Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Наркомания все увереннее выходит на одно из первых мест в спектре проблем, стоящих перед российским обществом. В связи с эпидемическим характером и э...полностью>>
'Документ'
Капитальное строение (одноэтажное кирпичное производственное здание ЛТЦ с двумя пристройками, калиткой, шестью заборами, воротами, асфальтным покрытие...полностью>>
'Закон'
а також об'єкти, розташовані на земельній ділянці і невід'ємно пов'язані з нею, переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни їх призначен...полностью>>
'Закон'
Настоящие Правила разработаны Госгортехнадзором России с участием специалистов АО "ГипроНИИгаз", АО "МосгазНИИпроект", ОАО "...полностью>>

Історія україни (3)

Главная > Навчально-методичний посібник
Сохрани ссылку в одной из сетей:

38


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ І – ІІІ ст. ШКОЛА № 149

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

навчально-методичний посібник

для учнів 10-11 класів

Донецьк – 2009

Навчально-методичний посібник для учнів 10-11 класів / Укладач Л.О. Рощина. - Донецьк, 2009. – 38 с.

Рецензенти: кандидат історичних наук, доцент Бєлікова Н.Ю., доцент кафедри

історії слов'ян Донецького національного університету;

кандидат історичних наук, доцент Бочаров В.В., доцент кафедри соціальної

роботи Державного університету інформатики і штучного інтелекту.

Навчально-методичний посібник містить тематику рефератів та методичні рекомендації щодо їх виконання з курсу “Історія України ”, список джерел та літератури, питання для самоконтролю, тестові завдання з курсу, історичний словник.

Навчально-методичний посібник розглянуто і затверджено на засіданні кафедри соціальної роботи ДУІіШІ, протокол № 8 від 30. 04. 2009 р.

ЗМІСТ

Вступ. Мета та завдання курсу................................................................................ С. 4.

Перелік запитань для повторення головних знань …………………..…................ С. 4.

Підручники та посібники для самостійної роботи учнів …..……………………..С. 7.

Завдання і методичні рекомендації до самостійної роботи учнів ……..……….... С. 13.

Завдання і методичні рекомендації до індивідуальної роботи учнів ……………С. 13.

Тематика рефератів ……………………………………………………....….……..С. 14.

Тестові завдання з курсу ………………………………….………………………С. 16.

Словник історичних термнів і понять……………………………………….…….С. 26

Пам’ятка учню ………………………………………………….…………………..С. 35.

Загальна мета і завдання вивчення навчальної дисципліни “Історія України”

Становлення та розвиток незалежної України неможливі без утвердження національної свідомості її громадян. Цю свідомість здатне сформувати саме звернення до історичного минулого нашої країни, до місцями трагічних, місцями героїчних її сторінок, до видатних творців цієї історії, які віддавали всі свої сили та своє життя заради майбутніх поколінь, заради тих, хто живе сьогодні. Україна ще не сповна відповідає ознакам, переліченим у статті 1 її Конституції, яка визначає Україну “як суверенну й незалежну, демократичну, соціальну, правову державу”. Не можна повною мірою говорити про Україну як соціальну та правову державу. Але внесення цих ознак до Основного Закону програмує діяльність держави та суспільства в цілому на їх втілення в дійсність. Саме тому наша держава сьогодні потребує освічених та свідомих громадян, які б могли активно включитись у процес розбудови власної держави, сформувати громадянське суспільство, яке є невід'ємною частиною правової держави. Демократичні системи характеризуються збалансованою рівновагою між державою і громадянським суспільством. Справжня демократія тим і характеризується, що народ вільно і свідомо вибирає владу.

Сьогодні історія покликана сформувати об'єктивний тип світосприйняття, що спирається на альтернативний підхід до основних категорій та понять, здатність студентів до творчого та критичного мислення.

Метою вивчення курсу “Історія України” є надання знань про сутність соціально-політичних процесів, що відбувались у минулому й відбуваються в сучасній Україні, їх об'єктивну обумовленість, взаємозв'язки та взаємозалежності.

