Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Младшему школьному возрасту относят 6-11 - летних детей, учащихся 1-3-х (4-х) классов начальной колы. Это возраст относительно спокойного и равномерн...полностью>>
'Автореферат'
Защита состоится «6» июня 2011 года в 9.00 часов на заседании диссертационного совета Д 212.069.02 по защите диссертаций на соискание ученой степени ...полностью>>
'Рабочая программа'
Семинар-обсуждение: «С 2011 года государство намерено возмещать средства физических и юридических лиц, затраченных на выращивание товарной рыбы в Каза...полностью>>
'Курсовой проект'
1.2 Анализ вариантов схем развития узла и выбор наилучшей (в общем виде сравнение вариантов по капитальным затратам, расходам по пробегу транспортных...полностью>>

Верховної Ради України. 1996. №30. С. 141. закон

Главная > Закон
Сохрани ссылку в одной из сетей:

КОМПЮТЕРНЕ ТЕСТУВАННЯ

З ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКИХ, ПОЛІТИКО-ПРАВОВИХ,

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ,

ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИХ ПИТАНЬ

Розділ 1

ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКІ

ТА ПОЛІТИКО-ПРАВОВІ ПИТАННЯ

 1. Поняття, основні ознаки та концепції держави.

 2. Форма держави: характеристика складових елементів.

 3. Поняття, ознаки та види органів державної влади.

 4. Норми та джерела права

 5. Поняття та види систематизації законодавства.

 6. Поняття та види юридичної відповідальності.

 7. Конституційно-правовий статус людини і громадянина.

 8. Форми безпосередньої та представницької демократії

 9. Президент України як глава Української держави

 10. Конституційний статус Кабінету Міністрів та інших органів виконавчої влади

Список рекомендованих джерел

 1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії ВРУ 28 черв. 1996 р. // Відом. Верховної Ради України. - 1996. - № 30. - С. 141.

 2. Закон України про внесення змін до Конституції України // Відом. Верховної Ради України. - 2005. - № 2. - Ст. 44.

 3. Закон України про Кабінет Міністрів // Відом. Верховної Ради України. - 2007. - № 11. - С. 94.

 4. Закон України про судоустрій України // Відом. Верховної Ради України. - 2002. - № 27-28. - Ст. 180.

 5. Погорілко В.Ф., Федоренко В.Л. Конституційне право України: Академ. курс: У 2 т. - К., 2006.

 6. Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Нац. ун-т внутр. справ. - 2-ге вид. - Х.: Консум, 2005. - 656 с.

 1. Політика як суспільне явище та її зв’язок з державним управлінням.

 2. Політична влада та її роль у житті суспільства

 3. Політична еліта та її роль у реформуванні українського суспільства

 4. Cтан розвитку демократії в сучасній Україні

 5. Політична система: зміст, функції, структура. Становлення та розвиток політичної системи в Україні.

 6. Особливості розвитку політичного процесу в Україні

 7. Характеристика політичних інститутів України та їх роль у житті суспільства

 8. Стан та розвиток партійної системи в Україні

 9. Громадянське суспільство та його цінності

 10. Етнополітика в Україні в процесі державотворення

Список рекомендованих джерел

 1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. – Х.: «Прус», 2006. – 55 с.

 2. Антоненко В. Г., Бабкін В. Д., Бабкіна О. В., Бебик В. М., Головатий М. Ф., Горбатенко В. П. Політологія: підручник / Ольга Володимирівна Бабкіна (ред.), Володимир Павлович Горбатенко (ред.). – 3-тє вид., перероб., доп. – К. : Академія, 2008. – 567c. – (Серія "Альма-матер"). – ISBN 978-966-580-2*58-7.

 3. Ашин Г.К., Охотский Е.В. Курс элитологии. - М., 2004. - 468 с.

 4. Гелей С.Д., Рутар С.М.. Політологія: навч. посіб.. – 7-ме вид., перероб. і доп. – К. : Знання, 2008. – 415с. – Бібліогр.: с. 414-415. – ISBN 978-966-346-467-1.

 5. Дмитренко М.А. Політична система України: розвиток в умовах глобалізації та інформаційної революції / Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова ; Інститут оперативної діяльності та державної безпеки. – К. : Знання України, 2008. – 544с. – Бібліогр.: с. 514-540. – ISBN 978-966-316-210-2.

 1. Глобалізація як основа геополітичних стратегій

 2. Цивілізаційні виміри геополітичних стратегій

 3. Міжнародні організації в системі міжнародних відносин

 4. Європейська інтеграція як прояв геополітичних стратегій

 5. Регіональні інтеграційні об’єднання в Європі

 6. Основні події в процесі європейської інтеграції

 7. Євроатлантична інтеграція як прояв геополітичних стратегій

 8. Діяльність України в міжнародних організаціях

 9. Відносини між Україною та Європейським Союзом

 10. Регіональні інтеграційні об’єднання в Азії, Північній і Південній Америці та Африці

Список рекомендованих джерел

 1. Міжнародні організації: Навч. посібник / За редакцією Козака Ю.Г., Ковалевського В.В., Кутайні З. – К: Центр учбової літератури. 2007. – 440 с.

