Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Лекции'
Единство условий внешней среды вызвало у различных классов животного мира развитие более или менее сходных функциональных систем: нервного аппарата, ...полностью>>
'Документ'
Мінлива та примхлива. Про неї кажуть: гарна, мінлива, примхлива, дощова, тепла, хо­лодна. Слухаючи постійно прогноз погоди, ми вже звикли до таких ме...полностью>>
'Рабочая программа'
Рабочая программа составлена на основании ГОС ВО для специальности: 030501 Юриспруденция, утвержденного 27.03.2 г., рассмотрена и утверждена на засед...полностью>>
'Автореферат'
Работа выполнена в Федеральном государственном учреждении «Государственный научный центр социальной и судебной психиатрии им. В.П. Сербского» Федерал...полностью>>

Унавчальному посібнику вміщено тематичний план І програму курсу «Історія України», тематику семінарських І самостійних занять, перелік типових запитань для підготовки до іспитів, рекомендовану літературу. Ббк 68. 4(4Укр)1 Л17

Главная > Навчально-методичний посібник
Сохрани ссылку в одной из сетей:

РАДЯНСЬКА УКРАЇНА В УМОВАХ

УТВЕРДЖЕННЯ ТОТАЛІТАРНОГО ЛАДУ

(1920-ті – 1941 роки)

(2 год.)

План

 1. Встановлення комунiстичного режиму в Українi. Створення СРСР.

 2. Політика «коренізації», її особливості й наслідки на українських землях.

 3. Україна в умовах великого терору.

Реферати

Трiумф i трагедiя Миколи Скрипника.

Голодомор 1932-1933 рр. в Українi.

Список лiтератури

 1. Бiлас I. Репресивно-каральна система в Українi. 1917-1953. Суспiльно-полiтичний та iсторико-правовий аналiз: У 2 кн. – К., 1994.

 2. Волкогонов Д. Трiумф i трагедiя: Полiтичний портрет Й.В.Сталiна: У 2 кн. – К., 1989-1990.

 3. Голод 1921-1923 рокiв в Українi: Збiрник документiв i матерiалiв. – К., 1993.

 4. Грабовський С., Ставроянi С., Шкляр Л. Нариси з iсторiї українського державотворення. – К., 1995. – С. 346-376, 574-584.

 5. Дашкевич Я. Україна i союзнi договори 1920 та 1922 рр. // Ровесник. – 1991. – № 5.

 6. Дзюба I. Iнтернацiоналiзм чи русифiкацiя? // Вiтчизна. – 1990. – № 5, 7.

 7. Жуковський А., Субтельний О. Нарис iсторiї України. – Львiв, 1992. – С. 99-106.

 8. Iсторiя України: нове бачення: У 2 т. Т.2 / Пiд ред. В.Смолiя. – К., 1995. – С. 144-256.

 9. Касьянов Г., Даниленко В. Сталiнiзм i українська iнтелiгенцiя. – К., 1991.

 10. Конквест Р. Жнива скорботи. – К., 1993.

 11. Кульчицький С. Цiна «великого перелому». – К., 1991.

 12. Курносов Ю. Духовне життя на Українi в 20-30 рр. // У.I.Ж. – 1990. – № 1.

 13. Курносов Ю. Суспiльно-полiтичне життя на Українi в 20-30 рр. // У.I.Ж. – 1989. – № 12.

 14. Лазарович М. Історія України. Навчальний посібник. – Тернопіль, 1999. – С. 82-90.

 15. Лановик Б, Лазарович М. Ілюстрована історія України: Короткий курс лекцій. – Тернопіль: Джура, 2003. – С. 263-285.

 16. Лозицький В. Полiтика українiзацiї в 20-30 роках: iсторiя, проблеми, уроки // У.І.Ж. – 1989. – № 3.

 17. Мельгунов С. Красный терор в Росии. – Москва, 1990.

 18. Петров В. Дiячi української культури (1920-1940 рр.) – жертви бiльшовицького терору. – К., 1992.

 19. Соловей Д. Голгота України: московсько-бiльшовицький терор в УРСР мiж першою i другою свiтовою вiйною. – Дрогобич, 1993.

