Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Программа'
Вас встретят и проводят в специальный V.I.P. зал для особо почетных гостей, помогут пройти все таможенные формальности и на индивидуальной машине в со...полностью>>
'Документ'
Присутствовали: 110 человек, в том числе члены комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний, депутаты Красноярского городского Совета депут...полностью>>
'Конкурс'
1.1 Областной заочный смотр-конкурс учебно-опытных участков (далее – УОУ) образовательных учреждений (далее – Смотр-конкурс) является мероприятием, п...полностью>>
'Документ'
Научный стиль речи является средством общения в области науки и учебно-научной деятельности. Каждый член современного общества в разное время жизни и...полностью>>

Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства (8)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Міністерство освіти і науки України

Харківська національна академія міського господарства

УПРАВЛІННЯ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА

Методичні вказівки

для самостійної роботи студентів заочної форми навчання

за спеціальністю

7.050107 - Економіка підприємства

Харків – ХНАМГ – 2007

Управління потенціалом підприємства: Методичні вказівки для самостійної роботи студентів заочної форми навчання за спеціальністю 7.050107 - Економіка підприємства / Укл.: д.е.н. Писаревський І.М., Пушкар Т.А. – Харків: ХНАМГ, 2007. – 35 с.

Укладачі: д.е.н. І.А. Писаревський, Т.А. Пушкар

Рецензент: д.е.н., проф. А.Є. Ачкасов

Рекомендовано кафедрою економіки і управління будівництвом і міським господарством факультету післядипломної освіти і заочного навчання

протокол № 1 від 30 серпня 2007 року.

зміст

передмова.......................................................................................

4

1. Опис дисципліни....................................................................

4

1.1 Змістові модулі.................................................................................

4

1.2. Розподіл часу за модулями і змістовими модулями та форми навчальної роботи студента...................................................................

5

1.3. Місце дисципліни у структурно-логічної схемі навчального плану ........................................................................................................

5

2. РОЗГОРНУТИЙ ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ.....................................

5

Змістовий модуль 1

Економічна природа управління потенціалом підприємства.....................................................................

5

Тема 1.

Основи управління формуванням і розвитком

потенціалу підприємства.................................................

5

Тема 2.

Оптимізація структури потенціалу підприємства........

6

Тема 3.

Парадигма управління потенціалом за вартісними критеріями.........................................................................

7

Тема 4

Інформаційне забезпечення і сучасні технології

управління складними виробничими системами..........

7

Змістовий модуль 2.

Теоретичні засади управління потенціалом підприємства.....................................................................

8

Тема 5.

Управління матеріально – технічним потенціалом підприємства.....................................................................

8

Тема 6.

Система управління використанням і формуванням

трудового потенціалу.......................................................

9

Тема 7.

Управління конкурентоспроможністю потенціалом підприємства.....................................................................

10

Тема 8.

Система антикризового управління потенціалом підприємства.....................................................................

10

Тема 9.

Механізми та протидії кризовим процесам

11

Тема 10

Управління результативністю використання

потенціалу підприємства.................................................

11

Тема 11

Проектування систем управління потенціалом підприємства.....................................................................

12

Тема 12.

Особливості інноваційного відтворювання потенціалу підприємства.................................................

12

Тема 13

Організаційно – економічне забезпечення

вдосконалення і впровадження систем управління

потенціалом підприємства..............................................

13

3. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З КУРСУ......................................................

14

4. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ З КУРСУ.........................

23

5. Інформаційне забезпечення курсу..................................

24

ДОДАТКИ................................................................................................

26

Передмова

В умовах ринку першочерговим завданням керівництва підприємства стає формування, оцінка і управління поточними та перспективними можливостями підприємства, тобто його потенціалом з метою росту ефективності функціонування та забезпечення конкурентоспроможності підприємства.

Метою вивчення курсу «Управління потенціалом підприємства» є формування системи теоретичних і прикладних знань про методи і процеси управління формуванням, функціонуванням і розвитком потенціалу підприємства як збалансованої соціально – економічної системи.

Предмет дисципліни: методи й процеси управління потенціалом підприємства.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати і вміти: новітні методи і засоби формування потенціалу підприємства, забезпечення його конкурентоспроможності в сучасних умовах господарювання, результативності використання за сучасними соціально – економічними критеріями, обґрунтовувати й використовувати механізми запобігання кризі та антикризового управління суб’єктами господарювання.

