінець ХVІІІ – ХІХ ст.).

2

2

Тема 11. Суспільно-політичний і національний рух в Україні на початку ХХ ст.

2

2

Тема 12. Українська національна революція 1917–1921 рр.

2

2

Тема 13. Міжвоєнна Україна під владою тоталітарної системи.

2

2

Тема 14. Західноукраїнські землі в 20–30-ті роки ХХ ст.

2

2

Тема 15. Україна в роки Другої світової війни та післявоєнної відбудови.

2

2

Тема 16. Від десталінізації до неосталінізму: Україна в середині 1950-х – першій пол. 1980-х рр.

2

2

Тема 17. Україна на переломі: 1985–1991 рр.

2

2

Тема 18. Становлення незалежної України.

2

2

Всього годин

36

36

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН КУРСУ

«ІСТОРІЯ УКРАЇНИ»

для студентів заочної форми навчання

Лекційні заняття

Загальний обсяг годин

Тема 1. Княжа держава ІХ – ХІV ст.

2

Тема 2. Україна під владою Литви і Польщі.

2

Тема 3. Українська держава середини ХVІІ – ХVІІІ ст.

2

Тема 4. Українські землі під владою Російської та Австро-Угорської імперій.

2

Тема 5. Українська національна революція 1917–1921 рр.

2

Тема 6. Міжвоєнна Україна під владою тоталітарних режимів.

2

Тема 7. Суспільно-політичне становище України в кінці 1930-х – 1990-ті рр.

2

Всього годин

14

ЗМІСТ КУРСУ

Лекційні заняття

ВСТУП

Сутність, форми, функції історичного знання. Предмет, методологія, джерела, періодизація історії України. Вітчизняна історіографія в минулому і сьогоденні: загальне й особливе. Історія України – невіддільна частина всесвітньої історії.

Україна – одна з колисок світової цивілізації. Головні етапи генези українського етносу. Українці – автохтонне (корінне) населення праукраїнських земель.

Тема 1.

ПЕРВІСНА ДОБА І ПЕРШІ ЦИВІЛІЗАЦІЇ

НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

Становлення і розвиток людського суспільства. Первісні поселення на території України. Людське стадо. Рід. Матріархат. Давні форми релігійних вірувань. Масові переселення людей. Неолітична революція. Зародження орного землеробства. Патріархат. Сусідська община. Хліборобські племена Трипільської культури, їх суспільний устрій, заняття, релігійний культ. Трипільська спадщина в історії українського народу. Перші великі суспільні поділи праці. Визрівання соціальних суперечностей.

Формування державотворчих традицій. Кіммерійці, скіфи, сармати, їх розселення, суспільний устрій, господарство, воєнні походи. Велика та Мала Скіфія. Античні міста-держави Північного Причорномор’я. Рабовласницьке господарство, його криза. Велике переселення народів.

Походження слов’ян та їх розселення на території України. Етногенез слов’янства, його поділ на групи. Антський племінний союз. Воєнні походи антів, боротьба з ґотами й аварами. Балканські війни. Східнослов’янські племена і державно-племінні утворення VІІ–VІІІ ст. Взаємовідносини з сусідніми народами. Полянський племінний союз. Заснування і розвиток Києва. Система оборонних споруд. Звичаї, вірування, побут східних слов’ян.

Тема 2.

КИЇВСЬКА РУСЬ

Становлення централізованої держави на чолі з Києвом. Руська земля. Князі Дир і Аскольд. Політичні утворення східнослов’янських племен середини ІХ ст. в арабських джерелах: Куявія, Славія, Арсанія. Теорії походження Київської Русі, її формування. Династичний переворот. Внутрішня і зовнішня політика князів Олега й Ігоря. Воєнні походи. Політика інкорпорації. Княгиня Ольга та її реформи. Візит до Константинополя. Посилення військової могутності Русі за князя Святослава. Походи на Схід і Балкани.

Розквіт Київської держави. Князь Ярополк. Завершення процесу об’єднання земель, зміцнення централізованої влади за князювання Володимира Великого. Захист кордонів. Печеніги. Адміністративно-політичні реформи. Хрещення Русі та його історичне значення. Династичні шлюби. Князі Святополк Окаянний та Мстислав Хоробрий. Економічне, політичне і культурне піднесення за правління князя Ярослава Мудрого. Державний лад. «Руська Правда» – перший звід давньоруського права. Перемога над печенігами. Міжнародні зв’язки і місце Київської Русі в історії Європи. «Тесть Європи». Проблема престолонаслідування. Запровадження принципу сеньйорату.

Ослаблення влади київських князів. Правління Ярославичів. Початок князівських міжусобиць. Любецький з’їзд князів. Заміна принципу сеньйорату принципом спадкового володіння. Боротьба з половцями. Відновлення могутності Київської держави за князювання Володимира Мономаха і Мстислава Великого.

Русь-Україна у період політичної роздробленості. Причини і передумови роздробленості Русі. Проблема порядку успадкування князівської влади. Зміна форми державного устрою. Система колективного сюзеренітету та дуумвіратів. Боротьба між князями. Сепаратистськi тенденцiї. Виникнення нових політичних центрів. Перетворення у етнічній сфері. Економічний і політичний розвиток Київського, Чернігово-Сіверського, Переяславського, Галицького та Волинського князівств. Боротьба українських князівств із кочівниками. «Слово о полку Ігоревім». Наслідки та особливості політичної роздробленості Київської держави.

Монголо-татарська навала на українські землі. Утворення монгольської держави, особливості її соціально-економічного життя. Чинґіс-хан. Початок завойовницьких походів. Битва на р. Калці. Нашестя на Русь полчищ хана Батия. Героїчна боротьба русичів проти загарбників. Встановлення монголо-татарського іга. Золота Орда. Форми і наслідки залежності руських земель від завойовників.

Історичне значення Київської Русі.

Тема 3.

ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКА ДЕРЖАВА

Об’єднання українських земель у складі Галицько-Волинського князівства. Галицька земля, причини її економічного та політичного піднесення. Внутрішня і зовнішня політика Ростиславичів. Князь Володимирко. Правління Ярослава Осмомисла. Галицькі бояри. Протистояння експансії польських і угорських загарбників. Князь Володимир Ярославич. Припинення династії Ростиславичів. Політичний та соціальний розвиток волинських земель. Князь Роман Мстиславич. Утворення Галицько-Волинського князівства. Соціальні відносини та політичне становище.

«Королівство Русі» Данила Галицького. Занепад княжої влади у першій третині ХІІІ ст. Князювання Ігоревичів. Володислав Кормильчич. Втручання Угорщини й Польщі у справи Західної Русі. Королевич Коломан. Правління Мстислава Удатного. Романовичі. Роль Данила Галицького у зміцненні української держави. Розгром тевтонських рицарів. Битва під Ярославом. Васальна залежність від Золотої Орди. Відбудова держави. Ідея створення міжнародної антиординської коаліції. Зносини з Папою Римським. Коронація Данила Галицького. Військовий союз із Литвою. Боротьба проти Золотої Орди.

Галицько-Волинська держава наприкінці ХІІІ – першій половині ХІV ст. Внутрішня децентралізація в останній третині ХІІІ ст. Князювання на Волині Василька Романовича та його сина Володимира. Правління Лева, Шварна і Мстислава Даниловичів. Відновлення єдності Галицько-Волинської держави. Король Русі та князь Володимирії Юрій І. Утворення Галицької митрополії. Князювання Андрія і Лева Юрійовичів. Боротьба проти ординців. Припинення династії Романовичів. Правління Юрія ІІ Болеслава та Любарта-Дмитра. Загарбання українських земель Польщею, Угорщиною, Литвою, Молдавським князівством. Володислав Опольський. Місце Галицько-Волинської держави в історії України.

Культура Русі-України княжої доби (ІХ – перша половина ХІV ст.). Походження назв «Русь» та «Україна», їх перші вживання. Освіта і знання. Літописання. Література. «Слово о полку Ігоревім». Усна народна творчість. Ремісництво і зодчество. Образотворче та музичне мистецтво.

Тема 4.

УКРАЇНА ПІД ВЛАДОЮ ЛИТВИ І ПОЛЬЩІ

Литовсько-Руська держава. Характер литовської експансії. Утвердження Литви на українських землях. Битва на р. Сині Води. Формування, устрій та суспільно-політичні відносини Литовсько-Руської держави. Кревська унія, її причини і наслідки. Князь Витовт. Ґрюнвальдська битва. Городельська унія. Ліквідація удільних князівств. Боротьба за збереження автономії українських земель у складі Великого князівства Литовського у XV ст. Князь Свидригайло. Правління польського короля і великого князя литовського Казимира. Відновлення та остаточна ліквідація удільних князівств. Утворення Київської митрополії. Князівські змови.

Польська експансія на українські землі в другій половині ХІV – середині ХVІІ ст. Політика Польщі на західноукраїнських землях. Повстання під проводом Мухи. Погіршення геополітичного становища Великого князівства Литовського. Зміцнення Московської держави та її боротьба за Чернігово-Сіверщину. Посилення турецько-татарської загрози. Люблінська унія, її суть і наслідки. Позиція української еліти на Люблінському сеймі. Україна в складі Речі Посполитої, її адміністративно-територіальний устрій. Наступ польсько-литовської адмiнiстрацiї. Колонізація Східної України. Кріпацтво. Боротьба українського народу проти польсько-шляхетської експансії.

Національний та релігійний рух в Україні. Полонізація української знаті. Діяльність єзуїтів. Князь Василь-Костянтин Острозький. Братства та захист ними прав українського населення. Навчальнi заклади. Книгодрукування. Берестейська церковна унія, її причини і наслідки. Греко-католицька церква у першій половині XVII ст. Місце української православної церкви в політичному житті України. Митрополит Петро Могила – просвітитель, реформатор церкви.

Культура України середини XIV – першої половини XVII ст. Освіта і наука. Острозький та Києво-Могилянський колеґіуми. Братські школи. Перші друкарні. Іван Федорович (Федоров). Література. Музика. Різьбярство і скульптура. Монументальне фрескове мистецтво. Живопис. Вплив європейського Відродження на розвиток української культури.

Тема 5.

УКРАЇНСЬКЕ КОЗАЦТВО

Формування козаччини на українських землях. Посилення соціального і національно-релігійного гніту в Україні. Українська колонізація Подніпров’я і Запоріжжя. Уходництво. Татарські набіги. Зародження українського козацтва, його сутність. Козацький лад. Господарська діяльність козаків. Формування фермерства. Антикозацька політика польського уряду. Організація реєстрового козацтва, його завдання та військово-адміністративний устрій. Офiцiйне визнання iдеї козацької «вольностi». Дрібне боярство.

Запорiзька Сiч – вiльна козацька республіка. Натиск панства. Заснування Січі. Дмитро Вишневецький. Територія та адміністративно-політичний устрій Запорізької Січі. Козацька рада. Кіш. Заняття, побут, звичаї, військове мистецтво, духовний світ запорізьких козаків. Паланки. Кобзарство. Зовнiшня полiтика.

Боротьба з турецько-татарською експансією. Кримське ханство. Грабіжницькі набіги турків і татар. Невільницький ринок. Козацтво на варті південних рубежів. Прикордонна служба. Сухопутні і морські походи запорожців. Козацький флот. Петро Конашевич-Сагайдачний, його політична, військова та просвітницька діяльність. Похід на Москву. Хотинська війна.

Козацько-селянські повстання кінця ХVІ – першої половини ХVІІ ст. Козацькі виступи 90-х років ХVI ст., їх причини і наслідки. Криштоф Косинський та Северин Наливайко. Внутрішній розкол козацтва. Козацько-селянські рухи під проводом Марка Жмайла та Тараса Федоровича (Трясила). «Тарасова ніч». Статті для заспокоєння руського народу. Іван Сулима. Повстання 1637–1638 рр. Ординація Війська Запорізького реєстрового.

Тема 6.

УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РЕВОЛЮЦІЯ
ПІД ПРОВОДОМ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

Причини, передумови та характер національно-визвольних змагань українців. Антиукраїнська полiтика польських правлячих кiл. Богдан Хмельницький. Підготовка повстання. Таємні ради.

Перші перемоги. Гетьманські універсали. Переговори з Кримським ханством. Ідея автономії для козацького реґіону. Спроби порозуміння з поляками. Битви під Жовтими Водами, Корсунем, Пилявцями. Подвиг Микити Ґалаґана (Бута). Заклик до всенародного повстання. Похід на західноукраїнські землі. Ліквідація польсько-шляхетського режиму в Україні. Українсько-польське перемир’я та його причини. Зміни в соціально-економічних відносинах. Становлення державної ідеї, її основні принципи.

Воєнні дії між Україною та Польщею в 1649–1653 рр. Збаразько-зборівська кампанія. Відновлення державності України. Адміністративно-територіальний устрій та органи влади Української держави. Збройні сили. Дипломатична діяльність. Похід на Молдавію. Битва під Берестечком. Білоцерківська угода і обмеження влади гетьмана. Відновлення гніту польської шляхти. Битва під Батогом. Нове піднесення визвольної боротьби і ліквідація польського панування в Україні. Молдавська політика Б.Хмельницького і її крах. Жванецька кампанія.

Українсько-московський договір та його реалізація в 1654–1657 рр. Зміна зовнішньополітичної орієнтації Б.Хмельницького на Москву та її причини. Переяславська Рада та ставлення до неї різних суспільних верств і церкви в Україні. Березневі статті 1654 р., їх суть та наслідки. Входження України під протекторат Московської держави. Відновлення війни з Польщею. Визвольний похід на західноукраїнські землі та його невдача. Віленське перемир’я. Загострення відносин з Москвою. Створення нової антипольської коаліції, її початкові успіхи та крах. Смерть Богдана Хмельницького. Місце України в міжнародних відносинах Європи часів Б.Хмельницького.

Тема 7.
УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА НА ЗАВЕРШАЛЬНОМУ ЕТАПІ
НАЦІОНАЛЬНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ (1657–1676 роки)

Загострення кризи української державності у 1657–1663 рр. Ускладнення політичної ситуації в Україні після смерті Б.Хмельницького. Юрій Хмельницький. Скасування принципу спадковості гетьманства. Основні напрямки державної політики гетьмана Івана Виговського. Початок громадянської війни. Яків Барабаш та Мартин Пушкар. Порушення царським урядом умов Українсько-московської угоди 1654 р. Розрив відносин з Московією. Гадяцький договір. Українсько-московська війна. Конотопська битва. Усунення І.Виговського від влади та його причини. Переяславські статті гетьмана Юрія Хмельницького і обмеження автономії України. Московсько-польська війна. Чуднівський договір. Відхід від влади Ю.Хмельницького.

Розчленування України на Лівобережну та Правобережну. Україна у політичних планах Московії, Польщі, Туреччини. Боротьба старшинських угрупувань за владу. Руїна Правобережжя та її причини. Гетьман Павло Тетеря. Воєнні дії проти Московії. Повстання у Правобережній Україні. Позбавлення П.Тетері влади. Чорна рада. Московські статті гетьмана Івана Брюховецького. Посилення впливів Московії на українську державну політику. Андрусівське перемир’я – змова Московської держави з Польщею про поділ України. Вбивство І.Брюховецького.

Боротьба гетьмана Петра Дорошенка за незалежність і територіальну цілісність Української держави. Внутрішня й зовнішня політика гетьмана П.Дорошенка на Правобережжі. Воєнні дії проти Польщі та їх невдача. Переговори з Московією. Похід у Лівобережну Україну. Возз’єднання Козацької України. Новий розкол українських земель. Гетьмани Дем’ян Многогрішний, Петро Суховій, Михайло Ханенко. Острозька угода. Зближення з Туреччиною. Бучацька угода та її наслідки. Зречення гетьманства П.Дорошенка. «Князь Сарматії та України, володар Війська Запорізького» Юрій Хмельницький. Бахчисарайське перемир’я. «Вічний мир» і остаточне закріплення поділу України. Занепад державності у Правобережній Україні і її перехід під владу Речі Посполитої.

Тема 8.

УКРАЇНА НАПРИКIНЦI XVII – XVIII СТОЛІТТЯХ

Становлення Гетьманщини. Iван Мазепа та Пилип Орлик. Гетьманство Дем’яна Многогрішного. Глухівські статті. Захист державних інтересів України. Обрання гетьманом Івана Самойловича і надання Українській державі аристократичного характеру. Конотопські статті. Дальше обмеження української державності. «Великий згін». Кримський похід 1687 р. Позбавлення гетьманства І.Самойловича.

Коломацькі статті. Гетьман Іван Мазепа та зміцнення авторитету державної влади. Соціальна та культурно-просвітницька діяльність. Стосунки з Москвою. Кримські походи. Повстання на чолі з Петром Іваненком (Петриком). Північна війна та Україна. Спроби возз’єднання українських земель. Похід війська І.Мазепи углиб Правобережжя. Посилення наступу російського царизму на політичну автономію України. Зростання антимосковських настроїв. Союз зі Швецією і боротьба за відновлення незалежності України. Московський терор. Полтавська катастрофа. Смерть І.Мазепи. Гетьман у вигнанні Пилип Орлик, його «Конституція» та державницька діяльність.

Посилення наступу російського царизму на автономний устрій України, його остаточна лiквiдацiя. Обрання гетьманом Івана Скоропадського. Решетилівські статті. Великодержавницька політика Російської імперії щодо України в першій чверті ХVIII ст. Утворення Малоросійської колеґії. Наказний гетьман Павло Полуботок та його опір російській політиці ліквідації української автономії. Боротьба старшини за відновлення гетьманства. Зміцнення української державності за гетьманування Данила Апостола. «Рішительні пункти». Впровадження «Правління Гетьманського Уряду». Поширення діяльності «Таємної канцелярії» на територію Гетьманщини. Тимчасове відновлення гетьманського правління. Гетьман Кирило Розумовський. Остаточна ліквідація Катериною II гетьманства і відновлення Малоросійської колеґії. Зруйнування Запорізької Січі, його причини і наслідки для українського народу. Арешти запорізької старшини. Скасування російським урядом рештків автономних прав Гетьманщини. Ліквідація військового та адміністративного устрою на Лівобережній Україні. Запровадження кріпацтва.

Суспiльно-полiтичне становище Слобідської, Південної, Правобережної та Захiдної України. Колонізація Слобожанщини, її устрій, господарство, культурне життя. Причини ліквідації російським царизмом автономії Слобідської України. Заселення і розвиток Південної України. Запорізька Січ у другій половині XVII – XVIII ст. Кошовий отаман Іван Сірко. Наступ на «вольності» Запоріжжя. Правобережні та західноукраїнські землі під владою Польщі. Гайдамацький рух. Коліївщина. Максим Залізняк і Іван Ґонта. Опришки. Олекса Довбуш. Становище Закарпаття та Буковини.

Культура України у другій половині ХVІI – ХVІІІ ст. Освіта. Києво-Могилянська академія. Література. Козацькі літописи. Григорій Сковорода. Перехід до нової української літератури. Книгодрукування. Музика і театр. Архітектура та образотворче мистецтво.

Тема 9.

УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ ПІД ВЛАДОЮ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ
(кінець ХVІІІ – ХІХ століття)

Суспільно-політичне та економічне становище наприкінці ХVІІІ – першій половині ХІХ ст. Поділи Речі Посполитої та розчленування українських земель між Росією і Австрією. Адміністративно-територіальний устрій підросійської України. Включення Правобережжя до складу Російської імперії. Політичний та національний гніт українського народу. Ідеї панрусизму. Русифікація. Рекрутчина. Колоніальна політика російського царизму. Занепад кріпосницьких та зародження ринкових відносин в Україні у першій половині XIX ст. Початок промислового перевороту. Загострення соціальних суперечностей. Антикріпосницька боротьба в Україні. Устим Кармелюк. Похід у Таврію «за волею». Робітничі виступи.

Початки національного відродження. Роль української інтеліґенції в зростанні національної свідомості в Наддніпрянській Україні. Місія Василя Капніста в Берлін (1791) як спроба відновлення автономії України. Герольдія. «Iсторiя Русiв». Суспільно-політичний рух наприкінці ХVІІІ – першій половині ХIХ ст. Війна 1812 р. і участь у ній українського народу. Масонство. Поширення декабристського руху в Україні. Повстання Чернігівського полку. Польське повстання 1830–1831 рр. та його наслідки для України. Тарас Шевченко в національно-визвольному русі. Утворення Кирило-Мефодіївського товариства, його програмні ідеї та діяльність. Репресії царизму проти кирило-мефодіївців.