Завдання курсу: навчити учнів

 • об’єктивно і неупереджено висвітлювати факти, події, явища, процеси; встановлювати причинно-наслідкові зв’язки;

 • прищеплення культури історичного мислення;

 • вироблення вмінь аналізувати й оцінювати явища політичного розвитку українського суспільства у контексті світової історії;

 • співставляти історичні процеси з епохами;

 • робити аргументовані висновки;

 • вільно володіти термінологічним апаратом;

 • співставляти та систематизувати дані різних історичних джерел, застосовувати їх при характеристиці подій, явищ, процесів, окремих історичних особистостей;

 • оцінювати події та діяльність людей в історичному процесі з позицій загальнолюдських цінностей.

Предмет: історична діяльність і суспільне життя українського народу на різних етапах його існування.

Перелік запитань для повторення головних знань

Частина №1. Україна з найдавніших часві до 1917р.

 1. Вирішення проблеми етногенезу слов'ян.

 2. Версії походження та передумови виникнення Давньоруської держави.

 3. Виникнення і становлення Давньоруської держави (пер. пол. ІХ – кінець X ст.).

 4. Розквіт і піднесення Київської Русі (кін. X – серед. XI ст.).

 5. Політична роздробненість Київської Русі (кін. XI – серед. ХШ ст.) та її причини.

 6. Прийняття християнства та його вплив на подальший розвиток Київської Русі.

 7. Поганська віра давніх слов'ян.

 8. Створення та піднесення Галицько-Волинського князівства.

 9. Вплив татаро-монгольського іга на динаміку суспільного розвитку руських земель.

 10. Політична історія Галицько-Волинського князівства. Роман Мстиславович. Данило

Галицький.

 1. Розвиток українських земель у складі Великого князівства Литовського.

 2. Люблінська унія. Приєднання українських земель до Польського королівства.

 3. Берестейська церковна унія та її наслідки для українських земель.

 4. Вплив Магдебурзького права на життя українських земель.

 5. Поява та формування козацької верстви населення України.

 6. Запорозька Січ: суспільно-політичний та адміністративний устрій.

 7. Козацько-селянські повстання кінця XVI – початку ХVП ст.

 8. Народні рухи 20-30-х рр. XVII ст.

 9. Богдан Хмельницький: життя та діяльність.

 10. Причини Визвольної війни українського народу другої половини XVIIст. та проблеми її періодизації.

 11. Перший період Визвольної війни. Військові дії 1648 - 1652 рр.

 12. Другий період Визвольної війни. Події 1652 – 1657 рр. Переяславська Рада 1654 р.

 13. Політична історія України у 1657 – 1667 рр.

 14. Визвольна війна українського народу другої половини XVII ст.: причини, характер, результати та значення.

 15. Політичний та соціально-економічний розвиток українських земель наприкінці XVII - на початку XVIII ст. Іван Мазепа.

 16. Участь України в Північній війні. Полтавська битва.

 17. Наступ російського царату на права України і остаточна ліквідація української автономії.

 18. Гайдамацький рух. Коліївщина.

 19. Розділи Речі Посполитої та приєднання Правобережної України до Російської імперії.

 20. Декабристський рух та Україна.

 21. Україна в першій половині ХІХ ст.: криза феодальної системи.

 22. Кирило-Мефодіївське товариство.

 23. Західноукраїнські землі під владою Австрії (кінець ХVІІІ – перша половина ХІХ ст.).

 24. Громадсько-культурне об'єднання "Руська трійця" (М. Шашкевич, І. Вагилевич,

Я. Головацький).

 1. Скасування кріпосного права в Австрійській і Російській імперіях: причини, спільні риси,

наслідки.

 1. Реформи 60 – 70-х рр. ХІХ ст. в Російській імперії та їх вплив на подальший розвиток українських земель.

 2. Україна в період революції 1905 -1907рр. Думська діяльність.

 3. Столипінська аграрна реформа та її значення для України.

 4. Соціально-економічний розвиток України на початку XXст.