1. Опис дисципліни

1.1 Змістові модулі (ЗМ):

ЗМ 1. Економічна природа управління потенціалом підприємства

Обов’язкові укрупнені навчальні елементи

1.Основи управління формуванням і розвитком потенціалу підприємства

2. Оптимізація структури потенціалу підприємства

3. Парадигма управління потенціалом за вартісними критеріями

4 Інформаційне забезпечення і сучасні технології управління складними виробничими системами

ЗМ 2. Теоретичні засади управління потенціалом

Обов’язкові укрупнені навчальні елементи

1. Управління матеріально – технічним потенціалом підприємства

2. Система управління використанням і формуванням трудового потенціалу

3. Управління конкурентоспроможністю потенціалом підприємства

4. Система антикризового управління потенціалом підприємства

5. Механізми та протидії кризовим процесам

6. Управління результативністю використання потенціалу підприємства

7. Проектування систем управління потенціалом підприємства

8. Особливості інноваційного відтворювання потенціалу підприємства

9. Організаційно – економічне забезпечення вдосконалення і впровадження систем управління потенціалом підприємства

1.2. Розподіл часу за модулями і змістовими модулями та форми навчальної роботи студента

Модулі (семестри) та змістові модулі

Всього, кредит/годин

Форми навчальної роботи

Лекц.

Сем., пр.

Лаб.

СРС

Модуль

4,0/144

12

8

124

ЗМ 1. Економічна природа управління потенціалом підприємства

1,5/54

8

-

-

44

ЗМ 2. Теоретичні засади управління потенціалом підприємства

2,5/90

4

8

-

64

Підготовка контрольної роботи

-

-

-

-

16

1.3. Місце дисципліни в структурно-логічної схемі навчального плану

Дисципліни, що повинні передувати вивченню даної дисципліни (або „вихідна")

“Економіка підприємства”

“Стратегічне управління”

“Проектний аналіз”

“Потенціал підприємства: формування і оцінювання”

“Планування діяльності підприємства”

На дану дисципліну спирається вивчення наступних дисциплін:

"Економічна діагностика"

“Управління проектами”

дипломне проектування

2. РОЗГОРНУТИЙ ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ

Змістовий модуль 1. Економічна природа управління потенціалом підприємства

Тема 1. Основи управління формуванням і розвитком потенціалу підприємства

Питання лекції

 1. Сутність потенціалу підприємства Необхідність управління потенціалом.

 2. Різновиди управління потенціалом підприємства.

 3. Система управління потенціалом підприємства.

 4. Умови і принципи управління потенціалом підприємства.

Ключові поняття:

Потенціал підприємства. Технічні, технологічні, кадрові, просторові, інформаційні та фінансові ресурси. Функції управління потенціалом підприємства. Різновиди управління. Стратегічне та тактичне управління. Стратегія бізнесу. Оцінка нестабільності. Управління на основі контролю. Управління шляхом ранжування стратегічних задач. Управління методом екстраполяції. Управління за слабкими сигналами. Системи управління потенціалом. Організація управління. Організація апарату управління. Лінійна структура. Лінійно – функціональна структура. Дивізійна структура управління. Матрична структура. Принципи управління потенціалом.

Запитання для самоконтролю:

 1. Охарактеризуйте технічні, технологічні та кадрові ресурси підприємства.

 2. Цілі стратегічного та тактичного управління потенціалом підприємства.

 3. Особливості управління на основі контролю.

 4. Особливості управління шляхом ранжування стратегічних задач.

 5. Визначити особливості структур управління підприємством.

 6. Назвіть основні принципи управління потенціалом підприємства.

Тема 2. Оптимізація структури потенціалу підприємства

Питання лекції

 1. Структура і функції потенціалу підприємства.

 2. Оцінка елементів потенціалу підприємства.

 3. Оцінка перспективних можливостей розвитку потенціалу підприємства.

Ключові поняття:

Структура і функції потенціалу підприємства. Методи структуризації. Підсистеми підприємства. Моделі структури ринкового потенціалу. Інтегральні показники використання ресурсів потенціалу. Етапи оцінки перспектив розвитку. Визначення параметрів моделі оптимізації. Вектор розвитку потенціалу підприємства.

Запитання для самоконтролю:

 1. Назвіть основні напрямки формування організаційного потенціалу.

 2. Назвіть склад механізмів організаційного потенціалу підприємства.

 3. Охарактеризуйте основні підходи к структуризації потенціалу підприємства.

 4. Назвіть основні підсистеми підприємства.

 5. Охарактеризуйте модель структури ринкового потенціалу підприємства.

