Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Методика оценки последствий аварийных взрывов топливно-воздушных смесей (далее - Методика) позволяет провести приближенную оценку различных параметро...полностью>>
'Документ'
Понятие «культура» неизменно находится в кругу наиболее популярных тем в рассуждениях о вечных философских проблемах. Однако, хотя изучением культуры...полностью>>
'Документ'
В условиях повышения в России риска аварий и катастроф на крупных, экологически опасных сооружениях (в силу ряда рассмотренных в книге причин природн...полностью>>
'Программа'
Авторы: д. пед. наук, проф. В.Г. Рындак (Введение; Педагогические ориентиры воспитания ребенка в семье и школе; Вместо заключения), к.п.н., проф. М.Б...полностью>>

Університет державної податкової служби україни на правах рукопису Параниця Сергій Павлович

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

УНІВЕРСИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

На правах рукопису

Параниця Сергій Павлович

УДК — 351.753.3 (477)

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ОБІГУ ЗБРОЇ ТА ПРИСТРОЇВ ДЛЯ ВІДСТРІЛУ ПАТРОНІВ, СПОРЯДЖЕНИХ ГУМОВИМИ СНАРЯДАМИ

12.00.07 — адміністративне право і процес;

фінансове право; інформаційне право

Дисертація на здобуття наукового ступеня

кандидата юридичних наук

Науковий керівник

кандидат юридичних наук, професор, Коваль Микола Васильович

Ірпінь — 2009

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ОБІГУ ЗБРОЇ ТА ПРИСТРОЇВ ДЛЯ ВІДСТРІЛУ ПАТРОНІВ, СПОРЯДЖЕНИХ ГУМОВИМИ СНАРЯДАМИ

ЗМІСТ

ВСТУП……………………………………………………………………………4

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ РЕГУЛЮВАННЯ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА ГРОМАДЯН НА ВИКОРИСТАННЯ ЗБРОЇ В УКРАЇНІ……………………………………………13

1.1. Генезис права громадянина щодо використання зброї в індивідуальних цілях у національному законодавстві. ………………………………………………13

1.2. Нормативно-правові засади регулювання реалізації права громадян на використання зброї в Україні на сучасному етапі ………………………………….38

1.3. Зарубіжний досвід використання зброї в індивідуальних цілях та шляхи його впровадження у правове регулювання обігу зброї в Україні. ……………….60

Висновок до розділу 1 .............………………………………………………..80

РОЗДІЛ 2. ПОНЯТТЯ, СУТНІСТЬ І ПРАВОВІ ПІДСТАВИ ОБІГУ ЗБРОЇ ТА ПРИСТРОЇВ ДЛЯ ВІДСТРІЛУ ПАТРОНІВ, СПОРЯДЖЕНИХ ГУМОВИМИ СНАРЯДАМИ, В УКРАЇНІ ……………………………………….82

2.1. Поняття, сутність процесу обігу зброї в Україні. ……………………….82

2.2. Правові підстави обігу зброї в Україні на сучасному етапі державотворення. …………………………………………………………………….103

2.3. Адміністративно-правове регулювання використання пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими снарядами .…………………………..128

Висновок до розділу 2 ............………………………………………………...148

РОЗДІЛ 3. ПРОТИДІЯ ПРАВОПОРУШЕННЯМ, ЩО ВЧИНЮЮТЬСЯ ПРИ ВИКОРИСТАННІ ЗБРОЇ ТА ПРИСТРОЇВ ДЛЯ ВІДСТРІЛУ ПАТРОНІВ, СПОРЯДЖЕНИХ ГУМОВИМИ СНАРЯДАМИ ………………………………..150

3.1. Засоби попередження та припинення правопорушень, пов’язаних з використанням зброї та пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими снарядами ……………………………………………………………………………..150

3.2. Заходи адміністративної відповідальності за правопорушення, пов’язані із незаконним обігом зброї та пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими снарядами ..……………………………………………………………….167

3.3. Основні напрями вдосконалення адміністративно-правового регулювання суспільних відносин, що виникають у зв’язку з реалізацією права громадян на

