Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Государственное регулирование на рынке услуг. Влияние дотаций и государственный контроль за коммерческой деятельностью в непроизводственной сфере. За...полностью>>
'Учебное пособие'
В учебном пособии изложены основные темы дисциплины «Общая психология – 4», а также курса «Психология личности» для психологов и некоторых других дис...полностью>>
'Документ'
7.Об одном варианте введения дополнительных параметров в линейной двухточечной краевой задаче. Тезисы Республиканской науч. Конф.” Диф-ференциальные у...полностью>>
'Рабочая программа'
Рабочая программа разработана на основе учебной Программы данной дисциплине для студентов инженерно-технических специальностей высших учебных заведен...полностью>>

Софія Філоненко концепція особистості жінки в українській жіночій прозі 90-х років ХХ століття монографія

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Сучасна українська жіноча проза критично осмислює можливість самореалізації жінки в сімейно-шлюбній сфері, спростовуючи міф про одруження як „вінець” жіночої долі. Частий у ній мотив – „бунт проти матері” як хранительки родового начала, проти цінностей, які вона прагне прищепити дочці (типовий для феміністичної літератури антитетичний варіант конфлікту “батьки й діти”, властивого прозі, написаній чоловіками). Шлюбне життя зображується в романах і повістях О.Забужко, Т.Зарівної, оповіданнях Є.Кононенко як життєвий абсурд, як вороже до жіночої трансцендентності, таке, що жадає розчинити героїню в буденщині. Проблема руйнації родини відтінена відзначенням маргінального сімейного статусу жінок (самотня, розлучена, вдова тощо). Подекуди заперечується й можливість материнства в абсурдному світі, хоча саме бажання його трактується О.Забужко, С.Майданською, С.Йовенко як знак життєвої повноти. У цьому ракурсі специфічним для української жіночої прози є мотив абортів, спричинених Чорнобильською катастрофою (С.Майданська, Л.Тарнашинська), який прочитується як межове вираження жіночого неблагополуччя й загибелі майбутнього в апокаліптичному світі. Якщо у творах, написаних чоловіками (І.Драч „Чорнобильська мадонна”, В.Яворівський „Марія з полином у кінці століття”), у розвитку опозиції „Чорнобиль і материнство” виникає мотив трагічної провини матері, яка породила „Антихриста” (І.Драч), то в жіночій прозі домінує трагедія скривдженого материнства або тема абсолютної неможливості останнього в апокаліптичному світі.

Вивчення жіночої прози 90-х років ХХ століття дає підстави узагальнити, що в ній по-новому інтерпретується тема жіночої тілесності. Вона спроектована на мотиви відчуження жінки від власного тіла, яке є грішним з погляду патріархального світу, роздвоєння жінки на „тіло” й „душу”. Останнє виражено засобом „дзеркальної” образності. Жіноча тілесність усвідомлюється героїнями як згубна для самої жінки („Дівчатка”, „Я, Мілена”, „Казка про калинову сопілку” О.Забужко). Однак паралельно в літературі накреслюється і прагнення героїнь творити свій ідеал краси, відмінний від прийнятого в суспільстві (Г.Гордасевич). Сфера жіночої трансцендентності в сучасній жіночій прозі сповнена драматизму. Письменниці звертаються до зображення власне художньої творчості, висуваючи її жіночу модель („Інопланетянка” „Польові дослідження з українського сексу” О.Забужко), суттєвою рисою якої є залежність творця від особистого щастя, від присутності любові в його житті. Сучасні письменниці торкаються болючого питання взаємодії свободи людини і свободи жінки-митця (згадані твори О.Забужко, романи „Солом’яний вирій”, „Каміння, що росте крізь нас” Т.Зарівної), осмислюючи проблему життєтворчості, феміністичного прагнення героїні здобути „авторські права” над власним життям. При цьому у вираженні інтелектуалізму нового типу жінки авторки художньо інтерпретують взаємну підміну у свідомості героїні реального й віртуального світів, що загрожує спотворенням і знищенням жіночності (О.Забужко).

Драматизм жіночого буття в жіночій прозі 90-х років ХХ століття знаходить синкретичне виявлення в образі жіночої долі, центральному в розв’язанні питання свободи жінки (яке значною мірою визначає сутність концепції особистості). Сучасні письменниці наголошують на фатальності жіночого буття, неможливості для жінки вирватися з-під влади долі. Проте зображується і протест героїні проти фатуму (українського, жіночого), заявлений як „відмова” від конформізму, стоїчне прийняття рокованого, вираженого в дусі ідеї „абсурдного героя” (Сізіфа) А.Камю, або як „мовчання”, традиційного для світової жіночої прози. Українські письменниці стверджують необхідність активної життєвої позиції героїні, творячи тип жінки як носительки вітальної сили, високих духовних цінностей, які протистоять загальному хаосу й руйнації в сучасному світі.

Феномен жіночої прози 90-х років ХХ століття визначається актуалізацією в ній ґендерної проблематики, художнім осмисленням ролей жінки в патріархальному суспільстві та можливостей їх зміни, утвердженням у ній нової концепції особистості жінки, відмінної від тої, що вибудовується в прозі письменників-чоловіків. Образ „нової героїні”, що створений у жіночій прозі 90-х років ХХ століття, типологічно споріднений з образами емансипованих жінок у творчості Лесі Українки та Ольги Кобилянської, а також певною мірою – з типом жінки в сучасній зарубіжній прозі, в тому числі й російській. Нова концепція особистості жінки зумовлює такі суттєві риси поетики жіночої прози, як філософічність, інтелектуальність, включення в структуру повістування елементів есеїстики, документалістики, як полемічна загостреність, суб’єктивізація і ліризація оповіді, трансформація міфологічної, фольклорної образності, активне використання засобів фантастики. Сучасна жіноча проза, активізована творчими пошуками Г.Гордасевич, О.Забужко, Т.Зарівної, С.Йовенко, С.Майданської, Н.Тубальцевої, хоча й не є відверто феміністичною, проте сприяє фемінізації (а отже, й лібералізації) суспільства, привнесенню в нього жіночих цінностей, відкритій артикуляції жіночого досвіду в усій його повноті й неодновимірності.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Агеєва В. Жінка-авторка як інопланетянка // Жінка як текст: Емма Андієвська, Соломія Павличко, Оксана Забужко: фрагменти творчості і контексти / Упоряд. Л.Таран. – К.: Факт, 2002. – С.199-205.