Україна в умовах російських реформ другої половини ХІХ ст. Скасування кріпосного права в Наддніпрянській Україні: основні законодавчі акти, особливості, наслідки. Реформи адміністративно-політичного управління 60–70-х рр.: земська, судова, військова, освітня. Цензурні установи. Індустріалізація. Соціальні суперечності.

Український національний рух у 1860–1890-ті роки. Активізація українського національного руху в 60-ті роки. Перший український часопис «Основа». Виникнення громад та їхня культурно-освітня діяльність в другій половині XIX ст. Валуєвський циркуляр. Криза громадівського руху. «Старогромадівці». Володимир Антонович. Південно-Західний відділ Російського географічного товариства. Павло Чубинський. Репресії проти українства. Емський указ. Русифікація системи державного управління, суду, школи, науки. Українська політична еміґрація. Михайло Драгоманов. Радикалізація українського руху. Поширення соціалістичних ідей. Марксистські гуртки та їх ставлення до українського питання. «Братство тарасівців», його роль у розвитку українського національного визвольного руху. «Вірую молодих українців».

Тема 10.

ЗАХІДНА УКРАЇНА В СКЛАДІ АВСТРО-УГОРЩИНИ
(кінець ХVІІІ – ХІХ століття)

Розвиток західноукраїнських земель наприкінці ХVІІІ – першій половині XIX ст. Захоплення Західної України Австрією. Адміністративно-територіальний устрій та реґіональний поділ українських земель у складі Австрійської імперії. Економічна та культурна відсталість Галичини, Буковини і Закарпаття. Політика «освіченого абсолютизму» та її наслідки для населення Західної України. Аграрна, церковна та освітня реформи. Форми антикріпосницької боротьби. Рух опришків. Селянські виступи. Лук’ян Кобилиця. Початок українського національного відродження на західноукраїнських землях. Перше покоління будителів. Формування української інтеліґенції. «Руська трійця». Суспільна діяльність Маркіяна Шашкевича, Івана Вагилевича, Якова Головацького. Альманах «Русалка Дністровая».

Революція 1848–1849 рр. та її вплив на розвиток краю. Скасування панщини, його особливості й наслідки. Активізація національного руху на західноукраїнських землях у 1848–1849 рр. Головна Руська Рада, її програмні декларації та діяльність. Перша українська газета «Зоря Галицька». «Руський собор». Національні ґвардії. Західні українці на з’їзді слов’янських народів у Празі. Собор руських учених. «Галицько-руська матиця». Революційні події в Закарпатті та Північній Буковині. Наслідки революції 1848–1849 рр. для населення західноукраїнських земель.

Перетворення Західної України на «П’ємонт» національного відродження (друга половина ХІХ ст.). Причини та початок трудової еміґрації українців у другій половині XIX ст. Політичний компроміс Відня з угорцями та поляками. Українці в австрійському парламенті та галицькому сеймі. Посилення польських впливів у Галичині. Національний гніт. Москвофіли і народовці. Культурно-освітнє товариство «Просвіта». Видавнича діяльність. Наукове товариство ім. Т.Шевченка. Народна рада. Взаємовідносини Галичини з Наддніпрянською Україною. Пантелеймон Куліш. Вплив ідей Михайла Драгоманова на розвиток українського руху. Роль Михайла Грушевського в громадсько-політичному житті краю. «Радикальна політика». Іван Франко. Русько-українська радикальна партія – перша політична партія в Україні. Ідейні протиріччя між «старими» і «молодими» радикалами. «Україна irredenta» Юліана Бачинського. Ідея політичної самостійності України. Здобутки національного руху. Національно-демократична і соціал-демократична партії, їх програми та діяльність на західноукраїнських землях.

Українська культура ХІХ ст. Освіта і наука. Внесок Наукового товариства ім. Т.Шевченка в становлення національної науки. Праці з історії України. Література. Народження і поширення національного гімну «Ще не вмерла Україна». Театр. Музично-пісенна творчість. Образотворче мистецтво. Будівництво й архітектура.

Тема 11.

СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ І НАЦІОНАЛЬНИЙ РУХ
В УКРАЇНІ НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

Зростання організованості українського руху в Наддніпрянщині. Економічний розвиток і суспільно-політичний рух в Україні на початку ХХ ст. Політизація національного життя. Переростання культурно-освiтнього громадівського руху в нацiонально-визвольний. Українська загальна органiзацiя. Виникнення, програми і політична діяльність українських політичних партій: РУП, УНП, УДП, УРП, УСДС, УСДРП.

Україна в демократичній революції 1905–1907 рр. Страйковий рух. Позиції політичних партій. Робітничі і селянські рухи. Революційна боротьба в армії і на флоті. Створення рад, професійних та селянських спілок. Перетворення Росії в конституційну монархію. Столипінська аграрна реформа та її вплив на Україну. Переселенський рух українського селянства в Російській імперії. Послаблення національного гніту. Піднесення українського руху. Створення «Просвіт», українських клубів, народних університетів. Діяльність української парламентської громади у І та II Державних думах Росії. Політична реакція в Україні після революції. Посилення національного гніту. Столипінський циркуляр 1910 р. Товариство українських поступовців.

Радикалізація національної боротьби на західноукраїнських землях. Західна Україна на початку ХХ ст. Обмеження політичних прав українців. Виборчий закон. Зловживання під час підготовки та проведення виборів. Національна дискримінація. Наростання українського спротиву. Страйки галицьких робітників. Аграрний рух. Трудова еміґрація. Боротьба за реформу виборчої системи. Справа польського графа А.Потоцького. Змагання за український університет і національну школу. Вбивство Адама Коцка. Боротьба польських та російських сил проти зростання українського нацiонального руху в Галичинi. Поява українських організацій «Сокіл», «Січ», «Пласт», «Січові Стрільці».

Україна в Першій світовій війні. Українські землі в планах воюючих держав. Політичне становище в Галичині, Закарпатті та Буковині. Головна українська рада. Вплив війни на Україну. Галицька битва. Російська окупація Західної України. Репресії проти галицьких українців з боку російської та австрійської адміністрацій. Становище в підросійській Україні. Національно-визвольний рух в умовах війни. Створення леґіону Українських січових стрільців та вiдновлення збройної боротьби за волю України. Громадсько-освітні та мистецькі структури УСС, їх нацiонально-освiдомлююча, просвiтня та культурницька дiяльнiсть. Наслідки війни. Назрівання глибокої економічної та політичної кризи.

Тема 12.

УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РЕВОЛЮЦІЯ

1917–1921 РОКІВ

Центральна Рада: становлення національної державності. Лютнева демократична революція 1917 р. Створення органів влади Тимчасового уряду. Ради робітничих і солдатських депутатів. Політичні партії в Україні. Утворення Української Центральної Ради, її партійний склад і політична програма. Михайло Грушевський. Піднесення національно-визвольного руху в Україні. Всеукраїнський національний конґрес та його рішення. Українізація військових частин. І і ІІ Всеукраїнські військові з’їзди. Місія делеґації Центральної Ради до Петрограда та її невдача. Всеукраїнські селянський і робітничий з’їзди. I Універсал Центральної Ради. Проголошення автономії України. Створення Генерального секретаріату. Володимир Винниченко. Переговори з делеґацією Тимчасового уряду. II Універсал Центральної Ради, розширення її складу. Інструкція Тимчасового уряду. Загострення протиріч між Центральною Радою і Тимчасовим урядом. Жовтневий переворот у Петрограді, ставлення до нього Центральної Ради. III Універсал і проголошення УНР. Політичні партії України у виборах до Всеросійських Установчих Зборів. Маніфест Раднаркому до українського народу з ультимативними вимогами до Центральної Ради. Скликання Всеукраїнського з’їзду Рад у Києві. Проголошення в Харкові радянської влади. Війна більшовицької Росії проти УНР. Похід російських військ на Київ. IV Універсал Центральної Ради та проголошення незалежності України. Прийняття Конституції УНР. Бій під Крутами. Січневе збройне повстання більшовиків у Києві. Січові стрільці на захисті УНР. Захоплення Києва російськими військами, встановлення там радянської влади. Переїзд Центральної Ради на Волинь. Брестський мирний договір, його причини і наслідки. Вступ німецьких та австро-угорських військ в Україну, звільнення її від більшовиків. Взаємовідносини Центральної Ради з німецьким командуванням.

Українська Держава гетьмана Павла Скоропадського. Державний переворот 29 квітня. Закони про тимчасовий державний устрій України. Внутрішня політика, зовнішньополітичний курс, національно-культурна діяльність гетьманського уряду. Новий адміністративний апарат. Збройні сили. Прорахунки Гетьманату. Політика німецької окупаційної влади в Україні. Український повстанський рух. Революції в Німеччині та Австро-Угорщині. Формування антигетьманської опозиції. Утворення Директорії, її склад, соціальна база. Володимир Винниченко. Послаблення гетьманського уряду, зміна його політичного курсу. Зречення влади гетьмана П.Скоропадського.

Встановлення влади Директорiї: відродження та занепад УНР. Прихід до влади Директорії, її зовнішня та внутрішня політика. Відновлення УНР. Трудовий Конґрес України. Акт злуки УНР і ЗУНР та його значення. Інтервенція Антанти на півдні України. Друга війна більшовицької Росії проти УНР. Симон Петлюра. Відновлення Радянської влади в Україні. Політика «воєнного комунізму». Отаманщина. Нестор Махно. Спільний похід армії УНР і УГА на Київ. Боротьба з денікінцями. Третя війна більшовицької Росії проти України. Перехід армії УНР до тактики партизанської боротьби. Перший Зимовий похід. Варшавська угода. Польсько-український наступ на більшовиків та його невдача. Другий Зимовий похід. Ризький мирний договір. Втрата української державності: причини і наслідки.

Нацiонально-визвольна боротьба на захiдноукраїнських землях. Передумови національно-демократичної революції у Східній Галичині. Діяльність ЦВК. Українська конституанта. Дмитро Вітовський. Листопадовий зрив. Утворення ЗУНР, її органи влади, внутрішня і зовнішня політика. Кость Левицький, Євген Петрушевич. Соціально-економічні перетворення в ЗУНР. Взаємовідносини між УНР і ЗУНР. Збройна боротьба проти польської аґресії. Створення УГА. Місія Антанти. Армія генерала Ю.Галлера. Чортківська офензива. Окупація Східної Галичини польськими військами, її причини і наслідки. Національно-визвольна боротьба у Північній Буковині та Закарпатті, захоплення їх іноземними державами. Основні уроки Української національної революції 1917–1921 рр. Причини поразки.

Культура України початку ХХ ст. Освіта. Наука. Література. Преса та видавництво. Театр. Музично-пісенна творчість. Образотворче мистецтво. Будівництво та архітектура.

Тема 13.

МІЖВОЄННА УКРАЇНА
ПІД ВЛАДОЮ ТОТАЛІТАРНОЇ СИСТЕМИ

Українські землі в умовах насадження комунiстичного режиму та втягнення до складу СРСР. Встановлення комуністичної системи в Україні, її сутність. Політика «воєнного комунізму». Продрозкладка. Діяльність комнезамів. Причини та масштаби голоду 1921–1922 рр. Антицерковна політика держави. Придушення антибільшовицького повстанського руху. Перехід до нової економічної політики. Основні положення НЕПу та особливості впровадження в Україні. Створення СРСР і ліквідація суверенітету України. Утвердження однопартійності.

Нацiональна полiтика бiльшовикiв в Україні. Політика коренізації, її причини та особливості. Дерусифікація політичного і громадського життя. Кадровий кістяк українізації. Націонал-комунізм. Політичні погляди Миколи Скрипника, Олександра Шумського, Миколи Хвильового, Михайла Волобуєва. Опір політиці українізації. Наслідки національного відродження. Зростання впливу нацiональної ідеї. Задоволення потреб національних меншин. Згортання українізації, її причини і наслідки. Посилення російських впливів.

Трагедія соціалістичної модернізації. Зміцнення командно-адміністративної системи і режиму особистої влади Йосифа Сталіна. Узурпація Комуністичною партією всіх сфер державного і суспільно-політичного життя. Заміна економічних методів управління господарством системою жорсткої централізації, його причини і наслідки. Сталінський «стрибок» в індустріалізацію. Основні джерела індустріалізації. Перші п’ятирічні плани. Стратегія прискореного розвитку важкої промисловості. Впровадження масового змагання. Підсумки індустріалізації, її ціна.

Криза хлібозаготівель 1927–1928 рр. Сталінський план суцільної колективізації та його реалізація в Україні. Масові репресії проти селян. Виселення в Сибір, Казахстан. Кампанія «ліквідації куркульства як класу». Селянські збройні повстання. «Запаморочення від успіхів». Економічні, соціальні, культурні втрати в українському селі в ході колективізації. Голодомор 1932–1933 рр. – цілеспрямована злочинна політика більшовицького керівництва. «Закон про п’ять колосків».

Разгортання масових репресій в Україні. Застосування фізичного і психологічного терору. Політичні процеси 20–30-х років в Україні: характер і особливості. Справи «Спілки визволення України», «Спілки української молоді», «Українського національного центру». Погром Української автокефальної православної церкви. Політика «войовничого атеїзму», «партійні чистки». Конституція УРСР 1937 р. Терор 1937–1938 рр. «Розстріляне відродження». ҐУЛАҐ. Громадсько-політичне життя, його бюрократизація.

Становище української культури. Ліквідація масової неписьменності і перехід до загальної обов’язкової початкової освіти. Становище середньої і вищої школи. Наука. Особливості развитку літератури. Ідеологізація музичного, театрального, образотворчого мистецтва. Релігійне життя в Україні. Руйнація старих традицій і звичаїв, знищення пам’ятників культури. Досягнення і втрати культурної революції. Комуністичний погром української культури.

Тема 14.

ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ

В 20–30-ТІ РОКИ ХХ СТОЛІТТЯ

Національна політика Польщі на окупованих територіях. Анексія західноукраїнських земель. Рішення Ради послів Антанти 1923 р. Опозиційне ставлення до окупацiйного режиму. Економічна відсталість Польщі, її поділ на Польщу «А» і Польщу «Б». Польські осадники на українських землях. Наступ на національні права українців в Галичині та на Волині. Обмеження впливу української iнтелiґенцiї у суспільстві. Становище греко-католицької і православної церков. Пацифікація. Осуд польського уряду Ліґою Націй.

Український визвольний рух. Основні течії у визвольному русі західних українців проти польського панування. Політичні партії та організації «леґального сектора», їх платформи і соціальна база. УНДО. Українська соцiалiстична радикальна партiя. «Просвіта». «Союз українок». «Рідна школа». Діяльність молодіжних організацій. Становище вищої освіти та науки. Український таємний університет. Кооперативний рух. Роль греко-католицької церкви в суспільно-політичному житті Західної України. Митрополит Андрей Шептицький. Піднесення і занепад комуністичного руху. Діяльність «Сельробу». Організаційні витоки українського націоналізму. Створення УВО. Євген Коновалець. Політична доктрина інтеґрального націоналізму Дмитра Донцова. Утворення ОУН та її діяльність. Тактика «перманентної революції». Вбивство Є.Коновальця в Роттердамі. Розкол в українському націоналістичному русі. Андрій Мельник, Степан Бандера. Спроба «нормалізації» українсько-польських стосунків та її крах

Становище українців Буковини, Бессарабії та Закарпаття. Захоплення Північної Буковини та Бессарабії Румунією. Хотинське (1919) і Татарбунарське (1924) повстання. Громадське та культурне життя краю в період відносної лібералізації румунського окупаційного режиму. Українська національна партія. Активізація українського націоналістичного руху.

Українські землі під владою Чехо-Словаччини. Економічне становище. Розвиток української освіти. Протиборство москвофільської, русинофільської й українофільської національних орієнтацій. Мюнхенська змова. Проголошення автономії Карпатської України. Августин Волошин. Віденський арбітраж. Карпатська Січ. Вибори до крайового Сойму. Початок угорської аґресії. Проголошення державної незалежності Карпатської України. Героїчний опір окупантам. Загарбання Карпатської України Угорщиною.

Культурно-освітній розвиток західних українців.

Тема 15.

УКРАЇНА В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ ТА ПІСЛЯ-
ВОЄННОЇ ВІДБУДОВИ (1939 – початок 1950-х років)

Українські землі на першому етапі війни (вересень 1939 – червень 1941 р.). «Українське питання» в європейській політиці напередодні Другої світової війни. Радянсько-німецький альянс. Причини, передумови, початок Другої світової війни. Пакт Ріббентропа–Молотова. Вступ Червоної армії на територію Західної України. Договір про дружбу і кордон. Народні збори Західної України та їх рішення. Територіальні вимоги СРСР до Румунії. Включення основної частини західноукраїнських земель до складу УРСР та їх «радянизація». Соціально-політичні перетворення в Західній Україні у 1939–1941 рр., їх суперечливий характер. Масові репресії проти місцевого населення. Опір утвердженню комуністичного режиму на західноукраїнських землях. Втечі у німецьку зону окупації. Український центральний комітет. Діяльність ОУН. Становище населення східних областей України.

Встановлення фашистського окупаційного режиму та народний опір йому. Україна у планах Німеччини. Початок німецько-радянської війни, її цілі та характер. Сутність військової доктрини СРСР та її реалізація. Радянсько-німецьке воєнне співвідношення на українському відтинку фронту. Оборонні бої літа–осені 1941 р. Причини поразки Червоної армії у початковий період війни. Загороджувальні загони, штрафні роти та батальйони. Українські землі в умовах нацистської окупації. Розчленування України як історично-географічної та політичної цілісності, її пограбування. Злочини гітлерівців проти населення. Рух Опору. Ставлення ОУН до війни. Проголошення у Львові Акту відновлення Української держави. Діяльність «похідних груп». Репресії фашистів проти ОУН. Перехід націоналістів до боротьби на два фронти. Створення та діяльність УПА. Тарас Чупринка. Армія крайова. Українська головна визвольна рада. Радянський партизанський рух у тилу нацистів. Демонстрації радянської присутності. Взаємовідносини радянських партизанів з ОУН–УПА. Сидір Ковпак. Діяльність націоналістичних та радянських підпільних груп.

Битва за Україну. Курська битва і початок вигнання гітлерівців з України. Героїзм трудівників тилу. Чернігівсько-Прип’ятська операція. Оволодіння Донбасом. Форсування Дніпра. Наступ у напрямку Запоріжжя і Дніпропетровська. Визволення Києва. Україна на завершальному етапі війни (1944–1945 рр.). Звільнення Закарпатської України. Возз’єднання українських земель. Внесок українців у розгром фашистської Німеччини. Українське питання на Ялтинській конференції. Територіальні зміни УРСР після війни. Входження України до складу держав-засновниць ООН.

Труднощі післявоєнної відбудови. Втрати України в роки війни. Пріоритетний розвиток галузей важкої промисловості. Зміцнення військово-промислового комплексу. Створення атомної зброї. Труднощі і проблеми сільського господарства. Голод 1946–1947 рр.

Радянизація західних областей України. Насильницька колективізація. Масові репресії та депортації населення. Зростання аґентурно-інформаційної мережі держбезпеки. Ліквідація української греко-католицької церкви. Підпільно-партизанська боротьба ОУН–УПА проти тоталітарного ладу. Примусове переселення українців у 1945–1946 рр. Операція «Вісла».

Нова смуга масових репресій в СРСР. Створення концентраційних таборів. Масові депортації народів. Ідеологічний наступ сталінщини на спроби культурно-національного відродження в Україні. Боротьба з інакомисленням. Цькування української інтеліґенції. Постанови ЦК КП(б)У з питань літератури і мистецтва. Боротьба проти «низькопоклонства» перед Заходом. Політична ізоляція СРСР. Початок «холодної війни».

Культурне життя України в умовах війни та післявоєнної відбудови.

Тема 16.

