Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Доклад'
Организационно-экономические предпосылки развития производственного предпринимательства Факторы государственного влияния на производственное предприн...полностью>>
'Документ'
Муж и жена ссорились весь вечер. Обычно они быстро «остывали», но на этот раз никто не хотел никому уступать. Воцарилось молчание. Внезапно муж вспом...полностью>>
'Конкурс'
Літня дослідницька програма DiaMonD (Diagnostics for Monitoring Disease) UREKA призначена для студентів 2-3 курсів (а також 4 курсу при п'ятирічному ...полностью>>
'Документ'
Министерство внутренних дел Афганистана сообщило об обнаружении крупного схрона с опием в восточной провинции Пактия. Представители МВД заявили, что ...полностью>>

До програми входять модулі, складені на основі дисциплін: Політична економія > Мікроекономіка

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

1

Смотреть полностью

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Затверджую

Голова приймальної комісії ОНЕУ

_____________ М.І.Звєряков

« _____» лютого 2012 р.

П Р О Г Р А М А

вступного випробування зі спеціальності

«Економічна теорія»

на освітньо - кваліфікаційний рівень

«магістр»

Затверджено

на засіданні кафедри

загальної економічної теорії

Протокол № 5

від 30.01.2012р.

Голова фахової атестаційної комісії

к.е.н., проф. Жданова Л. Л.

Одеса 2012

ВСТУП

Фахівці освітньо–кваліфікаційного рівня „магістр” повинні мати високий рівень підготовки для виконання функцій економістів, менеджерів на підприємствах, в організаціях та установах.

Програма комплексного фахового вступного випробування зі спеціальності „Економічна теорія” для вступників, які мають диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра (спеціаліста), складено згідно переліку розділів передбачених навчальним планом.

До програми входять модулі, складені на основі дисциплін:

1. Політична економія

2. Мікроекономіка.

3. Макроекономіка

4. Теорія економічних систем та трансформації.

Рішенням кафедри ЗЕТ від 30.01.2012 протокол №5 програма рекомендована для проведення фахового вступного випробування зі спеціальності „Економічна теорія”.

Модуль 1. ПОЛІТИЧНА ЕКОНОМІЯ

Тема 1. Предмет політичної економії

Виникнення політичної економії. Матеріальне виробництво як основна умова існування та розвитку людини та суспільства. Процес праці та його прості моменти: праця, засіб праці, предмет праці. Засоби виробництва та праця. Продукт праці. Праця у матеріальному виробництві та у сфері послуг. Виробництво як суспільний процес. Потреби. Виробництво, обмін, розподіл та споживання.

Спосіб виробництва. Продуктивні сили і виробничі відносини. Продуктивні сили як матеріальна основа економічної системи. Спосіб виробництва як діалектична єдність продуктивних сил і виробничих відносин.

Економічні закони та їх об’єктивний характер. Система економічних законів. Класифікація економічних законів.

Предмет політичної економії. Історичний характер політичної економії. Функції політичної економії. Розвиток предмета політичної економії. Політична економія і обґрунтування економічної політики. Місце політичної економії в системі суспільних наук. Місце політичної економії в системі економічних наук.

Тема 2. Товарне виробництво. Товар і гроші

Натуральне господарство як історичний попередник товарного виробництва.

Товарне виробництво: причини виникнення і основні риси. Просте та капіталістичне товарне виробництво: загальні риси та розбіжності.

Товар та його властивості: споживна вартість та вартість. Мінова вартість як форма вартості. Субстанція вартості. Подвійний характер праці, втіленої в товарі. Конкретна та абстрактна праця. Основне протиріччя товарного виробництва. Приватна та суспільна праця. Внутрішні протиріччя товару.

Величина вартості. Індивідуальна та суспільно необхідна праця. Індивідуальний та суспільно необхідний робочий час. Продуктивність та інтенсивність праці, їх вплив на величину вартості товару. Проста та складна праця. Редукція праці.

Форма вартості. Відносна та еквівалентна форма вартості. Особливості товару-еквіваленту. Історичний розвиток форми вартості. Виникнення грошей. Сутність і функції грошей. Грошовий обіг та його закони. Паперові гроші. Сутність та причини інфляції. Закон вартості — основний закон товарного виробництва. Механізм дії та функції закону вартості. Роль закону вартості при переході від простого товарного виробництва до капіталістичного

Тема 3. Капітал і наймана праця

Перетворення грошей у капітал. Загальна формула капіталу та її протиріччя.

Робоча сила як товар. Умови перетворення робочої сили у товар. Вартість і споживна вартість товару робоча сила. Фактори, що визначають величину вартості товару робоча сила.

Процес праці та процес створення і зростання вартості. Подвійний характер капіталістичного виробництва. Роль подвійного характеру праці у створенні вартості. Додаткова вартість. Необхідна та додаткова праця. Робочий день, його структура та границі. Необхідний та додатковий час.

Сутність капіталу. Постійний і змінний капітал.

Норма і маса додаткової вартості. Два способи виробництва додаткової вартості. Абсолютна додаткова вартість. Відносна додаткова вартість. Надлишкова додаткова вартість як різновид відносної додаткової вартості.

Стадії підвищення продуктивності праці капіталізмом: проста кооперація, мануфактура, машинне виробництво. Формальне підпорядкування праці капіталу. Усуспільнення праці капіталом. Реальне підпорядкування праці капіталу. Вплив НТР на підвищення продуктивності праці.

Тема 4. Заробітна плата

Сутність заробітної плати. Форми заробітної плати. Погодинна заробітна плата. Відрядна заробітна плата як перетворена форма погодинної заробітної плати. Системи заробітної плати. Еволюція форм і систем заробітної плати.

Рівень заробітної плати. Номінальна і реальна заробітна плата. Фактори, що впливають на рівень реальної заробітної плати. Мінімальний рівень заробітної плати та прожитковий мінімум.

Тема 5. Процес нагромадження капіталу

Необхідність, сутність та типи відтворення. Відтворення продуктивних сил та виробничих відносин. Просте і розширене відтворення індивідуального капіталу.

Нагромадження капіталу. Фактори, які визначають розміри нагромадження.

Технічна, вартісна та органічна будова капіталу, тенденції їх зміни. Форми нагромадження: концентрація і централізація капіталу та виробництва, їх розбіжність та взаємозв’язок. Шляхи централізації капіталу.

Відносне перенаселення. Нагромадження капіталу і зайнятість. Форми безробіття: текуча, прихована, застійна.

Тема 6. Кругоборот і оборот капіталу

Кругооборот капіталу та його три стадії. Промисловий капітал. Функціональні форми промислового капіталу.

Виробництво та обіг. Сутність процесу обігу.

Оборот капіталу. Швидкість обороту. Фактори, які впливають на швидкість обороту.

Основний і оборотний капітал. Фізичне і моральне зношення основного капіталу. Амортизація. Норма амортизації.

Час обороту та його складові частини. Час виробництва і час обігу.

Оборот змінного капіталу та річна маса і норма додаткової вартості.

Тема 7. Відтворення і обіг усього суспільного капіталу

Індивідуальний та суспільний капітал, проблема їх відтворення. Передумови теоретичного аналізу відтворення суспільного капіталу. Сукупний суспільний продукт. Натуральна і вартісна структури сукупного суспільного продукту. Два підрозділи суспільного виробництва. Проблема реалізації сукупного суспільного продукту.

Умови реалізації сукупного суспільного продукту при простому відтворенні. Умови реалізації сукупного суспільного продукту при розширеному відтворенні.

