Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Решение'
Во исполнение ст.78 Бюджетного кодекса Украины, в соответствии со ст.28 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине», Законом Украины «О бухга...полностью>>
'Документ'
Цель. Ознакомить обучаемых с основами организации и по­рядком несения караульной службы. Прививать юношам лю­бовь к военной службе путем рассказа о г...полностью>>
'Учебно-методический комплекс'
Стратегические проблемы развития производства и структура промышленности; стратегия предприятия; стратегическое управление; стратегический маркетинг;...полностью>>
'Программа'
(руководитель секции: заведующий кафедры «Автоматизированные электрические системы» Уральского энергетического института УрФУ Паздерин Андрей Владимир...полностью>>

Міністерство освіти І науки України Львівський національний університет імені Івана Франка Економічний факультет (6)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Економічний факультет

Затверджено”

Декан економічного факультету

проф. Панчишин С. М.

___________________________

Програма

фахових вступних випробувань

з дисциплін професійної підготовки

для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або магістра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра або спеціаліста

(напрям підготовки 0501 – “Економіка і підприємництво”

спеціальність “Прикладна статистика”)

Розглянуто і затверджено

на засіданні Вченої ради

економічного факультету

Протокол №  6 від 17. 02. 2010 р.

Затверджено

на засіданні приймальної комісії

Львівського національного університету

імені Івана Франка

01.03.2010р. (протокол № 8)

Львів-2010

Анотація

Прийом абітурієнтів, які мають диплом бакалавра (спеціаліста) для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або магістра за спеціальністю 7.050110, 8.050110 – “Прикладна статистика”, проводиться за результатами фахових вступних випробувань. Вони відбуватимуться у формі тестування та співбесіди з дисциплін циклу професійної підготовки: “Теорія статистики” (теми 1-6), “Економічна статис­тика”, “Статистика ринку товарів і послуг” (теми 7-16), “Демографічна статистика” (теми 17-22), а також дисциплін циклу загальноекономічної підготовки (економічна теорія): “Політична економія”, “Мікроекономіка” та “Макроекономіка”.

Тема 1. Статистичне спостереження

Поняття і завдання статистичного спостереження. Форми статистичних спостережень. План статистичного спостереження. Програмно-методологічна і організаційна частина плану статистичного спостереження. Види і способи статистичного спостереження (спосіб основного масиву, вибіркові статистичні спостереження, монографічне спостереження, анкетне спостереження). Помилки і похибки статистичних спостережень.

Тема 2. Абсолютні і відносні величини

Абсолютні величини та їх вимір. Види відносних величин у статистичних дослідженнях. Відношення між однойменними і різнойменними величинами. Відносні величини структури, координації, динаміки, порівняння, плану (прогнозу), виконання плану (прогнозу), інтенсивності.

Тема 3. Середні величини

Види середніх величин і умови їх використання та розрахунку. Середня арифметична, гармонійна, геометрична та квадратична. Властивості середньої арифметичної. Мода, медіана, квартилі та децилі.

Тема 4. Вивчення варіації

Поняття варіації. Показники варіації (розмах варіації, середнє лінійне відхилення, середнє квадратичне відхилення, коефіцієнти варіації). Дисперсія, властивості дисперсії. Правило додавання дисперсій.

Тема 5. Ряди динаміки

Завдання рядів динаміки і їх елементи. Види рядів динаміки. Зіставлення і змикання рядів динаміки. Аналітичні показники рядів динаміки (абсолютний приріст, коефіцієнти і темпи зростання і приросту, одновідсотковий приріст, середній рівень ряду динаміки, середній абсолютний приріст, середній темп зростання і приросту). Аналітичне вирівнювання динамічного ряду. Метод найменших квадратів.

Тема 6. Індекси

Поняття індексів. Види індексів. Агрегатна форма індексів. Індекси Ласпейреса і Пааше. Економічні індекси (товарообороту, фізичного обсягу, цін, продуктивності праці тощо). Середні індекси, індекси середніх величин. Територіальні індекси. Індекси споживчих цін.

Тема 7. Класифікації та групування в економіці

Класифікації та групування в економічній статистиці. Економічні концепції класифікацій. Міжнародні статистичні класифікації. Основні національні статис­тичні класифікації. Поняття класифікатора.