зброю …………………………………………………………………………………184

Висновок до розділу 3 ..............………………………………………………195

ВИСНОВКИ …………………………………………………………………197

ДОДАТКИ ……………………………………………………………………200

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ …....……………………………208

ВСТУП

Головними напрямами розвитку України в ХХІ столітті є подальша демократизація суспільних відносин та входження нашої держави у світові господарські процеси, що в свою чергу вимагає кардинального оновлення сучасної правової системи. Незважаючи на зміни у суспільстві, незмінними залишилися суспільні відносини, пов’язані з предметами, які мають обмежений режим обігу. Ця обставина викликає певні ускладнення щодо правового регулювання суспільних процесів у державі. До сьогодні не знайшли повною мірою свого законодавчого вирішення багато питань щодо адміністративно-правових засад регулювання специфічних суспільних відносин. Однією з проблем, що потребує вирішення, є проблема, пов’язана з обігом зброї та пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими снарядами, з метою захисту життя, здоров’я, прав і свобод та власності людини і громадянина.

Як показує аналіз, чинне законодавство, яке регулює обіг зброї та пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими снарядами, що використовується для охорони та захисту особистості, її прав, свобод і законних інтересів, багато в чому недосконале як щодо повноти регулювання зазначеної сфери суспільних відносин, так і якості їх регулювання.

У розвиненому суспільстві кожна особа повинна мати максимум можливостей для охорони та захисту порушених прав. Держава на конституційному рівні закріпила право кожного громадянина на захист свого життя і здоров’я, життя і здоров’я інших людей від протиправних посягань (ст. 27 Конституції України). Проте будь-яке право втрачає свій сенс, якщо не створено законодавчого механізму, який би належним чином його закріплював та забезпечував. Доводиться констатувати, що іноді неспроможність державних органів вжити реальних заходів щодо захисту життя чи здоров’я, прав, свобод і законних інтересів людини та громадянина створюють у нашій державі сприятливі умови для протиправних посягань на життя, здоров’я людини та її власність.

Правова регламентація порядку обігу зброї та пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими снарядами, яка використовується з метою самозахисту, в Україні далека від вимог часу та має безліч недоліків. На сьогодні суспільні відносини, пов’язані з обігом зброї та пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими снарядами, регулюються близько 90 нормативно-правовими актами, серед яких – постанови, укази, накази, а закону, який би регулював ці питання, до цього часу в нашій державі не прийнято. Особливої гостроти набуло питання прийняття єдиного комплексного нормативно-правового акта, який би регулював обіг зброї взагалі та пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими снарядами, в Україні.

Загальне науково-теоретичне підґрунтя дослідження цього питання становлять фундаментальні наукові праці таких провідних фахівців у галузі теорії держави і права та адміністративного права: В. Авер’янова, О. Бандурки, Д. Бахраха, В. Білоуса, І. Голосніченка, К. Гориславського, В. Колпакова, А. Комзюка, В. Конопльова, А. Коренєва, В. Курила, Б. Лазарєва, О. Петришина, Ю. Тихомирова, В. Шкарупи та ін.

Дослідження проблем функціонування дозвільної системи та дозвільних проваджень, безпосередньою частиною яких є система обігу зброї, фрагментарно висвітлено у роботах вітчизняних і зарубіжних учених, зокрема: М. Анісімова, В. Гуменюка, І. Дєлягіна, І. Кириченка, І. Кузнецової, С. Лихачова, Г. Мєсхі, О. Шелковнікова та ін.

Окремі аспекти проблематики обігу зброї були предметом дослідження таких вітчизняних учених: М. Федорова (право громадян на зброю), О. Фролова та А. Корнієць (правові підстави), О. Каплунова та Л. Чистоклєтова (застосування зброї), однак комплексного, ґрунтовного дослідження проблеми адміністративно-правових засад обігу зброї та пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими снарядами, до цього часу не проводилося.

Проблема адміністративно-правового регулювання права громадян на використання зброї та пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими снарядами, з індивідуальною метою, сутність і правові підстави обігу зброї та пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими снарядами, має не лише теоретичне, а й практичне значення. А це ще раз підкреслює актуальність проблеми дослідження адміністративно-правових засад обігу зброї та пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими снарядами, що використовуються для охорони та захисту особистості, її життя, здоров’я, прав, свобод і законних інтересів і власності.