ВІД ДЕСТАЛІНІЗАЦІЇ ДО НЕОСТАЛІНІЗМУ: УКРАЇНА В
СЕРЕДИНІ 1950-х – ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ 1980-х РОКІВ

Десятиліття контрольованого лібералізму. Україна після смерті Сталіна. Передача Кримської області до складу УРСР: мотиви і правова основа. Спроби лібералізації політичного режиму. XX з’їзд КПРС. Критика культу особи Сталіна. Початок реабілітації жертв комуністичних репресій. Реформи Микити Хрущова, їх суперечливий і непослідовний характер, загальна спрямованість і значення. Освоєння цілинних земель. Кукурудзяно-горохова епопея. Ради народного господарства. Зародження руху «шістдесятників», їх ідеали і цінності, роль у національно-культурному житті. Початок наступу на шістдесятників. Розповсюдження «самвидаву». Нові політичні репресії. Антирелігійна кампанія. Прорахунки у зовнішній політиці. Усунення М.Хрущова від влади.

Поглиблення системної кризи тоталітарного режиму (друга половина 1960-х – середина 1980-х років). Переміни в кремлівському керівництві у жовтні 1964 р. та їх наслідки для України. «Косигінська реформа»: суть, мета, методи, підсумки, причини її згортання. Ідеологія «развинутого соціалізму». Відмова від «реформаторства» і курс на соціально-економічну «стабільність» при Л.Брежнєві. Валові показники. Наростання кризових явищ у соціально-економічному житті. Надходження «нафтодоларів», їх вплив на добробут народу.

Зміна політичного курсу. Посилення репресій проти шістдесятницького руху в Україні. Діяльність першого секретаря ЦК КПУ Петра Шелеста та причини його увільнення. Володимир Щербицький як провідник русифікаторської політики центру. Дальше обмеження прав України. «Великий погром» 1972 р. «Чистка» керівних державних і партійних кадрів республіки. Курс на прискорення «злиття нацiй». Посилення реакції в духовному житті. Спотворення історії України. Наслідки русифікації в Україні. Нова Конституція УРСР.

Дисидентський рух. Розгортання правозахисного і дисидентського руху. Самостійницький, національно-культурницький, правозахисний та релігійний напрями українського дисидентства. Українська робітничо-селянська спілка. Левко Лук’яненко. Форми спротиву комуністичному тоталітаризмові. Самвидав. «Український вісник». В’ячеслав Чорновіл. Демонстрації протесту. Василь Макух, Микола Бериславський, Олекса Гірник. Українська гельсінська група. Микола Руденко. Боротьба з інакомисленням. Тюремні ув’язнення та психушки. Василь Стус, Олекса Тихий, Юрій Литвин, Валерій Марченко. Адміністративні переслідування. Значення українського дисидентського руху.

Суперечливість культурного і духовного життя в Україні.

Тема 17.

УКРАЇНА НА ПЕРЕЛОМІ: 1985–1991 РОКИ

Горбачовська «перебудова» в українському контексті. Пошуки шляхів модернізації суспільства, їх необхідність. Погіршення економічної та суспільно-політичної ситуації. Гальмування перебудовних процесів в Україні. Структурний дисбаланс економіки. Спроби поєднати ринок з централізованим плануванням. Шахтарські страйки. Чорнобильська катастрофа та її наслідки.

Зростання національної свідомості. Активізація суспільно-політичного життя в Україні. Спілка письменників України – провісник українського національного від­родження. Викриття злочинів тоталітарного режиму. Повернення забутих імен. Створення і діяльність «неформальних» груп та організацій. Український культурологічний клуб. Товариство Лева. «Меморіал». Товариство української мови iм. Т.Шевченка. Поява незалежних українських видань. Перші несанкціоновані мітинґи. Відродження національної символіки. Відставка В.Щербицького. Прийняття закону «Про мови в Українській РСР». «Живий ланцюг», присвячений Акту злуки УНР і ЗУНР. Святкування 500-річчя українського козацтва. Демонтаж пам’ятників Леніну. Рух за леґалізацію УГКЦ та УАПЦ. Формування багатопартійності. Народний рух України за перебудову, його програма та соціальна база. Партійне будівництво. Вибори до Верховної Ради УРСР та місцевих Рад. Утворення демократичного блоку.

Від Декларації про державний суверенітет України до референдуму про її незалежність. Діяльність Верховної Ради України. Протистояння між «групою 239» та Народною радою. Декларація про державний суверенітет України. Курс національно-демократичних сил на утвердження державної незалежності. Голодування студентів у Києві. Загострення економічного становища. Посилення соціальної напруги в суспільстві. Страйковий рух. Інспірування сепаратистських настроїв. Березневий референдум 1991 р. Новоогарьовський процес і Україна. Спроби державного перевороту у Москві та його провал. Акт проголошення незалежності України. Заборона діяльності КПУ. Загальноукраїнський референдум 1 грудня 1991 р. Вибори Президента України. Історичне значення проголошення незалежності України.

Тема 18.

СТАНОВЛЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ

Перші здобутки і перші втрати: Президент Леонід Кравчук. Міжнародне визнання Української держави. Остаточний демонтаж СРСР. Угода про співдружність Незалежних Держав. Діяльність парламенту України в галузі державного і економічного будівництва. Створення правової бази розвитку України як демократичної держави. Закон «Про громадянство України». Затвердження державної символіки. Формування Збройних сил і Військово-морського флоту, Національної ґвардії, Служби безпеки, митної служби. Запровадження національної грошової одиниці та інших інститутів державності.

Проблеми соціально-економічного та політичного реформування українського суспільства. Зниження темпів промислового і сільськогосподарського виробництва. Труднощі національно-культурного відродження, розвитку науки, освіти, духовності. Міжнаціональні відносини і їх правове регулювання в Україні. «Декларація прав національностей України». Кримська автономія. Загострення протистояння між законодавчою та виконавчою гілками центральної влади. Кампанія 1994 р. по виборах до Верховної Ради та Президента України.

Реформи та ілюзії: Президент Леонід Кучма. Соціально-економічна та політична платформа новообраного Президента, кроки по її реалізації. Прийняття Конституції України. Грошова реформа. Наростання економічної кризи та соціальної напруженості наприкінці 90-х років. Формування «тіньової» економіки. Корупція та хабарництво.

Виборчі перегони 1998–1999 рр. «Реформи заради добробуту» прем’єр-міністра Віктора Ющенка. Початок економічної стабілізації. Прем’єр-міністри Анатолій Кінах та Віктор Янукович. Політична криза 2000–2001 рр. «Касетний скандал». Вбивство Георгія Ґонґадзе. «Україна без Кучми». Візит в Україну Папи Римського. Парламентські вибори 2002 р. Загострення протистояння між пропрезидентськими і опозиційними силами.

Українська помаранчева революція. Початок президентської виборчої кампанії 2004 р. і українське суспільство. Отруєння кандидата в Президенти України В.Ющенка. Фальсифікації виборів з боку влади. Українська помаранчева революція, її причини, хід, соціальна база. Ухвала Верховного Суду України про переголосування другого туру президентських виборів. Президент Віктор Ющенко. Діяльність уряду прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко.

Основні орієнтири зовнішньої політики. Діяльність України на міжнародній арені. Концепція української зовнішньої політики. Набуття Україною без’ядерного статусу. Участь України у миротворчих процесах ООН, у програмі «Партнерство заради миру», в діяльності Ради Європи та інших міжнародних інституцій. Українська діаспора на сучасному етапі.

Нові тенденції в культурному та духовному житті України.

ТЕМАТИКА ТА ПЛАНИ
СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Тема 1.

НАЙДАВНІШІ ЧАСИ В ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

(2 год.)

План

 1. Формування первісного суспiльства.

 2. Становлення i розвиток державотворчої традицiї на територiї України: кiммерiйцi, скiфи, сармати, античнi мiста-держави Пiвнiчного Причорномор’я.

 3. Стародавнi слов’яни.

 4. Український народ – автохтон на своїй землi.

Реферати

Трипiльська культура в iсторiї українського народу.

Антська держава та її значення.

Список лiтератури

 1. Брайчевський М. Антське царство. Конспект iсторiї України. Нова концепцiя // Старожитностi. – 1991. – № 5.

 2. Брайчевський М. Скiфи. Конспект iсторiї України. Нова концепцiя // Там само. – № 4.

 3. Василенко Г. Велика Скiфiя. – К., 1991.

 4. Василенко Г. Руси. – К.,1990.

 5. Велика iсторiя України: У 2 т.Т.I / Зладив М. Голубець. – К., 1993. – C.11-61.

 6. Влес-книга // Днiпро. – 1990. – № 4.

 7. Грабовський С., Cтавроянi С., Шкляр Л. Нариси з iсторiї українського державотворення. – К., 1995. – С. 7-62.

 8. Грушевський М. Iлюстрована iсторiя України. – К., 1990. – С. 9-48.

 9. Грушевский М. Очерк истории украинского народа. – К., 1990. – С. 5-33

 10. Давня iсторiя України: У 2 кн. / Толочко П. (кер. авт. кол.), Козак Д., Крижицький С. та iн. – К., 1995.

 11. Дорошенко Д. Нарис iсторiї України. – Львiв, 1991. – С. 32-46.

 12. Ефименко А. История украинского народа. – К., 1990. – С. 9-26.

 13. Жуковський А., Субтельний О. Нарис iсторiї України. – Львiв, 1992. – С. 7-12.

 14. Залiзняк Л. Про козакiв, арiїв та їхню прабатькiвщину // Старожитностi. – 1992. – № 5.

 15. Iгнатович Е. Україна – terra incognito. – К., 1992.

 16. Iсторiя України: нове бачення: У 2 т. Т.I / Пiд ред.В.Смолiя. – К., 1995. – С. 5-39.

 17. Крип’якевич I. Iсторiя України. – Львiв, 1990. – С. 22-33.

 18. Лазарович М. Історія України. Навчальний посібник. – Тернопіль, 1999. – С. 3-11.

 19. Лановик Б, Лазарович М. Ілюстрована історія України: Короткий курс лекцій. – Тернопіль: Джура, 2003. – С. 6-24.

 20. Паїк В. «Велика Скитiя» – велика Сколотiя // Державнiсть. – 1992. – № 1-2.

 21. Опис Скитiї Геродота // Л.Ч.К. – 1993. – № 7-9.

 22. Полонська-Василенко Н. Iсторiя України: У 2 т. Т.I. – К., 1992. – С. 13-85.

 23. Субтельний О. Україна: iсторiя. – К., 1991. – С. 17-32.

Тема 2.

ПІДНЕСЕННЯ Й ЗАНЕПАД КИЇВСЬКОЇ РУСІ

(2 год.)

План

 1. Утворення Давньоруської держави. Перші київські князі.

 2. Князювання Володимира Великого та Ярослава Мудрого.

 3. Київська Русь у часи роздробленості.

Реферати

Законотворча дiяльнiсть Ярослава Мудрого.

Зовнiшня полiтика Київської Русi.

Список лiтератури

 1. Велика iсторiя України: У 2 т. Т.I. / Зладив М.Голубець. – К., 1993.

 2. Гарський А. Ще раз про роль норманiв у формуваннi Київської Русi // У.I.Ж. – 1994. – № 1.

 3. Грабовський С., Ставроянi С., Шкляр Л. Нариси з iсторiї українського державотворення. – К., 1995. – С. 64-114.

 4. Грушевський М. Звичайна схема «русскої» iсторiї й справа рацiонального укладу iсторiї схiдного слов’янства // Вивiд прав України. – Львiв, 1992.

 5. Грушевський М. Iлюстрована iсторiя України. – К., 1990. – C.49-138.

 6. Грушевский М. Очерк истории украинского народа. – К., 1990. – С. 34-94.

 7. Давня iсторiя України: У 2 кн. Кн. 2 / Толочко П. (кер. авт. кол.), Козак Д., Крижицький C. та iн. – К., 1995.

 8. Дорошенко Д. Нарис iсторiї України. – Львiв, 1991. – С. 42-100.

 9. Ефименко А. История украинского народа. – К., 1990. – С. 27-89.

 10. Жуковський А., Субтельний О. Нарис iсторiї України. – Львiв, 1992. – С. 13-31.

 11. Iванченко Р. Київська Русь: початки Української держави. – К., 1995.

 12. Iсторiя України: нове бачення: У 2 т.Т.I / пiд ред.В.Смолiя. – К., 1995. – С. 40-112.

 13. Костомаров М. Iстория України в життєписях визначнiйших єї дiячiв. – К., 1991. – С. 1-159.

 14. Крип’якевич I. Галицько-Волинське князiвство. – К., 1984.

 15. Крип’якевич I., Гнатевич Б., Стефанiв З. та iн. Iсторiя українського вiйська. – Львiв, 1992. – С. 3-132.

 16. Крип’якевич I. Iсторiя України. – Львiв, 1990. – С. 33-109.

 17. Лазарович М. Історія України. Навчальний посібник. – Тернопіль, 1999. – С. 12-18.

 18. Лановик Б, Лазарович М. Ілюстрована історія України: Короткий курс лекцій. – Тернопіль: Джура, 2003. – С. 25-48.

 19. Митрополит Iларiон. Дохристиянськi вiрування українського народу. – К., 1992.

 20. Ортинський I. Хрищення, хрест та харизма України. – Рим – Мюнхен – Фрайбург, 1988.

 21. Полонська-Василенко Н. Iсторiя України: У 2 т. Т.I. – К., 1992.

 22. Сахаров А. Дипломатия Древней Руси. – Москва, 1980.

 23. Субтельний О. Україна: iсторiя. – К., 1991. – С. 29-68.

 24. Толочко П. Iсторичнi портрети. – К., 1990. – С. 1-62.

Тема 3.

ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКА ДЕРЖАВА –
СПАДКОЄМИЦЯ КИЇВСЬКОЇ РУСІ

(2 год.)

План

 1. Галичина і Волинь у ХІ–ХІІ ст.

 2. Утворення Галицько-Волинського князiвства. Князь Роман Мстиславич.

 3. Галицько-волинські землі в період громадянських воєн. Король Д.Галицький, його внутрiшня i зовнiшня полiтика.

 4. Галицько-Волинська Русь в останній третині ХІІІ – першій половині ХІV ст.

 5. Роль Галицько-Волинської держави в історії України.

Реферати

Король Данило і галицькі бояри.

Галицько-Волинська держава у боротьбі із золотоординським ігом.

Список літератури

 1. Борисенко В. Курс української історії. – К., 1996. – С. 73-91.

 2. Велика iсторiя України: У 2 т. Т.I. / Зладив М.Голубець. – К., 1993. – С. 191-240.

 3. Грабовський С., Ставроянi С., Шкляр Л. Нариси з iсторiї українського державотворення. – К., 1995. – С. 103-114.

 4. Грушевський М. Звичайна схема «русскої» iсторiї й справа рацiонального укладу iсторiї схiдного слов'янства // Вивiд прав України. – Львiв, 1992.

 5. Грушевський М. Iлюстрована iсторiя України. – К., 1990. – C.111-131.

 6. Грушевский М. Очерк истории украинского народа. – К., 1990. – С. 66-75.

 7. Давня iсторiя України: У 2 кн. Кн.2 / Толочко П. (кер. авт. кол.), Козак Д., Крижицький C. та iн. – К., 1995. – С. 122-124.

 8. Дорошенко Д. Нарис iсторiї України. – Львiв, 1991. – С. 84-100.

 9. Ефименко А. История украинского народа. – К., 1990. – С. 75-89.

 10. Історія України / Керівник авт. кол. Ю.Зайцев. – Львів, 1996. – С. 75-84.

 11. Iсторiя України: нове бачення: У 2 т. Т.I / Пiд ред. В.Смолiя. – К., 1995. – С. 95-112.

 12. Костомаров М. Iсторiя України в життєписях визначнiйших єї дiячiв. – К., 1991.

 13. Котляр М. Найдавніша повість про Данила Галицького // Київська старовина. – 1992. – № 1.

 14. Котляр Н. Формирование территории и возникновение городов Галицко-Волынской Руси ІХ– ХІІІ вв. – К., 1985.

 15. Котляр М., Смолiй В. Народжений в кольчузi (Данило Галицький) // Iсторiя в життєписах... – К., 1994.

 16. Крип'якевич I. Галицько-Волинське князiвство. – К., 1984.

 17. Крип'якевич I., Гнатевич Б., Стефанiв З. та iн. Iсторiя українського вiйська. – Львiв, 1992.

 18. Крип'якевич I. Iсторiя України. – Львiв, 1990. – С. 71-85.

 19. Лазарович М. Історія України. Навчальний посібник. – Тернопіль, 1999. – С. 17-18.

 20. Лановик Б, Лазарович М. Ілюстрована історія України: Короткий курс лекцій. – Тернопіль: Джура, 2003. – С. 49-63..

 21. Полонська-Василенко Н. Iсторiя України: У 2 т. Т.I. – К., 1992. – С. 192-214.

 22. Субтельний О. Україна: історія. – К., 1991. – С. 61-68.

 23. Толочко П. Iсторичнi портрети. – К., 1990. – С. 241-268.

Тема 4.

УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ

В УМОВАХ ІНОЗЕМНОЇ КОЛОНІЗАЦІЇ

(середина ХIV – перша половина ХVII столiття)

(2 год.)

План

 1. Формування, устрiй, суспiльно-полiтичнi вiдносини Литовсько-Руської держави.

 2. Посилення польського наступу. Україна в складi Речi Посполитої.

 3. Нацiонально-культурний рух. Братства.

Реферати

Берестейська церковна унiя 1596 р. в iсторичнiй ретроспективi.

Реформи Петра Могили: причини i наслiдки.

Список лiтератури

 1. Антонович В. Що принесла Українi унiя. – Чернiвцi, 1992.

 2. Велика iсторiя України: У 2 т. Т.I. / Зладив М.Голубець. – К., 1993. – С. 297-351; Т.2. – С. 37-53.

 3. Грабовський С., Ставроянi С., Шкляр Л. Нариси з iсторiї українського державотворення. – К., 1995. – С. 115-140.

 4. Грушевський М. Духовна Україна (Збiрка творiв). – К., 1994. – С. 136-255.

 5. Грушевський М. Iлюстрована iсторiя України. – К., – 1990. – С. 139-169, 188-200, 215-238.

 6. Грушевский М. Очерк истории украинского народа. – К., 1990. – С. 94-151.

 7. Грушевський М., Левицький О. Розвiдки про церковнi вiдносини на Українi-Руси ХVI-XVIII вв. – Львiв, 1991.

 8. Дорошенко Д. Нарис iсторiї України. – Львiв, 1991. – С. 101-147, 166-188, 222-225.

 9. Ефименко А. История украинского народа. – К., 1990. – С. 90-190.

 10. Жуковський А., Субтельний О. Нарис iсторiї України. – Львiв, 1992. – С. 32-38.

 11. Iсаєвич Я. Україна давня i нова. – Львiв, 1996. – С. 50-62, 105-113, 173-182.

 12. Iсторiя України: нове бачення: У 2 т. Т.I / Пiд ред. В.Смолiя. – К., 1995. – С. 113-151.

 13. Костомаров М. Iстория України в життєписях визначнiйших єї дiячiв. – К., 1991. – С. 160-234.

 14. Крип’якевич I. Iсторiя України. – Львiв, 1990. – С. 110-155.

 15. Лазарович М. Історія України. Навчальний посібник. – Тернопіль, 1999. – С. 19-24

 16. Лановик Б, Лазарович М. Ілюстрована історія України: Короткий курс лекцій. – Тернопіль: Джура, 2003. – С. 64-78.

 17. Митрополит Iларiон. Князь Констянтин Острозький i його культурна праця. – Б.м., 1992.

 18. Стрийковський М. Хронiка польська, литовська, жмудська i всiєї Русi // Дзвiн. – 1990. – № 1-4.

 19. Субтельний О. Україна: iсторiя. – К., 1991. – С. 69-96.

 20. Україна i Польща в перiод феодалiзму: Зб. наукових праць. – К., 1991.

 21. Яковенко Н. Здобутки i втрати Люблiнської унiї // Київська старовина. – 1993. – № 3.

Тема 5.

КОЗАЦТВО В ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

(2 год.)

План

 1. Виникнення козацтва: причини та сутнiсть.

 2. Утворення та розвиток Запорiзької Сiчі.

 3. Боротьба українських козаків проти зовнішньої аґресії, соціального і національного гніту.

Реферати

Байда Вишневецький в життi й легендах.