 20. Субтельний О. Україна: iсторiя. – К., 1991. – С. 332-368.

 21. Хвильовий М. Україна чи Малоросiя? // Вiтчизна. – 1990. – № 2.

 22. Чорна тінь голодомору 1932–1933 років над Тернопіллям: Книга пам’яті / Вступ. ст.; упоряд.: Б. Д. Лановик, М. В. Лазарович, Р. М. Матейко. – Тернопіль: Джура, 2003.

Тема 14.

ЗАХІДНА УКРАЇНА

МІЖ ДВОМА СВІТОВИМИ ВІЙНАМИ

(2 год.)

План

 1. Польська політика на західноукраїнських землях.

 2. Дiяльнiсть полiтичних партiй і рухів у Галичині та на Волині.

 3. Українське питання в Румунії і Чехо-Словаччині.

Реферати

Органiзацiя Українських Нацiоналiстiв: iдея та дiяльнiсть.

Життєвий шлях митрополита Андрея Шептицького.

Список лiтератури

 1. Бандера С. Мiй життєпис // Державнiсть. – 1992. – № 1.

 2. Баган О. Нацiоналiзм i нацiоналiстичний рух. Iсторiя та iдеї. – Дрогобич, 1994.

 3. Вегеш М. Августин Волошин i Карпатська Україна // Дзвiн. – 1991. – № 3.

 4. Грабовський С., Ставроянi С., Шкляр Л. Нариси з iсторiї українського державотворення. – К., 1995. – C.387-402.

 5. Гренджi-Донський В. Пiд чоботом окупанта // Л.Ч.К. – 1991. – № 5.

 6. Гунчак Т. Україна: перша половина ХХ столiття: Нариси полiтичної iсторiї. – К., 1993. – С. 204-220.

 7. Донцов Д. Iсторiя розвитку української державної iдеї. – К., 1991.

 8. Життя i смерть полковника Коновальця... – Львiв, 1993.

 9. Жуковський А., Субтельний О. Нарис iсторiї України. – Львiв, 1992. – С. 106-113.

 10. Задоржний В., Вегеш М. Карпатська Україна у свiтлi нових документiв // Сучаснiсть. – 1993. – № 4.

 11. Iсторiя України: нове бачення: У 2 т. Т.2 / Пiд ред. В.Смолiя. – К., 1995. – С. 256-280.

 12. Кузьо Т. ОУН в Українi // Сучаснiсть. – 1992. – № 12.

 13. Лазарович М. Історія України. Навчальний посібник. – Тернопіль, 1999. – С. 91-98.

 14. Лановик Б, Лазарович М. Ілюстрована історія України: Короткий курс лекцій. – Тернопіль: Джура, 2003. – С. 286-306.

 15. Мiрчук П. Степан Бандера. – Хмельницький, 1992. – С. 5-71.

 16. ОУН-УПА // Державнiсть. – 1992. – № 3.

 17. Сливка О. Карпатська Україна... // Л.Ч.К. – 1993. – № 7-9.

 18. Субтельний О. Україна: iсторiя. – K., 1991. – C.369-392.

 19. Таран С. Iнтегральний нацiоналiзм в iм’я iдеї // Березiль. – 1992. – № 9-10.

 20. Шафета П. Убивство мiнiстра Перацького // Дзвiн. – 1990. – № 1-2.

Тема 15.

ТРАГЕДІЯ УКРАЇНЦІВ У ДРУГІЙ СВІТОВІЙ ВІЙНІ

ТА ПОВОЄННИЙ ПЕРІОД (1939 – початок 1950-х рокiв)

(2 год.)

План

 1. Початок Другої свiтової вiйни i Україна.

 2. Українськi землi в умовах окупацiї фашистською Нiмеччиною. Рух Опору.

 3. Звiльнення України вiд нiмецько-фашистських загарбникiв. Возз’єд­нання українських земель.

 4. Пiслявоєнна вiдбудова та нова хвиля масових репресiй другої половини 40-х – початку 50-х рокiв в Українi.

Реферати

Акт вiдновлення Української держави 30 червня 1941 р. та його iсторичне значення.

Голод 1946-1947 рр. в Українi.