Звязок роботи з науковими програмами, планами, темами. Напрям дослідження відповідає реалізації основних положень Комплексної програми профілактики правопорушень на 2007–2009 роки (затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2006 року № 1767). Дисертаційна робота виконана в межах науково-дослідної проблематики кафедри управління та адміністративної діяльності – „Організаційно-правові аспекти правоохоронної діяльності у сфері оподаткування” (номер державної реєстрації 0105U000657), та кафедри спеціальних дисциплін та організації професійної підготовки Національного університету державної податкової служби України „Проблеми професіональної діяльності та безпеки співробітників ДПС України” (номер державної реєстрації 0108U004234).

Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційного дослідження полягає у тому, щоб на основі досягнень науки конституційного та адміністративного права, чинного законодавства України, а також узагальнень практики його застосування здійснити аналіз теоретичних засад і правового регулювання питань, пов’язаних із реалізацією права громадян на використання зброї та пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими снарядами, у індивідуальних цілях в Україні, підстав їх обігу та використання з метою самооборони.

Для досягнення поставленої мети були визначені такі основні завдання:

– простежити ґенезу права громадян на використання зброї в індивідуальних цілях у національному законодавстві;

– проаналізувати чинне законодавство, що регламентує нормативно-правові засади реалізації права громадян на використання зброї в державі на сучасному етапі її розвитку;

– вивчити зарубіжний досвід використання зброї в індивідуальних цілях та шляхи його впровадження у правове регулювання обігу зброї в Україні;

– з’ясувати поняття, сутність процесу обігу зброї в українському законодавстві;

– дослідити правові підстави обігу зброї в Україні на сучасному етапі державотворення;

– проаналізувати адміністративно-правове регулювання використання пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими снарядами;

– дослідити види та специфіку застосування заходів попередження та припинення правопорушень, пов’язаних із використанням зброї та пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими снарядами;

– розкрити особливості застосування заходів адміністративної відповідальності за правопорушення, пов’язані із незаконним обігом зброї та пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими снарядами;

– розробити рекомендації та надати пропозиції, спрямовані на вдосконалення адміністративно-правового регулювання суспільних відносин, що виникають у зв’язку з реалізацією права громадян на зброю та пристрої для відстрілу патронів, споряджених гумовими снарядами.

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що виникають у процесі обігу зброї та пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими снарядами, в індивідуальних цілях.

Предметом дослідження є адміністративно-правове забезпечення обігу зброї та пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими снарядами.

Методи дослідження. Методологічним підґрунтям дисертаційного дослідження стала сукупність загальнонаукових (історико-правового, системного аналізу, логіко-семантичного, системно-структурного та системно-функціонального тощо) та спеціальних (порівняльно-правового, статистичного аналізу, компаративного тощо) методів і прийомів наукового пізнання. Їх застосування обумовлюється системним підходом, що дає можливість досліджувати проблеми в єдності їх із соціальним змістом та юридичною формою.

Історико-правовий метод застосовувався при аналізі етапів еволюції права громадян щодо використання зброї в національному законодавстві (підрозділ 1.1). Застосування методу системного аналізу дозволило комплексно проаналізувати положення Конституції України, інших нормативно-правових актів, які закріплюють право громадян на використання зброї та пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими снарядами, і регулюють порядок обігу зброї (підрозділ 1.2, 2.2, 2.3). Порівняльно-правовий метод дозволив виявити переваги та прогалини правового регулювання і практики використання тих чи інших видів зброї та пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими снарядами, в індивідуальних цілях у національному та зарубіжному законодавстві (підрозділ 1.2, 1.3). За допомогою логіко-семантичного методу визначено окремі основні категорії та поняття (підрозділ 1.1, 2.1, 2.2, 3.1). Системно-структурний та системно-функціональний методи було використано як інструмент для з’ясування сутності права громадян на зброю та пристрої для відстрілу патронів, споряджених гумовими снарядами, з метою самозахисту. Ці методи дозволили дослідити особливості використання заходів адміністративного попередження та припинення протидії правопорушенням у зазначеній сфері. Системний підхід у цьому випадку є одним із інструментів дослідження об’єкта як складного явища, що містить елементи, взаємозв’язок між якими забезпечує його цілісність (підрозділ 2.1, 2.2, 3.1). Синтез як прийом наукового пізнання використовувався для узагальнення даних, отриманих у результаті аналізу складових елементів обігу зброї та пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими снарядами, громадянами в індивідуальних цілях (підрозділ 2.1, 2.2, 2.3). Метод статистичного аналізу дозволив відстежити в динаміці застосування заходів адміністративного примусу при протидії правопорушенням у сфері обігу зброї та пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими снарядами, в індивідуальних цілях (підрозділ 3.1, 3.2). Компаративний метод використовувався для вироблення рекомендацій, спрямованих на удосконалення теоретико-правових засад і практики використання зброї та пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими снарядами, громадянами України для самозахисту (підрозділ 1.1, 2.2, 2.3, 3.3).

