Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Расписание'
Лебедев С.Н. 1/ 03 11.45-13.05 13.15-14.35 14.45-1 .05 Среда 8.00-9. 0 АДАПТ. ТЕХНОЛ. ПРОЦ. В РАСТ., доц. Тарасенко Б.А. 1/ 13 9.30-10.50 АГРАРНОЕ ПР...полностью>>
'Документ'
Сыздыков Е.С. Российские военные в Казахстане: Вопросы социально-политической и экономичес. истории Казахстана XVII-XIXвв. в трудах офицеров Генеральн...полностью>>
'Конкурс'
Межрегиональный историко-просветительский конкурс творческих работ школьников «Служение Отечеству: события и имена» проводится в рамках одноименного ...полностью>>
'Литература'
доцент, заведующая кафедрой иностранных языков и литератур факультета русской филологии и культуры ЯГПУ им. П.Г. Ушинского, кандидат филологических н...полностью>>

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук (2)

Главная > Автореферат
Сохрани ссылку в одной из сетей:

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ МІНІСТЕРСТВА ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

ГРИГОРОВИЧ Аркадій Віталійович

УДК 338.46 (477)

ПРОГРАМНЕ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА МІСТА

Спеціальність 08.10.01 - розміщення продуктивних сил і регіональна

економіка

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

Київ - 2006

і

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Науково-дослідному економічному інституті (НДЕІ) Міністерства економіки України.

Науковий керівник

України проблем

доктор економічних наук, професор Пила Василь Іванович,

НДЕІ Міністерства економіки (м.Київ), завідувач відділу регіональної економіки

Офіційні опоненти

доктор економічних наук, професор Онищук Георгій Ілліч,

Державний науково-дослідний та проектно-
вишукувальний інститут "НДІпроект-

реконструкція" Мінбуду України (м.Київ), директор

кандидат економічних наук Карлова Олена Анатоліївна,

Харківська національна академія міського господарства (м.Харків), доцент кафедри менеджменту та маркетингу в міському господарстві

Провідна установа

Інститут регіональних досліджень НАИ України, відділ регіональної і соціально-економічної політики (м.Львів)

Захист відбудеться " #3" S'&.p&st.Jy 2006 р. о -/V/Cty годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.801.01 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук НДЕІ Міністерства економіки України за адресою: 01103, м.Київ, бульвар Дружби народів, 28, 5 поверх, малий зал засідань.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці НДЕІ Міністерства економіки України за адресою: м.Київ, бульвар Дружби народів, 28, перший поверх.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради, д.е.н.

Автореферат розісланий " *$/" Люж-огмо 2006 p.

О.Ю. Рудченко

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Реформування економіки України та її інтеграційна стратегія роблять надзвичайно важливим завданням удосконалення управління регіональним розвитком. Цей процес потребує радикальних змін у системі управління, формування якісно нових відносин між державою, регіонами та населенням і має на меті підвищення; його життєвого рівня. Та якщо задоволення попиту у промислових і продовольчих товарах залежить від ефективності функціонування економічного механізму держави в цілому, то створення необхідних умов для життєдіяльності населення значною мірою визначається якістю роботи житлово-комунального господарства (ЖКГ).

Досягнення рівня розвитку цієї галузі, -при якому б задовольнялись різнопланові потреби користувачів послуг, вимагає розробки науково обґрунтованих методів управління. Це завдання може бути вирішене через застосування цільового програмного управління як на рівні країни в цілому, регіону (області), так і окремого міста. Саме питання програмного управління житлово-комунальним господарством є недостатньо теоретично, методологічно і практично опрацьованим вітчизняною наукою.

Дослідженням питань програмного і програмно-цільового планування та управління економікою країни, крупного регіону займаються відомі економісти: Беленький П.Ю., Бородюк В.М., Данилишин Б.М., Дідківська Л.І., Долішній М.І., Дорогунцов СІ., Карлова О.А., Кришталь Т.М., Новіков Є.Д., Онищук Г.І., Пила В.І., Райзберг Б.А., Самохін Ю.М., Стеченко Д.М., Строкань /Качала/ Т.М., Чернюк Л.Г. та інші.

Ряд важливих питань удосконалення управління житлово-комунальним господарством достатньо глибоко опрацьовано, але багато з них ще потребує розв'язання в контексті прийнятих у 2004 р. законів України "Про Загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2004-2010 роки" та "Про житлово-комунальні послуги". Зокрема, теоретичні та практичні проблеми розробки і реалізації програм розвитку житлово-комунального господарства для регіонів різного таксономічного рівня вимагають подальшого опрацювання. Це стосується теорії формування програм розвитку ЖКГ, застосування нових підходів до їх реалізації, методів відбору і обґрунтування показників тощо. Тому проблеми програмного управління розвитком житлово-комунального господарства міста досліджуються нами з позицій комплексності та системності, а господарський механізм ЖКГ розглядається як складова

2

частина економіки територіального утворення, що має визначальне значення у забезпеченні потреб населення у житлово-комунальних послугах.