Список лiтератури

 1. Бiлас I. Репресивно-каральна система в Українi. 1917-1953. Суспiльно-полiтичний та iсторико-правовий аналiз: У 2 кн. – К., 1994.

 2. Брицький П. Україна у другiй свiтовiй вiйнi (1939-1945 рр.). – Чернiвцi, 1995.

 3. Бульба-Боровець Т. Армiя без держави. – Львiв, 1993.

 4. Воронов I., Пилявець Ю. Голод 1946-1947 рр. – К., 1991.

 5. Грабовський С., Ставроянi С., Шкляр Л. Нариси з iсторiї українського державотворення. – С. 376-380, 403-418.

 6. Гунчак Т. У мундирах ворога // Вiйсько України. – 1993. – № 9.

 7. Злочини комунiстичної Москви в Українi влiтi 1941 року. – Дрогобич, 1991.

 8. Ковалюк В. Культорологiчнi та духовнi аспекти «радянизацiї» Захiдної України (вересень 1939 – червень 1941 рр.) // У.I.Ж. – 1993. – № 2-3.

 9. Коваль М. ОУН-УПА: мiж «третiм рейхом» i сталiнським тоталiтаризмом // У.I.Ж. – 1994. – № 2-3.

 10. Кожукало I. 1946-1947 роки: невiдомий голод. – К., 1990.

 11. Косик В. Україна i Нiмеччина у другiй свiтовiй вiйнi. – Париж – Нью-Йорк – Львiв, 1993.

 12. Лазарович М. Історія України. Навчальний посібник. – Тернопіль, 1999. – С. 99-106.

 13. Лановик Б, Лазарович М. Ілюстрована історія України: Короткий курс лекцій. – Тернопіль: Джура, 2003. – С. 307-338.

 14. Мiрчук П. Українська Повстанська Армiя. 1942-1952: Документи i матерiали. – Львiв, 1991.

 15. ОУН i УПА у другiй свiтовiй вiйнi // У.I.Ж. – 1994. – № 2-6; 1995. – № 1-3.

 16. Роєнко В. Друга свiтова вiйна (1939-1945 роки). – К., 1994.

 17. Субтельний О. Україна: iсторiя. – К., 1991. – С. 392-430.

 18. Суворов В. Ледокол. – Москва, 1994.

 19. Суворов В. День М. – Москва, 1994.

 20. Трубайчук А. Брудершафт двох диктаторiв. – К., 1993.

 21. Унiверсал i платформа УГВР // Вивiд прав України.-Львiв, 1991. – С. 119-125.

 22. Цiлком таємно... Секретнi документи Рейху про дiяльнiсть ОУН 1941-1944 рр. – Тернопiль, 1992.

Тема 16.

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ

ТА ПОЛІТИЧНІ ПРОЦЕСИ В УКРАЇНІ

В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ 1950-х – СЕРЕДИНІ 1980-х РОКІВ

(2 год.)

План

 1. Спроба здiйснення нової полiтики (середина 50-х – перша половина 60-х років). Культурницьке шістдесятництво в УРСР.

 1. Наростання кризових явищ у соцiально-економiчному, полiтичному i культурному життi (друга половина 60-х – середина 80-х років).

 2. Розгортання дисидентського руху.

Реферати

Петро Шелест i Україна.

Русифiкацiя в Українi: причини i наслiдки.

Список лiтератури

 1. Аджубей А. Крушение илюзий. – Москва, 1991.

 2. Баран В. Україна пiсля Сталiна. Нарис iсторiї 1953-1985 рр. – Львiв, 1992.

 3. Бурлацкий Ф. Вожди и советники. – Москва, 1990.

 4. Врублевский В. Владимир Щербицкий: правда и вымыслы. – К., 1993.

 5. Грабовський С., Ставроянi С., Шкляр Л. Нариси з iсторiї українського державотворення. – К., 1995. – С. 382-386, 418-446.

 6. Дзюба I. Iнтернацiоналiзм чи русифiкацiя? // Вiтчизна. – 1990, – № 5-8.

 7. Жуковський А., Субтельний О. Нарис iсторiї України. – Львiв, 1992. – С. 135-151.

