Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Фомичев Игорь Васильевич, профессор кафедры истории Московского государственного гуманитарного университета имени М.А.Шолохова, доктор исторических н...полностью>>
'Документ'
Высшие руководители Росси и Китая неоднократно отмечали особое значение, которое имеет для двусторонних отношений Договор о добрососедстве, дружбе и с...полностью>>
'Конкурс'
В соответствии с планом работы МОУ ДПОС «Учебно-методический центр», с целью содействия повышения мотивации обучения, эффективному формированию позна...полностью>>
'Документ'
Все четыре евангелиста повествуют о Входе Иисуса Христа в Иерусалим за несколько дней до крестных страстей Его. Когда после чудесного воскрешения Лаза...полностью>>

Робоча навчальна програма для студентів 2-го курсу, 4-й семестр (групи г-26, г-27)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Міністерство освіти і науки України

Полтавський національний педагогічний університет

імені В.Г.Короленка

Кафедра географії та краєзнавства

Затверджено на засіданні

кафедри географії та краєзнавства

«30» серпня 2010 року (протокол № 1 )

Завідувач кафедри доц. Л.М. Булава ________________

Погоджено на засіданні методичної комісії

історичного факультету

«30» серпня 2010 року (протокол № 1 )

Голова методичної комісії доц. Н.Я. Цехмістро _____________

Проректор з науково-педагогічної

роботи проф. Б.В. Год _______________

ПОЛЬОВА ПРАКТИКА З ГІДРОЛОГІЇ ТА ГЕОМОРФОЛОГІЇ

Робоча навчальна програма

для студентів 2-го курсу, 4-й семестр

(групи Г-26, Г-27)

Напрям підготовки: 0401 Природничі науки

Спеціальність: 6.040104 Географія

Освітньо-кваліфікаційний рівень: Бакалавр

Розробили

кандидат педагогічних наук, доцент

Мащенко Ольга Миколаївна

кандидидат педагогічних наук, доцент

Вішнікіна Любов Петрівна

Полтава

2010/2011 навчальний рік

Загальні положення

1.1. Мета і завдання польової практики. Польову практику з гідрології та геоморфології проходять студенти 2 - го курсу в 4 - му семестрі (після складання семестрових екзаменів із теоретичних курсів «Геоморфологія» та «Гідрологія»).

На лекціях указаного курсу розглядаються рельєфотвірні процеси, класифікації форм рельєфу за різними ознаками, закономірності планетарного рельєфу Землі, типологію геотектур та морфоструктур суходолу та океанічного дна.

На лабораторних заняттях зазначеної дисципліни студенти вивчають механізми утворення, зовнішній вигляд, розміри, будову та закономірності поширення форм рельєфу різних генетичних типів (геотектур, морфоструктур та морфоскульптур).

Метою польової практики з гідрології та геоморфології є закріплення і поглиблення знань про рельєф та води суходолу, одержаних при вивченні теоретичних курсів «Гідрологія» та «Геоморфологія» та набуття навичок польових геоморфологічних та гідрологічних досліджень.

Завданнями польової практики є:

1) закріпити й поглибити знання про гідрологічні процеси, рельєфотвірні процеси та типи морфоскульптур, одержані на лекціях та лабораторних заняттях в курсах «Гідрологія» та «Геоморфологія»;

2) навчитися виділяти на місцевості окремі види вод суходолу і форми рельєфу та їх елементи;

3) одержати навики вимірювань та характеристики морфологічних ознак форм рельєфу різних типів морфоскульптури; водних об’єктів

4) оволодіти вмінням опису сучасних гідрологічних та геоморфологічних процесів;

5) навчитися складати гідрологічну та геоморфологічну документацію (геоморфологічні профілі та геоморфологічні картосхеми - абриси);

6) оволодіти вмінням підготовки, організації та проведення навчальних екскурсій та практичних робіт на місцевості з учнями для вивчення знань про рельєф та водні об’єкти суходолу у 6 та 8 класах загальноосвітніх шкіл.

Ці знання, вміння та навики необхідні учителеві для організації та проведення польових гідрологічних та геоморфологічних спостережень, практичних робіт на місцевості та навчальних екскурсій у шкільних фізико - географічних дисциплінах, на факультативних заняттях, під час роботи географічного гуртка, для підготовки учнівських робіт відповідної тематики у системі Малої академії наук тощо.