Тема 8. Витрати виробництва і прибуток

Вартість товару та капіталістичні витрати виробництва. Вплив складових частин витрат виробництва на вартість товару.

Сутність прибутку, його норма і маса. Фактори, які визначають норму прибутку.

Витрати виробництва і конкуренція. Внутрішньогалузева конкуренція та утворення ринкової вартості.

Міжгалузева конкуренція та утворення середньої норми прибутку. Середній прибуток. Перетворення вартості товару в ціну виробництва. Історичний та логічний зв’язок між вартістю і ціною виробництва.

Закон тенденції норми прибутку до зниження та протидіючі фактори.

Тема 9. Торговий капітал і торговий прибуток

Купецький та торговий капітал. Торговий капітал як відокремлена частина промислового капіталу. Сутність, особливості та роль торгового капіталу. Торговий прибуток та механізм його утворення. Норма торгового прибутку.

Витрати обігу та його види. Відшкодування додаткових витрат обігу. Відшкодування чистих витрат обігу.

Структура робочого часу в торгівлі. Форми торгівлі. Оптова та роздрібна. Форми оптової торгівлі: товарні біржі, ярмарки, аукціони. Форми роздрібної торгівлі. Роль торгового капіталу в сучасній економіці.

Тема 10. Позичковий капітал і позичковий процент

Лихварський капітал як попередник позичкового капіталу. Позичковий капітал як відокремлена частина промислового капіталу. Джерела позичкового капіталу. Особливості позичкового капіталу.

Позичковий процент. Розпадання середнього прибутку на позичковий процент і підприємницький доход. Норма процента та її тенденція до зниження.

Необхідність та сутність кредиту. Функції та форми кредиту. Комерційний кредит. Банківський кредит. Банки. Види банків. Функції та операції банків. Банківський прибуток. Роль кредиту в розвитку виробництва.

Акціонерний капітал і акціонерні товариства. Акції, їх види. Курс акцій. Установчий прибуток і шляхи його утворення.

Фіктивний капітал. Відмінності фіктивного капіталу від реального. Фондові біржі. Вплив акціонерного суспільства на концентрацію та централізацію капіталу. Проблеми і шляхи формування акціонерного капіталу в Україні.

Тема 11. Аграрні відносини в умовах капіталістичної економіки

Аграрні відносини. Аграрні відносини у докапіталістичних формах виробництва і докапіталістичні форми земельної ренти. Основні риси капіталістичних аграрних відносин. Сутність капіталістичної земельної ренти. Рента і орендна плата.

Приватна власність на землю та рентні відносини. Монополія на землю як об’єкт господарювання. Особливості ціноутворення на продукцію сільського господарства. Диференційний додатковий прибуток орендатора. Умови, джерела і механізм утворення диференційної ренти І, її форми. Інтенсифікація сільськогосподарського виробництва і диференційний додатковий прибуток. Умови і механізм утворення диференційної ренти ІІ.

Абсолютна рента. Монопольна рента. Ціна землі та її динаміка.

Тема 12. Національний доход

Сутність національного доходу, його вартісна та речова форми. Фактори зростання національного доходу.

Виробництво національного доходу. Продуктивна і непродуктивна праця. Розподіл, перерозподіл та використання національного доходу. Фонд споживання та фонд нагромадження.

Тема 13. Економічні кризи та цикли

Циклічний характер відтворення в ринковій економіці. Сутність та прояви економічної кризи. Основне протиріччя капіталізму як основна причина економічних криз. Форми прояву основного протиріччя капіталізму. Періодичність економічних криз. Економічний цикл. Фази циклу. Криза. Депресія. Пожвавлення. Підйом. Матеріальна основа періодичності криз.

Види циклів та криз. Структурні кризи. Аграрні кризи та їх особливості.

Особливості циклічного розвитку економіки в сучасних умовах.

Тема 14. Закономірності та етапи розвитку капіталістичної

економічної системи

Економічна система монополістичного капіталізму. Концентрація і централізація виробництва - основа виникнення монополій. Сутність і форми монополістичних об’єднань. Монополія і конкуренція. Монопольна ціна і монопольний прибуток. Особливості концентрації виробництва і капіталу в сучасних умовах.

Концентрація та централізація банківського капіталу. Банківські монополії.

Утворення і сутність фінансового капіталу. Фінансова олігархія та методи її економічного панування. Вивіз капіталу. Можливість і необхідність вивозу капіталу. Основні форми вивозу капіталу. Наслідки вивозу капіталу. Сучасні явища у вивозі капіталу. Транснаціональні корпорації як новий ступень концентрації та централізації капіталу. Форми транснаціональних корпорацій.

Державно-монополістична стадія еволюції капіталістичної економічної системи. Держава як суб’єкт економічних відносин. Державне регулювання суспільного відтворення.

Модуль 2. МІКРОЕКОНОМІКА

Тема 1. Предмет і метод мікроекономіки

Політична економія, мікро - та макроекономіка як напрямки дослідження сучасної ї економічної теорії. Визначення вартості в різних напрямках економічної думки. Трудова теорія вартості та теорія корисності. Об’єктивістський підхід у вивченні економічних явищ політичною економією та суб’єктивістський підхід мікроекономіки. Зв’язок мікроекономіки з іншими науками. Індивідуальне та суспільне використання економічних знань.

Проблема обмеженості ресурсів і необхідності вибору. Альтернативність цілей використання обмежених ресурсів і раціональність поведінки суб’єктів господарства. Крива виробничих можливостей.

Предмет мікроекономіки. Суб’єкти та об’єкти економічних відносин на мікрорівні. Індивід. Домогосподарство. Фірма.

Мікроекономічний аналіз. Принципи мікроекономічного аналізу: суб’єктивізм, раціональність, альтернативність в умовах обмеженої інформації та невизначеності. Позитивний та нормативний мікроекономічний аналіз.

Мікроекономічний інструментарій: граничний аналіз, математичне моделювання, лінійні та нелінійні функції. Мікроекономічні моделі.

Рівноважний та нерівноважний аналіз. Загальні положення теорії рівноваги.

Тема 2. Ринкова організація : зміст та структура

Основні економічні проблеми. Що виробляти? Як виробляти? Для кого виробляти? Типи економічних систем. Ринок. Функції ринку. Умови, при яких ринок виконує притаманні йому функції. Приватна власність. Повна економічна самостійність і відповідальність суб’єктів господарювання. Вільне ціноутворення. Наявність ринкової інфраструктури. Конкуренція.

Класифікація ринків: за формами організації, за галузевою ознакою, регульовані та нерегульовані, за територіальною ознакою.

Види ринків за типами конкуренції. Ринок досконалої конкуренції як теоретична модель ринкової економіки. Ринки недосконалої конкуренції. Чиста монополія. Монопсонія. Олігопольний ринок. Ринок монополістичної конкуренції.

Форми та методи конкурентної боротьби. Цінова та нецінова конкуренція. Змагальна та потенціальна конкуренція.

Ринкова кон’юнктура. Фактори ринкової кон’юнктури.

Тема 3. Потреби, блага, корисність

Економічні потреби та їх класифікація. Визначення благ. Економічні блага. Класифікація економічних благ. Корисність. Величина корисності. Загальна корисність. Гранична корисність. Графічне зображення загальної та граничної корисності. Динаміка загальної та граничної корисності при зміні кількості блага. Закон спадної граничної корисності.

