Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
При положительной оценке бизнес плана комиссией, и получении приглашения на публичную защиту бизнес плана, соискатели должны направить в адрес органи...полностью>>
'Документ'
После отправки материалов по E-mail в течение 2-х суток Вы должны получить сообщение «Материалы приняты», в противном случае повторите отправку или по...полностью>>
'Конкурс'
1.4. Перечень инновационных проектов, в разработке которых менеджер принимал участие. Также дать краткие (не более 1 стр.) описания проектов; роль в ...полностью>>
'Конкурс'
Могут учредить специальные призы и поощрительные дипломы. Итоги конкурса подводятся, в том числе, и по результатам личного, индивидуального зачета. Р...полностью>>

Дипломна робота (17)

Главная > Диплом
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ДИПЛОМНА РОБОТА

ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ ПІДПРИЄМСТВА ПРИ ВИХОДІ НА ЗОВНІШІЙ РИНОК

РЕФЕРАТ

Випускна робота: с.84, рис.9, табл.1, джерел 69/

Перелік ключових слів: ІМІДЖ, ЗОВНІШНІЙ РИНОК, ТЕЛЕБАЧЕННЯ.

Об’єктом дослідження є діяльність ТОВ “Студія 1+1”.

Мета роботи: формування заходів для покращення іміджу компанії з метою завоювання позицій на зовнішньому ринку.

Методика (метод) дослідження: аналіз, синтез, порівняння, групування, статистичні методи, коефіцієнтний аналіз, метод експертних оцінок.

Одержані результати та їх новизна: результати досліджень можуть бути застосовані ТОВ “Студія 1+1” для вдосконалення свого іміджу, а також іншими підприємствами, що працюють у даній галузі.

Подальші дослідження можуть бути продовжені у напрямі вдосконалення іміджу компанії, створенні нового формату програм для просування продукту за кордоном.

ЗМІСТ

ВСТУП 8

РОЗДІЛ 1 ІМІДЖ ОРГАНІЗАЦІЇ ЯК ЧИННИК ЇЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НА НАЦІОНАЛЬНОМУ ТА СВІТОВОМУ РИНКАХ 11

  1. Суть та переваги іміджу як довгострокової конкурентної переваги

підприємства 11

  1. Основні складові, цілі, функції та задачі іміджу 14

  2. Методологічні основи оцінки та формування іміджу підприємства 17

  3. Особливості управління іміджем підприємства на зовнішніх ринках 30

Висновки до РОЗДІЛУ 1 45

РОЗДІЛ 2 ОЦІНКА І ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ КОРПОРАТИВНОГО ІМІДЖУ ТОВ «Студія 1+1» 47

2.1 Загальна характеристика ТОВ «Студія 1+1» та його зовнішнього середивища 47

2.2 Характеристика зовнішньоекономічної діяльності ТОВ «Студія 1+1» 55

2.3 Виявлення та оцінка складових іміджу ТОВ «Студія 1+1» 57

2.4 Порівняльний аналіз корпоративного іміджу ТОВ «Студія 1+1» 64

Висновки до РОЗДІЛУ 2 69

РОЗДІЛ 3 РОЗРОБКА І ВПРОВАДЖЕННЯ ЗАХОДІВ ЩОДО ПІДТРИМКИ І ПОЛІПШЕННЯ ІМІДЖУ ПІДПРИЄМСТВА НА ЗОВНІШНІХ РИНКАХ 71

3.1 Стратегія формування іміджу ТОВ «Студія 1+1» на зовнішніх ринках 71

3.2 Формування відмінних характеристик компанії ТОВ «Студія 1+1» як каналу телебачення світового рівня 75

Висновки до РОЗДІЛУ 3 77

ВИСНОВКИ 80

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 81

ВСТУП

В сучасному світі глобалізація світової економіки зумовлює необхідність виходу підприємств на міжнародну арену. Зовнішні ринки відкривають нові перспективи для збільшення збуту продукції, використання давальницької сировини в процесі виробництва, застосування інноваційних технологій, диверсифікації ризиків підприємства. Але для вдалої реалізації процесу інтеграції у світову економічну систему необхідно розробити ефективну систему міжнародного маркетингу з урахуванням особливостей середовища функціонування. Це особливо складно для підприємства яке досі працювало лише на внутрішньому ринку. Міжнародні угоди вимагають значно більше часу, уваги та витрат на їх реалізацію.

Глобальна економічна криза створює своєрідну додаткову стресову ситуацію для країн-учасниць світового процесу обміну товарами та послугами, вихід з якої може бути здійсненим у двох напрямках – затяжної депресії або відновлення за рахунок інноваційних методів реанімації. Не дивлячись на складні економічні умови, світовий ринок продовжує вирізнятися високотехнологічними моделями виробництва, значним рівнем інформаційної насиченості, та гострою конкурентною боротьбою. Тому для сучасного українського підприємства, яке планує завоювати або втримати свої позиції на ринку в досить складних умовах, необхідно обрати правильну стратегію розвитку і раціонально використати потенційні можливості та доступні ресурси. Ключовим фактором успіху підприємств стають інноваційні методи управління. Свої позиції на ринку зможуть втримати лише ті, хто наважиться ризикувати і змінювати напрями та методи ведення бізнесу, важливо, щоб ризик був виправданим та ефективним.