Проведення практики з гідрології та геоморфології в кінці 2 курсу є невід’ємною ланкою формування системи геолого - геоморфологічних та гідрологічних знань,яка необхідна студентам для усвідомленого сприйняття геоморфологічної складової курсів: «Основи ландшафтознавства», «Фізична географія материків та океанів», «Фізична географія України», «Географія Полтавської області» на ІІІ, IV та V курсах.

Водночас знання, одержані на польовій практиці з гідрології та геоморфології, доцільно використовувати на інших видах польових практик. Дані про специфіку рельєфотвірних процесів та різноманітність форм рельєфу різної морфології та генезису, різний літологічний склад поверхневих гірських є основою для пояснення закономірностей поширення типів та видів ґрунтів, ґрунтових відмін (ґрунтознавча практика), біоценозів, екологічних груп рослин і тварин (практика з біогеографії), локальних природних комплексів (практика з ландшафтознавства), особливостей поширення форм та розмірів водних об’єктів (гідрологічна практика).

1.2. Опис предмета польової практики з гідрології та геоморфології:

Загальна кількість годин – 108 (2 тижні).

Загальна кількість кредитів – 3.

Цикл практичної підготовки.

Проводиться у 4 - му семестрі.

Види навчальної діяльності студентів і час, відведений на їх здійснення:

- настановна конференція (настановний інструктаж з техніки безпеки, аудиторні практичні заняття із організації практики) - 2 години;

- практичні заняття в польових умовах - 44 години;

- побудова геоморфологічних профілів, складання характеристики рельєфу району практики, підсумковий контроль, підсумкова конференція - 14 годин;

- самостійна робота студентів із вивчення методики польових геоморфологічних досліджень та оформлення звіту - 24 години;

- індивідуальна робота студентів - 24 години.

1.3. Перелік видів навчальної діяльності студентів

Практичні заняття в польових умовах проводяться після годинної лекції - інструктажу. Вони здійснюються переважно у двох формах: навчальні екскурсії та побригадні практичні роботи на місцевості.

У ході навчальних екскурсій викладач ознайомлює студентів із основними типами морфоскульптур даної місцевості, характерними формами рельєфу та рельєфотвірними процесами, властивими для місцевих ландшафтів. Також характеризуються їх взаємні співвідношення в розташуванні (розкидані одиночно, утворюють комплекси - ареали, утворюють лінійно - витягнуті структури тощо). При цьому студенти занотовують зміст розповіді в індивідуальні щоденники. Фрагменти екскурсії проводять у формі евристичної бесіди із спонукальними питаннями до пошукової діяльності студентів.

Практичні роботи на місцевості проводяться бригадами по 6 - 7 чоловік. Перед кожною практичною роботою викладач проводить інструктаж по порядку її виконання. У ході практичної роботи студенти характеризують окремі форми рельєфу за типовим планом, збирають морфологічні дані для побудови геоморфологічних профілів.

Викладач контролює виконання практичної роботи, з’ясовує активність і старанність кожного студента, перевіряє записи в щоденниках, здійснює поточний контроль у формі усного фронтального опитування.

Самостійна робота виконується студентами перед польовими дослідженнями. Практиканти вивчають і конспектують відомості про методику проведення польових геоморфологічних досліджень, порядок оформлення найпростішої геоморфологічної документації, порядок вимірювань та характеристики різних видів фор рельєфу: балок, ярів, пагорбів різного генезису, річкових долин та їх елементів (заплав, терас, корінного берега), зсувів, додатніх та від’ємних форм антропогенного рельєфу тощо. Також вивчається методика побудови геоморфологічних профілів.

Можливості проведення самостійної роботи в полових умовах дещо обмежені. Тому ця робота зводиться до упорядкування своїх записів, проведення вимірювань розмірів форм рельєфу.

Індивідуальна робота студентів організовується ще на підготовчому етапі практики. Кожен студент одержує завдання охарактеризувати та зобразити форми рельєфу певного генезису, характерні для території Полтавщини, а також різних регіонів України. Форма контролю: реферат.

Кожен студент отримує індивідуальне завдання з метою попередньо детально підготуватися до вивчення одного з типів рельєфу на певній території за рекомендованою викладачем літературою; ознайомитися з методикою їх дослідження. Індивідуальна робота також полягає у веденні індивідуального щоденника практики, описові рельєфу. З використанням результатів польових практик окремими студентами можуть виконуватися польові дослідження, як частина курсових робіт. Виконані індивідуальні роботи входять до групового звіту про практику, як його частина.