Тема 4. Попит і пропозиція в механізмі ринку

Гранична корисність та індивідуальний попит. Визначення індивідуального попиту. Зміст закону попиту, його графічне та алгебраїчне зображення. Ринковий попит. Зміна обсягу попиту та зміна попиту. Нецінові детермінанти попиту.

Пропозиція. Зміст закону пропозиції, його графічне та алгебраїчне зображення. Зміна пропозиції та зміна обсягу пропозиції. Нецінові детермінанти пропозиції. Взаємодія попиту і пропозиції. Поняття ринкової рівноваги та її графічне зображення. Механізм встановлення ринкової рівноваги. Рівноважна ціна.

Попит і пропозиція в умовах контролю над цінами.

Поняття еластичності. Визначення цінової еластичності попиту. Коефіцієнт цінової еластичності попиту. Визначення цінової еластичності попиту за показником загальної виручки. Фактори, які зумовлюють цінову еластичність попиту. Вплив цінової еластичності попиту на поведінку продавця.

Визначення еластичності попиту відносно доходу. Коефіцієнт еластичності попиту відносно доходу. Визначення перехресної еластичності попиту. Коефіцієнт перехресної еластичності попиту. Практичне значення еластичності попиту відносно доходу та перехресної еластичності.

Поняття цінової еластичності пропозиції. Коефіцієнт цінової еластичності пропозиції. Вплив фактора часу на еластичність пропозиції.

Застосування теорії еластичності.

Тема 5. Аналіз поведінки споживача

Характеристика поведінки споживача. Раціональність вибору та рівновага споживача. Рівновага споживача та рівень його добробуту.

Кардиналістський підхід у визначенні споживацьких переваг. Рівність зважених граничних корисностей благ.

Ординалістський підхід у визначенні споживацьких переваг. Крива байдужості споживача. Графічне зображення кривої байдужості. Властивості кривої байдужості. Карта кривих байдужості. Гранична норма субституції. Зона субституції. Рента споживача.

Бюджетна лінія споживача. Графічне та алгебраїчне зображення бюджетної лінії. Поняття нахилу бюджетної лінії. Властивості бюджетної лінії. Стан рівноваги споживача з позиції ординалістської теорії. Зміна стану рівноваги споживача при зміні його доходу і цін благ. Крива “доход – споживання”. Крива “ціна – споживання”. Ефект доходу та ефект заміщення. Блага нижчого порядку. Парадокс Гіффена.

Тема 6. Мікроекономічна модель фірми

Поняття фірми. Концепція фірми у мікроекономічній теорії. Фірма та ринок. Умови, які необхідні для функціонування фірми. Цілі функціонування фірми. Види фірм за формами власності. Фактори виробництва, їх групування. Виробнича функція. Відношення взаємозаміни та взаємодоповнення між факторами виробництва. Сукупний, середній та граничний продукт.

Виробнича функція з одним змінним фактором. Динаміка середньої і граничної продуктивності при зміні одного фактора. Закон спадної віддачі (продуктивності) факторів виробництва. Рівновага виробника з позиції рівності зваженої продуктивності факторів виробництва. Правило максимізації прибутку.

Виробнича функція з двома змінними факторами. Ізокванта, її графічне зображення та властивості. Карта ізоквант. Взаємозамінність факторів виробництва. Гранична норма технічного заміщення. Ізокоста. Графічне та алгебраїчне зображення ізокости. Карта ізокост. Графічне та алгебраїчне зображення рівноваги виробника.

Тема 7. Витрати виробництва та прибуток фірми

Загальний, середній та граничний доход фірми.

Валовий та чистий прибуток. Економічний та бухгалтерський прибуток. “Нормальний прибуток” як категорія мікроекономіки.

Фактор часу у функціонуванні фірми. Миттєвий, короткостроковий та тривалий періоди у функціонуванні фірми. Витрати виробництва у короткому періоді. Постійні, змінні, загальні, середні та граничні витрати. Графічне зображення постійних, змінних, загальних, середніх та граничних витрат. Типовий характер зміни витрат у короткостроковому періоді. Витрати у довгостроковому періоді. Крива тривалих витрат. Види кривих тривалих витрат. Позитивний та негативний ефект від масштабу.

Тема 8. Модель фірми в умовах досконалої конкуренції

Два підходи до визначення обсягу виробництва з метою максимізації прибутку. Визначення ціни та обсягу виробництва в умовах ринку досконалої конкуренції. Умови рівноваги фірми, графічне зображення. Співвідношення ринкової ціни та умов прибутковості, беззбитковості та збитковості фірм. Загранична, гранична та догранична фірми. Пропозиція фірми в короткостроковому періоді.

Рівновага фірми і галузі у довгостроковому періоді.

Тема 9. Модель фірми в умовах недосконалої конкуренції

Чиста монополія. Визначення ціни та обсягу виробництва в умовах чистої монополії. Економічні наслідки чистої монополії. Монополія та науково-технічний прогрес. Цінова дискримінація.

Антимонопольна політика. Напрями державного впливу на поведінку чистого монополіста. Рівень регулювання державою ціни монополіста. Приклади боротьби з монополізмом у вітчизняній та іноземній економіках.

Олігополія. Моделі ціноутворення на олігопольному ринку. Модель ламаної кривої попиту. Картель. Модель домінуючої фірми. Ціноутворення за принципом „витрати плюс”. Особливості нецінової конкуренції в умовах олігополії.

Монополістична конкуренція. Визначення ціни та обсягу виробництва в умовах монополістичної конкуренції. Нецінова конкуренція. Реклама.

Тема 10. Ринки факторів виробництва

Загальна характеристика факторних ринків. Взаємозв’язок ринків продукту та ринків факторів виробництва. Особливості попиту та пропозиції на фактори

виробництва.

Теорія розподілу доходу за власністю на фактори виробництва. Вартісний граничний продукт та ціна фактора.

Ринок праці та його відмінність від інших ринків. Монополія приватної власності на засоби виробництва і монополія профспілок на ринку праці. Контроль профспілок над пропозицією праці.

Особливості механізму та фактори регулювання сучасного ринку праці. Зайнятість, характер та структура праці в умовах сучасного НТП.

Дерегулювання ринку праці.

Капітал як фактор виробництва. Форми капіталу.

Інвестиції. Валові та чисті інвестиції. Короткотермінові інвестиції та довготермінові інвестиції.

Поняття дисконтної величини.

Особливості землі як фактора виробництва. Пропозиція землі. Особливості формування попиту на землю. Фактори, що впливають на попит і пропозицію землі.

Модуль 3. МАКРОЕКОНОМІКА

Тема 1. Макроекономіка як наука

Предмет макроекономіки як частини економічної теорії. Взаємозв’язок процесів на мікро- та макрорівнях. Відмінність предмету макроекономіки від предмету мікроекономіки. Місце макроекономіки в системі економічних наук.

Методи макроекономічного аналізу. Агрегування. Макроекономічні моделі: сутність та роль в макроекономічному аналізі та прогнозуванні. Рівноважний та нерівноважний методи аналізу макросистеми. Позитивний та нормативний аспекти макроаналізу.

Становлення макроекономіки як науки. Макроекономіка як теоретична основа економічної політики держави.

