Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Решение'
Заслушав и обсудив доклад начальника отдела имущественных и земельных отношений администрации муниципального образования «Гвардейское городское посел...полностью>>
'Документ'
Огромнейший вклад в дело развития космонавтики внес российский ученый, простой учитель уездного училища Калужской губернии Константин Эдуардович Циол...полностью>>
'Учебно-методическое пособие'
Существует множество представлений о том, что такое политика. Марксизм рассматривает политику как отношение между социальными группами, классами, наци...полностью>>
'Автореферат'
Захист відбудеться «17» січня 2008 р. о 1300 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради, шифр Д 64.055.01, Харківського національного економічно...полностью>>

Миколаївський комплекс національного університету „Одеська юридична академія (4)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

7. Самостійна робота студентів

Теми рефератів

 1. Система методів юриспруденції.

 2. Структура юридичної науки.

 3. Перша економічна революція та походження права.

 4. Мононорми в первісному та державноорганізованому суспільстві.

 5. Правова теорія Г.Харта.

 6. Правова теорія Дж.Роулса.

 7. Система функцій права.

 8. Принципи права в різних правових системах.

 9. Проблема подолання етатизму і рух до правової держави.

 10. Право і релігія.

 11. Право і політика.

 12. Право і справедливість.

 13. Спеціалізовані правові норми.

 14. Звичай в праві України.

 15. Юридична доктрина як джерело права.

 16. Поняття і особливості правових режимів.

 17. Види правових інститутів.

 18. Функції правотворчості.

 19. Стадії договірної правотворчості.

 20. Юридична процедура.

 21. Співвідношення юридичного процесу та юридичної практики.

 22. Безпосередня та правозастосовна реалізація права.

 23. Різновиди нетипового правозастосування.

 24. Суб’єкт права та суб’єкт правовідносин: спільне та відмінне.

 25. Складні юридичні факти та фактичний склад.

 26. Поняття та призначення компетентної правосвідомості.

 27. Правовий менталітет народу України.

 28. Співвідношення інтерпретаційних і нормативних актів.

 29. Герменевтичне тлумачення права.

 30. Типологія правомірної поведінки.

 31. Причини правопорушень.

 32. Проспективна юридична відповідальність.

 33. Підстави звільнення від юридичної відповідальності.

 34. Правовий статус колективних суб’єктів права.

 35. Формування четвертого покоління прав людини.

 36. Внутрідержавний та світовий правопорядок.

 37. Законність та правозаконність.

 38. Правові акти в механизмі правового регулювання.

 39. Система правових засобів.

 40. Правова система України на правовій карті світу.

 41. Змішані правові системи.

 42. Правова аксіологія в системі юриспруденції.

 43. Цінність права та правові цінності.

 44. Стадії становлення держави.

 45. Неолітична революція та виникнення держави.

 46. Загальносоціальна та класова сутність держави.

 47. Історичні типи держави: різні підходи.

 48. Генеральна функція сучасної держави.

 49. Функції сучасної держави та процеси глобалізації.

 50. Регіоналістська держава: поняття і специфіка.

 51. Мішані форми правління.

 52. Державне управління і місцеве самоврядування.

 53. Контрольна влада в державі.

 54. Держава та соціальне партнерство.

 55. Держава та третій сектор громадянського суспільства.

 56. Становлення концепції правової держави.

 57. Ліберальна та демократична держава: спільне та відмінне.

 58. Держава та геополітика.

 59. Євразійська цивілізація: проблема типології.

8. Завдання до модульних контролів

1. ПИТАННЯ ДО КОЛОКВІУМУ (МК-1)

 1. Юриспруденція та її склад.

 2. Предмет теорії держави і права.

 3. Функції теорії держави і права.

 4. Поняття і зміст методології юридичної науки.

 5. Загальнонаукові методи юридичної науки.

 6. Спеціальні методи юридичної науки.

 7. Методологічні принципи юридичної науки.

 8. Історична теорія походження права.

 9. Примирна теорія походження права.

 10. Психологічна теорія походження права.

 11. Соціальне регулювання у первісному суспільстві.

 12. Шляхи становлення права.

 13. Природно-правова (аксіологічна) теорія.

 14. Історична школа права.

 15. Психологічна теорія права.

 16. Нормативістська теорія права.

