Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Вопросы к экзамену'
Общее представление о парадигмах и дихотомиях в психологии. Классическая и неклассическая психология. Постнеклассическая стадия развития науки....полностью>>
'Рабочая программа'
Рабочая программа по курсу «Управление в бюджетных организациях» составлена на основе требований Государственного образовательного стандарта высшего ...полностью>>
'Программа'
Последовательность и сроки преддипломной практики и итоговой государственной аттестации, включая подготовку и защиту выпускной квалификационной работы...полностью>>
'Документ'
Велосипед, как таковой, появился еще в конце 19-ого века. Приводимый в движение с помощью физической силы самого человека, экологически чистый вид тр...полностью>>

Миколаївський комплекс національного університету „Одеська юридична академія (4)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

4. Зміст програми за темами лекцій

Тема 1.

Теорія держави і права” як наука і навчальна дисципліна

Юриспруденція у системі гуманітарного знання. Система юридичних наук.

Предмет і об’єкт теорії держави і права. Функції теорії держави і права.

Методологія пізнання держави і права. Поняття, категорії, методи, принципи концепції, парадигми.

Теорія держави і права у системі правознавства та її співвідношення із іншими юридичними науками.

Значення теорії держави і права у підготовці правників.

ТЕОРІЯ ПРАВА

Тема 2.

Передумови виникнення і генезису права

Поняття і структура суспільства.

Мононорми у первісному суспільстві. Етапи правогенезу.

Основні теорії походження права.

Право та інші форми соціального регулювання.

Право і мораль.

Тема 3.

Праворозуміння і його види

Поняття і типи праворозуміння.

Юридичне і легістське праворозуміння.

Юридичний позитивізм і юснатуралізм.

Соціологічна концепція.

Психологічна концепція.

Інтегративна теорія права.

Тема 4.

Поняття, ознаки і властивості права

Поняття “право” та його визначення. Об’єктивне і суб’єктивне право.

Властивості права: загальнообов’язковість, нормативність, формальна визначеність, офіційне визнання, гарантованість державою.

Природне і позитивне право. Право і закон.

Мета і призначення права. Функції права.

Принципи права.

Тема 5.

Цінність права

Правова аксіологія.

Інструментальна цінність права. Власна цінність права.

Соціальна цінність права та її прояви. Особистісна цінність права.

Поняття правових цінностей. Загальнолюдські цінності.

Тема 6.

Співвідношення держави і права

Зв’язок між державою і правом. Єдність і відмінності між державою і правом.

Тип зв’язків між державою і правом.

Моделі взаємодії права і держави.

Етатизм і правова держава

Тема 7.

Система права

Поняття системи права. Елементи системи права.

Правові спільноти. Приватне та публічне право. Матеріальне і процесуальне право.

Галузі права: фундаментальні (профілюючі), основні, комплексні. Предмет і метод правового регулювання.

Підгалузі права. Правові інститути.

Національне, регіональне і міжнародне право.

Співвідношення системи права та системи законодавства.

Тема 8.

Правові норми

Поняття і ознаки норми права (правової норми).

Структура правової норми: гіпотеза, диспозиція, санкція.

Правова норма і стаття нормативно-правового акта.

Види нормативних приписів.

Тема 9.

Джерела і форми права

Поняття і види джерел права. Форми права.

Правовий звичай.

Юридичний (правовий) прецедент. Види правового прецеденту.

Нормативно-правовий акт: поняття і види.

Нормативний договір.

Правова доктрина.

Священні книги.

Тема 10.

Межі дії норм права

Юридична сила, чинність і дія норм права. Види дії правових норм.

Просторові межі дії правових норм.

Часові межі дії норм права. Способи темпоральної дії норм права.

Межі персональної дії норм права.

Тема 11.

Правоутворення, правотворчість, законотворчість

Поняття правоутворення. Соціальні фактори формування права.

Етапи формування права. Рівні правоутворення.

Поняття і принципи правотворчості.

Види правотворчості.

Законотворчість як вид правотворчості. Стадії законотворчості.

Систематизація нормативно-правових актів та її види: облік, інкорпорація, консолідація, кодифікація, правовий тезаурус.

Тема 12.

Юридичний процес

Поняття і зміст юридичного процесу. Юридичний процес і процедура.

Вимоги до юридичного процесу і юридичної процедури.

Стадії юридичного процесу. Вирішення юридичної справи.

Види юридичного процесу.

Тема 13.

