Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Неделя 1. Культурное сознание на рубеже веков (философия, религия, наука). Эпоха в оценке современников. Проблемы социальной жизни. Кризис классическ...полностью>>
'Документ'
СОДЕРЖАНИЕ1. Проблема выживания человечества2. Философия, как поиск гармонии, и социальная экология3. Взаимодействие общества и природы4. Роль филосо...полностью>>
'Календарно-тематический план'
Интеграция обмена веществ. Стратегии регуляции потока метаболитов. Взаимозависимость органов и тканей в поддержании метаболического состояния организ...полностью>>
'Документ'
Відповідь: До складу податкового кредиту може бути включено витрати платника податку на оплату середньої професійної або вищої форми навчання. При ць...полностью>>

До програми входять модулі, складені на основі дисциплін: Політична економія > Мікроекономіка

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Затверджую

Голова приймальної комісії ОНЕУ

_____________ М.І.Звєряков

« _____» лютого 2012 р.

П Р О Г Р А М А

вступного випробування зі спеціальності

«Економічна теорія»

на освітньо - кваліфікаційний рівень

«магістр»

Затверджено

на засіданні кафедри

загальної економічної теорії

Протокол № 5

від 30.01.2012р.

Голова фахової атестаційної комісії

к.е.н., проф. Жданова Л. Л.

Одеса 2012

ВСТУП

Фахівці освітньо–кваліфікаційного рівня „магістр” повинні мати високий рівень підготовки для виконання функцій економістів, менеджерів на підприємствах, в організаціях та установах.

Програма комплексного фахового вступного випробування зі спеціальності „Економічна теорія” для вступників, які мають диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра (спеціаліста), складено згідно переліку розділів передбачених навчальним планом.

До програми входять модулі, складені на основі дисциплін:

1. Політична економія

2. Мікроекономіка.

3. Макроекономіка

4. Теорія економічних систем та трансформації.

Рішенням кафедри ЗЕТ від 30.01.2012 протокол №5 програма рекомендована для проведення фахового вступного випробування зі спеціальності „Економічна теорія”.

Модуль 1. ПОЛІТИЧНА ЕКОНОМІЯ

Тема 1. Предмет політичної економії

Виникнення політичної економії. Матеріальне виробництво як основна умова існування та розвитку людини та суспільства. Процес праці та його прості моменти: праця, засіб праці, предмет праці. Засоби виробництва та праця. Продукт праці. Праця у матеріальному виробництві та у сфері послуг. Виробництво як суспільний процес. Потреби. Виробництво, обмін, розподіл та споживання.

Спосіб виробництва. Продуктивні сили і виробничі відносини. Продуктивні сили як матеріальна основа економічної системи. Спосіб виробництва як діалектична єдність продуктивних сил і виробничих відносин.

Економічні закони та їх об’єктивний характер. Система економічних законів. Класифікація економічних законів.

Предмет політичної економії. Історичний характер політичної економії. Функції політичної економії. Розвиток предмета політичної економії. Політична економія і обґрунтування економічної політики. Місце політичної економії в системі суспільних наук. Місце політичної економії в системі економічних наук.

Тема 2. Товарне виробництво. Товар і гроші

Натуральне господарство як історичний попередник товарного виробництва.

Товарне виробництво: причини виникнення і основні риси. Просте та капіталістичне товарне виробництво: загальні риси та розбіжності.

Товар та його властивості: споживна вартість та вартість. Мінова вартість як форма вартості. Субстанція вартості. Подвійний характер праці, втіленої в товарі. Конкретна та абстрактна праця. Основне протиріччя товарного виробництва. Приватна та суспільна праця. Внутрішні протиріччя товару.

Величина вартості. Індивідуальна та суспільно необхідна праця. Індивідуальний та суспільно необхідний робочий час. Продуктивність та інтенсивність праці, їх вплив на величину вартості товару. Проста та складна праця. Редукція праці.