 2. Міжнародні організації: Навчальний посібник. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2005. – 406 с.

 3. Грицяк І.А. Європейське управління: теоретико-методологічні засади: Моногр. – К.: Вид-во «К.І.С.», 2006. – 398 с.

 4. Ніколас Мусис. Усе про спільні політики Європейського Союзу / Пер. з англійської. – К.: «К.І.С.», 2005. – ХІV с., 466 с.

 5. Десмонд Дайнен. Дедалі міцніший союз. Курс європейської інтеграції / Пер. з англійської. – К.: «К.І.С.», 2006. – 696 с.

 1. Сутність та закономірність менеджменту.

 2. Організації як об’єкти управління.

 3. Прийняття управлінських рішень.

 4. Планування як функція менеджменту.

 5. Організаційна діяльність як функція управління.

 6. Мотивація як загальна функція менеджменту.

 7. Управлінський контроль в управлінні.

 8. Керівництво та лідерство.

 9. Комунікації в системі управління організацією.

 10. Ефективність управління.

Список рекомендованих джерел

 1. Гірняк О.М., Лазановський П.П. Менеджмент: теоретичні основи і практикум: Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти. – К.: „Магнолія плюс”, Львів: „Новий світ- 2000”, 2003. – 336 с.

 2. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основи менеджмента. Пер. с англ. - М.: Дело ЛТД, 1994. - 702 с.

 3. Менеджмент організацій: Учеб пособие / Л.А.Киржнер, Л.П.Киенко, Т.И.Лепейко, А.М.Тимонин. – К.: КНТ, 2006. – 688 с.

 4. Осовська Г.В. Менеджмент організацій: Навч.посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Г.В.Осовська, О.А.Осовський. – К.: Кондор, 2007. – 676 с.

1. Персонал організації як об’єкт менеджменту

2. Стратегія та політика менеджменту персоналу

3. Соціально-психологічні аспекти менеджменту персоналу

4. Кадрова служба та кадрове діловодство

5. Планування й розвиток персоналу

6. Управління процесами руху та регулювання діяльності персоналу

7. Оцінювання персоналу

8. Мотивація та стимулювання персоналу

9. Управління робочим часом працівників

10. Ефективність менеджменту персоналу

Список рекомендованих джерел

 1. Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами. - СПб.: Питер, 2008. - 832 с.

 2. Кибанов А.Я. Основы управления персоналом. - М.: ИНФРА-М., 2005. - 304 с.

 3. Менеджмент персоналу: Навч. посібн. Вид. 2-ге, без змін / В.М.Данюк, В.М.Петюх, С.О.Цимбалюк та ін..; За заг. Ред. В.М.Данюка, В.М.Петюха. – К.: КНЕУ, 2006. – 398 с.

 4. Стичинський Б.С., Зуб І.В., Ротань В.Г. Науково-практичний коментар до законодавства України про працю. – К.: А.С.К., 2000. – 1072 с.

 5. Хміль Ф.І. Управління персоналом: Підручн. - Академвидав, 2006. - 488 с.

Розділ 2

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПИТАННЯ

1. Основні етапи розвитку соціологічної думки

2. Суспільство: сутність, типи, тенденції розвитку

3. Соціальна структура і соціальна стратифікація

4. Соціальна взаємодія, соціальні відносини соціальна мобільність

5. Соціальні зміни та процеси

6. Соціальні інститути та організації

7. Етнос, народ, нація

8. Особистість у системі соціальних зв’язків

9. Методи соціологічних досліджень

10. Синергетика – сучасний метод аналізу самоорганізованих систем

Список рекомендованих джерел

 1. Гіденс Е. Соціологія. – К.: Основи, 1999. –726 с.

 2. Практикум з соціології: Навч. псіб. для студ. вищ. навч. зал. / За ред. В.м. Пічі.- Л.: Нов. світ – 2000, 2004. – 368 с.

 3. Соціологія: Курс лекцій / За ред. В.М.Пічі. - Л.: Нов. світ – 2000, 2002. – 312 с.

 4. Соціологія: навч. пос. / За ред. С.О.Макєєва. – К.: Укр. енцикл. ім. М.П.Бажана, 1999. – 463 с.

 5. Соціологія: Підруч. для студ. вищ. навч. зал. / За ред. В. Г. Городяненка. – К.: Академія, 2002. – 560 с.

 1. Економічні потреби та інтереси як рушійні сили розвитку суспільного виробництва

 2. Характер дії економічних законів і механізми їх використання

 3. Економічна система суспільства та її основні структурні елементи

 4. Економічний зміст власності, її форми та історичні види

 5. Загальні засади економічного розвитку

 6. Товарне виробництво, гроші і витрати виробництва

 7. Ринкова організація економічної системи суспільства

 8. Економічне зростання і соціально-економічний прогрес

 9. Трансформаційні процеси розвитку економіки.