Вирішення вказаних і багатьох інших питань теоретичного, методичного та практичного характеру дозволить кардинально змінити модель і траєкторію розвитку житлово-комунального господарства, забезпечити населення країни сучасним житлом та якісними послугами.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження проводилось у тісному зв'язку з планом наукових досліджень Ради по вивченню продуктивних сил України НАН України, зокрема з темою "Схема-прогноз розвитку і розміщення продуктивних сил Хмельницької області на період до 2015 року", яка є складовою частиною комплексного фундаментального дослідження РВПС України НАН України 3.1.5.85. "Схема (Прогноз) розвитку продуктивних сил регіонів (областей) України до 2015 року" (№ держреєстрації 0104U003168, 2005 р.), в рамках якої автором здійснена підготовка показників розвитку житлово-комунального господарства на перспективний період. Проведене дослідження пов'язано також з науково-дослідною роботою "Проблеми трансформації регіональної економіки та механізми стимулювання сталого соціально-економічного розвитку" (№ держреєстрації 0104U010899, 2005 p.), яка виконується у Хмельницькому університеті управління та права. У ній. автор обґрунтував принципи та загальну схему розробки цільової комплексної програми ЖКГ, удосконалив методику визначення програмних показників та обчислив основні параметри розвитку ЖКГ м.Хмельницького на період до 2015 року.

Тема дисертаційного дослідження відповідає основним напрямам "Загальнодержавної програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства України на 2004-2010 роки" та "Програмі соціально-економічного і. культурного розвитку міста Хмельницького на 2005 рік".

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є розробка науково-методичних основ та практичних питань програмного управління розвитком житлово-комунального господарства міста.

Виходячи з цього, були поставлені і вирішувались такі завдання:

- визначення економічної сутності та структурних складових житлово-комунального господарства;

виявлення закономірностей, наукових принципів та компонентного складу житлово-комунального господарства;

- розробка методичних засад аналізу розвитку житлово-
комунального господарства;

 • визначення структурних зрушень у розвитку ЖКГ та аналіз положень програми реформування житлово-комунального господарства М.Хмельницького;

 • опрацювання науково-методичних засад формування програми розвитку житлово-комунального господарства міста та розробка основних прогнозних показників забезпеченості населення послугами ЖКГ;

- обґрунтування програмних показників розвитку та логіко-
структурної моделі формування кластера житлово-комунального
господарства М.Хмельницького.

Об'єктом дослідження є житлово-комунальне господарство міста та його складові компоненти.

Предметом дослідження є сукупність науково-теоретичних, методичних.та практичних питань ефективного управління ЖКГ.

Методи дослідження. Методологічну основу дослідження складають... базові положення сучасної економічної теорії функціонування економічних систем, програмного управління, теорії розміщення продуктивних сил, праці вітчизняних вчених з питань розвитку регіонів та реформування житлово-комунального господарства, регіонального управління, а також нормативні та законодавчі акти, що регламентують діяльність ЖКГ.

При проведенні дисертаційного дослідження і вирішенні поставлених задач програмного управління розвитком ЖКГ міста використовувались загальнонаукові та спеціальні методи, у тому числі; абстрактно-логічний та монографічний - для визначення особливостей регіонального управління та окреслення проблем регіонального розвитку житлово-комунального господарства; порівняльного і структурного аналізу, економіко-статистичний, графічний - для встановлення характеру та особливостей функціонування житлово-комунального господарства міста; економіко-математичні методи - для визначення перспектив розвитку матеріальної бази ЖКГ.

Наукова новизна одержаних результатів полягає у послідовному розкритті сутності ЖКГ, методів розробки програми його розвитку, визначенні передумов кластєризації та обґрунтуванні моделі кластера житлово-комунального господарства М.Хмельницького. Основні положення дисертаційної роботи, що визначають її наукову новизну, полягають у наступному:

4

ь

одержано вперше:

 • розроблені методичні положення щодо підготовки програми розвитку житлово-комунального господарства на довгостроковий період, які враховують поряд з перспективною кількістю населення міста рівень його доходів, структуру домогосподарств, нормативи забезпеченості послугами ЖКГ, питому вартість об'єктів житлово-комунального господарства та дозволяють диференційовано визначати потреби різних верств населення у послугах ЖКГ;

 • на основі; перспективного сценарію демографічної ситуації та сучасного стану продуктивних сил обґрунтовані програмні показники розвитку житлово-комунального господарства М.Хмельницького на довгостроковий період за основними складовими - житловими та окремими видами комунальних послуг;