Тема 2. Макроекономічні показники в системі національних рахунків

Теоретичні підходи до вимірювань в національній економіці. Система національних рахунків як інструмент обґрунтування макроекономічних показників. Визначення валового внутрішнього продукту (ВВП) в системі національних рахунків. Кінцевий та проміжний продукт. Додана вартість. Методи розрахунку ВВП: по потоку видатків та по потоку доходів. Валові та чисті інвестиції, джерела їх фінансування. Валовий національний продукт (ВНП). Чистий національний продукт (ЧНП). Національний доход (НД). Особистий доход і особистий доход після сплати податків. Співвідношення між основними показниками системи національних рахунків.

Вплив цін на макропоказники. Номінальний і реальний ВНП. Дефлятор ВНП та індекс споживчих цін. Поняття «інфлювання» та «дефлювання». ВВП і суспільний добробут. Реальний ВНП на душу населення. Елементи суспільного добробуту, що не враховує ВВП. Показник СНР ООН "чистий економічний добробут". Офіційна та тіньова економіка. Причини виникнення тіньової економіки. Методи вимірювання обсягів тіньової економіки. Заходи щодо скорочення обсягів тіньової складової економіки Україні.

Тема 3. Сукупний попит та сукупна пропозиція

Поняття сукупного попиту. Крива сукупного попиту (AD). Три види ефектів: ефект ставки відсотку, ефект матеріальних цінностей, ефект імпортних закупівель. Нецінові фактори сукупного попиту та їх вплив на його криву.

Поняття сукупної пропозиції. Крива сукупної пропозиції (AS). Горизонтальний (кейнсіанський), проміжний та вертикальний (класичний) відрізки кривої сукупної пропозиції. Нецінові фактори сукупної пропозиції та їх вплив на її криву.

Модель сукупного попиту та сукупної пропозиції (модель AD-AS). Рівноважний рівень цін та рівноважний реальний обсяг національного виробництва. Короткострокова та довгострокова макроекономічні рівноваги. Наслідки зміни сукупного попиту в короткостроковому та довгостроковому періодах. «Ефект храповика». Наслідки зміни сукупної пропозиції.

Тема 4. Класична і кейнсіанська макроекономічні моделі

Класична теорія. Закон Сея. Заощадження, інвестиції, норма процента в класичній теорії. Класична макроекономічна модель та її графічне зображення. Принцип нейтральності держави.

Критика Кейнсом постулатів класичної теорії. Кейнсіанська теорія ефективного попиту. Сукупні витрати. Споживання та заощадження як функції доходу. Графіки споживання та заощадження. Середня та гранична схильність до споживання. Середня та гранична схильність до заощадження. Основний психологічний закон Кейнса. Інвестиції. Фактори, що визначають величину та динаміку інвестицій. Мультиплікатор інвестицій. Парадокс ощадливості. Кейнсіанська макроекономічна модель та її графічне зображення.

Методи визначення рівноважного обсягу виробництва. Метод зіставлення сукупних витрат і обсягу виробництва. Метод «вилучень та ін’єкцій». Невідповідність інвестиційних планів та планів заощаджень.

Кейнсіанська теорія як обґрунтування впливу держави на економічну рівновагу.

Тема 5. Грошовий ринок та банківська система

Трактування сутності та функцій грошей макроекономікою.

Попит на гроші та його складові. Крива попиту на гроші. Фактори, що впливають на попит на гроші. Пропозиція грошей. Графік грошової пропозиції. Грошові агрегати. Фактори, що впливають на пропозицію грошей. Грошовий ринок та його графічна модель. Рівновага на грошовому ринку. Рівноважна ставка процента. Номінальна і реальна ставки проценту. Порушення та відновлення рівноваги на грошовому ринку. Банківська система. Дворівнева банківська система. Функції Центрального банку. Функції комерційних банків. Норма банківських резервів. Обов’язкові і надлишкові резерви. Банківський механізм розширення грошової пропозиції. Грошовий мультиплікатор.

Сучасний стан та перспективи розвитку банківської системи в Україні.

Тема 6. Макроекономічна нестабільність: циклічність розвитку економіки, безробіття та інфляція

Циклічність як форма розвитку економіки. Причини циклічних коливань в інтерпретації різних теоретичних шкіл. Класифікація економічних циклів в залежності від їх тривалості. Теорія “довгих хвиль” М. Кондратьєва. Особливості циклів ХХ – початку ХХІ ст. Структурні кризи. Антициклічна політика держави.

Поняття «безробіття». Економічно активне населення. Зайняті. Безробітні. Вимірювання безробіття. Природний рівень безробіття. Види безробіття. Економічна ціна безробіття. Фактичний і потенційний ВНП. Закон Оукена. Соціально-економічні наслідки безробіття. Соціальні витрати безробіття. Вплив безробіття на процес відтворення робочої сили. Основні напрямки державного регулювання зайнятості. Державна політика зайнятості.

Поняття «інфляція». Вимірювання інфляції. Типи інфляції за темпами зростання цін. Інфляція попиту та її графічне зображення. Інфляція пропозиції (витрат) та її графічне зображення. Соціально-економічні наслідки інфляції. Взаємозв’язок інфляції та безробіття. Крива Філліпса. Стагфляція. Антиінфляційна політика.

Трансформаційна криза. Відмінність трансформаційної кризи від економічної кризи як фази циклу розвинутої ринкової економіки. Особливості безробіття та інфляції під час трансформаційної кризи.

Тема 7. Держава у системі макроекономічного регулювання

Еволюція теоретичних концепцій ролі держави в економіці. Цілі та напрямки державного втручання в економічні процеси. Економічні функції держави. Методи державного регулювання економіки: адміністративні та економічні; економічні прямі та непрямі; регулювання за допомогою державного бюджету та кредиту. Роль держави у процесі перетворення економіки на ринкових засадах. Макроекономічні проблеми реформування економіки: стабілізація фінансової та грошової системи, структурна перебудова економіки, створення відкритої економіки.

Тема 8. Фіскальна та грошова політика держави

Державні фінанси. Державний бюджет, його структура. Оподаткування. Функції оподаткування. Податки. Види податків. Дефіцит та профіцит державного бюджету. Державний борг. Внутрішній та зовнішній державний борг.

Фіскальна політика. Дискреційна і недискреційна фіскальна політика. Мультиплікатор державних видатків. Податковий мультиплікатор.

Грошово-кредитна політика. Інструменти грошово-кредитної політики.

Кейнсіанське трактування фіскальної та грошово-кредитної політики. Політика «дешевих» і «дорогих грошей». Монетаристське трактування фіскальної та грошово-кредитної політики. Теорія економіки пропозиції та крива Лаффера. Рекомендації теорії економіки пропозиції стосовно економічної політики.

Монетаризм та кейнсіансьтво як теоретичні засади реформування пострадянських економік.

Тема 9. Економічне зростання

Економічне зростання та його цілі. Фактори економічного зростання. Екстенсивний та інтенсивний типи економічного зростання. Моделі економічного зростання. Економічне зростання та економічний розвиток.

Наслідки економічного зростання. Межі економічного зростання. Аргументи прибічників і противників економічного зростання, проблема оптимального економічного зростання. Економічне зростання в трансформаційній економіці.

Модуль 4. ТЕОРІЯ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ ТА ТРАНСФОРМАЦІЇ

Тема 1. Предмет і завдання дисципліни «теорія економічних систем та трансформації». Економічний розвиток і проблеми його дослідження в сучасній економічній теорії.