 10. Світове господарство та глобалізаційні економічні процеси.

Список рекомендованих джерел

 1. Бодров В.Г. Трансформація економічних систем: концепції, моделі, механізми регулювання та управління: Навч. посіб. / В.Г.Бодров. - К.: Вид-во УАДУ, 2002. - 102 c.

 2. Дзюбик С.Д. Сучасна економічна теорія і проблеми її застосування: Навч. посіб. / С.Д.Дзюбик. - К.: Вид-во УАДУ, 2001. - 168 с.

 3. Дзюбик С.Д., Ривак О.С. Основи економічної теорії: Навч. посіб. - К.: Знання, 2006. - 481 с.

 4. Економічна енциклопедія: У 3 т. / Редкол.: Б.Д.Гаврилишин, С.В.Мочерний (відп. ред.), О.А.Устенко (заст. відп. ред.) та ін. - К.: ВЦ “Академія”, 2001-2003.

 5. Івашов М.Ф. Актуальні питання економічної теорії та практики її застосування в державному управлінні: Навч. посіб. - К.: Вид-во НАДУ, 2004. - 56 с.

 6. Основи економічної теорії: політекономічний аспект: Підручник / Відп. ред. Г.Н.Климко; Кол. авт.: Г.Н.Климко, Л.О.Каніщенко, В.М.Пригода, В.Г.Бодров та ін. - 5-те вид., випр. - К.: Знання-Прес, 2004. - 616 c.

 1. Предмет і теоретичні засади мікроекономіки.

 2. Модель попиту та пропозиції

 3. Ринкова рівновага

 4. Теорія виробництва

 5. Теорія суспільного вибору

 6. Еластичність попиту і пропозиції

 7. Теорія ринкових структур

 8. Монополістична конкуренція. Олігопольні об’єднання

 9. Ефективність виробництва

 10. Загальна рівновага і ефективність: економічна теорія добробуту

Список рекомендованих джерел

 1. Блауг Марк. Економічна теорія в ретроспективі / Пер. З англ.. І.Дзюб. – К.: Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2001.

 2. Макконнелл К.Р, Брю С.Л. Аналітична економія. Принципи, проблеми і політика. Частина 2. Мікроекономіка. - Львів: Просвіта,1999.

 3. Мікроекономіка та макроекономіка: Підруч. для студентів екон. спец, закладів освіти/ За ред. С.М. Будаговської. - К.: Основи,1998.

 4. Піндайк Р., Рубінфельд Д. Мікроекономіка. -К.: Основи, 1997.

 5. Cемюельсон П., Нордгауз В. Мікроекономіка. – К.: Основи, 1998.

 1. Предмет і теоретичні засади макроекономічної політики

 2. Макроекономічні моделі

 3. Валовий внутрішній продукт і його вимірювачі

 4. Безробіття, цикли ділової активності

 5. Інфляція та механізм антиінфляційної політики

 6. Макроекономічна рівновага. Сукупний попит та сукупна пропозиція

 7. Гроші, банківська справа та монетарна політика

 8. Економічні функції держави та їх особливості в умовах України

 9. Основні принципи і форми ринкової економіки

 10. Політика протекціонізму і кейнсіанська теорія

Список рекомендованих джерел

 1. Блауг Марк. Економічна теорія в ретроспективі / Пер. З англ.. І.Дзюб. – К.: Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2001.

 2. Дорнбуш Р., Фішер С. Макроекономіка / Пер. З англ. В.Мусієнко та В.Овсієнко. – К.: Основи, 1996.

 3. Макконнелл К.Р, Брю С.Л. Аналітична економія. Принципи, проблеми і політика. Частина 1. Макроекономіка. - Львів: Просвіта,1999.

 4. Мікроекономіка та макроекономіка: Підруч. для студентів екон. спец, закладів освіти/ За ред. С.М. Будаговської. - К.: Основи,1998.

 5. Семюельсон П., Нордгауз А. Макроекономіка. – К.: Основи, 1995.

 1. Роль та функції держави в сучасних економічних системах

 2. Сутність державного регулювання економіки

 3. Система органів державного регулювання економіки

 4. Методи та форми державного регулювання економіки

 5. Бюджетно-податкове регулювання економіки

 6. Механізм монетарного регулювання економіки

 7. Державне регулювання інвестиційної діяльності

 8. Регулювання зовнішньоторгівельної діяльності

 9. Державне регулювання науково-технічної діяльності та структурних зрушень в економіці

 10. Державне регулювання ринку праці та соціального розвитку

Список рекомендованих джерел

 1. Бодров В.Г. Трансформація економічних систем: концепції, моделі, механізми регулювання та управління: Навч. посіб. - К.: Вид-во УАДУ, 2002. -
  104 с.

 2. Воротін В.Є. Макроекономічне регулювання в умовах глобальних трансформацій. - К.: Вид-во УАДУ, 2002. - 392 с.