 • опрацьована концептуальна- схема об'єднань кластерного типу житлово-комунального господарства М.Хмельницького з відокремленням п'яти основних блоків: "адміністративного центру", "профільних базових підприємств", "інноваційного", "ринкової інфраструктури", "супутніх послуг та перспективного розвитку", що сприятиме підвищенню ефективності дій учасників та оптимізації їх виробничих програм з метою забезпечення населення високоякісними житлово-комунальними послугами;

удосконалено:

- зміст понятійного апарату, економічної сутності та структурних
складових житлово-комунального господарства, під яким пропонується
розуміти комплекс технічно, технологічно та територіально пов'язаних
об'єктів, виробнича діяльність яких спрямована на максимально повне
життєзабезпечення населених пунктів через надання основних та
додаткових послуг. Це дало можливість більш змістовно встановити
місце ЖКГ в економіці регіону та визначити суть регіональної
політики щодо нього;

- методичні положення щодо аналізу розвитку житлово-
комунального господарства міста, який, на нашу думку, має
висвітлювати: загальну характеристику ЖКГ та систему його
управління; відображати аналіз- технічного стану житлового фонду,
основних та допоміжних об'єктів ЖКГ; фінансово-економічні
показники діяльності; чинну тарифну політику; якість житлово-
комунальних послуг та рівень задоволення потреб населення. Такий
підхід забезпечує вивчення всієї сукупності елементів діяльності ЖКГ
з метою комплексної оцінки досягнутих економічних результатів,
організаційно-технічиого стану та рівня використання ресурсного

потенціалу,/ виявлення шляхів підвищення ефективності
функціонування комплексу; .:.

дістало подальший розвиток: < ,

сутність та перелік принципів ■ управління житлово-комунальним господарством міста, до яких віднесено історизм, сдність політики розбудови міста та його складових, комплексність, оздоровлення екологічного середовища, пріоритетність, варіантність, застосування яких підвищує об'єктивнірть оцінки функціонування ЖКГ та дозволяє опрацьовувати заходи з удосконалення організаційно-економічного механізм}'' його діяльності;

- вимоги до системи показників розвитку ЖКГ, розподілених на
декілька підсистем, що характеризують, функціонально-виробничу
структуру житлово-комзшального господарства у цілому; відображають
стан розвитку окремих підкомплексів; віддзеркалюють ресурсну
забезпеченість та економічну ефективність розвитку ЖКГ. Такий
підхід забезпечує розподіл усіх показників за призначенням
(кінцевоцільові, розрахункові, натуральні, кількісні, якісні), комплексно
визначає базовий блок програмних завдань, орієнтує на використання
наявної ресурсної бази, забезпечує адресність та вичерпність
формулювання очікуваних кінцевих результатів. •. ?='"■'

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що сформульовані та обґрунтовані в дисертаційній роботі наукові результати дають можливість удосконалити механізм програмного управління розвитком ЖКГ міста. Теоретичні надбання проведеного дослідження можуть стати вихідною базою при визначенні напрямів і завдань розвитку ЖКГ та обґрунтуванні шляхів і механізмів забезпечення ефективної діяльності як його окремих складових, так і всього комплексу в цілому. Практична цінність дисертаційної роботи зумовлена розробкою конкретних методів програмного управління розвитком ЖКГ міста.

Основні пропозиції та висновки дисертації використані Радою по вивченню продуктивних сил України НАН України при , розробці "Схеми (Прогнозу) розвитку продуктивних сил регіонів (областей) України до 2015 року" (довідка № 25/616-22-4 від 14.10.2005 p.), a також впроваджені управлінням містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Хмельницької обласної державної адміністрації при підготовці програмних документів реформування ЖКГ на період до 2010 року (довідка № 201/1 від 14.11.2005 p.), управлінням житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради при обґрунтуванні показників розвитку ЖКГ М.Хмельницького програми реформування ЖКГ на період

6

7

2005-2013 pp. (довідка № 15-02-1667 від 25.11.2005 p.)., Хмельницьким університетом управління та права (у науковому звіті "Проблеми трансформації регіональної економіки та механізми стимулювання сталого соціально-екшомічного розвитку" (довідка №1169 від 15.11.2005 р.)).

Ряд положень дисертаційного дослідження знайшли застосування при викладанні навчальних дисциплін "Управління регіональним розвитком", "Менеджмент в житлово-комунальному господарстві" для студентів за спеціальностями "Менеджмент організацій", "Адміністративний менеджмент" Хмельницького університету управління та права (довідка №1090 від 12.10.2005 p.).

Особистий внесок здобувана. У дисертації викладені лише ідеї та науково-методичні розробки, які належать особисто автору і є його безпосереднім внеском у розвиток теорії та практики розміщення продуктивних сил і регіональної економіки.