 2. Агеєва В. Жінка в пожовтневій прозі: парад стереотипів // Слово і час. – 1991. – №6. – С.23-29.

 3. Агеєва В. Жіночий простір: Феміністичний дискурс українського модернізму: Монографія. – К.: Факт, 2003. – 320 с.

 4. Агеєва В. Казка про нежіночий простір // Література плюс. – 2000. – №1. – С.4-5.

 5. Агеєва В. Поетеса зламу століть. Творчість Лесі Українки в постмодерній інтерпретації: Монографія. – К.: Либідь, 2001. – 264 с.

 6. Агеєва В. Сміймося за спільними правилами // Критика. – 1999. – №6. – С.31.

 7. Агеєва В. Філософія жіночого існування // Бовуар Сімона де. Друга стать / Перекл. з французької Н.Воробйової, П.Воробйова, Я.Собко: В 2 т. – К.: Основи, 1994. – Т.1. – С.5-21.

 8. Агеєва В. Хто боїться привиду матріархату? // Критика. – 1999. – №5. –
  С.22-23.

 9. Алексієвич С. Чорнобиль: хроніка майбутнього / Перекл. О.Забужко. –
  К.: Факт, 1998. – 194 с.

 10. Андрухович Ю.І. Рекреації: Романи. – К.: Час, 1996. – 287 с.

 11. Андрухович Ю. Я не боюся привидів // Критика. – 1999. – №6. – С.30-31.

 12. Арбатова М. Меня зовут Женщина: Проза. Пьесы. – М.: ЭКСМО-Пресс, 2000. – 464 с.

 13. Бакула Б. Автор, автотематизм, автобіографізм // НАУКМА. Наукові записки. – Т.17: Філологія / Упоряд. В.Моренець. – К., 1999. – С.88-91.

 14. Баран Є. Каміння, яке росте... // Березіль. – 2000. – №5-6. – С.188-189.

 15. Баран Є. Тільки любов боронить од страху… // Березіль. – 1996. –
  №9-10. – С.186-189.

 16. Бахтін М. Висловлювання як одиниця мовленнєвого спілкування // Слово. Знак. Дискурс. Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. / За ред. М.Зубрицької. – Львів: Літопис, 1996. – С.310-316.

 17. Біла А. Сфери інобуття в прозі Євгенії Кононенко // Березіль. – 2001. –
  №3-4. – С.56-58.

 18. Білоцерківець Н. Галицько-буковинське „ретро” для слобожанського читача // День. – 1997. – №13. – С.8.

 19. Бовуар Сімона де. Друга стать / Перекл. з французької Н.Воробйової, П.Воробйова, Я.Собко: В 2 т. – К.: Основи, 1994. – Т. 1. – 390 с.

 20. Бовуар Сімона де. Друга стать / Перекл. з французької Н.Воробйової, П.Воробйова, Я.Собко: В 2 т. – К.: Основи, 1995. – Т. 2. – 392 с.

 21. Богачевська-Хом'як М. Білим по білому: Жінки в громадському житті України, 1984-1939. – К.: Либідь, 1995. – 424 с.

 22. Богачевська-Хом’як М. Націоналізм та фемінізм – одна монета спільного вжитку // Ї. Незалежний культурологічний часопис. – 2000. – №17. – С.3-13.

 23. Богачевська-Хом'як М. Тендер навколо ґендеру // Критика. – 1998. – №3. – С.21-23.

 24. Бондаренко А. Українська еліта: патогенез самотності // Слово і час. –
  1998. – №11. – С.42-45.

 25. Бондар-Терещенко І. Наше „За”. Про порнографію та фемінізм – віртуально // Літературна Україна. – 1998. – 20 серпня. – С.6.

 26. Борев Ю.Б. Эстетика. – М.: Политиздат, 1988. – 496 с.

 27. Бочаров С.Г. Характеры и обстоятельства // Теория литературы. Основные проблемы в историческом освещении. Образ, метод, характер. – М.: Изд-во АН СССР, 1962. – С.312-451.

 28. Брайдотти Р. Женские исследования и политики различия // Введение в ґендерные исследования. – Ч.II: Хрестоматия / Под ред. С.В.Жеребкина. – Харьков: ХЦГИ, 2001; СПб.: Алетейя, 2001. – С.13-22.

 29. Булашев Г.О. Український народ у своїх легендах, релігійних поглядах та віруваннях: Космогонічні українські народні погляди та вірування / Перекл. з рос. Ю.Г.Буряка. – К.: Довіра, 1993. – 414 с.

 30. Васильева Л. Женщина. Жизнь. Литература: Вступительное слово на учредительной конференции Федерации писательниц при СП СССР // Литературная газета. – 1989. – №51. – С.7.

 31. Введение в литературоведение. Литературное произведение: Основные понятия и термины: Учеб. пособие / Л.В.Чернец, В.Е.Хализев, С.Н.Бройтман и др. / Под ред. Л.В.Чернец. – М.: Высшая школа; Издательский центр „Академия”, 2000. – 556 с.

 32. Вінграновський М.С. Любове, ні! не прощавай!: Вибрана лірика. – К.: Український письменник, 1996. – 149 с.

 33. Вихрист Н. Жінка-кентавр // Дзвін. – 2001. – №7. – С.88.

 34. Вольф К. Избранное: Сборник / Пер. с нем.; Составл. и предисл. М.Рудницкого. – М.: Радуга, 1988. – С.471-550.

 35. Вольф К. От первого лица: Пер. с нем. / Сост. Е.А.Кацева. – М.: Прогресс, 1991. – 416 с.

 36. Воронов В. Художественная концепция. Из опыта советской прозы
  60-80-х годов: Статьи. – М.: Советский писатель, 1984. – 384 с.

 37. Вулф В. Власний простір. – К.: Видавничий дім “Альтернативи”,
  1999. – 112 с.

 38. Вулф В. Жінки та розповідна література // Ї. Незалежний культурологічний часопис. – 2000. – №17. – С.78-86.

 39. Вулф Н. Миф о красоте. Как представления о красоте используются против женщин: Главы из книги // Иностранная литература. – 1993. – №3. – С.219-235.

 40. Габриэлян Н. Ева – это значит „жизнь” (Проблема пространства в современной русской женской прозе) // Вопросы литературы. – 1996. – Июль-август. – С.31-71.

 41. Галич О., Назарець В., Васильєв Є. Теорія літератури: Підручник / За наук. ред. О.Галича. – К.: Либідь, 2001. – 488 с.

 42. Ганна Світлична в листах до друзів (З листів до Світлани Йовенко) // Вітчизна. – 1999. – №7-8. – С.143-149.