Економічна система: сутність та структурні елементи. Продуктивні сили як матеріальна основа економічної системи. Економічні відносини та їх визначальна роль у структурі суспільства. Організаційно-економічні та техніко-економічні відносини. Трансформаційна економіка як об’єкт теоретичного пізнання. Зміст соціально-економічних трансформацій. Критерії виділення стадій розвитку суспільства. Історизм критеріїв. Формаційний критерій: зміст і роль. Цивілізаційний критерій. Характер перехідних процесів. Локальні та глобальні перехідні стани. Кризові явища в трансформаційній економіці. Економічна криза та трансформаційна криза. Співвідношення об’єктивних та суб’єктивних факторів в процесі трансформації економіки. Співвідношення загального і специфічного в трансформаційній економіці.

Визначення предмету та методу дослідження. Специфіка категоріального апарату.

Тема 2. Західноєвропейська модель капіталізму.

Передумови становлення західноєвропейської моделі економічної системи. Загальна характеристика західноєвропейської моделі економічної системи. Соціально-економічна інтеграція як чинник зростання ефективності західноєвропейської моделі економічної системи. Особливості західноєвропейської моделі економічної системи. Передумови становлення соціального ринкового господарства Німеччини. Підходи до визначення соціального ринкового господарства. Особливості інституціональної структури Німеччини. Передумови становлення моделі національної економіки сучасної Швеції. Соціальне вирівнювання у сучасній Швеції. Особливості відносин праці та капіталу Швеції.

Тема 3. Північноамериканська модель економічної системи.

Передумови становлення американської моделі національної економіки. Загальна характеристика американської моделі національної економіки. Макроекономічні особливості американської моделі національної економіки. Загальні риси структури великого капіталу. Венчурний капітал США. Роль малого бізнесу у США.

Тема 4. Японська модель економічної системи.

Передумови становлення японської моделі національної економіки. Загальна характеристика японської моделі національної економіки. Особливості мікроекономічної структури акціонерного капіталу японських корпорацій. Фактори зростання японської економіки. Особливості макроекономічної структури японської моделі національної економіки. Макроекономічна політика Японії. Державне регулювання японської економіки. Координуюча роль уряду. Індикативне планування в Японії.

Тема 5. Китайська модель перехідної економічної системи.

Економічна система Китаю: передумови формування та еволюція. Специфіка ринкових перетворень в Китаї. Макроекономічне планування та регулювання. Реформування державного сектора економіки. Фіскальна та антиінфляційна політика. Залучення іноземних інвестицій.

Тема 6. Індустріальне і постіндустріальне суспільство. Спільні та відмінні риси, тенденції розвитку.

Теорії індустріального суспільства. Генезис теорії. Сен-Сімон і його індустріальна система. Стадії економічного зростання Уолта Ростоу. Концепція індустріального суспільства Раймона Арона. Теорія технологічного суспільства Жака Эллюля. Нове індустріальне суспільство Джона Гелбрейта. Секторна модель Кенета Кларка. Теорія постіндустріального суспільства Деніела Белла. Критерій переходу суспільства до постіндустріальної стадії розвитку. Загальні риси та відмінності теорій індустріального та постіндустріального суспільства. Відмінність економічного погляду на суспільство від соціологічного.

Тема 7.Теорії інформаційного суспільства. Теорія економіки знань.

Інформаційне суспільство як суспільство знань. Визначення знань та інформації. Інформація як товар. Теоретичні основи визначення ціни інформаційного товару. Мануель Кастельс та його теорія інформаційного суспільства як капіталістичного. Суспільство мережевих структур. Інформаційне суспільство як постіндустріальне в теорії Д.Белла. Інформаційне суспільство як розвинений капіталізм в теорії Герберта Шиллера.

Знання, вартість та капітал в теорії економіки знань. Вартість, створена знанням в теорії Тайічи Сакайя. Андре Горц та його критика теорії економіки знань.

Тема 8. Соціальна стратифікація суспільства в умовах розвитку економічної системи капіталізму.

Соціальна структура суспільства і соціальна стратифікація. Критерії соціальної стратифікації. Соціальна мобільність. Соціальна нерівність. Розподіл доходів за джерелом та за розміром. Агреговані показники нерівності.

Рівень життя населення, його складові та індикатори. Рівень і диференціація доходів у перехідній період. Бідність, її визначення та вимірювання. Межа бідності. Споживчий кошик. Абсолютне зубожіння. Економічне зростання та масштаби бідності: гіпотеза Саймона Кузнеца. Зміна цілей розвитку: економічне зростання та покращання розподілу доходу.

Тема 9. Теоретична модель економічної системи соціалізму. Передумови та цілі системної трансформації соціалізму. Соціалізація економіки.

Теоретична модель соціалістичної економіки. Утопічний соціалізм. Науковий соціалізм. План і ринок. Дискусія про ефективність планової економіки. Виникнення радянської системи господарювання. Основні риси радянської системи господарювання та її протиріччя. Науково-технічний прогрес в плановій економіці. Вирішення соціальних проблем.

Зміст і структура ринкової трансформації інверсійного типу. Передумови та цілі системної трансформації соціалізму. Переструктурування економіки. Соціалізація економіки в ринковій трансформації інверсійного типу. Теорія соціалізації економіки. Співвідношення економіки та суспільства. Соціологічний аналіз економічних інститутів. Власність як економічний інститут. Ефективність власності як економічного інституту. Ринок як соціальний інститут і як соціальна система. Економічна свобода, економічна демократія, соціальна справедливість і рівність як чинники соціоекономічного розвитку.

Тема 10. Приватизація як вихідна ланка ринкових перетворень в Україні. Її зміст і протиріччя

Інституціональне середовище в трансформаційній економіці. Відносини власності. Відносини власності. Юридична форма власності. Економічний зміст відносин власності. Шляхи зміни відносин власності. Еволюційний шлях. Революційний шлях. Денаціоналізація, приватизація, роздержавлення: економічний зміст та форми. Завдання приватизації. Принципи та підходи до приватизації в різних країнах. Специфіка приватизації в розвинених країнах. Приватизація в східноєвропейських країнах. Зміст і протиріччя приватизації в Україні. Етапи приватизації в Україні. Приватизація за приватизаційні майнові сертифікати. Приватизація за грошові засоби. Підсумки приватизації. Перспективи розвитку приватизованих підприємств.

Тема 11. Становлення ринку факторів виробництва

Первісне накопичення капіталу в перехідній економіці

Первісне накопичення капіталу як економічна категорія. Історична місія первісного накопичення капіталу в класичних умовах західноєвропейських країн. Первісне накопичення капіталу в пострадянських країнах. Історична місія первісного накопичення капіталу в індустріально розвинутих країнах. Реструктуризація економіки. Формування промислового капіталу. Формування фінансового капіталу. Формування ринків землі та нерухомості. Формування ринку праці.

Тема 12. Формування підприємницького середовища у перехідній економіці України.

Підприємництво: наукове та емпіричне визначення. Сучасні теорії підприємництва. Підприємець у теорії Й. Шумпетера. Функції та характерні риси підприємця. Ризик у підприємницькій діяльності. Організаційно-правові форми підприємництва в Україні. Соціально-економічні форми підприємництва. Соціально-економічний зміст організаційно-правових форм підприємництва: малого бізнесу, сімейних підприємств, індивідуального приватного підприємства, товариства, акціонерної компанії, кооперативу.