Класифікація видів економічної діяльності (NACE). Застосування методу “TOP-DOWN” при визначенні основного виду діяльності.

Класифікація секторів економіки. Класифікатор організаційно-правових форм господарювання (КОПФГ). Класифікація товарів та послуг(КТП). Класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності (ТЗЕД).

Класифікатор адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ).

Тема 8. Система національних рахунків

Система національних рахунків (СНР) як інструмент оцінки та аналізу економічних явищ та процесів. Система національних рахунків як модель економіки. Концепції та класифікації в системі національних рахунків. Основні категорії в системі національних рахунків. Основі агрегати СНР. Рахунок виробництва. Характеристика утворення, розподілу, перерозподілу та використання доходу. Оцінка процесів нагромадження. Комплексна оцінка економічних операцій.

Аналітичні можливості системи національних рахунків. Основні напрямки аналізу даних СНР. Секторний аналіз економіки. Методи розрахунку валового внутрішнього продукту. Міжнародні зіставлення макроекономічних показників.

Тема 9. Статистика національного багатства

Поняття про національне багатство країни, основні завдання та особливості статистичного вивчення національного багатства. Визначення національного багатства в СНР. Класифікація національного багатства. Види оцінки національного багатства.

Склад нефінансових активів. Класифікація основного капіталу. Показники стану, руху та використання основних засобів. Умови індексації основних засобів. Класифікація оборотних активів. Статистичні показники ефективності використання матеріальних ресурсів.

Тема 10. Статистика результатів економічної діяльності

Загальні принципи вимірювання результатів економічної діяльності в СНР. Валовий випуск, проміжне споживання, валова додана вартість. Промислова продукція, її складові частини. Облік продукції в натуральному виразі та умовних одиницях. Система вартісних показників продукції. Індекси промислового виробництва.

Поняття продукції сільського господарства та її складові. Види вартісної оцінки продукції сільського господарства. Основні напрями та методи статистичного аналізу вартісних показників продукції сільського господарства.

Тема 11. Статистика ринку товарів та послуг в СНР

Показники статистики ринку товарів та послуг в СНР. Класифікація товарів та послуг. Поняття продукту, товару, послуги, неринкової послуги та трансфертів.

Характеристика рахунку “Товарів та послуг”, його значення та принци побудови.

Тема 12. Статистичне вивчення кон’юнктури та конкурентного середовища ринку

Поняття і суть кон’юнктури ринку. Завдання статистики кон’юнктури ринку. Система показників кон’юнктури ринку. Розрахунок і аналіз потенціалу ринку. Аналіз пропорційності розвитку ринку. Аналіз тенденції розвитку, коливання та циклічності ринку. Аналіз ділової активності підприємств як елемента кон’юнктури ринку. Значення та завдання вивчення ділової активності підприємств.

Оцінка рівномірності розподілу ринкових часток підприємств на ринку за допомогою індекса Герфінделя-Гіршмана. Статистична оцінка монопольного становища підприємців на ринку. Визначення монопольного становища підприємства на ринку.

Тема 13. Статистичне вивчення попиту та пропозиції

Статистика макроекономічного попиту та макроекономічної пропозиції товарів та послуг. Види купівельного попиту і форми його виявлення. Статистичні методи вивчення купівельного попиту. Показники інтенсивності та коливань попиту.

Чинники, що впливають на формування та динаміку попиту, методи їх вивчення. Коефіцієнти еластичності попиту у статиці і динаміці.

Тема 14. Статистика цін

Види цін і завдання статистики з їх вивчення. Організація статистики цін в Україні, джерела інформації про ціни. Методи обчислення середніх цін

Індексний метод аналізу динаміки цін. Взаємозв’язок індексів цін змінного, постійного складу та індекса структурних зрушень в реалізації товару, його використання в економічному аналізі. Взаємозв’язок індексів цін, фізичного товарообороту та товарообороту у діючих цінах, його використання. Індекс купівельної спроможності гривні. Методи оцінки рівня і динаміки інфляції. Метод розрахунку сезонності індексів цін.

Тема 15. Статистика товарообороту

Поняття та основні ознаки товарообороту. Основні категорії товарообороту: оптовий, роздрібний, валовий і чистий; товарооборот виробників та торговельно-посередницький товарооборот. Ланковість товаропросування і її обчислення (розрахункова і складська).