Науково-теоретичне підґрунтя для виконання дисертаційного дослідження склали наукові праці вітчизняних та зарубіжних фахівців у галузі загальної теорії держави і права, конституційного, адміністративного права та процесу.

Положення та висновки роботи ґрунтуються на приписах Конституції України, чинних законодавчих та підзаконних нормативно-правових актах, які визначають правові засади обігу зброї та пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими снарядами, метою використання яких є охорона та захист особистості, її прав, свобод, законних інтересів та власності, а також ратифікованих в установленому законом порядку міжнародно-правових актів.

Репрезентативність висновків досягнута за рахунок дослідження статистичних матеріалів, практики правоохоронних органів при використанні зброї та пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими снарядами, з метою охорони та захисту людини, її прав, свобод і власності.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що дане дисертаційне дослідження є одним із перших у вітчизняній науці комплексним дослідженням проблем адміністративно-правового регулювання обігу зброї та пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими снарядами з позицій охорони та захисту особистості, її прав, свобод, законних інтересів та власності. На основі проведеного дослідження автором сформульовано висновки, рекомендації і пропозиції, які відповідають вимогам наукової новизни, зокрема:

вперше:

– визначено, що адміністративно-правове регулювання обігу зброї є сукупністю нормативно-правових актів, які унормовують право людини на придбання, зберігання, носіння, володіння, застосування і використання зброї та становлять самостійний адміністративно-правовий інститут;

– дано авторське визначення поняття права людини і громадянина на самозахист за допомогою зброї та пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими снарядами, від протиправних посягань, як гарантована державою норма можливої поведінки, що може виявлятися як в інтелектуальній, так і безпосередньо у функціональній діяльності особи, що здійснюється з метою забезпечення прав людини, передбачених як внутрішньодержавними нормами, так і міжнародними стандартами, яка ґрунтується на засадах правових приписів та інших соціальних норм поведінки, що не суперечать загальнолюдським правилам співіснування;

– запропонована періодизація формування права населення на володіння та використання зброї з метою самозахисту на теренах української держави;

– сформульовано пропозиції, спрямовані на уточнення та доповнення окремих положень нормативно-правових актів, зокрема: КУпАП ст. 174, 190, 191, 192, 193, 194, 195; проект Закону України „Про зброю”;

удосконалено:

– сутність процесу обігу зброї та пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими снарядами, в Україні, який є об’єктом правового регулювання та включає суб’єктів – людей, їх дії, а предметом виступає зброя та пристрої;

– твердження, що невід’ємною складовою захисту прав людини і громадянина є право на використання пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими снарядами, які не призводять до смерті, а тільки нейтралізують правопорушника, щоб звести до мінімуму ризик завдання шкоди стороннім особам;

дістали подальшого розвитку:

– позиція про природне право громадян щодо використання зброї в індивідуальних цілях у національному законодавстві та зроблено висновок щодо врегулювання питання самозахисту завдяки легалізації зброї і пристроїв, а також використання її для охоронно-захисної діяльності;

– теоретичне обґрунтування потреби використання досвіду зарубіжних країн щодо використання зброї громадянами з метою самозахисту в індивідуальних цілях та можливостей його впровадження у правове регулювання обігу зброї в Україні;