 17. Соціологічна теорія права.

 18. Поняття та основні властивості права.

 19. Принципи права.

 20. Функції права.

 21. Природне та позитивне право.

 22. Праворозуміння: поняття та типи.

 23. Єдність та відмінності держави і права.

 24. Соціальне регулювання: поняття та види.

 25. Поняття і види норм: природні, технічні, соціальні.

 26. Співвідношення права та інших соціальних норм.

 27. Нормативні акти: поняття та види.

 28. Способи (прийоми) правового регулювання.

 29. Предмет правового регулювання.

 30. Методи правового регулювання.

 31. Типи правового регулювання.

 32. Поняття та ознаки норми права.

 33. Структура норми права.

 34. Способи викладення правових норм.

 35. Поняття та види джерел права.

 36. Правовий звичай.

 37. Юридичний прецедент.

 38. Нормативно -правовий акт.

 39. Нормативний договір.

 40. Священні книги (тексти).

 41. Юридична доктрина.

 42. Принципи правотворчості.

 43. Стадії правотворчої діяльності.

 44. Види правотворчості.

 45. Поняття та складові системи права.

 46. Критерії розмежування галузей права.

 47. Галузь права.

 48. Правовий інститут.

 49. Публічне та приватне право.

 50. Матеріальне і процесуальне право.

 51. Співвідношення між нормами міжнародного та національного права.

 52. Законодавство: поняття та склад.

 53. Співвідношення системи законодавства та системи права.

 54. Дія нормативно-правових актів у часі, у просторі та за колом осіб.

 55. Поняття та види систематизації нормативно-правових актів.

 56. Облік нормативно-правових актів.

 57. Інкорпорація нормативно-правових актів.

 58. Кодификація нормативно-правових актів.

 59. Консолідація нормативно-правових актів.

 60. Правовий тезаурус.

2. ТЕСТИ (МК-2)

№ з/п

Код відповідності

Шифр відповіді

 1. Правові відносини є

А. Єдиною формою реалізації правових норм

Б. Основною формою реалізації правових норм

В. Однією з форм реалізації правових норм

Г. Вірні всі відповіді

Б

 1. Суб’єкт права та суб’єкт правовідносин

А. Тотожні поняття

Б. Перше поняття ширше другого

В. Протилежні поняття

Г. Друге поняття ширше першого

Б

 1. До структури правовідносин не належить

А. Об’єкт правовідносин

Б. Зміст правовідносин

В. Юридичний факт

Г. Суб’єкт правовідносин

В

 1. Юридичні акти - це

А. Правомірні дії особи, що спрямовані на досягнення певних юридичних наслідків

Б. Неправомірні дії особи, що спрямовані на досягнення певних юридичних наслідків

В. Життєві обставини, що не залежать від волі особи, проте тягнуть за собою правові наслідки

Г. Будь-які юридично значущі дії

А

 1. Народження дитини

А. Правостворюючий юридичний факт

Б. Не є юридичним фактом

В. Правозмінюючий юридичний факт

Г. Правоскасовуючий юридичний акт

А

 1. Правова культура особистості містить наступні компоненти

А. Правова свідомість та правова поведінка

Б. Позитивна правова свідомість та правомірна поведінка

В. Правова ідеологія та правова психологія

Г. Правова ідеологія та правомірна поведінка

В

 1. Діяльність, спрямована на формування позитивної правової свідомості

А. Правозастосування

Б. Правове виховання

В. Правореалізація

Г. Правова соціалізація

Г

 1. Віддзеркалення соціальних потреб в правосвідомості суб’єктів правотворчості – це

А. Матеріальне джерело права

Б. Ідеальне джерело права

В. Формальне джерело права

Г. Пізнавальне джерело права

А

 1. Правовий звичай у сучасному суспільстві

А. Не використовується

Б. Використовується в окремих галузях права у всіх державах

В. Використовується тільки в традиційних правових системах

Г. Використовується у всіх галузях права

Б

 1. Рішення адміністративного або судового органу у конкретній справі, якому надається нормативна сила