Рекомендації до індивідуальної роботи студентів

Обсяг реферату 2 - 4 рукописних сторінки, що розміщуються в індивідуальному щоденнику практики. Реферат обов’язково має бути ілюстрований власноруч виконаними малюнками чи схемами. Список літератури має містити 2 - 5 найменувань джерел інформації.

Реферати мають бути підготовлені на початок польового періоду практики для того, щоб у кожній бригаді були фахівці із поглибленими знаннями певних форм рельєфу. Зазначені спеціалісти мають консультувати своїх колег як у польовій період, так і при камеральній обробці та оформленні результатів польових досліджень.

1.4. Перелік форм контролю за навчальною діяльністю студентів:

Поточний контроль: усне опитування під час польових практичних занять, перевірка записів в індивідуальних щоденниках.

Модульний контроль: перевірка індивідуальних щоденників, індивідуальних завдань, групового (бригадного) звіту, усне опитування, тестування.

Підсумковий контроль для студентів, які набрали більше 60% від максимальної кількості балів – це остаточна оцінка, яка складається з усіх балів, отриманих під час поточного й модульного видів контролю.

Для студентів, які набрали менше 60% максимальної кількості балів за цими видами контролю передбачається виконання додаткових індивідуальних завдань.

1.5. Шкала оцінювання. Підсумкова форма контролю – диференційований залік.

Переведення балів до оцінок національної шкали відбувається таким чином:

Національна шкала

100-бальна шкала

Шкала ECTS

5 - відмінно

100 – 90 балів

А - відмінно - відмінне виконання роботи з

незначною кількістю помилок.

4 - добре

89 – 75 балів

В - дуже добре

вище середнього рівня з кількома помилками (82-89)

С - добре - загалом правильна робота з кількома

грубими помилками (75-81)

3 - задовільно

74 – 60 балів

D - задовільно

посередньо, зі значною кількістю недоліків (68-74)

Е - достатньо - виконання задовольняє мінімальні

критерії оцінки (60-67)

2 - незадовільно

59 балів і менше

FX - незадовільно – для одержання кредиту

потрібне певне доопрацювання.

F - незадовільно - необхідна подальша індивідуальна робота.

1.6. Критерії оцінювання знань, умінь та навичок студентів:

п/п

Складові оцінювання

Розподіл балів (за 100-бальною шкалою)

Критерії оцінювання

Оцінка за шкалою ЕCTS та її зміст

Оцінка за 100-бальною шкалою

Оцінка за національною шкалою

1.

Рівень теоретичної готовності до виконання завдань практики

20 балів

А – Високий рівень теоретичних знань з незначними недоліками, які не мають принципового значення

20 балів

Відмінно

В – високий рівень знань з деякими недоліками

18 балів

Добре

С – добрий рівень знань

15 балів

Добре

D – посередній рівень знань із недоліками, достатній для виконання практичних завдань

14 балів

Задовільно

Е – достатньо-мінімальний рівень знань, допустимий для виконання практичних завдань

12 балів

Задовільно

FX – низький рівень, наявні лише окремі елементи знань, недостатні для виконання практичних завдань

7 балів

Незадовільно

F – відсутні елементи знань, низький рівень, недопустимий для виконання практичних завдань

0 балів

Незадовільно

2

За виконання практичних завдань упродовж одного дня практики студент може одержати від 0 до 5 балів.

За десять днів практики можна набрати до 50 балів.

5 балів х 10 днів = 50 балів

Студент не навчився виділяти на місцевості та описувати форми рельєфу та водні об’єкти, складати геоморфологічну та гідрологічну документацію

0 бал

Незадовільно

Студент розрізняє окремі гідрологічні об’єкти та їх властивості , форми рельєфу , має окремі вміння гідрологічних

Вимірювань та геоморфологічних досліджень

Фрагментарно і з грубими помилками виконує геоморфологічну гідрологічну документацію.

1-2 бали

Задовільно

Студент засвоїв відомості про типи морфоскульптури, користується методикою гідрологічних досліджень,але допускає окремі неточності, не знає усіх пунктів плану дослідження водних об’єктів та форм рельєфу.. Бере активну участь у проведенні польових геоморфологічних гідрологічних досліджень із незначними погрішностями, самостійно робить висновки, але не у повному обсязі

3-4 бали

Добре

Повністю володіє інформацією про усі види гідрологічних об’єктів району практики. Знає порядок проведення польових досліджень, точно і швидко проводить вимірювання швидкості течії та фізичних властивостей води., розмірів форм рельєфу, робить повні і правильні висновки про перебіг сучасних геоморфологічних та гідрологічних процесів, вміє правильно складати гідрологічну документацію.