 3. Гаман М.В. Державне управління інноваціями: Україна та зарубіжний досвід. - К.: Вид-во НАДУ, 2005. - 217 с.

 4. Державне регулювання економіки: Підруч. для студ. екон. спец. вузів / І.Р.Михасюк, А.Ф.Мельник, М.І.Крупка, З.М.Залога; За ред. І.Р.Михасюка. - 2-ге вид., випр. і допов. - К.: Атіка; Ельга-Н, 2002. - 592 с.

 5. Дзюбик С.Д. Сучасна економічна теорія і проблеми її застосування: Навч. посіб. / С.Д. Дзюбик. - К.: Вид-во УАДУ, 2001. - 168 с.

 6. Економічна енциклопедія: У 3 т. / Редкол.: Б.Д.Гаврилишин, С.В.Мочерний (відп. ред.), О.А.Устенко (заст. відп. ред.) та ін. - К.: ВЦ “Академія”, 2001-2003.

 1. Підприємство як суб’єкт господарювання.

 2. Управління підприємством.

 3. Необоротні активи підприємства.

 4. Оборотні активи підприємства.

 5. Інноваційні процеси на підприємстві.

 6. Організація виробництва на підприємстві.

 7. Регулювання, прогнозування та планування діяльності підприємства.

 8. Управління трудовими ресурсами на підприємстві.

 9. Продуктивність, мотивація та оплата праці на підприємстві.

 10. Фінансово-економічні результати й ефективність діяльності підприємства.

Список рекомендованих джерел

 1. Господарський Кодекс України від 16.01 2003 р. № 435-ІV // Офіц. вісн. України. – 2003. - № 11. - стор. 303. – ст. 462.

 2. Про господарські товариства: Закон України від 19 вересня 1991р. № 1576 – ХІІ // Відом. Верхов. Ради України. - 1991. - № 49. - ст. 682.

 3. Про наукову і науково-технічну діяльність: Закон України від 13 грудня 1991 р. № 1978-ХІІ // Відом. Верхов. Ради України. – 1992. - № 12. – ст. 165.

 4. Амосов О.Ю., Латинін М.А. Економіка підприємства: Навч. посіб для самост. вивчення дисципліни. – Х: Вид-во ХарРІ НАДУ „Магістр”, 2008. – 168 с.

 5. Афанасьєв М.В., Плоха О.Б. Економіка підприємства: Навч.-метод. посіб. / Харківський національний економічний ун-т. – Х.: ВД „Інжек”, 2007. – 320 с.

 6. Бойчук І.М. Економіка підприємства: Навч. посіб. – Вид. 2-ге доп., перероб. – К.: Атіка, 2007. – 528 с.

 1. Суть фінансів.

 2. Характеристика фінансової системи.

 3. Функції фінансів.

 4. Податки і їх роль у регулюванні економічних процесів.

 5. Принципи формування податкової системи.

 6. Фінансовий контроль.

 7. Загальна характеристика державних фінансів.

 8. Поняття бюджету.

 9. Бюджетний дефіцит.

 10. Видатки бюджету.

Список рекомендованих джерел

  1. Базилевич В.Д., Баластрик Л.О. Державні фінанси.– К: Атіка, 2002.– С.368.

  2. Василик О.Д. Державні фінанси України. – К.: Вищ. Школа, 1997. – 383с.

  3. . Ільченко-Сюйва Л.В. Податкова політика України в контексті європейської інтеграції. – К.: Вид-во НАДУ. 2007. – 44 с.

  4. .Ковбасюк Ю.В. Державні фінанси і бюджетний процес (опорний конспект дистанційного курсу): Навчальний посібник. – Київ: «Центр навчальної літератури», 2004. – 76 с.

  5. .Розпутенко І. Державні видатки в перехідних економіках. – К.: УАДУ. – 1998. – 214c.

  6. Стігліц Дж. Е. Економіка державного сектора. - К.: Основи, 1998.

1. Предмет і метод статистики

2. Статистичні показники

3. Абсолютні та відносні статистичні показники

4. Середні величини

5. Показники варіації

6. Вибірковий метод

7. Ряди динаміки

8. Індексний метод

9. Методи аналізу взаємозв’язків

10. Табличний метод

Список рекомендованих джерел

 1. Економічна статистика: Навч. посіб. / За ред. д-ра екон. наук Р.М. Моторина. – К.: КНЕУ, 2005. – 362 с.

 2. Моторин Р.М., Головач А.В., Сидорова А.В. та ін. Економічна статистика: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. // За заг. ред. Моторина Р.М. – К.: КНЕУ, 2005. – 362 с.

 3. Фінансова статистика (з основами теорії статистики): Підручник. – Під керівництвом та наук. ред. В.Б. Захожая. – К.: МАУП, 2005. - 496 с.

 4. Статистика: Підручник / С. С. Герасименко, А. В. Головач, А. М. Єріна та ін.; За наук. ред. д-ра екон. наук С. С. Герасименка. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: КНЕУ, 2000. - 467 с.