Тема 13. Фіскальна та монетарна політика як складові фінансової стабілізації в трансформаційній економіці

Економічна політика в умовах трансформації: складові частини економічної політики; соціально-економічний механізм визначення економічної політики. Фіскальна політика в перехідний період. Становлення податкової та бюджетної систем України. Дефіцит бюджету і державний борг в перехідний період. Монетарна політика в умовах ринкової трансформації. Сутність і причини інфляції в перехідній економіці. Джерела та специфіка позикового капіталу України. Джерела банківського відсотку. Довготермінові позики в умовах трансформаційного спаду. Специфіка амортизаційно-інвестиційної політики в перехідній економіці. Джерела інвестицій в трансформаційній економіці України. Відплив капіталу в період трансформації.

Тема 14. Зайнятість та соціальна політика в умовах ринкових перетворень

Безробіття як макроекономічна проблема. Специфіка безробіття у період трансформації. Формування зайнятості та форми відповідності пропозиції робочої сили на ринку праці та попиту на неї. Взаємозв’язок інфляції та безробіття в економіці сучасної України. Соціально орієнтована ринкова система. Система соціального захисту і соціальної безпеки людини. Принципи і умови формування соціальної економіки.

Тема 15. Теорія економічного зростання у перехідний період. Політика стимулювання економічного зростання

Економічне зростання як теоретична проблема. Теорія ендогенного економічного зростання. Концепція наздоганяючого економічного зростання. Концепція випереджаючого економічного зростання.

Специфіка проблеми економічного зростання для пострадянських країн. Гранична схильність до споживання та мультиплікатор ВНП в перехідній економіці. Модель Харрода-Домара та специфіка економіки України щодо капіталомісткості виробництва. Неокласичні теорії економічного зростання на базі ідей вільного ринку.

Тема 16. Глобалізація, її вплив на трансформаційні

процеси в Україні.

Особливості і форми міжнародного поділу праці та інтеграційних процесів у сучасних умовах, їх вплив на ринкові реформи в Україні. Сутність глобалізації та її наслідки. Тенденції інтеграції економіки України у світове господарство .

Критерії оцінювання комплексного фахового випробування зі спеціальності «Економічна теорія»

Оцінка знань вступників з комплексного фахового вступного іспиту здійснюється за 100 бальною системою за двома складовими:

 1. за результатами тестового контролю вступник отримує
  максимально 50 балів (1 бал х 50 тестів);

 2. за результатами розв'язання практичного завдання максимально
  отримує 50 балів (25 балів х 2 задачі).

Кожна задача оцінюється за такими критеріями:

25 балів - завдання виконано повністю, задача розв'язана цілком вірно з наведенням вірних формул та розрахунків, відповідним поясненням та обґрунтуванням отриманих відповідей, які свідчать про рівень навичок та вмінь, висновки аргументовані та оформлені належним чином;

21-24 балів — завдання виконано повністю, задача розв'язана вірно, але відсутні відповідні пояснення,;

16-20 балів - завдання виконано не менш як на 70%, при вирішенні задачі зроблено арифметичні помилки, однак алгоритм розв'язання вірний;

11-15 балів - завдання виконано не менш як на 50%, припущені незначні помилки у розрахунках або оформленні;

1-10 балів - задача виконана менш як на 50 %, припущені принципові помилки в розрахунках і оформленні;

0 балів - задача вирішена цілком невірно, або взагалі немає рішення.

За підсумками фахового іспиту вступник може набрати від 0 до 100 балів включно

Вступник, який набрав менше за 24 бали на фаховому випробуванні, не допускається до участі у конкурсі на здобуття освітньо-кваліфікаціного рівня «магістр».

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Модуль 1. ПОЛІТИЧНА ЕКОНОМІЯ

1. Курс политической экономии / Под ред. Н.А. Цаголова Т.І – М.: Экономика, 1973.

2. Маркс К. Капітал. Т.1. – Маркс К., Енгельс Ф. – Твори. - Т.23.

3. Маркс К. Капітал. Т.2. – Маркс К., Енгельс Ф. – Твори. - Т.24.

4. Маркс К. Капітал. Т.3. – Маркс К., Енгельс Ф. – Твори. - Т.25. Ч. 1,2.

5. Общая экономическая теория (вопросы и ответы). – Учебное пособие. – Одесса: ОИНХ, 1992.

6. Основи економічної теорії. Політекономічний аспект. Підручник / За ред. Г.М. Климка, В.П. Нестеренка. - К.: Вища школа, 1994.

7. Покрытан А.К., Збарский М.И. Политическая экономия. – Одесса: ОГЭУ, 2002.

8. Політична економія: Навч. посібник / За ред. К.Т. Кривенка. – К.: КНЕУ, 2001.

9. Политическая экономия. Учебник (рук. авт. кол. В.А. Медведев). – М., 1990

10. Политическая экономия современного монополистического капитализма. В двух томах. Отв. Ред. Н.Н.Иноземцев, А.Г.Милейковский, В.А.Мартынов. – М.: Мысль, 1975.

11. Розенберг Д.И. Комментарии к «Капиталу» К.Маркса. – М.: Экономика, 1983. 12. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. – М.: СОЦЭКГИЗ, 1962.

13. Экономическая теория (политэкономия): Учебник/Под общей ред. акад. В.И.Видяпина, акад. Г.П.Журавлевой. – М.: ИНФРА-М, 1997.

Модуль 2. МІКРОЕКОНОМІКА

 1. Базiлiнська О.Я., Мiнiна О.В. Мiкроекономiка: Навчальний посiбник. –К.: Центр навчальної лiтератури, 2004.

 2. Безугла В.О. Мiкроекономiка: Навчальний посiбник / В.О. Безугла; I.I. Постiл. – К.: Центр учбової лiтератури, 2007, с.9-14.

 3. Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе / Пер. с англ. – М.: Дело ЛТД, 1994. – 720с.

 4. Горошко М.Ф., Кулiшов В.В. Мiкроекономiка: Тести. Ситуацiї. Задачi: Навчальний посібник / За ред. В.В. Кулішова. – К.: Ельга, Нiка Центр, 2003.

 5. Гребенников В.И. Микроэкономика: Учебник / П.И. Гребенников; А.И. Леусский; Общ. ред. Л.С. Тарасевич. – СПбУЭФ, 1996. –352 с.

 6. Долан Эдвин Дж., Линдсей Дэвид Э. Рынок: микроэкономическая модель. – СПб., 1992. – 496с.

 7. Коуз Р.Г. Природа фирми. В сб. Вехи экономической мысли. Теория фирмы. – СПб., 2000.

 8. Кушнір В.С. Мiкро- та макроекономiка: Навчальний посібник / В.С. Кушнiр; В.О. М-во освiти i науки України. – К.: Центр навчальної лiтератури, 2006.

 9. Макконнелл К., Брю С. Экономикс: принципы, проблемы и політика / В 2-х т. Т.2. – М., 1995.

 10. Маршалл А. Принципы экономической науки. – М.: Прогресс, 1993.

 11. Микроэкономика: В 2- х т.: Учебник / В.М. Гальперин; С.М. Игнатьев; В.И. Моргунов. – Экономическая школа, 2004. Т.2. –504 с.

 12. Мікроекономіка і макроекономіка: Підручник / Будаговська С., Кілієвич О., Луніна І. – У 2-х частинах. –К.: Основи, 2001.

 13. Мiкроекономiка: Навчальний посiбник / Г.Е. Гронтковська; А.Ф. Косiк. – 2- ге видання, перероблене та доповнене. – К.: Центр учбової лiтератури, 2008.

 14. Мiкроекономiка: Навчальний посiбник / М.I. Звєряков; Л.Я. Коноводченко; В. В. Мащевська. –О.: Пальмiра, 2006.