Форма вартості. Відносна та еквівалентна форма вартості. Особливості товару-еквіваленту. Історичний розвиток форми вартості. Виникнення грошей. Сутність і функції грошей. Грошовий обіг та його закони. Паперові гроші. Сутність та причини інфляції. Закон вартості — основний закон товарного виробництва. Механізм дії та функції закону вартості. Роль закону вартості при переході від простого товарного виробництва до капіталістичного

Тема 3. Капітал і наймана праця

Перетворення грошей у капітал. Загальна формула капіталу та її протиріччя.

Робоча сила як товар. Умови перетворення робочої сили у товар. Вартість і споживна вартість товару робоча сила. Фактори, що визначають величину вартості товару робоча сила.

Процес праці та процес створення і зростання вартості. Подвійний характер капіталістичного виробництва. Роль подвійного характеру праці у створенні вартості. Додаткова вартість. Необхідна та додаткова праця. Робочий день, його структура та границі. Необхідний та додатковий час.

Сутність капіталу. Постійний і змінний капітал.

Норма і маса додаткової вартості. Два способи виробництва додаткової вартості. Абсолютна додаткова вартість. Відносна додаткова вартість. Надлишкова додаткова вартість як різновид відносної додаткової вартості.

Стадії підвищення продуктивності праці капіталізмом: проста кооперація, мануфактура, машинне виробництво. Формальне підпорядкування праці капіталу. Усуспільнення праці капіталом. Реальне підпорядкування праці капіталу. Вплив НТР на підвищення продуктивності праці.

Тема 4. Заробітна плата

Сутність заробітної плати. Форми заробітної плати. Погодинна заробітна плата. Відрядна заробітна плата як перетворена форма погодинної заробітної плати. Системи заробітної плати. Еволюція форм і систем заробітної плати.

Рівень заробітної плати. Номінальна і реальна заробітна плата. Фактори, що впливають на рівень реальної заробітної плати. Мінімальний рівень заробітної плати та прожитковий мінімум.

Тема 5. Процес нагромадження капіталу

Необхідність, сутність та типи відтворення. Відтворення продуктивних сил та виробничих відносин. Просте і розширене відтворення індивідуального капіталу.

Нагромадження капіталу. Фактори, які визначають розміри нагромадження.

Технічна, вартісна та органічна будова капіталу, тенденції їх зміни. Форми нагромадження: концентрація і централізація капіталу та виробництва, їх розбіжність та взаємозв’язок. Шляхи централізації капіталу.

Відносне перенаселення. Нагромадження капіталу і зайнятість. Форми безробіття: текуча, прихована, застійна.

Тема 6. Кругоборот і оборот капіталу

Кругооборот капіталу та його три стадії. Промисловий капітал. Функціональні форми промислового капіталу.

Виробництво та обіг. Сутність процесу обігу.

Оборот капіталу. Швидкість обороту. Фактори, які впливають на швидкість обороту.

Основний і оборотний капітал. Фізичне і моральне зношення основного капіталу. Амортизація. Норма амортизації.

Час обороту та його складові частини. Час виробництва і час обігу.

Оборот змінного капіталу та річна маса і норма додаткової вартості.

Тема 7. Відтворення і обіг усього суспільного капіталу

Індивідуальний та суспільний капітал, проблема їх відтворення. Передумови теоретичного аналізу відтворення суспільного капіталу. Сукупний суспільний продукт. Натуральна і вартісна структури сукупного суспільного продукту. Два підрозділи суспільного виробництва. Проблема реалізації сукупного суспільного продукту.

Умови реалізації сукупного суспільного продукту при простому відтворенні. Умови реалізації сукупного суспільного продукту при розширеному відтворенні.

Тема 8. Витрати виробництва і прибуток

Вартість товару та капіталістичні витрати виробництва. Вплив складових частин витрат виробництва на вартість товару.

Сутність прибутку, його норма і маса. Фактори, які визначають норму прибутку.

Витрати виробництва і конкуренція. Внутрішньогалузева конкуренція та утворення ринкової вартості.

Міжгалузева конкуренція та утворення середньої норми прибутку. Середній прибуток. Перетворення вартості товару в ціну виробництва. Історичний та логічний зв’язок між вартістю і ціною виробництва.

Закон тенденції норми прибутку до зниження та протидіючі фактори.

