Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Решение'
Стратегия маркетинга - формирование целей, достижение их и решение задач предприятия-производителя по каждому отдельному товару, по каждому отдельном...полностью>>
'Методические рекомендации'
Работа государственного и муниципального служащего в условиях рыночных методов хозяйствования требует умения творчески мыслить, свободно ориентироват...полностью>>
'Программа'
Предлагаемый курс раскрывает содержание и особенности организации личного страхования. В ходе преподавания курса изучаются основные положения формиро...полностью>>
'Документ'
Робочу програму розглянуто і схвалено на засіданні кафедри фінансового аналізу і контролю 18 січня 2008 р., протокол № 10 та на методичній раді облік...полностью>>

Робоча програма напрям підготовки: 030508 „Фінанси І кредит", 030509 „облік І аудит" Форма навчання: денна, заочна (2)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

ПІВДЕННОСЛОВЯНСЬКИЙ ІНСТИТУТ
КИЇВСЬКОГО СЛАВІСТИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

КАФЕДРА ФІНАНСІВ, БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ, ОБЛІКУ І АУДИТУ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з навчальної

та наукової роботи

_________проф. Биков І.Ю.

01” вересня 2009р.

ОБЛІК У ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

РОБОЧА ПРОГРАМА

Напрям підготовки: 6.030508 „Фінанси і кредит”,

6.030509 „облік і аудит”

Форма навчання: денна, заочна

Миколаїв - 2010

ОБЛІК У ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ: Робоча програма. – Миколаїв; ПСІ КСУ, 2009р. –

Розробник: старший викладач

Т.С. Бондаренко

Рецензент: к.е.н., доцент

В.О.Мініна

Рекомендовано на засіданні кафедри фінансів,

банківських справ, обліку і аудиту,

протокол № ___ від „___”____________2009р.

Схвалено на засіданні вченої ради

Південнослов’янського інституту

Київського славістичного університету

Протокол №___ від”____”_________2009р.

І. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Запровадження дисципліни „Облік у зарубіжних країнах” продиктовано вимогами часу, а саме запровадженням в Україні нової системи обліку, яка базується на національних положеннях (стандартах) обліку, розроблених на основі міжнародних стандартів.

Мета курсу „Облік у зарубіжних країнах” – ознайомити студентів з особливостями обліку країн зарубіжжя, принципами і правилами МСБО в окремих країнах. Освоїти методологію фінансового обліку та звітності, прийняті в зарубіжних країнах. Знання цього курсу надасть змогу з нових позицій опрацювати національні стандарти обліку та напрямки вдосконалення національної облікової системи.

Основні завдання дисципліни:

- вивчення систем бухгалтерського обліку, що використовуються у світовій

практиці;

- вивчення міжнародних стандартів бухгалтерського обліку;

- вивчення теоретичних основ і набуття практичних навичок складання фінансових звітів.У процесі вивчення дисципліни проводиться порівняння вітчизняної системи обліку та систем обліку за кордоном, та висвітлюються проблеми обліку в нашій країні.

Таблиця 1.1. Загальний опис дисциплін

Курс: четвертий

Семестр: О

Напрям, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

Кількість кредитів:

 • Національних – 54

 • ECTS – 36

„Облік у зарубіжних країнах”

Нормативна

Модулів: 2

Лекції: 26 годин

Практичні: 26 годин

Змістових модулів:10

Самостійна робота:50 годин

Загальна кількість годин: 112

Форма підсумкового контролю: екзамен

ІІ. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Мета і завдання вивчення дисципліни „Облік у зарубіжних країнах"

Мета курсу - вивчення складу, структури, змісту та порядку складання й подання фінансової звітності за кордоном. Особлива увага приділяється фінансовій звітності, яка є основою створення системи розкриття інформації про результати роботи підприємства для зовнішніх користувачів.

Завдання курсу:

 • вивчення основних міжнародних принципів і системи обліку ;

 • вивчення змісту, структури і порядку складання всіх форм звітності,
  пізнання економічної сутності показників звітності, їх місце і роль в
  оцінюванні діяльності підприємства;

 • вміння готувати (нагромаджувати) необхідну для звітності інформацію;

 • вміння заповнювати будь-які форми звітності; забезпечувати
  достовірність їх даних і використовувати останні для прийняття
  відповідних управлінських рішень.