Здійснення права

Поняття і види здійснення права.

Реалізація права. Форми реалізації права.

Ознаки і функції правозастосування.

Стадії застосування права.

Типове і нетипове правозастосування.

Прогалини у праві: поняття, способи усунення і подолання.

Розв’язання колізій у праві.

Правозастосовчий акт.

Тема 14.

Правові відносини

Поняття, ознаки і види правових відносин.

Структура правовідносин: суб’єкт, об’єкт і зміст правовідносин.

Суб’єкти права і суб’єкти правовідносин.

Об’єкти правовідносин.

Суб’єктивне право і юридичний обов’язок як юридичний зміст правовідносин. Законний інтерес.

Загальні і спеціальні передумови виникнення правовідносин.

Юридичні факти: поняття, ознаки і класифікація. Презумпції і фікції.

Фактичний склад.

Тема 15.

Правосвідомість і правова культура

Поняття, структура і функції правосвідомості.

Аксіоми правосвідомості.

Рівні і види правосвідомості.

Поняття, структура і види правової культури.

Правове виховання і правова соціалізація.

Деформації правосвідомості.

Професійна правосвідомість і правова культура.

Тема 16.

Тлумачення права

Поняття і різновиди тлумачення права. З’ясування і роз’яснення права.

Види тлумачення права за суб’єктами.

Способи тлумачення права за змістом.

Види тлумачення права за обсягом.

Інтерпретаційні акти. Нормативне і казуальне тлумачення.

Тема 17.

Правова поведінка

Поняття і види правової поведінки. Мотивація правової поведінки.

Правомірна поведінка: ознаки і види.

Протиправна поведінка. Правопорушення: поняття, ознаки, склад.

Види правопорушень.

Зловживання правом.

Об’єктивно-протиправне діяння.

Причини протиправної поведінки. Правопорушуваність і злочинність.

Тема 18.

Юридична відповідальність

Поняття, ознаки і підстави юридичної відповідальності.

Мета і функції юридичної відповідальності.

Принципи юридичної відповідальності.

Види юридичної відповідальності.

Підстави, що виключають юридичну відповідальність і підстави звільнення від юридичної відповідальності.

Тема 19.

Правовий порядок і законність

Поняття і ознаки законності. Правозаконність.

Гарантії законності.

Поняття правового порядку. Громадський порядок.

Види правопорядку: національний, регіональний, світовий.

Тема 20.

Дія права і механізм правового регулювання

Поняття і аспекти дії права. Правове регулювання.

Поняття і елементи механізму правового регулювання. Стадії механізму правового регулювання.

Правові засоби.

Правова політика: поняття, види, форми.

Тема 21.

Правова система і правова сім’я

Поняття правової системи. Співвідношення правової системи і системи права.

Типологія правових систем. Поняття правової сім’ї. Національне, регіональне і міжнародне право.

Загальний огляд правових систем сучасності. Україна на правовій карті світу.

Правова акультурація і рецепція права.

ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ

Тема 22.

Поняття, ознаки і сутність держави

Поняття і особливості держави.

Атрибути держави: народ, територія, державна влада.

Державний народ і населення держави.

Територія держави і державний простір. Геополітика держави.

Суверенітет держави: поняття і властивості.

Підходи до встановлення сутності держави.

Тема 23.

Виникнення держави

Основні теорії походження держави: теологічна, патріархальна, договірна, іригаційна, теорія насильства, органічна.

Первісне виникнення держави. Шляхи виникнення держави.

Похідне виникнення держави.

Основні тенденції розвитку держави.

Тема 24.

Типологія держави. Сучасна і досучасна держава

Історичні типи держави. Досучасна і сучасна держава.

Формаційний підхід до типології держави.

Цивілізаційний підхід до типології держави.

Тема 25.

Функції держави і державна політика

Поняття і види функцій держави.

Внутрішні функції держави.

Зовнішні функції держави.

Державна політика.

Етика та естетика держави.

Тема 26.

Форма держави

Поняття і елементи форми держави.

Форма правління.

Форма політико-територіального устрою держави.

Державний режим.

Монократична, полікратична і сегментарна форми держави.

Тема 27.

Державна влада, механізм і апарат держави

Поняття і різновиди влади. Політична влада.

Поняття і властивості державної влади.

Принцип єдності та розподілу державної влади. Гілки влади.

Механізм державної влади: поняття і структура.

Інститути державності: поняття і класифікація.

Поняття державного апарату. Орган держави.