 5. Початок першої світової війни та участь в ній України.

Частина №2. Україна 1917 – початок ХХІст.

 1. Українська національно-демократична революція 1917 – 1920 рр. (етапи, загальна характеристика, значення).

 2. Створення Української Центральної Ради та її діяльність.

 3. Гетьманат П. Скоропадського.

 4. УНР під проводом Директорії.

 5. Встановлення радянської влади в Україні. Політика "воєнного комунізму".

 6. Нова економічна політика та її результати.

 7. Голод 1921 –1923 рр.

 8. Індустріалізація в Україні.

 9. Колективізація сільського господарства. Голод 1932 – 1933 рр.

 10. Західноукраїнські землі в 20 –30-і рр. XX ст.

 11. Українські землі у складі Чехословаччини. Карпатська Україна 1938 – 1939 рр.

 12. "Українське питання" в міжнародній політиці напередодні другої світової війни.

 13. Доля України згідно з пактом Молотова – Ріббентропа від 23 серпня 1939р. Початок другої світової війни.

 14. Німецько-фашистський окупаційний режим в Україні.

 15. Створення та бойові дії ОУН-УПА.

 16. Радянський партизанський рух та його розгортання на окупованій території України.

 17. Особливості повоєнних суспільних перетворень у західних областях України.

 18. Діяльність ОУН-УПА у повоєнні роки.

 19. Возз’єднання українських земель: причини і наслідки.

 20. Друга світова війна і доля України.

 21. Україна на міжнародній арені у другій половині 1940-х – на початку 1950-х років.

 22. Втрати України під час другої світової війни.

 23. Відбудова народного господарства України після другої світової війни.

 24. Голод 1946 –1947 рр. в Україні.

 25. Ідеологічні кампанії наприкінці 40-х – на початку 50-х рр. ХХст. в Україні.

 26. Ідеологічна реакція тоталітарного режиму наприкінці 1940-х – на початку 1950-х рр.

 27. Особливості повоєнних суспільних перетворень у західних областях України. Операція

“Вісла”.

 1. Ліквідація Української греко-католицької церкви.

 2. Україна в період тимчасової лібералізації суспільно-політичного життя в СРСР (середина 1950х – середина 1960-х рр.).

 1. М.С. Хрущов та його “надпрограми”

 1. Лібералізація культурного життя. Шістдесятники.

 2. Переворот 1964р. і курс на “стабілізацію”.

 3. Суспільно-політичне життя у 1960-х – 1980-х рр. Дисидентський рух.

 4. Україна і процес перебудови в СРСР (квітень 1985 – грудень 1991рр.).

 5. Соціально-економічний розвиток України (1985 – 1990-ті рр.).

 6. “Релігійне відродження” та особливості сучасного розвитку релігії в Україні.

 7. Проголошення державної незалежності 24 серпня 1991р.

 8. Україна багатопартійна: загальна характеристика сучасних українських партій.

 9. Конституційні процеси в Україні. Конституція України 1996р.

 10. Зовнішньополітична лінія України (1990-ті рр.).

 11. Сучасний стан і розвиток України.

Підручники і посібники для самостійної роботи учнів

 1. Бойко О.Д. Історія України. – К.: Академія, 2003. – 560 с.

 2. Верстюк В. Українська Центральна Рада. – К.: Заповіт, 1997. – 340 с.

 3. Гунчак Т. Україна: перша половина XX ст. – К., 1993. – 286 с.

 4. Голубуцький В.О. Запорізька Січ. – Дніпропетровськ, 2004. – 419 с.

 5. Дещинський Л., Панюк А. Міжнародні відносини України: Україна і сучасність. Ч.І. – Львів: Бескід Біт, 2002. – 215 с.

 6. Історія Україна та її державності / За ред. Л.Є. Дещинського. – Львів: Бескіт Біт, 2005. – 353 с.

 7. Історія України. Навчально-методичний посібник / За ред. В.М. Літвіна. – К.: Знання, 2006. – 630 с.