 8. Зайцев Ю. Дисиденти: опозицiйний рух 60-80-х рр. // Сторiнки iсторiї України. – Львiв, 1992. – С. 195-235.

 9. Iсторiя України: нове бачення: У 2 т. Т.2 / Пiд ред. В.Смолiя. – К., 1995. – С. 352-407.

 10. Лазарович М. Історія України. Навчальний посібник. – Тернопіль, 1999. – С. 107-114.

 11. Лановик Б, Лазарович М. Ілюстрована історія України: Короткий курс лекцій. – Тернопіль: Джура, 2003. – С. 339-364.

 12. Лук’яненко Л. Сповiдь у камерi смертникiв. – К., 1991.

 13. Рубан В. На протилежному боцi добра // Київ. – 1992. – № 1-3.

 14. Савельєв В. Чи був П.Ю.Шелест виразником «українського автономiзму»? // У.I.Ж. – 1992. – № 4.

 15. Стус В. З таборового зошита // Днiпро. – 1991. – № 9.

 16. Стус В. Феномен доби. – К., 1993.

 17. Субтельний О. Україна: iсторiя. – К., 1991. – С. 431-460.

 18. Чорновiл В. Правосуддя чи рецидиви терору? // Київ. – 1992. – № 6-8.

 19. Чорновiл В., Пенсон Б. Хронiка таборових буднiв. – К., 1991.

 20. Шаповал Ю. М.С. Хрущов на Українi. – К., 1990.

 21. Шелест П. Холодна вiдлига // Київ. – 1990. – № 8.

Тема 17.

«ПЕРЕБУДОВА» І РОЗПАД СРСР

(2 год.)

План

 1. Пошуки шляхiв модернiзацiї суспiльства. Суперечливiсть перебудовних процесiв в Українi.

 1. Початок нацiонального вiдродження. Формування багатопартійності.

 2. Становлення української державності в 1990–1991 рр.

Реферати

Українське студентство в боротьбi за державну незалежнiсть.

Повернення української національної символiки.

Список лiтератури

 1. Акт проголошення незалежностi України // Вiльне життя. – 1991. – 28 серп.

 2. Бiлинський А. Загадка Михайла Горбачова // Україна. – 1992. – № 25.

 3. Гарань О. Вiд створення Руху до багатопартiйностi. – К., 1992.

 4. Горбачов зробив свою справу..? // Молодь України. – 1991. – 20 серп.

 5. Грабович О. Крах Радянського Союзу та незалежнiсть України: Культурологiчнi та психологiчнi фактори // Сучаснiсть. – 1992. – № 4

 6. Грабовський С., Ставроянi С., Шкляр Л. Нариси з iсторiї українського державотворення. – К., 1995. – С. 446-458, 582-592.

 7. Декларацiя про державний суверенiтет України. – К., 1990.

 8. Жуковський А., Субтельний О. Нарис iсторiї України. – Львiв, 1992. – С. 151-157.

 9. Iсторiя України: нове бачення: У 2 т. Т.2 / Пiд ред. В.Смолiя. – К., 1995. – С. 408-428.

 10. Лазарович М. Історія України. Навчальний посібник. – Тернопіль, 1999. – С. 115-119.

 11. Лановик Б, Лазарович М. Ілюстрована історія України: Короткий курс лекцій. – Тернопіль: Джура, 2003. – С. 365-379.

 12. Литвин В. Полiтична арена України: Дiйовi особи та виконавцi. – К., 1994.

 13. Малик Я., Вол Б., Чуприна В. Iсторiя української державностi. – Львiв, 1995. – С. 180-185, 199-200.

 14. Останнi днi iмперiї... Першi роки надiї // Київськi вiдомостi. – 28 квiт., 4 трав.

 15. Плачинда С. Україна в небезпецi // Лiтературна Україна. – 1991. – 14 березня.

 16. Рубан В. Довга дорога до себе // Сучаснiсть. – 1992. – № 1.

 17. Субтельний О. Україна: iсторiя. – К., 1991. – С. 460-462, 490-496.

 18. Указ Президiї Верховної Ради України «Про заборону дiяльностi Компартiї України» // Голос України. – 1991. – 3 вер.