Тема 9. Торговий капітал і торговий прибуток

Купецький та торговий капітал. Торговий капітал як відокремлена частина промислового капіталу. Сутність, особливості та роль торгового капіталу. Торговий прибуток та механізм його утворення. Норма торгового прибутку.

Витрати обігу та його види. Відшкодування додаткових витрат обігу. Відшкодування чистих витрат обігу.

Структура робочого часу в торгівлі. Форми торгівлі. Оптова та роздрібна. Форми оптової торгівлі: товарні біржі, ярмарки, аукціони. Форми роздрібної торгівлі. Роль торгового капіталу в сучасній економіці.

Тема 10. Позичковий капітал і позичковий процент

Лихварський капітал як попередник позичкового капіталу. Позичковий капітал як відокремлена частина промислового капіталу. Джерела позичкового капіталу. Особливості позичкового капіталу.

Позичковий процент. Розпадання середнього прибутку на позичковий процент і підприємницький доход. Норма процента та її тенденція до зниження.

Необхідність та сутність кредиту. Функції та форми кредиту. Комерційний кредит. Банківський кредит. Банки. Види банків. Функції та операції банків. Банківський прибуток. Роль кредиту в розвитку виробництва.

Акціонерний капітал і акціонерні товариства. Акції, їх види. Курс акцій. Установчий прибуток і шляхи його утворення.

Фіктивний капітал. Відмінності фіктивного капіталу від реального. Фондові біржі. Вплив акціонерного суспільства на концентрацію та централізацію капіталу. Проблеми і шляхи формування акціонерного капіталу в Україні.

Тема 11. Аграрні відносини в умовах капіталістичної економіки

Аграрні відносини. Аграрні відносини у докапіталістичних формах виробництва і докапіталістичні форми земельної ренти. Основні риси капіталістичних аграрних відносин. Сутність капіталістичної земельної ренти. Рента і орендна плата.

Приватна власність на землю та рентні відносини. Монополія на землю як об’єкт господарювання. Особливості ціноутворення на продукцію сільського господарства. Диференційний додатковий прибуток орендатора. Умови, джерела і механізм утворення диференційної ренти І, її форми. Інтенсифікація сільськогосподарського виробництва і диференційний додатковий прибуток. Умови і механізм утворення диференційної ренти ІІ.

Абсолютна рента. Монопольна рента. Ціна землі та її динаміка.

Тема 12. Національний доход

Сутність національного доходу, його вартісна та речова форми. Фактори зростання національного доходу.

Виробництво національного доходу. Продуктивна і непродуктивна праця. Розподіл, перерозподіл та використання національного доходу. Фонд споживання та фонд нагромадження.

Тема 13. Економічні кризи та цикли

Циклічний характер відтворення в ринковій економіці. Сутність та прояви економічної кризи. Основне протиріччя капіталізму як основна причина економічних криз. Форми прояву основного протиріччя капіталізму. Періодичність економічних криз. Економічний цикл. Фази циклу. Криза. Депресія. Пожвавлення. Підйом. Матеріальна основа періодичності криз.

Види циклів та криз. Структурні кризи. Аграрні кризи та їх особливості.

Особливості циклічного розвитку економіки в сучасних умовах.

Тема 14. Закономірності та етапи розвитку капіталістичної

економічної системи

Економічна система монополістичного капіталізму. Концентрація і централізація виробництва - основа виникнення монополій. Сутність і форми монополістичних об’єднань. Монополія і конкуренція. Монопольна ціна і монопольний прибуток. Особливості концентрації виробництва і капіталу в сучасних умовах.

Концентрація та централізація банківського капіталу. Банківські монополії.

Утворення і сутність фінансового капіталу. Фінансова олігархія та методи її економічного панування. Вивіз капіталу. Можливість і необхідність вивозу капіталу. Основні форми вивозу капіталу. Наслідки вивозу капіталу. Сучасні явища у вивозі капіталу. Транснаціональні корпорації як новий ступень концентрації та централізації капіталу. Форми транснаціональних корпорацій.

Державно-монополістична стадія еволюції капіталістичної економічної системи. Держава як суб’єкт економічних відносин. Державне регулювання суспільного відтворення.