А. Правовий звичай

Б. Вирок

В. Юридичний прецедент

Г. Постанова

В

 1. Правотворчість та правоутворення

А. Тотожні поняття

Б. Перше поняття ширше за друге

В. Друге поняття ширше за перше

Д. Протилежні поняття

В

 1. Правотворчість – це діяльність

А. Держави

Б. Народу

В. Органів місцевого самоврядування

Г. Всіх вищеназваних суб’єктів

Г

 1. Матеріальний критерій розмежування галузей права

А. Предмет правового регулювання

Б. Сфера правового регулювання

В. Метод правового регулювання

Г. Все вищевказане

А

 1. Основний елемент системи права

А. Норма права

Б. Інститут права

В. Галузь права

Г. Підгалузь права

А

 1. Ступінь впливу нормативно-правового акту на суспільні відносини

А. Юридична чинність акту

Б. Юридична сила актів

В. Юридична дія

Г. Все вищевказане

Б

 1. Нормативно-правовий акт може у часі мати

А. Негайну дію

Б. Зворотну дію

В. Ультраактивну дію

Г. Все вищевказане

Г

 1. „Основи законодавства про охорону здоров’я” - це

А. Кодифікація

Б. Консолідація

В. Інкорпорація

Г. Компіляція

А

 1. Правоздатність, дієздатність та деліктоздатність виникають одночасно у

А. громадянин

Б. апатрид

В. юридична особа

Г. біпатрид

В

 1. Громадянин Іваненко проголосував на виборах народних депутатів. В якій формі він реалізував право?

А. Використання

Б. Застосування

В. Дотримання

Г. Виконання

А

 1. Реалізація права відбувається

А. У правовідносинах

Б. Поза правовідносинами

В. Все вищевказане

В

 1. Юридичний процес та юридична процедура

А. Тотожні явища

Б. Протилежні явища

В. Перше поняття ширше за друге

Г. Друге поняття ширше за перше

В

 1. До видів юридичного процесу не відноситься

А. Правотворчий

Б. Правозастосовчий

В. Правоінтерпретаційний

Г. Правореалізаційний

Г

 1. Акт застосування права може складатись із

А. Чотирьох частин

Б. Трьох частин

В. Двох частин

Г. Однієї частини

Д. Все вищевказане

Д

 1. Тлумачення норм права уповноваженим органом, який не видавав ці норми, має назву

А. Автентичне тлумачення

Б. Делеговане тлумачення

В. Неофіційне тлумачення

Г. Доктринальне тлумачення

Б

 1. До видів тлумачення правових норм за обсягом відноситься

А. Буквальне тлумачення

Б. Офіційне тлумачення

В. Доктринальне тлумачення

Г. Неофіційне тлумачення

А

 1. Правова поведінка та правомірна поведінка

А. Тотожні явища

Б. Протилежні явища

В. Перше поняття ширше за друге

Г. Друге поняття ширше за перше

В

 1. Вид правомірної поведінки, мотивом якої є наслідування своєму оточенню

А. Маргінальна

Б. Звична

В. Конформістська

Г. Соціально-активна

В

 1. Правопорушник не усвідомлює можливості настання суспільно шкідливих наслідків свого діяння, хоча може і повинен їх передбачити

А. Протиправна недбалість

Б. Протиправна самовпевненість

В. Непрямий умисел

Г. Казус

А

 1. Правопорушення та проступок

А. Тотожні поняття

Б. Протилежні поняття

В. Проступок є різновидом правопорушення

Г. Правопорушення є різновидом проступку

В

 1. Соціально шкідлива поведінка суб’єкта, яка здійснюється в рамках правових норм

А. Правомірна поведінка

Б. Зловживання правом

В. Правопорушення

Г. Об’єктивно протиправне діяння

Б

 1. Підстави юридичної відповідальності

А. Склад правопорушення та санкція правової норми

Б. Система елементів (склад) правопорушення

В. Правопорушення та доведення вини правопорушника

Г. Склад правопорушення, санкція правової норми та правозастосовчий акт

Г

 1. Функція юридичної відповідальності, яка полягає в попередженні нових правопорушень