 19. Україна багатопартiйна: Програмнi документи нових партiй. – К., 1991.

 20. ЦК КПРС i ЦК КПУ причетнi до перевороту // Вiльне життя. – 1991. – 28 серп.

Тема 18.

УКРАЇНА НА ШЛЯХУ НЕЗАЛЕЖНОСТІ

(2 год.)

План

 1. Утвердження нацiональної державностi.

 2. Проблеми соцiально-економiчного та полiтичного реформування українського суспiльства.

 3. Дiяльнiсть України на мiжнароднiй аренi.

Реферати

Конституцiя України – основний закон незалежної держави.

Українсько-російські взаємини: декларації і реалії.

Список лiтератури

 1. Аппатов С., Дубовик В. Американськi вченi про незалежнiсть України (1989-1992 рр.) // У.I.Ж. – 1995. – № 2.

 2. Бойко О. Україна 1991-1995: тіні минулого чи контури майбутнього? – К., 1996.

 3. Бутейко А. Україна не банкрут // Голос України. – 1994. – 5 жовт.

 4. Воєнна доктрина України // Голос України. – 1993. – 29 жовт.

 5. Грабовський С., Ставроянi С., Шкляр Л. Нариси з iсторiї українського державотворення. – К., 1995. – С. 459-484.

 6. Грицак Я. Нарис історії України: Формування модерної української нації ХІХ-ХХ ст. – К., 1996. – С. 310-320.

 7. Грищенко К. Современные ориентиры внешней политики Украины // Зеркало недели. – 1995. – 28 окт.

 8. Iсторiя України в особах: ХIХ-ХХ ст. – К., 1995. – С. 463-477.

 9. Iсторiя України: нове бачення: У 2 т. Т.2 / Пiд ред. В.Смолiя. – К., 1995. – С. 429-466.

 10. Історія України / Керівник авт. кол. Ю.Зайцев. – Львів, 1996. – С. 430-470.

 11. Конституцiя України. – К., 1996.

 12. Король В. Iсторiя України. – К., 1995. – С. 215-225.

 13. Лазарович М. Історія України. Навчальний посібник. – Тернопіль, 1999. – С. 120-128.

 14. Лановик Б, Лазарович М. Ілюстрована історія України: Короткий курс лекцій. – Тернопіль: Джура, 2003. – С. 380-408.

 15. Литвин В. Полiтична арена України: Дiйовi особи та виконавцi. – К., 1994.

 16. Литвин В., Слюсаренко А. На полiтичнiй аренi України (90-тi роки). Роздуми iсторикiв // У.I.Ж. – 1994. – № 1-3.

 17. Марчук Є. П’ять років української трагедії. – К., 1999.

 18. Нагайло Б. Як формувалося в Українi ставлення до ядерної зброї // Сучаснiсть. – 1993. – № 10.

 19. Рудич Ф. Формування полiтичних структур в сучаснiй Українi: полiтологiчний аналiз // У.I.Ж. – 1994. – № 2-3.

САМОСТIЙНА РОБОТА
СТУДЕНТIВ

Тема 1.

КУЛЬТУРА РУСI-УКРАЇНИ

(4 год.)

Питання для самостiйного вивчення

 1. Культура дохристиянської Русi.

 2. Запровадження християнства i його вплив на розвиток культури.

 3. Матерiальна культура. Будiвництво, архiтектура.

 4. Духовна культура. Освiта, наука, мистецтво.

Список лiтератури

 1. Брайчевський М. Утвердження християнства на Русi.-К., 1988.

 2. Булашев Г. Український народ у своїх легендах, релiгiйних поглядах та вiруваннях. – К., 1992.

 3. Велика iсторiя України: У 2 т. Т.1 / Зладив М. Голубець.-К., 1993. – С. 98-115, 254-297.

 4. Возняк М. Iсторiя української лiтератури: У 2 кн. Кн.1.-Львiв, 1992.

 5. Голубенко П. Україна i Росiя у свiтлi культурних взаємин. – К., 1993.

 6. Грушевський М. Iлюстрована iсторiя України. – К., 1990.-С. 36-45, 76-82, 131-138.