Тема 28.

Державне управління і місцеве самоврядування

Поняття державного управління.

Рівні державного управління. Центральне і місцеве управління.

Місцеве самоврядування і форми його здійснення.

Публічна служба: поняття, види, посади.

Тема 29.

Громадянське суспільство і держава

Поняття і структура суспільства. Політична система суспільства.

Концепції громадянського суспільства.

Поняття, ознаки і структура громадянського суспільства.

Співвідношення громадянського суспільства і держави.

Держава і соціальне партнерство.

Тема 30.

Правова і соціальна держава

Концепція правової держави.

Поняття і ознаки правової держави. Правова і конституційна держава: співвідношення понять.

Соціальна держава: становлення ідеї, ознаки, функції.

Поняття, ознаки і принципи демократичної держави.

Тема 31.

Держава і цивілізація

Підходи до поняття “цивілізація”. Локальні цивілізації. Глобальна цивілізація.

Держава і глобальні проблеми сучасності.

Держава і релігія: типи взаємовідносин.

Держава і екологія.

Держава як гарант цивілізаційного розвитку.

5. Рекомендована література

Основна література

 1. Алексеев С.С. Право: азбука – теория – философия: опыт комплексного исследования. – М.: Статут, 1999. – 712 с.

 2. Бержель Ж.-Л. Общая теория права. – М.: Nota bene, 2000. – 576 с.

 3. Венгеров А.Б. Теория государства и права: Учебник для юридических вузов. – 3-е изд. – М.: Юриспруденция, 2000. – 376 с.

 4. Ємельянова Л.В., Сидоренко О.М. Теорія держави та права: Навч. пос. – Миколаїв: Іліон, 2007. – 148 с.

 5. Загальна теорія держави і права / За ред. М.В.Цвіка, В.Д.Ткаченка, О.В.Петришина. – Харків: Право, 2002. – 428 с.

 6. Загальна теорія держави і права: Навчальний посібник/ За ред. В.В.Копєйчикова. – К.: Юрінком Інтер, 1998. – 320 с.

 7. Загальна теорія держави і права: (основні поняття, категорії, правові конструкції та наукові концепції): Навч. посіб. / За ред. О.В. Зайчука, Н.М. Оніщенко. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 400 с.

 8. Кельман М.С., Мурашин О.Г. Загальна теорія держави і права: Підручник. – К.: Кондор, 2006. – 477 с.

 9. Котюк В.О. Загальна теорія держави і права: Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2005. – 592 с.

 10. Крестовська Н.М., Матвєєва Л.Г. Теорія держави і права: Елементарний курс. – Х.: Одіссей, 2007. – 432 с.

 11. Лазарев В.В.Общая теория права и государства: Учебник для вузов. – М.: Юрист, 2005. – 575 с.

 12. Лившиц Р.З. Теория права. – 2-е изд. – М.: БЕК, 2001. – 224 с.

 13. Лисенков С.Л. Загальна теорія держави і права: Навч. посібник. – К.: Юристконсульт: КНТ, 2006. – 355 с.

 14. Манов Г.Н. Теория государства и права. – М.: БЕК, 1996. – 336 с.

 15. Оборотов Ю.Н. Теория государства и права (прагматический курс). Экзаменационный справочник. – О.: Юрид. л-ра, 2004. – 184 с.

 16. Общая теория государства и права. Академический курс в 3-х томах/ Отв. ред. М.Н. Марченко. – 2-е изд. – М.: Зерцало, 2001.

 17. Поляков А.В., Тимошина Е.В. Общая теория права: Учебник. – СПб.: Изд-во юрид. ф-та СПбГУ, 2005. – 472 с.

 18. Поляков А.В. Общая теория права: Феноменолого-коммуникативный подход. Курс лекций. – 2-е изд, доп. – СПб.: Изд-во “Юридический центр Пресс”, 2003. – 845 с.

 19. Рабінович П.М. Основи загальної теорії права та держави: Навчальний посібник. – Вид. 10-е. – Л.: Край, 2008. – 224 с.

 20. Скакун О.Ф. Теорія держави і права (Енциклопедичний курс): Підручник. – Харків: Еспада, 2006. – 776 с.

 21. Спиридонов Л.И. Теория права и государства. – СПб.: Фонд „Университет”, 2004. – 280 с.

 22. Сурілов О.В. Теорія держави і права: Учбовий посібник. – О.: Астропринт, 1998. – 222 с.