Поняття і значення оптового товарообороту і поставки товарів. Визначення рівномірності та ритмічності поставок.

Статистика роздрібного товарообороту торговельної мережі. Поняття роздрібного товарообороту, його склад і завдання статистики у його вивченні. Момент обліку роздрібного товарообороту. Види продажу товарів, що включаються у роздрібний товарооборот.

Метод вивчення роздрібного товарообороту за товарними групами без недокументованих витрат. Основні напрямки аналізу товарного складу роздрібного товарообороту. Статистика товарообороту та продукції ресторанного господарства. Особливості ресторанного господарства як об’єкту статистичного вивчення. Статистика товарообороту ресторанного господарства, його склад та вивчення загального обсягу (валового обороту).

Тема 16. Статистика товарних запасів та товарооборотності

Поняття товарних запасів, їх класифікація і завдання статистики. Розрахунок середніх товарних запасів, товарних запасів у днях і в процентах до товарообороту. Аналіз якісного складу запасів. Поняття оборотності товарних запасів, її показники: швидкість товарообороту в кількості оборотів (в разах), і час обертання в днях. Взаємозв’язок показників оборотності товарних запасів. Індексний метод аналізу динаміки показників товарооборотності. Системи взаємопов’язаних індексів швидкості товарообороту та часу обертання товарів, їх суть і використання в економічному аналізі. Фактори, що впливають на оборотність товарних запасів, статистичні методи їх вивчення.

Тема 17. Предмет та методологічні засади демографічної статистики

Предмет демографічної статистики. Категорії демографічної статистики: демографічна подія та демографічний процес.

Тема 18. Статистичне вивчення чисельності і складу населення

Поняття та особливості показника „чисельність населення”. Категорії населення: наявне населення, постійне населення, тимчасово проживаючі, тимчасово відсутні. Баланси категорій населення.

Статева структура населення, її абсолютні і відносні характеристики.

Вікова структура населення. Чинники формування вікової структури населення. Класифікація Зундберга та типи вікової структури. Статистичні групування за віком: однорічне і п’ятирічне групування. Поняття вікової акумуляції. Індекс Уіпля.

Статево-вікова піраміда. Демографічне старіння населення. Класифікація Е. Россета.

Тема 19. Статистичне вивчення народжуваності і відтворення

Суть народжуваності та плідності. Показники народжуваності для умовного і реального покоління. Суть методу прямої стандартизації. Суть методу оберненої стандартизації.

Абсолютні та відносні показники загального приросту (скорочення), природного приросту (скорочення), сальдо міграції. Коефіцієнт життєвості Е. Пірла. Сумарний коефіцієнт відтворення; чистий сумарний коефіцієнт відтворення; брутто-коефіцієнт відтворення; нетто-коефіцієнт відтворення: суть та методи розрахунку. Істинний коефіцієнт природного приросту населення. Моделі відтворення населення.

Тема 20. Статистичне вивчення смертності

Показники інтенсивного аналізу смертності з урахуванням причин смертності: загальний коефіцієнт смертності; спеціальні (диференційовані) коефіцієнти смертності; часткові (вікові) коефіцієнти смертності. Таблиці дожиття і середньої очікуваної тривалості життя: їх суть та призначення. Показники таблиць дожиття: суть та методи розрахунку. Методи побудови таблиць дожиття.

Тема 22. Статистичне вивчення шлюбності та розлучуваності

Поняття шлюбного стану, шлюбного процесу, шлюбоздатного віку. Шлюбна структура населення.

Коефіцієнти інтенсивності шлюбності і розлучуваності: загальні коефіцієнти; спеціальні коефіцієнти; чисті коефіцієнти; сумарний коефіцієнт шлюбності.

Типові тести

Виберіть правильну відповідь (одну з чотирьох)

 1. Варіація ознаки – це:

А) коливання, кількісна зміна значень одиниць сукупності;

Б) множина подібних між собою явищ;

В) її числова характеристика;

Г) її властивість, виражена цілим числом.

Відповідь: 1) А; 2) Б; 3) В; 4) Г.

 1. Закон великих чисел виявляє:

А) закономірність у статистичній сукупності;

Б) кількісні закономірності масових явищ у достатньо великому їх числі;

В) закономірність середньої величини;

Г) закономірність середньої величини у статистичній сукупності.

Відповідь: 1) А; 2) Б; 3) В; 4) Г.