Нацiонально-культурницька дiяльнiсть українського козацтва.

Список лiтератури

 1. Антонович В. Про козацькi часи на Українi. – К., 1991. – C.41-99.

 2. Апанович О. Розповiдi про запорозьких козакiв. – К., 1991.

 3. Велика iсторiя України: У 2 т. Т.2 / Зладив М.Голубець. – К., 1993. – С. 5-36.

 4. Володарi гетьманської булави: Iсторичнi портрети. – К., 1995. – С. 3-164.

 5. Гетьмани України: Iсторичнi портрети. – К., 1991. – С. 7-32.

 6. Голобуцький В. Запорозьке козацтво. – К., 1994.

 7. Грабовський С., Ставроянi С., Шкляр Л. Нариси з iсторiї українського державотворення. – К., 1995. – С. 141-163.

 8. Грушевський М. Iлюстрована iсторiя України. – К., 1990. – С. 170-187, 201-214, 239-295.

 9. Грушевський М. Iсторiя української козаччини. Т.I. До року 1625 // Вiтчизна. 1989. – № 1-12.

 10. Грушевский М. Очерк истории украинского народа. – К., 1990. – С. 152-177.

 11. Дорошенко Д. Нарис iсторiї України. – Львiв, 1991. – С. 148-165, 188-232.

 12. Ефименко А. История украинского народа. – К., 1990. – С. 191-219.

 13. Жуковський А., Субтельний О. Нарис iсторiї України. – Львiв, 1992. – С. 38-42.

 14. Кащенко А. Оповiдання про славне Вiйсько Запорiзьке низове. – Днiпропетровськ, 1991.

 15. Крип’якевич I. Iсторiя України. – Львiв, 1990. – С. 155-169.

 16. Крип’якевич I., Гнатевич Б., Стефанiв З. та iн. Iсторiя українського вiйська. – Львiв, 1992. – С. 170-198.

 17. Лазарович М. Історія України. Навчальний посібник. – Тернопіль, 1999. – С. 25-30.

 18. Лановик Б, Лазарович М. Ілюстрована історія України: Короткий курс лекцій. – Тернопіль: Джура, 2003. – С. 79-104.

 19. Мицик Ю., Плохiй С., Стороженко I. Як козаки воювали. – Днiпропетровськ, 1990.

 20. Наливайко Д. Козацька християнська республiка. – К., 1992.

 21. Полонська-Василенко Н. Iсторiя України: У 2 т. Т.I.-К., 1992. – С. 361-365, 437-455.

 22. Субтельний О. Україна: iсторiя. – К., 1991. – С. 97-115.

 23. Хотинська вiйна (1621 р.) / Г.Грабянка, С. Величко, Й.Мюллер та iн. – К., 1991.

 24. Шерер Ж.-Б. Лiтопис Малоросiї, або iсторiя козакiв-запорожцiв... – К., 1994.

 25. Яворницький Д. Iсторiя запорозьких козакiв: У 3 т. – К., 1990-1991.

Тема 6.

НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНА РЕВОЛЮЦІЯ

УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ СЕРЕДИНИ XVІІ СТОЛІТТЯ.

УТВОРЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ

(2 год.)

План

 1. Україна напередодні революції. Б.Хмельницький.

 1. Початок Визвольної революцiї. Лiквiдацiя польсько-шляхетського режиму в Українi. Становлення Української нацiональної держави.

 2. Договiр мiж Україною i Московською державою (1654 р.) та його оцiнка в iсторичнiй лiтературi.

 3. Загострення українсько-московських відносин (1654–1657 рр.).

Реферати

Богдан Хмельницький – видатний державний дiяч i полководець, фундатор Української держави.

Битва пiд Батогом (1652 р.) та її наслiдки.

Список лiтератури

 1. Антонович В. Про часи козацькi на Українi. – К., 1991. – С. 100-142.

 2. Апанович О. Українсько-росiйський договiр 1654 р. Мiфи i реальнiсть. – К., 1994.

 3. Велика iсторiя України: У 2 т. Т.2 / Зладив М.Голубець. – К., 1993. – С. 54-76.

 4. Грушевський М. Iлюстрована iсторiя України. – К., 1990. – С. 296-325.

 5. Грушевский М. Очерк истории украинского народа. – К., 1990. – С. 178-202.

 6. Дорошенко Д. Нарис з iсторiї України. – Львiв, 1991. – С. 234-283.

 7. Iсторiя України: нове бачення: У 2 т. Т.I / Пiд ред.В.Смолiя.-К., 1995. – С. 152-191.

 8. Костомаров М. Iстория України в життєписях визначнiйших єї дiячiв. – К., 1991.

 9. Крип’якевич I. Богдан Хмельницький. – Львiв, 1990.

 10. Крип’якевич I. Iсторiя України. – Львiв, 1990. – С. 170-186.

 11. Лазарович М. Історія України. Навчальний посібник. – Тернопіль, 1999. – С. 31-37.

 12. Лановик Б, Лазарович М. Ілюстрована історія України: Короткий курс лекцій. – Тернопіль: Джура, 2003. – С. 105-122.

 13. Липинський В. Україна на переломi... // У.I.Ж. – 1992. – № 2, 4.

 14. Мельничук Б., Юрчак Н. Шляхами Богдана Хмельницького на Тернопiльщинi. – Тернопiль, 1991.

 15. Мерiме П. Українськi козаки. Богдан Хмельницький. – Львiв, 1990.

 16. Наливайко Д. Козацька християнська республiка .-К., 1992. – С. 186-281.

 17. Полонська-Василенко Н. Iсторiя України: У 2 т. Т.2. – К., 1992. – С. 10-35.

 18. Ролле Й. Жiнки при Чигиринському дворi. – К., 1994.

 19. Свєшнiков I. Битва пiд Берестечком. – Львiв, 1993.

 20. Статьи Богдана Хмельницкого. Первый договор между Украиной и Россией 21 марта 1654 г. // Пам’ятки України. – 1991. – № 2, 5; Вивiд прав України. – Львiв, 1991. – С. 18-41.

 21. Субтельний О. Україна: iсторiя. – К., 1991. – С. 115-128.

 22. Хоткевич Г. Два гетьмани. – К., 1991. – С. 5-62.

 23. Шевальє П. Iсторiя вiйни козакiв проти Польщi. – К., 1993.

 24. Яковлiв А. Договiр гетьмана Б.Хмельницького з Москвою року 1654 // Дзвiн. – 1991. – № 4.

Тема 7.

КРИЗА УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ

В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XVII СТОЛІТТЯ

(2 год.)

План

 1. Гетьманування I.Виговського та Ю.Хмельницького.

 2. Боротьба старшини за владу. П.Тетеря та I.Брюховецький.

 3. Україна в останнiй перiод Нацiонально-визвольної революцiї. Гетьман П.Дорошенко.

Реферати

Конотопська битва (1659 р.) в iсторiї українського народу.

Життя i боротьба гетьмана П.Дорошенка.

Список лiтератури

 1. Антонович В. Про козацькi часи на Українi. – К., 1991. – С. 143-153.

 2. Брайчевський М. Конспект iсторiї України // Старожитностi. – 1991. – № 11-12.

 3. Будзиновський В. Нашi гетьмани. – Тернопiль, 1990. – С. 23-85.

 4. Велика iсторiя України: У 2 т. Т.2 / Зладив М.Голубець. – К., 1993. – С. 77-103.

 5. Володарi гетьманської булави: Iсторичнi портрети. – К., 1995. – С. 253-385.

 6. Гетьмани України: Iсторичнi портрети. – К., 1991. – С. 45-93.

 7. Грабовський С., Ставроянi С., Шкляр Л. Нариси з iсторiї українського державотворення. – К., 1995. – С. 181-198, 497-508.

 8. Грушевський М. Iлюстрована iсторiя України. – К., 1990. – С. 326-366.

 9. Грушевский М. Очерк истории украинского народа. – К., 1990. – С. 203-243.

 10. Донцов Д. Iсторiя розвитку української державної iдеї. – К., 1991. – С. 9-18.

 11. Дорошенко Д. Нарис iсторiї України. – Львiв, 1991. – С. 284-334.

 12. Драгоманов М. Пропащий чаС. .. // У.I.Ж. – 1991. – № 9.

 13. Ефименко А. История украинского народа. – К., 1990. – С. 251-268.

 14. Жуковський А., Субтельний О. Нарис iсторiї України. – Львiв, 1992. – С. 47-50.

 15. Iсторiя України: нове бачення: У 2 т. Т.I. / Пiд ред. В.Смолiя. – К., 1995. – С. 191-218.

 16. Крип’якевич I. Iсторiя України. – Львiв, 1990. – С. 186-204.

 17. Лазарович М. Історія України. Навчальний посібник. – Тернопіль, 1999. – С. 38-44.

 18. Лановик Б, Лазарович М. Ілюстрована історія України: Короткий курс лекцій. – Тернопіль: Джура, 2003. – С. 123-139.

 19. Полонська-Василенко Н. Iсторiя України: У 2 т. Т.2. – К., 1992. – С. 36-52.

 20. Смолiй В., Степанков В. Переддень Руїни (1650-1670 рр.) // Київська старовина. – 1993. – № 6.

 21. Субтельний О. Україна: iсторiя. – К., 1991. – С. 128-144.

 22. Яворницький Д. Iсторiя запорозьких козакiв. Т.3. – К., 1991.

Тема 8.

ПОЛІТИЧНИЙ ЛАД УКРАЇНИ

НАПРИКІНЦІ XVII – XVIII СТОЛІТТЯХ

(2 год.)

План

 1. Гетьманування I.Мазепи. Перша українська конституцiя.

 2. Наступ Москви. Остаточна лiквiдацiя політичної автономії України.

 3. Запорiжжя, Слобожанщина, Правобережжя та Захiдна Україна в козацько-гетьманську добу.

Реферати

Iван Мазепа, людина й iсторичний дiяч.

Формування та боротьба карпатських опришкiв.

Список лiтератури

 1. Антонович В. Про козацькi часи на Українi. – К., 1991. – С. 154-207.

 2. Борщак I. Мазепа. Орлик. Войнаровський. – Львiв, 1991.

 3. Борщак I., Мартель Р. Iван Мазепа. Життя й пориви великого гетьмана. – К., 1991.

 4. Володарi гетьманської булави: Iсторичнi портрети. – К., 1995. – С. 385-554.

 5. Гетьмани України: Iсторичнi портрети. – К., 1991. – С. 101-214.

 6. Голобуцький В. Запорозьке козацтво. – К., 1994.

 7. Грабовецький В. Олекса Довбуш. – Львiв, 1994.

 8. Грабовський С., Ставроянi С., Шкляр Л. Нариси з iсторiї українського державотворення. – К., 1995. – С. 199-250, 509-528.

 9. Грушевський М. Iлюстрована iсторiя України. – К., 1990. – С. 367-476.

 10. Грушевский М. Очерк истории украинского народа. – К., 1990. – С. 244-305.

 11. Дорошенко Д. Нарис iсторiї України. – Львiв, 1991. – C.334-495.

 12. Єнсен А. Мазепа. – К., 1992.

 13. Iван Мазепа i Москва. – К., 1994.

 14. Iсторiя України: нове бачення: У 2 т. Т.I. / Пiд ред. В.Смолiя. – К., 1995. – С. 219-262.

 15. Костомаров М. Iстория України в життєписях визначнiйших єї дiячiв. – К., 1991. – С. 452-493.

 16. Крип’якевич I. Iсторiя України. – Львiв, 1990. – С. 204-252.

 17. Кулиняк Д. Соловецький в’язень. – К., 1991.

 18. Лазарович М. Історія України. Навчальний посібник. – Тернопіль, 1999. – С. 45-51.

 19. Лановик Б, Лазарович М. Ілюстрована історія України: Короткий курс лекцій. – Тернопіль: Джура, 2003. – С. 140-165.

 20. Рiзниченко В. Пилип Орлик. – К., 1918.

 21. Сергiйчук В. Кого зрадив гетьман Мазепа. – К., 1991.

 22. Субтельний О. Україна: iсторiя. – К., 1991. – С. 145-182.

 23. Субтельний О. Мазепинцi. – К., 1994.

 24. Угода та конституцiя Пилипа Орлика // Лiтературна Україна. – 1990. – 12 лип.

 25. Хоткевич Г. Два гетьмани. – К., 1991. – С. 63-106.

 26. Яворницький Д. Iсторiя запорiзьких козакiв. Т.З. – К., 1991.

Тема 9.

СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНЕ СТАНОВИЩЕ

УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ

ПІД ГНІТОМ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ

В ХIХ СТОЛІТТІ

(2 год.)

План

 1. Полiтика росiйського царизму на українських землях в першій половинi ХIХ ст.

 2. Перша хвиля нацiонального вiдродження. Кирило-Мефодіївське товариство.

 3. «Українське питання» у 60–90-тi роки.

Реферати

Роль Тараса Шевченка в духовному вiдродженнi української нацiї.

Валуєвський циркуляр (1863 р.) та Емський указ (1876 р.): два штрихи росiйського шовiнiзму в Українi.

Список лiтератури

 1. Велика iсторiя України: У 2 т. Т.2 / Зладив М.Голубець. – К., 1993. – С. 222-244., 263-308.

 2. Грабовський С., Ставроянi С., Шкляр Л. Нариси з iсторiї українського державотворення. – К., 1995. – С. 251-267, 270-276, 283-289, 529-544.

 3. Грушевський М. Iлюстрована iсторiя України. – К., 1990. – С. 482-492, 499-501, 506-508, 516-519.

 4. Грушевский М. Очерк истории украинского народа. – К., 1990. – С. 306-319, 331-344.

 5. Донцов Д. Iсторiя розвитку української державної iдеї. – К., 1991. – С. 18-28.

 6. Дорошенко Д. Нарис iсторiї України. – Львiв, 1991. – С. 496-525, 540-546.

 7. Драгоманов М. Вибране. – К., 1991.

 8. Жуковський А., Субтельний О. Нарис Iсторiї України. – Львiв, 1992. – С. 59-67.

 9. Iванченко Р. Раби Києва не мовчали. – К., 1991.

 10. Iсторiя України: нове бачення: У 2 т. Т.I / Пiд ред.В.Смолiя. – К., 1995. – С. 263-308.

 11. Кирило-Мефодiївське товариство. Збiрник документiв у 3-х томох. – К., 1990.

 12. Кондратюк К. Нариси iсторiї українського нацiонально-визвольного руху ХIХ столiття. – Тернопiль, 1993.

 13. Костомаров Н. Исторические произведения. Автобиография. – К., 1989.

 14. Крип’якевич I. Iсторiя Ураїни. – Львiв, 1990. – С. 253-280.

 15. Кулiш П. Твори: В 2 т. – К., 1989.

 16. Лазарович М. Історія України. Навчальний посібник. – Тернопіль, 1999. – С. 52-57.

 17. Лановик Б, Лазарович М. Ілюстрована історія України: Короткий курс лекцій. – Тернопіль: Джура, 2003. – С. 166-186.

 18. Лисяк-Рудницький I. Iсторичнi есе. В 2 т. Т.I. – К., 1994.

 19. Нахлiк Є. Пантелеймон Кулiш.-К.,1989.

 20. Полонська-Василенко Н. Iсторiя України: У 2 т. Т.2. – К., 1992. – С. 261-324.

 21. Субтельний О. Україна: iсторiя. – К., 1991. – С. 183-192, 200-214, 244-263.

 22. Федченко П. Михайло Драгоманов. – К., 1991.

 23. Чубинський П. Ще не вмерла Україна. – К., 1991.

Тема 10.

ЗАХІДНА УКРАЇНА

В СКЛАДІ АВСТРО-УГОРСЬКОЇ ІМПЕРІЇ

(2 год.)

План

 1. Соціально-економічне та політичне становище захiдноукраїнських земель в кiнцi ХVIII – першій половинi ХIХ ст.

 1. Відгомін «Весни народів».

 2. Пiднесення суспiльно-полiтичного та нацiонального руху в другій половинi ХIХ ст.

Реферати

Iван Франко в суспiльно-полiтичному життi Галичини.

Культурно-освiтнє товариство «Просвiта»: створення та дiяльнiсть.

Список лiтератури

 1. Велика iсторiя України: У 2 т. Т.2 / Зладив М.Голубець. – К., 1993. – С. 245-262, 280-308.

 2. Грабовський С., Ставроянi С., Шкляр Л. Нариси з iсторiї українського державотворення. – К., 1995. – C.267-270, 276-283.

 3. Грицак Я. Молодi радикали в суспiльно-полiтичному життi Галичини // Записки НТШ. ССХХII. – Львiв, 1991. – С. 71-110.

 4. Грушевський М. Iлюстрована iсторiя України. – К., 1990. – С. 477-482, 493-506, 508-515.

 5. Грушевский М. Очерк истории украинского народа. – К., 1990. – С. 320-330.

 6. Дорошенко Д. Нарис iсторiї України. – Львiв, 1991. – С. 525-538, 550-552.

 7. Жуковський А., Субтельний О. Нарис iсторiї України. – Львiв, 1992. – С. 59-63, 67-70.

 8. Забужко О. Фiлософiя української iдеї та європейський контекст: франкiвський перiод. – К., 1993.

 9. Iсторiя України: нове бачення: У 2 т. Т.I. / Пiд ред.В.Смолiя. – К., 1995. – С. 308-349.

 10. Кондратюк К. Нариси iсторiї українського нацiонально-визвольного руху ХIХ ст. – Тернопiль, 1993.

 11. Крип’якевич I. Iсторiя України. – Львiв, 1990. – С. 280-294.

 12. Лазарович М. Історія України. Навчальний посібник. – Тернопіль, 1999. – С. 58-65.

 13. Лазарович М. «П’ємонт» українського національного відродження (Східна Галичина у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття). – Тернопіль: Економічна думка, 2003.

 14. Лановик Б, Лазарович М. Ілюстрована історія України: Короткий курс лекцій. – Тернопіль: Джура, 2003. – С. 187-207.

 15. Левицький К. Українськi полiтики Галичини. – Тернопiль, 1996.

 16. Лисяк-Рудницький I. Iсторичнi есе. В 2 т. Т.I. – К., 1994.

 17. Мороз В. Україна в ХХ ст. – Тернопiль, 1992. – С. 5-49.

 18. Полонська-Василенко Н. Iсторiя України: У 2 т. Т.2. – К., 1992. – С. 324-339.

 19. Субтельний О. Україна: iсторiя. – К., 1991. – С. 192-199, 214-224, 272-294.

 20. Франко I. Ukraina irredenta // Вивiд прав України. – Львiв, 1991.

Тема 11.

УКРАЇНА НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

(2 год.)

План

 1. Суспiльно-полiтичне становище Схiдної України в 1900–1914 рр.

 2. Розвиток нацiонально-визвольного руху на захiдно-українських землях.

 3. Трагедія Першої свiтової вiйни. Українські січові стрільці.

Реферати

Виникнення та дiяльнiсть Української парламентської громади в I i II Державних думах.

Українське сiчове стрiлецтво в боротьбi за державнiсть.

Список лiтератури

 1. Велика iсторiя України: У 2 т. Т.2 / Зладив М.Голубець. – К., 1993. – С. 307-322.

 2. Вернадський В. Українське питання i росiйська громадськiсть // Вiтчизна. – 1988. – № 6.

 3. Гордiєнко В. Українськi сiчовi стрiльцi. – Львiв, 1990.

 4. Грабовський С., Ставроянi С., Шкляр Л. Нариси з iсторiї українського державотворення. – К., 1995. – С. 289-304.

 5. Грицак Я. ...Дух, що тiло рве до бою... – Львiв, 1990.

 6. Гунчак Т. Україна: перша половина ХХ столiття: Нариси полiтичної iсторiї. – К., 1993. – С. 7-78.

 7. Дорошенко Д. Нарис iсторiї України. – Львiв, 1991. – С. 546-556.

 8. Думiн О. Iсторiя Легiону Українських Сiчових Стрiльцiв 1914-1918 // Дзвiн. – 1991. – № 9-12; 1992. – С. 1-12; 1993. – № 1-6.

 9. Жуковський А., Субтельний О. Нарис iсторiї України. – Львiв, 1992. – С. 66-67, 69-71.

