Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Сценарий'
Рефлексия:Оба способа сложны в применении. В алгебраическом методе применяется способ разложения на множители, который уже использовался ранее, но бол...полностью>>
'Реферат'
Введение. Предмет и содержание курса. Основные задачи поисково-разведочных работ и понятие о методике их решения. Значение и место поисково-разведочн...полностью>>
'Документ'
• международных конвенциях, в том числе Международных таможенных конвенциях; • кодексах и федеральных законах (Федеральном Законе "Об основах гос...полностью>>
'Конкурс'
1.1. Для участия в конкурсе на соискание Международной Премии имени Елены Ивановны Рерих соискателям необходимо представить в оргкомитет Премии докум...полностью>>

Миколаївський комплекс національного університету „Одеська юридична академія (4)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, молоді та спорту УКРАЇНИ

МИКОЛАЇВСЬКИЙ КОМПЛЕКС

Національного університету

„Одеська юридична академія”

Кафедра кримінально-правових дисциплін

“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Директор _________ П.М. Шапірко

“­­__”­­­___________2011 р.

Робоча навчальна програма

на 2011-2012 навчальний рік

Теорія держави і права

для спеціальності 6.030401, Право

Денна форма навчання

Цивільно-правова спеціалізація

Розробив старший викладач Сидоренко О.М.

Розглянуто та схвалено на засіданні кафедри

Протокол № _ від ________ 2011 року

Миколаїв – 2011

1. Навчальний план курсу

Форма навчання

Курс

Семестр

Кількість кредитів ЕСТS

Кількість модульних контролів

Форми контролю

Лекції

Практичні (семінарські)

Всього ауд. год.

Курсові роботи

Контрол. роботи

Самостійна робота

Всього годин

Цивільно-правова спеціалізація

Всього

1 семестр

2 семестр

1

8

4

1, 2 МК;

екз

1,2 МК

3,4 МК

76

5026

34

20 14

110

70

40

178

104

74

288

2. Загальні положення

Навчальна дисципліна Теорія держави і права є необхідним і обов'язковим компонентом загальнотеоретичної професійної підготовки юриста. Знання закономірностей виникнення і функціонування держави і права, засвоєння понятійно-категоріального апарату юриспруденції необхідні студенту як база для вивчення галузевого законодавства та юридичних процедур, а також для вироблення та закріплення навичок та умінь практичного застосування права.

Метою цієї дисципліни є формування у майбутніх юристів уявлень про правову реальність в її різноманітних проявах (правових ідеях, нормах права, правовідносинах, правосвідомості тощо), формування системи правових понять і основних концепцій існування права і держави, закріплення ціннісних установок, заснованих на використанні теоретичного осмислення функціонування правових реалій.

Структура навчального курсу складається з двох великих частин – теорії права і теорії держави. Така послідовність зумовлена поперед усе тим, що право в умовах правової держави має пріоритет перед державою, отже ідея пріоритету права має бути чітко закріпленою у правосвідомості майбутніх професійних правників і юридичній діяльності.

Міжпредметні зв’язки: Теорія держави і права належить до циклу теоретичних юридичних дисциплін і тісно пов’язана з такими навчальними дисциплінами як філософія права, соціологія права, методологія юридичної науки, порівняльним правознавством, фундаментальними галузями права (конституційним, адміністративним, кримінальним, цивільним, процесуальним), а також з неюридичними дисциплінами, зокрема, із політологією. Вивчення теорії держави і права базується на знанні шкільного курсу основ правознавства і є підгрунтям для вивчення галузевих та міжгалузевих юридичних дисциплін.