 5. Пальян З. О. Демографічна статистика: Навч.-метод.посібник для самост. вивч. дисц. – К.:КНЕУ, 2006. – 132 с.

 1. Теоретичні основи розміщення продуктивних сил та регіональної економіки.

 2. Закономірності та принципи розміщення продуктивних сил.

 3. Фактори розміщення продуктивних сил.

 4. Господарський комплекс України, особливості структури і трансформація в ринкових умовах.

 5. Природні умови в Україні та їх вплив на розвиток продуктивних сил.

 6. Регіональна економічна політика України.

 7. Управління регіональним розвитком.

 8. Природно-ресурсний потенціал України: класифікація, розміщення та економічна оцінка.

 9. Економіка регіонів України й особливості регіонального розвитку.

 10. Зовнішньоекономічні зв’язки та їх роль у розвитку продуктивних сил України і регіонів.

Список рекомендованих джерел

 1. 1. Дорогунцов С.Т., Олійник Я.Б., Степаненко А.В. Теорії розміщення продуктивних сил і регіональної економіки. – К.: СТАФЕД-2, 2001. – 143 с.

 2. 2. Заболоцький Б.Ф. Розміщення продуктивних сил України: Національна макроекономіка. –К.:ТОВ «Вид-во «Кондор», 2002. – 235 с.

 3. 3. Стеченко Д.М. Розміщення продуктивних сил і регіоналістика: Навч. посіб. / Д.М. Стеченко. – 2-е вид., випр., доп. – К.: Вікар, 2002. – 156 с.

 4. 4. Пістун М.Д., Тьорло В.О. Регіональна політика України. – К., 2004. – 87 с.

 5. 5. Олійник Я.Б., Запотоцький С.П., Кононенко О.Ю., Мельничук А.Л., Пасько В.Ф. Регіональна економіка: Навч. посібник / За ред. Я.Б. Олійника. – К.: КНТ, 2007. – 444 с.

 1. Управління природокористуванням та правовий захист навколишнього середовища в Україні.

 2. Місце та роль природних ресурсів в економіці держави.

 3. Міжнародне співробітництво у природоохоронній діяльності.

 4. Економічний розвиток та екологічні фактори як сталий розвиток держави.

 5. Основні джерела забруднення навколишнього природного середовища (охорона повітряного середовища, охорона водного середовища, стратегія землекористування та ін.).

 6. Регіональні проблеми природокористування.

 7. Правові, організаційні та міжнародні аспекти охорони навколишнього середовища.

 8. Державні заходи щодо захисту життя людини.

 9. Екологізація суспільного розвитку як комплекс заходів щодо забезпечення охорони навколишнього середовища в державі.

 10. Національна система охорони здоров'я.

Список рекомендованих джерел

 1. Закон України про охорону навколишнього природного середовища // Відом. Верховної Ради України. -1991. - № 41. - 546 с

 2. Адаменко О.М., КоленкоЯ.В.. Консевіч Л.М. Основи екології: Навч. посіб. - К.: Центр навч. л-ри, 2005. - 320 с

 3. Державна політика з охорони громадського здоров’я в Україні: навч. посіб./ І.М. Солоненко, Л.І. Жаліло – кер. автор. колективу/. К.: Вид-во УАДУ, 2002. – 140 с.

 4. Дуднікова І.І. Екологія і безпека життєдіяльності. - К.: Вища шк., 2005. – 230 с

 5. Екологічні проблеми України і її регіонів. Опорний конспект лекцій для студентів факультету соціально-економічного управління / Укладач: О. Д. Білоброва. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2008. - 44 с

 6. Охорона громадського здоров’я: Управлінські аспекти: Навч. посіб. / Л.Жаліло, І.Солоненко та ін. Кер. авт.кол. Л.Жаліло.-К.: Вид-во УАДУ, 2001. -144 с.

1. Системи числення та математична логіка.

2. Алгоритми і структури даних.

3. Склад ПК.

4. Інтерфейс користувача.

5. Обробка документів.

6. Використання електронних таблиць.

7. Локальні мережі.

  8. Доступ до інформації.

9. Обмін даними.

10. Будова Інтернету.

Список рекомендованих джерел

 1. Алексеев А.П. Информатика 2007. - М.: Солон, 2007.

 2. Казанцев С.Я., Дубинина Н. Информатика и математика для юристов. - М.: Юнити, 2006.

 3. Могилев А.В. Информатика: Учеб. пособие. - М.: Academia, 2006.

 4. Нужний Є.М. Вступ до інформаційних технологій. - К.: Вид-во УАДУ, 1998.

 5. Столяр С.Е., Владыкин А.А. Информатика. Представление данных и алгоритмы. - М.: Binom, 2007.

 6. Яшин В.Н. Информатика: аппаратные средства ПК. - М.: Инфра М, 2008.