 43. Ґендер і культура: збірник статей / Упоряд. В.Агеєва, С.Оксамитна. – К.: Факт, 2001. – 224 с.

 44. Гордасевич Г. Любе дзеркальце, скажи... Словесний автопортрет // Кур’єр Кривбасу. – 1998. – №108. – С.3-21.

 45. Городинський І. Непрочитаний “Чорнобиль” Світлани Йовенко // Слово і час. – 1998. – №4-5. – С.31-35.

 46. Грабович Г. Кохання з відьмами // Критика. – 1998. – №2 (4). – С.19-24.

 47. Грабовська І. Чи довго ще квилити “чайці-небозі”, або Знов про жіночність України // Сучасність. – 2000. – №5. – С.99-114.

 48. Грыца С. Эндогенная природа фольклора // Філософська і соціологічна думка. – 1994. – №7-8. – С.62-80.

 49. Гундорова Т. Жінка і Дзеркало // Ї. Незалежний культурологічний
  часопис. – 2000. – №17. – С.87-94.

 50. Гундорова Т. Література і письмо, або Місце нового в українській літературі // Світовид. – 1997. – №3 (28). – С.11-113.

 51. Гундорова Т. Післячорнобильська бібліотека. Український літературний постмодерн. – К.: Критика, 2005. – 264 с.

 52. Гундорова Т. Погляд на “Марусю” // Слово і час. – 1991. – №6. – С.15-22.

 53. Гундорова Т. Проявлення слова. Дискурсія раннього українського модернізму. Постмодерна інтерпретація. – Львів: Літопис, 1997. –
  299 с.

 54. Даниленко В. Туга за втраченим смислом (Проблема екзистенційного вакууму в сучасній українській малій прозі) // Слово і час. – 2000. – №3. – С.41-45.

 55. Даниленко В. У пошуках демонічної жінки (архетип Аніми у пізніх повістях Валерія Шевчука) // Слово і час. – 2000. – №2. – С.21-24.

 56. Дармограй Н.М. Жіночі об’єднання в Україні та їх громадсько-культурницька діяльність (90-і роки ХХ століття): Автореф. дис... канд. істор. наук: 17.00.01 / Київський державний університет культури і мистецтв. – К., 1998. – 15 с.

 57. Дацюк С. Потяг до згуби, или Украинский человек на Rendez-Vous //
  ЗОИЛ. – 1997. – №1. – С.110-114.

 58. Джонг Э. Ведьмы / Пер. с англ. О.Варшавер; вольный перевод стихов А.Харитоновой // Иностранная литература. – 1992. – №3. – С.187-215.

 59. Долженкова І. „Марія на гранях віків”, або Філологічні дослідження з українського сексу // Сучасність. – 1997. – №2. – С.94-104.

 60. Дончик В. Від головного редактора // Слово і час. – 1996. – №8-9. – С.18-19.

 61. Дончик В.Г. Український радянський роман: Рух ідей і форм. – К.: Дніпро, 1987. – 429 с.

 62. Драч І.Ф. Лист до калини: Поезії, поеми. – К.: Веселка, 1990. – 286 с.

 63. Дусова Ж. Некулінарні дослідження з сирого тіста // Слово і час. – 1996. – №8-9. – С.69-70.

 64. Есин А.Б. Психологизм русской классической литературы: Книга для учителя. – М.: Просвещение, 1988. – 176 с.

 65. Жеребкіна І. Феміністська теорія 90-х років: проблеми та парадокси репрезентації жіночої суб’єктивності // Філософська думка. – 2000. – №6. – С.56-71.

 66. Жеребкіна І. Філософія фемінізму як напрямок постструктуралістської філософії // Філософська думка. – 1998. – №2. – С.98-119.

 67. Жолдак Б. На сексуальному полігоні в штаті Пенсильванія (До проблематики оргазму в ранній прозі Оксани Забужко) // Україна. – 1996. – №8-9. – С.30-31.

 68. Жулинський М. Подих третього тисячоліття. Українська література на межі тисячоліть // Біблія і культура: Зб. наук. статей. Вип. 2 / За ред. А.Є.Нямцу. – Чернівці: Рута, 2000. – С.5-12.

 69. Жулинский Н.Г. Человек в литературе. Общественные ценности и проблема художественного характера. – К.: Наукова думка, 1983. –
  304 с.

 70. Жулинський М. Чи відчуваємо ми катастрофу в простій українській
  душі? // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2001. – №2. – С.50-64.

 71. Забужко О. Ведьмочка и Винни-Пух в одном лице. Мастерица лирического эпатажа – о себе и о новой украинской литературе // Ex libris НГ. – 2001. – 14 июня. – С.3-4.

 72. Забужко О. Визначення чужини // Березіль. – 1996. – №3-4. – С.2-6.

 73. Забужко О. „Гріхів нам досить!”: Інтерв’ю // Молодь України. –
  1995. – №124. – С.1, 3.

 74. Забужко О.С. Диригент останньої свічки: Поезії. – К.: Радянський письменник, 1990. – 143 с.

 75. Забужко О. Дівчатка // Кур’єр Кривбасу. – 1999. – №119-121. – С.395-419.

 76. Забужко О. Задзеркалля: Пані Мержинська // Українська мова та
  література. – 1997. – №9. – С.10.

 77. Забужко О. З нових поезій // Кур’єр Кривбасу. – 1997. – №83-84. – С.52-58.

 78. Забужко О. Інопланетянка: Нефантастична повість // Сучасність. – 1992. – №8. – С.7-39.

 79. Забужко О. Казка про калинову сопілку. – К.: Факт, 2000. – 84 с.

 80. Забужко О.С. Книга буття. Глава четверта. Футурологічна притча //
  Прапор. – 1989. – №.12. – С.11-56.

 81. Забужко О. Лист до редакції часопису “Кур’єр Кривбасу” від
  12 червня 1999 року // Кур’єр Кривбасу. – 1999. – №116. – С.171-173.

 82. Забужко О. Ліричне як спосіб художнього моделювання дійсності (До проблеми роду в літературі) // Радянське літературознавство. – 1986. –
  №6. – С.31-41.

 83. Забужко О. Між видихом і вдихом // Кур’єр Кривбасу. – 2000. –
  №127. – С.61-64.

 84. Забужко О. Незгасний маків цвіт // Всесвіт. – 1990. – №1. – С.130-133.

 85. Забужко О. Нескінченний рубін // Кур’єр Кривбасу. – 1999. – №112. –
  С.32-36.