 15. Нуреев.Р.М. Курс микроэкономики: Учебник для вузов / Р.М. Нуреев. –2-е издание, измененное. –М.: НОРМА, 2005.

 16. Основи економічної теорії. Мікроекономіка. Макроекономіка / За ред. А.К. Покритана, М.І. Збарського. – Одеса, 1999.

 17. Піндайк Р., Рубінфелд Д. Мікроекономіка. – К.: Основи, 1996.

 18. Словник сучасної економіки МАКМІЛЛАНА / Пер. з англ./ К.:”АртЕк”, 2000.

 19. Экономическая теория / Под ред. Дж. Итуэлла, М. Милгейта, П. Ньюмена: Пер. с англ. – М.: ИНФРА-М, 2004. – 931с.

 20. Экономическая теория: Учебник / Под ред. В.Д. Камаева. – 10-е издание, перераб. и доп. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. – 592с.

Модуль 3. МАКРОЕКОНОМІКА

 1. Агапова Т.А., Серёгина С.Ф. Макроэкономика: Учебник / Под общей ред. проф. А.В. Сидоровича. – М.: Издательство «Дело и Сервис», 2007.

 2. Базилевич В.Д., Базилевич К.С., Баластрик Л.О. Макроекономіка: Підручник. – К.: Знання, 2007.

 3. Базілінська О.Я. Макроекономіка: Навч. посіб. – К.: Центр навчальної літератури, 2005.

 4. Вечканов Г, Вечканова Г. Макроэкономика, 7-е изд. – СПб.: Питер, 2006.

 5. Вініченко І., Гончаренко О., Дацій Н., Корецька С. Макроекономіка. Навч. посіб. – К.: Центр навчальної літератури, 2006.

 6. Гальперин В.М., Гребенников П.И., Леусский А.-И., Тарасевич Л.С. Макроэкономика: Учебник. – СПб.: СПб ГУЭФ, 1997.

 7. Кривцов О.С. та ін.. Макроекономіка у запитаннях та відповідях: Навч.пос. – К.: Центр навчальної літератури, 2004.

 8. Кучерявенко І. Макроекономіка: Практикум: Навч. посіб. – К.: Вікар, 2003.

 9. Макконнелл К.Р., Брю С.А. Экономикс: принципы, проблемы, политика. В 2 т. – М.: Республика, 1992.

 10. Макроекономіка: Навч. посібник для студентів вищих навч. закладів / за ред. проф. Звєрякова М.І. – Одеса: Пальміра, 2007.

 11. Манків Н. Грегори. Макроекономіка: Підручник для України. /Пер. с англ. – К.: Основи, 2000.

 12. Мельникова В.І., Клімова Н.І. Макроекономіка: Навч. посібник. – К.: ВД «Професіонал», 2004.

 13. Мікроекономіка і макроекономіка: Підручник для студентів екон. спец. закл. освіти у 2 ч., видання друге. /За заг. ред. С. Будаговської. – К.: Видавництво Соломії Павличко «Основи», 2001.

 14. Мэнкью Г. Макроэкономика. / Пер. с англ. – М.: Изд-во МГУ, 1994.

 15. Основи економічної теорії. Мікроекономіка. Макроекономіка / За ред. Покритана А.К., Збарского М.І. – Одеса, 1999.

 16. Панчишин С.М. Макроекономіка: Навч. посібник. – Київ.: Либідь, 2005.

 17. Пезенти А. Очерки политической экономии капитализма. Т.2. – М.: Прогресс, 1976.

 18. Самуельсон П., Нордгауз В. Макроекономіка / Пер. з англ. – К.: Основи, 1995.

 19. Словник сучасної економіки Макміллана. / Пер. з англ. – К.: «АртЕк», 2000.

 20. Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Д. Экономика. – М.: Дело, 1993.

Модуль 4. ТЕОРІЯ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ ТА ТРАНСФОРМАЦІЇ

1. Ананьин А. Экономическая компаративистика и экономическая наука
// Истоки. – М.: ТЕИС, 2004. – Вып. 5. – С. 53-68.

2. Ананьин О.И., Гайдар Е.П. Сравнительный метод и его использование в исследовании хозяйственных механизмов социалистических стран / Сборник трудов. – М: ВНИИСИ, 1984.

3. Аслунд А. Розбудова капіталізму: Трансформація в країнах колишнього Радянського блоку. – К.: Основи, 2003. – 636с.

4. Бабинцева Н.С. Мировая экономика: Учеб. пособие. – СПб.: Изд-во С-Петерб. ун-та, 2003. –392 с.

5. Бальцерович Л. Политические и экономические системы: проблемы соответствия и эффективности. – М., 2002. –182 с.

6. Бальцерович Л. Соціалізм, капіталізм, перетворення – Х.:Каравела, 2000. – 416с.

7. Башнянин Г.І., Копич І.М., Слюсарик М.П. Ринкові економічні системи: проблеми становлення, функціональної структуризації і типологізації. – ЛКА, 2001. – 212 с.

8. Белл Д. Грядуще постиндустриальное общество Опыт социального прогнозирования. – М.: Academia, 1999. – 788с.

9. Белорус О. Лукьяненко Д.Г. Глобальные трансформации и стратегии развития. – К.: Орияне, 2003. – 424с.

10. Беляев О.О., Бабело А.С, Комяков О.М. Держава і перехідна економіка: механізм взаємодії: Монографія. – К.: КНЕУ, 2003. – 190 с.

11. Бердяєв Н.А. Истоки и смысл русского коммунизма, глава V. Классический марксизм и марксизм русский. – М.: Наука,1990. – с. 78-93.

12. Бодров В.Т., КредісовА.1., Леоненко П.М. Соціальне ринкове господарство: Навч. посіб. – К.: Либідь, 1995. – 128 с.

13. Бузгалин А.В. Переходная экономика: Курс лекций по политической экономии. – М.: Таурус, Просперус, 2008.

14. Бузгалин А.В., Колганов А.И. Теория социально-экономических трансформаций (Прошлое, настоящее и будуще экономик «реального социализма» в глобальном постиндустриальном мире): Учебник для студентов экономических специальностей. – М.: ТЕИС, 2003. – 680с.

15. Волгина Н.А. Социальная политика: Учебник для ВУЗов. – М.: Экзамен, 2006. – С.5-25, 55-80.

16. Гаврилишин Б. Дороговкази в майбутнє. Доповідь Римському клубові: Пер. з англ. – К.: Основи, 1993. – 238 с.

17. Грабинський І.М. Сучасні економічні системи. – Л.: Інтереко, 1997. – 176 с.

18. Геец В. Трансформационные процессы в экономике Украины. – К.: Основы, 2003.

19. Горц Андре. Знание, стоимость и капитал. К критике экономики знаний//Логос. – 2007. – №4 (61). – С.5-63.

20. Гриффитс Ричард, Сергеев О. Экономическая реконструкция: сопоставление послевоенной Европы и постсоветской России. – М.: ТЕИС, 2003.– 152с.

21. Гутник Б. Политика хозяйственного порядка в Германии. – М.: Экономика, 2002. – 271 с.

22. Евстигнеев Р. Второе дыхание экономической компаративистики // Вопросы экономики. – 1993. – № 1. – С. 158-160.

23. Економічні системи: Навч.-метод, посіб.: Пер. з англ. – К.: Амадей, 2002. – 224 с.

24. Западноевропейские страны: Особенности социально-экономических моделей / Отв. ред. В.П. Гутник. – М.: Наука, 2002. – 271 с.