5 балів

3.

За звітну документацію

Можна одержати від 0 до 10 балів

Щоденник практики відсутній або його окремі фрагменти, в оформленні бригадного звіту участі не брав

0 – 1 бал

Незадовільно

Щоденник подано у дуже стислому обсязі, з грубими помилками, частина бригадного звіту неповна, з істотними помилками

2 – 4 бали

Задовільно

У щоденнику містяться усі необхідні елементи практичних завдань, проте де-які з них неповні або з неточностями. Частина бригадного звіту підготовлена у цілому правильно з незначними погрішностями

5 – 7 балів

Добре

Щоденник містить повну і правильну інформацію по усіх видах практичних завдань. До авторської частини бригадного звіту зауважень немає. Захист результатів відбувається у формі підсумкової контрольної роботи із системою тестових завдань. Результати контрольної роботи оцінюються від 0 до 20 балів

8 – 10 балів

Відмінно

4.

Підсумкова контрольна робота

20 балів

А – Високий рівень теоретичних знань з незначними недоліками, які не мають принципового значення

20 балів

Відмінно

В – високий рівень знань з деякими недоліками

18 балів

Добре

С – добрий рівень знань

15 балів

Добре

D – посередній рівень знань із недоліками, достатній для виконання практичних завдань

14 балів

Задовільно

Е – достатньо-мінімальний рівень знань, допустимий для виконання практичних завдань

12 балів

Задовільно

FX – низький рівень, наявні лише окремі елементи знань, недостатні для виконання практичних завдань

7 балів

Незадовільно

F – відсутні елементи знань, низький рівень, недопустимий для виконання практичних завдань

0 балів

Незадовільно

5.

Рівень професійної сформованості особистості

- 5 балів

Бали знімають на порушення трудової дисципліни, ухиляння від виконання практичних завдань у складі бригади, запізнення, порушення правил техніки безпеки, відсутність упродовж дня практики без поважної причини (навіть за умови відпрацювання пропущених завдань). За кожне із порушень може бути знято від 1 до 5 балів

РАЗОМ

100 балів

1.8. Попередній графік проведення польової практики у 2010 - 2011 навчальному році.

Назва практики

Група

Терміни

Відрядження,

місце практики

Керівник

Геоморфологічна

складова

практики

Г - 26

30.05-3.06.10.

Без відрядження

м. Полтава,

Полтавський р - н

Доцент

Смирнова В.Г.

Г - 27

6.06 -

10.06.10.

Гідрологічна складова

практики

Г-26

Г-27

. 6.06 -

10.06.10

30.05-3.06.10.

Без відрядження

м. Полтава ,

Полтавський р - н

Доцент

Вішнікіна Л.П.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Робоча навчальна програма для студентів 3-го курсу спеціальності 030400 „Міжнародне право

  Документ
  Викладачі: доктор політичних наук, професор В.І.Головченко; доктор політичних наук, доцент П.М.Ігнатьєв; кандидат політичних наук, асистент П.В.Бовсунівський
 2. Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 020302 Історія. Затверджено

  Документ
  Дана дисципліна «Новітня історія України» є нормативним курсом, який викладається для студентів спеціальності 6.030300 – історія. Викладається на ІІІ курсі у 5-6 семестрах в обсязі 296 години, з них у 5 семестрі 151 год.
 3. Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 030401 „Право Затверджено

  Документ
  Історія права України вивчає зміни типів, форм права, правових систем, систем окремих галузей права в історії нашої країни. Метою вивчення дисципліни є засвоєння глибоких і тривалих знань студентами про закономірності історичного
 4. Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 "Правознавство" Київ 2008

  Документ
  Навчальна дисципліна „Юридична деонтологія” викладається студентам І курсу юридичного факультету у 1 семестрі. Загальний обсяг викладання – 72 години, з них лекцій – 20 год.
 5. Робоча навчальна програма для студентів освітньої галузі 0303 "журналістика та інформація"

  Документ
  Теорія масової комунікації (ТМК) є першим й основним модулем дисципліни Масова комунікація, що має номер 14 у навчальному плані. ТМК — це фундаментально-фаховий базовий для підготовки фахівців у сфері масового спілкування модуль.

Другие похожие документы..