 10. Iсторiя сiчових стрiльцiв. – К., 1992. – С. 15-26.

 11. Колянчук О., Литвин М., Науменко К. Генералiтет українських визвольних змагань. – Львiв, 1995.

 12. Лазарович М. Історія України. Навчальний посібник. – Тернопіль, 1999. – С. 66-71.

 13. Лазарович М. Культурно-просвітницька діяльність Українських Січових Стрільців у роки Першої світової війни. – Тернопіль: Тайп, 2003.

 14. Лазарович М., Лазарович Н. «Машерують наші добровольці…» – Тернопіль: Тайп, 2003.

 15. Лановик Б, Лазарович М. Ілюстрована історія України: Короткий курс лекцій. – Тернопіль: Джура, 2003. – С. 208-226.

 16. Левицький К. Українськi полiтики Галичини. – Тернопiль, 1996.

 17. Литвин М., Науменко К. Iсторiя галицького стрiлецтва. – Львiв, 1991.

 18. Матейко Р., Мельничук Б. Воєнними дорогами синiв Галичини. – Тернопiль, 1991.

 19. Мiхновський М. Самостiйна Україна // Вивiд прав України. – Львiв, 1991. – С. 78-83.

 20. Мороз В. Україна в ХХ ст. – Тернопiль, 1992. – С. 50-81.

 21. Полонська-Василенко Н. Iсторiя України: У 2 т. Т.2. – К., 1992. – С. 405-456.

 22. Рiпецький С. Українське Сiчове Стрiлецтво. Визвольна iдея i збройний чин. – Львiв, 1995.

 23. Самостiйна Україна: Збiрник програм українських полiтичних партiй початку ХХ ст. – Тернопiль, 1991.

 24. Субтельний О. Україна: iсторiя. – К., 1991. – С. 260-271, 296-300.

 25. Українськi Сiчовi Стрiльцi 1914-1920 / За ред.Б.Гнаткевича та iн. – Львiв, 1991.

Тема 12.

УКРАЇНСЬКІ НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНІ ЗМАГАННЯ

1917–1921 РОКІВ

(2 год.)

План

 1. Початки державного вiдродження України. Центральна Рада та її Унi­версали.

 2. Гетьманська держава.

 3. Дiяльнiсть Директорiї УНР.

 4. Захiдноукраїнська Народна Республіка.

 5. Втрата української державностi: причини i наслiдки.

Реферати

Крути: бiль i пам’ять.

Акт злуки УНР i ЗУНР в iсторiї українського народу.

Список лiтератури

 1. Велика iсторiя України: У 2 т. Т.2 / Зладив М.Голубець. – К., 1993. – С. 322-383.

 2. Винниченко В. Вiдродження нацiї: У 3 т. – К., 1990.

 3. Гордiєнко В. Українська Галицька Армiя. – Львiв. 1991.

 4. Грабовський С., Ставроянi С., Шкляр Л. Нариси з iсторiї українського державотворення. – К., 1995. – С. 306-345, 545-573.

 5. Грушевський М. Новий перiод iсторiї України. – К., 1992.

 6. Грушевський М. Спомини // Київ. – 1988. – № 9-12; – 1989. – № 8-11.

 7. Гунчак Т. Україна: перша половина ХХ ст.: Нариси полiтичної iсторiї. – К., 1993.

 8. Дорошенко Д. Iсторiя України 1917-1923 // Прапор. – 1990. – № 11-12; Березiль. – 1991. – № 1-2.

 9. Iванис В. Симон Петлюра – Президент України. – Дрогобич, 1991.

 10. Iсторiя сiчових стрiльцiв. – К., 1992.

 11. Iсторiя України: нове бачення: У 2 т. Т.2 / Пiд ред. В.Смолiя. – К., 1995. – С. 3-143.

 12. Колянчук О., Литвин М., Науменко К. Генералiтет українських визвольних змагань. – Львiв, 1992.

 13. Крип’якевич I., Гнатевич Б., Стефанiв З. та iн. Iсторiя українського вiйська. – Львiв, 1992. – С. 293-568, 579-592.

 14. Лазарович М. Історія України. Навчальний посібник. – Тернопіль, 1999. – С. 72-81.

 15. Лазарович М. Українські січові стрільці в революційних подіях у листопаді 1918 р. в Східній Галичині // Український історичний журнал. – 1998. – № 5.

 16. Лановик Б, Лазарович М. Ілюстрована історія України: Короткий курс лекцій. – Тернопіль: Джура, 2003. – С. 227-262

 17. Махно Н. Воспоминания. – Москва, 1992.

 18. Нагаєвський I. Iсторiя Української держави двадцятого столiття. – К., 1993.

 19. Полонська-Василенко Н. Iсторiя України: У 2 т. Т.2. – К., 1992. – С. 457-555.

 20. Романчук О. Ультиматум. – К., 1990.

 21. Скоропадський П. Спомини. – К., 1992.

 22. Субтельний О. Україна: iсторiя. – К., 1991. – С. 300-331.

 23. Удовиченко О. Україна у вiйнi за державнiсть. – К., 1995.

 24. Чайковський А. Чорнi рядки: Спогади комiсара ЗУНР // Дзвiн. – 1990. – № 6.

 25. Чотири Унiверсали. – К., 1990.

Тема 13.

РАДЯНСЬКА УКРАЇНА В УМОВАХ

УТВЕРДЖЕННЯ ТОТАЛІТАРНОГО ЛАДУ

(1920-ті – 1941 роки)

(2 год.)

План

 1. Встановлення комунiстичного режиму в Українi. Створення СРСР.

 2. Політика «коренізації», її особливості й наслідки на українських землях.

 3. Україна в умовах великого терору.

Реферати

Трiумф i трагедiя Миколи Скрипника.

Голодомор 1932-1933 рр. в Українi.

Список лiтератури

 1. Бiлас I. Репресивно-каральна система в Українi. 1917-1953. Суспiльно-полiтичний та iсторико-правовий аналiз: У 2 кн. – К., 1994.

 2. Волкогонов Д. Трiумф i трагедiя: Полiтичний портрет Й.В.Сталiна: У 2 кн. – К., 1989-1990.

 3. Голод 1921-1923 рокiв в Українi: Збiрник документiв i матерiалiв. – К., 1993.

 4. Грабовський С., Ставроянi С., Шкляр Л. Нариси з iсторiї українського державотворення. – К., 1995. – С. 346-376, 574-584.

 5. Дашкевич Я. Україна i союзнi договори 1920 та 1922 рр. // Ровесник. – 1991. – № 5.

 6. Дзюба I. Iнтернацiоналiзм чи русифiкацiя? // Вiтчизна. – 1990. – № 5, 7.

 7. Жуковський А., Субтельний О. Нарис iсторiї України. – Львiв, 1992. – С. 99-106.

 8. Iсторiя України: нове бачення: У 2 т. Т.2 / Пiд ред. В.Смолiя. – К., 1995. – С. 144-256.

 9. Касьянов Г., Даниленко В. Сталiнiзм i українська iнтелiгенцiя. – К., 1991.

 10. Конквест Р. Жнива скорботи. – К., 1993.

 11. Кульчицький С. Цiна «великого перелому». – К., 1991.

 12. Курносов Ю. Духовне життя на Українi в 20-30 рр. // У.I.Ж. – 1990. – № 1.

 13. Курносов Ю. Суспiльно-полiтичне життя на Українi в 20-30 рр. // У.I.Ж. – 1989. – № 12.

 14. Лазарович М. Історія України. Навчальний посібник. – Тернопіль, 1999. – С. 82-90.

 15. Лановик Б, Лазарович М. Ілюстрована історія України: Короткий курс лекцій. – Тернопіль: Джура, 2003. – С. 263-285.

 16. Лозицький В. Полiтика українiзацiї в 20-30 роках: iсторiя, проблеми, уроки // У.І.Ж. – 1989. – № 3.

 17. Мельгунов С. Красный терор в Росии. – Москва, 1990.

 18. Петров В. Дiячi української культури (1920-1940 рр.) – жертви бiльшовицького терору. – К., 1992.

 19. Соловей Д. Голгота України: московсько-бiльшовицький терор в УРСР мiж першою i другою свiтовою вiйною. – Дрогобич, 1993.

 20. Субтельний О. Україна: iсторiя. – К., 1991. – С. 332-368.

 21. Хвильовий М. Україна чи Малоросiя? // Вiтчизна. – 1990. – № 2.

 22. Чорна тінь голодомору 1932–1933 років над Тернопіллям: Книга пам’яті / Вступ. ст.; упоряд.: Б. Д. Лановик, М. В. Лазарович, Р. М. Матейко. – Тернопіль: Джура, 2003.

Тема 14.

ЗАХІДНА УКРАЇНА

МІЖ ДВОМА СВІТОВИМИ ВІЙНАМИ

(2 год.)

План

 1. Польська політика на західноукраїнських землях.

 2. Дiяльнiсть полiтичних партiй і рухів у Галичині та на Волині.

 3. Українське питання в Румунії і Чехо-Словаччині.

Реферати

Органiзацiя Українських Нацiоналiстiв: iдея та дiяльнiсть.

Життєвий шлях митрополита Андрея Шептицького.

Список лiтератури

 1. Бандера С. Мiй життєпис // Державнiсть. – 1992. – № 1.

 2. Баган О. Нацiоналiзм i нацiоналiстичний рух. Iсторiя та iдеї. – Дрогобич, 1994.

 3. Вегеш М. Августин Волошин i Карпатська Україна // Дзвiн. – 1991. – № 3.

 4. Грабовський С., Ставроянi С., Шкляр Л. Нариси з iсторiї українського державотворення. – К., 1995. – C.387-402.

 5. Гренджi-Донський В. Пiд чоботом окупанта // Л.Ч.К. – 1991. – № 5.

 6. Гунчак Т. Україна: перша половина ХХ столiття: Нариси полiтичної iсторiї. – К., 1993. – С. 204-220.

 7. Донцов Д. Iсторiя розвитку української державної iдеї. – К., 1991.

 8. Життя i смерть полковника Коновальця... – Львiв, 1993.

 9. Жуковський А., Субтельний О. Нарис iсторiї України. – Львiв, 1992. – С. 106-113.

 10. Задоржний В., Вегеш М. Карпатська Україна у свiтлi нових документiв // Сучаснiсть. – 1993. – № 4.

 11. Iсторiя України: нове бачення: У 2 т. Т.2 / Пiд ред. В.Смолiя. – К., 1995. – С. 256-280.

 12. Кузьо Т. ОУН в Українi // Сучаснiсть. – 1992. – № 12.

 13. Лазарович М. Історія України. Навчальний посібник. – Тернопіль, 1999. – С. 91-98.

 14. Лановик Б, Лазарович М. Ілюстрована історія України: Короткий курс лекцій. – Тернопіль: Джура, 2003. – С. 286-306.

 15. Мiрчук П. Степан Бандера. – Хмельницький, 1992. – С. 5-71.

 16. ОУН-УПА // Державнiсть. – 1992. – № 3.

 17. Сливка О. Карпатська Україна... // Л.Ч.К. – 1993. – № 7-9.

 18. Субтельний О. Україна: iсторiя. – K., 1991. – C.369-392.

 19. Таран С. Iнтегральний нацiоналiзм в iм’я iдеї // Березiль. – 1992. – № 9-10.

 20. Шафета П. Убивство мiнiстра Перацького // Дзвiн. – 1990. – № 1-2.

Тема 15.

ТРАГЕДІЯ УКРАЇНЦІВ У ДРУГІЙ СВІТОВІЙ ВІЙНІ

ТА ПОВОЄННИЙ ПЕРІОД (1939 – початок 1950-х рокiв)

(2 год.)

План

 1. Початок Другої свiтової вiйни i Україна.

 2. Українськi землi в умовах окупацiї фашистською Нiмеччиною. Рух Опору.

 3. Звiльнення України вiд нiмецько-фашистських загарбникiв. Возз’єд­нання українських земель.

 4. Пiслявоєнна вiдбудова та нова хвиля масових репресiй другої половини 40-х – початку 50-х рокiв в Українi.

Реферати

Акт вiдновлення Української держави 30 червня 1941 р. та його iсторичне значення.

Голод 1946-1947 рр. в Українi.

Список лiтератури

 1. Бiлас I. Репресивно-каральна система в Українi. 1917-1953. Суспiльно-полiтичний та iсторико-правовий аналiз: У 2 кн. – К., 1994.

 2. Брицький П. Україна у другiй свiтовiй вiйнi (1939-1945 рр.). – Чернiвцi, 1995.

 3. Бульба-Боровець Т. Армiя без держави. – Львiв, 1993.

 4. Воронов I., Пилявець Ю. Голод 1946-1947 рр. – К., 1991.

 5. Грабовський С., Ставроянi С., Шкляр Л. Нариси з iсторiї українського державотворення. – С. 376-380, 403-418.

 6. Гунчак Т. У мундирах ворога // Вiйсько України. – 1993. – № 9.

 7. Злочини комунiстичної Москви в Українi влiтi 1941 року. – Дрогобич, 1991.

 8. Ковалюк В. Культорологiчнi та духовнi аспекти «радянизацiї» Захiдної України (вересень 1939 – червень 1941 рр.) // У.I.Ж. – 1993. – № 2-3.

 9. Коваль М. ОУН-УПА: мiж «третiм рейхом» i сталiнським тоталiтаризмом // У.I.Ж. – 1994. – № 2-3.

 10. Кожукало I. 1946-1947 роки: невiдомий голод. – К., 1990.

 11. Косик В. Україна i Нiмеччина у другiй свiтовiй вiйнi. – Париж – Нью-Йорк – Львiв, 1993.

 12. Лазарович М. Історія України. Навчальний посібник. – Тернопіль, 1999. – С. 99-106.

 13. Лановик Б, Лазарович М. Ілюстрована історія України: Короткий курс лекцій. – Тернопіль: Джура, 2003. – С. 307-338.

 14. Мiрчук П. Українська Повстанська Армiя. 1942-1952: Документи i матерiали. – Львiв, 1991.

 15. ОУН i УПА у другiй свiтовiй вiйнi // У.I.Ж. – 1994. – № 2-6; 1995. – № 1-3.

 16. Роєнко В. Друга свiтова вiйна (1939-1945 роки). – К., 1994.

 17. Субтельний О. Україна: iсторiя. – К., 1991. – С. 392-430.

 18. Суворов В. Ледокол. – Москва, 1994.

 19. Суворов В. День М. – Москва, 1994.

 20. Трубайчук А. Брудершафт двох диктаторiв. – К., 1993.

 21. Унiверсал i платформа УГВР // Вивiд прав України.-Львiв, 1991. – С. 119-125.

 22. Цiлком таємно... Секретнi документи Рейху про дiяльнiсть ОУН 1941-1944 рр. – Тернопiль, 1992.

Тема 16.

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ

ТА ПОЛІТИЧНІ ПРОЦЕСИ В УКРАЇНІ

В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ 1950-х – СЕРЕДИНІ 1980-х РОКІВ

(2 год.)

План

 1. Спроба здiйснення нової полiтики (середина 50-х – перша половина 60-х років). Культурницьке шістдесятництво в УРСР.

 1. Наростання кризових явищ у соцiально-економiчному, полiтичному i культурному життi (друга половина 60-х – середина 80-х років).

 2. Розгортання дисидентського руху.

Реферати

Петро Шелест i Україна.

Русифiкацiя в Українi: причини i наслiдки.

Список лiтератури

 1. Аджубей А. Крушение илюзий. – Москва, 1991.

 2. Баран В. Україна пiсля Сталiна. Нарис iсторiї 1953-1985 рр. – Львiв, 1992.

 3. Бурлацкий Ф. Вожди и советники. – Москва, 1990.

 4. Врублевский В. Владимир Щербицкий: правда и вымыслы. – К., 1993.

 5. Грабовський С., Ставроянi С., Шкляр Л. Нариси з iсторiї українського державотворення. – К., 1995. – С. 382-386, 418-446.

 6. Дзюба I. Iнтернацiоналiзм чи русифiкацiя? // Вiтчизна. – 1990, – № 5-8.

 7. Жуковський А., Субтельний О. Нарис iсторiї України. – Львiв, 1992. – С. 135-151.

 8. Зайцев Ю. Дисиденти: опозицiйний рух 60-80-х рр. // Сторiнки iсторiї України. – Львiв, 1992. – С. 195-235.

 9. Iсторiя України: нове бачення: У 2 т. Т.2 / Пiд ред. В.Смолiя. – К., 1995. – С. 352-407.

 10. Лазарович М. Історія України. Навчальний посібник. – Тернопіль, 1999. – С. 107-114.

 11. Лановик Б, Лазарович М. Ілюстрована історія України: Короткий курс лекцій. – Тернопіль: Джура, 2003. – С. 339-364.

 12. Лук’яненко Л. Сповiдь у камерi смертникiв. – К., 1991.

 13. Рубан В. На протилежному боцi добра // Київ. – 1992. – № 1-3.

 14. Савельєв В. Чи був П.Ю.Шелест виразником «українського автономiзму»? // У.I.Ж. – 1992. – № 4.

 15. Стус В. З таборового зошита // Днiпро. – 1991. – № 9.

 16. Стус В. Феномен доби. – К., 1993.

 17. Субтельний О. Україна: iсторiя. – К., 1991. – С. 431-460.

 18. Чорновiл В. Правосуддя чи рецидиви терору? // Київ. – 1992. – № 6-8.

 19. Чорновiл В., Пенсон Б. Хронiка таборових буднiв. – К., 1991.

 20. Шаповал Ю. М.С. Хрущов на Українi. – К., 1990.

 21. Шелест П. Холодна вiдлига // Київ. – 1990. – № 8.

Тема 17.

«ПЕРЕБУДОВА» І РОЗПАД СРСР

(2 год.)

План

 1. Пошуки шляхiв модернiзацiї суспiльства. Суперечливiсть перебудовних процесiв в Українi.

 1. Початок нацiонального вiдродження. Формування багатопартійності.

 2. Становлення української державності в 1990–1991 рр.

Реферати

Українське студентство в боротьбi за державну незалежнiсть.

Повернення української національної символiки.

Список лiтератури

 1. Акт проголошення незалежностi України // Вiльне життя. – 1991. – 28 серп.

 2. Бiлинський А. Загадка Михайла Горбачова // Україна. – 1992. – № 25.

 3. Гарань О. Вiд створення Руху до багатопартiйностi. – К., 1992.

 4. Горбачов зробив свою справу..? // Молодь України. – 1991. – 20 серп.

 5. Грабович О. Крах Радянського Союзу та незалежнiсть України: Культурологiчнi та психологiчнi фактори // Сучаснiсть. – 1992. – № 4

 6. Грабовський С., Ставроянi С., Шкляр Л. Нариси з iсторiї українського державотворення. – К., 1995. – С. 446-458, 582-592.

 7. Декларацiя про державний суверенiтет України. – К., 1990.

 8. Жуковський А., Субтельний О. Нарис iсторiї України. – Львiв, 1992. – С. 151-157.

 9. Iсторiя України: нове бачення: У 2 т. Т.2 / Пiд ред. В.Смолiя. – К., 1995. – С. 408-428.

 10. Лазарович М. Історія України. Навчальний посібник. – Тернопіль, 1999. – С. 115-119.

 11. Лановик Б, Лазарович М. Ілюстрована історія України: Короткий курс лекцій. – Тернопіль: Джура, 2003. – С. 365-379.

 12. Литвин В. Полiтична арена України: Дiйовi особи та виконавцi. – К., 1994.

 13. Малик Я., Вол Б., Чуприна В. Iсторiя української державностi. – Львiв, 1995. – С. 180-185, 199-200.

 14. Останнi днi iмперiї... Першi роки надiї // Київськi вiдомостi. – 28 квiт., 4 трав.

 15. Плачинда С. Україна в небезпецi // Лiтературна Україна. – 1991. – 14 березня.

 16. Рубан В. Довга дорога до себе // Сучаснiсть. – 1992. – № 1.

 17. Субтельний О. Україна: iсторiя. – К., 1991. – С. 460-462, 490-496.

 18. Указ Президiї Верховної Ради України «Про заборону дiяльностi Компартiї України» // Голос України. – 1991. – 3 вер.

 19. Україна багатопартiйна: Програмнi документи нових партiй. – К., 1991.

 20. ЦК КПРС i ЦК КПУ причетнi до перевороту // Вiльне життя. – 1991. – 28 серп.