25. Зверяков М.И. Проблемы теории переходной экономики: Монография. – Одесса: Пальмира, 2007. – 178 с.

26. Иноземцев В.Л. На рубеже эпох. Экономические тенденции и их не экономические следствия. – М.: ЗАО "Изд-во "Экономика", 2003. –776 с.

27. Калашников С.Б. Функциональная теория социального государства. –М.: ЗАО "Изд-во "Экономика", 2002. – 190 с.

28. Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура. – М.: ГУ ВШЭ, 2000. – 608с.

29. Колганов А.И., Бузгалин A.B. Экономическая компаративистика: Учебник. – М: ИНФРА-М, 2005. – 746 с.

30. Корнаи Янош. Социалистическая система. Политэкономия коммунизма. – М: ИНФРА – М. 2000.– 672с.

31. Котов В.Н. Критика буржуазных теорий "экономических систем". – М.: Наука, 1981. – 208 с.

32. Кульчицький Б.В. Економічні системи суспільства: теорія, методологія, типологізація: Монографія. – Л.: Вид. центр Львів, нац. ун-ту ім. І. Франка, 2003. – 352 с.

33. Кульчицький Б. Сучасні економічні системи: Навч. посіб. – Л.: Афіша, 2004. – 279 с.

34. Леоненко П., Черепніна О. Теорії порівняльних економічних систем // Економічна енциклопедія: У 3 т. / Відп. ред. С.В. Мочерний. — К.: Вид. центр "Академія", 2002. – Т. 3. – С. 583-586.

35. Лоренс Р. Кляйн. Південна і Східна Азія: локомотив світової економіки // Економіка і прогнозування. – 2006. – № 1. – С. 33-41.

36. Лортикян Э.Л. История экономических реформ второй половины XIX-XX вв. – М.: 1999. – 286с.

37. Марцинкевич В. Современные тенденции воспроизводственного процесса в США // Мировая экономика и международные отношения. – 2005. – № 1. – С. 55.

38. Мельник Л.Г. Информационная экономика. Учебное пособие. – Сумы: ИТД «Университетская книга», 2003. – 288с.

39. Новая постиндустриальная волна на Западе. Антология //Под редакцией В.Л.Иноземцева. – М.: Academia, 1999. – 649с.

40. Новоселов Л. Реформа и экономический рост в КНР: чудес не бывает // Российский экономический журнал. – 1999. – № 1.

41. Пахомов Ю.Н., Крымский СБ., Павленко Ю.В. Цивилизационные модели современности и их исторические корни. – К.: Наук, думка, 2002. – 632 с.

42. Перехідна економіка: Підручник /В.М. Геєць, Є.Г. Панченко, Е.М. Лібанова та ін.; За ред. В.М. Гейця. – К.: Вища школа, 2003.

43. Пороховский А.Л. Вектор экономического развития. – М.: ТЕИС, 2002. – 304 с.

44. Роузфилд С. Сравнительная экономика стран мира. Культура, богатство и власть в XXI веке: Пер. с англ. – М.: РОССПЭН, 2004. – 432 с.

45. Сапир Ж. К экономической теории неоднородных систем. – М.: ГУ ВШЭ, 2001. – 248с.

46. Селищев А.С., Селищев Н.А. Китайская экономика в ХХ1 веке. – СПб.: Питер,2004. – 240 с.

47. Социально-экономические модели в современном мире России. – Кн. 1: Трансформация постсоциалистического общества / Междунар. ассоциация акад. наук, РАН; Под общ. ред. К.И. Микульского. – М.: ЗАО "Изд-во "Экономика", 2003. – 757 с.

48. Социально-экономические проблемы информационного общества/Под ред.. д.э.н., проф. .Л.Г. Мельника. – Сумы: ИТД «Университетская книга», 2005. – 430с.

49. Сучасні економічні системи: Навч. посіб. / За заг. ред. О.О. Беляева, В.І. Кириленка. – К.: КНЕУ, 2003. – 204 с.

50. Тодаро М.П. Экономическое развитие: Учебник. / Пер. с англ. под ред. С.М. Яковлева. – М.: Экон. ф-т МГУ: ЮНИТИ, 1997. – 671с.

51. Трансформаційна економіка/ В.С., Савлук, Ю.К. Зайцев. – К.: КНЕУ, 2006. – 612с.

52. Трансформація і моделі економіки України: Ідеологія, протиріччя, перспективи./ За ред. В.М. Гейця. – К.: Основи, 2001.– 497с.

53. Тянци Мао. Экономическая трансформация в Китае и России: методы и основные вопросы сравнительного исследования // Вестн. С.-Петерб. ун-та.

– 2003. – 29 – С. 53.

54. Уэбстер Франк. Теории информационного общества. – М.: Аспект Пресс, 2004. – 400с.

55. Ханин Г. Экономические дискуссии конца перестройки//Эко. – 2008. – №12. С.39-56; 2009. – №2. – С.85-103.

56. Чухно А.Л. Постіндустріальна економіка: теорія, практика та їх значення для України. – К.: Логос, 2003. – 632 с.

57. Шніцер М. Порівняння економічних систем: Пер. з англ. – К.: Основи, 1997. – 520 с.

58. Шумпетер И.Л. Капіталізм, соціалізм і демократія: Пер. з англ. – К.: Основи, 1995. – 528 с.

59. Эклунд К. Эффективная экономика. Шведская модель. – М.: Экономика, 1991.

1

Смотреть полностью


Скачать документ

Похожие документы:

 1. Конспект лекцій по дисципліні "політична економія"

  Конспект
  Економіка представляє собою систему економічних відносин, яка складається як на рівні окремих господарюючих суб'єктів, так і національної економіки в цілому.
 2. Інформаційний пакет: напрям підготовки 0501 „Економіка І підприємництво” (спеціальність „Економіка підприємства” спеціалізація „Економіко-правове резулювання діяльності підприємства” освітньо-кваліфікаційний рівень „бакалавр”). – Полтава, Полтнту імені Юрія Кондратюка, 2006, 106 с

  Документ
  Інформаційний пакет: напрям підготовки 0501 „Економіка і підприємництво” (спеціальність „Економіка підприємства” спеціалізація „Економіко-правове резулювання діяльності підприємства” освітньо-кваліфікаційний рівень „бакалавр”).
 3. Методичні рекомендації до семінарських занять І матеріали для організації самостійної роботи з дисципліни «міжнародна економіка»

  Методичні рекомендації
  Методичні рекомендації до семінарських занять і матеріали для організації самостійної роботи з дисципліни «Міжнародна економіка» (для студентів усіх форм навчання спеціальностей 6.
 4. 2. Мікроекономіка Тема Економічна політика

  Документ
  ПЕРЕЛІК ТЕСТОВИХ ПИТАНЬ із сучасних ПРОБЛЕМ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ І РОЗВИТКОМ СУСПІЛЬСТВА ТА МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ, ВІДПОВІДНО ДО ПРОГРАМИ ВСТУПНИХ ЕКЗАМЕНІВ НА СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ» У 2011 РОЦІ
 5. Методичні рекомендації до вивчення окремих модулів та тем змістовий модуль Європейська освітня інтеграція Тема 1

  Методичні рекомендації
  Процес об’єднання Європи супроводжується формуванням єдиного як економічного, так і освітянського та наукового простору, розробкою єдиних критеріїв і стандартів у цій сфері в масштабах усього континенту.

Другие похожие документы..