Модуль 2. МІКРОЕКОНОМІКА

Тема 1. Предмет і метод мікроекономіки

Політична економія, мікро - та макроекономіка як напрямки дослідження сучасної ї економічної теорії. Визначення вартості в різних напрямках економічної думки. Трудова теорія вартості та теорія корисності. Об’єктивістський підхід у вивченні економічних явищ політичною економією та суб’єктивістський підхід мікроекономіки. Зв’язок мікроекономіки з іншими науками. Індивідуальне та суспільне використання економічних знань.

Проблема обмеженості ресурсів і необхідності вибору. Альтернативність цілей використання обмежених ресурсів і раціональність поведінки суб’єктів господарства. Крива виробничих можливостей.

Предмет мікроекономіки. Суб’єкти та об’єкти економічних відносин на мікрорівні. Індивід. Домогосподарство. Фірма.

Мікроекономічний аналіз. Принципи мікроекономічного аналізу: суб’єктивізм, раціональність, альтернативність в умовах обмеженої інформації та невизначеності. Позитивний та нормативний мікроекономічний аналіз.

Мікроекономічний інструментарій: граничний аналіз, математичне моделювання, лінійні та нелінійні функції. Мікроекономічні моделі.

Рівноважний та нерівноважний аналіз. Загальні положення теорії рівноваги.

Тема 2. Ринкова організація : зміст та структура

Основні економічні проблеми. Що виробляти? Як виробляти? Для кого виробляти? Типи економічних систем. Ринок. Функції ринку. Умови, при яких ринок виконує притаманні йому функції. Приватна власність. Повна економічна самостійність і відповідальність суб’єктів господарювання. Вільне ціноутворення. Наявність ринкової інфраструктури. Конкуренція.

Класифікація ринків: за формами організації, за галузевою ознакою, регульовані та нерегульовані, за територіальною ознакою.

Види ринків за типами конкуренції. Ринок досконалої конкуренції як теоретична модель ринкової економіки. Ринки недосконалої конкуренції. Чиста монополія. Монопсонія. Олігопольний ринок. Ринок монополістичної конкуренції.

Форми та методи конкурентної боротьби. Цінова та нецінова конкуренція. Змагальна та потенціальна конкуренція.

Ринкова кон’юнктура. Фактори ринкової кон’юнктури.

Тема 3. Потреби, блага, корисність

Економічні потреби та їх класифікація. Визначення благ. Економічні блага. Класифікація економічних благ. Корисність. Величина корисності. Загальна корисність. Гранична корисність. Графічне зображення загальної та граничної корисності. Динаміка загальної та граничної корисності при зміні кількості блага. Закон спадної граничної корисності.

Тема 4. Попит і пропозиція в механізмі ринку

Гранична корисність та індивідуальний попит. Визначення індивідуального попиту. Зміст закону попиту, його графічне та алгебраїчне зображення. Ринковий попит. Зміна обсягу попиту та зміна попиту. Нецінові детермінанти попиту.

Пропозиція. Зміст закону пропозиції, його графічне та алгебраїчне зображення. Зміна пропозиції та зміна обсягу пропозиції. Нецінові детермінанти пропозиції. Взаємодія попиту і пропозиції. Поняття ринкової рівноваги та її графічне зображення. Механізм встановлення ринкової рівноваги. Рівноважна ціна.

Попит і пропозиція в умовах контролю над цінами.

Поняття еластичності. Визначення цінової еластичності попиту. Коефіцієнт цінової еластичності попиту. Визначення цінової еластичності попиту за показником загальної виручки. Фактори, які зумовлюють цінову еластичність попиту. Вплив цінової еластичності попиту на поведінку продавця.

Визначення еластичності попиту відносно доходу. Коефіцієнт еластичності попиту відносно доходу. Визначення перехресної еластичності попиту. Коефіцієнт перехресної еластичності попиту. Практичне значення еластичності попиту відносно доходу та перехресної еластичності.

Поняття цінової еластичності пропозиції. Коефіцієнт цінової еластичності пропозиції. Вплив фактора часу на еластичність пропозиції.

Застосування теорії еластичності.