Мета викладання дисципліни - надати можливість студентам засвоїти методологію і методику стратегічного та оперативного управління в сфері формування фінансової звітності.

Головне завдання курсу:

- опанування теоретичними та організаційними основами фінансової звітності;

- вивчення систем бухгалтерського обліку, що використовуються у світовій

практиці;

- вивчення міжнародних стандартів бухгалтерського обліку;

- вивчення теоретичних основ і набуття практичних навичок складання фінансових звітів.

III. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ

Розподіл навчальних годин, залікових кредитів по семестрах і видах навчальних занять відповідно до навчального плану, здійснюється таким чином:

Таблиця 3.1.

Розподіл навчального часу

Семестр

Форма

навчання

Всього

залікових

кредитів/годин

Розподіл за семестр та

видами занять

Форма підсумкового контролю

Лекції,

годин

Практичні заняття, годин

СРС,

годин

І

денна

26

26

іспит

І

заочна

12

2

іспит

Вказується розподіл навчального часу за формами навчання та видами занять (роботи) відповідно робочого навчального плану із зазначенням модулів та змістових модулів.

IV. СТРУКТУРА РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Назва

теми

Кількість годин

Всього

кредитів/

годин

Денна форма навчання

Заочно форма навчання

Лекції

Практичні заняття

Самостійна

робота

Індивідуальна

робота

Лекції

Практичні заняття

Самостійна робота

Індивідуальна

робота

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Модуль №1 (10 кредитів)

Змістовний модуль №1 „”

Тема 1. Міжнародні принципи і системи обліку

2

2

1

Тема 2. Фінансова звітність підприємств

4

4

Тема 3. Облік грошових коштів.

2

2

Тема 4. Облік розрахунків з дебіторами.

2

2

1

Тема 5. Облік товарно-матеріальних запасів.

3

3

Модуль №2 (10 кредитів)

Змістовний модуль №1

Тема 6. Облік довгострокових активів.

2

2

Тема 7. Облік фінансових інвестицій

2

2

Тема 8. Облік короткострокових зобов’язань.

2

2

Тема 9. Облік довгострокових зобов’язань.

2

2

Тема 10. Облік власного капіталу.”

3

3Скачать документ

Похожие документы:

 1. Робоча програма напрям підготовки: 030508 „Фінанси І кредит", 030509 „облік І аудит" Форма навчання: денна, заочна (1)

  Документ
  Мета дисципліни „Аудит” –формування у майбутніх фінансистів теоретичних і практичних навичок для здійснення аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності; обґрунтування власної думки щодо достовірності фінансової звітності
 2. Робоча навчальна програма напрям підготовки: 030508 «фінанси І кредит», 030509 «облік І аудит» Форма навчання: денна, заочна

  Документ
  Роль ціни та її вплив на ринок. Місце ціни та її значення в розширеному відтворенні. Принципи ціноутворення та їх зміст. Умови ефективного здійснення процесу ціноутворення в суспільстві.
 3. Робоча навчальна програма Дисципліни "Історія української культури" для спеціальностей 030508 "Фінанси І кредит"

  Документ
  «Історія української культури» є обов'язковою складовою блоку соціогуманітарних дисциплін, що вивчаються у вищих навчальних закладах України. Курс розрахований на один семестр.
 4. Бюлетень

  Документ
  Основи сучасної екології : навч. посібник / К. В. Корсак, О. В. Плахотнік. – 6-те вид., допов. – К. : Персонал, 2009. – 408 с. – бібліогр. с. 390-395.
 5. Європейське співтовариство сприяє міжвузівській кооперації як засобу покращення якості освіти на благо студентів І вищих навчальних закладів (7)

  Документ
  Офіційне визнання навчання та дипломів є необхідною передумовою створення відкритого Європейського освітнього простору, в якому студенти та викладачі могли б пересуватись без перешкод.

Другие похожие документы..