Апробація результатів дисертації. Основні положення
дисертації пройшли апробацію на V Міжнародній науково-практичній
конференції "Управління економічними системами: національні
тенденції та перспективи розвитку" (м. Хмельницький, 4-5 листопада
2005р.), Всеукраїнській науково-практичній конференції : "Актуальні
проблеми державної регіональної політики в умовах проведення
адміністративної реформи в Україні" (М.Хмельницький, 16 травня.
2003р.), науково-практичній конференції за міжнародною участю
"Актуальні теоретико-методологічні та організаційно-практичні

проблеми державного управління" (м.Київ, 28 травня 2004р.), регіональній науково-практичній конференції "Сучасні підходи до вирішення економічних проблем області" (М.Хмельницький, 20 жовтня 2004р.).

Публікації. Результати наукового дослідження опубліковані у 10 роботах загальним обсягом 37,9 у.д.а., з яких особисто автору належить 12,6 у.д.а., у тому числі в 5 одноосібних статтях у наукових фахових виданнях обсягом 2,0 у.д.а. та 5 роботах, опублікованих у співавторстві, обсягом 35,9 у.д.а, з яких безпосередньо автору належить 10,6 у.д.а., та матеріалах трьох конференцій.

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел, що налічує 185 найменувань, та 6 додатків. Робота викладена на 205 сторінках, 151 з яких займає основний текст, а також містить 14 таблиць та 18 рисунків.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

Перший розділ "Теоретичні засади розвитку та управління житлово-комунальним господарством міста" присвячений розгляду сутності базового понятійного апарату, визначенням компонентного складу ЖКГ, принципів його дослідження, моделей управління розвитком, включаючи традиційний програмно-цільовий підхід та новітні кластерні об'єднання.

Вивчення різних підходів до трактування видів послуг, які надаються ЖКГ, дозволило нам визначити окремі за змістом, але технічно та технологічно пов'язані між собою три групи основних (житлово-експлуатаційні, комунальні та інші) і одну групу додаткових послуг. Таке розуміння ЖКГ було покладене в основу сформованої компонентної або сферної структури його об'єктів, на якій у подальшому будується методика аналізу та цільова програма розвитку ЖКГ. Встановлено, що найважливішими закономірностями розвитку житлово-комунального господарства міста є: оптимізація структури ЖКГ міста у процесі взаємодії з іншими елементами : соціальної інфраструктури; першочергове створення необхідних ресурсних передумов для розвитку соціальної інфраструктури; ' забезпечення високої соціальної спрямованості; постійне вдосконалення організаційно-економічного механізму на засадах використання фінансових та організаційних важелів.

Формуючи засади функціонування житлово-комунального
господарства, необхідно розмежувати господарський і соціальний
аспекти його діяльності. Організаційно- економічний механізм ЖКГ
має включати внутрішньо несуперечливе поєднання методів та засобів,
цілеспрямована взаємодія яких могла б забезпечувати успішне
функціонування житлово-комунальних структур у міському
господарстві. '■. ■ . ••■

У поточному часі не викликає сумніву необхідність радикальної реформи системи управління " житлово-комунальною сферою, яка повинна базуватися на нових підходах та методах. Як підтверджує практика, отримання суттєвих кінцевих господарських результатів при задіянні значного числа виконавців можна досягти шляхом застосування програмно-цільового методу. Узагальнивши теоретичні напрашовання різних авторів, зроблено висновок, що цей метод являє собою систему елементів механізму регіонального управління, яка спрямована на реалізацію довгострокових цілей соціально-економічного розвитку країни та її регіонів на основі використання наявних ресурсів та узгодження інтересів суб'єктів підприємництва всіх форм власності.

8

9

Підтверджено, що програмне управління розвитком економіки регіонів є досить '■■ поширеним у світовій практиці, оскільки завдяки жорсткій ув'язці цілей а ресурсними показниками та запровадженню моніторингу за станом виконання встановлених завдань забезпечується високий рівень досягнення необхідних результатів. Як дієвий інструмент реалізації регіональних та галузевих програм пропонується застосовувати кластерну концепцію. Економічні переваги кластерної моделі полягають у 'Тому,; що вона дозволяє: "по-перше, створювати необхідні умови для; об'єднання підприємств і організацій не лише окремих регіонів, але й різних країн; по-друге - економити ресурси завдяки. формуванню міжгалузевих виробничих ланцюжків; по-третє, забезпечувати скорочення вартості взаємних послуг учасниками кластера та сприяє їх закріпленню на ринках.