 86. Забужко О. Поезії: „Де мав би постати подвиг...” // Вітчизна. – 1992. –
  №.4. – С.2-6.

 87. Забужко О. “Поет — це не власний вибір”: Інтерв’ю О.Приймака // День. – 2001. – №94. – С.6.

 88. Забужко О. Польові дослідження з українського сексу. Вид. 3-є, стереотипне. – К.: Факт, 2000. – 116 с.

 89. Забужко О. Польові дослідження з українського сексу: Роман. – К.: Згода, 1996. – 142 с.

 90. Забужко О. Репортаж із 2000-го року: Зб. статей. – К.: Факт, 2001. –
  96 с.

 91. Забужко О. Сестро, сестро: Повісті та оповідання. – К.: Факт. 2003. – 240 с.

 92. Забужко О. Третє око // Кур’єр Кривбасу. – 1998. – №104. – С.32-37.

 93. Забужко О. Українство як філософська проблема на сучасному етапі // Слово і час. – 1992. – №8. – С.29-35.

 94. Забужко О. Хроніки від Фортінбраса: Вибрана есеїстика 90-х. – К.: Факт, 1999. – 340 с.

 95. Забужко О. Шевченків міф України. Спроба філософського аналізу. –
  К.: Абрис, 1997. – 144 с.

 96. Забужко О. Я, Мілена. Повість // Кур’єр Кривбасу. – 1998. – №95-96. –
  С.5-22.

 97. Забужко О. “Une princesse lointaine”: Леся Українка як культурно-інтерпретаційна проблема // Слово і час. – 2001. – №2. – С.6-18.

 98. Забужко О. “Une princesse lointaine”: Леся Українка як культурно-інтерпретаційна проблема (закінчення) // Слово і час. – 2001. – №3. –
  С.45-53.

 99. Завьялова М. Это и есть гендерное литературоведение. Современная женская литература: поиски традиций и новых языков // Ex libris НГ. – 2000. – 21 сентября. – С.8-9.

 100. Занепад чи відродження? З творчого обговорення (Дончик В.,
  Зборовська Н., Кухарук Р., Ковалів Ю., Мельник В.) // Слово і час. –
  1996. – №11-12. – С.32-44.

 101. Зарівна Т. Вітаючи проминальність: Інтерв’ю Н.Поклад // Літературна Україна. – 2001. – 21 червня. – С.4.

 102. Зарівна Т. “І ляже нам на плечі руїна і держава...”: Інтерв’ю
  І.Лобовик // Березіль. – 2001. – №5-6. – С.39-49.

 103. Зарівна Т. Каміння, що росте крізь нас: Роман // Березіль. – 1999. –
  №9-10. – С.14-116.

 104. Зарівна Т. Солом’яний вирій: Роман // Березіль. – 2001. – №5-6. –
  С.49-134.

 105. Зарівна Т. Солом’яний вирій: Роман // Березіль. – 2001. – №7-8. –
  С.39-78.

 106. Зборовська Н. Архетип Сатани в українському модернізмі кінця
  ХХ століття (за повістю О.Забужко «Казка про калинову сопілку» та романом О.Ульяненка «Дофін Сатани») // Актуальні проблеми сучасної філології. Літературознавство: Зб. наукових праць Рівненського гуманітарного університету. – Вип. 13. – Рівне: РДГУ, 2004. – С.54-61.

 107. Зборовська Н. Жіноча сповідь на тлі чоловічого герметизму // Слово і
  час. – 1996. – №8-9. – С.59-66.

 108. Зборовська Н. Психоаналіз і літературознавство: Посібник. – К.: Академвидав, 2003. – 392 с.

 109. Зборовська Н. Реальність суб’єктивності та абсолют тексту // Слово і час. – 1996. – №11-12. – С.34-39.

 110. Зборовська Н. Перемога плоті // Критика. – 1998. – №10. – С.28-29.

 111. Зборовська Н. Постчорнобильський синдром в українській свідомості (на матеріалі сучасної літератури) // Слово і час. – 1997. – №7. – С.5-10.

 112. Зборовська Н. Український культурний канон: феміністична
  інтерпретація // Кур’єр Кривбасу. – 2000. – №125-126. – С.117-124.

 113. Зборовська Н. Феміністичні роздуми. На карнавалі мертвих
  поцілунків. – Львів: Літопис, 1999. – 336 с.

 114. Зверев А. ХХ век как литературная епоха // Вопросы литературы. – 1992. – №2. – С.3-56.

 115. Зобенко М. Стежка із зони в космос. Нове знайомство зі Світланою Йовенко – прозаїком // Березіль. – 2000. – №5-6. – С.180-186.

 116. Иванов Е.М. Материя и субъективность. – Саратов: Изд-во Саратовского университета, 1998. – 168 с.

 117. Иванов П.В. Народные рассказы о Доле // Українці: народні вірування, повір’я, демонологія / Упоряд. А.П.Пономарьов. – К.: Либідь, 1991. –
  С.342-374.

 118. Іващенко О. Чи потрібен нам фемінізм? // Україна. – 1994. – №9. –
  С.2-3.

 119. История философии и культура / В.С.Горский, Ю.В.Кушаков, В.Ферстер и др.; АН УССР. Ин-т философии. – К.: Наукова думка, 1991. – 288 с.

 120. Йовенко С.А. Безсмертя ластівки: Лірика. Поеми. – К.: Дніпро, 1989. –
  487 с.

 121. Йовенко С. Жінка у зоні: Повість // Вітчизна. – 1996. – №3-4. – С.5-68.

 122. Йовенко С. Кілька зауважень до бібліографії чорнобильської теми. Про інерцію колишніх курйозів і небажані пошуки ворога. Слово автора до читачів поеми “Вибух” та повісті “Жінка у зоні” // Вітчизна. – 1996. –
  №3-4. – С.68-70.

 123. Йовенко С. Юлія // Вітчизна. – 1992. – №11. – С.51-74.

 124. Камю А. Миф о Сизифе. Эссе об абсурде // Сумерки богов / Сост. и общ. ред. А.А.Яковлева. – М.: Политиздат, 1990. – С.222-318.

 125. Карабльова О. Сексуальність як вияв самотності у прозі Оксани Забужко // Слово і час. – 2003. – №7. – С.76-83.

 126. Карабльова О.В. Художні версії проблеми самотності у сучасній жіночій прозі: Дис…. канд..філол.н.: 10.01.01 / Інститут літератури імені Т.Г.Шевченка. – К., 2004. – 187 с.