– систематизація заходів адміністративної відповідальності у сфері обігу зброї, до якої віднесено заходи адміністративної та дисциплінарної відповідальності, встановлено, що вони є найбільш дієвими у системі заходів адміністративного примусу;

– класифікація заходів запобігання та припинення правопорушень, що вчиняються у сфері обігу зброї та пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими снарядами. Доведено, що поряд із загальноприйнятими заходами адміністративного запобігання та припинення застосовуються заходи, притаманні лише сфері обігу зброї та пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими снарядами.

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що вони можуть бути використані у правотворчій діяльності при підготовці та вдосконаленні нормативно-правових актів, з питань адміністративно-правового забезпечення обігу зброї та пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими снарядами, в індивідуальних цілях шляхом внесення в них змін і доповнень.

Деякі результати дослідження можуть бути корисними як для науковців, що працюють у сфері адміністративного права, так і для практичних працівників правоохоронних органів. Окремі основні положення дослідження впроваджені автором у практичну діяльність підрозділу Головного відділу податкової міліції Державної податкової інспекції у м. Вінниці (акт впровадження від 31 жовтня 2008 року), практичну діяльність відділу податкової міліції Сарненської міжрайонної державної податкової інспекції в Рівненській області (акт впровадження від 14 листопада 2008 року вих. № 19918/ 26-34/01).

Результати проведеного дисертаційного дослідження використовуються у навчальному процесі при викладанні дисциплін „Адміністративне право України”, „Адміністративний процес”, „Вогнева підготовка” для студентів, курсантів та слухачів у Національному університеті державної податкової служби України (акт впровадження від 19 червня 2005 року).

Особистий внесок здобувача. Дисертаційне дослідження виконано з використанням останніх досягнень науки адміністративного та конституційного права, усі сформульовані в ньому положення та висновки обґрунтовані на підставі особистих досліджень. Наукові ідеї та розробки, що належать співавтору опублікованої наукової праці, у дисертації не використовувалися.

Апробація результатів дослідження. Основні положення та висновки дисертаційного дослідження були оприлюднені на десяти міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференціях та круглих столах, зокрема: „Наука и технологии: шаг в будущее – ’2006” (г. Белгород, 20 – 31 марта 2006 года); „Проблеми реформування правовідносин у сучасних умовах очима молодих дослідників” (м. Київ, 20 – 21 квітня 2006 року); „Стан та перспективи розвитку юридичної науки” (м. Київ, 17 – 18 листопада 2006 року); „Розвиток наукових досліджень 2006” (м. Полтава, 27 – 29 листопада 2006 року); „Формування правової держави в Україні. Проблеми і перспективи” (м. Тернопіль, 13 квітня 2007 року); „Верховенство права у процесі державотворення та захисту прав людини в Україні” (м. Острог, 26–27 квітня 2007 року); „Проблеми гуманізації навчання та виховання у вищому закладі освіти” (м. Ірпінь, 24 – 25 травня 2007 року); „Права людини в умовах державотворення: теоретичні і практичні аспекти” (м. Суми, 21-22 грудня 2007 року); „Актуальні проблеми розвитку держави і права” (м. Чернігів, 2 квітня 2008 року); „Організаційно-правове забезпечення діяльності контролюючих та правоохоронних органів у сфері господарювання: проблеми сьогодення та перспективи розвитку” (м. Ірпінь, 6 червня 2008 року); „Адміністративна реформа та проблеми вдосконалення діяльності правоохоронних органів” (м. Симферополь, 11–12 грудня 2008 року); „Сучасні наукові досягнення – 2008” (м. Миколаїв, 29–30 листопада 2008 року).

Публікації автора. Основні положення і висновки дисертації відображено у п’ятнадцяти публікаціях, чотири з яких опубліковано у фахових наукових виданнях, перелік яких затверджено ВАКом України, і тезах доповідей на наукових і науково-практичних конференціях.

Структура дисертації. Робота складається зі вступу, трьох розділів, що включають дев’ять підрозділів, висновків, додатків (8 сторінок) і списку використаних джерел (229 найменувань на 23 сторінках). Загальний обсяг дисертації становить 231 сторінка.