1. Випадкові події та ймовірність

2. Основні поняття та принципи комбінаторики

3. Основні теореми теорії ймовірностей

4. Схема повторних випробувань

5. Дискретні випадкові величини

6. Неперервні випадкові величини

7. Числові характеристики випадкових величин

8. Закони розподілу випадкових величин

9. Статистичні вибірки

10. Статистична перевірка статистичних гіпотез

Список рекомендованих джерел

 1. Вентцель Е.С. Теория вероятностей. - М.: Наука, 2000.

 2. Вентцель Е.С., Овчаров Л. Теория вероятностей и ее инженерные приложения. - М.: Высш. шк., 2007.

 3. Казанцев С.Я., Дубинина Н. Информатика и математика для юристов. - М.: Юнити, 2006.

 4. Кремер Н.Ш. Теория вероятностей и математическая статистика. - М.: Юнити, 2007.

 5. Мизес Р. Вероятность и статистика. - М.: КомКнига, 2007.

1. Основні поняття математичного програмування

2. Геометричний метод розвязання задач лінійного програмування

3. Симплекс-метод розвязання задач лінійного програмування

4. Метод штучного базису

5. Двоїсті задачі

6. Транспортна задача

7. Дискретне програмування

8. Дробово-лінійне програмування

9. Нелінійне програмування

10. Умовний екстремум

Список рекомендованих джерел

 1. Вентцель Е.С. Исследование операций. Задачи, принципы, методология. - М.: Наука, 2000.

 2. Лежнёв А.В. Динамическое программирование в экономических задачах: Учеб. пособие. - М.: Binom, 2006.

 3. Лунгу К.Н. Линейное программирование. Руководство к решению задач. - М.: Физматлит, 2005.

 4. Плотников А.Д. Математическое программирование: экспресс-курс. - М.: Новое знание, 2006.

Розділ 3

ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНІ ПИТАННЯ

 1. Первісне суспільство та перші державні утворення на території України.

 2. Київська Русь та її історичне значення. Галицько-Волинська держава

 3. Українські землі у складі Литви та Польщі (XIV-XVII ст.).

 4. Національно-визвольна війна українського народу 1648-1657 pp.

 5. Українські землі в другій половині XVII ст. – XVIII ст.

 6. Українське національне відродження в кінці XVIII ст. – на початку ХХ ст.

 7. Піднесення національно-визвольного руху в Україні (1917 р.). Україна в умовах відродження та збереження державної незалежності (1918-1920 pp.)

 8. Україна у 1920-1930-х рр.

 9. Україна напередодні та в роки Другої світової війни (1939-1945 pp.)

 10. Україна на шляху до державної незалежності (1985-1991 рр.)

Список використаних джерел

 1. Бойко О.Д. Історія України: Навчальний посібник / О.Д. Бойко. - 3-тє вид., виправлене і доп. - Київ: Академвидав, 2007. - 688 с. - (Альма-матер ).

 2. Лановик Б.Д. Історія України: Навч. посібник / Б.Д. Лановик, М.В. Лазарович. - 3-тє вид., випр. і доп. - Київ: Знання-Прес, 2006. - 598 с.

 3. Литвин В.М. Історія України: Підручник. - Київ: Наукова думка, 2006. - 728 с.

 4. Остафійчук В.Ф. Історія України: сучасне бачення: Навчальний посібник / В.Ф. Остафійчук; МОНУ; КЕІМ. - 3-ге вид., перероб. і доп. - Київ: Знання-Прес, 2006. - 422 с.

 5. Уривалкін О.М. Історія України (середина ХІІІ-середина ХVІІст.): Навчальний посібник / О.М. Уривалкін. - Київ: Кондор, 2005. - 284 с.

 6. Уривалкін О.М. Історія України (кінець ХVІІ - початок ХХІ ст.): Посібник / Уривалкін О.М. - Київ: КНТ, 2007. - 436 с.

 1. Поняття культури, її суть та суспільні функції

 2. Особливості культурних процесів у незалежній Україні

 3. Ключові складові сучасної української духовної культури

 4. Національна ідея, національна ідеологія та національна самосвідомість українського народу

 5. Витоки і розвиток української культури у ІХ-ХVІІІ ст.

 6. Розвиток культури України у ХІХ-ХХ ст.

Список рекомендованих джерел

 1. Абрамович С.Д., Тілло М.С., Чікарьова М.Ю. Культурологія: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Київ. нац. торгов.-екон. ун-т; Чернівец. торгов.-екон. ін-т. - К.: Кондор, 2005. - 352 с.

 2. Багацький В.В., Кормич Л.І. Культурологія. Історія і теорія культури ХХ сто­ліття: Навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. - 2-ге вид., перероб. і допов. - К.: Кондор, 2007. - 304 с.

 3. Гнатчук О.С. Культурологія: Навч.-метод. посіб. / Буковин. держ. мед. ун-т. - Чернівці, 2007. - 202 с.

 4. Закович М.М., Зязюн І.А., Семашко О.М., Безвершук Ж.О., Дорога А.Є. Культурологія: українська та зарубіжна культура: Навч. посіб. - 3-тє вид., стер. - К.: Знання, 2007. - 567 c.