 8. История Украины. Учебно-методическое пособие / Под ред. О.С. Туренко. – Донецк: Изд-во Дон ГИИИ, 2000. – 266 с.

 9. Курс лекций по истории Украины / Под ред. В.А. Носкова. – Донецк: ЕАИ-Пресс, 1994. – 414 с.

 10. Субтельний О. История Украины. – К.: Либідь, 1994. – 734 с.

 11. Терещенко О.І. Україна і європейський світ. – К.: Перун, 1996. –405с.

 12. Андрущенко В.Л., Федосов В.М. Запорозька Січ як український феномен. – К., 1995.

 13. Античные города-государства Северного Причерноморья // История Украинской СССР: В 10т.– К., 1981. – Т.1.

 14. Антонович В. Про козацькі часи на Україні. – К., 1991.

 15. Антонович М. З історії громад на рубежі 1850-1860-х рр. // Київська старовина. – 1998. – № 2.

 16. Антонюк О.В. Етнополітика в Україні: історія та сучасний стан // Український історичний журнал. – 1999. – № 5. – С. 23 - 34.

 17. Апанович О.М. Українсько-російський договір 1654 року. Міфи і реальність. – К., 1994. – 96 с.

 18. Баран В. Правляча верхівка в Україні у 1950-60-ті роки // Сучасність. – 1997. – №7 - 8.

 19. Баран В.Д. Черняхівська культура. – К., 1981.

 20. БердичевскийЯ.М., Решетникова Е.П. История Украины день за днем. 1996 – 1997рр. – Запрожье, 1997.

 21. Білас І. Репресивно-каральна система в Україні (1917 – 1953). – К., 1994.

 22. Білокінь С. Більшовизм: механіка тотального винищення населення // Сучасність. – 1998. – № 4

 23. Білокінь С. та ін. Хто є хто в українській політиці: Довідник. – К, 1993.

 24. Бойко О.Д. Історія України: посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Формування рад робітничих, селянських та солдатських депутатів. – К.,1999.

 25. Борисенко В.Й. Курс української історії: з найдавніших часів до XX ст.: Навч. посібник для вузів. – К., 1997.

 26. Борщак І. Гетьман Пилип Орлик і Франція // Український іторичний журнал – 1991. – № 8 - 9.

 27. Борщак І., Мартель Л. Іван Мазепа: життя і пориви великого гетьмана. – К., 1991.

 28. Брайчевський М.Ю. Походження Русі. – К., 1981.

 29. Бунатян КП. Давнє населення України: Навч.посібник. – К., 1998.

 30. Верига В. Нариси з історії України (кінець ХVШ – поч. XX ст.). – Львів, 1996.

 31. Верстюк В. С.Петлюра і Директорія // Сучасність. – 1997. – № 6.

 32. Верстюк В. Українська революція: доба Центральної Ради // Український історичний журнал. – 1995. – № 2, 5, 6.

 33. Верстюк В. Центральна Рада в модерній історії України // Сучасність. – 1998. – № 3.

 34. Верстюк В.Ф. Махновщина. – К., 1992.

 35. Верстюк В.Ф. Українська Центральна Рада: Навч.посібник. – К.: Заповіт, 1997. – 334 с.

 36. Верстюк В.Ф., Дзюба О.М., Репринцев В.Ф. Україна від найдавніших часів до сьогодення. Хронологічний довідник. – К., 1995.

 37. Винниченко В. Відродження нації. – К., 1990.

 38. Вовк Т., Отрощенко В. До питання про так зване золотоординське іго в Україні // Сучасність. – 1997.– №5.

 39. Вовк Т.А., Отрощенко В.В. Підґрунтя історії України // Український історичний журнал. – 1997.– №2. – С. 3 -18.

 40. Волощенко А. Нариси з історії суспільно-політичного руху на Україні в 70-х – на поч. 80-хрр. XIXст. – К., 1974.

 41. Галицько-Волинський літопис // Жовтень. – 1982. – № 7. – С. 13 - 91.

 42. Гарань О.Б. Від створення руху до багатопартійності. – К., 1992. – 47 с.