 7. Давня iсторiя України: У 2 кн. Кн.2 / Толочко П., Козак Д., Моця О. та iн. – К., 1995. – С. 54-69, 159-180.

 8. Iларiон, митрополит. Дохристиянськi вiрування українського народу. – К., 1991.

 9. Iсторiя української культури / Пiд заг.ред. I.Крип’якевича. – К., 1994.

 10. Крип’якевич I. Iсторiя України. – Львiв, 1990. – С. 98-109.

 11. Лановик Б, Лазарович М. Історія України: Навчальний посібник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Знання-Прес, 2003. – С. 32-33, 90-95.

 12. Маланюк Є. Нариси з iсторiї нашої культури. – К., 1992.

 13. Огiєнко I. Українська культура. – К., 1991.

 14. Українцi: народнi вiрування, повiр’я, демонологiя. – К., 1991.

 15. Українська культура: Лекцiї за редакцiєю Д.Антоновича. – К., 1993.

Тема 2.

БОРОТЬБА РУСI-УКРАЇНИ

З МОНГОЛО-ТАТАРСЬКОЮ НАВАЛОЮ

(4 год.)

Питання для самостiйного вивчення

 1. Першi завойовницькi походи монголо-татар. Битва на р.Калцi.

 2. Навала Батия та завоювання монголо-татарами українських земель. Героїчний опiр України-Русi.

 3. Українськi землi пiд iгом Золотої Орди. Боротьба проти загарбникiв.

Список лiтератури

 1. Велика iсторiя України: У 2 т. Т.1 / Зладив М.Голубець. – К., 1993.- С. 217-219, 221-222, 224-229, 318-319.

 2. Грушевський М. Iлюстрована iсторiя України. – К., 1990. – С. 117-131.

 3. Дорошенко Д. Нарис iсторiї України. – Львiв, 1991. – С. 90-103.

 4. Iсторiя України: Курс лекцiй: У 2 кн. Кн.1 – Вiд найдавнiших часiв до кiнця Х1Х столiття / Мельник Л., Гуржiй О., Демченко М. та iн. – К., 1991. – С. 64-65, 69-75.

 5. Iсторiя України: нове бачення: У 2 т. Т.1 / Пiд ред.В.Смолiя. – К., 1995. – С. 92-93, 101-105.

 6. Крип’якевич I. Iсторiя України. – Львiв, 1990. – С. 69-70, 8-79, 114-115.

 7. Кучкин В. Русь под игом: как это было? – Москва, 1991.

 8. Лановик Б, Лазарович М. Ілюстрована історія України: Короткий курс лекцій. – Тернопіль: Джура, 2003. – С. 47-48, 56-65.

 9. Полонська-Василенко Н. Iсторiя України: У 2 т. Т.1. – К., 1992. – С. 183-191.

 10. Субтельний О. Україна: iсторiя. – К., 1991. – С. 48-50, 66-68.

Тема 3.

ЗБРОЙНА БОРОТЬБА УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ

ПРОТИ IНОЗЕМНОГО ПОНЕВОЛЕННЯ

(ДРУГА ПОЛОВИНА ХVI – СЕРЕДИНА ХVII СТОЛIТТЯ)

(4 год.)

Питання для самостiйного вивчення

 1. Українське козацтво в боротьбi з турецько-татарською експансiєю. П.Сагайдачний.

 2. Народнi виступи проти Речi Посполитої пiд проводом К.Косинського та С. Наливайка.

 3. Козацько-селянськi повстання першої половини ХVII ст.

Список лiтератури

 1. Антонович В. Про козацькi часи на Українi. – К., 1991. – С. 51-99.

 2. Апанович О. Розповiдi про запорiзьких козакiв. – К., 1991.

 3. Велика iсторiя України: У 2 т. Т.1 / Зладив М.Голубець. – К., 1993. – С. 5-36.

 4. Володарi гетьманської булави: Iсторичнi портрети. – К., 1995.

 5. Голобуцький В. Запорозьке козацтво. – К., 1994.

 6. Грушевський М. Iлюстрована iсторiя України. – К.,1990. – С. 175-179, 206-215, 239-259, 267-295.