 127. Карев В.М. Судьба // Мифы народов мира. Энциклопедия (В 2 томах) / Гл. ред. С.А.Токарев. – М.: Советская энциклопедия, 1982. – Т.2. – С.471-474.

 128. Кинкейд Дж. Автобиография моей матери: Роман / Пер. с англ. Лии Левиной-Бродской // Звезда. – 1999. – №7. – С.75-138.

 129. Киракосян Л.М. Концепция личности и герой литературы. – Ереван: Совет. грох, 1982. – 304 с.

 130. Кирилюк З.В. Искусство создания литературного характера. – К.: Высшая школа, 1986. – 120 с.

 131. Киселева О.А. Феномен человеческой жизни. – К.: Наукова думка, 1994. – 84 с.

 132. Ключковская Г. Творчество, рынок, бестселлеры (выступления Оксаны Забужко и Юрия Андруховича) // Зеркало недели. – 1999. – №8. – С.15.

 133. Князевская Т.Б., Огурцов А.П. Судьба: метафора, идея, культура // Вопросы философии. – 1992. – №7. – С.177-185.

 134. Кобилянська О. Царівна // Кобилянська О. Твори. В 2 т. / Упоряд. Ф.Погребенник. – К.: Дніпро, 1983. – Т.1. – С.21-300.

 135. Ковалик Н.Й. А ти мені люба: Повісті, оповідання. – К.: Радянський письменник, 1988. – 381 с.

 136. Колмакова Т.И. Феминизм как современная социально-политическая теория: Автореф. дис... канд. полит. наук: 23.00.02 / МГУ
  им. М.В.Ломоносова. – М., 1991. – 24 с.

 137. Колобаева Л.А. Концепция личности в русской литературе рубежа
  ХІХ – ХХ вв. – М.: Изд-во МГУ, 1990. – 336 с.

 138. Колобаева Л. “Никакой психологии” или Фантастика психологии? (О перспективах психологизма в русской литературе нашого века) // Вопросы литературы . – 1999. – №2. – С.3-20.

 139. Колодій О.І. Притча і притчевість в українській прозі 70-80 років
  ХХ ст.: Автореф. дис... канд. філолог. наук: 10.01.06 / Тернопільський державний педагогічний університет. – К., 2000. – 20 с.

 140. Кондратюк М. Жанрово-стильові параметри роману Теодозії Зарівної «Каміння, що росте крізь нас» // Слово і час. – 2004. – №12. – С.60-65.

 141. Кононенко Є. Колосальний сюжет: Оповідання. – К.: ТОВ “Задруга”,
  1998. – 96 с.

 142. Кононенко Є. The Very Woman: Оповідання // Березіль. – 2001. –
  №3-4. – С.58-88.

 143. Костенко Л.В. Вибране. – К.: Дніпро, 1989. – 559 с.

 144. Кошарська Г. Ще один підхід до поезії Ліни Костенко // Слово і час. – 1996. – №8-9. – С.49-52.

 145. Крістева Ю. Stabat Mater // Слово. Знак. Дискурс. Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. / За ред. М.Зубрицької. – Львів: Літопис, 1996. – С.497-508.

 146. Крупка М. Ґендерний дискурс у сучасній українській літературі // Актуальні проблеми сучасної філології. Літературознавство. Зб. наук. праць Рівненського державного гуманітарного університету. Вип. ІХ. – Рівне: РДГУ, 2000. – С.145-151.

 147. Кузнєцов Ю.Б. Розвиток психологізму в українській прозі кінця ХІХ – початку ХХ ст. // Проблеми історії та теорії реалізму української літератури ХІХ – початку ХХ ст.: Зб. наук. праць / АН України. Ін-т
  л-ри ім. Т.Г.Шевченка; Відп. ред. М.Т.Яценко. – К.: Наукова думка,
  1991. – С.221-249.

 148. Кулакевич М. Концепція світу і людини у творчості С.Йовенко: Автореф… дис. канд. філолн. н.: 10.01.01 / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2005. – 20 с.

 149. Кулакевич Л.М. Мотив апокаліпсису в повісті С.Йовенко ”Жінка у зоні” // Актуальні проблеми літературознавства. – Т. 6. Зб. наук. праць / Наук. ред. проф. Н.І.Заверталюк. – Дніпропетровськ: Навчальна книга, 2000. – 200 с.

 150. Лавриненко Н. Ґендерні (соціостатеві) ролі та нерівність // Слово і
  час. – 1997. – №2. – С.72-78.

 151. Литературный энциклопедический словарь / Под общ. ред. В.М.Кожевникова, П.А.Николаева. – М.: Советская энциклопедия, 1987. – 752 с.

 152. Літературознавчий словник-довідник / Р.Т.Гром'як, Ю.І.Ковалів та інші. – К.: ВЦ “Академія”, 1997. – 752 с.

 153. Логвиненко О. Між двома полюсами обертається думка Валерія Шевчука у книжці повістей “Жінка-змія” // Вітчизна. – 2000. – №1-2. – С.150-152.

 154. Ломонос М. Жінкозвір: Оповідання // Київ. – 1995. – №2-3. – С.6-12.

 155. Майданська С. Землетрус // Майданська С. Діти Ніоби. – К: Родовід,
  1998. – С.6-191.

 156. Майданська С. Поки мати у тобі жива // Літературна Україна. – 1990. – №32. – С.3-4.

 157. Майданська С. “Ще довго нам даватиметься взнаки холопський синдром...”: Інтерв’ю І.Лобовик // Березіль. – 1999. – №5-6. – С.3-24.

 158. Маланюк Є. Шевченко // Золотий гомін. Українська література: Хрестоматія / Упоряд. О.С.Непорожній. – К.: Освіта, 1995. – С.100-101.

 159. Марко В.П. Основа творчих шукань. Художня концепція людини в сучасній українській радянській літературі. – К.: Вища школа, 1987. –
  165 с.

 160. Масенко Л. З позиції сповідування. Ключові мотиви “Польових досліджень з українського сексу” Оксани Забужко // Кур’єр
  Кривбасу. – 1996. – №61-64. – С.75-78.

 161. Машарова Я.В. Пошук гармонії: Людина і природа в сучасній радянській прозі. – К.: Дніпро, 1990. – 183 с.

 162. Медвідь В. Поза межами гри // Критика. –1999. – №6. – С.30.