У другому розділі "Економічний аналіз розвитку житлово-комунального господарства М.Хмельницького" встановлено, що досі офіційно не прийняті методичні рекомендації, необхідні для проведення системного аналізу та визначення економічної ефективності діяльності житлово-комунального господарства міста. Це суттєво утруднює здійснення аналізу розвитку ЖКГ, виявлення проблемних питань та розробку необхідних заходів щодо їх усунення. Зважаючи на це, були опрацьовані методичні положення з проведення аналізу розвитку житлово-комунального господарства міста, у яких поряд з асимільованим досвідом чинних методичних документів та сучасними науковими напрацюваннями представлено власні підходи. Аналіз діяльності ЖКГ та його підприємств повинен бути комплексним та базуватись на принципах і методах, які застосовуються при вивченні соціально-економічного розвитку регіону. Досить-широко пропонується застосовувати порівняння, системний підхід, деталізацію, систематизацію та узагальнення. Проведення комплексного аналізу слід здійснювати у декілька етапів: перший - уточнюється, ціль, об'єкти і задачі аналізу; другий - розробляється система аналітичних показників; третій - готується необхідна інформація; четвертий -проводиться порівняння показників; п'ятий - здійснюється факторний аналіз; шостий - визначаються та описуються незадіяні резерви; сьомий - дається узагальнена оцінка результатів господарювання.

На основі наведених вище методичних положень проаналізовані структурні зрушення у ЖКГ М.Хмельницького. Встановлено, що впродовж 2000-2004 pp. дорощування обсягів наданих ЖКГ М.Хмельницького послуг відбувалось досить повільно (табл. 1). При зростанні з 2000 р. по 2004 р. розмірів житлового фонду міста на 150,9 тис.м2 (+3,5%), теплозабезнечення - на 77,7 тис.Гкал (+9,3%)

мало місце падіння обсягів водозабезпечення на 10,7 тис.м2 (-19,6%) та водовідведення на 15,3 тис.м3 (-26,3%). Відбуваються і структурні зміни. При прирості житлового фонду міста частка державного, комунального та колективного фонду скоротилась на 69,7%, тоді як приватного - зросла на 47,8%. Збільшення обсягів житлового фонду певним чином підвищило середню забезпеченість однієї особи житлом з 16,9 м2 у 2000 р. до 17,4 м2 у 2004 p., або на 3%.

Таблиця 1 Динаміка розвитку галузей житлово-комунального господарства М.Хмельницького

Показники

Од.

виміру

Роки

2000

2001

2002

2003

2004

Житловий фонд

ТИС.М'

4367,2

[ 4402,5

4498,7

4499,5

4518,1

річні темпи зростання

/0

-

100,81

102,19

100,02

100,41

Водозабезпе­чення

м3/добу

55951,0

49868,0

47552,0

46769,0

45288,0

річні темпи, зростання

/0

-

89,13

95,36

98,35

96,83

Водовідведення

м-'/добу

58032,0

51599,0

48789.0

45426,0

42772,0

річні темпи зростання

%

-

88,91

94,55

93,11

94,16

Теплозабезпе-чення1

тис.Гкал

837,8

835,4

861,9

909,5

915,5

річні темпи зростання

°/

99,71

103,17

105,52

100,66

Примітки:

 1. З урахуванням, орендного підприємства "Західна котельня" та інших котелень.

 2. Розраховано автором за даними Статистичного щорічника Хмельницької області за 2004 рік/ Державний комітет статистики України: Головне управління статистики у Хмельницькій області; За рсд. В.В. Скальського. - Хмельницький, 2005. - 0.348-354.

Незважаючи на те, що зараз у М.Хмельницькому в експлуатацію вводиться переважно сучасне житло, укомплектоване всіма необхідними елементами інфраструктури, рівень озброєності житлового фонду в останні роки не лише не підвищується, а навіть знижується. Так, забезпеченість водопроводом у 2004 р. складала 87,3% проти 88,3% у 2000 p., відповідно центральним опаленням - 87,9% проти 88,3%, гарячим водопостачанням - 84,6% проти 85,3%.

Надзвичайно важливими з соціальної точки зору є об'єкти житлово-комунального господарства, які забезпечують місто водою та теплом. У м.Хмельницькому цими видами діяльності займаються14

15

(25%). Підпрограма розвитку комунальних послуг матиме незначну частку (близько 10%) порівняно з підпрограмою житлового будівництва. Кошти на реалізацію заходів з розвитку ЖКГ М.Хмельницького надходитимуть з різних джерел: власні кошти підприємств, кошти населення (особливо в частині будівництва житла верствами населення з високими та середніми /друга підгрупа/ доходами), залучені кошти інвесторів, позикові ресурси тощо. Є підстави очікувати, що за рахунок власних коштів населення може бути побудовано до 30% загальної житлової площі.

Новою формою організації ЖКГ М.Хмельницького може стати кластерна концепція як стратегічний підхід до вирішення комунальних проблем. Сконструйована схема кластерного об'єднання передбачає, що окрім профільних та обслуговуючих підприємств ЖКГ, будуть задіяні структури місцевої влади, максимально повно використаний досвід інших галузевих кластерів, а також залучені навчальні та наукові заклади. Це зумовило побудову 5-блокової кластерної моделі

Структура кластера дозволить його учасникам налагодити взаємообмін інформацією та досягти внаслідок об'єднання зусиль певних колективних переваг, які недоступні для самостійних гравців на ринку. Кластерна модель, на наше переконання, полегшить

їх співпрацю, спрямовану на вирішення спільних проблем та дозволить подолати ряд суб'єктивних обмежень при плануванні розвитку.