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ РЕГУЛЮВАННЯ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА ГРОМАДЯН НА ВИКОРИСТАННЯ ЗБРОЇ В УКРАЇНІ

1.1. Генезис права громадянина щодо використання зброї в індивідуальних цілях у національному законодавстві

Нині триває процес реформування законодавства України, зокрема такої його важливої складової ланки публічного права, як адміністративне, норми якого повинні визначати адміністративно-правові відносини нового типу, спрямовані на забезпечення передусім пріоритету прав і свобод громадян, рівноваги між інтересами держави та суспільства [1]. Цей підхід має стати базовим і при реформуванні системи державного регулювання суспільних відносин щодо реалізації права громадян на використання зброї в індивідуальних цілях з метою захисту свого життя, здоров’я та особистої власності.

У процесі реформування активно розробляються та втілюються у життя нові теоретичні положення, правові категорії, інститути, у зв’язку з чим доцільним є звернення до аналізу історичного досвіду державного регулювання права громадянина щодо використання зброї в індивідуальних цілях, спроба дослідження етимології зброї, генези цього інституту.

Звернемося до дефініції, поняття „генезис” як філософської категорії, яке означає походження, виникнення, становлення [2, с. 177]. Зважаючи на наше дослідження, генезис свідчить про те, що важливим етапом, революційною подією у розвитку зброї та збройної боротьби стало застосування пороху, як метального засобу і виникнення зброї. Історичною батьківщиною походження зброї вважається Китай [3, с. 28]. У Стародавньому Китаї порох застосовувався у військовій справі і для святкових феєрверків. Згодом він почав використовуватися в Індії. Є відомості, що вибухові речовини знали й у Візантійській імперії, але справжня історія вогнепальної зброї усе ж почалася у Європі, на рубежі VII – ХІV століття. Звідси походить і етимологія зброї: вона відома з найдавніших часів, її перші зразки з’явилися у кам’яному віці як засіб полювання, тобто як різновид знарядь праці, проте до 2500 року до н. е. більшість інструментів та зброї виробляли з каміння. Однак десь близько 2500 року до н. е. виникла технологія виготовлення металу з руди. Кинджал став революційним винаходом в історії зброї [4].

Вырезано. Для заказа доставки полной версии работы воспользуйтесь поиском на сайте /search.html

У кінці XVIII століття обіг зброї у населення почав регулюватися державою. Так, у Російській імперії, функціонувала система реєстрації зброї, відповідно до якої фізичні особи мали право придбати короткоствольну зброю для самозахисту, а довгоствольну – для полювання і заняття спортом [13, с. 113].

На початку ХХ століття кожний громадянин Російської імперії мав змогу у будь-якому магазині зброї купити пістолет і зареєструвати його в поліції [16, с. 160]. Зброю продавали фізичним особам: корткоствольну зброю для самозахисту, а довгоствольну – для полювання та заняття спортом. Закони, які регулювали обіг зброї, змінювались залежно від економічно-соціальних умов розвитку суспільства. Так, після бурхливих подій 1917 р. і початку громадянської війни контроль за зброєю, що знаходилась на руках у населення, було втрачено. Із встановленням радянської влади в Україні вийшов ряд нормативно-правових документів, якими встановлювалося, що функції контролю за обігом зброї покладаються на органи міліції. Документи прямо вказували, що видання дозволів, контроль за дотриманням правил користування зброєю покладаються на органи робітничо-селянської міліції, яка проводить облік зброї, що є в користуванні населення, а також вилученої зброї, передає вилучену зброю в розпорядження державних структур. Вони передбачали й вилучення зброї у тих осіб, які схильні до скоєння злочинів, і таких, що надають допомогу бандам 16, с. 160.Скачать документ

Похожие документы:

  1. Результати захисту диплом

    Диплом
    В університеті продовжується робота по оснащенню лекційних аудиторій сучасними технічними засобами навчання. За минулий навчальний рік обладнано 3 навчальні лабораторії на кафедрах організації оперативно - розшукової діяльності, кримінального

Другие похожие документы..