 163. Мерчант К. Смерть природы. Женщина, экология и научная революция // Введение в гендерные исследования. – Ч.II:
  Хрестоматия / Под ред. С.В.Жеребкина. – Харьков: ХЦГИ, 2001; СПб.: Алетейя, 2001. – С.759-774.

 164. Мілет К. Сексуальна політика. – К.: Основи, 1998. – 619 с.

 165. Мифология. Большой энциклопедический словарь / Гл. ред. Е.М.Мелетинский. – 4-е изд. – М.: Большая Российская энциклопедия, 1998. – 736 с.

 166. Міщенко О.І. Проблема зображення жінки в українській прозі 20-30-х рр. ХХ ст.: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.02 / Київський університет ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 24 с.

 167. Молоткаста Проня Прокопівна. Мадам Боварі в обставинах сексуальної революції // Дзвін. – 1997. – №3. – С.151-152.

 168. Незнайома: Антологія української «жіночої» прози та есеїстики другої половини ХХ – початку ХХІ ст. / Авт. проект Василя Набора. – Львів: ЛА «Піраміда», 2005. – 600 с.

 169. Не помнящая зла. Новая женская проза / Сост. Л.Л.Ванеева. – М.: Московский рабочий, 1990. – 365 с.

 170. Нямцу А.Е. Поэтика традиционных сюжетов. – Черновцы: Рута, 1999. –
  176 с.

 171. Оже М. Криза сенсу в сучасному світі // Філософська і соціологічна
  думка. – 1995. – №5-6. – С.134-144.

 172. Окара А. Записки киевской доктора Фауста // Литературная газета. –
  1997. – №29. – С.8.

 173. Ортега-і-Гассет Х. Вибрані твори / Перекл. з іспан. В.Бурггардта, В.Сахна, О.Товстенко. – К.: Основи, 1994. – 420 с.

 174. Оутс Дж. К. Делай со мной что захочешь: Роман / Пер. с англ. Т.Кудрявцевой. – Харьков: Фолио; М.: ООО „Издательство АСТ”, 2000. – 542 с.

 175. Павличко С. Дискурс модернізму в українській літературі:
  Монографія. – К.: Либідь, 1999. – 447 с.

 176. Павличко С. Фемінізм / Передм. В.Агеєвої. – К.: Основи, 2002. – 322 с.

 177. Павличко С. Чи можливий в Україні фемінізм? // Art line. – 1998. –
  №3. – С.62-64.

 178. Павличко С. Чи потрібна українському літературознавству феміністична школа? // Слово і час. – 1991. – №6. – С.10-15.

 179. Панченко В. Тягар “двох крил” або ж аспекти “жіночої” прози //
  Жовтень. – 1987. – №4. – С.103-113.

 180. Пахльовська О. Flash: Новели (уривок з книги) // Літературна
  Україна. – 1993. – №35 (2 вересня). – С.3.

 181. Петренко В. Жіночий погляд на загальнолюдські проблеми // Книжник rewiew. – 2003. – №16 // www.review.kiev.ua/arcr.shtm?id=362.

 182. Петрушевская Л. Дом девушек: Рассказы и повести. – М.: ВАГРИУС,
  1998. – 448 с.

 183. Поліщук Я. Прагнення модерної особистості (Жінка як персонаж української літератури початку ХХ століття) // Українська література в загальноосвітній школі. – 2000. – №5. – С.55-59.

 184. Полковський В. Ще раз про “Польові дослідження...” О.Забужко // Слово і час. – 2000. – №2. – С.62.

 185. Процюк С. Туга за патрицієм // Кур’єр Кривбасу. – 1997. – №75-76. –
  С.3-6.

 186. Пушкаренко Т. Горіх без зерня // Слово і час. – 1993. – №10. – С.74-77.

 187. Ровенская Т.А. Феномен женщины говорящей. Проблемы идентификации женской прозы 80-90-х годов // Женщина и культура. – 1999. – №19. – С.24-30.

 188. Романець М. Біль, бажання і відраза: морфологія плоті у прозі Забужко, Іздрика і Покальчука // Ґендер і культура: Зб. статей / Упоряд. В.Агеєва, О.Оксамитна. – К.: Факт, 2001. – С.110-120.

 189. Рубчак М. Християнська Богородиця чи Берегиня? Фемінізм на противагу вічно жіночому // Філософська думка. – 2000. – №1. – С.110-127.

 190. Рудницька М. Новий етап жіночого руху // Слово і час. – 1999. – №9. – С.71-73.

 191. Рудницька М. Статті. Листи. Документи: Зб. документів і матеріалів про життя, суспільно-політичну діяльність і публіцистичну творчість Мілени Рудницької / Упор. М.Дядюк. – Львів: Інститут історичних досліджень Львівського державного університету ім. Івана Франка, 1998. – 844 с.

 192. Рябчук М. Критика за п’ятою графою, або Сумна залежність “Независимой газеты” від ксенофобських стереотипів // Березіль. – 1999. – №11-12. – С.173-178.

 193. Савкина И. Женская проза – без кавычек // Литературная учеба. –
  1998. – №3. – С.71-75.

 194. Савкина И. Зеркало треснуло (современная литературная критика и женская литература) // Гендерные исследования. – 2003. – №9. – С.84-106.

 195. Сандомирская И., Кузьминский Б. Пауза и слово, или Есть ли имя у боли: Беседа в редакции // Иностранная литература. – 1993. – №3. – С.236-244.

 196. Синицька Н. Інтертекстуальний аналіз романів “Господар” Галини Пагутяк та “Землетрус” Софії Майданської // Літературознавчі обрії: Праці молодих учених України. – Вип. 1. – К., 2000. – С.113-115.

 197. Скаліцкі М. Нестерпна легкість творчості // Сучасність. – 1994. –
  №7-8. – С.219-224.

 198. Скуратівський В. Нельотна погода. Замість передмови та замість монографії // Забужко О. Сестро, сестро: Повісті та оповідання. – К.: Факт. 2003. – С.5-19.

 199. Слабошпицький М. Така несподівана еволюція. Штрихи до портрета Софії Майданської // Літературна Україна. – 1998. – 29 жовтня. – С.4.

 200. Славникова О.А. Стрекоза, увеличенная до размеров собаки: Роман. – М.: ВАГРИУС, 2000. – 508 с.

 201. Славникова О. Та, что пишет, или Таблетка от головы // Октябрь.– 2000.– №3.– С.172–177.

 202. Славникова О. Я самый обаятельный и привлекательный. Беспристрастные заметки о мужской прозе // Новый мир. – 1998. – №4. – С.202-206.