ВИСНОВКИ

Дисертаційна робота спрямована на розв'язання важливої проблеми - забезпечення програмного управління розвитком житлово-комунального господарства міста. Сформульовано низку наукових положень, а також практичні рекомендації, спрямовані на забезпечення науково-методичної бази розробки програми розвитку ЖКГ. До основних результатів належать такі.

 1. Зважаючи на необхідність максимально повного задоволення потреб населення, у тому числі - у житлово-комунальних послугах, особливу увагу приділено теоретичним питанням формування та розвитку ЖКГ, зокрема удосконаленню понятійного апарату. Визначено сутність терміну житлово-комунального господарства, уточнено склад та структурну схем}' елементів ЖКГ, які розподілені на дві базові групи (основні та додаткові) та три підгрупи (житлово-експлуатаційні, комунальні та інші). Це у подальшому було використано при проведенні аналізу, розробці методичних рекомендацій щодо програмування та визначенні стратегії. розвитку ЖКГ М.Хмельницького.

 2. Проведений на основі спеціально розроблених методичних положень комплексний аналіз діяльності ЖКГ М.Хмельницького засвідчує наявність диспропорції між фізичними обсягами виробництва послуг та фінансово-економічними показниками діяльності профільних підприємств. Виявлене поступове зниження рівня озброєності житлового фонду необхідними елементами комунального обладнання, зменшення рівня рентабельності діяльності практично всіх житлово-експлуатаційних контор.. Це підтверджує необхідність, якнайшвидшої реалізації заходів з реформування ЖКГ М.Хмельницького.

 3. Під програмою розвитку житлово-комунального господарства міста пропонуємо розуміти комплекс соціально-економічних, виробничих, науково-дослідних, організаційних заходів, які орієнтовані на розвиток окремих галузей для задоволення потреб фізичних і юридичних осіб у приміщеннях (житлових і нежитлових) та комунальних послугах. Глобальна мета програми розвитку ЖКГ включає ряд підцілеи, які взаємопов'язані та разом спрямовані на реалізацію головної мети, що свідчить про необхідність і можливість надання послуг як в одиночному асортименті, так і у наборі.

4. Враховуючи ключові положення та переваги програмно-
цільового підходу в управлінні економікою, автором опрацьовані

16

17

науково-методичні основи розробки програми розвитку житлово-комунального господарства міста. Програма базується на прогнозних розрахунках демографічного розвитку, врахуванні перспективних потреб у основних компонентах житлово-комунальних послуг, визначенні обсягів введення в дію об'єктів та необхідних розмірів інвестицій. Така програма розглядається як цільова система, що реалізується для отримання кінцевого результату, процес виконання якої передбачає певну усталену послідовність складових елементів: проблема->мета/ціль ->ресурси->• організація ->рішення (реалізація).

5. Відповідно до опрацьованих науково-методичних підходів
обгрунтовані програмні показники розвитку ЖКГ м.Хмельиицького.
Потреба у введенні в дію потужностей основних об'єктів житлово-
комунального господарства визначена з урахуванням програмного
підходу, нормативного методу та прогнозу чисельності населення і
структури домогосподарств. При цьому встановлено, що основна
частка обсягів потужностей об'єктів ЖКГ та фінансових ресурсів,
потрібних для їх введення в експлуатацію, припадає на подолання
існуючого розриву між фактичною і нормативною забезпеченістю.

6. Обгрунтована необхідність кластеризації підприємств
житлово-комунального господарства М.Хмельницького. Опрацьована
система принципів кластеризації, відповідно до яких передбачається
досягнення позитивного економічного результату, забезпечення сталого
розвитку виробництва та посилення виробничої співпраці усіх
учасників. Запропонована модель житлово-комунального кластера
М.Хмельницького, яка включає п'ять вихідних блоків: управлінські
структури, житлово-комунальне господарство, навчальні та дослідні
організації, фінансово-кредитні установи, підприємства по
забезпеченню діяльності ЖКГ.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗДОБУВАНА статті у наукових фахових виданнях:

 1. Григорович А.В. Сучасні тенденції в управлінні житлово-комунальною сферою міста // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. 2002. - №3. - С 171-177.

 2. Григорович А.В. Наукові основи обгрунтування системи прогнозних показників розвитку житлово-комунального господарства (ЖКГ) міста // Формування ринкових відносин в Україні: 36. наук. пр. Вип. 6 (49) /Наук. ред.* Т.К. Бондар. - К., 2005,- С.77-83.