 23. Сухонос В.В. Теорія держави і права: Навчальний посібник. – Суми: ВТД „Університетська книга”, 2005. – 536 с.

 24. Теория права и государства: Учебник / Под ред.В.В.Лазарева. – 2-е перераб. и доп., учеб. изд. – М. :Право и закон, 2001. – 554 с.

 25. Теория государства и права / Под ред. В.К.Бабаева. – 2-е изд., перераб. и доп., учеб. – М.: Юристъ, 2006. – 637 с.

 26. Теория государства и права. Курс лекций / Под ред. Н.И.Матузова и А.В.Малько. – М.: Юристъ, 2004. – 512 с.

 27. Теория государства и права: Учебник для вузов / Под ред.В.М.Корельского и В.Д.Перевалова. – 2-е изд., изм. и доп. – М.: НОРМА, 2000. – 616 с.

 28. Теорія держави і права: Академічний курс: Підручник/ За ред. О.В.Зайчука, Н.М.Онищенко. – К: Юрінком Інтер, 2006.- 688 с.

 29. Хропанюк В.Н. Теория государства и права / Под ред. В.Г.Стрекозова. – 2-е изд., доп. и испр. – М., 1999. – 377 с.

 30. Четвернин В.А. Введение в курс общей теории права и государства: Учебное пособие. – М.: Институт государства и права РАН, 2003. – 204 с.

 31. Юридична енциклопедія. В 6 т. – К.: Вид-во «Укр.енциклопедія» ім.М.П.Бажана, 1998-2004.

Додаткова література

До теми 1.

Теорія держави і права” як наука і навчальна дисципліна

Бигич О.Л. Вплив порівняльно-правових досліджень на розвиток національної правової системи // Правова держава. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2005. – Вип.16. – С.134-142.

Васильев А.М. Правовые категории: Методологические аспекты разработки системы категорий теории права. – М: Юрид. лит., 1976. – 264с.

Дудченко В.В., Манько Д.Г. Роль методології юридичної науки у становленні новаційного науково-правового мислення // Актуальні проблеми держави і права: Зб. наук.праць. – О.: Юрид. л-ра, 2003. – Вип.21. – С.13-17.

Козюбра Н.И. Понятие и структура методологии юридической науки // Методологические проблемы юридической науки. – К.: Ин-т государства и права, 1990. – С. 5-6.

Мартышин О.В. Общетеоретические юридические науки и их соотношение // Государство и право. – 2004. – № 7. – С.5-11.

Мартышин О.В. Нравственные основы теории государства и права // Государство и право. – 2005. – №7. – С.5-13.

Мирошниченко М. Системно-інформаційний підхід у дослідженні правової системи // Право України. – 2006. – №8. – С.35-39.

Нравственные основы теории государства и права: Международная научная конференция // Государство и право. – 2005. – № 8. – С. 91-110.

Оборотов Ю.Н. Методология юридической науки в эпоху постмодерна // Юридический вестник. – 2002. – №4. – С.81-85.

Полешко А. Методологічні проблеми юридичної науки в Україні (з міжнародної конференції) // Право України. – 2004. – №7. – С.145.

Поцелуев Е.Л. Современное состояние теории государства и права: Кризис или поиск собственной идентичности ? // Правоведение. – 2004. – № 2. – С. 154-165.

Сергевнин С.Л. О соотношении политической науки, науки о государстве и правоведения // Правоведение. – 1991. – № 6. – С.40-50.

Сырых В.М. Логические основания общей теории права: В 2 т. Т.1. – Элементный состав. – М.: Юридический Дом «Юстицинформ», 2000. – С.43-91, 359-502.

Хворостянкіна А. Дефініції в законодавчих текстах: питання теорії // Право України. – 2005. – №11. – С. 28-32.

ТЕОРІЯ ПРАВА

До теми 2.

Передумови виникнення і генезису права

Алексеев В.П., Першиц А.И. История первобытного общества: Учебник для вузов. – М: Высшая школа, 1990. – 351с.

Аннерс Э. История европейского права/ Пер. со швед. – М.: Наука, 1994. – С.10-20.

Георгиевский Э.В. К вопросу о характере и степени конфликтности в первобытном стаде // Сибирский Юридический Вестник. – 2005. – № 3. (находится на сайте )

Думанов Х.М, Першиц А.И. Матриархат // Вестник Российской Академии Наук. – 2000. – Т. 70. – № 7. – С.621-627.