В результаті вивчення теорії держави і права студент має знати:

– юридичні концепції та теоретичні положення, які дозволяють йому увійти до професійного юридичного середовища;

– призначення та можливості права і держави при вирішенні соціальних і особистих питань;

– основні правові поняття, принципи, нормативи, процедури, рішення, динаміку їхнього формування та підстави використання;

– зміст розмежування сфер належного, сущого та ідеального в бутті права і держави;

– різноманіття існуючих правових систем, тенденції їх розвитку та взаємодії;

уміти:

– використовувати понятійно-категоріальний апарат юридичної науки для вирішення правових проблем;

– оцінювати конфлікти, що виникають у суспільстві, через призму суб’єктивних прав і юридичних обов’язків для використання юридичних засобів і державного механізму в їх розв’язанні.

3. Тематичний план дисципліни

теми

Модуль,

змістовий модуль,

тема

Лекції

Сем. зан.

Сам. роб. студ.

Модуль 1

Змістовий модуль 1. Теорія держави і права у системі юриспруденції. Поняття і сутність права

12

6

30

“Теорія держави і права” як наука і навчальна дисципліна

2

2

30

Передумови виникнення і генезису права

1

Праворозуміння і його види

1

Поняття, ознаки і властивості права

3

2

Цінність права

1

Співвідношення держави і права

2

Система права

2

2

Змістовий модуль 2. Об’єктивне право

10

2

22

Правові норми

2

2

22

Джерела і форми права

2

Межі дії норм права

2

Правоутворення і правотворчість

4

Модуль 2.

Змістовий модуль 3. Правове життя

20

10

30

Поняття і види юридичного процесу

2

30

Здійснення права

4

2

Правові відносини

4

2

Правосвідомість і правова культура

2

2

Тлумачення права

2

Правова поведінка

4

2

Юридична відповідальність

2

2

Змістовний модуль 4. Функціонування правової системи

8

2

22

Правовий порядок і законність

2

22

Дія права і механізм правового регулювання

2

2

Правова система і правова сім’я

4

РАЗОМ (1, 2 МОДУЛІ)

50

20

104

Модуль 3

Змістовий модуль 5. Поняття, сутність і форма держави

14

8

40

Поняття, ознаки і сутність держави

2

2

40

Виникнення держави

2

Типологія держави. Сучасна і досучасна держава

2

2

Функції держави і державна політика

4

2

Форма держави

4

2

Модуль 4

Змістовий модуль 6. Держава і суспільство

12

6

34

Державна влада, механізм і апарат держави

4

4

34

Державне управління і місцеве самоврядування

2

Громадянське суспільство і держава

2

2

Правова і соціальна держава

2

Держава і цивілізація

2

РАЗОМ (3, 4 МОДУЛІ)

26

14

74

ВЗАГАЛІ (1–4 МОДУЛІ)

76

34

178Скачать документ

Похожие документы:

 1. Миколаївський комплекс Національного університету «одеська юридична академія»

  Документ
  Криміналістика - це одна з наук кримінально-правового циклу, про яку справедливо говорять, що вона знаходиться на передньому краї боротьби зі злочинністю.
 2. Миколаївський комплекс національного університету „Одеська юридична академія (5)

  Документ
  Глобалізація світових політичних, економічних та правових відносин та пов'язаний з нею вільний рух капіталів, товарів, громадян виводить наше суспільство на якісно новий етап розвитку, для якого характерною є низка правових проблем.
 3. Миколаївський комплекс національного університету „Одеська юридична академія (2)

  Документ
  Митне право - це галузь права, яка регулює відносини, які виникають у сфері реалізації митної політики України, митної справи а також перетинання митного кордону України фізичними особами, товарами і транспортними засобами.
 4. Миколаївський комплекс національного університету „Одеська юридична академія (3)

  Документ
  Навчальна дисципліна «Кримінальне право. Загальна частина» є необхідним важливим компонентом загальнотеоретичної професійної підготовки юриста. Здійснюючи охоронні, попереджувальні та виховні функції, су­час­не кримінальне пра­во
 5. Миколаївський комплекс національного університету „Одеська юридична академія (6)

  Документ
  Особенная часть уголовного права представляет собой совокупность установленных законом норм, определяющих круг и признаки деяний, признаваемых преступными, а также виды и пределы наказаний, предусмотренных за их совершение.

Другие похожие документы..