 3. Григорович А.В. Житлово-комунальне господарство як об'єкт управління // Вісник Хмельницького національного університету. Серія "Економічні науки". - 2005. - №6. - Т.2(74). - С.239 242.

4. Григорович А.В. Методичні положення щодо аналізу розвитку
житлово-комунального господарства // Часопис Хмельницького
університету управління та права "Університетські наукові записки".

- 2005. - № 4 (16). - С.363-370.

 1. Григорович А.В. Передумови кластеризації та обґрунтування логіко-структурної моделі кластеру житлово-комунального господарства міста// Теорії мікро-макроекономіки: Збірник наукових праць професорсько-викладацького складу і аспірантів/ За ред. Мальчина Ю.М., Ніколенка Ю.В. - К.: Академія муніципального управління, 2005. - С.171-177.

 2. Григорович А.В., Стеченко Д.М. Теоретичні аспекти регулювання міських ринків праці в регіоні //Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. - 2002. - №3. - С 215-219. (особисто автору належать пропозиції про виділення трьох рівнів ринку праці, які пропонується визначати за територіальною ознакою)

 3. Григорович А.В., Кочетов О.П., Торгова Л.В. Про окремі категорії навчальної дисципліни "Розміщення продуктивних сил" // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. -2003. - №1(5). -С.263-266. (особисто автором здійснено уточнення базових категорій розміщення продуктивних сил та визначено їх співвідношення)

 4. Григорович А.В., Стеченко Д.М.'До питання про адміністративно-територіальний устрій України та його кадрове забезпечення// Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права.

- 2003. - №3-4(7-8). - С.348-353. (особисто автору належать пропозиції по
здійсненню муніципальної реформи, включаючи методи .управління
економікою, визначення суті галузевих і територіальних інтересів)

9. Антошкіна Л.І., Григорович А.В., Стеченко Д.М. Формування
міської політики забезпечення якості життя населення //Часопис
Хмельницького університету управління та права "Університетські
наукові записки". - 2005. - № 1-2 (13-14). - С.332-336. (особисто
автору належить визначення суті міської політики та її місце у вирішенні
загальної проблеми якості життя населення міст, окреслені ключові елементи та
визначені завдання органів місцевого самоврядування)

Ю.Григорович А.В., Дука А.П., Стеченко Д.М. Менеджмент. Словник-довідник: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. зак. - Хмельницький: Поділля, 2004. ■ 587 С (особисто автору належать основні поняття складових менеджменту)

тези доповідей на науково-практичних конференціях:

П.Григорович А.В. Реформування адміністративно-територіального устрою України та його кадрове забезпечення // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. Спецвипуск №2.: Збірник наукових праць за матеріалами

18

19

Всеукраїнської науково-практичної конференції "Актуальні проблеми державної регіональної політики. в умовах проведення адміністративної реформи в Україні". - 2003. - С.46-48.

12,Григорович А.В. Основні напрями вдосконалення системи управління житлово-комунальним господарством міста//Матеріали науково-практичної конференції за міжнародною участю "Актуальні теоретико-методологічні та організаційно-практичні проблеми державного управління". Т.2. - К.: В-во НАДУ, 2004. - С.66-68.

ІЗ.Антошкіна Л.І., Григорович А.В., Стеченко Д.М. Напрями становлення і розвитку інноваційних структур у регіоні //Матеріали регіональної науково-практичної конференції "Сучасні підходи до вирішення економічних проблем області": 36. наук. пр. -Хмельницький: Головне управління статистики у Хмельницькій області, 2004. - С.9-12. (особисто автору належить визначення напрямів формування інноваційних форм та засад створення кластерів у ЖКГ)

АНОТАЦІЇ Григорович А.В. Програмне управління розвитком житлово-комунального господарства. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.10.01 - розміщення продуктивних сил і регіональна економіка. - Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки України, Київ, 2005.

Дисертація присвячена розробці науково-методичних і практичних питань програмного управління житлово-комунальним господарством (ЖКГ) міста. Розкрита економічна сутність та структурні складові ЖКГ, наукові закономірності розвитку та вимоги до побудови системи показників оцінки діяльності, удосконалені методичні положення щодо розробки цільових програм та розрахунку за нормативним методом основних індикаторів на довгостроковий період. Опрацьована концептуальна схема п'ятиблокового кластера житлово-комунального господарства, побудована на принципах досягнення позитивного економічного результату, забезпечення сталого розвитку виробництва та посилення виробничої співпраці усіх учасників.

Ключові слова: регіон, місто, житлово-комунальне господарство, закономірності розвитку, програмне управління, нормативний метод, кластер.

Григорович А.В. Программное управление развитием жилищно-коммунального хозяйства. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.10.01 - размещение производительных сил и региональная экономика. - Научно-исследовательский экономический институт Министерства экономики Украины, Киев, 2005.