Тема 18.

УКРАЇНА НА ШЛЯХУ НЕЗАЛЕЖНОСТІ

(2 год.)

План

 1. Утвердження нацiональної державностi.

 2. Проблеми соцiально-економiчного та полiтичного реформування українського суспiльства.

 3. Дiяльнiсть України на мiжнароднiй аренi.

Реферати

Конституцiя України – основний закон незалежної держави.

Українсько-російські взаємини: декларації і реалії.

Список лiтератури

 1. Аппатов С., Дубовик В. Американськi вченi про незалежнiсть України (1989-1992 рр.) // У.I.Ж. – 1995. – № 2.

 2. Бойко О. Україна 1991-1995: тіні минулого чи контури майбутнього? – К., 1996.

 3. Бутейко А. Україна не банкрут // Голос України. – 1994. – 5 жовт.

 4. Воєнна доктрина України // Голос України. – 1993. – 29 жовт.

 5. Грабовський С., Ставроянi С., Шкляр Л. Нариси з iсторiї українського державотворення. – К., 1995. – С. 459-484.

 6. Грицак Я. Нарис історії України: Формування модерної української нації ХІХ-ХХ ст. – К., 1996. – С. 310-320.

 7. Грищенко К. Современные ориентиры внешней политики Украины // Зеркало недели. – 1995. – 28 окт.

 8. Iсторiя України в особах: ХIХ-ХХ ст. – К., 1995. – С. 463-477.

 9. Iсторiя України: нове бачення: У 2 т. Т.2 / Пiд ред. В.Смолiя. – К., 1995. – С. 429-466.

 10. Історія України / Керівник авт. кол. Ю.Зайцев. – Львів, 1996. – С. 430-470.

 11. Конституцiя України. – К., 1996.

 12. Король В. Iсторiя України. – К., 1995. – С. 215-225.

 13. Лазарович М. Історія України. Навчальний посібник. – Тернопіль, 1999. – С. 120-128.

 14. Лановик Б, Лазарович М. Ілюстрована історія України: Короткий курс лекцій. – Тернопіль: Джура, 2003. – С. 380-408.

 15. Литвин В. Полiтична арена України: Дiйовi особи та виконавцi. – К., 1994.

 16. Литвин В., Слюсаренко А. На полiтичнiй аренi України (90-тi роки). Роздуми iсторикiв // У.I.Ж. – 1994. – № 1-3.

 17. Марчук Є. П’ять років української трагедії. – К., 1999.

 18. Нагайло Б. Як формувалося в Українi ставлення до ядерної зброї // Сучаснiсть. – 1993. – № 10.

 19. Рудич Ф. Формування полiтичних структур в сучаснiй Українi: полiтологiчний аналiз // У.I.Ж. – 1994. – № 2-3.

САМОСТIЙНА РОБОТА
СТУДЕНТIВ

Тема 1.

КУЛЬТУРА РУСI-УКРАЇНИ

(4 год.)

Питання для самостiйного вивчення

 1. Культура дохристиянської Русi.

 2. Запровадження християнства i його вплив на розвиток культури.

 3. Матерiальна культура. Будiвництво, архiтектура.

 4. Духовна культура. Освiта, наука, мистецтво.

Список лiтератури

 1. Брайчевський М. Утвердження християнства на Русi.-К., 1988.

 2. Булашев Г. Український народ у своїх легендах, релiгiйних поглядах та вiруваннях. – К., 1992.

 3. Велика iсторiя України: У 2 т. Т.1 / Зладив М. Голубець.-К., 1993. – С. 98-115, 254-297.

 4. Возняк М. Iсторiя української лiтератури: У 2 кн. Кн.1.-Львiв, 1992.

 5. Голубенко П. Україна i Росiя у свiтлi культурних взаємин. – К., 1993.

 6. Грушевський М. Iлюстрована iсторiя України. – К., 1990.-С. 36-45, 76-82, 131-138.

 7. Давня iсторiя України: У 2 кн. Кн.2 / Толочко П., Козак Д., Моця О. та iн. – К., 1995. – С. 54-69, 159-180.

 8. Iларiон, митрополит. Дохристиянськi вiрування українського народу. – К., 1991.

 9. Iсторiя української культури / Пiд заг.ред. I.Крип’якевича. – К., 1994.

 10. Крип’якевич I. Iсторiя України. – Львiв, 1990. – С. 98-109.

 11. Лановик Б, Лазарович М. Історія України: Навчальний посібник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Знання-Прес, 2003. – С. 32-33, 90-95.

 12. Маланюк Є. Нариси з iсторiї нашої культури. – К., 1992.

 13. Огiєнко I. Українська культура. – К., 1991.

 14. Українцi: народнi вiрування, повiр’я, демонологiя. – К., 1991.

 15. Українська культура: Лекцiї за редакцiєю Д.Антоновича. – К., 1993.

Тема 2.

БОРОТЬБА РУСI-УКРАЇНИ

З МОНГОЛО-ТАТАРСЬКОЮ НАВАЛОЮ

(4 год.)

Питання для самостiйного вивчення

 1. Першi завойовницькi походи монголо-татар. Битва на р.Калцi.

 2. Навала Батия та завоювання монголо-татарами українських земель. Героїчний опiр України-Русi.

 3. Українськi землi пiд iгом Золотої Орди. Боротьба проти загарбникiв.

Список лiтератури

 1. Велика iсторiя України: У 2 т. Т.1 / Зладив М.Голубець. – К., 1993.- С. 217-219, 221-222, 224-229, 318-319.

 2. Грушевський М. Iлюстрована iсторiя України. – К., 1990. – С. 117-131.

 3. Дорошенко Д. Нарис iсторiї України. – Львiв, 1991. – С. 90-103.

 4. Iсторiя України: Курс лекцiй: У 2 кн. Кн.1 – Вiд найдавнiших часiв до кiнця Х1Х столiття / Мельник Л., Гуржiй О., Демченко М. та iн. – К., 1991. – С. 64-65, 69-75.

 5. Iсторiя України: нове бачення: У 2 т. Т.1 / Пiд ред.В.Смолiя. – К., 1995. – С. 92-93, 101-105.

 6. Крип’якевич I. Iсторiя України. – Львiв, 1990. – С. 69-70, 8-79, 114-115.

 7. Кучкин В. Русь под игом: как это было? – Москва, 1991.

 8. Лановик Б, Лазарович М. Ілюстрована історія України: Короткий курс лекцій. – Тернопіль: Джура, 2003. – С. 47-48, 56-65.

 9. Полонська-Василенко Н. Iсторiя України: У 2 т. Т.1. – К., 1992. – С. 183-191.

 10. Субтельний О. Україна: iсторiя. – К., 1991. – С. 48-50, 66-68.

Тема 3.

ЗБРОЙНА БОРОТЬБА УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ

ПРОТИ IНОЗЕМНОГО ПОНЕВОЛЕННЯ

(ДРУГА ПОЛОВИНА ХVI – СЕРЕДИНА ХVII СТОЛIТТЯ)

(4 год.)

Питання для самостiйного вивчення

 1. Українське козацтво в боротьбi з турецько-татарською експансiєю. П.Сагайдачний.

 2. Народнi виступи проти Речi Посполитої пiд проводом К.Косинського та С. Наливайка.

 3. Козацько-селянськi повстання першої половини ХVII ст.

Список лiтератури

 1. Антонович В. Про козацькi часи на Українi. – К., 1991. – С. 51-99.

 2. Апанович О. Розповiдi про запорiзьких козакiв. – К., 1991.

 3. Велика iсторiя України: У 2 т. Т.1 / Зладив М.Голубець. – К., 1993. – С. 5-36.

 4. Володарi гетьманської булави: Iсторичнi портрети. – К., 1995.

 5. Голобуцький В. Запорозьке козацтво. – К., 1994.

 6. Грушевський М. Iлюстрована iсторiя України. – К.,1990. – С. 175-179, 206-215, 239-259, 267-295.

 7. Кащенко А. Оповiдання про славне Вiйсько Запорозьке низове. – Днiпропетровськ, 1991.

 8. Крип’якевич I. Iсторiя України. – Львiв, 1990. – С. 155-169.

 9. Крохмалюк Ю. Воєнний шлях Сагайдачного на Москву 1618 р. – Львiв, б.р.

 10. Лановик Б, Лазарович М. Ілюстрована історія України: Короткий курс лекцій. – Тернопіль: Джура, 2003. – С. 79-104

 11. Мельник Л. Герої народних повстань. – К., 1990.

 12. Мицик Ю., Плохiй С., Стороженко I. Як козаки воювали. – Днiпропетровськ, 1990. – С. 161-216.

 13. Мишко Д. Северин Наливайко. – К., 1962.

 14. Наливайко Д. Козацька християнська республiка... – К., 1992.

 15. Сергiйчук В. Морськi походи запорожцiв. – К., 1992.

 16. Хотинська вiйна. – К., 1991.

 17. Яворницький Д. Гетьман Петро Конашевич Сагайдачний. – Днiпропетровськ, 1991.

 18. Яворницький Д. Iсторiя запорозьких козакiв: У 3 т. – К., 1990-1991.

Тема 4.

УСТРIЙ, СВIТОГЛЯД ТА КУЛЬТУРА

УКРАЇНСЬКОЇ КОЗАЦЬКОЇ ДЕРЖАВИ

(ДРУГА ПОЛОВИНА XVII–XVIII СТОЛІТТЯ)

(4 год.)

Питання для самостiйного вивчення

 1. Полiтичний лад України в другiй половинi XVII-XVIII ст.

 2. Свiтогляд українського громадянства.

 3. Культура України в часи Козацької держави.

Список лiтератури

 1. Апанович О. Культура козацтва // Українська культура. – 1991. – № 1.

 2. Бiлецький П. Українське мистецтво другої половини XVII-XVIII ст. – К., 1981.

 3. Велика iсторiя України: У 2 т. Т.2 / Зладив М.Голубець. – К., 1993. – С. 149-221.

 4. Возняк М. Iсторiя української лiтератури: У 2 кн. – Львiв, 1992-1994.

 5. Голубенко П. Україна i Росiя у свiтлi культурних взаємин. – К., 1993. – С. 126-140.

 6. Грушевський М. Iлюстрована iсторiя України. – К., 1990. – С. 415-432.

 7. Дорошенко Д. Нарис iсторiї України. – Львiв, 1991. – С. 344-365.

 8. Iсторiя української культури / Пiд заг.ред. I.Крип’якевича. – К., 1994.

 9. Крип’якевич I. Iсторiя України. – Львiв, 1990. – С. 233-252.

 10. Лановик Б, Лазарович М. Історія України: Навчальний посібник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Знання-Прес, 2003. – С. 164-263.

 11. Маланюк Є. Нариси з iсторiї нашої культури. – К., 1992.

 12. Огiєнко I. Українська культура. – К., 1991.

 13. Полонська-Василенко Н. Iсторiя України: У 2 т. Т.2. – К., 1992. – С. 152-178, 192-240.

 14. Українська культура: Лекцiї за редакцiєю Д.Антоновича. – К., 1993.

 15. Хижняк З. Києво-Могилянська Академiя. – К., 1981.

Тема 5.

РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ

В ХIХ СТОЛІТТІ

(4 год.)

Питання для самостiйного вивчення

 1. Розвиток освiти, науки, лiтератури. Культурно-освiтнi установи.

 2. Становлення професiйного українського театру. Музичне життя.

 3. Образотворче мистецтво й архiтектура.

Список лiтератури

 1. Велика iсторiя України: У 2 т. Т.2 / Зладив М.Голубець. – К., 1993. – С. 383-392.

 2. Возняк М. Iсторiя української лiтератури: У 2 кн. Кн.2. – Львiв, 1994.

 3. Голубенко П. Україна i Росiя у свiтлi культурних взаємин. – К., 1993.

 4. Iсторiя Русiв. – К., 1991.

 5. Iсторiя української культури / Пiд заг.ред. I.Крип’якевича. – К., 1994.

 6. Крип’якевич I. Iсторiя України. – Львiв, 1990. – С. 260-264, 266-267, 272-276, 280-285.

 7. Лановик Б, Лазарович М. Історія України: Навчальний посібник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Знання-Прес, 2003. – С. 323-344.

 8. Маланюк Є. Нариси з iсторiї нашої культури. – К., 1992.

 9. Огiєнко I. Українська культура. – К., 1991.

 10. Полонська-Василенко Н. Iсторiя України: У 2 т. Т.2. – К., 1992. – С. 351-383.

 11. Субтельний О. Україна: iсторiя. – К., 1991. – С. 203-212, 216-217, 266-271, 284-288.

 12. Українська культура: Лекцiї за редакцiєю Д.Антоновича. – К., 1993.

 13. Шип Н. Интеллигенция на Украине (ХIХ в.). – К., 1991.

Тема 6.

УТВОРЕННЯ I ДIЯЛЬНIСТЬ

УКРАЇНСЬКИХ ПОЛIТИЧНИХ ПАРТIЙ

(КIНЕЦЬ ХIХ – ПЕРША ТРЕТИНА ХХ СТОЛIТТЯ)

(4 год.)

Питання для самостiйного вивчення

 1. Зародження українських партiй та їх вплив на пiднесення суспiльно-полiтичного руху в Українi в кiн. Х1Х – на поч. ХХ ст.

 2. Полiтичнi партiї в українських нацiонально-визвольних змаганнях 1917–1921 рр.

 3. Становище українських партiй в 1920-х – 1930-х роках.

Список лiтератури

 1. Велика iсторiя України: У 2 т. Т.2 / Зладив М.Голубець. – К., 1993. – С. 295-296, 303-305.

 2. Грабовський С., Ставроянi С., Шкляр Л. Нариси з iсторiї українського державотворення. – К., 1995. – С. 281-283, 289-301, 387-402.

 3. Гунчак Т. Україна: перша половина ХХ столiття: Нариси полiтичної iсторiї. – К., 1993.

 4. Iсторiя України: нове бачення: У 2 т. Т.1 / Пiд ред. В.Смолiя. – К., 1995. – С. 293-297, 338-341.

 5. Кондратюк К. Нариси iсторiї українського нацiонально-визвольного руху ХIХ столiття. – Тернопiль, 1993.

 6. Кухта Б. З iсторiї української полiтичної думки. – К., 1994.

 7. Лановик Б, Лазарович М. Ілюстрована історія України: Короткий курс лекцій. – Тернопіль: Джура, 2003. – С. 185-186, 204-262.

 8. Малик Я., Вол Б.,Чуприна В. Iсторiя української державностi – Львiв, 1995, – С. 66-77.

 9. Мороз В. Україна в ХХ ст. – Тернопiль, 1992. – С. 35-49.

 10. Полонська-Василенко Н. Iсторiя України: У 2 т. Т.2. – К., 1992. – С. 417-420, 435-439.

 11. Самостiйна Україна. Збiрник програм українських полiтичних партiй початку ХХ столiття. – Тернопiль, 1991.

 12. Субтельний О. Україна: iсторiя. – К., 1991. – С. 259-266, 288-289, 376-378, 381-386.

Тема 7.

УКРАЇНСЬКI СIЧОВI СТРIЛЬЦI

(4 год.)

Питання для самостiйного вивчення

 1. Створення леґiону УСС.

 2. Бойовий шлях стрiлецтва.

 3. Нацiонально-полiтична та культурно-просвiтня дiяльнiсть УСС.

Список лiтератури

 1. Велика iсторiя України: У 2 т. Т.2 / Зладив М.Голубець. – К., 1993. – С. 312-317.

 2. Гордiєнко В. Українськi Сiчовi Стрiльцi. – Львiв, 1990.

 3. Думiн О. Iсторiя Легiону Українських Сiчових Стрiльцiв 1914-1918 // Дзвiн. – 1991. – № 9-12; 1992. – № :1-12; 1993. – № 1-6.

 4. Коритко Р. Командант легiону // Л.Ч.К. – 1991. – № 4.

 5. Крип’якевич I., Гнатевич Б., Стефанiв З. та iн. Iсторiя Українського вiйська. – Львiв, 1992. – С. 293-356, 446-450.

 6. Купчинський Р. Заметiль: У 3 кн. – Львiв, 1991.

 7. Лазарович М. Культурно-просвітницька діяльність Українських Січових Стрільців у роки Першої світової війни. – Тернопіль: Тайп, 2003.

 8. Лазарович М. Українські Січові Стрільці: національно-політична та культурно-просвітницька діяльність. – Тернопіль, 2000.

 9. Лазарович М. «П’ємонт» українського національного відродження (Східна Галичина у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття). – Тернопіль: Економічна думка, 2003.

 10. Лазарович М., Лазарович Н. «Машерують наші добровольці…» – Тернопіль: Тайп, 2003.

 11. Лазарович М. Українські Січові Стрільці в революційних подіях у листопаді 1918 р. в Східній Галичині // У.І.Ж. – 1998. – № 5.

 12. Литвин М., Науменко К. Українськi Сiчовi Стрiльцi. – К., 1992.

 13. Матейко Р., Мельничук Б. Шляхами стрiлецької слави... – Тернопiль, 1995.

 14. Рiпецький С. Українське Сiчове Стрiлецтво. Визвольна iдея i збройний чин. – Львiв, 1995.

 15. Українськi Сiчовi Стрiльцi 1914-1920 / За ред. Б.Гнаткевича. – Львiв, 1991.

 16. Ходак I. Дмитро Вiтовський – провiдник листопадового чину // Л.Ч.К. – 1991. – № 2.

 17. Ходак I. Залiзний командант України // Л.Ч.К. – 1991. – № 3.

Тема 8.

УКРАЇНА У ВIЙНI З ФАШИЗМОМ

(4 год.)

Питання для самостiйного вивчення

 1. Боротьба українцiв у складi Червоної армiї

 2. Українська Повстанська Армiя: змагання на два фронти.

 3. Дiяльнiсть радянських партизан в Українi.

Список лiтератури

 1. Брицький П. Україна у другiй свiтовiй вiйнi (1939-1945 рр.). – Чернiвцi, 1995.

 2. Бульба-Боровець Т. Армiя без держави. – Львiв, 1993.

 3. Гунчак Т. У мундирах ворога // Вiйсько України. – 1993. – № 9.

 4. Iсторiя України: нове бачення: У 2т. Т.2 / Пiд ред. С. Смолiя. – К., 1995. – С. 281-328.

 5. Коваль М. ОУН-УПА: мiж «третiм рейхом» i сталiнським тоталiтаризмом // У.I.Ж. – 1994. – № 2-3.

 6. Коваль М. 1941-1945 роки. Україна // У.I.Ж. – 1991. – № 6.

 7. Косик В. Україна i Нiмеччина у другiй свiтовiй вiйнi. – Париж – Нью-Йорк – Львiв, 1993.

 8. Лановик Б, Лазарович М. Ілюстрована історія України: Короткий курс лекцій. – Тернопіль: Джура, 2003. – С. 305-329.

 9. Мiрчук П. Українська Повстанська Армiя. 1942-1952: Документи i матерiали. – Львiв, 1991.

 10. ОУН i УПА у другiй свiтовiй вiйнi // У.I.Ж. – 1994. – № 2-6; 1995. – № 1-3.

 11. Роєнко В. Друга свiтова вiйна (1939-1945 роки). – К., 1994.

 12. Советская Украина в годы Великой Отечественной войны. 1941-1945 гг.: Документы и материалы: В 3 т. – К., 1985.

 13. Субтельний О. Україна: iсторiя. – К., 1991. – С. 392-418.

 14. Унiверсал i платформа УГВР // Вивiд прав України. – Львiв, 1991. – С. 119-125.

 15. Цiлком таємно... Секретнi документи Рейху про дiяльнiсть ОУН 1941-1944 рр. – Тернопiль, 1992.

Тема 9.

УКРАЇНА НА ШЛЯХУ УТВЕРДЖЕННЯ
ДЕРЖАВНОЇ НЕЗАЛЕЖНОСТI

(4 год.)

Питання для самостiйного вивчення

 1. Декларацiя про державний суверенiтет України.

 2. Акт проголошення незалежностi України та його пiдтвердження на Всеукраїнському референдумi 1 грудня 1991 р.

 3. Конституцiя України – основний закон незалежної держави.

Список лiтератури

 1. Акт проголошення незалежностi України // Вiльне життя. – 1991. – 28 серп.