 5. Парахонський Б.О., Погорілий О.І., Йосипенко О.М., Собуцький М.А., Савельєва М.Ю. Культурологія: Навч. посіб. / Нац. ун-т “Києво-Могилян. акад.” / О.І.Погорілий (упоряд.), М.А.Собуцький (упоряд.). - К.: Видавн. дім “КМ Академія”, 2003. - 314 с.

 1. Поняття світогляду

 2. Функції філософії

 3. Основні розділи філософії

 4. Історичні етапи розвитку філософії

 5. Проблема людини у філософії

 6. Предмет соціальної філософії

 7. Основні сфери суспільного буття

 8. Особливості української філософії

 9. Сутність те критерії суспільного прогресу

 10. Основні напрямки розвитку сучасної західно-європейської філософії

Список рекомендованих джерел

 1. Державне управління: філософські, світоглядні та методологічні проблеми: Монографія / За заг. ред. В.М.Князєва. - К.: Вид-во НАДУ; Міленіум, 2003. - 320 с.

 2. Державне управління: Словник-довідник /Уклад.: В.Д.Бакуменко, Д.О.Безносенко, І.М.Варзар, В.М.Князєв, С.О.Кравченко, Л.Г.Штика; За заг. ред. В.М.Князєва, В.Д.Бакуменка. - К.: Вид-во УАДУ, 2002. - 228 с.

 3. Князев В.Н. Человек и технология. - К.: Лыбидь, 1990.

 4. Князєв В.М., Бакаєв Ю.В. Громадянське суспільство в контексті реалій сучасної України // Формування громадянського суспільства в Україні: стан, проблеми, перспективи. - К.: Вид-во УАДУ, 2001. - С. 26-38.

 5. Організаційна культура: навчально-методичний посібник навчальної дисципліни “Філософські засади державного управління” / Уклад.: В.М.Князєв, Т.Е.Василевська, А.В. Ліпенцев. - К.: Вид-во НАДУ, 2007. - 32 с.

 6. Філософія: Навч. посіб. / І.Ф.Надольний, В.П.Андрущенко, І.В.Бойченко, В.М.Князєв та ін.; За ред. І.Ф.Надольного. - К.: Вікар, 2004. - 516 с.

1. Поняття логіки

2. Предмет логіки

3. Формальна логіка

4. Форми логічного мислення (13 питань)

5. Основні закони логіки

6. Дедуктивні, індуктивні і традуктивні умовиводи (4 питання)

7. Доведення і спростування (4 питання)

Список рекомендованих джерел

 1. Войтович Р.В. Логіка, методологія і методика наукових досліджень (опорний конспект дистанційного курсу навчальної дицйбюдсципліни): Навч. посіб. – К.: Міленіум, 2005. – 119 с.

 2. Гладунський В.Н. Логіка для студентів економічних спеціальностей – Львів: Афіша - 2002 - 359 с.

 3. Жеребкін В.Є. Логіка. – Х.: Основи; К: Знання, 1998. – С. 4-28.

 4. Ивин А.А. Логика. – М.: Наука, 1997. – 295 с.

 5. Ивин А.А., Никифоров А.Л. Словарь по логике. М.:Владос, 1998.- 568 с.

 6. Тофтул М.Г. Логіка. – К.: Академія, 2002. – 368 с.

 1. Поняття релігії

 2. Основні типи релігій

 3. Світові релігії.

 4. Буддизм як світова релігія

 5. Основні напрямки християнства

 6. Іслам як світова релігія

 7. Типи церковно-державних відносин

 8. Співвідношення науки і релігії

 9. Співвідношення філософії і релігії

10. Сучасні тенденції релігійного життя в Україні.

Список рекомендованих джерел

 1. Лубський В.І. Релігієзнавство: Підручник для студентів вузів. - К., 2007.

 2. Огієнко І.І. Українська церква: Нариси з історії православної церкви. У 2-х тт. - К., 2003.

 3. Радугин А.А. Введение в религиеведение. - М., 2006.

 4. Релігієзнавство / Калінін Ю.А., Харьковченко Є.А.: Підручник. - К., 2005.

 5. Токарев С.А. Религия в истории народов мира. - М.: Политиздат., 2003.

 1. Предмет етики

 2. Поняття та структура моралі

 3. Визначальна роль категорій «добра» та «зла» в історії етичної думки

 4. Основні теоретичні концепції етики

 5. Особливості морально-етичного регулювання людських стосунків

 6. Моральне підґрунтя етикету

 7. Основні проблеми морального вибору

 8. Моральні основи авторитету державного службовця

 9. Взаємовідносини моралі та релігії

 10. Основні моральні цінності

Список рекомендованих джерел

 1. Методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни “вступний модуль” підмодуля “культура та етика публічного адміністрування” (для слухачів спеціальності “публічне адміністрування” денної форми навчання) / уклад.: в.м.князєв, т.е.василевська. - к.: вид-во наду, 2007. - 48 с.
 2. Василевська Т.Е. Етичні аспекти взаємовідносин між колегами у професійних колективах державних службовців // Зб. наук. пр. НАДУ. - К.: Вид-во НАДУ, 2004. - Вип. 2. - С. 150-158.