 1. Ознака – це:

А) властивість одиниці статистичної сукупності;

Б) множина подібних між собою явищ;

В) елемент сукупності;

Г) кількісна характеристика явища.

Відповідь: 1) А; 2) Б; 3) В; 4) Г.

 1. Ознаки поділяють на:

А) абсолютні, відносні; Б) альтернативні, варіаційні;

В) атрибутивні, , кількісні; Г) дискретні, неперервні;

Д) моментні, інтервальні; Е) чинникові, результативні.

Відповідь: 1) В, Г, Е; 2) Г; 3) А, Д; 4) Б, Г, Д.

 1. Виберіть атрибутивні ознаки:

А) вид поселення; Б) реальна заробітна плата;

В) назва регіону країни; Г) номінальна заробітна плата;

Д) коефіцієнт народжуваності; Е) кількість дітей в домогосподарстві.

Відповідь: 1) А, В; 2) Б, Г, Д, Е; 3) Б, Г, Д; 4) Г, Е.

 1. Виберіть дискретні ознаки:

А) вік продавця; Б)кількість підприємств торгівлі;

В)обсяг товарообороту; Г)число продавців.

Відповідь: 1) А,В; 2) Б, Г; 3) Всі перелічені; 4) Жодна з перелічених.

 1. Виберіть інтервальні показники:

А) річний тираж випущених книжок;

Б) кількість відвідувань музеїв за рік;

В) кількість музеїв (включаючи філіали) на кінець року;

Г) середньодобовий обсяг телемовлення.

Відповідь: 1) А, Б, Г; 2) Б, В, Г; 3) В; 4) Всі перелічені.

 1. За ознакою часу показник Відсоток бракованих деталей, вироблених на підприємстві відноситься до:

Відповідь: 1) моментних; 2) інтервальних; 3) періодичних; 4) одноразових.

 1. Кількість населення України на 1 січня 2010 р. – це показник:

А) відносний; Б) абсолютний; В) моментний; Г) інтервальний.

Відповідь: 1) А, В; 2) А, Г; 3) Б, В; 4) Б, Г.

 1. Валовий внутрішній продукт України 2009 р. у відсотках до попереднього року – це показник:

А) відносний; Б) абсолютний; В) моментний; Г) інтервальний.

Відповідь: 1) А, В; 2) А, Г; 3) А; 4) Б.

 1. Які з перерахованих показників є моментними:

А) чисельність безробітних на початок місяця;

Б) національних дохід за 2009 р.;

В) залишки вартості основних засобів на кінець року;

Г) обсяг промислового виробництва у 2009 р.

Відповідь: 1) А, В; 2) Б, Г; 3) А, В, Г; 4) Б, В, Г.

 1. 90% населення мають мобільні телефони.

Виберіть складову(і) статистичного показника, якої(их) не вистачає:

Відповідь: 1) одиниця виміру, назва, місце; 2) місце; 3) місце, час; 4) час.

 1. Закономірність – це:

А) коливання, зміна кількісних значень ознак одиниць сукупності;

Б) повторюваність, порядок появи певних подій в явищах;

В) характеристика одиниці статистичної сукупності;

Г) множина подібних між собою явищ.

Відповідь: 1) А; 2) Б; 3) В; 4) Г.

 1. Показники, які характеризують збільшення (зменшення) кількості населення є результатом вивчення:

Відповідь: 1) розвитку (динаміки); 2) розподілу елементів сукупності; 3) структурних зрушень; 4) зв’язку між явищами.

 1. Показники, які характеризують збільшення (зменшення) частки міських домогоспо­дарств, є результатом вивчення:

Відповідь: 1) розвитку (динаміки); 2) розподілу елементів сукупності; 3) струк­тур­них зрушень; 4) зв’язку між явищами.

 1. Виберіть показники, для обчислення яких використовують коефіцієнт переведення:

А) трамвайні колії, тис. км в одноколійному обчисленні;

Б) шифер, млн умовних плиток;

В) кальцинована сода, тис. т;

Г) потужність двигунів тракторів, тис. кінських сил.

Відповідь: 1) А, Б, Г; 2) Б, Г; 3) А, В, Г; 4) А,В.

 1. Статистичний показник отримують за допомогою:

А) підрахунку одиниць сукупності;

Б) сумування характеристик сукупності;

В) порівняння двох величин.