 2. Воєнна доктрина України // Голос України. – 1993. – 29 жовт.

 3. Грабович О. Крах Радянського Союзу та незалежнiсть України: Культурологiчнi та психологiчнi фактори // Сучаснiсть. – 1992. – № 4.

 4. Грабовський С., Ставроянi С., Шкляр Л. Нариси з iсторiї українського державотворення. – К., 1995. – С. 459-486.

 5. Грищенко К. Современные ориентиры внешней политик Украины // Зеркало недели. – 1995. – 28 окт.

 6. Декларацiя про державний суверенiтет України. – К., 1990.

 7. Iсторiя України: нове бачення: У 2т. Т.2 / Пiд ред. В.Смолія. – К., 1995. – С. 429-466.

 8. Конституцiя України. – К., 1996.

 9. Король В. Iсторiя України. – К., 1995. – С. 215-225.

 10. Лановик Б, Лазарович М. Ілюстрована історія України: Короткий курс лекцій. – Тернопіль: Джура, 2003. – С. 373-408.

 11. Малик Я., Вол Б., Чуприна В. Iсторiя української державностi. – Львiв, 1995. – С. 180-185, 199-200.

Тема 10.

УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА ХХ СТОЛIТТЯ

(4 год.)

Питання для самостiйного вивчення

 1. Розвиток культури в першiй чвертi ХХ ст.

 2. Здобутки i втрати української культури 20-х – 30-х рокiв.

 3. Культурне життя в 40-ві – 90-тi роки.

Список лiтератури

 1. Голубенко П. Україна i Росiя у свiтлi культурних взаємин. – К., 1993. – С. 373-446

 2. Iсторiя України: нове бачення: У 2 т. Т.2 / Пiд ред. В.Смолiя. – К., 1995. – С. 202-210, 244-250, 354-362, 368-378, 394-405, 458-466.

 3. Iсторiя української культури / Пiд заг.ред. I.Крип’якевича. – К., 1994.

 4. Касьянов Г., Даниленко В. Сталiнiзм i українська iнтелiгенцiя. – К., 1991.

 5. Король В. Iсторiя України. – К., 1995. – С. 119-121, 146-151, 185-188, 195-198, 207-210, 221-225.

 6. Курносов Ю. Духовне життя на Українi в 20-30-х роках // У.I.Ж. – 1990. – № 1.

 7. Лановик Б, Лазарович М. Історія України: Навчальний посібник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Знання-Прес, 2003. – С. 424-444.

 8. Петров В. Дiячi української культури (1920-1940 рр.) – жертви бiльшовицького терору. – К., 1992.

 9. Стус В. Феномен доби. – К., 1993.

 10. Субтельний О. Україна: iсторiя. – К., 1991. – С. 342-350, 379-381, 450-453.

 11. Українська культура: Лекцiї за редакцiєю Д.Антоновича. – К., 1993.

Тема 11.

ЕМIҐРАЦIЯ УКРАЇНЦIВ

ЗА КОРДОН

(5 год.)

Питання для самостiйного вивчення

 1. Українська емiґрацїя та її причини.

 2. Особливостi розселення, умови життя та працi.

 3. Суспiльно-полiтичне i культурне життя української дiаспори.

Список лiтератури

 1. Будь здорова, землице. – К., 1991.

 2. Буркут I., Малиновська О. Українцi в Югославiї // Трибуна. – 1991. – № 7.

 3. Євтух В., Ковальчук О. Українськi канадцi... // Трибуна. – 1991. – № 4.

 4. Заставний Ф. Українська дiаспора. – Львiв, 1991.

 5. Зарубiжнi українцi: Довiдник. – К., 1991.

 6. Iсторiя України: нове бачення: У 2 т. Т.2 / Під ред. В.Смолія. – К,. 1995. – С. 467-493.

 7. Iсторiя української емiграцiї / Укл. Зубалій О., Лановик Б., Траф’як М., Жук Г. – К., 1992.

 8. Лановик Б., Матисякевич З., Матейко Р. Iсторiя України. – Тернопіль, 1995. – С. 181-191, 322-340, 407-423.

 9. Лановик Б. ... Сумнi отi i радiснi дороги // Тернопіль. – 1991. – № 2

 10. Лепша I. Емiграцiя причини i наслiдки // Наука і суспільство. – 1989. – № 8.

 11. Пилипiв I. Русини з Воєводини: З iсторiї емiграцiї українцiв у Юголавiю // Наука і суспільство. – 1990. – № 6.

 12. Субтельний О. Україна: iсторiя. – К., 1991. – С. 463-489.

 13. Трощинський В. Українськi поселенцi у Францiї та Великобританiї // Трибуна. – 1991. – № 6.

 14. Українцi в зарубiжному свiтi. – К., 1991.

 15. Українська еміграція: від минувшини до сьогодення: Навчальний посібник / Б.Лановик, М.Траф’як та ін. За ред. проф. Б.Лановика. – Тернопіль, 1999.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

з курсу «Історія України»

 1. Аджубей А. Крушение илюзий. – Москва, 1991.

 2. Андрухів І. Сталінські репресії на території Східної Галичини в 1929–1941 роках // Галицька старовина. – 1994. – № 2.

 3. Антонович В. Про козацькі часи на Україні. – К., 1991.

 4. Антонович В. Що принесла Українi унiя. – Чернiвцi, 1992.

 5. Апанович О. Гетьмани України і кошові отамани Запорізької Січі. – К., 1993.

 6. Апанович О. Збройні сили України І пол. ХVІІІ ст. – К., 1969.

 7. Апанович О. Розповіді про запорізьких козаків. – К., 1991.

 8. Апанович О. Українсько-росiйський договiр 1654 р. Мiфи i реальнiсть. – К., 1994.

 9. Аркас М. Історія України-Русі. – К., 1990.

 10. Багалій Д. Нарис історії України. – К., 1994.

 11. Баган О. Нацiоналiзм i нацiоналiстичний рух. Iсторiя та iдеї. – Дрогобич, 1994.

 12. Багатопартійна Українська держава на початку ХХ ст. Програмні документи перших українських політичних партій. – К., 1992.

 13. Бандера С. Мiй життєпис //Державнiсть. – 1992. – №1.

 14. Бандера С. Перспективи української революції. – Мюнхен, 1978.

 15. Бантиш-Каменский Д. История Малой России. – К., 1993.

 16. Баран В. Україна після Сталіна: нарис історії 1953–1985 рр. – Львів, 1992.

 17. Баран В. Україна 1950–1960-х років: еволюція тоталітарної системи. – К., 1996.

 18. Баран В., Козак Д., Терпиловський Р. Походження слов’ян. – К., 1991.

 19. Белаш А., Белаш В. Дороги Нестора Махно. – К., 1993.

 20. Білас І. Репресивно-каральна система в Україні. 1917–1953. Кн. 1–2. – К., 1994.

 21. Білинський А. Загадка Михайла Горбачова // Україна. – 1992. – № 25.

 22. Білоусова І., Ратаєв Є. «Жити стало краще, жити стало веселіше...» // Грані. – 2001. – 12 – 18 березня.

 23. Бойко О. Історія України. – К., 1999.

 24. Бойко О. Україна 1991–1995: тіні минулого чи контури майбутнього? – К., 1996.

 25. Боєчко В., Ганжа О., Захарчук Б. Кордони України: історична ретроспектива та сучасний стан. – К., 1994.

 26. Боплан Г. Опис України. – К., 1990.

 27. Борисенко В. Курс української історії. – К., 1997.

 28. Борщак I. Мазепа. Орлик. Войнаровський. – Львiв, 1991.

 29. Борщак I., Мартель Р. Iван Мазепа. Життя й пориви великого гетьмана. – К., 1991.

 30. Брайчевський М. Конспект iсторiї України. – К., 1993.

 31. Брайчевский М. Утверждение христианства на Руси. – К., 1989.

 32. Брицький П. Україна у другій світовій війні (1939–1945 рр.). – Чернівці, 1995.

 33. Будзиновський В. Наші гетьмани. – Тернопіль, 1990.

 34. Бульба-Боровець Т. Армія без держави. – Львів, 1993.

 35. Бурлацкий Ф. Вожди и советники. – Москва, 1990.

 36. Василенко Г. Велика Скiфiя. – К., 1991.

 37. Василенко Г. Руси. – К., 1990.

 38. В боротьбі за Українську державу: Есеї, спогади, свідчення, літописання, документи другої світової війни. – Львів, 1992.

 39. Вегеш М. Карпатська Україна (1938–1939). – Ужгород, 1993.

 40. Велика iсторiя України: У 2 т. / Зладив М.Голубець. – К., 1993.

 41. Великий українець: матеріали з життя та діяльності М.Грушевського. – К., 1992.

 42. Величко С. Літопис. – К., 1991.

 43. Верстюк В. Махновщина. – К., 1992.

 44. Верстюк В., Дзюба О., Репринцев В. Україна від найдавніших часів до сьогодення. Хронологічний довідник. – К., 1995.

 45. Вивiд прав України. – Львiв, 1991.

 46. Винниченко В. Вiдродження нацiї: У 3 т. – К., 1990.

 47. Влес-книга // Днiпро. – 1990. – № 4.

 48. Волкогонов Д. Трiумф i трагедiя: Полiтичний портрет Й. Сталiна: У 2 кн. – К., 1989–1990.

 49. Володарi гетьманської булави: Iсторичнi портрети. – К., 1995.

 50. Воронов І., Пилявець Ю. Голод 1946–1947 рр. – К., 1991.

 51. Врублевский В. Владимир Щербицкий: правда и вымыслы. – К., 1993.

 52. Гарань О. Вiд створення Руху до багатопартiйностi. – К., 1992.

 53. Гарський А. Ще раз про роль норманів у формуванні Київської Русі // У.І.Ж. – 1994. – № 1.

 54. Гетьмани України: Iсторичнi портрети. – К., 1991.

 55. Голобуцький В. Запорозьке козацтво. – К., 1994.

 56. Голод 1921–1923 рокiв в Українi: Збiрник документiв i матерiалiв. – К., 1993.

 57. Голод 1932–1933 рокiв на Українi: очима iсторикiв, мовою документiв. – К., 1990.

 58. Голубенко П. Україна і Росія у світлі культурних взаємин. – К., 1993.

 59. Гордiєнко В. Українська Галицька Армiя. – Львiв, 1991.

 60. Гордiєнко В. Українськi Сiчовi Стрiльцi. – Львiв, 1990.

 61. Грабовецький В. Олекса Довбуш. – Львiв, 1994.

 62. Грабович О. Крах Радянського Союзу та незалежність України // Сучасність. – 1992. – № 4.

 63. Грабовський С., Cтавроянi С., Шкляр Л. Нариси з iсторiї українського державотворення. – К., 1995.

 64. Гренджі-Донський В. Під чоботом окупанта // Л.Ч.К. – 1991. – № 5.

 65. Грещук Г. Так поставало Тернопілля. – Тернопіль, 2001.

 66. Грицак Я. ...Дух, що тіло рве до бою... – Львів, 1990.

 67. Грицак Я. Нарис історії України: Формування модерної української нації ХІХ–ХХ ст. – К., 1996.

 68. Грушевський М. Духовна Україна (Збiрка творiв). – К., 1994.

 69. Грушевський М. Звичайна схема «русскої» історії й справа раціонального укладу історії східного слов’янства // Вивід прав України. – Львів, 1992.

 70. Грушевський М. Iлюстрована iсторiя України. – К., 1990.

 71. Грушевський М. Історія України-Руси. В 11 тт., 12 кн. – К., 1991–1999.

 72. Грушевський М. Новий перiод iсторiї України. – К., 1992.

 73. Грушевский М. Очерк истории украинского народа. – К., 1990.

 74. Грушевський М., Левицький О. Розвiдки про церковнi вiдносини на Українi-Руси ХVI–XVIII вв. – Львiв, 1991.

 75. Гунчак Т. Україна: перша половина ХХ столiття: Нариси полiтичної iсторiї. – К., 1993.

 76. Гунчак Т. У мундирах ворога // Військо України. – 1993. – № 9.

 77. Гуржій О. Українська козацька держава в другій половині ХVІІІ ст.: кордони, населення, право. – К., 1996.

 78. Давня iсторiя України: У 2 кн. / Толочко П. (кер. авт. кол.), Козак Д., Крижицький С. та iн. – К., 1995.

 79. Дашкевич Я. Політичне ошуканство чи провокація? Крах українізації 20-х – 30-х років // Україна вчора і нині. – К., 1993.

 80. Декларацiя про державний суверенiтет України. – К., 1990.

 81. Дзюба I. Iнтернацiоналiзм чи русифiкацiя? // Вiтчизна. – 1990. – № 5, 7.

 82. Донцов Д. Iсторiя розвитку української державної iдеї. – К., 1991.

 83. Дорошенко Д. Нарис iсторiї України. – Львiв, 1991.

 84. Дорошенко Д. Огляд української історіографії. – К., 1996.

 85. Драгоманов М. Вибране. – К., 1991.

 86. Думiн О. Iсторiя Легiону Українських Сiчових Стрiльцiв 1914–1918 // Дзвiн. – 1991. – № 9–12; 1992. – № 1–12; 1993. – № 1–6.

 87. Ефименко А. История украинского народа. – К., 1990.

 88. Єнсен А. Мазепа. – К., 1992.

 89. Життя i смерть полковника Коновальця. – Львiв, 1993.

 90. Жуковський А., Субтельний О. Нарис iсторiї України. – Львiв, 1992.

 91. Зайцев Ю. Дисиденти: опозиційний рух 60–80-х років // Сторінки історії України. – Львів, 1992.

 92. Залізняк Л. Нариси стародавньої історії України. – К., 1994.

 93. Iванис В. Симон Петлюра – Президент України. – Дрогобич, 1991.

 94. Iван Мазепа і Москва. – К., 1994.

 95. Iванченко Р. Київська Русь: початки Української держави. – К., 1995.

 96. Iванченко Р. Раби Києва не мовчали. – К., 1991.

 97. Iгнатович Е. Україна – terra incognito. – К., 1992.

 98. Історія Русів. – К., 1991.

 99. Iсторiя сiчових стрiльцiв. – К., 1992.

 100. Iсторiя України в особах: IХ–ХVІІІ ст. – К., 1993.

 101. Iсторiя України в особах: ХIХ–ХХ ст. – К., 1995.

 102. Історія України / Керівник авт. кол. Ю.Зайцев. – Львів, 1996.

 103. Iсторiя України: нове бачення: У 2 т. / Пiд ред. В.Смолiя. – К., 1995.

 104. Історія української еміграції. / За редакцією проф. Б.Лановика. – К., 1997.

 105. Історія української культури / Під заг. ред. І.Крип’якевича. – К., 1994.

 106. Касьянов Г., Даниленко В. Сталiнiзм i українська iнтелiґенцiя. – К., 1991.

 107. Кащенко А. Оповідання про славне Військо Запорізьке низове. – Дніпрпетровськ, 1991.

 108. Коваль М. Україна: 1939–1945. Маловідомі і непрочитані сторінки історії. – К., 1995.

 109. Кожукало І. 1946–1947 роки: невідомий голод. – К., 1990.

 110. Колективізація і голод на Україні (1929–1933). Зб. докум. і матеріалів. – К., 1993.

 111. Колянчук О., Литвин М., Науменко К. Генералiтет українських визвольних змагань. – Львiв, 1992.

 112. Кондратюк К. Нариси iсторiї українського нацiонально-визвольного руху ХIХ столiття. – Тернопiль, 1993.

 113. Кониський О. Тарас Шевченко-Грушiвський: Хронiка його життя. – К., 1991.

 114. Конквест Р. Жнива скорботи. – К., 1993.

 115. Конституцiя України. – К., 1996.

 116. Корабльов С. Микола Азаров – людина без амбіцій?.. // Дзеркало тижня. – 2001. – 14 квіт.

 117. Король В. Iсторiя України. – К., 1995.

 118. Косик В. Україна і Німеччина у 2-й світовій війні. – Париж – Нью-Йорк – Львів, 1993.

 119. Костомаров М. Закон Божий (Книга буття українського народу). – К., 1991.

 120. Костомаров Н. Исторические произведения. Автобиография. – К., 1989.

 121. Костомаров М. Iсторiя України в життєписях визначнiйших єї дiячiв. – К., 1991.

 122. Котляр М. Історія України в особах. Давньоруська держава. – К., 1996.

 123. Котляр М. Найдавніша повість про Данила Галицького // Київська старовина. – 1992. – № 1.

 124. Котляр М. Русь язичницька. Біля витоків східнослов’янської цивілізації. – К., 1995.

 125. Котляр М., Смолій В. Історія в життєписах. – К., 1994.

 126. Крип’якевич I. Богдан Хмельницький. – Львiв, 1990.

 127. Крип’якевич I. Галицько-Волинське князiвство. – К., 1984.

 128. Крип’якевич I. Iсторiя України. – Львiв, 1990.

 129. Крип’якевич I., Гнатевич Б., Стефанiв З. та iн. Iсторiя українського вiйська. – Львiв, 1992.

 130. Кугутяк М. Галичина: сторінки історії. – Івано-Франківськ, 1993.

 131. Кулиняк Д. Соловецький в’язень. – К., 1991.

 132. Кульчицький С. Комунізм в Україні: перше десятиріччя (1919–1928). – К., 1996.

 133. Кульчицький С. Цiна «великого перелому». – К., 1991.

 134. Кульчицький С. 1933: трагедiя голоду. – К., 1989.

 135. Курносов Ю. Духовне життя на Україні в 20–30 рр. // У.І.Ж. – 1990. – № 1.

 136. Лазарович М. «Гей, ви, стрільці січовії…» (Формування українського стрілецького руху в Галичині: причини, передумови, наслідки). – Тернопіль: Джура, 2004.

 137. Лазарович М. Історія України. Навчальний посібник. – Тернопіль, 1999.

 138. Лазарович М. Культурно-просвітницька діяльність Українських Січових Стрільців у роки Першої світової війни. – Тернопіль: Тайп, 2003.

 139. Лазарович М. «П’ємонт» українського національного відродження (Східна Галичина у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття). – Тернопіль: Економічна думка, 2003.

 140. Лазарович М. Українські Січові Стрільці: національно-політична та культурно-просвітницька діяльність. – Тернопіль, 2000.

 141. Лазарович М., Лазарович Н. «Машерують наші добровольці…» – Тернопіль: Тайп, 2003.

 142. Лановик Б, Лазарович М. Ілюстрована історія України: Короткий курс лекцій. – Тернопіль: Джура, 2003.

 143. Лановик Б, Лазарович М. Історія України: Навчальний посібник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Знання-Прес, 2003.

 144. Лановик Б, Лазарович М., Матейко Р. Чорна тінь голодомору 1932–1933 років над Тернопіллям: Книга пам’яті. – Тернопіль: Джура, 2003.

 145. Лановик Б, Лазарович М., Матейко Р., Матисякевич З. Економічна історія України: Підручник. – К.: Видавничий Дім «Юридична книга», 2004.

 146. Левицький К. Українські політики Галичини. – Тернопіль, 1996.

 147. Леп’явко С. Козацькі війни кінця ХVІ ст. в Україні. – Чернігів, 1996.

 148. Липа Ю. Призначення України. – Львів, 1992.

 149. Липинський В. Листи до братів-хліборобів. – Київ; Філадельфія, 1995.

 150. Липинський В. Релігія і церква в історії України. – К., 1995.

 151. Липинський В. Україна на переломі... // У.І.Ж. – 1992. – № 2, 4.

 152. Лисяк-Рудницький І. Історичні есе: У 2 тт. – К., 1994.

 153. Литвин В. Полiтична арена України: Дiйовi особи та виконавцi. – К., 1994.

 154. Литвин М., Науменко К. Iсторiя галицького стрiлецтва. – Львiв, 1991.

 155. Литвин М., Науменко К. Історія ЗУНР. – Львів, 1995.

 156. Літопис Руський. – К., 1989.

 157. Літопис Самовидця. – К., 1971.

 158. Лозицький В. Політика українізації в 20–30 роках: історія, проблеми, уроки // У.І.Ж. – 1989. – № 3.

 159. Лук’яненко Л. Сповiдь у камерi смертникiв. – К., 1991.