 3. Розвиток людського ресурсу адміністративної реформи в Україні: стан і перспективи: Монографія. - К.: Норма-принт, 2002. - 160 с.

 4. Організаційна культура: Навч.-метод. посіб. навч. дисципліни “Філософські засади державного управління” / Уклад.: В.М.Князєв, Т.Е.Василевська, А.В. Ліпенцев. - К.: Вид-во НАДУ, 2007. - 32 с.

 5. Малахов В.А. Етика: курс лекцій: Навч.посібник. – К.: Либідь, 1996. – 304 с.

 1. Поняття науки. Наука як спосіб відношення людини до світу
  Рівні наукового дослідження

 2. Емпіричні методи наукового пізнання

 3. Теоретичні методи наукового пізнання

 4. Роль та місце науки в державно-управлінській діяльності

Список рекомендованих джерел

 1. Войтович Р.В. Логіка, методологія і методика наукових досліджень (опорний конспект дистанційного курсу навчальної дисципліни): Навч. посіб. - К.: Міленіум, 2005. - 119 с.

 2. Методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни “Вступний модуль” підмодуля “Методологічні засади досліджень у галузі публічної адміністрації” (для слухачів спеціальності “Публічне адміністрування” денної форми навчання) / Уклад.: В.М.Князєв, Ю.В.Бакаєв. - К.: Вид-во НАДУ, 2007. - 96 с.

 3. Фаренік С.А. Логіка і методологія наукового дослідження: Наук.-метод. посіб. - К.: Вид-во УАДУ, 2000. - 340 с.

 4. Рузавин Г.И. Методология научного исследования. - М.: ЮНИТИ, 1999. - 318 с.

 5. Папковская П.Я. Методология научных исследований: Курс лекций //

 1. Сучасна українська літературна мова.

 2. Офіційно-діловий стиль.

 3. Фонетика та словотвір.

 4. Українська орфографія, її значення для правильного оформлення ділових паперів.

 5. Лексичний склад сучасної української літературної мови. використання лексичних засобів у ділових текстах.

 6. Українська фразеологія. фразеологізми ділової української мови.

 7. Українська морфологія. використання морфологічних засобів у ділових текстах.

 8. Український синтаксис. використання синтаксичних структур у ділових текстах.

 9. Українська пунктуація. основні правила вживання розділових знаків у ділових паперах.

 10. Українська стилістика.

Список рекомендованих джерел

 1. Волкотруб Г.Й. Практична стилістика сучасної української мови: Використання морфологічних засобів мови: Навч. посіб. - К.: ТОВ “ЛДЛ”, 1998.

 2. Єгорова Т.Д. Практичний курс української мови: Навч. посіб. - К.: Вид-во НАДУ, 2006.

 3. Паламар Л.М., Кацавець Г.М. Українське дiлове мовлення. - К., 1997.

 4. Плотницька І.М. Ділова українська мова: Навч. посіб. - К.: Центр навч. л-ри, 2008.

 5. Український правопис / Ін-т мовознавства ім. О.О.Потебні НАН України; Ін-т укр. мови НАН України. - Стер. вид. - К.: Наук. думка, 2005.

 6. Ющук І.П. Практичний довідник з української мови. - К., 1998.

19Скачать документ

Похожие документы:

 1. Верховної Ради України 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. 1996. №30. Ст. 141 Конституция Франции 1958 г. // Конституции зарубежных государств: учебное пособие

  Учебное пособие
  Закон України від 10 квітня 1992 р. № 2269-ХІІ „Про оренду державного та комунального майна” Відомості Верховної Ради України. — 1992. — №30. - Ст. 416.
 2. Відомості Верховної Ради України. 1996. №30. Ст. 141 кодекс

  Кодекс
  Кодекс законів про працю України від 10 грудня 1971 р. (з наст змінами і доповненнями) Відомості Верховної Ради УРСР. – 1971. – № 50– Ст 37 (www.rada.
 3. Тема Господарське право в системі права Конституція України від 28 червня 1996 р.: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України // Відомості Верховної Ради України. 1996. №30. Ст. 141

  Документ
  Конституція України від 28 червня 1996 р.: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 30. - Ст. 141.
 4. Відомості Верховної Ради України. 1996. №30. Ст. 141. Господарський кодекс

  Кодекс
  7. Конвенція про договір міжнародного дорожнього перевезення вантажів (КДПВ) від 19.05.1956 р. Відомості Міністерства транспорту та зв’язку України, 2006, 00, №15-16.
 5. Верховної Ради України 28 червня 1996 року Конституції Основного закон

  Закон
  Початок 2011/2012 навчального року у вищих навчальних закладах України розпочинається лекцією «Моя Україна – вільна держава», яка присвячена 20-ій річниці незалежності України.

Другие похожие документы..