Тема 3. Парадигма управління потенціалом за вартісними критеріями

Питання лекції

 1. Принципи визначення вартості і фактори, що впливають на формування потенціалу підприємства

 2. Управління вартістю підприємства

 3. Ключові фактори вартості

 4. Формування цільових нормативів

Ключові поняття:

Оцінка вартості. Максимізація вартості як ціль управління потенціалом підприємства. Показники довгострокової перспективи. Рентабельність інвестицій підприємства. Управління вартістю. Вибір стратегій. Планування та формування бюджетів. Системи заохочування. Системи оцінки досягнення результатів. Структура управлінського звіту. Умови досконалого управління вартістю. Ключові фактори вартості. Фактори вартості різних рівнів. Структура ланцюга цінностей підприємства. Цільові нормативи.

Запитання для самоконтролю:

 1. Охарактеризуйте максимізації вартості підприємства як мету діяльності підприємства.

 2. Назвіть основні підходи до оцінки вартості підприємства.

 3. Значення управління вартістю підприємств в діяльності підприємства.

 4. Основні управлінські процеси, що сприяють ефективному управлінню вартістю на підприємстві.

 5. Назвіть ключові фактори вартості.

 6. Охарактеризуйте концепцію ланцюга цінностей підприємства.

Тема 4. Інформаційне забезпечення і сучасні технології управління складними виробничими системами

Питання лекції

 1. Інформаційне забезпечення системи управління потенціалом підприємства.

 2. Автоматизація управління потенціалом підприємства

 3. Використання прикладних систем в управлінні потенціалом підприємства

Ключові поняття:

Інформація. Зовнішнє середовище. Стратегічний аналіз зовнішнього середовища. Рівні організації середовища діяльності. Елементи середовища. Інформаційні індикатори. Система моніторингу. Контроль ефективності управлінських рішень. Значимість інформації. Автоматизація управління потенціалом. Інформаційні технології. САSЕ – аналіз. Стандартні прикладні програми в управління підприємством.

Запитання для самоконтролю:

 1. Класифікація економічної інформації по рівням управління.

 2. Класифікація економічної інформації по відношенню к об’єкту управління.

 3. Складові елементи інформаційного оточення підприємства.

 4. Охарактеризуйте процес формування інформаційної бази підприємства.

 5. Основні індикатори інформаційної функції на підприємстві.

 6. Фактори значення інформації.

 7. Основні методи автоматизації управління на підприємстві.

Змістовий модуль2. Теоретичні засади управління потенціалом підприємства

Тема 5. Управління матеріально – технічним потенціалом підприємства.

Питання лекції

 1. Характеристика техніко-технологічного потенціалу (ТТПП) підприємства.

 2. Управління матеріальними потоками виробничої системи.

 3. Управління матеріально-технічними ресурсами и виробничими запасами

 4. Оцінка ефективності управлення матеріальними потоками.

Ключові поняття:

Техніко – технологічний потенціал (ТТП). Складові техніко – технологічного потенціалу. Ціль управління ТТП. Задачі управління. Загальні потреби в прирості технічних і технологічних ресурсів. План розвитку матеріально – технічної бази. Обґрунтування ремонтної політики. Раціоналізація управління основними фондами підприємства. Управління матеріалоспоживанням. Методи управління запасами. Система з фіксованими обсягами замовлення. Система “Канбан”.

Оцінка ефективності управління матеріальними потоками. Товарообіг. Швидкість товарообігу. Питома вага запасів в обігу. Характеристика дисципліни постачання.

Запитання я для самоконтролю:

 1. Назвіть складові ТТП підприємства.

 2. Назвіть основну мету управління розвитком ТТП підприємства.

 3. Основні принципи управління ТТП.

 4. Алгоритм вибори загальної потреби в прирісті матеріально – технічних ресурсів.

 5. Основні підходи к обґрунтуванню ремонтної політики підприємства.

 6. Охарактеризуйте поняття « матеріального потоку» на підприємстві.

 7. Класифікації матеріальних потоків на підприємстві.

 8. Основні принципи управління матеріально – технічними ресурсами та запасами на підприємстві.

Тема 6. Система управління використанням і формуванням трудового потенціалу

Питання лекції

1. Соціально - трудова система підприємства.

2. Формальні и неформальні відносини. Трудові конфлікти: причини и моделі рішення.

4. Соціальний розвиток колективу и охорона зовнішнього середовища .

Ключові поняття:

Соціально – трудова система підприємства. Трудовий колектив. Соціально – трудове середовище. Соціальна структура організації. Функціонально – виробнича структура підприємства. Соціально – трудові відносини. Трудові конфлікти. Рольові протиріччя. Відповідальність і повноваження. Моделі вирішення трудового конфлікту. Соціальний розвиток колективу.