Тема 5. Аналіз поведінки споживача

Характеристика поведінки споживача. Раціональність вибору та рівновага споживача. Рівновага споживача та рівень його добробуту.

Кардиналістський підхід у визначенні споживацьких переваг. Рівність зважених граничних корисностей благ.

Ординалістський підхід у визначенні споживацьких переваг. Крива байдужості споживача. Графічне зображення кривої байдужості. Властивості кривої байдужості. Карта кривих байдужості. Гранична норма субституції. Зона субституції. Рента споживача.

Бюджетна лінія споживача. Графічне та алгебраїчне зображення бюджетної лінії. Поняття нахилу бюджетної лінії. Властивості бюджетної лінії. Стан рівноваги споживача з позиції ординалістської теорії. Зміна стану рівноваги споживача при зміні його доходу і цін благ. Крива “доход – споживання”. Крива “ціна – споживання”. Ефект доходу та ефект заміщення. Блага нижчого порядку. Парадокс Гіффена.

Тема 6. Мікроекономічна модель фірми

Поняття фірми. Концепція фірми у мікроекономічній теорії. Фірма та ринок. Умови, які необхідні для функціонування фірми. Цілі функціонування фірми. Види фірм за формами власності. Фактори виробництва, їх групування. Виробнича функція. Відношення взаємозаміни та взаємодоповнення між факторами виробництва. Сукупний, середній та граничний продукт.

Виробнича функція з одним змінним фактором. Динаміка середньої і граничної продуктивності при зміні одного фактора. Закон спадної віддачі (продуктивності) факторів виробництва. Рівновага виробника з позиції рівності зваженої продуктивності факторів виробництва. Правило максимізації прибутку.

Виробнича функція з двома змінними факторами. Ізокванта, її графічне зображення та властивості. Карта ізоквант. Взаємозамінність факторів виробництва. Гранична норма технічного заміщення. Ізокоста. Графічне та алгебраїчне зображення ізокости. Карта ізокост. Графічне та алгебраїчне зображення рівноваги виробника.

Тема 7. Витрати виробництва та прибуток фірми

Загальний, середній та граничний доход фірми.

Валовий та чистий прибуток. Економічний та бухгалтерський прибуток. “Нормальний прибуток” як категорія мікроекономіки.

Фактор часу у функціонуванні фірми. Миттєвий, короткостроковий та тривалий періоди у функціонуванні фірми. Витрати виробництва у короткому періоді. Постійні, змінні, загальні, середні та граничні витрати. Графічне зображення постійних, змінних, загальних, середніх та граничних витрат. Типовий характер зміни витрат у короткостроковому періоді. Витрати у довгостроковому періоді. Крива тривалих витрат. Види кривих тривалих витрат. Позитивний та негативний ефект від масштабу.

Тема 8. Модель фірми в умовах досконалої конкуренції

Два підходи до визначення обсягу виробництва з метою максимізації прибутку. Визначення ціни та обсягу виробництва в умовах ринку досконалої конкуренції. Умови рівноваги фірми, графічне зображення. Співвідношення ринкової ціни та умов прибутковості, беззбитковості та збитковості фірм. Загранична, гранична та догранична фірми. Пропозиція фірми в короткостроковому періоді.

Рівновага фірми і галузі у довгостроковому періоді.

Тема 9. Модель фірми в умовах недосконалої конкуренції

Чиста монополія. Визначення ціни та обсягу виробництва в умовах чистої монополії. Економічні наслідки чистої монополії. Монополія та науково-технічний прогрес. Цінова дискримінація.

Антимонопольна політика. Напрями державного впливу на поведінку чистого монополіста. Рівень регулювання державою ціни монополіста. Приклади боротьби з монополізмом у вітчизняній та іноземній економіках.

Олігополія. Моделі ціноутворення на олігопольному ринку. Модель ламаної кривої попиту. Картель. Модель домінуючої фірми. Ціноутворення за принципом „витрати плюс”. Особливості нецінової конкуренції в умовах олігополії.

Монополістична конкуренція. Визначення ціни та обсягу виробництва в умовах монополістичної конкуренції. Нецінова конкуренція. Реклама.