Україна має значний потенціал в області виробництва телевізійної продукції, Одним з найвигідніших варіантів збільшення обсягів виробництва, залучення інвесторів, та створення зацікавлення в Україні як в полі для інвестування

Ринок телебачення є дуже динамічним сегментом світової мультимедійної промисловості. В цілому в світі телевізор дивляться понад 5 млрд. осіб, а ємкість ринку становить на 15 млрд. дол. [10]. Найбільшими виробниками телепродукції є США - близько 34% від обсягу ринку, Індія – близько 17%, наступні позиції займають Великобританія і Франція, відповідно – 10,7% і 3,4%.[20]

У секторі виробництва телевізійної продукції в Світі спостерігається розмаїття стратегій і цілей, що говорить про невизначеність довгострокових ринкових перспектив. Ця специфіка ринку ще раз підтверджує актуальність питання визначення факторів, які будуть забезпечувати конкурентоспроможність вітчизняних виробників на зовнішніх ринках.

Мета роботи полягає у формуванні стратегічного плану розвитку іміджу для ТОВ “Студія 1+1”, задля закріплення позицій виробника на ринках телебачення країн Європи і виходу його продукції на нові міжнародні ринки. Для досягнення поставленої мети необхідно реалізувати наступні завдання:

 • виконати дослідження теоретичних засад процесу формування іміджу підприємства на внутрішніх і зовнішніх ринків;

 • здійснити узагальнення методик розробки іміджу;

 • проаналізувати маркетингові можливості компанії за рахунок вивчення ринку, споживачів, конкурентів, дослідження впливу зовнішнього середовища;

 • провести аналіз конкурентоспроможності іміджу

 • сформулювати можливі перспективи формування іміджу підприємства.

Об’єктом дослідження даної дипломної роботи є діяльність одного з лідерів українського ринку телебачення ТОВ “Студія 1+1”, що функціонує на внутрішньому ринку вже більше 10 років, має репутацію стабільного й надійного виробника медіа продукції, успішно співпрацює з партнерами в РФ, Великобританії, США.

Предметом дослідження є формування іміджу підприємства.

Варто зазначити, що проблемам планування приділяється значна увага як з боку зарубіжних, так і вітчизняних авторів. Достатньо широко розглядається це питання у роботах Л.С. Шевченка, Г.Г. Почепцова,, П.Ф. Друкера, Ф. Котлера, Ж.Ж. Ламбена та інш. Всі ці та інші матеріали (монографії, підручники, навчальні посібники, матеріали періодичних видань та мережі Internet, результати інтерв’ю з представниками українського бізнес-середовища) були використані для написання даної роботи шляхом застосування методів синтезу, аналізу, порівнянь, групування, коефіцієнтного аналізу, методу експертних оцінок та інших.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Дипломна робота (22)

  Диплом
  Дипломна робота на тему „Облік, аналіз і контроль в системі управління витратами підприємства” виконана з використанням практичних матеріалів підприємства ПМНВВП “Контингент”.
 2. Дипломна робота (25)

  Диплом
  Та ряд допоміжних: метод, який викликається, коли втрачається зв'язок із сервером, в цьому випадку всі назви семінарів видаляються і створюються, умови для повторного підключення до сервера (активується відповідна кнопка та пункт
 3. Дипломна робота (2)

  Диплом
  Особлива роль у формуванні особистості хлопчика або дівчинки належать гендерним установкам. Гендерні установки у взаємодії із ціннісними орієнтаціями як відомо зумовлюють характер засвоєння гендерних ролей.
 4. Дипломна робота (7)

  Диплом
  Прогресивні зміни у національній освіті, насамперед, гуманізація навчально-виховного процесу зумовили незнаний досі попит на психологічні знання. Метою нової школи є формування та розвиток особистості учня з урахуванням його індивідуально-психологічних
 5. Дипломна робота (12)

  Диплом
  Перелік ключових слів: ІННОВАЦІЙНА СТРАТЕГІЯ, ІННОВАЦІЙНА СПРИЙНЯТЛИВІСТЬ, ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ, ПІДПРИЄМСТВА МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ, СТРАТЕГІЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ.
 6. Дипломна робота (24)

  Диплом
  Мета роботи – аналіз сучасного стану економіки Туреччини в контексті інтеграції до ЄС Методика (метод) дослідження – аналітичний, економіко-статистичний, метод порівняння, групування, шлях систематизації даних.

Другие похожие документы..