 160. Маланюк Є. Нариси з історії нашої культури. – К., 1992.

 161. Марчук Є. П’ять років української трагедії. – К., 1999.

 162. Матейко Р., Мельничук Б. Воєнними дорогами синiв Галичини. – Тернопiль, 1991.

 163. Махно Н. Воспоминания. – Москва, 1992.

 164. Мельгунов С. Красный терор в России. – Москва, 1990.

 165. Мельничук Б., Юрчак Н. Шляхами Б.Хмельницького на Тернопiльщинi. – Тернопiль, 1991.

 166. Мерiме П. Українськi козаки. Б.Хмельницький. – Львiв, 1990.

 167. Митрополит Iларiон. Дохристиянськi вiрування українського народу. – К., 1992.

 168. Митрополит Iларiон. Князь Констянтин Острозький i його культурна праця. – Б. м., 1992.

 169. Мицик Ю., Плохiй С., Стороженко I. Як козаки воювали. – Днiпропетровськ, 1990.

 170. Міжнародний імідж України: міфи і реалії (Аналітична доповідь Українського центру економічних і політичних досліджень) // Національна безпека і оборона. – 2000. – № 3.

 171. Мiрчук П. Степан Бандера. – Хмельницький, 1992.

 172. Мірчук П. Українська Повстанська Армія. 1942–1952: Документи і матеріали. – Львів, 1991.

 173. Міхновський М. Самостійна Україна // Вивід прав України. – Львів, 1991.

 174. Млиновецький Р. Нариси з історії українських визвольних змагань 1917–1918. – Львів, 1994.

 175. Мороз В. Україна в ХХ ст. – Тернопіль, 1992.

 176. Моця О., Ричка В. Київська Русь: від язичництва до християнства. – К., 1996.

 177. Нагаєвський I. Iсторiя Української держави двадцятого столiття. – К., 1993.

 178. Нагайло Б. Як формувалося в Україні ставлення до ядерної зброї // Сучасність. – 1993. – № 10.

 179. Наливайко Д. Козацька християнська республiка. – К., 1992.

 180. Нариси з історії українського національного руху. – К., 1994.

 181. Нариси історії Закарпаття: У 2 тт. – Ужгород, 1993–1995.

 182. Нахлік Є. Пантелеймон Куліш. – К., 1989.

 183. Огієнко І. Українська культура. – К., 1991.

 184. Ортинський I. Хрещення, хрест та харизма України. – Рим–Мюнхен–Фрайбург, 1988.

 185. Петлюра С. Статті. – К., 1993.

 186. Петлюра С. Спомин. – К., 1993.

 187. Петров В. Дiячi української культури (1920–1940 рр.) – жертви бiльшовицького терору. – К., 1992.

 188. Петров В. Походження українського народу. – К., 1992.

 189. Підкова І., Шуст Р. Довідник з історії України. Ч. 1–3. – Львів, 1994–1999.

 190. Полонська-Василенко Н. Iсторiя України: У 2 т. – К., 1992.

 191. Пристайко В., Шаповал Ю. Михайло Грушевський і ГПУ-НКВД. – К., 1996.

 192. Путч. Хроника тревожных дней. – Москва, 1991.

 193. Революция на Украине: По мемуарам белых. – К., 1990.

 194. Реєнт О. Українська революція. – К., 1996.

 195. Рiзниченко В. Пилип Орлик. – К., 1918.

 196. Рiпецький С. Українське Сiчове Стрiлецтво. Визвольна iдея i збройний чин. – Львiв, 1995.

 197. Роєнко В. Друга світова війна (1939–1945 рр.). – К., 1994.

 198. Ролле Й. Жiнки при Чигиринському дворi. – К., 1994.

 199. Романчук О. Ультиматум. – К., 1990.

 200. Рубан В. На протилежному боці добра // Київ. – 1992. – № 1–3.

 201. Рудич Ф. Формування політичних структур в сучасній Україні // У.І.Ж. – 1994. – № 2–3.

 202. Самостiйна Україна: Збiрник програм українських полiтичних партiй початку ХХ ст. – Тернопiль, 1991.

 203. Сахаров А. Дипломатия Древней Руси. – Москва, 1980.

 204. Свєшнiков I. Битва пiд Берестечком. – Львiв, 1993.

 205. Семчишин М. Тисяча років української культури. – К., 1993.

 206. Сергiйчук В. Кого зрадив гетьман Мазепа. – К., 1991.

 207. Сергійчук В. Національна символіка України. – К.,1992.

 208. Сергійчук В. ОУН-УПА в роки війни. Нові документи і матеріали. – К., 1996.

 209. Січинський В. Чужинці про Україну. – К., 1992.

 210. Скоропадський П. Спомини. – К., 1992.

 211. Сливка О. Карпатська Україна... // Л.Ч.К. – 1993. – № 7–9.

 212. Слюсаренко А., Томенко М. Історія української конституції. – К., 1993.

 213. Смолій В., Степанков С. Богдан Хмельницький. – К., 1995.

 214. Смолій В., Степанков В. Переддень руїни (1650–1670 рр.) // Київська старовина. – 1993. – № 6.

 215. Соловей Д. Голгота України: iсторiя. – К., 1991.

 216. Стахів М. Україна проти більшовиків. Нариси з історії аґресії совєтської Росії: в 3-х кн. – Тернопіль, 1992–1994.

 217. Сторiнки iсторiї України. – Львiв, 1992.

 218. Стус В. З таборового зошита // Дніпро. – 1991. – № 9.

 219. Стус В. Феномен доби. – К., 1993.

 220. Субтельний О. Мазепинцi. – К., 1994.

 221. Субтельний О. Україна: iсторiя. – К., 1991.

 222. Суворов В. Ледокол. – Москва, 1994.

 223. Суворов В. День М. – Москва, 1994.

 224. Таран С. Інтегральний націоналізм в ім’я ідеї // Березіль. – 1992. – № 9–10.

 225. Терещенко Ю. Україна і європейський світ. – К., 1996.

 226. Толочко П. Iсторичнi портрети. – К., 1990.

 227. Толочко П. Київська Русь. – К., 1996.

 228. Трофимович В. Україна в роки другої світової війни (1939–1945). – Львів, 1995.

 229. Трубайчук А. Брудершафт двох диктаторів. – К., 1993.

 230. Удовиченко О. Україна у вiйнi за державнiсть. – К., 1995.

 231. Україна 1991 – 2000: рух у часі, що зупинився // Дзеркало тижня. – 2000. – № 33.

 232. Україна багатопартiйна: Програмнi документи нових партiй. – К., 1991.

 233. Українська державність у ХХ ст. – К., 1996.

 234. Українська культура: Лекції за редакцією Д.Антоновича. – К., 1993.

 235. Українськi Сiчовi Стрiльцi 1914–1920 / За ред. Б.Гнаткевича та iн. – Львiв, 1991.

 236. Федченко П. Михайло Драгоманов. – К., 1991.

 237. Хвильовий М. Україна чи Малоросiя? // Вiтчизна. – 1990. – № 2.

 238. Хотинська вiйна (1621 р.) / Г.Грабянка, С.Величко, Й.Мюллер та iн. – К., 1991.

 239. Хоткевич Г. Два гетьмани. – К., 1991.

 240. Цибульський В. Переяславська угода 1654 р. у зарубiжнiй iсторiографiї (1945–1990 рр.). – Рiвне, 1993.

 241. Цілком таємно... Секретні документи рейху про діяльність ОУН 1941–1944 рр. – Тернопіль, 1992.

 242. Чайковський А. Чорнi рядки: Спогади комiсара ЗУНР // Дзвiн. – 1990. – № 6.

 243. Чобіт Д. Свистун... – К., 1999.

 244. Чорна тінь голодомору 1932–1933 років над Тернопіллям: Книга пам’яті / Вступ. ст.; упоряд.: Б. Д. Лановик, М. В. Лазарович, Р. М. Матейко. – Тернопіль: Джура, 2003.

 245. Чорновiл В., Пенсон Б. Хронiка таборових буднiв. – К., 1991.

 246. Чорновіл В. Правосуддя чи рецедиви терору? // Київ. – 1992. – № 6–8.

 247. Чотири Унiверсали. – К., 1990.

 248. Чубинський П. Ще не вмерла Україна. – К., 1991.

 249. Чумак В. Україна: Крим: спільність історичної долі. – К., 1993.

 250. Шаповал Ю. Людина і система (Штрихи до портрета з тоталітарної доби в Україні). – К., 1994.

 251. Шаповал Ю. М.С. Хрущов на Українi. – К., 1990.

 252. Шаповал Ю. Україна 20–50-х років. – К., 1993.

 253. Шаповал Ю. У ті трагічні роки. Сталінізм на Україні. – К., 1990.

 254. Шафета П. Убивство міністра Перацького // Дзвін. – 1990. – № 1–2.

 255. Шевальє П. Iсторiя вiйни козакiв проти Польщi. – К., 1993.

 256. Шелест П. Холодна відлига // Київ. – 1990. – № 8.

 257. Шерер Ж.-Б. Лiтопис Малоросiї, або iсторiя козакiв-запорожцiв. – К., 1994.

 258. Яворницький Д. Iсторiя запорозьких козакiв: У 3 т. – К., 1990 – 1991.

 259. Яковенко Н. Здобутки і втрати Люблінської унії // Київська старовина. – 1993. – № 3.

 260. Яковенко Н. Українська шляхта з кінця ХІV до середини ХVІІ ст. (Волинь і Центральна Україна). – К., 1994.

 261. Яковлів А. Договір гетьмана Б.Хмельницького з Москвою року 1654 // Дзвін. – 1991. – № 4.

 262. 33-й: голод: Народна Книга-Меморiал / Упоряд.: Л.Коваленко, В.Маняк. – К., 1991.

ПЕРЕЛІК ТИПОВИХ ПИТАНЬ

ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТІВ

З КУРСУ «ІСТОРІЯ УКРАЇНИ»

 1. Предмет, завдання та історіографія курсу «Історія України».

 1. Становлення і розвиток людського суспільства на території України. Трипільська культура.

 2. Формування державотворчих традицій на території України: кіммерійці, скіфи, сармати, античні міста-держави Північного Причорномор’я.

 3. Походження слов’ян та їх розселення на території України.

 4. Теорії походження Русі. Руська земля.

 5. Формування централізованої держави на чолі з Києвом. Перші князі, їх зовнішня і внутрішня політика.

 6. Піднесення та розквіт Київської Русі. Володимир Великий та Ярослав Мудрий.

 7. Запровадження християнства на Русі та його значення.

 8. Київська Русь за князювання Ярославичів.

 9. Русь-Україна у період політичної роздробленості: причини і наслідки.

 10. Боротьба Русі-України з монголо-татарською навалою.

 11. Галицьке та Волинське князівства у ХІ–ХІІ ст.

 12. Утворення Галицько-Волинського князівства. Князь Роман Мстисла­вич.

 13. «Королівство Русі» Данила Галицького.

 14. Галицько-Волинська держава в останній третині ХІІІ – першій половині ХІV ст.

 15. Культура України княжої доби (ІХ–ХІV ст.).

 16. Литовсько-Руська держава: формування, устрій, суспільно-політичні відносини.

 17. Польська експансія на українські землі в другій половині ХІV – середині ХVІІ ст. Люблінська унія.

 18. Національно-культурний рух в Україні середини ХІV – першої половини ХVІІ ст.

 19. Берестейська унія, її причини та наслідки.

 20. Зародження українського козацтва: причини та сутність. Реєстрові козаки.

 21. Запорізька Січ – вільна козацька республіка.

 22. Українське козацтво в боротьбі з турецько-татарською експансією. Петро Сагайдачний.

 23. Народні виступи проти Речі Посполитої під проводом Криштофа Косинського та Северина Наливайка.

 24. Козацько-селянські повстання першої половини ХVІІ ст.

 25. Культура України ХІV – першої половини ХVІІ ст.

 26. Причини та передумови національно-визвольних змагань українського народу під проводом Богдана Хмельницького.

 27. Ліквідація польсько-шляхетського режиму в Україні в 1648–1649 рр. Становлення Української національної держави.

 28. Воєнні дії між Україною і Польщею в 1650–1653 рр. Білоцерківський договір. Битва під Батогом.

 29. Українсько-московська угода 1654 р., її причини та наслідки.

 30. Розвиток Української національної революції в 1654–1657 рр.

 31. Загострення кризи української державності у 1657–1663 рр. Гетьманування Івана Виговського та Юрка Хмельницького.

 32. Розчленування України на Лівобережну та Правобережну. Павло Тетеря та Іван Брюховецький.

 33. Боротьба гетьмана Петра Дорошенка за незалежність і територіальну цілісність Української держави.

 34. Становлення Гетьманщини. Дем’ян Многогрішний та Іван Самойлович.

 35. Гетьманування Івана Мазепи. Полтавська катастрофа.

 36. Гетьман Пилип Орлик та його Конституція.

 37. Обмеження політичної автономії України в першій половині ХVІІІ ст.

 38. Остаточна ліквідація автономного устрою України в другій половині ХVІІІ ст.

 39. Слобідська та Південна Україна в козацько-гетьманську добу.

 40. Правобережні та західноукраїнські землі в другій половині ХVІІ – ХVІІІ ст. Гайдамацький і опришківський рух.

 41. Культура України в другій половині ХVІІ – ХVІІІ ст.

 42. Політика російського царизму на українських землях в першій половині ХІХ ст.

 43. Соціально-економічне та політичне становище західноукраїнських земель наприкінці ХVІІІ – першій половині ХІХ ст.

 44. Початки національного відродження в Наддніпрянській Україні наприкінці ХVІІІ – першій половині ХІХ ст.

 45. Утворення Кирило-Мефодіївського братства та його діяльність. Тарас Шевченко.

 46. Зростання національної свідомості в Західній Україні в першій половині ХІХ ст. «Руська трійця».

 47. Революція 1848 р. та її вплив на розвиток західноукраїнських земель. Головна Руська Рада.

 48. Культура України в першій половині ХІХ ст.

 49. Україна в умовах російських реформ другої половини ХІХ ст.

 50. Український національний рух у Російській імперії в другій половині ХІХ ст. Валуєвський та Емський укази.

 51. Піднесення суспільно-політичного та національного руху на західноукраїнських землях у другій половині ХІХ ст.

 52. Культура України в другій половині ХІХ ст.

 53. Зростання організованості українського руху в Наддніпрянщині в 1900–1914 рр.

 54. Радикалізація національно-визвольного руху в Західній Україні в 1900–1914 рр.

 55. Україна в Першій світовій війні. Українські січові стрільці.

 56. Утворення Української Центральної Ради та її діяльність. І і ІІ Універсали.

 57. Проголошення Української Народної Республіки. Війна Радянської Росії проти УНР.

 58. Брестський мир. Вступ німецьких та австро-угорських військ в Україну. Розпуск Центральної Ради.

 59. Українська Держава гетьмана Павла Скоропадського.

 60. Діяльність Директорії УНР. Акт злуки УНР і ЗУНР від 22 січня 1919 р., його історичне значення.

 61. Національно-визвольна боротьба на західноукраїнських землях у 1918–1919 рр. Українська галицька армія.

 62. Поразка українських визвольних змагань 1917–1921 рр., її причини та наслідки.

 63. Встановлення комуністичного режиму в Україні. Політика «воєнного комунізму».

 64. Голод 1921–1923 рр. в Україні, його причини і наслідки.

 65. Україна в роки нової економічної політики.

 66. Створення Союзу РСР і Україна.

 67. Національна політика більшовиків на українських землях у 1920–1930-ті роки.

 68. Здійснення індустріалізації в Україні в 1930-ті роки. Утвердження тоталітарного режиму.

 69. Запровадження антинародного колгоспного ладу в Україні.

 70. Голодомор 1932–1933 рр. в Україні, його причини і наслідки.

 71. Масові репресії в Україні у 1930-х роках.

 72. Політика Польщі в Галичині та на Волині у 1920–1930-х роках.

 73. Суспільно-політичний рух і національно-визвольна боротьба на західноукраїнських землях у період польської окупації (1920–1930-ті роки). Діяльність політичних партій.

 74. Створення та діяльність Організації українських націоналістів.

 75. Становище українців Буковини між двома світовими війнами.

 76. Українські землі під владою Чехо-Словаччини. Проголошення незалежності Карпатської України.

 77. Західноукраїнські землі в системі радянсько-німецьких договорів 1939 р.

 78. Масові репресії сталінського режиму на західноукраїнських землях в 1939–1941 рр.

 79. Початок німецько-радянської війни. Встановлення фашистського окупаційного режиму в Україні.

 80. Рух Опору проти фашистської окупації в Україні.

 81. Діяльність ОУН-УПА в роки Другої світової війни. Проголошення у Львові Акту відновлення Української держави (30 червня 1941 р.).

 82. Звільнення України від німецько-фашистських загарбників. Возз’єднання українських земель.

 83. Труднощі післявоєнної відбудови в Україні. Голод 1946–1947 рр.

 84. Соціально-економічні й політичні процеси в Західній Україні після Другої світової війни. Боротьба ОУН-УПА проти тоталітарного режиму.

 85. Ідеологічний наступ комуністичного режиму в Україні після Другої світової війни (1945–1953 рр.).

 86. Суспільно-політичне та економічне становище України в період хрущовської «відлиги».

 87. Культурницьке шістдесятництво в УРСР, його передумови і наслідки.

 88. Наростання кризових явищ у соціально-економічному житті України в другій половині 1960-х – середині 1980-х років.

 89. Посилення реакції в політичному та національно-культурному житті України в другій половині 1960-х – середині 1980-х років.

 90. Дисидентський рух в Україні.

 91. Суперечливість перебудовних процесів в Україні. Чорнобильська катастрофа та її наслідки.

 92. Зростання суспільно-політичної активності населення України наприкінці 1980-х – на початку 1990-х років. Виникнення нових політичних партій та рухів.

 93. Від Декларації про державний суверенітет України до референдуму про її незалежність.

 94. Україна в період утвердження національної державності. Президент Леонід Кравчук.

 95. Проблеми соціально-економічного та політичного реформування українського суспільства в 1994–2004 рр. Президент Леонід Кучма. Прийняття нової Конституції.

 96. Українська помаранчева революція 2004 р. Президент Віктор Ющенко.

 97. Діяльність України на міжнародній арені після проголошення незалежності.

 98. Українська національна символіка та її походження (герб, прапор, гімн).

 99. Еміґрація українців за кордон, її причини і напрямки. Суспільно-політичне і культурне життя української діаспори. Проблеми українців у країнах СНД.

ЗМІСТ

Пояснювальна записка

3

Тематичний план курсу «Історія України» для студентів стаціонарної форми навчання

4

Тематичний план курсу «Історія України» для студентів заочної форми навчання

5

Зміст курсу

6

Лекційні заняття

6

Тематика та плани семінарських занять

12

Самостiйна робота студентiв

30

Рекомендована література з курсу «Історія України»

37

Перелік типових запитань для підготовки до іспитів з курсу «Історія України»

41

Навчальне видання

ЛАЗАРОВИЧ Микола Васильович

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Навчально-методичний посібник

Підп. до друку 02.03.2005. Формат 60х84 1 / 16.

Папір офс. № 1. Гарнітура Times New Roman.

Обл.-вид. арк. ???. Умовн.-друк. арк. ???


Бібліотека щорічника

«Українська наука:

минуле, сучасне, майбутнє»

Серія «Історія»

Випуск 9


Микола ЛАЗАРОВИЧ

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Навчально-методичний посібник

1

Смотреть полностью


Скачать документ

Похожие документы:

 1. Проценко Ніна Федорівна, викладач правових дисциплін, спеціаліст вищої категорії Унавчально-методичному посібнику висвітлюються комплексно питання про закон

  Закон
  У навчально-методичному посібнику висвітлюються комплексно питання про закони правильного мислення, ідеї і проблеми формальної логіки, показано зв'язок з практикою судового пізнання, форми і способи мислення для тих хто вчиться правильно
 2. 1. Поняття про психіку. Структурна орг-ція псих

  Шпаргалка
  Психіка ― здатність мозку відображати об’єктивну дійсність, т.б. властивість високоорганізаційної матерії ― мозку відображати об’єктивну дійсність на основі психологічного образу, який при цьому формується, регулювати діяльність людини та її поведінку.

Другие похожие документы..