Тема 10. Ринки факторів виробництва

Загальна характеристика факторних ринків. Взаємозв’язок ринків продукту та ринків факторів виробництва. Особливості попиту та пропозиції на фактори

виробництва.

Теорія розподілу доходу за власністю на фактори виробництва. Вартісний граничний продукт та ціна фактора.

Ринок праці та його відмінність від інших ринків. Монополія приватної власності на засоби виробництва і монополія профспілок на ринку праці. Контроль профспілок над пропозицією праці.

Особливості механізму та фактори регулювання сучасного ринку праці. Зайнятість, характер та структура праці в умовах сучасного НТП.

Дерегулювання ринку праці.

Капітал як фактор виробництва. Форми капіталу.

Інвестиції. Валові та чисті інвестиції. Короткотермінові інвестиції та довготермінові інвестиції.

Поняття дисконтної величини.

Особливості землі як фактора виробництва. Пропозиція землі. Особливості формування попиту на землю. Фактори, що впливають на попит і пропозицію землі.

Модуль 3. МАКРОЕКОНОМІКА

Тема 1. Макроекономіка як наука

Предмет макроекономіки як частини економічної теорії. Взаємозв’язок процесів на мікро- та макрорівнях. Відмінність предмету макроекономіки від предмету мікроекономіки. Місце макроекономіки в системі економічних наук.

Методи макроекономічного аналізу. Агрегування. Макроекономічні моделі: сутність та роль в макроекономічному аналізі та прогнозуванні. Рівноважний та нерівноважний методи аналізу макросистеми. Позитивний та нормативний аспекти макроаналізу.

Становлення макроекономіки як науки. Макроекономіка як теоретична основа економічної політики держави.

Тема 2. Макроекономічні показники в системі національних рахунків

Теоретичні підходи до вимірювань в національній економіці. Система національних рахунків як інструмент обґрунтування макроекономічних показників. Визначення валового внутрішнього продукту (ВВП) в системі національних рахунків. Кінцевий та проміжний продукт. Додана вартість. Методи розрахунку ВВП: по потоку видатків та по потоку доходів. Валові та чисті інвестиції, джерела їх фінансування. Валовий національний продукт (ВНП). Чистий національний продукт (ЧНП). Національний доход (НД). Особистий доход і особистий доход після сплати податків. Співвідношення між основними показниками системи національних рахунків.

Вплив цін на макропоказники. Номінальний і реальний ВНП. Дефлятор ВНП та індекс споживчих цін. Поняття «інфлювання» та «дефлювання». ВВП і суспільний добробут. Реальний ВНП на душу населення. Елементи суспільного добробуту, що не враховує ВВП. Показник СНР ООН "чистий економічний добробут". Офіційна та тіньова економіка. Причини виникнення тіньової економіки. Методи вимірювання обсягів тіньової економіки. Заходи щодо скорочення обсягів тіньової складової економіки Україні.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Конспект лекцій по дисципліні "політична економія"

  Конспект
  Економіка представляє собою систему економічних відносин, яка складається як на рівні окремих господарюючих суб'єктів, так і національної економіки в цілому.
 2. Міністерство освіти І науки україни (61)

  Документ
  Рассулова Надія Василівна – начальник відділу якості та кредитно-модульної системи організації навчального процесу в університеті, кандидат економічних наук,
 3. Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економіки І торгівлі імені михайла туган-барановського інститут обліку І фінансів

  Документ
  Європейська кредитно-трансферна система (ЕСТS) - це система, яка створена для забезпечення єдиної міждержавної процедури виміру й порівняння між закладами освіти результатів навчання студентів, їхнього академічного визнання.
 4. Виконавець (7)

  Документ
  1. В11 Б25 Барковський В., Барковська Н. . Вища математика для економістів : навч. посіб. / Барковський В., Барковська Н. — К. : Центр учбової літератури, 2010.
 5. Методичні рекомендації до семінарських занять І матеріали для організації самостійної роботи з дисципліни «міжнародна економіка»

  Методичні рекомендації
  Методичні рекомендації до семінарських занять і матеріали для організації самостійної роботи з дисципліни «Міжнародна економіка» (для студентів усіх форм навчання спеціальностей 6.

Другие похожие документы..