А. Охоронна

Б. Правовідновна

В. Профілактична

Г. Каральна

В

 1. Соціальні права людини відносяться до

А. Першого покоління прав людини

Б. Другого покоління прав людини

В. Третього покоління прав людини

Г. Четвертого покоління прав людини

 1. Впорядкований стан суспільних відносин, що відповідає нормам права

А. Правопорядок

Б. Режим законності

В. Суспільний порядок

Г. Добропорядок

 1. Вирок Апеляційного суду – це

А. Індивідуальний правовий акт

Б. Нормативно-правовий акт

В. Змішаний правовий акт

Г. Інтепретаційний правовий акт

А

 1. Цінність права виявляється як

А. Соціальна цінність

Б. Особистісна цінність

В. Інструментальна цінність

Г. Все вищевказане

Г

 1. До компонентів правової системи не відноситься

А. Нормативний блок

Б. Функціональний блок

В. Організаційний блок

Г. Комунікативний блок

 1. Поділ права на публічне та приватне властивий

А. Романо-германському типу права

Б. Англоамериканському типу права

В. Релігійному типу права

Г. Традиційному типу права

А

 1. Джерела мусульманського права

А. Коран, Сунна, Іджма, Кіяс

Б. Коран, Сунна, Іджма, Тефсир

Г. Коран, Сунна, Кіяс, Тефсир

Д. Коран, Сунна, Іджма, Аш-шура

А

3. КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ

(МК-3)

Варіант 1

Користуючись текстом Конституції Франції, визначте форми правління, державного устрою, державного режиму та державний апарат цієї країни.

Варіант 2

Користуючись текстом Конституції США, визначте форми правління, державного устрою, державного режиму та державний апарат цієї країни.

Варіант 3

Користуючись текстом Конституції Німеччини, визначте форми правління, державного устрою, державного режиму та державний апарат цієї країни.

Варіант 4

Користуючись текстом Конституції Італії, визначте форми правління, державного устрою, державного режиму та державний апарат цієї країни.

Варіант 5

1. Користуючись текстом Конституції Іспанії, визначте форми правління, державного устрою, державного режиму та державний апарат цієї країни.

Варіант 6

Користуючись текстом Конституції Болгарії, визначте форми правління, державного устрою, державного режиму та державний апарат цієї країни.

Варіант 7

Користуючись текстом Конституції Польщі, визначте форми правління, державного устрою, державного режиму та державний апарат цієї країни.

Варіант 8

Користуючись текстом Конституції Угорщини, визначте форми правління, державного устрою, державного режиму та державний апарат цієї країни.

Варіант 9

Користуючись текстом Конституції Греції, визначте форми правління, державного устрою, державного режиму та державний апарат цієї країни.

Варіант 10

Користуючись текстом Конституції Австрії, визначте форми правління, державного устрою, державного режиму та державний апарат цієї країни.

Варіант 11

Користуючись текстом Конституції Японії, визначте форми правління, державного устрою, державного режиму та державний апарат цієї країни.

Варіант 12

Користуючись текстом Конституції Росії, визначте форми правління, державного устрою, державного режиму та державний апарат цієї країни.

Варіант 13

Користуючись текстом Конституції Казахстану, визначте форми правління, державного устрою, державного режиму та державний апарат цієї країни.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Миколаївський комплекс Національного університету «одеська юридична академія»

  Документ
  Криміналістика - це одна з наук кримінально-правового циклу, про яку справедливо говорять, що вона знаходиться на передньому краї боротьби зі злочинністю.
 2. Миколаївський комплекс національного університету „Одеська юридична академія (5)

  Документ
  Глобалізація світових політичних, економічних та правових відносин та пов'язаний з нею вільний рух капіталів, товарів, громадян виводить наше суспільство на якісно новий етап розвитку, для якого характерною є низка правових проблем.
 3. Миколаївський комплекс національного університету „Одеська юридична академія (2)

  Документ
  Митне право - це галузь права, яка регулює відносини, які виникають у сфері реалізації митної політики України, митної справи а також перетинання митного кордону України фізичними особами, товарами і транспортними засобами.
 4. Миколаївський комплекс національного університету „Одеська юридична академія (3)

  Документ
  Навчальна дисципліна «Кримінальне право. Загальна частина» є необхідним важливим компонентом загальнотеоретичної професійної підготовки юриста. Здійснюючи охоронні, попереджувальні та виховні функції, су­час­не кримінальне пра­во
 5. Миколаївський комплекс національного університету „Одеська юридична академія (6)

  Документ
  Особенная часть уголовного права представляет собой совокупность установленных законом норм, определяющих круг и признаки деяний, признаваемых преступными, а также виды и пределы наказаний, предусмотренных за их совершение.

Другие похожие документы..