Диссертация посвящена разработке теоретических, методических и практических основ программного управления развитием жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). Рассмотрена сущность и важнейшие особенности ЖКХ, определено его место в экономике страны и региона. Уточнена компонентная структура Ж.КХ, в которой выделяются две базовые группы - основные (в т.ч. жидишно-эксплуатационные, коммунальные и прочие) и дополнительные.

Выявлены закономерности развития жилищно-коммунального хозяйства, которые проявляются, в оптимизации его структуры, опережающем развитии отраслей социальной инфраструктуры, совершенствовании организационно-экономического механизма. Установлено, что деятельность ЖКХ направлена на выполнение функций производственного характера, социального, экологического, регуляторного, регионального. Переход в жилищно-коммунальном хозяйстве от директивной системы управления к открытой экономике рыночного типа усложняет хозяйственные, научно-технические и межрегиональные связи, ставит вопрос об использовании современных более эффективных форм управления, к числу которых относится программирование и проектный подход.

Проведенный анализ развития жилищно-коммунального хозяйства г.Хмельницкого позволил установить, что наращивание объемов предоставляемых услуг проходит медленно. Неоднозначными являются финансовые результаты: ряд предприятий работает с убытком, возрастает задолженность жилищно-коммунального хозяйства перед организациями, предоставляющими услуги. Для изменения ситуации предпринимались попытки разработать программы, направленные на существенное повышение эффективности функционирования ЖКХ. Из-за несовершенства технологии разработки программ и низкой исполнительской дисциплины они не привели к достижению поставленных целей.

Для повышения качества программирования жилищно-коммунального хозяйства города разработаны научно-методические основы разработки программы развития ЖКХ, а также предложено

20

использовать нормативный метод определения потребностей в услугах (жилье, воде, водоотведении, тепле, электроэнергии). Предложенное автором усовершенствование методики касается дифференциации нормативов в соответствии с выделением трех основных социальных групп и двух подгрупп, а также пересмотра нормативов сметной стоимости сооружения единичной мощности каждого из элементов ЖКХ. Методика апробирована для г.Хмельницкого, произведен расчет потребностей в мощностях основных жилищно-эксплуатационных и коммунальных объектов ЖКХ на период до 2015 года.

В качестве новой формы организации жилищно-коммунального хозяйства предложено использовать кластерную концепцию.

Предложена пятиблоковая схема кластера ЖКХ, которую будут формировать "административный центр", "профильные базовые предприятия", "инновационный", "рыночной инфраструктуры", "сопутствующих услуг и перспективного развития". Создание кластера будет содействовать повышению эффективности действий участников и оптимизации их производственных программ с целью обеспечения населения высококачественными жилищно-коммунальными услугами.

Ключевые слова: регион, город, жилищно-коммунальное хозяйство, закономерности развития, программное управление, нормативный метод, кластер.

Grigorovich A.V. Program management of development of housing and communal services. - Manuscript.

Thesis on obtaining of a scientific degree of candidate of economic sciences on a specialty 08.10.01 - accommodation of productive forces and regional economics. - Research economic institute of the Ministry of economics of Ukraine, Kiev, 2005.

The dissertation is devoted to development of scientific - methodical and practical questions of program management by housing and communal services of city. The economic essence and structural making housing and communal services,, scientific laws of development and the requirement to construction of system of parameters of an estimation of activity is opened, methodical positions concerning development of target programs and calculation by a normative method of the basic indicators for the long-term period are advanced. The conceptual circuit cluster of housing and-communal services, constructed on principles of achievement of positive economic result, maintenance of steady development of manufacture and amplification of industrial cooperation of all participants is offered.

Key words: region, city, housing and communal services, laws of development, program management, a normative method, cluster.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук (1)

  Автореферат
  Карпенко Ольга Андріївна. Економічний механізм формування ринку праці: дис. канд. екон. наук: 08.02.03 / Науково-дослідний економічний ін-т Міністерства економіки України.
 2. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук (2)

  Автореферат
  Єрохін Андрій Леонідович, Харківський національний університет внутрішніх справ Міністерства внутрішніх справ України, начальник факультету психології, менеджменту, соціальних та інформаційних технологій, м.
 3. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата

  Автореферат
  Захист відбудеться “ ” червня 2005 р. о годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.006.06 у Київському національному економічному університеті Міністерства освіти і науки України за адресою: 03680, м.
 4. Автореферат дисертація на здобуття наукового ступеня

  Автореферат
  Кретов Анатолій Іванович. Динаміка самовизначення митця в контексті російського та українського соціокультурного простору першої третини XX ст. — Автореф.
 5. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня (64)

  Автореферат
  Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», завідувач відділу економічних проблем екологічної політики та сталого розвитку

Другие похожие документы..