Думанов Х.М., Першиц А.И. Мононорматика и начальное право // Государство и право. – 2000. – № 9. – С. 85-91; 2001. – № 1. – С.98-103.

Кашанина Т.В. Происхождение государства и права. Современные трактовки и новые подходы. – М.: Юрист, 1999. – 335с.

Оборотов Ю.Н. Традиции и новации в правовом развитии. – О.: Юрид. л-ра, 2001. – С.9-16.

Омельченко О.А. История политических и правовых учений (История учений о государстве и праве): Учебник для вузов. – М.: Эксмо, 2006. – С.102-103, 142-143, 189-190, 205-208, 245-246, 263-265, 288-289, 370-372, 435-436, 498-499.

Пьянов Н.А. Консультации по теории государства и права: Тема "Происхождение государства и права" // Сибирский Юридический Вестник. – 2001. – № 1. (находится на сайте )

До теми 3.

Праворозуміння і його види

Акопян Д.А. Юридическое (нормативное) и этическое (нравственное) понимание права // Правоведение. – 2005. – № 6. – С. 220-31.

Байтин М.И. Сущность права: Современное нормативное правопонимание на грани двух веков. – 2-е изд., доп. – М.: Издательский дом „Право и государство”, 2005. – 543 с.

Брезгулевская Н.В. Обсуждение концепции реалистического позитивизма: круглый стол «Проблемы правонимания» // Правоведение. – 2005. – С. 13-20.

Дамирли М.А. К новой концепции исторического познания права // Правоведение. – 2003. – № 3 (248). – С. 159-169.

Дудченко В. В. Традиція правового розвитку: плюралізм правових вчень. – О.: Юрид. л-ра, 2006. – 304 с.

Козлихин И.Ю. О нетрадиционных подходах к праву // Правоведение. – 2006. – № 1. – С. 31 – 40.

Козюк М.Н. Модели правопонимания // Новая правовая мысль. – 2003. – № 2 (3). – С. 2-5.

Мартышин О.В. Метафизические концепции права // Государство и право. – 2006. – № 2. – С. 64 – 71

Нерсесянц В.С. Право – математика свободы. – М.: Юрист, 1996. – 280 с.

Нижник Н.С., Шукшина Е.Г. Реалистический позитивизм: в поисках интегративного типа правопонимания // Государство и право. – 2005. – №5. – С.104

Новгородцев П.И. Историческая школа юристов. – СПб.: Лань, 1999. – 192 с.

Мартышин О.В. Совместимы ли основные типы понимания права? // Государство и право. – 2003. – № 6. – С. 13-21

Петражицкий Л.И. Теория права и государства в связи с теорией нравственности. – СПб.: Лань, 2000. – С.377-507.

Поляков А.В. В поисках интегрального типа правопонимания // История государства и права. – 2003. – № 6. – С.7-8.

Ромашов Р.А. Реалистический позитивизм: Интегративный тип современного правопонимания // Правоведение. – 2005. – № 1. – С. 4-12.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Миколаївський комплекс Національного університету «одеська юридична академія»

  Документ
  Криміналістика - це одна з наук кримінально-правового циклу, про яку справедливо говорять, що вона знаходиться на передньому краї боротьби зі злочинністю.
 2. Миколаївський комплекс національного університету „Одеська юридична академія (5)

  Документ
  Глобалізація світових політичних, економічних та правових відносин та пов'язаний з нею вільний рух капіталів, товарів, громадян виводить наше суспільство на якісно новий етап розвитку, для якого характерною є низка правових проблем.
 3. Миколаївський комплекс національного університету „Одеська юридична академія (2)

  Документ
  Митне право - це галузь права, яка регулює відносини, які виникають у сфері реалізації митної політики України, митної справи а також перетинання митного кордону України фізичними особами, товарами і транспортними засобами.
 4. Миколаївський комплекс національного університету „Одеська юридична академія (3)

  Документ
  Навчальна дисципліна «Кримінальне право. Загальна частина» є необхідним важливим компонентом загальнотеоретичної професійної підготовки юриста. Здійснюючи охоронні, попереджувальні та виховні функції, су­час­не кримінальне пра­во
 5. Миколаївський комплекс національного університету „Одеська юридична академія (6)

  Документ
  Особенная часть уголовного права представляет собой совокупность установленных законом норм, определяющих круг и признаки деяний, признаваемых преступными, а также виды и пределы наказаний, предусмотренных за их совершение.

Другие похожие документы..