 7. Кащенко А. Оповiдання про славне Вiйсько Запорозьке низове. – Днiпропетровськ, 1991.

 8. Крип’якевич I. Iсторiя України. – Львiв, 1990. – С. 155-169.

 9. Крохмалюк Ю. Воєнний шлях Сагайдачного на Москву 1618 р. – Львiв, б.р.

 10. Лановик Б, Лазарович М. Ілюстрована історія України: Короткий курс лекцій. – Тернопіль: Джура, 2003. – С. 79-104

 11. Мельник Л. Герої народних повстань. – К., 1990.

 12. Мицик Ю., Плохiй С., Стороженко I. Як козаки воювали. – Днiпропетровськ, 1990. – С. 161-216.

 13. Мишко Д. Северин Наливайко. – К., 1962.

 14. Наливайко Д. Козацька християнська республiка... – К., 1992.

 15. Сергiйчук В. Морськi походи запорожцiв. – К., 1992.

 16. Хотинська вiйна. – К., 1991.

 17. Яворницький Д. Гетьман Петро Конашевич Сагайдачний. – Днiпропетровськ, 1991.

 18. Яворницький Д. Iсторiя запорозьких козакiв: У 3 т. – К., 1990-1991.

Тема 4.

УСТРIЙ, СВIТОГЛЯД ТА КУЛЬТУРА

УКРАЇНСЬКОЇ КОЗАЦЬКОЇ ДЕРЖАВИ

(ДРУГА ПОЛОВИНА XVII–XVIII СТОЛІТТЯ)

(4 год.)

Питання для самостiйного вивчення

 1. Полiтичний лад України в другiй половинi XVII-XVIII ст.

 2. Свiтогляд українського громадянства.

 3. Культура України в часи Козацької держави.

Список лiтератури

 1. Апанович О. Культура козацтва // Українська культура. – 1991. – № 1.

 2. Бiлецький П. Українське мистецтво другої половини XVII-XVIII ст. – К., 1981.

 3. Велика iсторiя України: У 2 т. Т.2 / Зладив М.Голубець. – К., 1993. – С. 149-221.

 4. Возняк М. Iсторiя української лiтератури: У 2 кн. – Львiв, 1992-1994.

 5. Голубенко П. Україна i Росiя у свiтлi культурних взаємин. – К., 1993. – С. 126-140.

 6. Грушевський М. Iлюстрована iсторiя України. – К., 1990. – С. 415-432.

 7. Дорошенко Д. Нарис iсторiї України. – Львiв, 1991. – С. 344-365.

 8. Iсторiя української культури / Пiд заг.ред. I.Крип’якевича. – К., 1994.

 9. Крип’якевич I. Iсторiя України. – Львiв, 1990. – С. 233-252.

 10. Лановик Б, Лазарович М. Історія України: Навчальний посібник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Знання-Прес, 2003. – С. 164-263.

 11. Маланюк Є. Нариси з iсторiї нашої культури. – К., 1992.

 12. Огiєнко I. Українська культура. – К., 1991.

 13. Полонська-Василенко Н. Iсторiя України: У 2 т. Т.2. – К., 1992. – С. 152-178, 192-240.

 14. Українська культура: Лекцiї за редакцiєю Д.Антоновича. – К., 1993.

 15. Хижняк З. Києво-Могилянська Академiя. – К., 1981.

Тема 5.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Проценко Ніна Федорівна, викладач правових дисциплін, спеціаліст вищої категорії Унавчально-методичному посібнику висвітлюються комплексно питання про закон

  Закон
  У навчально-методичному посібнику висвітлюються комплексно питання про закони правильного мислення, ідеї і проблеми формальної логіки, показано зв'язок з практикою судового пізнання, форми і способи мислення для тих хто вчиться правильно
 2. 1. Поняття про психіку. Структурна орг-ція псих

  Шпаргалка
  Психіка ― здатність мозку відображати об’єктивну дійсність, т.б. властивість високоорганізаційної матерії ― мозку відображати об’єктивну дійсність на основі психологічного образу, який при цьому формується, регулювати діяльність людини та її поведінку.

Другие похожие документы..