 203. Сметанская М.И. Проблема социальной эмансипации женщины в украинской прозе ХІХ – начала ХХ века: Автореф. дис... канд. филолог. наук: 10.01.03 / КГПИ им. А.М.Горького. – К., 1987. – 20 с.

 204. Советская литература и мировой литературный процесс. Изображение человека / Под ред. Л.Н.Арутюнова, А.Л.Дымшиц, Я.Е.Эльсберг. – М.: Наука, 1972. – 460 с.

 205. Современная западная философия: Словарь / Сост.: Малахов В.С.,
  Филатов В.П. – М.: Политиздат, 1991. – 414 с.

 206. Соловей Е. Підсумки року літературного: Анкета „ЛУ” // Літературна Україна. – 1995. – 26 січня. – С.4.

 207. Соловей Е.С. Філософське начало в сучасній літературі // Художня література і духовне життя суспільства / Відп. ред. О.В.Шпильова. – К.: Наукова думка, 1989. – С.195-228.

 208. Співак Г.Ч. Чи може підпорядковане промовляти? // Слово. Знак. Дискурс. Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. / За ред. М.Зубрицької. – Львів: Літопис, 1996. – С.540-543.

 209. Старух О. Іманентність жінки у прозі О.Забужко та Н.Зборовської 90-х років // Актуальні проблеми слов’янської філології: Міжвузівський збірник наукових статей. – К.: Знання України, 2004. – Вип. 9. – С.194-202.

 210. Стельмах. Х. Специфіка жіночої психології у романі Ясміни Тешанович “Сирени” // Молода нація / Гол. ред. О.Проценко. – К.: СМОЛОСКИП, 1999. – С.314-322.

 211. Таран Л. Гороскоп на вчора і на завтра. – К.: Рада, 1995. – 247 с.

 212. Таран Л. Жіночий простір: витворення цілісності («Інопланетянка» Оксани Забужко) // Березіль. – 2005. – №12. – С.165-176.

 213. Таран Л. Коли б я володіла мистецтвом жити… // Сучасність. – 1994. –
  №7-8. – С.215-218.

 214. Таран Л. Нитка Аріадни // www.review.kiev.ua/arcr.shtm?id=186.

 215. Таран Л. Роман Софії Майданської “Діти Ніоби” та навколо нього // Art line. – 1998. – №5-6. – С.94.

 216. Таран Л. Хроніка несинхрону // Книжник rewiew. – 2003. – №13 // www.review.kiev.ua/arcr.shtm?id=311.

 217. Тарнавський В. Матріополь // Київ. – 1994. – №4-5. – С.33-89.

 218. Тарнавський Ю. 6 х 0. Драматичні твори. – К.: Родовід, 1998. – 360 с.

 219. Тарнашинська Л. Ненароджена Марта: Новела // Літературна
  Україна. – 1991. – №17 (25 квітня). – С.8.

 220. Теория и история феминизма / Под ред. И.А.Жеребкиной. – Харьков: Харьковский Центр Гендерных Исследований, Ф-Пресс, 1996. – 387 с.

 221. Токарева В.С. Нахал: Рассказы, повести. – М.: ЭКСМО-Пресс, 1998. –
  368 с.

 222. Тубальцева Н. Визига по-тьмутороканськи: Роман // Кур’єр Кривбасу. – 2000. – №130. – С.12-47.

 223. Тубальцева Н. Визига по-тьмутороканськи: Роман // Кур’єр Кривбасу. – 2000. – №131. – С.11-46.

 224. Тубальцева Н. Желя і Карна: Романи. – Дніпропетровськ: Gaudeamus,
  2000. – 252 с.

 225. Тютюнник А.М. Ніхто, окрім тебе: Повісті, оповідання. – Сімферополь: Таврія, 1983. – 224 с.

 226. Українка Леся. Зібрання творів: У 12 т. – К.: Наукова думка,
  1975-1979. – Т.4. Драматичні твори (1907-1908) / За ред. С.Д.Зубкова. 1976. – 336 с.

 227. Українка Леся. Зібрання творів: У 12 т. – К.: Наукова думка,
  1975-1979. – Т.5. Драматичні твори (1909-1911) / За ред. С.Д.Зубкова. 1976. – 352 с.

 228. Українка Леся. Зібрання творів: У 12 т. – К.: Наукова думка,
  1975-1979. – Т.6. Драматичні твори (1911-1913). Переклади драматичних творів / За ред. Б.А.Деркача. 1977. – 352 с.

 229. Українка Леся. Зібрання творів: У 12 т. – К.: Наукова думка,
  1975-1979. – Т.8. Літературно-критичні та публіцистичні статті / За ред. П.Й.Колесника. 1977. – 320 с.

 230. Українка Леся. Зібрання творів: У 12 т. – К.: Наукова думка,
  1975-1979. – Т.12. Листи (1903-1913) / За ред. В.Л.Микитася. 1979. – 694 с.

 231. Українка Леся. Мрії зламане крило: Зб. творів, документів і спогадів / Упоряд., есе та довідковий матеріал В.А.Костюченка. – К.: Веселка, 1993. – 222 с.

 232. Улюра Г. Проблема феміністського тексту і письменницького іміджу жінки-авторки в сучасних українській та російській літературах // Сучасність. – 2005. – №7-8. – С.115-127.

 233. Усманова А. Беззащитная Венера. Размышления о феминистской критике истории и теории искусства // Arche. – 1999. – №3. – С.45-48.

 234. Уэлдон Ф. О необходимости феминистской литературы // Иностранная литература. – 1985. – №6. – С.180-181.

 235. Фащенко В.В. Відкриття нового і діалектика почуттів. Роздуми про зображення людини в сучасній радянській прозі. – К.: Дніпро, 1977. –
  251 с.

 236. Фащенко В.В. Павло Загребельний: Нарис творчості. – К.: Дніпро, 1984. – 207 с.

 237. Феміністичний семінар // Слово і час. – 1991. – №6. – С.10.

 238. Феномен жіночої прози обговорювали київські літератори // Літературна Україна. – 2002. – 6 червня. – С.6.

 239. Філософія: Навчальний посібник / За ред. І.Ф.Надольного. – К.: Вікар, 1997. – 584 с.

 240. Філософія: Підручник / За ред. Г.А.Заїченка та ін. – К.: Вища школа,
  1995. – 455 с.

 241. Фрай Н. Архетипний аналіз: теорія мітів // Слово. Знак. Дискурс. Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. / За ред. М.Зубрицької. – Львів: Літопис, 1996. – С.109-135.