Запитання для самоконтролю:

 1. Охарактеризуйте соціальну структуру трудової організації.

 2. Назвіть основні ознаки підприємства як соціально – трудової організації.

 3. Складові структури соціальної організації трудового колективу.

 4. Причини виникнення трудових конфліктів.

 5. Назвіть основні моделі вирішення трудових конфлікті на підприємстві.

Тема 7. Управління конкурентоспроможністю потенціалом підприємства

Питання лекції

 1. Управління конкурентоспроможністю як елемент загального менеджменту підприємства.

 2. Методика оцінки конкурентоспроможності потенціалу підприємства.

 3. Стратегічний аналіз в управлінні конкурентоспроможністю підприємства.

Ключові поняття:

Конкуренція. Конкурентні переваги. Конкурентоспроможність підприємства. Конкурентоспроможність продукції. Оцінка конкурентоспроможності продукції. Евристичні, кваліметричні і інтегральні методи оцінки конкурентоспроможності. Система забезпечення конкурентоспроможності. Методика оцінки конкурентоспроможності підприємства. Стратегічний аналіз конкурентоспроможності.

Запитання для самоконтролю:

 1. Основні завдання управління конкурентоспроможністю підприємства.

 2. Назвіть методи оцінки конкурентоспроможності продукції.

 3. Принципи формування системи забезпечення конкурентоспроможності (СЗК) на підприємстві.

 4. Назвіть етапи реалізації СЗК на підприємстві.

 5. Основні підходи к оцінці конкурентоспроможності підприємства.

 6. Охарактеризуйте поняття «конкурентний статус підприємства».

 7. Обґрунтуйте значення стратегічного аналізу в управлінні конкурентоспроможності підприємства.

Тема 8. Система антикризового управління потенціалом підприємства

Питання лекції

 1. Теорія і практика застосування діагностичних методів на підприємствах

 2. Експертні системи в діагностиці підприємства.

 3. Ієрархічні системи експертної діагностики.

 4. Методологія вибору критерію оцінки фаз життєвого циклу

Ключові поняття:

Функціонування системи. Розвиток системи. Криза. Передумови кризи. Можливі наслідки криз. Класифікація криз. Характеристика впливу зовнішніх і внутрішніх факторів на кризовий стан підприємства. Ознаки кризового стану. Антикризове управління. Принципи антикризового управління. Життєвий цикл організації. Функції антикризового управління. Стратегія антикризового управління. Критерії прийняття рішень в антикризовому управлінні. Інструменти антикризового управління. Фактори, що контролюються в антикризовому менеджменту. Види антикризових управлінських рішень. Оцінка ступеню необхідних змін.

Запитання для самоконтролю:

 1. Назвіть причини виникнення кризових станів в процесів управління потенціалом підприємства.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Міністерство освіти та науки україни харківська національна академія міського господарства

  Документ
  Методичні вказівки до практичних і самостійних занять з курсу „Теорія економічного аналізу” для студентів економічних спеціальностей за напрямом 0501 „Економіка і підприємництво” та 0502 „Менеджмент” –Укл.
 2. Міністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства (11)

  Документ
  Розглянуті основні поняття педагогічної діагностики, педагогічного вимірювання та оцінювання: мета, функції, зміст, методи, інструменти, процедури оцінювання; характеристики освітніх цілей; етапи розробки завдань у тестової формі;
 3. Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до вивчення

  Документ
  Методичні вказівки до вивчення курсу “Фінанси” (для студентів 4 курсу спец. 6.050106 „Облік і аудит”, 6.050107 „Економіка та підприємництво”, 6.050.201 „Менеджмент організації”).
 4. Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства (13)

  Документ
  У посібнику викладаються питання обліку грошових i розрахункових операцій підприємств; поточних i довгострокових зобов’язань; власного капіталу i забезпечення зобов’язань; основних зacoбiв i нематеріальних активів; фінансових інвестицій
 5. Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства на правах рукопису

  Документ
  Актуальність теми. Сучасний стан соціально-економічного розвитку України має складний і суперечливий характер. Незважаючи на позитивну динаміку основних макроекономічних показників останніх років, подальший її розвиток проходить у
 6. Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства І. П. Дроздова «методика викладання, педагогіка та психологія вищої освіти»

  Документ
  (для студентів-магістрів 5 курсу спеціальностей 8.050107 – «Економіка підприємства»; 8.050201 – «Менеджмент»; 8.070801 – «Економічна та охорона навколишнього середовища»; 8.

Другие похожие документы..