 43. Голобуцький В. Запорозьке козацтво. – К., 1994. – 349 с.

 44. ГолобуцькийВ.О. Запорозька Січ в останні часи свого існування (1734 – 1775рр.). – К., 1961.

 45. Головко О.Б. Слов'яни Північного Причорномор'я доби Київської Русі та проблема витоків українського козацтва // Український історичний журнал. – 1991. – № 11.

 46. Голод 1921 – 1923 років в Україні: Збірник документів і матеріалів. – К., 1993. – 237 с.

 47. Горобець В. Гадяцька угода 1658р. у контексті міжнародних відносин // Київська старовина.– 1999. – №1.

 48. Горобець В.М., Струкович О.К. Українсько-російські політичні відносини другої половини XVII – ХVІІІст.: тенденції, характер, етапи // Український історичний журнал. – 1997. – С. 22- 43.

 49. Гошуляк І.Л. Проблема соборності українських земель у добу Центральної Ради // Український історичний журнал. – 1997. – №3. – С. 23 - 41.

 50. Граков Б.Н. Скифи. – М., 1971.

 51. Грушевский М. Иллюстрированная история Украины. – К., 1995.

 52. Грушевский М. Очерк истории украинского народа. – К., 1990. – С. 320-331.

 53. Грушевский М. Хто такі українці і чого вони хочуть? – К., 1991. – 120 с.

 54. Гунчак Т. Втрати України під час другої світової війни // Сучасність. – 1992. – № 7. – С. 32-37.

 55. Гунчак Т. ОУН-УПА – смолоскипи нації // Трибуна. – 1992. – № 1. – С. 12 -14.

 56. Гунчак Т. Україна в І пол. XX ст. – К., 1994. – С. 183 - 218.

 57. Гунчак Т. Україна. Перша половина XX століття. – К., 1993. – С. 44 - 53.

 58. Гуржій І.О. Україна в системі всеросійського ринку 60-90-х років XIX ст. – К., 1968.

 59. Давня історія України: Навч. посібник: У 2 кн. – К., 1994.

 60. Даниленко В.М. Українізація: здобутки і втрати (20-30-ті рр.) // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки: Респ. міжвід. зб. наук. пр. – К., 1992. – Вип. 2. – С.79-91.

 61. Дашкевич Я. Чи відкриються невідомі сторінки історії УПА? // Сучасність. – 1992. – №11.– С. 65 - 68.

 62. Диптан И.И. Дети и голод на Украине // Философская й социологическая мысль. – 1991. №1. – С. 101-111.

 63. Доморослий В. Українська громада в П Державній Думі // Віче. – 1998. – № 4.

 64. Довідник з історії України. – Т.1. – К., 1993; Т.2. – К., 1995.

 65. Дорошенко Д. Нарис історії України. – Мюнхен-Київ, 1991.

 66. Ефименко А.Я. История украинского народа. – К., 1990. – С. 268 - 255.

 67. Жук П. Психоінформаційна оцінка можливостей стосунків України з народами світу // Український час. – 1995. – №1-2.

 68. Жук С.М. Одномерна ли история // Вопросы истории. – 1992. – № 8 - 9. – С.186 -187.

 69. Задніпровський О.І. Голод в історії України: короткий нарис (Х – ХХст.). – Донецьк: Український культурологічний центр, 1999. – С. 13 - 50.

 70. Зінкевич О. Невідомі шістдесяті // Сучасність. – 1999. – № 4.

 71. Ісаєвич Я. Початки державності і ранні етапи формування східнослов'янських народів // Етнічна самосвідомість: національна культура. – К., 1991.

 72. Історія Русів. – К., 1991.

 73. Історія України в особах: у 2 кн. – К., 1993, 1995.

 74. Історія України: Курс лекцій: в 2 кн. – К, 1991.

 75. Історія України: нове бачення: У 2 т. – К., 1995.

 76. Історія України / Під ред. Р.Д. Ляха, В.І. Ізюмова та ін. – К., 1998. – 394 с.