Відповідь: 1) А, Г; 2) А, Б, Г; 3) Б, Г; 4) Всі перелічені.

 1. Діаграма на рисунку 1 показує:

Відповідь: 1) динаміку; 2) структуру; 3) сезонні коливання; 4) структуру в динаміці.

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

 1. Діаграма на рисунку 2 показує:

Відповідь: 1) динаміку; 2) структуру; 3) сезонні коливання; 4) структуру в динаміці.

 1. Діаграма на рисунку 3 показує:

Відповідь: 1) динаміку; 2) структуру; 3) сезонні коливання; 4) структуру в динаміці.

 1. Маємо дані про зовнішній борг деяких країн світу:

Країна

Зовнішній борг (млн дол.)

Латвія

3379

Франція

...

Білорусія

851

Відповідно до записів у таблиці, зовнішній борг Франції:

А) відсутній;

Б) виражене у вимірах, менших за використані в таблиці;

В) є, але про нього відсутні відомості.

Відповідь: 1) А; 2) Б; 3) В; 4) Ваш варіант відповіді.

 1. Статистичною таблицею можна назвати:

А) таблицю множення;

Б) опитувальний лист соціологічного обстеження;

В) таблицю, що характеризує розподіл населення Львівської області за статтю;

Г) числові характеристики, що розміщені в колонках таблиці.

Відповідь: 1) А; 2) Б; 3) В; 4) Г.

 1. Дані про кількість постійного населення у віці 100 років і більше у Львівській області:

Вік

Населення у віці
100 років і більше (осіб)

у тому числі

у містах

в селах

100-104

104

42

62

105-109

8

3

5

110-114

2

-

2

Всього

114

45

69

Відповідно до записів у таблиці, міське населення у віці, старшому за 110 років у Львівській області:

А) відсутнє;

Б) виражене у вимірах, менших за використані в таблиці;

В) клітинку з цією інформацією заповнювати не доцільно;

Г) є, але про нього відсутні відомості.

Відповідь: 1) А; 2) Б; 3) В; 4) Г.

 1. Суть статистичного спостереження полягає:

 1. в побудові статистичних балансів

 2. в обчислюванні узагальнюючих статистичних показників;

 3. в планомірному науково-організованому відборі масових даних про явища та процеси суспільного життя;

 4. в статистичній обробці цифрових даних.

 1. Органи державної статистики проводять статистичні спостереження через:

А) збирання статистичної звітності;

Б) здійснення одноразових обліків та переписів;

В) здійснення вибіркових та інших обстежень;

Г) перевірку фінансових результатів діяльності підприємств;

Відповідь: 1) А, Б, В; 2) Б, В, Г; 3) А, Б, Г; 4) Всі перелічені.

 1. Офіційний документ із переліком статистичних спостережень, що їх проводять органи державної статистики – це:

А) статистичний інструментарій;

Б) програма статистичного спостереження;

В) план державних статистичних спостережень;Скачать документ

Похожие документы:

 1. Міністерство освіти І науки України Львівський національний університет імені Івана Франка Економічний факультет (4)

  Документ
  Прийом абітурієнтів, які мають диплом бакалавра (спеціаліста) для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або магістра за спеціальністю 7.
 2. Міністерство освіти І науки України Львівський національний університет імені Івана Франка Економічний факультет (3)

  Документ
  Прийом абітурієнтів, які мають диплом бакалавра (спеціаліста) для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або магістра за спеціальністю “Економічна теорія”, проводиться за результатами фахових вступних випробувань.
 3. Міністерство освіти І науки України Львівський національний університет імені Івана Франка Економічний факультет (5)

  Документ
  Прийом абітурієнтів, які мають диплом бакалавра (спеціаліста) для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або магістра за спеціальністю 7.
 4. Міністерство освіти І науки України Львівський національний університет імені Івана Франка Економічний факультет (7)

  Документ
  Прийом абітурієнтів, які мають диплом бакалавра (спеціаліста) для здо­буття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або магістра за спеціальністю 7.
 5. Міністерство освіти І науки України Львівський національний університет імені Івана Франка Економічний факультет (8)

  Документ
  Прийом абітурієнтів, які мають диплом бакалавра (спеціаліста) для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або магістра за спеціальністю 7.

Другие похожие документы..