 242. Фромм Э. Психоанализ и этика. – М.: ООО „Изд-во АСТ-ЛТД”, 1998. –
  568 с.

 243. Хамітов Н. Філософія статі: прояснення предмета // Філософська думка. – 2000. – №6. – С.45-55.

 244. Харчук Р. Покоління постепохи // Дивослово. – 1998. – №1. – С.6-12.

 245. Хмелюк М.Д. Образ жінки в радянській художній літературі. – К.: Радянська Україна, 1959. – 36 с.

 246. Хмелюк Н.Д. Образ героини в советской литературе. – К.: Вища школа, 1983. – 176 с.

 247. Хороб М. Нескінченне сходження людської душі (Проза Людмили Тарнашинської) // Слово і час. – 2000. – №3. – С.45-48.

 248. Храпченко М.Б. Художественное творчество, действительность, человек. – М.: Сов. писатель, 1982. – 416 с.

 249. Художня проза на грані миті й вічності: Круглий стіл “ЛУ” / О.Логвиненко, Г.Гордасевич, М.Слабошпицький, Г.Штонь // Літературна Україна. – 1999. – №43. – С.5.

 250. Цветаева М. Избранное / Сост., коммент. Л.А.Беловой. – М.: Просвещение, 1989. – 367 с.

 251. Чайковская В. „Линии судьбы” в современной прозе // Вопросы литературы. – 1993. – №4. – С.3-26.

 252. Чернецький В. Протистоячи травмам: ґендерно та національна маркована тілесність як наратив та видовище у сучасному українському письменстві // Ґендерна перспектива / Упоряд.
  В.Агеєва. – К.: Факт, 2004. – С.218-233.

 253. Шевченко Л. Аксиологические координаты мира в современной женской прозе // Русский язык и литература. – 2001. – №6. – С.26-32.

 254. Шевченко Л.І. На зламі тоталітаризму. Еволюція концепції особистості в російській прозі останніх десятиліть: Навч. посібник. – К.: ІСДО, 1994. – 152 с.

 255. Шевченко Л.Я. Прем’єра: Повісті, оповідання. – К.: Радянський письменник, 1982. – 231 с.

 256. Шовалтер Е. Феміністична критика у пущі. Плюралізм і феміністична критика // Слово. Знак. Дискурс. Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. / За ред. М.Зубрицької. – Львів: Літопис, 1996. – С.512-527.

 257. Щербаненко Э. Потери на пути к себе (Современная женщина Запада в жизни и литературе) // Иностранная література. – 1985. – №3. – С.209-223.

 258. Щербаченко Т. Плоть і кров літературні // www.review.kiev.ua/arcr.shtm?id=188.

 259. Эстетика: Словарь / Под общ. ред. А.А.Беляева и др. – М.: Политиздат, 1989. – 447 с.

 260. Юлина Н.С. Проблемы женщин: философские аспекты (Феминистская мысль в США) // Вопросы философии. – 1988. – №5. – С.137-147.

 261. Юнг К.Г. Сознание и бессознательное: Сборник / Пер. с англ. – СПб.: Университетская книга, 1997. – 544 с.

 262. Якимович А. О лучах просвещения и других световых явлениях. Культурная парадигма авангарда и постмодерна // Иностранная литература. – 1994. – №1. – С.241-248.

 263. Яровий О. Маніфест „жіночого шовінізму” чи Сізіфова сповідь жінки? (про роман Оксани Забужко „Польові дослідження з українського сексу”) // Вежа. – 1996. – №4-5. – С.190-195.

 264. Eriksson Helena. Husbands, Lovers and Dreamlovers: Masculinity and Female Desire in Women`s Novels of the 1970-ies. – Uppsala, 1997. –
  143 p.

 265. Oates J.C. (Women) writer: Occasions and Opportunities. – N.Y.: A William Abrahams book, 1989. – 401 p.

1 Наприклад, Г.Гордасевич у виступі під час проведення “круглого столу” “Художня проза на грані миті й вічності” в редакції газети “Літературна Україна” наголосила: “В літературі я не визнаю поділу на чоловічу і жіночу прозу, є поділ на прозу хорошу й погану” [249, с.5]. Такі погляди радянських і пострадянських письменниць не перестають дивувати західну літературну критику, де існування жіночої прози є аксіомою. Пояснюючи подібні сентенції зокрема російських авторок, американська дослідниця Р.Марш зауважує: “Заперечення російськими жінками жіночої літератури – природний продукт їхньої власної патріархальної культури” [Цит. за вид. 193, с.71].

2 У діаспорі феміністична критика існувала й раніше, наприклад, у студіях Р.Веретельника (англомовна праця “Феміністичне прочитання драматургії Лесі Українки” (1989 р.)).

3 “Фаустівський мотив” “Польових досліджень з українського сексу” відзначено в рецензії на цей роман російського критика А.Окари “Записки київської доктора Фауста” [172].

4 Паралель зі світової літератури – роман американської письменниці Джойс Керол Оутс “Роби зі мною що завгодно” (“Do with me what you will”) [174], де курсивні уривки передають “внутрішнє мовлення” Елени Росс – жінки, абсолютно “заекранованої”, замкненої для інших.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Наукові записки

  Документ
  Баран В. К., д-р іст. наук, проф.; Вокальчук Г. М., д-р філол. наук, доц.; Жилюк С. І., д-р іст.наук, проф.; Жуковський В. М., д-р пед. наук, проф.; Кралюк П.
 2. Педагогічна бібліографія (5)

  Документ
  Щорічник “Українська педагогічна бібліографія” видається з 1992 року. У попередніх випусках покажчика відображена література з питань освіти і педагогіки, яка вийшла друком в Україні з 1990 року.
 3. Педагогічна бібліографія (4)

  Документ
  Щорічник “Українська педагогічна бібліографія” видається з 1992 року. У попередніх випусках покажчика відображена література з питань освіти і педагогіки, яка вийшла друком в Україні з 1990 року.
 4. Дайджест журналу “схід” 2003р

  Документ
  В статті подано історичний екскурс державотворення в Україні, зокрема останнього 12-річного періоду 1991-2003 рр. Констатується, що за 12 років незалежності в історико-правничій науці та інших суспільних науках, як і в інших прикладних
 5. Педагогічна бібліографія (1)

  Документ
  У45 Українська педагогічна бібліографія 1 : Науково-допоміжний покажчик літератури /Уклад. Н.І.Тарасова, Е.В.Татарчук. – К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2007.

Другие похожие документы..