 77. Історія релігії в Україні. – К., 1999.

 78. Історія України в особах: ХІХ – XX ст. – К.: Україна, 1995.

 79. История Украины: учебное пособие для студентов неисторических специальностей. – Донецк, 1999.

 80. Калініченко В.В., Рибалка І.К. Історія України. Підручник. Ч. ІІІ: 1917 – 2003рр. – Харків, 2004.– 608с.

 81. Кармазин О. Еволюція поглядів М. Грушевського на українську державу // Людина і політика. – 1999. – №2.

 82. Кармазіна М. Україна "між сходом і заходом" чи "країна границь"? // Віче. – 1998. – № 12.

 83. Коваль В. Друга світова війна і доля України: причини і наслідки // Сучасність. – 1999. – №9.

 84. Коваль В.С. Невідомий варіант плану "Барбаросса"; Рік 1941-й: партизани України (документи) // Український історичний журнал. – 1996. – № 3. – С. 53 - 61.

 85. Коваль М. 1941 – 1945 роки. Україна // Український історичний журнал. – 1991. – №6.

 86. Коваль М. УРСР в період відбудови і розвитку народного господарства (1945 – 1955рр.) // Український історичний журнал. – 1990. – № 4.

 87. Коваль М.В. Друга світова і Велика Вітчизняна війна та сьогодення. Роздуми історика // Український історичний журнал. – 1995. – № 3.

 88. Коваль М.В. ОУН-УПА: между "третьим рейхом" и сталинским тоталитаризмом // Український історичний журнал. – 1994. – № 2 -3.

 89. Кожукало III. Вплив культу особи Сталіна на ідеологічні процеси на Україні в 40-ві – на початку 50-х років // Український історичний журнал. – 1989. – № 2.

 90. Косаківський Л., Делімарський Р. Магдебурзьке право в Києві: історія і сучасність // Віче.– 1999. – №5.

 91. Косик В. Україна і Німеччина у другій світовій війні. – Париж – Нью-Йорк – Львів, 1993. – С. 19 -106.

 92. Костомаров М, "Закон божий". – К., 1991.

 93. Костомаров М. Богдан Хмельницький. – К., 1992.

 94. Костюк Г.О. Сталінізм в Україні: (генеза і наслідки). – К, 1995.

 95. Котляр М. Галицько-Волинська Русь у XIIIст. // Київська старовина, 1999. – №6.

 96. Котляр М. Причини настання удільної роздробленості на Русі // Київська старовина, 1997. – № 3- 4.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Історія України 1

  Документ
  Спираючись на значний фактичний матеріал, автор доводить, що український народ завжди був демократичною, свободолюбною спільнотою, що героїне минуле козацтва — це і є справжня історія нашого краю.
 2. Історія України. Всесвітня історія. Правознавство. Громадянська освіта Перелік програм курсів за вибором, рекомендованих Міністерством освіти І науки України лист мону від 12. 03

  Документ
  Історія української культури: від середньовіччя до початку нової доби. Програма курсу за вибором для профільних класів суспільно-гуманітарного напряму.
 3. Історія україни. Всесвітня історія

  Урок
  Виникнення рільництва і скотарства. Криза мисливства. Перші землероби та скотарі. Формування суспільства і влади. Зародження ремесла. Найдавніші металурги.
 4. Історія України. Шпаргалка

  Шпаргалка
  Перед другим болгарським походом Святослав віддав владу в Києві Ярополкові, у древлянській землі посадив молодого Олега, а на бажання Новгорода вислав туди третього сина – Володимира.
 5. Історія України. 9 клас (2)

  Документ
  2. Розкрийте причини Національно-визвольної війни українського ­народу середини XVII ст. Схарактеризуйте гетьмана Богдана Хмельницького як історичну особистість.
 6. Історія України. 9 клас (1)

  Документ
  2. Розкрийте причини Національно-визвольної війни українського ­народу середини XVII ст. Схарактеризуйте гетьмана Богдана Хмельницького як історичну особистість.

Другие похожие документы..